Anda di halaman 1dari 18

HBHE3103

GAYA HIDUP SIHAT 650929075509 / HBHE3103


FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN
SEMESTER JAN/ 2014
==================================================================
HBHE3103
GAYA HIDUP SIHAT
==================================================================

NO. TELEFON : 0174397433
EMEL : !"#$%&4'4'()%*++.,+$.$)
PUSAT PEMBELAJARAN : PPP K-.%*
/ HBHE 3103
ISI KANDUNGAN
B/0 P-12%1% M"2% S"1%3
Isi Kandungan 1
1 Pendahuluan 2
2 Definisi Kesejahteraan 2
3 Enam Elemen Kesejahteraan 3
3.1 Kesejahteraan Emosi 3
3. Kesejahteraan !i"i#al 4
3.3 Kesejahteraan Sosial 4
3.$ Kesejahteraan Perse#itaran 4
3.% Kesejahteraan S&iritual 9
3.' Kesejahteraan Intele#tual 10
4 Kesan Ketida#seim(angan Kesejahteraan 10
4 Amalan Ga)a *idu& +erdasar#an ,oda Kesejahteraan 14
' Dua Demensi ,oda Kesejahteraan 14
7 Kesim&ulan 1'
,uju#an 17

/ HBHE 3103
1.0 P-56-5%0%5
Kesejahteraan hidu& menjadi satu &rinsi& asas )ang mendasari #onse&
&em(angunan modal insan (erteras#an Islam. Seseorang indi-idu )ang tida# (er&egang
#e&ada &rinsi& #esejahteraan dan #edamaian (u#an sahaja gagal mem(angun#an a#al.
ji/a dan dirin)a di dunia teta&i turut gagal menem&at#an dirin)a dalam golongan orang
)ang menda&at hasanah di alam a#hirat.
Atas #e&entingan terse(ut. tulisan ini 0u(a mengetengah#an suatu &enelitian
tentang ' elemen &rinsi& #esejahteraan se(agaimana )ang dis)or#an oleh +allard 1213.
(ersama dua elemen tam(ahan #esejahteraan )ang memung#in#an seseorang meni#mati
#onse& #esejahteraan se0ara #eseluruhann)a.
.
Kesihatan holisti# atau #esejahteraan )ang a#an di(in0ang#an merang#umi la&an
dimensi #esejahteraan iaitu &si#ologi. fi"i#al. sosial. intele#tual. s&iritual. &e#erjaan.
#e/angan dan &erse#itaran. Indi-idu )ang didefinisi#an men0a&ai #esejahteraan adalah
indi-idu )ang men0a&ai taha& o&timum (agi #eseluruhan dimensi di atas. Namun
demi#ian. tida# dinafi#an (aha/a terda&at juga turun nai# &ada dimensi terse(ut dalam
&roses men0a&ai #esejahteraan 1+a#er. 2233.
2.0 D-7/5/#/ K-#-8%*3-1%%5
Setia& orang memili#i #einginan untu# sejahtera. di mana suatu #eadaan )ang
ser(a (ai#. atau suatu situasi dalam #eadaan ma#mur. sehat dan damai. Kamus De/an
1D+P. 14433 mendefinisi#an sejahtera se(agai aman dan ma#mur. senang dan tenteram.
ter&elihara dari (en0ana 1#esusahan. gangguan. dan lain5lain3. dan #esejahteraan se(agai
#eselamatan. #esenangan 1hidu&. dan lainlain3. #esentosaan atau&un #etenteraman 1ji/a3.
Kamus 6e(ster 1Go-e. 14''3 men)ata#an #esejahteraan se(agai suatu #eadaan )ang
sihat. suatu #eadaan )ang meruju# #e&ada #e(ahagiaan. #esihatan. #ema#muran atau
3
/ HBHE 3103
#e#a)aan. Kamus Religion and Ethics, 17ol.13 mengerti#an well being se(agai welfare.
dan welfare (erma#sud #emun0a# #e(ai#anmanusia 1Amriah +uang. 14883.
Kesim&ulann)a dari&ada &el(agai definisi )ang di(in0ang#an di atas da&at
dirumus#an (aha/a #esejahteraan (erma#sud sejauh mana indi-idu men0a&ai
#esem&urnaan. #e&uasan. #esenangan dan #e(ai#an dalam memenuhi #e&erluan
hidu&n)a. sama ada dari segi material atau&un non material. serta sejauh mana indi-idu
da&at menghindar#an diri dari&ada &el(agai masalah )ang tim(ul dalam #ehidu&ann)a
3.0 E5%$ E0-$-5 K-#-8%*3-1%%5 B%00%1.
+allard menggaris#an enam elemen #esejahteraan )ang meling#ungi indi-idu
)ang (oleh di0a&ai untu# mela)ari #ehidu&an )ang sejahtera. Antara elemen )ang
din)ata#an (eliau ialah (er#aitan &si#ologi. fi"i#al. sosial. intele#tual. s&iritual. dan
&erse#itaran.
3.1 K-#-8%*3-1%%5 P#/2+0+6/ / E$+#/
Pengertian Kesejahteraan Psi#ologis
1Psychological Well-Being). 9enurut
:orsini 1223. &engertian well-being adalah
suatu #eadaan su(je#tif )ang (ai#. termasu#
#e(ahagiaan. selfesteem,dan #e&uasan dalam
hidu&. 9ana#ala menurut ,)ff 1144%3.
#esejahteraan &si#ologis 1psychologicalwell-
being) adalah suatu #eadaan seseorang )ang
(u#an han)a (e(as dari te#anan atau
masalah5masalah mental saja. teta&i le(ih
sendiri mau&un #ehidu&ann)a di masa lalu
1self-acceptance3. &engem(angan atau
&ertum(uhan diri 1personal growth3. #e)a#inan (ah/a hidu&n)a (erma#na dan memili#i
tujuan 1purpose in life3. memili#i #ualiti hu(ungan &ositif dengan orang lain 1positive
relationship with others). #uasa untu# mengatur #ehidu&ann)a dan ling#ungann)a se0ara
$
Gambar 1: Emosi Terkawal Satu
Keperluan
/ HBHE 3103
efe#tif 1environmental mastery3. dan #emam&uan untu# menentu#an tinda#an sendiri
1autonomy3. Umumn)a. well-being (erhu(ungan dengan hu(ungan &ersonal. intera#si
sosial. dan #e&uasan hidu& 1*o)er ; ,oodin. 2233.

Kementerian Kesihatan 9ala)sia 122%3 telah mentafsir#an #esejahteraan
&si#ologi se(agai #emam&uan indi-idu untu# menangani stres. mengela##an #onfli#.
mening#at#an #etenangan. merangsang moti-asi dan mening#at#an #e)a#inan diri dalam
#ehidu&an.
3.2 K-#-8%*3-1%%5 F/!/2%0
9eruju# #e&ada Kementerian Kesihatan 9ala)sia 122%3 men)ata#an
#esejahteraan fi"i#al se(agai salah satu unsur dalam #esihatan holisti#. Kesejahteraan
fi"i#al meli(at#an #om&onen da)a tahan #ardio-as#ular. otot dan #om&osisi (adan.
Indi-idu )ang mem&un)ai #esihatan fi"i#al )ang (ai# a#an mem&un)ai #emam&uan dan
da)a untu# mela#u#an #erja dengan sem&urna tan&a mengalami a&a5a&a masalah.
Sentiasa mela#u#an a#ti-iti fi"i#al se&erti (ersenam selalu a#an memasti#an minda dan
tu(uh #ita (ersedia untu# menghada&i se(arang situasi. Si#a& sentiasa menjaga tu(uh
)ang sihat a#an menghasil#an minda )ang sihat.
Gambar 2: Aktiviti Bersenam Dapat Menyihatkan i!ikal Kita
%
/ HBHE 3103
3.3 K-#-8%*3-1%%5 S+#/%0
Kesejahteraan sosial &ada dasarn)a mem&un)ai (e(era&a definisi )ang 0u#u&
#om&le#. <ames 9idgle) mendefinisi#an #esejahteraan sosial se(agai #eadaan dalam
suatu mas)ara#at. 9enurut 9idgle) 122%. h.
143. (ah/a #esejahteraan sosial meruju# &ada
satu #eadaan (u#an &ada #egiatan amal dan juga
(antuan )ang di(eri#an oleh &emerintah.
Kesejahteraan sosial a#an terjadi #eti#a #eluarga
dan mas)ara#at mengalami #esejahteraan sosial.
=e(ih lanjut 9idgle) 122%. h. 13 menjelas#an
#eadaan #esejahteraan sosial terhasil dari&ada
tiga elemen iaitu> 113 sejauh mana masalah5
masalah sosial diatur> 13 sejauh mana #e&erluan di&enuhi> 133 sejauh mana #esem&atan
untu# mening#at#an taraf hidu& da&at disedia#an. Se(agai ma#hlu# sosial. manusia tida#
da&at le&as dari orang lain. #e&uasan dan #e(erhasilan hidu&n)a tida# terle&as dari
#e(erhasilan dalam (erintera#si dengan orang lain 19astuti. 2213.
Kesejahteraan sosial juga di#ait#an dengan #emam&uan untu# (erintera#si
dengan #omuniti dan mam&u untu# memenuhi tanggungja/a( se(agai ahli mas)ara#at.
menerima &er(e"aan (angsa. (uda)a. #e&er0a)aan. adat resam dan gender serta
menjadi#an indi-idu saling men)o#ong dan menghargai antara satu sama lain juga
men)um(ang (a#at tenaga dan idea. Kesejahteraan sosial )ang o&timum a#an
menjadi#an indi-idu seorang anggota mas)ara#at )ang da&at memain#an &eranan )ang
&el(agai dengan (ai#.
,umusan di atas menggam(ar#an #esejahteraan sosial se(agai suatu #eadaan
)ang ideal di mana #e&erluan material. s&ritual dan sosial harus seim(ang se(agai u&a)a
untu# men0a&ai #ehidu&an )ang (ai#. Namun demi#ian. untu# men0a&ai situasi terse(ut
&erlu ada &ening#atan #emam&uan seseorang (ai# indi-idu mau&un #elom&o# agar da&at
mengem(ang#an diri dan (er&eranan sesuai dengan fungsi sosial dalam ling#ungan
'
"a#ah 1: Amalkan $ara %i&up
Sihat
/ HBHE 3103
mas)ara#at. Untu# mening#at#an fungsi sosial agar mam&u mengem(ang#an diri ma#a
di&erlu#an #egiatandan a#ti-iti #esejahteraan so0ial untu# men0a&ai #ondisi mas)ara#at
)ang #esejahteraan.
3.4 K-#-8%*3-1%%5 P-1#-2/3%1%5
,oda #esejahteraan )ang #eem&at
(er#aitan dengan elemen Kese#ahteraan
'ersekitaran. Kesejahteraan &erse#itaran
di#ait#an dengan #esedaran tentang
#esta(ilan dan &emusnahan dunia atau alam
se#itar #esan dari&ada #egiatan manusia.
Kesejahteraan ini a#an menggera##an
manusia untu# men)edia#an &erse#itaran
)ang sihat serta menghargai sum(er alam se#eliling 1Prenti0e. 14443.
3.4.1 K-9-53/56%5 M-58%6% A0%$ S-2/3%1
Alam se#itar adalah anugerah ?uhan )ang amat (ernilai #e&ada #esejahteraan
#ehidu&an. 9anusia (an)a# (ergantung #e&ada sum(er5sum(er semulajadi di mu#a (umi
ini. Allah telah men0i&ta alam ini seim(ang untu# #ema#muran munusia. +umi )ang luas
dijadi#an tem&at tinggal manusia. gunung5gunung se(agai &emasa# (umi. tum(uh5
tum(uhan se(agai sum(er ma#anan dan u(atan #e&ada #ehidu&an. demi#ian juga dengan
&el(agai jenis hai/an dan hidu&an di lautan. Alam se#itar )ang tida# ter0emar
mem(eri#an #ita suasana )ang selesa dan men)aman#an. Di sam&ing mem(eri
#eselesaan #e&ada manusia. ia juga sedi#it se(an)a# a#an terjejas a#i(at a#ti-iti5a#ti-iti
&em(angunan negara se#iran)a alam se#itar di negara #ita tida# dijaga dengan (ai#.
Perse#itaran )ang (ersih mem(oleh#an #ita men)edut udara )ang segar. Udara )ang
(ersih meru&a#an ni#mat )ang sangat (ernilai #e&ada #ehidu&an manusia. Ka/asan )ang
segar dan (ersih la"imn)a di&enuhi dengan tum(uhan menghijau. ?um(uh5tum(uhan
@
"a#ah 2: Sayan(i 'ersekitaran Kita
/ HBHE 3103
mem(e(as#an o#sigen #e udara dan mem(oleh#an (adan #ita menda&at (e#alan o#sigen
se0u#u&n)a.
Udara dalam alam se#itar #ita )ang
(ersih dan segar juga mem(oleh#an #ita
meni#mati #eselesaan. Kita a#an (erasa
selasa ji#a tiada gangguan di &erse#itaran
#ita. :ua0a &anas dan #ering )ang
dise(a(#an oleh #enai#an suhu da&at
diela##an dan mem(oleh#an #ita
menjalani #ehidu&an dalam #eadaan 0ua0a
)ang (ai#. 9elalui &erse#itaran )ang segar
dan n)aman juga. orang ramai (oleh mela#u#an a#ti-iti luar dan (eriadah tan&a
gangguan )ang (oleh menim(ul#an &erasaan rimas. marah dan tida# selesa. A#ti-ti
riadah )ang dijalan#an dalam #eadaan (ersih a#an mening#at#an taha& #esejahteraan
#esihatan #ita.
Selain itu. &enanaman &o#o# haruslah diran0ang dengan teratur dari masa #e semasa.
Penanaman tum(uhan hijau (u#an sahaja mem(eri#an suasana &erse#itaran )ang seju#
dan n)aman. malah (erfungsi untu# mensta(il#an suhu &erse#itaran. Penanaman &o#o#5
&o#o# ini juga (ertujuan mengurang#an #esan &emanasan glo(al melalui &en)era&an
#ar(on dio#sida. A#hirn)a. &emanansan glo(al da&at di#a/al dan a#an da&at
mensta(il#an e#osistem &erse#itaran. Penjagaan sum(er5sum(er alam se#itar se&erti
&o#o#5&o#o# a#an da&at mem(endung &el(agai masalah. se(agai 0ontoh hutan
menga/al ha#isan tanah dan (anjir. *utan juga menjadi salah satu sum(er e#onomi
negara #ita.
Alam seti#ar )ang (ersih juga da&at mengela##an &em(ia#an serangga )ang mam&u
mem(a/a &en)a#it. Perse#itaran )ang (ersih menghalang hai/an se&erti lalat. n)amu#
dan ti#us dari&ada mem(ia# dan men)e(ar#an &en)a#it #e&ada manusia se&erti malaria.
8
Gambar ): 'ersekitaran *an( Sihat
Gambar ): 'ersekitaran *an( Sihat
/ HBHE 3103
deman denggi. taun dan ha/ar. Keadaan ini turut melindungi ma#anan #ita dari&ada
di0emari oleh -e0tor5-e#tor &en)a#it terse(ut dan dengan itu. masalah #era0unan
ma#anan da&at diela##an.
Gangguan dari&ada serangga di dalam rumah juga da&at diela##an ji#a &erse#itaran
dalam #eadaan (ersih. ?an&a serangga terse(ut. #ita da&at (erehat dengan selesa di
rumah &ada (ila5(ila masa. Selain itu. &erse#itaran )ang (ersih juga mengela##an
&en0emaran (au )ang (oleh mengganggu #eselesaan hidu& #ita.
Selain itu. air meru&a#an sum(er asli )ang
sangat &enting dalam #ehidu&an manusia. Air
sangat di&erlu#an oleh tu(uh (adan manusia
sehingga#an manusia (oleh hidu& (ertahan
(e(era&a hari dengan air sahaja tan&a ma#anan.
?u(uh #ita mengandungi le(ih #urang @2A air.
Se#iran)a #ehilangan air. hal ini a#an
menga#i(at#an #ita #ehilangan tenaga. Air
(u#an sahaja &enting #e&ada manusia malah
#e&ada hidu&an lain se&erti hai/an dan tum(uh5
tum(uhan )ang turut memerlu#an air. Air )ang
su0i dan (ersih meru&a#an &enjana #e&ada #ehidu&an di mu#a (umi. Bleh #erana air
meru&a#an unsur &enting dalam #ehidu&an manusia. mas)ara#at haruslah (erganding
(ahu dalam memelihara dan menjaga #e(ersihan air terutaman)a menjaga #eselamatan
alam se#itar dari&ada se(arang &en0emaran.
?am(ahan &ula. alam se#itar )ang dijaga oleh semua la&isan mas)ara#at da&at
mengela##an #e&u&usan hai/an dan tum(uh5tum(uhan. *ai/an dan tum(uh5tum(uhan
adalah meru&a#an salah satu sum(er ma#anan #e&ada manusia. 9ana#ala. tum(uh5
tum(uhan &ula menjadi sum(er #e&ada &eru(atan se&erti her(a untu# &esa#it. Alam
se#itar )ang tida# ter0emar mem(oleh#an ha(itat hidu&an darat dan air ter&elihara.
4
Gambar +: Keperluan Sumber Air
/ HBHE 3103
Di sam&ing itu. alam se#itar )ang (ersih a#an da&at mening#at#an e#onomi negara.
Sese(uah mas)ara#at )ang (ersih dan mengandungi nilai #edamaian a#an da&at menari#
&erhatian &elan0ong asing. Kedatangan &elan0ong asing #e dalam negara #ita a#an
mening#at#an nilai tu#aran /ang asing. dan ini a#an da&at memaju#an &er#em(angan
e#onomi negara #ita. Selain itu. #edatangan &elan0ong juga da&at memaju#an se#tor
&er#hidmatan dan se#tor &erniagaan serta mena/ar#an &eluang &er#erjaan #e&ada
mas)ara#at. Dengan ini. imej negara #ita a#an da&at diting#at#an.
Kesim&ulann)a. &emeliharaan mu#a (umi &erlu dijalan#an (agi menjamin (e#alan
sum(er ma#anan. sum(er #esihatan untu# menghasil#an u(at5u(atan. Ia turut (er&eranan
se(agai sum(er #e0anti#an. #eindahan dan #edamaian di sam&ing udara )ang (ersih.
<usteru. semua la&isan mas)ara#at haruslah (e#erjasama dan saling mem(antu dalam
memelihara alam se#itar su&a)a #e(ersihan alam se#itar da&at diting#at#an dalam
menjamin #esejahteraan #ehidu&an #ita.
3.4 K-#-8%*3-1%%5 S9/1/3"%0
,oda #esejahteraan #elima (er#aitan
dengan s&iritual da&at direalisasi#an melalui
agama .#e&er0a)aan dan amalan ritual.
Kesejahteraan ini meli(at#an #e&er0a)aan
(aha/a ada suatu #uasa )ang agung )ang
menjadi#an manusia dan alam se#eliling.
Komitmen #esejahteraan s&iritual indi-idu
da&at direalisasi#an melalui amalan ritual.
Dalam mas)ara#at majmu# se&erti 9ala)sia.
mengamal#an agama masing5masing serta
mematuhi ajaran )ang ter#andung didalamn)a
da&at melahir#an insan )ang sentiasa mematuhi #ehenda# undang5undang dalam negara
12
"a#ah):Men&ekatkan &iri
&en(an Allah
"a#ah):Men&ekatkan &iri
&en(an Allah
/ HBHE 3103
dan mas)ara#at )ang di/a#ilin)a. 9a#a amalan (egini a#an me/ujud#an ling#ungan
#esejahteraan indi-idu . mas)ara#at dan negara #hasn)a
3.' K-#-8%*3-1%%5 I53-0-23"%0
Kesejahteraan intele#tual merang#umi
#emam&uan indi-idu untu# menaa#ul mem&roses
dan (ertinda# (alas terhada& ma#lumat.
#emam&uan untu# mengenal &asti nilai dan
#e&er0a)aan serta #emam&uan mem(uat
#e&utusan. Ia meli(at#an #ehidu&an harian )ang
merang#umiC9emu&u# &erasaan. fi#iran dan
ting#ahla#u )ang &ositif dalam diri
sendiri.Kemam&uan untu# (erintera#si se0ara
sihat dengan orang lain. #um&ulan dan
&erse#itarann)a. +agaimana seseorang itu mengendali#an tanggungja/a(. masalah dan
te#anan )ang tim(ul dari #ehidu&an harian. Dengan memili#i #esihatan &emi#iran )ang
(ai# ma#a indi-idu itu da&at mela#sana#an atau menangani sesuatu &er#ara dengan le(ih
(er#esan dan ter#a/al.
4.0 K-#%5 K-3/.%2#-/$:%56%5 R+.% K-#-8%*3-1%%5
?erda&at (e(era&a #esan )ang ada &er#aitan dengan #etida#seim(angan roda
#esejahteraan. Pentingn)a &ertautan )ang ra&at antara setia& elemen #esejahteraan (agi
menge#al#an im(angan #esejahteraan hidu& manusia. 6alau (agaimana&un manusia
han)a meran0ang dan Allah )ang a#an menentu#an DadaE dan Dadar setia& insan )ang
di0i&ta#anN)a. Antara im&li#asi )ang tim(ul a#i(at #etida#seim(angan roda
#esejahteraan ialan se(agaimana )ang ditinta#an di (a/ah.
11
"a#ah +:un(si ,tak Berkaitan
Den(an -ntelektual
/ HBHE 3103
4.1 M-58-8%#2%5 -2+5+$/ N-6%1%
Ketida#seim(angan roda #esejahteraan )ang meli(at#an #esejahteraan
&erse#itaran a#an menjejas#an se0ara langsung #ehidu&an ra#)at dan mem(a/a #esan
sam&ing lain iaitu ia a#an meli(at#an se#tor &elan0ongan Negara. Se(agaimana sasaran
Negara (agi tahun 21$ dengan #ehadiran 3% juta &elan0ong #e negara #ita )ang
dijang#a a#an men)um(ang &enda&atan sejumlah 1% (illion ringgit se(agaimana )ang
disasar#an . Se#iran)a roda #esejahteraan &erse#itaran terjejas ma#a dengan sendirin)a
&elan0ong a#an menola# 9ala)sia se(agai se(uah destinasi la/atan &er0utian mere#a
dan a#an (eralih #e&ada negara )ang FsihatG untu# di#unjungi. Kiran)a ini (erla#u ma#a
rantaian #esan a#an menga#i(at#an se#tor ini menerima #esan )ang negatif dan
men)usut#an &enda&atan Negara Bleh itu adalah menjadi hara&an #e&ada ra#)at
9ala)sia untu# menge#al#an alam se#itar.
4.2 J-5%)%* M-5/562%3
Kesan #etida#seim(angan
seterusn)a a#an meli(at#an
#esejahteraan emosiH&si#ologi
dan #e/angan meru&a#an salah
satu fa#tor )ang mengheret
indi-idu untu# terli(at dengan
jena)ah dan salahla#u se&erti
&e0ah amanah. rom&a#. rogol.
ragut dan se(again)a. Perla#uan
jena)ah ini hasil dari&ada
terhasiln)a #etida#seim(angan
#esejahteraan a#an mening#at#an
inde# jena)ah di 9ala)sia. Kuala lum&ur. Selangar dan <ohor mendahului inde# jena)ah
)ang (erla#u di 9ala)sia. Ketida#seim(angan ini men)e(a(#an sesorang indi-idu itu
1
"a#ah .: $arta /enayah Di Malaysia
/ HBHE 3103
gagal (erfi#ir dengan rasional dalam tinda#ann)a seterusn)a a#an mem(a/a &el(agai
gejala negatif dalam mas)ara#at.
4.3 E$+#/ ;%56 T/.%2 S3%:/0 A3%" P-5)%2/3 M-53%0
Kesan terusn)a )ang tim(ul a#i(at #etida#seim(angan roda #esejahteraan ialah
&en)a#it mental. Pen)a#it ini se(enarn)a le(ih (an)a# mendatang#an #e(uru#an dan
(e(anan #e&ada #ita semua dalam &el(agai as&e# #ehidu&an. #husus terhada& &esa#it.
#eluarga mere#a. maji#an. #ehilangan
&rodu#ti-iti dan &enda&atan. seterusn)a
menjejas#an e#onomi negara dan sistem
&enjagaan #esihatan. 9emang sudah dima#lumi
(aha/a &en)a#it mental. te#anan emosi dan
gangguan ting#ahla#u turut mendatang#an
&el(agai #esengsaraan dan #etida#u&a)aan lain.
Ia (u#an sahaja menjejas#an &rodu#ti-iti. teta&i
juga #esann)a )ang negatif terhada&
#e&eri(adian dan &erhu(ungan sosial. malah
(oleh mem(a/a #e&ada &el(agai &en)a#it mental
dan fi"i#al lain serta ada )ang (era#hir dengan
#ematian 1 (unuh diri 3.
4.4 A$%0%5 R%#"%*
,asuah mudah (erla#u a&a(ila roda #esejahtera )ang (er#aitan dengan #e/angan
(erada di dalam #edudu#an terte#an .Ian)a mung#in dise(a(#an sama ada dari diri
sendiri )ang (er#ehenda##an sesuatu )ang mele(ihi dari&ada a&a )ang dimili#i.?e#anan
ini juga (er&un0a dari&ada status #ehidu&an mas)ara#at se#eliling se0ara amn)a.
Keadaan ini a#an lagi di(uru##an a&a(ila iman mere#a tida# #u#uh. Bleh se(a( Itu
adalah &entingn (agi mere#a ini di(eri#an &endedahan (agaimana se&atutn)a mere#a
13
Gambar . 'esakit Mental
/ HBHE 3103
mengurus#an &enda&atan )ang di&erolehi setia& (ulan agar indi-idu ter(a(it (oleh #eluar
dari&ada te#anan ini. ji#a mere#a tahu (agaimana 0ara mengurus#an #e/angan masing5
masing.
4.4 P-5,-$%1%5 A0%$ S-2/3%1 D%5 K-$"#5%*%5 H%:/3%3
Kesan seterusn)a a#i(atdari&ada #etida#seim(angan #esejehteraan elemen
&erse#itaran a#an men)e(a(#an (erla#un)a &en0emaran alam se#itar )ang a#an
menga#i(at#an #emusnahan ha(itat hai/an dan a#an men)e(a(#an sum(er ma#anan
manusia a#an (er#urang. se(agai 0ontoh hidu&an laut se&erti udang. i#an dan
seum&aman)a meru&a#an sum(er ma#anan )ang mengandungi &rotein )ang da&at
mensta(il#an #esihatan manusia. Se#iran)a #ita mela#u#an se(arang &en0emaran laut
se&erti &em(uangan sisa to#si# #e dalam laut. #e&u&usan hidu&an laut a#an
(erla#u.Natijahn)a. #esan ini a#an ditanggung oleh semua &iha#.

Gambar 0: 'en1emaran Alam Men(an1am %i&upan
4.' M%#%0%* 2-<%56%5= $%#%0%* 2-#/*%3%5 .%5 *":"56%5 2-2-0"%16%%5
Da&at &erhati#an. a&a(ila sese(uah #eluarga itu mis#in. #esihatan ahli #eluarga
tida# terjaga. Per&e0ahan #eluarga (an)a# (er&un0a dari&ada masaalah #e/angan. ?ida#
dinafi#an juga. terlalu (an)a# masaalah sosial hari ini )ang juga (er&un0a dari&ada
#emis#inan di &ering#at i(u dan (a&a. Se(agai 0ontoh. a&a(ila ana#5ana# remaja hari ini
tida# ada handphone (erte#nologi ter#ini. #erana i(u atau (a&a tida# mam&u. (er&un0a
dari &ersaingan dengan ra#an5ra#an ma#a. mere#a a#an (erusaha menda&at#ann)a
dengan 0ara )ang tida# (etul. dan men)alahi undang5undang.
1$
/ HBHE 3103
4.0 A$%0%5 G%)% H/."9 B-1.%#%12%5 R+.% K-#-8%*3-1%%5
+erdasar#an enam 0a(ang roda #esejahteraan +allard. (e(era&a amalan dan
&ela#sanaann)a telah di&ra#ti#an dalam menjalani #ehidu&an ini agar da&at mem&erolehi
#eseim(angan #esejahteraan antaran)a (er#aitan &er#ara di (a/ahC
?elah mem&un)ai &e#erjaan )ang memung#in#an jaminan #esejahteraan
#e/angan dan e#onomi #eluarga.
?inggal dalam #a/asan taman )ang mem&un)ai a#ses untu# (ersosial (ersama
jiran tetangga.
Sentiasa mematuhi ajaran agama )ang dianuti moga &erolehi #etenangan s&iritual.
Sedang men)am(ung &elajaran dalam PPGHBU9 untu# memanta&#an (idang
intele#tual.
9em&ra#ti##an &enjagaan alam se#itar di #a/asan tem&at tinggal.
9enggala#an ahli #eluarga untu# meli(at#an diri dalam #e0ergasan fi"i#al
antaran)a a#ti-iti (er(asi#al.(ermain (adminton. dan (ersenam.
+erdasar#an amalan5amalan )ang telah dila#sana#an di atas. ins)aAllah moga5moga
a&a )ang dila#sana#an a#an menjurus #e&ada mem&erolehi #esejahteraan hidu& di dunia
dan a#hirat. Kita (erusaha mengga&ain)a. Allah jua )ang menentu#an)a. Amin.
'.0 D"% D-$-5#/ T%$:%*%5 R+.% K-#-8%*3-1%%5
"a#ah 0: Dua Elemen Tambahan "o&a Kese#ahteraan
1%
/ HBHE 3103
Se(agai meleng#a&i roda Kesejahteraan +allard.1213 di (a/ah ini telah di(uat
tam(ahan dua elemen #esejahteraan iaitu (er#aitan dengan #esejahteaan &e#erjaan dan
#e/angan.
'.1 K-#-8%*3-1%%5 P-2-18%%5
Kesejahteraan &e#erjaan &ula meli&uti
&engem(angan dan &enggunaan #emahiran. (a#at.
anugerah dan &engetahuan untu# mening#at#an
&en0a&aian dan taraf hidu&. Kesejahteraan
&e#erjaan mem(ina si#a& &ositif terhada&
&e#erjaan dan seterusn)a mening#at#an
&rodu#ti-iti serta men0a&ai #e&uasan dalam
&e#erjaan. +agi indi-idu )ang tida# memili#i
&e#erjaan atau menganggur (oleh mem(eri
(er&engaruh (uru# (uat #esihatan mental
seseorang dan a#an mem(eri im&a# )ang negati-e #e&ada diri. #eluarga dan mas)ra#at.
Pe#erjaan se(enarn)a men)um(ang #e&ada hidu& )ang sejahtera untu# dimili#i oleh
setia& indi-idu )ang (er#ela)a#an mau&un tida# .
'.2 K-#-8%*3-1%%5 K-<%56%5
Gambar 2: 'en(aruh Kewan(an Dalam Kehi&upan
Seterusn)a #esejahteraan #e/angan mem(eri satu dimensi (aha/a seseorang
)ang mem&un)ai sum(er #e/angan )ang #u#uh hasil dari&ada &e#erjaan )ang dila#u#an
dan menerima u&ah &ada setia& (ulan. ma#a ian)a a#an men)um(ang &ening#atan dan
1'
Gambar 3: 'eker#aan A&alah
Satu -ba&ah
/ HBHE 3103
&enam(ah(ai#an e#onomi 1 #e/angan 3 (agi setia& indi-idu ter(a(it. Kesan langsung
ian)a a#an mem(eri#an im&a# )ang (esar terhada& #esejahteraan #eseluruhan ra#)at
&el(agai (angsa di 9ala)sia. +u#an dengan 0ara &ening#atan gaji semata5mata. atau
melalui &em(erian (onus dan se(again)a. teta&i )ang le(ih mustaha# melalui amalan
&engurusan #e/angan )ang 0e#a& dan (er#esan dari gaji )ang &erolehi setia& (ulan.
7.0 K-#/$9"0%5
,oda #esejahteraan )ang di(in0ang di atas meru&a#an (e(era&a elemen &enting
dari&ada sejumlah elemen lain dalam memenuhi amalan ga)a hidu& sihat )ang (eru&a)a
mem(a/a #ehidu&an )ang mem(ina. dimana ia da&at mem(eri #esan )ang &ositif #e&ada
seseorang indi-idu . institusi #eluarga dan juga mas)ara#at. Pel(agai disi&lin
#esejahteraan hidu& meru&a#an salah satu as&e# )ang &enting dalam me/ujud#an
#emanta&an taha& #esejahteraan dan #esihatan indi-idu dalam mas)ara#at se#itarn)a.
Antara 0ontoh amalan )ang &erlu dila#sana#an (agi memenuhi #esejahteraan hidu& ialah
menjaga alam se#itar. (erfi#iran &ositif. a#ti-iti fi"i#al. #e&er0a)aan #e&ada agama
masing5masing. 0ara &ergaulan dengan manusia di se#eliling. #e(ersihan dari segi
mental. fi"i#al dan &erse#itaraan dan (an)a# lagi. Kesemua amalan ga)a hidu& )ang
&ositif ini mem(a/a #e&ada (an)a# manfaat dan #e(ahagian #e&ada #ehidu&an #ita.
1@88 &atah &er#ataan3
1@
/ HBHE 3103
,uju#an
Amriah +uang. 114883. ocation and well-being. 1Disertasi Ph.D3. Uni-ersit)
of 9an0hester. England.
+a#er. ,. 12233. Dimensions of /ellness. Dila)ari &ada !e( . 21$ dari&ada
htt&CHH///.(radle).eduHedde)H0/0H
:orsini. ,. F!he dictionary of psychology",+runner5,outledge. Ne/ Ior#. 22.
De/an +ahasa dan Pusta#a. 114433. #amus $ewan. Kuala =um&urCDe/an +ahasa dan
Pusta#a.
Go-e. Phili& +. 114''3. Webster%s third new international dictionary. S&ringfi eld.
9assa0husetC G ; : 9erriam :om&an).
*o)er. 6. <.. ; ,oodin. P. A. F&dult,development and aging", 1%th ed.3. 90Gra/5*ill.
+oston. 223.
Kementerian Kesihatan 9ala)sia 12223. #empen cara hidup sihat' (esihatan mental.
Kuala =um&urC +ahagian Pendidi#an Kesihatan Kementerian Kesihatan 9ala)sia.
Kementerian Kesihatan 9ala)sia 122%3. )anual mese* utama dan so(ongan' (empen
cara hidup sihat setting tempat (er*a. Kuala 11 =um&urC +ahagian Pendidi#an
Kesihatan Kementerian Kesihatan 9ala)sia.
9astuti. E. FStudi #orelasi antara rasa&er0a)a 1trust3 dan #etertari#an 1attraction3 dengan
#e0enderungan &engung#a&an diri 1self disclosure3 dalam hu(ungan
inter&ersonalG. +nsan )edia Psi(ologi. 7ol. 3 No. 1. %25%4. 221.
Nor Ezdianie !ar" #2007$% Kesejahteraan psikologi dan kesejateraan spiritual dalam
kalangan pelajar IPTS di negeri Kelantan. Serdan&'
Prenti0e 114443. :ultural di-idesC Understanding and o-er0oming grou& 0onfli0t. Ne/
Ior#C ,ussell Sage !oundation.
,)ff. :. D. ,Psychological well-being inadult life", -urrent $irections inPsychological
.cience. 7ol %@ No.'. 44512$. 144%.
18