Anda di halaman 1dari 2

_______________________________________________________________________________

Ruj.Kami :SMKS.02/07/002/2008/(31)
Kepada,
Pengerusi PI!,
SMK Se"andar,
77#00 Se"andar,
Me"a$a.
%ari$& : 10 '()*I 2008
Me"a"ui:
%uan Penge+ua,
SMK Se"andar,
77#00 Se"andar,
Me"a$a.
%uan,
Memohon Sumbangan Program Lawatan Sambil Belajar Ke Taman Botani
Putrajaya dan Festival Landskap Antarabangsa Kuala Lumpur
*da"a& dengan &,rma+n-a, meruju$ $epada per$ara di a+as.
2. ersandar$an pr,gram +erse.u+, sa-a .agi pi&a$ pe"ajar/pe"ajar MP0/
)ands$ap 1 2urseri SMK Se"andar ingin mem,&,n sum.angan dari PI! .agi
menampung per.e"anjaan -ang +ida$ men3u$upi un+u$ menja-a$an pr,gram ini.
Per.e"anjaan -ang diper"u$an un+u$ menampung per.e"anjaan +erse.u+ ia"a&
RM 300.00 seper+i da"am $er+as $erja.
3. ersama/sama ini diser+a$an $er+as $erja )a4a+an Sam.i" e"ajar Ke
Pu+raja-a dan Kua"a )umpur pe"ajar/pe"ajar MP0/)ands$ap dan 2urseri, SMK
Se"andar.
Se$ian %erima Kasi&,
5ang enar,
666666666666666666666666666
(P2. S(M*R%I2I %7 M*8*9I)
!uru MP0 /)ands$ap 1 2urseri
SMK Se"andar
Me"a$a.
SK!LA" M##$A" KBA#$SAA# SLA#%A&'
(()** SLA#%A&' MLAKA+
%e"/:a$s : 0;/#2#11<<
7/mai" : mea1077=ppdjasin.edu.m- )aman 4e. : &++p://mea1077.+rip,d.3,m
sm$se"andar=-a&,,.3,m