Anda di halaman 1dari 3

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

PERAINAN/SUKAN :
NEGERI :
JANTINA : KUMPULAN UMUR :

MO1
Pelajar
Sekolah
Menengah
Nama Penuh :
Alamat Pemain :
Alamat Rumah!
N"# Ka$ Pen%enalan : N"# Tel Rumah :
Ta&i'h Da(ta& 'e Se'"lah : N"# Da(ta& Pela)a& :

Se$ia'an * 'e+in%
%am,a& u'u&an +a--+"t
. 'e+in% le'at $i -ini
AKUAN PENGESAHAN IBUBAPA / PENJAGA
Nama I,u,a+a / Pen)a%a : N"# KP :
N"# Tele("n Pe)a,at! : N"# Tele("n ,im,it :
Sa/a ,a+a / +en)a%a 'e+a$a +ela)a& $i ata- men%e-ah'an -e%ala 'ete&an%an $i ata- a$alah ,ena& $an %am,a&
te&,a&u a$alah ,etul# Sa/a )u%a mem,ena&'an ana' / )a%aan -a/a $i$a(ta&'an -e,a%ai +emainan
untu' +a-u'an $an ,e&-etu)u mematuhi Pe&lem,a%aan0 un$an%1un$an%0 +e&atu&an1
+e&atu&an0 Pe'elilin%1+e'elilin% $an -/a&at1-/a&at men%enai +e&tan$in%an ini# Sa/a )u%a (aham +iha' tuan -entia-a
mem,e&i'an -e%ala +ene&an%an $an a'an men%am,il lan%'ah1lan%'ah 'e-elamatan $an +en%a2a-an /an%
$i+e&lu'an -e+an)an% ma-a 'e)"hanan te&-e,ut#
Tan$atan%an : Ta&i'h :
AKUAN PENGETUA / PENOLONG KANAN
Nama Pen%etua / Pen"l"n%an Kanan : N"# Tele("n Se'"lah :
Alamat Se'"lah :

Sa/a men%e-ah'an -e%ala 'ete&an%an $i ata- a$alah ,etul $an %am,a& $i ata- a$alah te&,a&u $an ,ena&

Tan$atan%an $an 3"+ Ra-mi !
Ta&i'h
Nama :
N"#KP:
AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN
Dia'ui +enama $i ata- a$alah ahli +a-u'an ini /an% men/e&tai Ke)"hanan/Pe&tan$in%an Ma)li- -u'an Se'"lah1-e'"lah
Mala/-ia $an -e+an)an% +en%etahuan -a/a -emua ma'lumat /an% $i,e&i a$alah ,ena&#

Pen%u&u- Pa-u'an ! Setiau-aha A%un% MSSM Ne%e&i/Ketua Unit Su'an Ne%e&i
Nama :
N"#KP: 3"+ Ra-mi:
Ja2atan:
Ta&i'h: Ta&i'h:
BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU
PERAINAN/SUKAN :
NEGERI :
JANTINA : KUMPULAN UMUR :

RO1
Pelajar
Sekolah
Rendah
Nama Penuh :
Alamat Pemain :
Alamat Rumah!
N"# Ka$ Pen%enalan : N"# Tel Rumah :
Ta&i'h Da(ta& 'e Se'"lah : N"# Da(ta& Pela)a& :

Se$ia'an * 'e+in%
%am,a& u'u&an +a--+"t
. 'e+in% le'at $i -ini
AKUAN PENGESAHAN IBUBAPA / PENJAGA
Nama I,u,a+a / Pen)a%a : N"# KP :
N"# Tele("n Pe)a,at! : N"# Tele("n ,im,it :
Sa/a ,a+a / +en)a%a 'e+a$a +ela)a& $i ata- men%e-ah'an -e%ala 'ete&an%an $i ata- a$alah ,ena& $an %am,a&
te&,a&u a$alah ,etul# Sa/a )u%a mem,ena&'an ana' / )a%aan -a/a $i$a(ta&'an -e,a%ai +emainan
untu' +a-u'an $an ,e&-etu)u mematuhi Pe&lem,a%aan0 un$an%1un$an%0 +e&atu&an1
+e&atu&an0 Pe'elilin%1+e'elilin% $an -/a&at1-/a&at men%enai +e&tan$in%an ini# Sa/a )u%a (aham +iha' tuan -entia-a
mem,e&i'an -e%ala +ene&an%an $an a'an men%am,il lan%'ah1lan%'ah 'e-elamatan $an +en%a2a-an /an%
$i+e&lu'an -e+an)an% ma-a 'e)"hanan te&-e,ut#
Tan$atan%an : Ta&i'h :
AKUAN GURU BESAR / PENOLONG KANAN
Nama Gu&u Be-a& / Pen"l"n%an Kanan : N"# Tele("n Se'"lah :
Alamat Se'"lah :

Sa/a men%e-ah'an -e%ala 'ete&an%an $i ata- a$alah ,etul $an %am,a& $i ata- a$alah te&,a&u $an ,ena&

Tan$atan%an $an 3"+ Ra-mi !
Ta&i'h
Nama :
N"#KP:
AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN
Dia'ui +enama $i ata- a$alah ahli +a-u'an ini /an% men/e&tai Ke)"hanan/Pe&tan$in%an Ma)li- -u'an Se'"lah1-e'"lah
Mala/-ia $an -e+an)an% +en%etahuan -a/a -emua ma'lumat /an% $i,e&i a$alah ,ena&#

Pen%u&u- Pa-u'an ! Setiau-aha A%un% MSSM Ne%e&i/Ketua Unit Su'an Ne%e&i
Nama :
N"#KP: 3"+ Ra-mi:
Ja2atan:
Ta&i'h: Ta&i'h: