Anda di halaman 1dari 29

Kitab Ilmu & Makrifat ( Tok Guru Peramu )

-Awang Kenali- http://kalimahcintaku.blogspot.com/2012/01/kitab-ilmu-makrifat-tok-guru-peramu.html


+60103940651 (Hairee@Awang Kenali)
~Selamat datang kepada sema msa!ir dnia sekalian" #l$g ini melam%angkan %idk dakwa& sa'a dalam pela'aran
ke&idpan sempama (a&a'a kerdipan %intang)%intang di langit 'ang men*adi tanda ara& kepada pela'ar)pela'ar" Sa'a
la'arkan ilm &akikat dan pen%andingan agama dalam men(ari ke%enaran di %awa& sat (a&a'a 'g HA+" Kerana Alla& *ala&
'g mela'arkan kapal)kapal di latan las" ,a&ami %enar)%enar wa&ai sadarak- kerana ./A0A1. it tidak nampak dek mata
dan kita &ars mensrin'a ntk %a&agia 2nia 3 Ak&irat" /ika kam tan'a dengan apaka& kita mensrin'a""""K katakan
dengan .4516A A00AH. it la& kenderaan m akan mem%awa kepada17A" 6iada 8*d melainkan 8*d9: Alla& dan
9&ammad ;en'ampai17A"
KESIMPULAN HATI
Pertama Hati Yan !eriman La"ann#a Kafir
Ke$ua Sum%a& La"ann#a !i$%a&
Ketia Hati Yan Taat La"ann#a Mak'iat
(an HATI inila& tem)at NIAT #an menentukan SAH S*LAT atau lain lain )eker+aan,
KE(U(UKAN NIAT
!a&a"a NIAT itu tem)atn#a $i HATI- ti$ak ber&uruf $an ber'uara 'ebaai letakn#a &aru' melak'anakan./
0ASA( menun+ukkan 1AT akan SI2ATNYA ke)a$a #an $i'ifatkan
TAK3I( menentukan 1AT akan SI2ATNYA $an ke)a$a #an $i'ifatkan,
TA%AYUN 'ebenar4n#a AKU men#atakan (I3I AKU $alam TAUHI( Takbiratul I&ram Aku k)$ Sifat #
$i'ifatkan,
Maka karamla& (I3I $alam lautan ti$ak berte)i itu ne'5a#a S*LAT bukan lai ENGKAU 6 AKU teta)i AKU
1AT #an mela&irkan Ker+a Aku $alam ru)aku #akni SifatKu #an n#ata $alam kelakuan &ambaKu, Enkau
tia$a UPAYA $an KEKUATAN untuk melakukan 'olat itu mala&an enkau lakukan ata' Kurniaan & 3a&mat
Aku 'emata/mata,
Kena)a enkau mera'a a$a ke"u+u$an $alam &i$u) ini 'e$ankan 7U8U( itu a$ala& Aku 'emata/mata9
Yan mener+akan kelakuanmu itu Aku ata' Ku$rat & Ira$atKu, Yan menentukan "aktu )un Aku- Aku
)un#a Ilmu, Tan)a itu enkau tia$a &ambaku, Aku 'ena+a men#atakan (I3IKU )a$amu $an Aku memu+i
(iriKu $i ata' li$a&mu "a&ai &ambaku,
8anan 'ekali/kali a$a ra'a $i $alam &atimu ba&a"a enkau mem)un#ai kemam)uan untuk memu+iKu ,
Keta&uila& ba&a"a enkau a$ala& &ambaKu #an 2AKI3 ber&ak menerima PemberianKu,
TIANG S*LAT
a, HA(I3 HATI #akni men&a$a) Alla& $an membuankan 'eala #an GHAY3 (#an lain 'elain Alla& )
$i$alam 'olat
b, KHUSU% 6 TETAP HATI $i $alam 'olat #akni ti$ak mera#au :ra#au fikiran ke mana mana,
5, SEMPU3NA ba5aan 2ATIHAH
SAH S*LAT
a, Sa& 'olat kerana SAH 7U(HU%
b, Sa& 7u$&u kerana Sa& ISTIN8A
5, I'tin+a itu member'i&akan anota ba$an $ari beru)a bentuk na+i' be'ar ma&u)un ke5il,
KESEMPU3NAAN ISLAM
Nota ole& 2akir : S ; Soalan - 8 ; 8a"a)an
S Yan $ikatakan ISLAM bera)a ke'em)urnaann#a 9
8 Tia Perkara ./ a, (iikrarkan $enan li$a&
b, (ita'&$i<kan $alam &ati
5, (iker+akan $enan anota
S !era)a tan$aka& #an $ikatakan 'e'aoran itu I'lam 9
8 Em)at )erkara ./ a, Meren$a&kan $iri keHa$rat Alla& $an 'e'ama i'lam
b, Su5i li$a& $ari memakan $an meminum ben$a &aram
5, Su5i li$a& $ari $u'ta $an menum)at
$, Su5i ba$an $ari)a$a Ha$at& !e'ar
S Yan $ikatakan I'lam bera)a '#arat )akaiann#a 9
8 Em)at )erkara ./ a, Sabar akan Hukum Alla& S7T
b, 3e$&a akan 0a$&a Alla& S7T
5, Men#era&kan (iri ke)a$a Alla& $enan tulu' ik&la'
$, Menikut 2irman Alla& $an Ha$it& Nabi,
S A)aka& #an membina'akan I'lam 9
8 Em)at )erkara ./ a, !erbuat 'e'uatu amalan #an tia$a $a'ar $ari I'lam itu 'en$iri
b, Men5ela oran berbuat baik & merinankan Hukum Alla& S7T
5, (iketa&ui teta)i ti$ak $ibuat
$, Tia$a ta&u teta)i mala' bertan#a
ILMU & MAK3I2AT T*K GU3U PE3AMU
Pen$a)at Tok Peramu tentan Makrifat a$ala& 'a)erti berikut ./
A$a)un Ke)utu'an Makrifat itu iala& MENGENAL ALLAH, Ke'u$a&ann#a )utu' ilmu itu #aitu Mati,,,,,,,,,,,,,,,
A$a)un Makrifat #an me'ti $iketa&ui itu iala& 4= Perkara terba&ai ke)a$a > !a&aian,,,,,,,
!AHAGIAN PE3TAMA ./
Hen$akla& $iketa&ui ? )erkara #akni ./
Pertama Alla& 'abelum bernama Alla& a)a NamaN#a 9
Ke$ua Mu&amma$ 'ebelum bernama Mu&amma$ a)a naman#a 9
Ketia 'ebelum &ari #an tu+u& itu a)a naman#a 9
Keem)at 'ebelum 7aktu Yan Lima itu a)a naman#a "aktu itu 9
!AHAGIAN KE(UA
Hen$akla& +ua kamu keta&ui ? )erkara lai,
Pertama ?= &ari &en$ak mati
Ke$ua @ &ari &en$ak mati
Ketia A &ari&en$ak mati
Keem)at 4? +am 'ebelum mati,
!AHAGIAN KETIGA
Lai ? )erkara #an )erlu kamu keta&ui
Pertama &en$akla& KENAL (I3I kamu
Ke$ua &en$akla& kenal NYA7A kamu
Ketia &en$akla& kenal PENGHULU kamu
Keem)at &en$akla& kenal TUHAN kamu
!AHAGIAN KEEMPAT
Hen$akla& keta&ui akan 1IKI3 PENYE3AHAN NYA7A ke)a$a Alla& , A$a ? )erkara +ua,
Pertama Sera&kan $enan 1IKI3 A2%AL #akni La Ila&a Illalla&
Ke$ua 'era&kan $enan 1IKI3 ASMA% #akni Alla& Alla& Alla&
Ketia 'era&kan $enan 1IKI3 SI2AT #akni Hu Hu Hu
Keem)at 'era&kan $enan 1IKI3 1AT #akni A& A& A&
!AHAGIAN KELIMA
Hen$akla& keta&ui berkenaan 3UH +ua ? )erkara
Pertama 3UH 8ASMANI #aitu TU!UH kita #akni (I3I TE38ALLI
Ke$ua 3UH 3UHANI #aitu HATI kita #akni (I3I TE3PE3I
Ketia 3UH I(HA2I #aitu NYA7A kita #akni (I3I YANG TE3PE3I
Keem)at 3UH AL/0U((US #aitu 3AHSIA kita #akni (I3I YANG 7U8U(,
MUHAMMA(,,,,,,,,,,,,,,
A$a)un nama MUHAMMA( itu +a$i TU!UH )a$a kita,
Tubu& ke)a$a Mu&amma$ +a$i NYA7A )a$a kita
Hati ke)a$a Mu&amma$ +a$i NYA7A ke)a$a kita
N#a"a ke)a$a Mu&amma$ +a$i 3AHSIA ke)a$a kita,
TU!UH,,,,,,,,,,,,,,,,,
A$a)un #an bernama TU!UH itu PE3!UATAN #an $atan $ari)a$a HATI,
Perbuatan Hati $atan $ari)a$a N#a"a
Perbuatan N#a"a $atan $ari)a$a 3a&'ia
Perbuatan 3a&'ia $atan $ari)a$a A2%AL ALLAH,
2UA(,,,,,,,,,,,,,,,,
A$a)un #an bernama MATA itu iala& untuk MELIHAT $an oran #an meli&at itu tem)atn#a )a$a MATA
HATI )a$a 8ANTUNG,
(i $alam +antun a$a 2UA(
(i $alam 2uan a$a BAHAYA
(i $alam Ba&a#a a$a 3AHSIA
(i $alam 3a&'ia itu a$ala& 'a)erti 2irman Alla& S7T #an berbun#i ./
Al In'anu Sirri,,,7a Ana Sirru&u
In'an itu a$ala& ra&'iaKu $an Akula& ra&'ian#a,
KENAPA NAMA MUHAMMA( 9 ( 3a&'ia Mu&amma$ )
A$a)un 'ebab Nabi Mu&amma$ itu bernama Mu&amma$ kerana Ke&en$ak Alla&,
Sekalian ( Ke'eluru&an 6 Semuan#a ) Alam ini ter+a$i kerana Mu&amma$ 'a)erti $in#atakan $i$alam
Ha$it& 0u$'i ./
Sekalian +a$i $ari)a$amu Ya Mu&amma$ $an enkau +a$i $ari)a$a AKU
Sab$a !ain$a 3a'ul ./ Aku +a$i kerana Alla& $an 'ekalian alam +a$i kerana aku,
3AHSIA MUHAMMA( ( Mim Ha Mim (al )
KETE3ANGAN HU3UM MIM A7AL MUHAMMA( ( MIM A7AL )
Pertama menun+ukkan 1AT &amban#a ber$iri 'olat
Ke$ua Tem)at Makrifat tatkala 0iam
Ketia 1ikir !ai 1at #aitu 1IKI3 3AHSIA
Keem)at tatkala itu Tu&an bernama AH(IAH
Kelima 'ema'a itu Tu&an Semata/mata , !elim a$a ter+a$i a)a a)a akan ma'a itu bernama AH,,,( Alif Ha )
KETE3ANGAN HU3U2 HA MUHAMMA( ( HA )
Artin#a SI2AT HAM!A #akni 3UKUK $alam 'olat
Tem)at HAKIKAT #aitu 3ukuk
1ikir bai Sifat #akni N#a"a
Tatkala itu Tu&an bernama 7AH(AH
KETE3ANGAN HU3U2 MIM KE(UA MUHAMMA( ( MIM KE(UA )
Artin#a ASMA% HAM!A #aitu SU8U( $alam 'olat
Tem)at TA3I0AT tatkala Su+u$
Tatkala itu Tu&an bernama 7AHA(IAH
Tatkala itu Tu&an TA8ALLI 'abenar/benarn#a meli)uti NU3 MUHAMMA(,
Ma'a itu Tu&an bernama ALLAH S7T
KETE3ANGAN HU3U2 (AL MUHAMMA( ( (AL )
A2%AL HAM!A #aitu (U(UK $alam 'olat
Tem)at SYA3IAT #aitu tatkala $alam (u$uk
1ikir bai Af%al #aitu TU!UH La Ila&a Illalla&
Tatkala itu Tu&an ibarat LA ( Lam Alif )
Tatkala itu ber5am)ur 3AHSIA $enan NYA7A $an ANASI3 A(AM ( Alif (al Mim )
KE8A(IAN (I3I
A$a)un ke+a$ian (I3I itu terkan$un $alam 4= )erkara $iba&ai ke)a$a ? ba&aian #aitu ( a$a CD '&+
$i5atitkan : fakir )
!a&aian Pertama
C 8eni' 1AT (iri 7u+u$ 3a&'ia Kita Alam La&ut 3u& Al/0u$$u'
4 8eni' SI2AT (iri Ter$iri N#a"a Kita 7u+u$ Mutlak 3u& I$&afi /// Alam 8abarut
A 8eni' ASMA% (iri Ter)eri Hati kita 7u+u$ Alam 3u& 3u&ani /// Tubu& &alu'
? 8eni' A2%AL (iri Ta+alli 8a'mani 7u+u$ I$&afi Tubu& Yan 1a&ir
!a&aian Ke$ua
C 7u+u$ 7u+u$ mutlak : 7u+u$ Hakiki : 7u+u$ I$&afi 7u+u$ Ta+alli
4 Ilmu Ilmu Hakiki : Ilmu Maklumat : Ilmu 2ikir : Ilmu Ma%$om /// Al/A'ma%
A Nur Nur AlHa$i : Nurul <u$$u' : Nur &a$i : Nur Al/ba#an
? S#u&u$ S#u&u$ Al/Ain : Su&u$ K&a$afi : K&ali< Al/A'mat // S#u&u$ Taufil
!a&aian Ketia
C Anin Anin Niat :Anin Pa$tar : Anin Sar'a : Anin Serul
4 A)i Al/Ha#at : Al/Mu+a : Sa+in
A Air Maal Ha#at : Maal Ku' : Maal 1am 1am : Maal Hain
? Tana& Tana& 2ir$au' : Tana& Tiin : Arbail baa'ir : Tiin Sii)aab
!a&aian Keem)at
C (i 8a$i 3u& Ma'ri)a& : Tubu& : Af%al
4 7a$i 8a$i Tulan : Tari<at : Hati : A'ma%
A Mani 8a$i urat : Ha<i<at : N#a"a : Sifat
? Ma%nikam 8a$i N#a"a : Makrifat : 3a&'ia : 1at
!a&aian Kelima
C LA ( Laf Alif ) EE U5a)an bai Tubu& men+aa kulit $an bulu 0albi ke)a$a !aitulla&
4 ILAHA ( Alif Lam Ha )EE U5a)an bai Hati )en+aa $ain $an $ara& 0albi ke)a$a !aitulmakmur
A ILLA ( Alif Lam Alif )EE U5a)an bai N#a"a )en+aa urat $an tulan 0albi ke)a$a Ara'#
? Alla& ( Alif lam Lam Ha) EE U5a)an ke)a$a 3a&'ia )en+aa urat $an 'um'um 0albi ke)a$a Alla&
KE8A(IAN !ENIH
HU 0AL!I itu 3A!!I ter$iri Aku $i $alam Sifat Naf'ia& Aku $ikan$un $alam 7u+u$ Alla& La Ila&a Illalla&
Mu&amma$ur 3a'ullulla& 2i/Kul Lil Ma&a Tiin 7a Naf Sin Aa (a (a Maa 7a Si A/Hu Il Mulla&
A$a)un a'al ke+a$ian !ENIH manu'ia $ari)a$a MA%NIKAM $ari)a$a S#ura- $iru)akan Alla& S7T turun
ke)a$a HU GHAI! ru)a Alla& +a$i Ma%nikam ru)a ilan emilan &ina tu+u& )etala lanit $an tu+u&
)etala bumi
/ kemu$ian manikam itu +atu& ke)a$a ubun ubun ba)a C== &ari
/ kemu$ian manikam itu +atu& ke +antun ba)a ?= &ari
/ kemu$ian manikam itu +atu& ke Hati Nurani Ba&a#a Ha< @ &ari
/ kemu$ian Manikam itu +atu& TA%AYUN HATI beru)a air A &ari
/ kemu$ian manikam itu ME3TA!AT 1AT )a$a )inan ba)a 4? +am
/ kemu$ian Manikam itu +atu& kera&im ibu $enan ru)a &uruf ALI2
/ kemu$ian Manikam itu ke)a$a ALAM 3UH berkum)ul 'a)erti bi+i , Itula& 'ebab ia bernama Manikam
/ kemu$ian manikam ber'ifat ia bernama ALAM MITHAL, Ini #an bernama 'a)erti 2irman Alla& . al
in'anu 'irri "a ana 'irru&u
/ kemu$ian ia menilik $irin#a terlalu in$a&- lalu lu)a ke)a$a $irin#a bila ber5am)ur $enan $ara& ibun#a,
Maka &ilanla& ru)a itu $an bernama )ula ia ALAM A8SAM #akni Alam Ka'ar, Kemu$ian bila 'am)ai +an+i-
keluarla& ia $ari kan$unan ibun#a $an &ilanla& ru)a #an $ili&at maka menani' ia 'ebab 'uara inila&
bernama ALAM INSAN,
!ILA AKHI3 HAYAT
!ila ak&ir &a#at kita $a)ati !E3(ENYUT/(ENYUT PUSAT 'a)erti a'a) 'erta kita men$enar u5a)an ./
ALASTU !I 3A! !IKUM : AH ( Alif Ha ) ANA MA : KAA NA !II MAA KAA NA MASA KAA NA,
Maka +a"abla& ./ YA ANA LA ILA HA ILLALLAH : A kali
Kemu$ian nam)ak 5a&a#a KE!ESA3AN ALLAH maka kita Fikir ALLAH : A kali
Kemu$ian kita nam)ak KALIMAH ALLAH maka kita Fikir HU : A kali
Kemu$ian kita $enar UBAPAN TUHAN . ANA ALLAH LA ILA HA ILLALLAH ANA,,,,'erta teru' kita
meman$an akan KE!ESA3AN ALLAH maka kita Fikir AH : AH/ AH ( Alif Ha ),
Maka tamatla& ri"a#at kita, 3u& kembali ke 3a&matulla&, Ha'anul K&atima&,
ALHAM(U ( Alif :Lam/ Ha /Mim /(al )
Sau$ara )emba5a #an bu$iman-
Menikut )en5eritaan kalima& ALHAM(U iala& kalima& )ertama #an $i'uarakan ole& manu'ia #akni Nabi
A$am a,' #an bermak'u$ Seala Pu+i Milik Alla&,
Ti$ak a$a 'atu )un manu'kri) Ilmu Hakikat #an a$a $i tanan fakir #an ti$ak membi5arakan kalima&
ALHAM(U ini, Ma'in ma'in memberi taf'iran ter'en$iri 'e5ara )an+an lebar,
Melalui ENT3I kali ini fakir 'am)aikan )en+ela'an )enuli' manu'kri) ILMU & MAK3I2AT T*K GU3U
PE3AMU berkaitan kalima& ALHAM(U ini,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ALHAM(U ,,,,,( Alif : Lam : Ha : Mim / (al )
ALI2
Huruf ALI2 itu 7AKTU SU!UH, Nabi A$am a,' 5a&a#an#a )uti&, Malikatn#a 8ibrael 3u&ani, Sa&abatn#a
Abu !akar & 2atima& Keluar $ari &uruf ALI2 itu (UA 3AKAAT kerana TA8ALLI Tu&an $ua mertabat #akni
ME3TA!AT 1AT atau AH(IAH $an Mertabat SI2AT atau 7AH(AH, I'tanan#a $iba"a& 'u'u kiri , Keluar
5a&a#a )a$a $a&i, Ken#ataan )a$a kita iala& MULUT & LI(AH
LAM
Huruf LAM itu "aktu 1UHU3, Nabi I!3AHIM 5a&a#an#a Kunin, Malaikatn#a MAK3I!UN, Keluar $ari &uruf
Lam itu em)at rakaat kerana TA8ALLI Tu&an 7U8U( : ILMU : NU3 : SYUHU(, I'tanan#a )a$a HATI $i
lambun 'u'u kiri #aitu 3UH MA1I2AH, Ken#ataan )a$a kita iala& HI(UNG & MATA
HA
Huruf HA ini "aktu ASA3, Nabin#a Nabi Yunu' a,' Ba&a#an#a Hi+au Kunin, Malikatn#a MIKAIL,
Sa&abatn#a )ula iala& *mar, Keluar $ari &uruf HA ini em)at rakaat #akni API : AI3 : ANGIn : TANAH,
I'tana#na )a$a LIMPA : Naf'u 8a'mani, Ken#ataan )a$a kita iala& !AHU & (A(A,
MIM
Huruf MIM itu "aktun#a MAGH3I! , nabin#a iala& Nabi MUSA, Ba&a#an#a ME3AH HITAM, Malikatn#a
ISH(AH & 7AHI(IAH, I'tanan#a PA3U : PA3U Naf'un#a Naf'u Hai"an, Ken#ataan )a$a kita iala& MATA
( Ba&a#an#a )
(AL
Huruf (AL itu "aktu ISYA% Nabin#a Nabi NUH, Ba&a#an#a HI8AU HITAM, Malikatn#a I13A2IL, Sa&abatn#a
ALI, Keluar $ari &uruf (AL itu ? rakaat kerana Ta+alli Tu&an (I : 7A(I : MANI : MA%NIKAM, I'tanan#a
HEMPE(U $ari ba"a& li$a& &ina keteklina, Ken#ataan )a$a kita iala& TAPAK KAKI,
Nota 2akir ./
Sau$ara )emba5a - fakir minta maaf kerana ti$ak $a)at men+ela'kan )en+ela'an $i ata' kerana fakir ti$ak
fa&am,
!arankali menikut ILMU TETENTU "aktu "aktu 'olat a$a kaitan $enan kalima& ALHAM(U ini kerana
Alla& +ua,
!ai 'au$ara )emba5a #an a$a mem)ela+ari )erkara ini elokla& beri )en+ela'an melalui 3uanan K*MEN
Entri ini untuk )ema&aman mereka mereka #an ti$ak fa&am terma'uk fakir , T<,
TEMPAT 1IKI3 PA(A TU!UH
1IKI3 0AL!I
(ua +ari ba"a& 'u'u kiri ; 0AL!I ; HATI
1IKI3 3UH
(ua +ari ba"a& 'u'u kanan ; 3UH ; NYA7A
1IKI3 SI33
(ua +ari ba"a& 'u'u kiri ; SI33 ; 3AHSIA
1IKI3 KH*2I
(ua +ari ata' 'u'u kanan ; KH*2I ; TE3SEM!UNYI
1IKI3 AKH2A
(itena& $a$a ; AKH2A ; TE3LE!IH SEM!UNYI
1IKI3 NA2AS
Antara 4 kenin meli)uti 'ekalian ke)ala
1IKI3 KHALIAH
(i ubun ubun meli)uti 'ekalian +a'a$
4= SI2AT (I(ALAM (I3I
C 7U8U(
!a$an In'an SI2ATKU mula +a$i menanun $i$alam $unia
4 KI(AM
3UH 8ASMANI kulitku mula +a$i meli)uti 'ekalian alam
A !A0A%
3UHANI $ainku mula +a$i menanun 3AHSIA $i$alam (I3I
? MUKHALA2ATUHU LIL HA7A(ITH
3UH NI!ATI $ara&ku mula men+a$i meli)uti Alam Sen$iri
> !INA2SIHI
3UH INSAN nafa'ku mula +a$i ber+alan u5a)an $i$alam (I3I
D 7AH(ANIAT
3UH 3A!!ANI &atiku a'al mula +a$i TAHU $i$alam (I3I
@ KU(3AT
3UH 0U(US urat )uti&ku #an ti$ak ber$ara& ber+alan 'etia) $alam (I3I/ku
G I3A(AT
3UH KAH2I tulanku a'al mula +a$i menuatkan Alam Sen$iri
H ILMU
3UH I(HA2I beni&ku a'al mula +a$i YANG NYATA $i$alam BE3MIN HA0
C= HAYAT
3UH NU3ANI uratku #an meli)uti $i$alam tubu& aku #an &i$u) alam 'en$iri,
CC SAMA%
!ESI KU3SANI )en$enaranku a'al 'emula +a$i
C4 !ASA3
PANBA3AN MA%NIKAM kalam aku berkata/kata $enan 'en$iri
CA KALAM
3UH MA%NIKAM menFa&irkan )erkataan $i$alam $unia
C? 0A(I3UN
7U8U( MA%NIKAM tali 3u&ku KUNHI 1AT $enan Sifatku
C> MU3I(UN
ILMU ALLAH ba$anku a'al mula +a$i KALIMAH $i$alam $iriku
CD ALIMUN
(A38AT ALLAH kebe'aranku a'al mula +a$i $u$uk $i$alam otak #an )uti&
C@ HAIYUN
Amalan terlebi& 'u5i iala& amalan Kalima& Aku a'al mula +a$i alam $iriku
CG SAMIUN
!er'ama 1AT & SI2AT 7AH(AH $i$alam Kalima& iman $iriku
CH !ASI3UN
3AHSIA NYA7A $enan !A(AN7AHI(AH ber'amala& 1at $enan ba$an ti$ak ber5erai $unia ak&irat
4= MUTAKALLIMUN
G&aib $i$alam Ka%ba& G&aib aku $i$alam Ka%ba& Ka5a Ara'# #an )uti& titik $i$alam Kalima&,
A7ALU((IN MAK3I2ATULLAH
Permulaan aama me'tila& MENGENAL ALLAH,
2irman alla& ./
Ya Mu&amma$ kenalkanla& (I3I kamu 'ebelum kamu Menenal Aku $an 'ebenar/benar kenal (iri kamu
iala& Enakau Kenal Aku
Alla& +ua !erfirman ./
Ya Mu&amma$ Aku +a$ikan ba&aru alam ini kerana Enkau $an Aku +a$ikan enkau kerana Aku, Maka
enkau inila& 'ebenar/benarn#a 3AHSIA AKU,
(enan ini bererti kita me'ti ber)ean ke)a$a )okok ke'im)ulan 3AHSIANYA itu #akni kita me'ti betul
betul ke)a$a )enertian $an )ema&aman 3a&'iaN#a itu $enan teran $an +ela', Marila& kita renuni
2irman 2irman Alla& 'a)erti berikut ./
Aku ti$ak meman$an ke)a$a ru)amu #an 5antik,,,)eneta&uanmu #an ban#ak +ika kamu ti$ak
Menenal Aku maka 'ia 'ia 'a+ala& amal keba+ikan 'erta 'olat kamu #akni um)ama $ebu #an
berterbanan $iu$ara $itiu) anin
Enkau itu Aku $an Aku itu enkau
*le& itu 'au$araku 'ekalian kamu tuntutla& betul betul $an )ela+arila& $enan 'unu& 'unu& 'erta
ka+ila& $enan men$alam aar kamu (APAT MENGENAL ALLAH $enan 'ebanar/benarn#a, Mu$a&/
mu$a&an Alla& akan menankat (ar+at kamu men+a$i AHLI SU2I $an 7ALINYA,
Seban#ak mana)un kitab kita ba5a- ka+i $an )ela+ari INTIPATI #an )erlu kita $a)at $an )erole&i &an#a
EMPAT ( ? ) PE3KA3A 'a&a+a #aitu )erkara #an membole&kan amal iba$a& kita $iterima $an $iakui ole&
Alla& S7T, Perkara itu iala& ./
Pertama
Menenal Alla& $enan 'ebenar/benar )enenalan $enan bukti #an teran $an +ela',
Ke$ua
'entia'a $alam TU!UH ALLAH $enan bukti #an teran $an +ela' +ua,
Ketia
'entia'a men$enar SE3UAN ALLAH +ua $enan bukti #an +ela' $an teran,
Keem)at
(atan $ari Alla& kembali ke)a$a Alla& $enan )e$oman #an 'ebenar/benarn#a teran $enan bukti
#an +ela',
Se'unu&n#a ke)utu'an )erkara )erkara $iata'- nam)akn#a 'enan $iba5a teta)i tia) tia) 'atu )erkara
$iata' bukanla& mu$a& $i)erole&i )ema&aman $an )eanan keimanann#a "alau)un kita tela& memba5a
menka+i ban#ak buku- beruru $enan ramai uru- +ika kita ti$ak menemui 6 $itemukan $enan buku
buku $an uru uru #an benar benar $a)at memberi )etun+uk untuk )ema&aman kita 'e5ra teran $an
+ela',
3AHSIA (I(ALAM (I3I
Inila& )a$a men#atakan ba&a"a $i$alam ba$an manu'ia itu EMPAT !AHAGI #aitu ./
NA2AS
ANPAS
TANAPAS
NUPUS
Se'unu&n#a baaimana ru)a +a'mani beitu +uala& ru)a NYA7A,
Manakala N#a"a itu a$ala& NA2AS $an TANAPAS itu 'a)erti ANPAS, Maka keem)at itu ber)erinkat
'am)ai ke)a$a NUPUS $an Nu)u' itu 'a)erti ru)a 1AT manakala 1at itu 'a)erti ru)a SI2AT $an Sifat itu
'a)erti ru)a ASMA% $an A'ma% itu 'a)erti ru)a A2%AL,
(an )erkara $iata' $iakui ole& Alla& 'a)erti 2irmanN#a melalui Ha$it& 0u$'i ./
0A LAL LAH HU TAALA / AL INSANU SI33I 7A ANA SI33UHI SI 2ATI ILLA KHAI3I LIL LAH
In'an itu ra&'iaKu $an Aku ra&'ian#a, SifatKu itu Sifatn#a tia$a a$a $ari)a$aku melainkan Alla& Taala
!aran'ia)a menenal akan !A(ANn#a ia menenal akan NYA7An#a, !aran'ia)a menenal akan
n#a"an#a ia akan menenal akan SI33n#a !aran'ia)a menenal akan Sirrn#a akan menenal akan
TUHANn#a #an <a$im a$an#a,
Keta&uila& ole&mu "a&ai talib : YANG KELUA3 itu bernama NA2AS $an #an $inamai ANPAS itu erak
$ari &i$un 'am)ai keba"a& le&er, (an #an $inamai TANAPAS itu erak $ari ba"a& le&er 'am)ai ke
&ati, Yan $inamai NUPUS itu $i$alam Hati, Itula& HAKIKAT NYA7A,
7U8U(
7U8U (U KA 1AH3U 7ALA YU0A MU !I HI 1AH!U
!aran'ia)a mena$akan (UA 7U8U( +a$i SYI3IK
ANA 7U8U (A HU
A$a kita $enan (IA
7A NA2 SUHU
A$a (IA $enan 'en$irin#a,
A$a)un 7U8U( itu AIN 1AT artin#a ken#ataan kerana lafaFn#a $iba5a itu "u+u$ maknan#a 1AT, Ini
a$ala& kerana 7u+u$ itu A(A, Maka #an A(A itu 1AT, Maka tia$a $i)erole& $enan lafaF #an lain
$ari)a$a 7u+u$ itu kerana "u+u$n#a itu men#atakan 1atn#a, Maka $i'ebabkan itu $ikatakan AIN 1AT
naman#a,
A$a)un 7u+u$ itu artin#a A(A, A)a #an $ikatakan itu a$a,
Yan $ikatakan itu iala& 1AT,
A$a)un 7u+u$ ini $itilikkan )i&ak lafaFn#a SI2AT $an +ika $itilik )a$a maanan#a 1AT $an a)a #an
$ikatakan lafaF itu kerana ba5aan itu 7u+u$ a$a 1AT, Inila& maanan#a,
A$a)un 7U8U( (I3I SEN(I3I ber$iri $enan 1AT, A)a 'ebab $ikatakan 7u+u$ itu ber$iri $enan 1at 9
Sebab lafaF "u+u$ itu a$a manakala #an A(A itu iala& 1AT,
PE3INGATAN TENTANG SEM!AHYANG
!aran'ia)a men#emba& NAMA TANPA MAANA ba&a"a'an#a ia KU2U3
!aran'ia)a men#emba& MAANA TANPA NAMA ba&a"a'an#a ia MUNA2IK
!aran'ia)a men#emba& NAMA (AN MAANA $enan HAKIKAT MAK3I2AT mereka itula& MUKMIN 'abenar
benarn#a t
!aran'ia)a meninalkan NAMA (AN MAANA ba&a"a'an#a mereka itula& A3I2!ILLAH
Sola& (aim itu iala& 'ola& tan)a &uruf tan)a 'uara tan)a a)a a)a )erbuatan, Ian#a iala& ker+a HAYAT
atau ker+a HI(UP, Yan Hi$u) itu iala& NU3ULLAH atau Nur Mu&amma$ #akni N#a"a,
PENGE3TIAN ALLAH (AN NA!I MUHAMMA( MUSTA22A 3ASULLULLAH
NA!I
A$a)un Tubu& Nabi Mu&amma$ itu #an Fa&ir iala& A2%AL $ari)a$a 1AT
A$a)un n#a"a Nabi Mu&amma$ itu SI2AT $ari)a$a 1AT ALLAH,
SI2AT
A$a)un SI2AT itu NYA7A ke)a$a Mu&amma$
MUSTA22A / A$a)un &ati Mu'taffa itu ASMA% $ari)a$a 1AT ALLAH,
ASMA%
A$a)un ASMA% itu Nama NamaN#a,
A2%AL
A$a)un A2%AL itu Tubu& Nabi naman#a A2%AL,
3ASULLULLAH / A$a)un 3a'ullulla& itula& SI33 $ari)a$a 1AT ALLAH S7T,
1AT
A$a)un 1AT itu TUHAN- 3a&'ia )a$a Nabi- Ba&a#a Ilmu Kalam / SI33ULLAH naman#a,
Inila& kita bertu&an )a$a Alla& $enan ? '#arat #akni ./
Pertama 1AT ALLAH itu Tu&an )a$a kita
Ke$ua SI2AT ALLAH itu NYA7A )a$a kita
Ketia ASMA% ALLAH itu HATI )a$a kita
Keem)at A2%AL ALLAH itu TU!UH )a$a kita,
(an TA8ALLI Af%al Alla& )a$a Tubu& kita $an Ta+alli A'ma% Alla& )a$a Hati kita $an Ta+alli Sifat Alla& )a$a
N#a"a kita $an Ta+alli 1at Alla& )a$a Sirr kita #akni 'ebenar/benarn#a 3AHSIA kita a$an#a,
ASAL 3UKUN CA (I(ALAM S*LAT,
Inila& a'al 3ukun CA #an "a+ib $iketa&ui $alam melakukan Solat,
A$a)un 3ukun Solat itu $atann#a $ari)a$a ALLAH : !APA $an I!U,
(ATANG (A3IPA(A ALLAH : > PE3KA3A,
C Niat
4 N#a"a
A 7u+u$
? Nafa'
> Af%al
Yaitu $i$alam bentuk Mera'a : Men5ium : Men+ama& : Meli&at & Men$enar
(ATANG (A3IPA(A !APA : ? PE3KA3A
C Tulan
4 Kuku
A 3ambut
? 3u)a
(ATANG (A3IPA(A I!U : ? PE3KA3A
C (ara&
4 (ain
A *tak
? Len$ir
Ter&im)un men+a$i CA , maka +a$ila& 3ukun CA )erkara melakukan S*LAT 'etia) &ari memulankan
'ekalian HAKNYA 'ebaai ISI AMANAH #an $i)ertaru&kan ke)a$a kita,
YANG MATI : YANG HILANG / YANG TINGGAL : YANG PULANG
YANG MATI itu a$a D )erkara #akni : 7u+u$ : Anota : Ha"a : Naf'u : Gerak & (iam,
YANG HILANG )ula a$a ? )erkara #akni (ara& : (ain : Tulan & Kulit
YANG TINGGAL itu a$a 4 )erkara #akni Iman & Taat
YANG PULANG a$a 'atu 'a&a+a #akni NYA7A, Pulan keem)un#an#a kea'aln#a,
HENING : 0ASA( : TA03I( & TA%YUN
HENING itu a)a 9
A$a)un HENING itu tia$a $a)at men#eru)ai $enan BAHAYA #an lain, A$a)un 8E3NIH itu a)akala
tertenun lanta' @ )etala lanit $an @ )etala bumi,
Maka $alam 5a&a#a #an HENING 8E3NIH itu #an teran ben$eran itula& BAHAYA PUTIH SI2AT 'a)erti
terlebi& )uti& $ari)a$a ka)a' ber'ifat 'a)erti SI2AT KITA,
A$a tan$a )a$a (AHI kita ter'urat NAMA ALLAH, Inila& 3UH NA!I kita
Maka $alam 1IKI3 ALLAH '#aratn#a ter&a)u' 'ekalian $iri $enan kea$aan $iri kita #an ke&ambaan bai
3UH NA!I 'a" #an $ikatakan 'ebenar/benar SI2AT ALLAH NU3 MUHAMMA( naman#a,
(an 5a&a#a teran ben$eran &enin +erni& itula& BAHAYA 1AT ALLAH a$an#a, 7alla& Hu Alam,
0ASA(
A$a)un 0ASA( itu MENYATAKAN NIAT tia$a &uruf $an tia$a 'uara, Yan a$a &uruf $an 'uara !UKAN
NIAT teta)i A(*M ( A(AM )
A$a)un #an 'ebenar/benarn#a NIAT #an tia$a &uruf $an tia$a 'uara itu iala& 1AT ALLAH, Inila& NIAT
#an 'ebanar/benarn#a, A'al Niat $an tem)at niat )a$a Fa&irn#a iala& kita #an berniat teta)i
'ebenarn#a iala& TUHAN YANG MUTLAK #an ber'ifat 7A8I!UL 7U8U( KHALI0 AL ALAM lai ber/Sifat
KAMIL MUKAMIL,
TA%3I(
A$a)un TA%3I( itu MENYATAKAN 2A3(HU, Yan 'ebenar/benarn#a 2ar$&u itu iala& TA8ALLI SI2AT ALLAH
ertin#a NYATA SI2AT ALLAH itu NU3 MUHAMMA( AIN SA!ITAH )un ia +ua naman#a- U8U( I(HA2I $an
INSAN )un ia +ua, Inila& 'ebenar/benarn#a 2A3(HU itu,
A'al 2ar$&u iala& 3UH NA!I MUHAMMA( 'a" tem)at Ta+alli 'ekalian 3u& A$am itu,
Sebab $ikatakan ASAL 2A3(HU #an 'ebenarn#a kerana 'ekalian n#a"a itu ta+alli $ari)a$a NU3
MUHAMMA( 'a)erti kata HA(ITH 0U(SI ./
ANA MINALLAH HU KUL LII SHAI IIN MINAN NU3 #an bermak'u$
(aku $ari)a$a Alla& manakala 'eala 'e'uatu atau 5a&a#a alam ini $ari)a$a 5a&a#aku,
ANA MINALLAHU 7AL AN!IYA ,,,,,,( ti$ak +ela' ; fakir ) #an bermak'u$ ./
Aku $ari)a$a Alla& 'ekalian anbia% $ari)a$a aku,
ANA MINALLAHU 7AL MUKMINI NAA MIN NI
Aku $ari)a$a Alla& $an 'eala 6 'emua mukminin $ari)a$a aku
Inila& 'ebabn#a $ikatakan MUHAMMA( itu !APA SEKALIAN 3UH $an A(AM itu !APA SEKALIAN TU!UH 6
8ASA(,
Inila& +ua 'ebab kena)a $ikatakan #an 2ar$&u PA(A KITA ITU NYA7A, N#a"a itu PEME3ENTAH
!A(AN, 8ika ti$ak $ierak ole& N#a"a ti$ak bererakla& ba$an, 7alla& &u Alam,
TA%YUN
A$a)un TA%YUN itu men#atakan 7AKTU 1u&ur- A'ar $an lain lain lima "aktu itu, A$a)un #an 'ebenarn#a
NYATA A2%AL ALLAH S7T )a$a 8a'a$ A$am #aitu Tubu& kita iala& ALAMM 3UH YANG KASA3, Itula&
'ebenarn#a TA%YUN #akni 'ebenar benar NYATA,
TAUHI( TAK!I3ATUL IH3AM ( TI )
A$a)un '#arat TI itu &en$akla& HA(I3 MATA HATI SYAHA(AT KE 1AT ALLAH S7T,
Sebelum takbir kita NIATKAN $i$alam Hati #an kita MEMULANGKAN SEKALIAN PANBAIN(E3A #an
$ikurniakan ke)a$a kita ( ke)a$a Alla& ; fakir ) Niatn#a iala& Tia$a )en$enaranku &an#a ia
( )en$enaran 1at Alla& ) tia$a )enli&atanku &an#a ia tia$a &uruf tia$a 'uara &an#a ia tia$a 5iukmku
&an#a ia tia$a erak $an $iamku &an#a ia,
HAKIKAT 1AT A2%AL : HAKIKAT S*LAT
A$a)un ertin#a S*LAT 'ebenarn#a YANG MENYEM!AH ITU HAM!A- YANG (ISEM!AH ITU TUHAN,
Yan men#emba& itu 2ANA% / #an $i'emba& itu !A0A%, Maka 'i&amba PULANG KEPA(A A(*MNYA, Maka
KEKALLAH TUHAN 'emata/mata )a$a SUHU( ( )an$anan ; fakir ) kita,
Yan Men#emba& $an Yan (i'emba& )un ia +ua, Yan memu+i ; (IA Yan (i)u+i )un (IA +ua kerana
Alla& S7T Memu+i (iriN#a 'en$iri melalui li$a& mak&lukN#a ( In'an )
Maka &amba itu teta)la& 2ANA% 'ebab $itilik 'ekalian kea$aan $irin#a &abi' ter)ulan ke)a$a Alla& :
Ilmu- &a#at- Ku$rat- Ira$at- Sam%- !a'ar- Kalam , Yan a$a )a$a $irin#a a$ala& SI2AT 1AT ALLAH 'emata/
mata,
A$a)un Tu&an itu tia$a $iata'- tia$a $iba"a&- tia$a $i&a$a)an- tia$a $ibelakan tia$a $ikanan ma&u)un
$ikiri,
TIA(A HAM!A TIA(A TUHAN YANG 7U8U( HANYA 1AT ALLAH 7A8I!UL 7U8U(,
MEMULANGKAN AMANAH,
Ha$it& 0u$'i #an bermak'u$ ./
C TUKA3KAN BAHAYA (I3IMU KEPA(A BAHAYA TUHANMU
4 MATIKAN (I3I KAMU SE!ELUM KAMU MATI
A$a)un mak'u$ MATIKAN itu iala& MEMULANGKAN AMANAH ALLAH #an $itanunkan ke)a$a kita,
Amana& Alla& itu iala& 7U8U( KITA YANG KASA3 ( 8a'a$ ) $an Yan Menanun Amana& itu iala&
7U8U( KITA YANG !ATIN #akni N#a"a $an YANG MENGAMANAHKAN itu iala& 1AT ALLAH,
A$a)un SYA3AT Memulankan Amana& Alla& itu iala& tatkala kita menatakan ALLAH itu tarik nafa' kita
$ari $alam 2UA( &ina 'am)ai kealam 0U((US, Alam itu U!Un U!UN $an makam KA! 2USAIN #aitu
antara $ua bulu kenin,
Maka kita ta&ankan &ina kuat 'ekalian alam kita mera'a &a)u' "u+u$ kita #an ka'ar ke)a$a "u+u$
kita #an batin : &a)u' "u+u$ #an batin ke)a$a 1AT SEMATA/MATA ke)a$a 'u&u$ kita,
Maka &a)u' $an karamla& 'ekalian SI2AT !AS3IAH $alam lautan !AH3UL 0A(IM &ina n#ata Sifat laut
'emata/mata #aitu Laut Alam Alla&, Maka katakanla& ALLAH HU AK!A3 , tela& fana% 'ekalian kelakuan
$an $iri kita maka n#atala& !A0A% kea$aan 1AT Tu&an 'emata/mata, Inila& $ikatakan SUHU( 'e&ina
'am)ai ke)a$a SALAM,
A$a)un SUHU( itu ertin#a PAN(ANG MATA HATI erti Mata Hati iala& )eneta&uan N#a"a, Alam N#a"a
itula& 'ebenar/benarn#a IMAN,
Inila& SI33ULLAH #aitu 5a&a#a Alam Ilmu 1AT ALLAH #an tia$a &uruf tia$a 'uara 7u+u$ Mutlak #akni
7u+u$ 1at 7a+ibul 7u+u$,
(enan ini 8a'a$ kita KAMIL $enan N#a"a kita $an N#a"a Kamil Mukamil $enan 1AT ALLAH,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I,
Salam )ara )emba5a #an bu$iman, Semua 'e&at 'elalu $an terima ka'i& kerana 'u$i mela"at
lamanblo ker$il ini $an memba5a artikel artikel #an $i'iarkan,
2akir )er&atikan tarik& &aribulan #an $i5atatkan )a$a 'etia) entri #an $i)o'tkan terle"at 'e&ari $ari
tarik& 'ebenar fakir mema'ukkann#a , Sila) fakir 'en$iri kerana ti$ak ta&u untuk membetulkann#a,
Maklumla& $alam bab ini fakir kuran ilmu, A'alkan $a)at $i5atatkan kira ok/la& )a$a fakir,
Entri #an $iambil $ari manu'kri) berta+uk $iata' &am)ir 'ele'ai, Meman a$a 'e$ikit lai teta)i ian#a
meru)akan ulanan $ari i'i kan$unan #an tela& $i)o'kan , 8a$i fakir memili& untuk ti$ak
mema'ukkann#a,
Timbul &a+at $i&ati ini untuk mema'ukkan artikel artikel #an $i)etik $ari kitab kitab karanan
MUHYI((IN I!N A3A!I 'ele)a' ini untuk ba5aan $an renunan kita ber'ama, Pa$a fakir kitab kitab Ibn
Arabi meman 'eronok $iba5a berulan ulan kali "alau)un keka$an inti)atin#a 'u'a& +ua untuk
$ifa&ami,
!arankali ramai $ari)a$a 'au$ara 'emua 'u$a&)un memba5an#a $an barankali +ua ramai +ua #an
belum $an ramai +ua #an menana) a+aran Ibn Arabi men#ele"en $ari Ilmu Aama I'lam #an
'ebenarn#a,
Sele)a' entri Tok Peramu ini 'ele'ai fakir akan )o'tkan ren5ana #an $i)etik $ari Kitab P*H*N
KE7U8U(AN 6 EKSISTENSI 'e5ara ber'iri,,,,,,,,,,,,,Terima ka'i& $an Salam TakFim $ari,,,,,,,,,,,
2akirab$illa&,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MANUSK3IP T*K PE3AMU,,,,
(ALIL NA0LI : AYAT AL/0U3AN
Tela& a$a Aku $alam $irimu : beta)a ti$ak kamu li&at 9
SI2AT MAANI & SI2AT MAKNUYAH
A (AE3AH KITA MENGENAL (I3I YANG KASA3
A(AM ; 8ASA( YANG KASA3
a, HI(UP 8a'a$ $enan &i$u) N#a"a
b, TAHU 8a'a$ $enan ta&u N#a"a
5, !E3KUASA 8a'a$ $enan berkua'a N#a"a
$, !E3KEHEN(AK 8a'a$ $enan ke&en$ak N#a"a
e, MEN(ENGA3 8a'a$ $enan men$enar N#a"a
f, MELIHAT 8a'a$ $enan meli&at N#a"a
, !E3KATA 8a'a$ $enan berkata N#a"a
! (AE3AH KITA MENGENAL (I3I KITA YANG !ATIN
MUHAMMA( ; NYA7A INSAN
a, HI(UP N#a"a $enan HAYAT Tu&an
b, TAHU N#a"a $enan ILMU Tu&an
5, !E3KUASA N#a"a $enan KU(3AT Tu&an
$, MEN(ENGA3 N#a"a $enan SAMA% Tu&an
e, MELIHAT N#a"a $enan !ASA3 Tu&an
f, !E3KEHEN(AK N#a"a $enan I3A(AT Tu&an
, !E3KATA N#a"a $enan KALAM Tu&an
PAN(ANG 7U8U( YANG ESA PA(A 7U8U( YANG !ANYAK
1IKI3NYA HU ALLAH
A$a)un Alla& itu ban#ak namaN#a kerana Nama Alla& #an men+a$ikan Alam $enan lim)a& Sifat Sifat
$iata', *le& itu Alam ini iala& Hakikat 1AT YANG ESA,
(ALIL (ALIL AL/0U3AN
7ALLAH HU MUHITHU LIL ALAMIN
A$a)un Alla& itu MELIPUTI 'ekalian Alam
LA TATA HA3 3AKU 1A3 3ATUN !I I1 NILLAH
Tia$a bererak 'e'uatu "alau 'ebe'ar Fa&ra& 'ekalian melainkan $enan I1In Alla&
7A LA HAU LA 7ALA 0U77A TA ILLA !ILLAH
Tia$a (AYA UPAYA melainkan $enan KU(3AT Alla&
2A IN NA MA TAL 7AL LAU A2 SII HIM 7A8 8AHULLAH
(imana kamu &a$a)kan "a+a&mu $i'itu 7a+a& Alla&
!aran kamu )an$an )a$a ini &ina 'am)ai #an men+a$ikan +ananla& ter&enti )an$an kamu )a$a
'ekalian itu &ina 'am)ai ke)a$a #an Men+a$ikan #aitu 1AT 7A8I!UL 7U8U(
8ika kamu )an$an kea$aan $iri kamu &en$akla& kamu )an$an $enan HAYAT Tu&anmu, 8ika kamu
)an$an )eneta&uanmu &en$akla& kamu )an$an ILMU Alla&, A)abila kamu )an$an kua'amu
&en$akla& kamu )an$an KU(3AT Alla&, !eitula& 'eteru'n#a $enan )an5ain$era kamu $an Sifat Sifat
MAANI Alla& #an lain,
8ika ti$ak $emikian &aln#a 'ia 'iala& )an$anan itu $an (E3HAKA kamu ter&a$a) Tu&an kamu,
ALLAH AN / NIAT : AH(AH : 7AH(AH : 7AHI(IAH
ALLAH : Alif / Lam :Lam/ Ha
ALI2 itu AH(IAH 1AT
LA TAAYUN )un ia SI33ULLAH )un ia +ua, Inila& ASAL NIAT #an tia$a &uruf $an tia$a 'uara, Inila&
USALLI S*LAT artin#a Aku Solat Sifatn#a NA2SI 7U8U(
A$a)un ALI2 itu $alil men#atakan 2A3(HU , Inila& maknan#a 1AT mertabat INSAN $an AHA(IAH, (enan
kebe'aran ALI2 ini maka +a$ila& LAM #akni $enan kebe'aran $an keka#aan SI2AT 1AT ertin#a ESA )a$a
)i&ak TAN1IL,
LAM A7AL ; ALI2 (IATAS
A$a)un ALI2 (I/ATAS itu $alil men#atakan SI2AT &uruf ALI2 $iata', Maka +a$ila& LAM A7AL maknan#a
SI2AT SEMATA/MATA mertabatn#a 7AH(AH #akni TA%AYUN A7AL ertin#a NYATA YANG PE3TAMA #akni
TA8ALLI SI2AT ALLAH men+a$i NU3 MUHAMMA( : AIN SA!ITAH : 7U8U( I(HA2I : INSAN KAMIL )un ia
+uaa menanun namaN#a ALLAH, Inila& a'al 2A3(HU #an 'ebenarn#a #akni SI2AT MAANI,
LAM AKHI3 ; ALI2 (I!A7AH
A$a)un Alif (i/ba"a& itu $alil men#atakan ASMA%NYA, Huruf Alif $iba"a& men+a$i LAM AKHI3 maknan#a
ASMA% mertabat 7AHI(IAH #an bernama ALLAH #akni TA%AYUn THANI ertin#a NYATA YANG KE(UA
maka Ta+allila& 3UH A(AM $enan kebe'aran - kelim)a&an 3u& inila& men+a$i Tubu& A$am $ari)a$a
&uruf Alif (i/Ata',
Maka &uruf ini maknan#a 1at Alif (i/Ata' maka +a$ila& LAM A7AL maknan#a Sifat Alif $iba"a&, Maka
+a$ila& LAM AKHI3 maknan#a ASMA% ALI2 $i$e)an, Maka +a$ila& maknan#a A2AL , Maka ? &uruf itu em)at
Sifat Alif Lam Lam Ha
ALLAH HU AK!A3
ALLAH : ( Alif : Lam : Lam : Ha ) : Em)at Sifat
ALI2 ; 1AT
LAM A7AL ; SI2AT
LAM AKHI3 ; ASMA%
HA ; A2%AL
AK!A3 : ( Alif : Kaf : !a : 3a )
ALI2 ; KAHA3
KA2 ; 8AMAL
!A ; 8ALAL
3A ; KAMAL
ALLAH ; GHAI!UL GHUYU!
ALI2 ; LA TA%AYUN ; ME3TA!AT 1AT
LAM A7AL ; TA%AYUN A7AL ; NU3 MUHAMMA( ; 3UH
LAM AKHI3 ; TA%AYUN THANI ; ME3TA!AT A(AM ; NYA7A
HA ; ME3TA!AT TU!UH ; 8ASA(
1AT (I3I YSNG !E3(I3I SEN(I3I ,7u+u$n#a $i Alam LAHUT, 1ikirn#a AH ( Alif Ha ) AH , Ilmun#a KAMAL
YAKIN
SI2AT (I3I (ENGAN 1AT, 7u+u$n#a Alam 8A!A3UT, 1ikirn#a HU HU, Ilmun#a HA0 0UL YAKIN
ASMA% (I3I YANG TE3PE3I, 7u+u$n#a $i Alam MALAKUT, 1ikirn#a ALLAH A J , Ilmun#a : ILMU YAKIN
A2%AL (I3I YANG TA8ALLI, 7u+u$n#a $iAlam SAHA(AH, 1ikirn#a LA ILA HA ILLALLAH, Ilmun#a : ILMU
YAKIN,
8ela'la& ke"u+u$an itu 'ebaai PEN1AHI3AN KE!ESA3AN $iriN#a,
(enan "u+u$ itu terFa&ir )ula 'eala KEIN(AHAN 8AMAL Alla& naman#a, Lanta' terFa&ir )ulala&
BAHAYANYA #an menerani 'eala Kein$a&an itu 8ALAL ALLAH naman#a $enan KEAGUNGAN itu
'em)urnala& 'u$a& 'ebaai Ken#ataan ALLA HU AK!A3,
(A3I ,,, Manu'kri) ILMU & MAK3I2AT T*K GU3U PE3AMU /
ENT3I KEENAM !ELAS ( CD : TE3AKHI3, )
HAKIKAT 2ATIHAH,,,,,,,,,,,,,,,,
Ia Men#atakan (I3I
!ISMILLAH,,,,,,,,,,,,,,
Men+a$i ia $iriN#a A3/3AHMAN itu Ya Mu&amma$ - enkau +ua kea$aan YA 3AHIM itu, Ya Mu&amma$
enkaula& keka'i&Ku, Tia$a #an lain,
ALHAM(ULULLAH,,,,,,,
Ya Mu&amma$ #an memba5a 2ati&a& itu Aku, Yan memu+i itu )un Aku, Al&am$ulilla& itu Ya Mu&amma$
Solatmu anti SolatKu tem)at memu+i (iriKu 'en$iri,
3A!!UL ALAMIN,,,,,,,,,,,,,,,,
3abbul Alamin itu Aku Tu&an Sekalian Alam,
A3 3AHMAN : A3 : 3AHIM,,,,,,,,,,,
Ya Mu&amma$ #an memba5a 2ti&a& itu Aku #an Memu+i itu )un Aku +ua,
MALIKIYAU MI( (IIN,,,,,,,,,,,,,,
Ya Mu&amma$ Aku 3a+a Yan Ma&a !e'ar,,,enkaula& kera+aann#a,
IYYA KANA% !U(U,,,,,,,,,,,,,,,,
Ya Mu&amma$ #an 'olat itu Aku, Aku memu+i (iriKu Sen$iri,,
7A IYYA KAA NAS TAA IIN,,,,
Ya Mu&amma$ tia$a ken#ataanKu +ika enkau tia$a,,,
IH (I NAS SII 3ATAL MUSTAA0IM,,,
Ya Mu&mamma$ A"al $an Ak&ir itu Aku
SI3ATAL LA1I NA AN AM TA ALAI HIM,,
Ya Mu&amma$ 'ebab Aku 'ukakan enkau iala& enkau itu keka'i&Ku,
GHAI 3IL MAGH(U !I ALAI HIM,,
Ya Mu&amma$ Aku +a$i Pemura& )a$amu kerana enkau itu keka'i&Ku
7A LA( (HAL LIN,,,
Ya Mu&amma$ +ika tia$a Aku maka tia$ala& enkau,,
AMIN,,
Ya Mu&amma$ 3a&'iamu itu 3a&'ia Aku,
Yakni #an $i'emba& itu tia$a 'uatu +ua)un $i$alamn#a melainkan Tu&anku, Maka a)abila Solat &aibla&
$i$alamn#a , A)abila &aib ESA/la& ia $enan Tu&ann#a,
Yan Solat itu tia$a $enan lafaF $an maknan#a $enan 5itara'a #an 'olat amat ra)at ke)a$a 1at Yan
E'a $enan kata ALLA HU AK!A3,
Maka baran'ia)a ma'uk $i$alam Solat tia$a SE3AH Tubu& $an N#a"a/n#a maka kekalla& Sifat $enan
Tu&ann#a : tia$a mene'akan $irin#a $enan Tu&ann#a, Sab$a Nabi 'a" ./
Tatkala kamu Takbiratul I&ram membuankan lafaF $an makna melainkan 7u+u$ Mutlak 'emata/mata,