Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 3

Minggu Tajuk Objektif / Hasil Pembelajaran Isi Kandungan Cadangan Aktiviti

1-2 Aspek 2 1: Menyanyi lagu sambil berdiri / duduk dengan 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 1. Latihan persediaan diri sebelum
postur yang betul ,sebutan lirik yang jelas dan menyanyi.
Pengalaman Muzikal pernafasan yang betul dan teratur. 2.1.1 Teknik dalam nyanyian
2. Latihan vokal atau menyebut lirik
2. Mempraktikkan postur,sebutan,pernafasan dan peng  Postur lagu secara berirama / latihan peng-
hasilan ton yang betul ketika menyanyi secara hasilan ton.
berpandu.  Sebutan
3. Latihan pernafasan dan kawalan
 Pernafasan nafas.

3 - 4 Aspek 1 1: Mengenal pasti meter lagu yang diperdengar 1.1 IRAMA 1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai
kan dengan betul. jenis lagu dalam meter 2an , 3an dan
Persepsi Estetik 1.1.1 Meter 4an.
2: Menepuk / memainkan meter lagu yang diperdengar-
dengan mengikut tempo yang tepat. 2. Menghitung beat mengikut tekanan
detik pertama dalam setiap bar.

5 Aspek 1 1: Menyatakan tempo lagu yang diperdengarkan 1.1 IRAMA 1.Menyanyikan pelbagai jenis lagu yang
dengan betul. berlainan tempo.
Persepsi Estetik 1.1.2 Tempo
2. Membuat gerakan kreatif mengikut
2. Menyanyikan lagu yang telah dipelajari dengan  Perubahan tempo perubahan tempo yang diperdengar
mengikut tempo yang tepat / betul. kan.
 Ansur cepat
3. Mengenal pasti jenis perubahan tempo yang di-  Ansur lambat
perdengarkan dengan betul.
6 - 7 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK
Aspek 2 1: Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul. 1. Meneroka alat perkusi secara bebas
2.1.2 Teknik dalam permainan dari segi cara memegang dan mem-
Pengalaman Muzikal 2: Memainkan alat perkusi mengiringi lagu yang alat perkusi bunyikannya.
diperdengarkan dengan teknik yang betul.
 Memegang dan mengendali- 2. Mempraktikkan teknik memegang
kan alat perkusi. dengan dan memainkan alat perkusi sambil
teknik yang betul menyanyi,membuat gerakan kreatif
dan mendengar muzik.

8 - 9 Aspek 3 1. Menghasilkan bunyi-bunyian menggunakan 3.1 PENEROKAAN 1. Menghasilkan bunyi dengan perkusi
bahagian anggota badan : badan.
Ekspresi Kreatif  Pengalaman menemui :
2. . Menghasilkan bunyi-bunyian menggunakan 2. Meneroka dan merasai pelbagai
alat perkusi. Meneroka pelbagai bunyi kesan bunyi dengan alat perkusi.

 Petik jari / Kerincing  Perkusi badan cth: Drum Bes = guruh


 Tepuk pipi / Kastanet Kayu tik-tok = bunyi jam
 Hentak kaki / Tamborin  Alat Perkusi Kastanet = tapak kasut

10 - 12 Aspek 1 1: Mengecam / menepuk nilai not panjang (not 1.1.3 Corak Irama 1. Mendengar contoh nilai not panjang
minim) dan not pendek (not krocet) dengan tepat dan not pendek dan tanda rehat.
Persepsi Estetik
2. Menepuk corak irama yang diperlihatkan dengan 2.Memainkan not panjang dan not
tepat.  pendek menggunakan alat perkusi
ringan berpandukan not.
3. Memainkan alat perkusi ringan dengan mengikut 
not dengan tepat. 3. Menyatakan nilai not dan tanda rehat
yang diperdengarkan.

13 - 14 Aspek 1 1: Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah dalam 1.2 MELODI 1. Mendengar,membunyikan dan me-
julat 2 oktaf yang diperdengarkan dengan betul . mainkan pic tinggi dan rendah.
Persepsi Estetik 1.2.1 Pic
2: Membanding beza aras pic yang dimainkan . 2. Membuat gerakan berdasarkan aras
 Aras pic : pic yang dimainkan.
3. Mengajuk / membunyikan aras pic yang dimainkan
dengan betul / tepat.  Pic tinggi 3. Mengecam aras pic dalam siri bunyi
 Pic rendah yang diperdengarkan.
15 - 16 Aspek 1 1: Mengecam rentak Mac , Masri dan Waltz dalam 1.1 IRAMA 1. Mendengar dan menyanyikan lagu-
lagu yang diperdengarkan dengan betul. lagu berentak Mac, Masri dan Waltz.
Persepsi Estetik 1.1.4 Corak Irama
2: Menepuk rentak Mac, Masri dan Waltz dengan 2. Membuat gerakan berdasarkan lagu
betul secara berpandu.  Rentak Mac berentak Mac, Masri. Dan Waltz

3: Membanding beza corak irama rentak Mac  Rentak Masri 3. Kaitakn rentak dengan aktiviti harian.
dan Masri pada lagu yang diperdengarkan
dengan betul.  Waltz

17 - 18 Aspek 1 1: Membanding beza antara bunyi dinamik kuat dan 1.3 EKSPRESI 1. Mendengar dan menyanyikan lagu
bunyi dinamik lembut. yang mempamerkan dinamik
Persepsi Estetik 1.3.1 Dinamik lembut dan kuat.
2: Menyanyikan lagu mengikut tanda dinamik dengan
betul secara berpandu.  Lembut (P) 2.Membuat gerakan kreatif bagi
menunjukkan dinamik dalam lagu
3. Menyanyikan lagu mengikut tanda dinamik yang yang didengari dan dinyanyikan.
dicipta sendiri.
 Kuat (f)

19 - 20 Aspek 1 1: Menyatakan mud lagu yang diperdengarkan 1.3 EKSPRESI 1. Mendengar dan menyanyikan lagu-
dengan betul. lagu pelbagai mud.
Persepsi Estetik 1.3.2 Mud
2. Membanding beza mud yang terdapat dalam dua 2. Membuat gerakan kreatif untuk
buah lagu yang diperdengarkan dengan betul.  Riang menunjukkan mud.

3. Menyanyikan lagu yang telah dipelajari mengikut  Sedih 3. Memilih dan memainkan alat perkusi
mud yang sesuai. yang sesuai untuk menunjukkan
 Bersemangat mud.
21 Aspek 2 1: Menyanyi lagu yang telah dipelajari mengikut 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu
tempo , melodi dan ekspresi lagu dengan betul secara solo atau kumpulan dengan
Pengalaman Muzikal secara solo / berkumpulan. 2.2.1 (a) Menyanyi : tumpuan kepada teknik nyanyian dan
konsep muzik.
 Tempo
 Melodi
 Ekspresi

22 - 23 Aspek 2 1. Menyanyikan secara solfa pic La , So , Mi , Re , 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 1. Membuat latihan solfa dengan pic
Do dengan betul secara berpandu. La , So , Mi , Re , Do.
Pengalaman Muzikal 2.1.1 ( b) Pic
3. Menyanyikan lagu atau keratan
 Solfa La , So , Mi , Re , Do lagu yang mengandungi pic
La So Mi Re Do.

24 - 25 Aspek 3 1: Mengubahsuai sebahagian lirik lagu dengan baik 3.2 IMPORVISASI 1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai
berdasarkan lagu pilihan sendiri. jenis lagu.
Ekspresi Kreatif  Pengalaman Kreatif
2: Mengubahsuai keseluruhann lirik lagu dengan baik 2. Membuat improvisasi lirik lagu yang
berdasarkan lagu yang diberi / ditetapkan.  Lirik / Senikata yang dipilih secara individu / ber
kupulan.

3. Menyanyikan semula lagu tersebut.

26 Aspek 1 1: Mengajuk dan menyanyikan ostinato irama dalam 1.1 IRAMA 1. Mendengar contoh jenis ostinato
lagu yang diperdengar dengan betul. irama.
Persepsi Estetik  Ostinato Irama
2. Memainkan ostinato irama meng-
gunakan alat perkusi ringan.
27 - 28 Aspek 2 1: Memainkan detik lagu menggunakan alat perkusi 2.2 PERMAINAN ALAT
dengan mengikut tempo yang betul. 1. Memainkan alat perkusi untuk meng-
Pengalaman Muzikal 2.23 Memainkan alat perkusi. iringi nyanyian dan muzik
2: Memainkan tekanan lagu dengan betul dalam instrumental dalam meter 2 dan 4
lagu bermeter 2 atau 4  Tekanan 2an 3an dan 4an 4 4.
4 4

29 - 30 Aspek 2 1: Memainkan alat perkusi menguikut dinamik yang 2.2 PERMAINAN ALAT 1. Memainakan alat perkusi mengiringi
ditetapkan dengan betul tanpa iringan muzik. nyanyian dan muzik instrumental.
Pengalaman Muzikal 2.2.2 Memainkan alat perkusi
2: Memainkan alat perkusi mengikut dinamik yang
ditetapkan dengan betul dengan iringan muzik.  Dinamik

31 - 33 Aspek 1 1: Mengenal pasti seksyen dalam lagu yang dipelajari 1.2 MELODI 1. Mendengar dan menyanyikan
dengan betul secara berpandu pelbagai jenis lagu berbentuk AB dan
Persepsi Estetik 1.2.5 Bentuk ABA.

2. Melebalkan seksyen lagu yang diperdengarkan  Struktur AB , ABA 2. Membuat gerakan kreatif berdasakan
dengan tepat / betul. lagu-lagu berbentuk AB dan ABA.

34 Aspek 1 1: Mengecam alat-alat perkusi yang dimainkan / di- 1.2 MELODI 1. Mengecam dan mengenal pasti bunyi
gunakan dalam lagu yang diperdengarkan. alat perkusi yang mengiringi lagu.
Persepsi Estetik 1.2.4 Warna Ton
2: Membanding beza bunyi alat-alat perkusi yang di- 2. Mengecam dan mengenal alat perkusi
perdengarkan dengan respon yang sesuai  Alat Perkusi yang dimainkan dalam kumpulan.
35 - 36 Aspek 2 1: Mengimbangkan suara dan bunyi alat muzik 2.2 KRITERIA PERSEMBAHAN 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu
dengan baik secara berpandu dalam persembahan secara kumpulan.
Pengalaman Muzikal nyanyian dan muzik instrumental.  KESEIMBANGAN
2. Memainkan alat perkusi mengiringi
2: Mempraktikkan disiplin persembahan dalam pelbagai jenis lagu secara kumpulan.
nyanyian dan permainan muzik instrumental secara  ETIKA PERSEMBAHAN
tekal. 3. Menyanyi dan memainkan alat
perkusi dalam pelbagai jenis lagu
secara kumpulan.

37- 38 Aspek 3 1: Membina beberapa corak irama yang sesuai 3.3 REKACIPTA 1. Menyusun ikon bagi nilai not krocet
dengan menggunakan nilai not dan tanda rehat yang minim dan tanda rehat krocet.
Ekspresi Kreatif ditetapkan.  Pengalaman kreatif
2. Membina corak irama dengan kad
2: Memainkan / menepuk corak irama yang dibina  Corak irama nombor.
dengan tepat / betul.

39 Aspek 4 1: Memberi respon / menyatakan pendapat tentang 4.1 NYANYIAN 1.Memberi reaksi secara lisan,bertulis
lagu yang diperdengarkan dari aspek : dan gerakan kreatif terhadap lagu
Penghargaan Estetik  Memberi respon. yang diperdengarkan.
 warna ton
 Tempo  Warna ton Contoh aktiviti :
 Ekspresi  Tempo
 Tekstur  Ekspresi Mewarna
 Tekstur Menanda pada senarai semak
 Mud Menulis dan mencatat
 Mud
dengan cara menulis / membuat catatan.
40 Aspek 4 1: Memberi respon / menyatakan pendapat tentang 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL 1. Menginterpretasi muzik yang diper-
muzik instrumental yang diperdengarkan dari aspek : dengarkan dengan gerakan yang
Penghargaan Estetik  Memberi respon sesuai.
 warna ton
 Tempo  Warna ton 2. Mendengar lagu berentak mac,masri
 Ekspresi  Tekstur dan waltz .
 Tekstur  Tempo
 Ekspresi 3. Mendengar pelbagai muzik vokal
 Mud dan instrumental solo dan kumpulan.
 Mud
dengan cara menulis / membuat catatan.

41. Aspek 4 1. Mengenal pasti fungsi cirri-ciri lagu-lagu 4.3 Muzik Masyarakat Malaysia 1. Mendengar,menyanyikan dan me-
masyarakat Malaysia dengan betul / tepat. mainkan pelbagai lagu masyarakat
Penghargaan Estetik  Fungsi Malaysia.

Disusun atur Oleh : Hanapiah bin Bahal


Jurulatih Utama Pen.Muzik Negeri Johor.
019-7466230