Anda di halaman 1dari 77

1

KONSEP MUAMALAH DALAM


KONSEP MUAMALAH DALAM
ISLAM
ISLAM
SESI III
By. Rikza Maulan, Lc., M.Ag By. Rikza Maulan, Lc., M.Ag
Sekretari De!an Penga!a Syaria" Sekretari De!an Penga!a Syaria"
#aka$ul In%&neia #aka$ul In%&neia
2
Pe'(a"aan
Pe'(a"aan
1 Konsep Dasar Dinul Islam
2 Kedudukan Muamalah Dalam Islam
3 Akad Dari Sisi Sifatnya
4 Prinsip-Prinsip Muamalah Maliyah
5 !"ek #ukum Muamalah
$ Akad %Pen&ertian' Asal Muasal' (ukun
Dampak #ukum Dari Suatu Akad)
* Pem!a&ian Akad
+ ,enis-,enis Akad - .i"ari / .a!rru0i
1 Men&enal Akad .a!arru0
12 Men&enal Akad .i"ari - Pertukaran %344)
11 Men&enal Akad .i"ari - Per5ampuran %364)
3
K&ne) Daar Dinul Ila'
K&ne) Daar Dinul Ila'
#A*+A #A*+A
Ke(a"agiaan Dunia , Ak"irat Ke(a"agiaan Dunia , Ak"irat
ISLAM
A*IDAH S-ARIAH AKHLA*
4
K&ne) Daar Dinul Ila'
K&ne) Daar Dinul Ila'

Keti&a aspek a"aran Islam terse!ut %A7idah' Syariah /


Akhlak) tidak !erdiri sendiri8 Se!aliknya' !ah9a keti&a
aspek terse!ut salin& memiliki keterkaitan yan& kuat8

Se!a&ai 5ontoh' dalam aspek syariah %misalnya i!adah)'


seseoran& harus memilki dasar yan& kuat !erupa a7idah8
Sehin&&a dari a7idah yan& kuat' akan melahirkan
keikhlasan kepada Allah S:. dalam !eri!adah8 Demikian
"u&a keterkaitannya den&an aspek akhlak' !a&aimana
dalam !eri!adah ia "u&a harus !erakhlak dan !eretika
kepada Allah S:.8 Misalnya memakai pakaian yan&
!ersih dan rapi' ds!8

Kesemua hal terse!ut "ika dilakukan se5ara komperhensif'


akan men&hasilkan se!uah tu"uan mulia' yaitu ketak9aan
kepada Allah S:.8 Dan hal ini merupakan kun5i
ke!aha&iaan hakiki !aik di dunia maupun di akhirat8
5
A.i%a" Syaria" Ak"lak
#au"i% /i." Etika
/i." I(a%a" /i." Mua'ala"
K&ne) Daar Dinul Ila'
K&ne) Daar Dinul Ila'
$
Ke%u%ukan Mua'ala" Dala' Ila'
Ke%u%ukan Mua'ala" Dala' Ila'
Ke%u%ukan
Mua'ala"
Dala' Ila'
Bagian #er(ear
Dala' Ke"i%u)an
Inan
Aga'a A%ala"
Mua'ala"
Huku' Dala'
Mua'ala"
A%ala" Mu(a"
Kecuali A%a
Dalil -ang
Meng"ara'kannya
*
Ke%u%ukan Mua'ala" Dala' Ila'
Ke%u%ukan Mua'ala" Dala' Ila'
Muamalat den&an pe&ertian per&aulan hidup tempat
setiap oran& melakukan per!uatan dalam hu!un&an
den&an oran& lain yan& menim!ulkan hu!un&an hak
dan ke9a"i!an 'eru)akan (agian ter(ear %ala'
a)ek ke"i%u)an 'anuia.
leh karenanya Islam menempatkan !idan& muamalat
sedemikian pentin&' hin&&a (asulullah SA:
men&atakan' ;Aga'a a%ala" 'ua'ala"<8
=eran&kat dari hal itu semua' Islam !ersikap le!ih
lon&&ar dalam masalah hukum pada muamalah8 #ukum
Islam mem!erikan ketentuan !ah9a )a%a %aarnya
"uku' %ala' 'ua'ala" a%ala" 'u(a", "ingga a%a
%alil atau na" yang 'eng"ara'kannya. =er!eda
den&an i!adah yan& hukum asalnya adalah haram'
ke5uali ada perintah atau tuntunan yan& men&an"urkan
per!uatan i!adah terse!ut8
+
Pertukaran ,
Me'(erikan
Hak Milik
>Mu0a!a%"a"
>#a(arru0
Aka% Dari Sii Si$atnya
Aka% Dari Sii Si$atnya
Ker1a a'a
Penyi')anan
, Pen1agaan
Me'(eri Izin2
Man%at2
Per!akilan
>Syirka"
>Mu%"ara(a"
>+a%i0a" >+akala"
SI/A# AKAD2 KON#RAK
SI/A# AKAD2 KON#RAK
1
Prini) Mua'ala" Maliya"
Prini) Mua'ala" Maliya"
3. Ma(rur
#ranacti&n
4. An #ara%"in
Minku'
5. Al6Mala"at
, Ma$a%at.
7. Al6In$a.
8S)en%ing9 ,
Al6Ka(
8earning9
:. K&ne)
Ke)e'ilikan
Dala' Ila'
;. Alla" S+#
)e'ilik
'utlak
e'ua "arta
PRINSIP
MUAMALAH
MALI-AH
12
O(1ek Huku'
Mua'ala"
9 8
#e&ri Hak ,
Pen%ukungnya
8 9
Harta Ben%a
, Ke)e'ilikan
8 9
#e&ri Aka%
O(1ek Huku' Mua'alat
O(1ek Huku' Mua'alat
11
O(1ek Huku' Mua'alat
O(1ek Huku' Mua'alat
!"ek hukum dalam muamalat mem!ahas ti&a
!ahasan pokok' yaitu ?

% <=>?ABCDE )
.eori #ak %#ak / Pendukun&nya)8

% AFGHI>?JK?LMN? )
#arta =enda / Kepemilikan8

% OPQ>?ABCDE )
.eori Akad %Perikatan #ukum @Akad)
12
Pengertian Aka%
Pengertian Aka%
Urgeni Aka%
Sah atau !atalnya akad dalam Islam
akan !erdampak pada hukum yan&
san&at krusial' !erkaitan den&an
perpindahan hak kepemilikan suatu
!enda dan ke!e!asan !er!uat den&an
!enda terse!ut8
13
Pengertian Aka%
Pengertian Aka%
>
Se5ara !ahasa' akad !erarti ikatan'
sam!un&an dan per"an"ian8
>
Sedan&kan menurut istilah' akad adalah
perikatan i"a! den&an 7a!ul yan&
di!enarkan syariat dan menepatkan
keridhaan kedua !elah pihak8
>
Atau den&an kata lain' akad adalah se&ala
sesuatu yan& diper!uat oleh manusia dan
melahirkan dampak hukum syariah' !aik
hal terse!ut dilakukan oleh satu pihak'
seperti nadAar' shoda7oh dan tala7'
maupun dilakukan oleh dua !elah pihak8
14
Aal Muaal Aka%
Aal Muaal Aka%
#a"arru$
8#in%akan2
Per(uatan9
/i0li *&uli
R"airu
A.%i
A.%i
Pernyataan
Per!u1u%an
15
Aal Muaal Aka% 8#a"arru$9
Aal Muaal Aka% 8#a"arru$9
>
.ahsorruf menurut pen&ertian istilah fi7h
adalah?
SSegala tin%akan yang %ilakukan ee&rang
ata ke"en%aknya %an (er%a')ak "uku'
la"irnya (er(agai "akT8
>
4atatan ?
.asharruf le!ih umum di!andin&kan akad8
Karena tasharruf dapat !erupa akad dan
dapat pula !ukan !erupa akad8
1$
Aal Muaal Aka% 8#a"arru$9
Aal Muaal Aka% 8#a"arru$9
A8.asharruf %tindakan) yan& !erkaitan
den&an per!uatan Bfi<liC
yaitu setiap tindakan yan& dilakukan
seseoran&' !aik per!uatan itu !enar
atau salah8
=8.asharruf %tindakan) yan& !erkaitan
den&an un&kapan atau perkataan
%7ouli) , dan tasharruf
seperti ini ter!a&i dalam dua !entuk ?
1*
Aal Muaal Aka% 8#a"arru$9
Aal Muaal Aka% 8#a"arru$9
18 .asharruf 7ouli yan& !ersifat
BakadC yaitu un&kapan yan& !erdasar pada
persetu"uan dua !elah pihak yan&
melahirkan konsek9ensi hukum se!uah
akad' seperti "ual !eli' i"arah %se9a) syirkah
%kon&si) dll8
28 .asharruf 7ouli yan& tidak memiliki sifat
akad' yaitu un&kapan yan& tidak melahirkan
konsek9ensi hukum se!uah akad' seperti
pernyataan yan& melahirkan hak misalnya?
9akaf' atau un&kapan yan& menye!a!kan
!erakhirnya se!uah akad seperti un&kapan
talak8
1+
Rukun Aka%
Rukun Aka%
>
(ukun akad ialah perkara-perkara yan&
menentukan ke!eradaan suatu akad' yan&
tidak akan sah akad terse!ut tanpa
ke!eradaannya8
>
,umhur 6lama ? Malikiyah' Syafi0iyah /
#ana!ilah
,umhur 6lama #anafiyah
Shi&at (ukun (ukun
Aa7idan (ukun Konsek9ensi
!"ek akad (ukun Konsek9ensi
11
;. S"igat 2 I1a( *a(ul 8Sera" #eri'a9
>
Shi&hoh akad yan& diun&kapkan
melalui i"a! 7o!ul adalah !ukti
B.arodhiC salin& meridhoinya dua pihak
pem!uat akad' dan !ukti yan&
men5erminkan kein&inan dua pihak
pem!uat akad8
22
;. S"igat 2 I1a( *a(ul 8Sera" #eri'a9
>
Menurut Hana$iya" BI"a! ialah un&kapan yan&
diun&kapkan pertama kali oleh salah satu pihak
pem!uat akad' dan 7o!ul adalah yan& diun&kapkan
kemudian oleh pihak kedua
>
Menurut #anafiyyah yan& mem!edakan antara i"a!
dan 7o!ul adalah mana yan& le!ih dahulu
diun&kapkan oleh salah satu pihak pem!uat akad'
maka itulah i"a!' dan un&kapan !erikutnya adalah
7o!ul8
>
Menurut Uu'"ur ula'a selain #anafiyyah
mendefinisikan !ah9a i"a! adalah Bun&kapan dari
pihak pemilik !aran& !aik diun&kapkan dia9al atau
diakhir' sedan&kan 7o!ul adalah un&kapan yan&
diun&kapkan oleh pihak yan& akan men"adi pemilik
!aran& terse!ut8
21
;. S"igat 2 I1a( *a(ul 8Sera" #eri'a9
Syarat S"igat V
a8 #arus "elas maksudnya' kedua !elah
pihak harus mendapat ke"elasan
men&enai akad yan& mereka sepakati'
!8 I"a! harus sinkron den&an 7o!ul8
58 I"a! dan 7o!ul harus dalam satu ma"lis8
6lama Syafiiyyah fokus satu ma"lis dilihat
dari sudut tempat yan& sama8 ,umhur
ulama difokuskan pada 9aktu
22
;. S"igat 2 I1a( *a(ul 8Sera" #eri'a9
Pengungka)an I1a( Dan *a(ul V
>
Menurut ,umhur 6lama' pen&un&kapan i"a! /
7o!ul pada suatu akad pada dasarnya adalah
diun&kapkan den&an lisan atau perkataan8
>
Adapun 4ara pen&un&kapan i"a! 7o!ul selan
men&&unakan un&kapan lisan' dapat %"u&a)
diun&kapkan melalui?

.ulisan' den&an syarat "elas dan dapat


difahami

6n&kapan i"a! 7o!ul den&an isyarat

6n&kapan I"a! Eo!ul den&an salin&


menyerahkan o!"ek akad
23
:. Aa.i%an 8Dua Pi"ak -ang Beraka%9
:. Aa.i%an 8Dua Pi"ak -ang Beraka%9
Disyaratkan pada oran&@ pihak yan& melakukan
kontrak harus memiliki kelayakan' yaitu ?
a. Waka) 8Me'iliki Al a"liyya"9
>
Dalam fi7h Islam syarat ini dise!ut den&an
BahliyyahC yan& !erarti Bsifat yan& men"adikan
seseoran& memiliki hak dan ke9a"i!anC Dan
ahliyyah ter!a&i men"adi dua !a&ian ?

Ahliyyah al9u"u!' yaitu Bkelayakan seseran&


dalam mendapatkan hak dan memiliki
ke9a"i!an

Ahliyyah Al ada' yaitu kelayakan seseoran&


dalam mem!uat akad dan kelayakan untuk
melakukan aktifitas yan& melahirkan dampak
hukum syari<
24
:. Aa.i%an 8Dua Pi"ak -ang Beraka%9
:. Aa.i%an 8Dua Pi"ak -ang Beraka%9
A"liya" Al6+u1u( A"liya" Al6A%a0
,anin .idak Sempurna .idak Memiliki
Anak Ke5il Sempurna .idak Memiliki
MumayiA Sempurna .idak Sempurna
De9asa Sempurna Sempurna
25
:. Aa.i%an 8Dua Pi"ak -ang Beraka%9
:. Aa.i%an 8Dua Pi"ak -ang Beraka%9
Bagai'anaka" #a"arru$ Mu'ayizX
Bagai'anaka" #a"arru$ Mu'ayizX

.asharruf mumayyiA yan& melahirkan


manfaat' dikata&orikan pada akad yan&
sah' !aik atas seiAin 9alinya maupun
tidak8

.asharruf mumayyiA yan& men&aki!atkan


kemadharatan' dian&&ap akad yan& tidak
sah' !aik seiAin 9alinya ataupun tidak8

.asharruf mumayyiA yan& men&andun&


unsur manfaat dan madhorot' men"adi
akad yan& mau7uf Bditan&&uhkanC sampai
9alinya men&iAinkannya8
2$
:. Aa.i%an 8Dua Pi"ak -ang Beraka%9
:. Aa.i%an 8Dua Pi"ak -ang Beraka%9
B. Kuaa 8+alaya"9
>
Fan& dimaksud den&an al 9alayah
adalah legalitas hukum yang dimiliki
seseorang dalam melakukan akad
Ge&alitas terse!ut ada yan& !ersifat
asli' artinya le&alitas hukum terse!ut
dimilikinya' atau didapat !erdasarkan
B9akalahC %di!eri 9e9enan& untuk
me9akili)8
2*
#IDAK
WAKAP
#IDAK SAH
WAKAP
SAH
#IDAK SAH
MAU*U/
KUASA
#IDAK
KUASA
2+
7. O(1ek Aka% 8Ma0.u% Alai"9
7. O(1ek Aka% 8Ma0.u% Alai"9
a8 !"ek akad harus memenuhi kriteria BlayakC
se5ara syariah8
!8 !"ek akad harus ada ketika akad
dilaksanakan' o!"ek akad terse!ut !enar
adanya' !ukan o!"ek yan& fiktif8
58!"ek akad harus "elas sifat-sifatnya' !isa
den&an melihat lan&sun& atau melalui
katalo& yan& men"elaskan sifat o!"ek akad
terse!ut8
d8!"ek akad harus memiliki karakter dapat
diserah terimakan8
21
Da')ak Huku' Dari Suatu Aka%
Da')ak Huku' Dari Suatu Aka%
;.YNa$a%z
Fan& dimaksud den&an nafadA adalah
terealisasinya hak-hak yan& lahir dari se!uah
akad atas dasar keridhoan kedua !elah pihak
pem!uat akad8 Ga9an dari 3afadA adalah
Bmau7ufC akad yan& ditan&&uhkan8
:.YIltiza' Sk&'it'enT
Konsek9ensi lo&is yan& lahir dari suatu akad
adalah komitmen kedua !elah pihak pem!uat
akad dalam mena&&un& efek dan dampak dari
suatu akad' dalam akad "ual !eli konsek9ensi
yan& lahir dari akad yaitu menyerahkan o!"ek
akadnya dan menyerahkan uan&8
32
Pe'(agian Aka% Na$a%z
Pe'(agian Aka% Na$a%z
Dalam fi7h Islam para ulama mem!a&i akad
dilihat dari sisi 3afadA atau terlaksananya
suatu akad pada dua !entuk?

Aka% Lazi'' yaitu akad yan& tidak dapat


di!atalkan ke5uali atas kesepakatan kedua
pihak pem!uat akad' hal ini untuk men"a&a
dan men&hindari akad yan& dipermaikan

Aka% ti%ak lazi'' yaitu akad yan& dapat


di!atalkan oleh salah satu pihak pem!uat
akad tanpa harus disepakati oleh pihak
lainnya8
31
AKAD
menurut #UUUAN
.i"ari Z[\]^]_
Dimasudkan untuk
Mencari %an Men%a)atkan
Keuntungan dimana
(ukun dan Syarat
telah terpenuhi
AKAD
'enurut
KEABSAHANN-A
Sahih `F=a
Memenuhi semua
RUKUN & SYARAT
Bathal bc\d
Salah satu RUKUN tidak
Terpenuhi, otomatis
SYARAT-nya jua
Tidak terpenuhi
!asid O]e\f
Semua RUKUN
terpenuhi, namun
ada SYARAT yan
Tidak dipenuhi
Ta"arru# gC]h]_
$imasudkan untuk
menolong dan murni
semata-mata menharap
Ridha dan Pahala
dari Allah Taala
Pe'(agian Aka% Dari Ber(agai Sii
Pe'(agian Aka% Dari Ber(agai Sii
32
Pe'(agian Aka% Dari Ber(agai Sii
Pe'(agian Aka% Dari Ber(agai Sii
AKAD Dari iiV
KEKUA#ANN-A
AKAD 3AHII
i]f\]EO]P]j
Gen&kap (ukun /
Syarat dapat Gan&sun&
dieksekusi
AKAD MA6:E6H
kL]lLMO]P]j
Gen&kap (ukunnya' namun
Ada Syaraat yan& ter&an&&u
Seperti? tdk memenuhi le&al
5apa5ity' .dk memiki otoritas'
Ada hak oran& lain pada o!"ek
AKAD GAIIM
mnoO]P]j
Salah seoran&
dari kedua pihak
#i%ak Memiliki hak
fasakh tanpa
Persetu"uan
pihak lain
4on? ,ual-!eli'
I"arah' MuAaraah
dst8
AKAD J#AF(
GAIIM
mnoC]FpO]P]j
Salah seoran&
dari kedua
=elah pihak
!oleh memfasakh
Akad tanpa
persetu"uan
Pihak lainnya8
4on? :akalah'
:adiah' Ariyah dll
Aka% Dari Sii
Pelakanaannya
33
Sa" #i%aknya Suatu Aka%
Sa" #i%aknya Suatu Aka%
>
Aka% S"a"i" atau a"' ialah akad yan&
BnafadAC atau terlaksana' karena telah
memenuhi rukun dan syarat yan&
ditentukan' !aik akad terse!ut laAim atau
tidak laAim8
>
Aka% Bat"il' yaitu akad yan& tidak
memenuhi rukun dan syarat yan& telah
ditentukan8
>
Watatan V
,umhur ulama tidak mem!edakan antara akad !athil
dan akad fasid %5a5at)' tapi madAha! #anafi
mem!edakan antara keduanya8
34
Sa" #i%aknya Suatu Aka%
Sa" #i%aknya Suatu Aka%
Aka% /ai% %an Bat"il Menurut Hana$iya" V
>
Aka% (at"il adalah akad yan& se5ara su!stansi
tidak sah sama sekali atau !atal se5ara hukum8 Akad
!athil ter"adi karena hilan&nya salah satu rukun akad8
>
Aka% $ai% adalah akad yan& sah se5ara su!stansi
akadnya' namun 5a5at karena adanya 5a5at pada
rukun akadnya' seperti "ika 7a!ul tidak sesuai den&an
i"a!nya' 9aktu pem!ayaran tidak "elas se!erapa
lama' atau !aran& yan& di"ual tidak "elas %tidak
ditentukan)' 5ontohnya pada "ual !eli mo!il !ekas
yan& tidak ditentukan mo!il !ekas yan& mana8
>
Akad yan& fasid 9a"i! di!atalkan demi hukum' !aik
oleh kedua oran& yan& !erakad' maupun oleh hakim
%Eadhi)' den&an syarat ?

!"ek akad masih ada seperti sedia kala8

.idak terkait den&an oran& lain8


35
Pe'(agian Aka% 8#i1ari , #a(arru09
Pe'(agian Aka% 8#i1ari , #a(arru09
#a(arru0 #i1ari
Prini) V
#u1uan Ke(aikan
N&n Pr&$it
Oriente%
Prini) V
#u1uan Bini
Untuk Pr&$it
Oriente%
Ueni #ranaki ?
Eardh' (ahn'
#a9alah' :akalah
:adi<ah' #i!ah'
Kafalah' :akaf
#e&ri
Perca')uran V
Musyarakah %inan'
:u"uh' Mufa9adhah'
A!dan'
Mudhara!ah)'
MuAara<ah' ds!
#EORI
PER#UKARAN
=ai<' I"arah' Sharf'
=arter' ds!8
Bagi Hail
Margin
Keuntungan
AKAD
3$
Perbedaan
Antara Akad Tabarru' & Akad Tijari
Akad Ta"arru# Akad Tijari
Not-pro%it transa&tion
Tujuan transaksi adalah tolon-
menolon dan "ukan keuntunan
komersil
'ihak yan "er"uat ke"aikan
terse"ut "oleh meminta kepada
counter-part-nya untuk sekadar
menutupi "iaya (cover the cost)
yan dikeluarkannya untuk dapat
melakukan akad tabarru
terse"ut* Tapi ia tidak "oleh
sedikitpun menam"il la"a dari
akad tabarru itu*
Tidak dapat diru"ah menjadi
akad tijarah, ke&uali ada
persetujuan se"elumnya
'ro%it transa&tion oriented
Tujuan transaksi adalah
men&ari keuntunan yan
"ersi%at komersiil
Akad Tijarah dapat diru"ah
menjadi akad ta"arru# denan
&ara "ila pihak yan tertahan
haknya denan rela melepaskan
haknya, sehina
menuurkan ke+aji"an pihak
yan "elum menunaikan
ke+aji"annya*
$ilihat dari si%at keuntunan
yan diperoleh, akad tijarah
di"ai menjadi dua yaitu,
natural &ertainty return &
natural un&ertainty return
3*
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
;. Al6*ar%"
;. Al6*ar%"
De$inii V
>
Al-Eardh adalah akad pin"aman dari
mu7ridh %pemilik@ yan& memin"amkan)
kepada pihak lain yan& memin"am
%mu7taridh) yan& 9a"i! dikem!alikan
den&an "umlah yan& sama sesuai pin"aman8
>
Al-Eard adalah pem!erian harta kepada
oran& lain yan& dapat dita&ih atau diminta
kem!ali atau den&an kata lain
memin"amkan tanpa men&harapkan
im!alan8
3+
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
;. Al6*ar%"
;. Al6*ar%"
>
Dalil *urqan 8*S. Al6Ha%i% V ;;9
' ' ' . '_. , '_.
BSiapa yan& mau memin"amkan kepada Allah pin"aman yan&
!aik' maka Allah akan melipat&andakan %!alasan)
pin"aman itu untuknya' dan dia akan memperoleh pahala
yan& !anyak8C
>
Dalil Ha%it 8HR. I(nu Ma1a"9
=_ .,- . ,
, == v, = . , .
I!nu Mas<ud meri9ayatkan !ah9a 3a!i SA: !ersa!da'
B.idaklah seoran& muslim yan& memin"amkan pada
muslim lainnya se!anyak dua kali melainkan yan&
satunya akan %!ernilai) seperti shada7ah8C
31
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
;. Al6*ar%"
;. Al6*ar%"
Rukun
Al6*ar%"
Mu.tari%"
8-ang Me'in1a'9
*ar%"
8Barang2 Uang
-ang
Di)in1a'9
Mu.ri%"
8-ang Me'(erikan
)in1a'an9
S"igat
8I1a( *a(ul9
42
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
:. Ar6Ra"n
:. Ar6Ra"n
De$inii V
>
(ahn adalah akad penyerahan !aran&@
harta %marhun) dari pihak yan&
men&&adaikan %rahin) kepada pihak yan&
menerima &adai %murtahin) se!a&ai
"aminan atas se!a&ian atau seluruh
hutan&8
>
(ahn adalah menahan salah satu harta
milik si pemin"am se!a&ai "aminan atas
pin"aman yan& diterimanya8
41
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
:. Ar6Ra"n
:. Ar6Ra"n
>
Dalil Al6*urqan 8*S. Al6Ba.ara" V :r79
', ,. . - , '.- ' .. _. '.' ' 888
B,ika kamu dalam per"alanan %dan !ermuamalah
tidak se5ara tunai) sedan& kamu tidak memperoleh
seoran& penulis' hendaklah ada !aran& tan&&un&an
yan& dipe&an& %oleh yan& !erpiutan)888
>
Dalil Ha%it 8HR. Buk"ari Muli'9
;= , =_ - =
=,=- _. _ - , . ,, , -|
BDari Aisyah ra !erkata' !ah9a (asulullah SA:
mem!eli makanan dari seoran& Fahudi dan
memin"amkan kepadanya !a"u !esi8C %#(8 =ukhari
Muslim)
42
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
:. Ar6Ra"n
:. Ar6Ra"n
Rukun Rukun
Ar6Ra"n Ar6Ra"n
Ra"in
8Pi"ak -g
Mengga%aikan
Murta"in
-g Meneri'a
Pengga%aian
Mar"un
8O(1ek -ang
Diga%aikan9
Mar"un Bi"
8Hutang9
S"igat
8I1a( *a(ul9
43
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
7. Ha!ala"
7. Ha!ala"
De$inii
>
#a9alah adalah pen&alihan hutan& dari
oran& yan& !erhutan& kepada oran& lain
yan& 9a"i! menan&&un&nya %artinya ada satu
pihak yan& men"amin hutan& pihak lain)8
>
#a9alah adalah akad pemindahan piutan&
nasa!ah %muhil) kepada !ank %muhal alaih)
dari nasa!ah lain %muhal)8 Muhil meminta
muhal alaih untuk mem!ayarkan terle!ih dulu
piutan& yan& tim!ul dari "ual-!eli8 Pada saat
piutan& terse!ut "atuh tempo' muhal akan
mem!ayarkan kepada muhal alaih8 Muhal
alaih memperoleh im!alan se!a&ai "asa
pemindahan8
44
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
7. Ha!ala"
7. Ha!ala"
>
Dalil Sunnah %(i9ayat =ukhari)
, _ =_ , ,
=- _ ., ` `- =
_ 9 _ _ 8
Dari A!u #urairah ra !ah9a (asulullah SA:
!ersa!da' BMenunda pem!ayaran !a&i
oran& yan& mampu adalah suatu
keAaliman8 Dan "ika salah seoran& dari
kamu diikutkan %dihi9alahkan) kepada
oran& yan& mampu@ kaya' maka terimalah
ha9alah itu8 %#(8 =ukhari)
45
Aka% #a(arru V
5. Ka$ala"
Definisi ?
>
Kafalah adalah "aminan yan& di!erikan oleh
penan&&un& kepada pihak keti&a untuk
memenuhi ke9a"i!an pihak kedua atau
yan& ditan&&un&8
>
Kafalah adalah akad pem!erian "aminan
yan& di!erikan satu pihak kepada pihak lain
dimana pem!eri "aminan !ertan&&un&
"a9a! atas pem!ayaran kem!ali suatu
hutan& yan& men"adi hak penerima
"aminan8
4$
Aka% #a(arru V
5. Ka$ala"
>
Dalil Al6*urqan 8*S. -uu$ V s:9
' ' . _'. '_. ,.. _ , . ... ',
C Penyeru-pernyeru itu !erseru' kami kehilan&an piala ra"a dan !aran&
siapa yan& dapat men&em!alikannya akan memperoleh makanan
8%se!erat) !e!an unta dan aku men"amin terhadapnya
>
Dalil Sunna" 8HR. Buk"ari9
v , ,. , = _ ,
, - , ,. ;- _, =
= , _ , , . . ,, - 9 _ _ 8
B.elah dihadapkan kepada (asulullah SA: mayat seoran& laki-laki untuk
dishalatkan8888 (asulullah !ertanya' BApakah dia mempunyai hutan&KC
Para saha!at men"a9a!' B.idakC8 Galu (asulullah menshalatkannya8
Kemudian di datan&kan "enaAah yan& lainnya' dan !eliau !ertanya'
BApakah ia punya hutan&KC Saha!at men"a9a!' BFa' (asulullah pun
menyuruh para saha!atnya untuk menyalatkannya %namun !eliau
sendiri tidak)8 A!u Eatadah !erkata' BSaya men"amin hutan&nya 9ahai
(asulullahC8 Maka (asulullah pun menyalatkan mayat terse!ut8 %#(8
=ukhari)
4*
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
5. Rukun Ka$ala"
5. Rukun Ka$ala"
KA/IL
8Pen1a'in9
MAK/UL
ALAIH
8O(1ek
Pen1a'inan
9
S"igat
8I1a(
*a(ul9
MAK/UL
8-g
Di1a'in9
RUKUN RUKUN
KA/ALA KA/ALA
H H
4+
Aka% #a(arru V
4. +akala"
De$nii
>
:akalah adalah penyerahan'
pendele&asian atau pem!erian
amanat8
>
:akalah adalah akad pem!erian
kuasa dari pem!eri kuasa kepada
penerima kuasa untuk melaksanakan
suatu tu&as atas nama pem!eri
kuasa8
41
Aka% #a(arru V
4. +akala"
>
Dalil Al-Eur<an %ES8 Fusuf ? 55)
'. ;'. '_ ' _ - _. '_..'
B,adikanlah aku !endahara9an ne&ara %Mesir)'
Sesun&&uhnya aku adalah oran& yan& pandai
men"a&a la&i !erpen&alaman8C
>
Dalil #adits %(i9ayat A!u Daud)
. | - , _ =._ =_ , -
V = -.- = , . .,
9 .. ,, _ 8
BDari ,a!ir ra !erkata' BAku keluar per&i ke Khai!ar' lalu
aku datan& kepada (asulullah SA:' kemudian
!eliau !ersa!da' ;=ila en&kau datan& pada 9akilku di
Khai!ar' maka am!illah darinya 15 9asa78C
52
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
4. +akala"
4. +akala"
Mu!akil
8-ang
Me!akilka
n9
#aukil
8O(1ek
-ang
Di!akilkan
9
S"igat
8I1a(
*a(ul9
+akil
8-g
Meneri'a
Per!akilan
9
RUKUN RUKUN
+AKAL +AKAL
AH AH
51
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
3. +a%iqa"
3. +a%iqa"
De$inii V
>
:adiah adalah titipan murni dari satu
pihak ke pihak lain' !aik indiLidu maupun
!adan hukum yan& harus di"a&a dan
dikem!alikan kapan sa"a si penitip
men&hendaki8
>
:adian adalah akad penitipan !aran&@
uan& antara pihak yan& mempunyai
!aran&@ uan& den&an pihak yan& di!eri
keper5ayaan den&an tu"uan untuk
men"a&a keselamatan' keamanan serta
keutuhan !aran&@ uan&8
52
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
3. +a%iqa"
3. +a%iqa"
>
Dalil Al-Eur<an %ES8 An-3isa ? 5+)
, .'- _ ,. ',, ' '. .
BSesun&&uhnya Allah menyuruh kamu untuk
menyampaikan amanat %titipan) kepada yan& !erhak
menerimanya8C
>
Dalil #adits
, - v `. , _ , ,
c- v c 9 .. ,, _ 8
BDari A!u #urairah ra !erkata' BSampaikanlah amanah
kepada yan& !erhak menerimanya' dan "an&anlah
mem!alas khianat kepada yan& telah men&khianati
kamu8C %#(8 A!u Daud)
53
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
3. +a%iqa"
3. +a%iqa"
RUKUN
+ADI0AH
S"igat
8I1a(
*a(ul9
-ang
Menyi')a
n
8Muta!%a
09
Pe'ilik
Barang2Ua
ng
8Mu!a%i09
Barang
-g
Dititi)kan
8+a%i0a"9
54
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
3. +a%iqa"
3. +a%iqa"
:adiah ter!a&i men"adi dua
;. +a%ia" -a% Al6A'ana"
Faitu akad penitipan !aran&@ uan& dimana pihak
penerima titipan tidak diperkenankan
men&&unakan !aran&@ uan& yan& dititpkan dan
tidak !ertan&&un& "a9a! atas kerusakan atau
kehilan&an !aran& titipan yan& !ukan
diaki!atkan per!uatan@ kelalaian penerima
titipan8
:. +a%ia" -a% Al6D"a'ana"
Faitu akad penitipan !aran&@ uan& dimana pihak
penerima titipan den&an atau tanpa iAin pemilik
!aran& dapat memanfaatkan !aran&@ uan&
titipan dan harus !ertan&&un& "a9a! terhadap
kehilan&an atau kerusakan !aran&@ uan& titipan8
55
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
s. Hi(a"
s. Hi(a"
>
#i!ah adalah pem!erian8
>
Dalam salah satu definisi hi!ah dikatakan ?
CFt>?A=HuI>K\IdgCh_vwm\Q>?xyQI>\dAhz>?
{\F=>?K\|
#i!ah den&an pen&ertian umum adalah
!erderma@ !erta!arru< den&an harta untuk
kemaslahatan oran& lain dalam kondisi
hidup8
5$
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
s. Hi(a"
s. Hi(a"
AlOu>?JABOz>?bI}_Ahz>?J 6; \zyMOul~f
vzf\=M\jdx>\Q_?x>CP>?Hc
AlOa 6: F>OzI>?~\GMx>HI|~J
?L_J>\M\Dj , ABOwvzf 67 AhwvzfoJ
Hi(a" 'encaku) "a%ia" %an "a%a.a". ;.Uika
'e'(erikan euatu %engan 'aku% ta.arru( ke)a%a
Allan %engan 'e'(erikan "arta ke)a%a &rang yang
'e'(utu"kan, 'aka itu a%ala" "a%a.a". :.
Se%angkan 1ika ia 'e'(erikan "artanya 8(arang
'iliknya9 ke)a%a &rang lain %engan 'aku%
'e'uliakan &rang tere(ut 'aka itu a%ala" "a%ia". 7.
Dan 1ika tan)a 'aku% 'e'uliakan &rang tere(ut
8"anya eke%ar 'e'(erikan9 'aka itu a%ala" "i(a".
8/i." Al6Muqa'alat Al6S"akr9
5*
Aka% #a(arru V
Aka% #a(arru V
s. Hi(a"
s. Hi(a"
Rukun Hi(a" V
RUKUN
HIBAH
Barang
-g
Di"i(a"k
an
S"ig"a"
Peneri'
a
Hi(a"
Pe'(eri
Hi(a"
5+
Aka% #i1ari 8Natural Wertainty W&ntract9 NWW
Aka% #i1ari 8Natural Wertainty W&ntract9 NWW
Uual Beli2
Al6Bai0
Se!a Menye!a2
U)a" Mengu)a"2
I1ra"
Barang %i %e)an
(ayar %i ak"ir
Bayar %i a!al, (arang
%i (elakang
Bai0 al6Mura(a"a"
Bai0 Sala'2 Itina0
#i%ak Dikaitkan
Dengan Hail
Dikaitkan
Dengan Hail
I1ara"
Uu0ala"
>
Aka% yang (eri$at )ertukaran 8Natural Wertainty W&ntract9
NWW le(i" (eri$at )ati, (aik )a%a "arga (arang2 1aa,
!aktu )e'(ayaran, %an &(1ek2 )eker1aan yang %iaka%kan.
51
Aka% #i1ari 8Natural Wertainty W&ntract9 NWW
Aka% #i1ari 8Natural Wertainty W&ntract9 NWW
$
Al-Bai
$
Salam
Bai muajjal
Istishna
Ijarah
no transfer
of title
IBT
transfer of title
at the end of
!eriod
!romise to sell or
hibah at the
beginning of !eriod
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $
$2
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9
;.Baiq Al6Mura(a"a"
;.Baiq Al6Mura(a"a"
De$inii
>
=ai< Al-Mura!ahah adalah prinsip "ual !eli' dimana
har&a "ualnya terdiri dari har&a pokok !aran&
ditam!ah nilai keuntun&an yan& disepakati8
>
Pada =ai< Al-Mura!ahah' penyerahan !aran&
dilakukan pada saat transaksi' sementara
pem!ayarannya dapat dilakukan se5ara tunai'
tan&&uh ataupun 5i5il8
>
6ntuk pem!ayaran 5i5ilan' di Malaysia le!ih
dikenal den&an istilah ==A %=ai< =itsamanin A"il)8
>
Se5ara istilah' se!enarnya "ual !eli yan& dialkukan
den&an pem!ayaran tan&&uh dise!ut !ai< mu<a""al'
sedan& yan& di5i5il dise!ut !ai< ut-ta7sid
$1
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9 V
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9 V
:.Baiq Sala'
:.Baiq Sala'
De$inii V
>
=ai< Salam adalah prinsip "ual !eli suatu
!aran& tertentu antara pihak pen"ual dan
pem!eli se!esar har&a pokok ditam!ah nilai
keuntun&an yan& disepakati' dimana 9aktu
penyerahan !aran& dilakukan di kemudian
hari sementara penyerahan uan& dilakukan
di muka %se5ara tunai)8
>
Dalam pen&ertian yan& sederhana' =ai<
Salam !erarti pem!elian !aran& yan&
diserahkan di kemudian hari' sedan&kan
pem!ayaran dilakukan di muka8
$2
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9 V
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9 V
7.Baiq Al6It"naq
7.Baiq Al6It"naq
Definsi ?
>
=ai< Istishna< adalah suatu pen&em!an&an prinsip !ai<
as salam' dimana 9aktu penyerahan !aran& dilakukan
di kemudian hari' sementara pem!ayaran dapat
dilakukan melalui 5i5ilan atau ditan&&uhkan8
>
=ai< Istishna< merupakan kontrak pen"ualan antara
pem!eli dan pem!uat !aran&8 Dalam kontrak ini
pem!uat !aran& menerima pesanan dari pem!eli8
Pem!uat !aran& lalu !erusaha melalui oran& lain untuk
mem!uat atau mem!eli !aran& menurut spesifikasi
yan& telah disepakati dan men"ualnya kepada pem!eli
akhir8 Kedua !elah pihak !ersepakat atas har&a serta
sistem pem!ayaran? apakah pem!ayaran dilakukan
dimuka' melalui 5i5ilan' atau di tan&&uhkan sampai
9aktu pada masa yan& akan datan&8
$3
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9 V
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9 V
5. I1ara"
5. I1ara"
De$inii V
>
I"arah adalah tramsaksi pertukaran antara ;ayn
!er!entuk "asa atau manfaat den&an dayn8
>
Dalam istilah lain' i"arah adalah akad
pemindahan hak &una atau menafaat atas
!aran& atau "asa' melalui upah se9a tanpa
diikuti pemindahan hak kepemilikan atas !aran&
itu sendiri8
>
Atau i"arah adalah pemindahan hak &una atas
!aran& atau "asa' melalui pem!ayaran upah
se9a' tanpa diikuti den&an pemindahan
kepemilikan %o9nership@ milkiyah) atas !aran&
itu sendiri8
$4
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9V
Aka% #i1ari 8Pertukaran2 NWW9V
5. I1ara"
5. I1ara"
Ber%aarkan &(1eknya, I1rara" ter%iri
e(agai (erikut V
18 I"arah dimana o!"eknya manfaat dari
!aran&' seperti se9a mo!il' se9a rumah
ds!8
28 I"arah dimana o!"eknya adalah manfaat
dari tena&a seseoan&' seperti "asa taMi'
"asa &uru' dan lain lain8
$5
Aka% #i1ari V
Aka% #i1ari V
4. I1ara" Munta"ia" Bit #a'lik
4. I1ara" Munta"ia" Bit #a'lik
De$inii V
>
IM= adalah transaksi i"arah yan& diikuti den&an
proses perpindahan hak kepemilikan atas
!aran& itu sendiri8 .ransaksi IM= merupakan
pen&em!an&an dari transaksi i"arah' untuk
men&akomodasi ke!utuhan pasar8 leh
karenanya' maka ketentuannya men&ikuti
ketentuan i"arah8
>
Den&an kata lain IM= adalah se"enis perpaduan
antara kontrak "ual !eli dan se9a atau le!ih
tepatnya akad se9a yan& diakhiri den&an
kepemilikan !aran& di tan&an si penye9a8 Sifat
pemindahan ini lah yan& mem!edakan den&an
i"arah !iasa8
$$
Aka% #i1ari V
Aka% #i1ari V
3. S"ar$
3. S"ar$
De$ini V
>
Sharf adalah transaksi pertukaran antara
dua mata uan& yan& !er!eda8 Sharf dapat
"u&a didefinsikan se!a&ai prinsip "aul !eli
suatu Laluta den&an Laluta lainnya yan&
!er!eda8
>
Dalam transaksi sharf' penyerahan Laluta
harus dilakukan se5ara tunai %na7dan) dan
tidak dapat dilakukan se5ara tan&&uh8
.erkait den&an ini' maka transaksi for9ard
tidak dapat di!enarkan8
$*
MUS-ARAKAH2 MUS-ARAKAH2
S-IRKAH S-IRKAH
Al6Milk2 Al6A'lak Al6U.u%
Mu%"ara(a"
+u1u"
A(%an
A'!al
Mu$a!a%"a" Inan
$+
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
;. Muyaraka"
;. Muyaraka"
>
Musyarakah atau syirkah adalah ker"a sama antara
dua pihak atau le!ih untuk suatu usahas tertentu di
mana masin&-masin& pihak mem!erikan kontri!usi
dana %atau amal) den&an kesepakatan !ah9a
keuntun&an dan risiko akan ditan&&un& !ersama
sesuai den&an kesepakatan8
>
Se5ara &aris !esar musyarakah ter!a&i dua ? 1.
Syirkatu Al-Milk %musyarakah kepemilikan)' ter5ipta
karena 9arisan' 9asiat atau kondisi lainnya yan&
men&aiki!atkan pemilikan suatu aset oleh dua oran&
atau le!ih8 2. Syirkatu Al-Uqud %musyarakah akad@
kontrak)' yan& ter5ipta den&an 5ara kespakatan
dimana dua oran& atau le!ih setu"u !ah9a tiap
oran& dari mereka mem!erikan modal musyarakah8
Merekapun sepakat !er!a&i keuntun&an dan
keru&ian8
$1
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
;. Muyaraka"
;. Muyaraka"
;. Syirka" Al6Milk2 Al6A'lak
Perserikatan atau perkon&sian dalam
pemilikan8 Nksistensi suatu perkon&sian
yan& tidak perlu kepada suatu akad
se!a&ai pem!entukannya' tetapi ter"adi
den&an sendirinya' hal terse!ut dapat
ter"adi karena doron&an sukarela atas
kesepakatan atau i"!ari %paksaan hukum)
seperti dalam kasus 9arisan' se!idan&
tanah 9arisan yan& men"adi milik !ersama
!e!erapa oraan& ahli 9aris8
*2
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
;. Muyaraka"
;. Muyaraka"
:. Syirka" Al U.u%
Perserikatan !erdasarkan suatu akad8 Syirkah
yan& akadnya disepakati dua oran& atau
le!ih untuk men&ikatkan diri dalam
perserikatan modal' ker"a dan keuntun&an8
Syirkah Al 67ud ter!a&i empat?' Syirkah
Mudhoro!ah' Syirkah Al OA!dan' Syirkah Al
:u"uh dan Syirkah Al Am9al yan& ter!a&i
kepada Syirkah Al OInan dan Syirkah Al
Mufa9adhah8
*1
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
;. Muyaraka"
;. Muyaraka"
>
Syirka" Al A(%an2 Al A'al
Perserikatan dalam !entuk ker"a yan& hasilnya
di!a&i !ersama8
>
Syirka" Al +u1u"
Perserikatan tanpa modal' men&andalkan nama
!aik dan keper5ayaan' seperti !erserikatnya
dua oran& atau le!ih den&an men&andalkan
nama !aik
*2
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
;. Muyaraka"
;. Muyaraka"
>
Syirka" Al Inan
Pen&&a!un&an harta atau modal dua oran&
atau le!ih yan& tidak harus sama "umlahnya'
yan& kemudian harta terse!ut di&unakan
untuk suatu usaha dan keuntun&annya di!a&i
!ersama8
>
Syirka" Al Mu$a!a%"a"
Perserikatan yan& modal semua pihak dan
!entuk ker"asama yan& mereka lakukan !aik
kualitas dan kuantitasnya harus sama dan
keuntun&an di!a&i rata8%dan definisi ini
adalaah menurut MadAha! #anafi)
*3
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
;. Muyaraka"
;. Muyaraka"
>
Syirkaa" Mu%"ara(a"
Akad ker"a sama antara pemilik modal %shahibul
mal) den&an oran& yan& ahli %mudharib)
dalam men&elola uan& dalam
perda&an&an@usaha8 Keuntun&an dari usaha
terse!ut di !a&i !ersama !erdasarkan
kesepakatan8 Apa!ila ter"adi keru&ian yan&
tidak di sen&a"a' maka pemilik modal
menan&&un& keru&ian terse!ut8 Mudhara!ah
dise!ut "u&a oleh ulama #i"aA %Ira7)
Mu7aradhah@Eiradh8
*4
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
;. Muyaraka" 8Mu%"ara(a"9
;. Muyaraka" 8Mu%"ara(a"9
Akad
Mudharabah
*5
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
;. Muyaraka" 8Mu%"ara(a"9
;. Muyaraka" 8Mu%"ara(a"9
>
Mudhara!ah !erasal dari kata BdharbC yan& !erarti
memukul atau !er"alan8 Fan& dimaksud adalah proses
seseoran& memukulkan kakinya dalam men"alankan
usaha8
>
Ker"asama dilakukan antara pihak pertama' yaitu
shahibul maal %pemilik modal) den&an menyediakan
seluruh modal %122P)' sedan&kan pihak kedua yaitu
mudharib %pen&uasaha) !ertindak se!a&ai pen&elola
yan& melakukan suatu usaha yan& disepakati !ersama'
misal proyek pem!uatan rumah' "em!atan' "alan ds!8
>
Ketika proyek ini mendatan&kan hasil atau keuntun&an'
maka di!a&i antara shahibul maal %pemilik modal)
den&an mudharib %pen&usaha) sesuai den&an nisbah
yan& disepakati !ersama dalam akad8
*$
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
Aka% #i1ari 8Perca')uran2 NUW9 V
:. Al6Muzara0a" , Al6Muk"a(ara"
:. Al6Muzara0a" , Al6Muk"a(ara"
>
Muzara0a" adalah ker"asama pen&olahan
pertanian antara pemilik lahan dan
pen&&arap' dimana pemilik lahan
mem!erikan lahan pertanian kepada si
pen&&arap untuk ditanami dan dipelihara
den&an im!alan !a&ian tertentu %presentase)
dari hasil panen8
>
Muzara0a" serin&kali diidentikkan den&an
'uk"a(ara"8 Diantara keduanya terdapat
sedikit per!edaan se!a&ai !erikut ?
Q
MuAara0ah ? !enih dari pemilik lahan8
Q
Mukha!arah ? !enih dari pen&&arap8
**


rikzataka$ul.c&' rikzataka$ul.c&'
rikza's7ya"&&.c&.i% rikza's7ya"&&.c&.i%