Anda di halaman 1dari 4

KEBAIKAN INTERNET

Pengenalan
Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru, malah
telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun
60 an lagi. Malaysia tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan yang berasaskan
komputer ini. Dalam konteks pendidikan, ia bukan hanya mampu membantu tugas-tugas
pengurusan dan pentadbiran, tetapi berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi persekitaran
pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran. Peniptaan mikro komputer
pada awal tahun !0 an telah memberi kesan yang mendalam kepada penggunaan teknologi
tersebut dalam bidang pendidikan di Malaysia "#or$ashim, Ma%enah & 'ose Alinda, ())6*.
Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah
menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positi+ terhadap perkembangan teknologi.
,udaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada
yang berpengetahuan, berpemikiran, kreati+ dan penyayang dengan menggunakan teknologi
terkini " -PM, ())! *. Atas alasan inilah pihak kerajaan melalui -ementerian Pendidikan
berhasrat untuk mengujudkan .ekolah ,estari yang sekali gus bertindak mengisi agenda
peranangan dan pelaksanaan -oridor 'aya Multimedia " Multimedia .uper /orridor atau M./ *.
Pelaksanaan .ekolah ,estari akan membuka ruang seluas-luasnya kepada teknologi komputer
dan internet, yang akan membolehkan +leksibiliti dan kepelbagaian dibina dalam sistem
pendidikan "-PM, ())!*. Penggunaan dan perkembangan internet yang meluas dalam bidang
perniagaan dan komunikasi, akan memudahkan pelaksanaannya dalam bidang pendidikan.
Peranan komputer dan internet dalam pendidikan
Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat memperkembang
dan memperkayakan lagi tajuk yang diajar. 0ebih sedekad yang lalu, #/1M "#ational /ounil o+
1eahers2 o+ Mathematis, ()30* menadangkan supaya pengajaran matematik mengambil
peluang luas yang ditawarkan oleh komputer. /okro+t "()34* menyarankan bahawa
penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik bukan sahaja boleh
memperbaiki kualiti pengajaran matematik malah penggunaan komputer juga boleh merubah
kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus matematik. -eadaan yang sama juga mungkin wujud
dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran lain di sekolah. Akti5iti penyelesaian masalah
adalah bahagian terpenting dalam pendidikan matematik. Penapaian yang tinggi dalam
matematik tidak bermakna jika seseorang pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaian
masalah. 0aporan /okro+t "()34* menegaskan bahawa masalah matematik harus
diterjemahkan kepada sebut an dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. 0angkah
terjemahan seperti ini memerlukan +ahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang
terkandung dalam masalah tersebut. -eadaan ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di
kalangan setengah-setengah pelajar. Masalah dan kesukaran ini boleh diatasi melalui
penggunaan komputer " 0im, ()3) *.
Dalam beberapa kajian yang telah dijalankan "6unkhouser, ())78 $enderson and 0andersman,
())48 /ha%an, ()338 M /oy, ())(8 Al 9hamdi, ()3!* didapati bahawa:
Pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap yang lebih
positi+ terhadap dirinya sebagai ahli matematik dan berkeupayaan menyelesaikan
masalah yang lebih kompleks.
Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat membantu
pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah dan berkesan.
Penapaian pelajar dalam peperiksaan akhir menunjukkan peningkatan yang ketara.
-umpulan yang belajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan mengekalkan
maklumat dalam jangka masa yang lebih lama dan dapat menggunakannya dalam
bidang-bidang lain.
Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan beberapa
aplikasi, seperti spreadsheet, multimedia dan internet. Peranan dan penggunaan internet telah
mula dikenalpasti dapat membantu pengurusan dalam sistem pendidikan negara khususnya
dalam pelaksanaan proses pengajaran pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah yang seara
langsung melibatkan para pendidik, pelajar dan ibubapa serta ahli masyarakat yang prihatin.
-ajian oleh /hristie "())6* terhadap penggunaan mel eletronik "e-mail* dan penerokaan
maklumat di kalangan para pelajar sekolah rendah mendapati bahawa, selain daripada semangat
belajar seara kumpulan "ooperati5e learning*, para pelajar juga semakin mesra dengan alat
teknologi ini dan sentiasa berusaha untuk meneroka 2alam yang baru ditemui2 "5irtual reality*.
Mereka sentiasa menemui maklumat baru dan bahan-bahan yang amat menarik perhatian. #olan
dan Martin "());* menyatakan bahawa pembelajaran dalam suasana baru seperti menggunakan
internet di sekolah telah membawa banyak perubahan kepada pelajar. Pelajar didapati lebih
mahir membuat kajian dan lebih ber+ikiran seara kritikal. <alau bagaimanapun jurang
perbe%aan sosial ekonomi di kalangan pelajar harus diambil kira semasa pendedahan teknologi
komputer dan internet diberikan ",ier et. al, ())6*.
-ang "())=* dalam kajiannya untuk menilai kesan akti5iti mel eletronik ke atas sikap pelajar
terhadap internet telah mendapati bahawa para pelajar amat kagum dan tertarik kepada internet.
Mesej yang dihantar sejauh 4=,000 batu jauhnya boleh sampai dalam masa beberapa minit
sahaja. Para pelajar juga amat berhati-hati semasa menulis mesej supaya tidak terdapat
kesalahan ejaan dan maksudnya boleh di+ahami oleh sipenerima dengan mudah. Amalan ini
akan dapat meningkatkan penguasaan bahasa, khususnya bahasa >nggeris. Akti5iti komunikasi
dalam internet seperti mel eletronik akan dapat menyediakan pelajar untuk dunia pekerjaan yang
akhir-akhir ini banyak menggunakan proses perhubungan telekomunikasi yang anggih " E5erett
and Ahern, ()); *.
>nternet akan menjadi sebahagian dari sekolah bestari menjelang ?anuari ())) kelak. 1elah pun
diumumkan bahawa, semua sekolah menengah akan mendapat akses ke internet menjelang
tahun 4000. -ementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama serta bantuan kepakaran
M>M@., telah melanarkan Projek ?aringan Pendidikan ".ulaiman, ())6*. Melalui projek ini,
-ementerian Pendidikan telah menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rangkaian kepada
para pelajar dan pendidik di samping menyediakan program latihan yang berterusan kepada
guru-guru. Program ini, walaupun kurang berjaya, tapi sekurang-kurangnya telah dapat memberi
pendedahan awal kepada guru-guru dan pelajar tentang penggunaan dan peranan internet
kepada dunia pendidikan. Dalam perkembangan terbaru, -ementerian Pendidikan Malaysia ,
melalui ,ahagian Pendidikan 9uru, sedang menjalankan -ursus Dalam Perkhidmatan "(;
Minggu * ,estari kepada guru-guru di seluruh negara bertempat di beberapa buah maktab
perguruan. 9uru-guru ini dipilih daripada )0 buah sekolah yang dijangka akan melaksanakan
kurikulum baru bestari mulai tahun ())). Dalam kursus ini, guru-guru akan didedahkan dengan
pelbagai kemahiran generik termasuklah kemahiran teknologi maklumat yang seterusnya akan
menjadi asas dan keperluan utama dalam pembinaan pakej pembelajaran bestari. Para peserta
akan berpeluang menjadikan internet sebagai sumber dan alat penyebaran maklumat yang epat
dan berkesan.

Integrasi internet dalam pendidikan
>nternet atau A>nternasional #etwork o+ #etworksB ialah sebuah rangkaian gergasi komputer di
peringkat antarabangsa "1M,, ())3* dan merupakan ara komputer berkomunikasi antara satu
sama lain " /rumlish, ())6 *. >a mengandungi lebih daripada =0 ribu rangkaian komputer di
seluruh dunia, lebih daripada 6.6 juta komputer hos dan lebih daripada =0 juta pengguna dari
lebih daripada (60 buah negara "Coraini, ())=*. Dalam rangkaian >nternet, terdapat berbagai
jenis bahan yang berjuta-juta bilangan dan sentiasa bertambah dari sehari ke sehari. ,ahan-
bahan ini termasuklah artikel, imej gra+ik, perisian komputer, 5ideo, audio, majalah, kertas
persidangan, permainan, projek dan sebagainya. Di dalam >nternet terdapat lebih daripada 3 000
kumpulan diskusi eletronik. -umpulan ini mungkin terdiri daripada beberapa orang sehinggalah
ke beberapa ribu orang yang berbinang tentang perkara yang sama, termasuklah matematik.
1erdapat beberapa perkara penting yang perlu di+ahami oleh para pendidik berhubung dengan
penggunaan internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pertama
>nternet hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam P&P . Akti5iti
pembelajaran hendaklah diranang dengan teliti oleh guru supaya internet dapat
digunakan dengan berkesan.
Kedua
-omputer dan internet tidak mengubah peranan guru. Malah sebaliknya ,guru akan
sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka, khususnya
dalam bidang >1. -etrampilan dan keperibadian yang mulia akan tetap menjadi tunjang
dan ikutan utama.

Ketiga
Penggunaan komputer dan internet dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di
samping setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas, teratur dan sistematik.

Keempat
>nternet amat berman+aat kepada guru dan murid serta ibubapa khususnya dalam
menghadapi abaran >1 dan era globalisasi. >ndustri berasaskan maklumat yang akan
menorakkan kehidupan pada masa hadapan , perlu diberi perhatian sewajarnya oleh
setiap ahli masyarakat, khususnya warga pendidik dan para ibubapa.

>nternet telah menyediakan beberapa kemudahan, antaranya:
E D mail "Mel Eletronik*
0aman <eb "<<<*
>nternet 'elay /hat ">'/*
1elnet
-umpulan Diskusi dan ,erita
6ile 1rans+er Protoal "61P*
.emua kemudahan di atas boleh diman+aatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Para guru harus bijak memilih aplikasi yang sesuai digunakan. @leh itu, peranangan akti5iti
yang kemas dan teratur amatlah penting, supaya murid-murid dapat menggunakan internet
seara maksimum dan optimum. .emua aplikasi tersebut boleh digunakan sama ada sebagai
sumber maklumat atau pun sebagai bahan bantu yang diintegrasikan terus dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
.eorang guru atau pensyarah boleh menerima dan memeriksa hasil tugasan pelajarnya melalui
kemudahan e-mail.
Antara akti5iti yang boleh dilakukan oleh guru dengan mengunakan e-mail ialah "Culki+li, ())3*:
,erkomunikasi seara dalaman dan luaran sesama guru, ibu-bapa, pelajar, dan pihak
jabatan serta kementerian.
Mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal.
,erkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan
pembelajaran 8 teknik pengajaran terbaik, idea kreati+ dan ino5ati+, latihan dan penilaian,
bahan bantu mengajar dan sebagainya.
Menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu
program dan polisi yang di gunakan khususnya dalam menyelesaikan sesuatu masalah
yang timbul.

Antara akti5iti yang boleh dilakukan oleh pelajar melalui e-mail ialah:
,erkongsi menjalankan sesuatu projek dengan pelajar di sekolah-sekolah lain.
,erbinang dengan rakan dari kalangan berbagai budaya dan latar belakang negara
mengenai berbagai isu semasa.
Mengalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa >nggeris melalui komunikasi
dengan rakan pena di luar negara.
Memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran
seara Eon-lineE.

Akti5iti-akti5iti seperti di atas akan memberi banyak +aedah kepada para pelajar " Coraini, ())6*:
Pelajar lebih peka terhadap isu semasa dunia
Pelajar dapat membiasakan diri dengan aplikasi komputer
Pelajar berpeluang menjalankan akti5iti kumpulan , dan
Pelajar dapat meningkatkan kemahiran ber+ikir, kemahiran bahasa atau kemahiran
berkomunikasi