Anda di halaman 1dari 10

Soalan berkumpulan.

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat
dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang
lebih besar.Manakala Slavin (1997) pula mengaitkan perbeaan individu dengan
konteks pengajaran dan pembelajaran. !eliau mengatakan kepelbagaian pelajar
terdapat dalam tahap prestasi, kadar belajar, gaya kogniti", etnik, budaya,masyarakat
kelas sosial, bahasa, jantina , bakat dan minat.
Kepelbagaian sosio#budaya di antara murid mempengaruhi peranan guru dan murid
dan proses pengajaran dan pembelajaran. $anggungja%ab dan amanah yang patut
dilaksanakan dalam memupuk perpaduan dikalangan pelajar bermula daripada a%al
peran&angan pengajaran. Menyatakan objekti" yang jelas dapai mudah di&apai bagi
setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. 'eran&angan pengajaran juga perlu
mengikut pendekatan yang bijak harus digunakan dengan tidak membeakan kelas
sosial murid. Murid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira samada mereka dari
kelas atasan atau ba%ahan. 'eran&angan juga harus mengikut perbeaan individu
supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan lan&ar dan tidak
membosankan. Murid yang lambat menerima pembelajaran tidak diabaikan.
'elbagai kaedah dan strategi boleh diran&ang dan dilaksanakan dalam mengatasi
masalah murid ( murid sedemikian.
)uru juga perlu mempunyai kemahiran#kemahiran sosial yang membantu
proses pengajaran berjalan lebih lan&ar. Sebagai &ontoh kemahiran komunikasi.
)uru perlu mempelajari &ara berkemunikasi dengan lebih berkesan supaya mesej
yang ingin disampaikan kepada murid diterima %alaupun terdapat perbeaan sosio
budaya. !agi meningkatkan lagi kemahiran komunikasi, guru perlu mendalami
bahasa# bahasa etnik lain %alaupun sedikit supaya dapat mendekati murid. Selain
daripada kemahiran berkomunikasi, kemahiran teknologi maklumat juga perlu
dikuasai guru supaya dapat dijadikan medium pengajaran sejajar dengan peredaran
masa. *al ini dapat menarik minat semua murid %alaupun mereka daripada pelbagai
kelas sosial. Kemahiran psikologi untuk mengenali setiap orang murid dengan lebih
dekat dan terperin&i. )uru perlu mengetahui &ara#&ara menyelesaikan masalah
murid sebagai &ontoh masalah kurang keyakinan diri sebagainya. )uru perlu tahu
bagaimana memberi motivasi kepada murid, membimbing membina konsep kendiri
dan nilai#nilai positi" dalam diri murid#murid.
+ktiviti#aktiviti yang diran&ang juga perlulah kreati" dan sesuai dengan
perbeaan individu dalam kelas tersebut. Sesuai dengan minat dan aras kebolehan
murid supaya pengajaran berjalan lan&ar dan murid tidak akan bosan ketika
menjalankan aktiviti.penerapan nilai#nilai murni semasa pengajaran perlulah
dijelaskan dan ditegaskan supaya murid "aham dan dapat mengaplikasikan nilai
tersebut dalam rutin harian mereka. Sebagai &ontoh nilai bekerjasama dengan
rakan#rakan semasa menjalankan aktiviti.
'engajaran juga perlu menjamin perkembangan dan kemajuan murid se&ara
optimum. ,bjekti" pembelajan perlu di&apai dengan mengukur pen&apaian murid#
murid mengikut jantina. +ktiviti pembelajaran yang diran&ang oleh guru seharusnya
boleh memberi peluang kepada semua murid tanpa mengira etnik dan jantina. -su
yang mempunyai unsur bias kepada mana ( mana jantina mesti dielakkan untuk
memberi peluang sama rata pada setiap murid meneroka aktiviti pembelajaran. !agi
murid yang ke&elaruan jantina, menjadi tanggungja%ab guru untuk membentuk
persepsi yang positi" di kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan
ke&elaruan tersebut.
Murid haruslah sentiasa dihormati dan bersikap adil kepada mereka.
*ukuman berbentuk deraan dan memalukan seharusnya tidak dilaksanakan kerana
akan menyebabkan hubungan guru dengan murid akan renggang dan
menghilangkan minat untuk mereka meneruskan pembelajaran. )anjaran positi"
perlu diberikan supaya motivasi kendiri dapat ditingkatkan.
-su sensiti" berkaitan dengan agama dan kaum hendaklah dielakkan sama
sekali. Setiap keper&ayaan dan nilai haruslah diterima seadanya oleh setiap guru.
+ktiviti pembelajaran yang diran&ang hendaklah menjurus kepada penglibatan
semua murid tanpa mengira kaum, adat budaya dan pegangan agama mereka.
'enilaian dan penambah baikkan perlu di lakukan supaya peningkatan dalam
aspek pengurusan kelas seterusnya matlamat serta objekti" dapat di&apai dengan
mudah. )uru yang ber%iba%a sentiasa memikir kaedah bagi men&apai pengurusan
yang &emerlang yang mana "okus utama ialah mengetahui dan memahami bidang
kerjayanya, menghayati hasil kerja atau objekti" kerja untuk jangka panjang dan
jangka pendek, kerja yang dilakukan lebih spesi"ik, boleh diukur pen&apaiannya,
boleh di&apai, realistik dan bijak dalam pengurusan masa.
Cabaran terhadap guru dalam menangani kepelbagaian sosio budaya dan
kepelbagaian kelompok dalam kalangan pelajar
'ada umumnya, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai
penduduk yang berbilang bangsa dan keturunan. *al ini se&ara tidak langsung
me%ujudkan kepelbagaian &orak sosiobudaya yang berbea. 'embelajaran di dalam
bilik darjah akan mendedahkan murid kepada pola hubungan kepelbagaian kaum.
Mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelbagai latar budaya. Kepelbagaian
sosiobudaya memerlukan para guru untuk memahami dan memainkan %atak utama
dalam menyampaikan mesej serta penghayatan kepada murid#murid tentang
kepelbagaian sosio budaya.
Sekolah merupakan satu institusi pendidikan "ormal yang menempatkan
semua kaum. 'endidikan berperanan besar untuk menyatukan perbeaan individu
kearah memaksimumkan tahap pen&apaian. 'endidikan ialah satu proses
pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran serta penerapan nilai#nilai sosial
yang berterusan merupakan agen yang sangat berkesan untuk membina
%arganegara Malaysia yang bertanggungja%ab, berakhlak mulia dan bersatu padu.
'endidikan bertujuan untuk menggalakkan perkembangan individu yang
seimbang melalui perkembangan jasmani, rohani, intelek, emosi dan moral. .engan
ini guru mempunyai &abaran yang besar untuk merialisasikan dasar ini apabila
berhadapan dengan anak murid yang mempunyai kepelbagaian sosio#budaya
didalam bilik darjah. Sistem pendidikan di Malaysia menggunakan suatu kurikulum
yang sama bagi semua rakyatnya, &abaran kepada guru untuk menyampaikan
kurikulum ini kepada anak didik. .i dalam bilik darjah, guru perlu membuat sedikit
analisis mengenai latar belakang murid#murid sebelum meran&ang pengajaran. -ni
penting supaya objekti" pengajaran yang hendak disampaikan ter&apai dan aktiviti
pembelajaran yang akan dilaksanakan mampu di lakukan oleh pelajar. 'erbeaan
murid boleh dikategorikan kepada beberapa situasi, antaranya ialah perbeaan kaum
dan agama,kelas sosial keluarga murid dan masyarakat.
'erbeaan kaum dan agama akan me%ujudkan murid berada dalam keadaan
berkelompok dan tidak bergaul di antara satu sama lain. Suasana yang selalu
berlaku di sekolah yang mempunyai murid yang pelbagai kaum &ontohnya murid
melayu akan sentiasa bersama#sama ka%an sekaum dengannya. /enomena ini
menjadi kebiasaan kepada murid jika perkara ini dibiarkan. 0adi guru perlu
mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini supaya "enomena ini tidak menjadi
kebiasaan di kalangan murid.
)uru harus bijak dalam mengendalikan kelas sosial murid supaya %ujud
pergaulan dan interaksi serta masyarakat tanpa sekatan kaum dan budaya, tidak
berkelompok. .engan &ara ini satu suasana pembelajaran interakti" akan terbentuk
dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan. )uru yg memahami pembelajaran
dan perbeaan budaya akan berusaha bersungguh#sungguh dalam menangani
&abaran yang %ujud dalam bilik darjah. 'elajar merupakan asset utama yang boleh
dikategorikan sebagai pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. )olongan ini
akan sentiasa bersama setiap kali proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung
dalam bilik darjah. 'erlakuan mereka perlu dibentuk melalui pendidikan dan asuhan
yang terbaik dengan memahami latar belakang. Murid#murid perlu di beri bimbingan
dan teguran supaya nilai perpaduan dapat di tanam dalam diri mereka.
)uru juga perlu menyekat aktiviti#aktiviti yang tidak diingini seperti pergaduhan
antara kaum, pembentukan kumpulan berdasarkan etnik dan isu perkauman di
kalangan murid. )uru juga tidak harus menyentuh atau mempertikaikan keper&ayaan
yang diamalkan murid#murid. Setiap keper&ayaab harus diterima dan dihormati. -su#
isu sensiti" dan berkaitan agama murid yang berlainan kaum tidak harus
dipertikaikan. +spek peran&angan pembelajaran juga guru harus meran&ang
pembelajaran yang sesuai dengan semua keper&ayaan, nilai dan agama murid.
+spek perbeaan kelas sosial juga akan mempengaruhi budaya, amalan dan
pergaulan murid#murid di sekolah. Kelas#kelas sosial ini terdiri daripada latar
belakang sosio ekonomi keluarga murid. 1ontohnya kelas atasan, kelas sederhana
dan kelas ba%ahan. Situasi yang selalu berlaku &ontohnya perasaan rendah diri
dikalangan murid yang datang daripada keluarga yang sederhana. Mereka tiada
keyakinan untuk bergaul dengan rakan#rakan lain.
Sebagai guru harus berusaha membantu murid#murid yang mengalami
masalah rendah diri dan tidak bergaul dengan rakan#rakan dengan menolong murid
tersebut membentuk sikap yang positi" dan meningkatkan keyakinan diri dengan
kaedah bimbingan serta motivasi.Murid dibantu memahami kekuatan dan kelemahan
diri dan kelemahan tersebut perlu diatasi dan kekuatan yang ada dapat membantu
murid meningkatkan keyakinan diri. Konsep positi" kendiri perlu dibina dalam diri
murid tersebut.)uru harus melayan keperluan murid ke arah perkembangan potensi
yang optimum. !imbingan memilih kerjaya dan hala tuju juga adalah salah satu
usaha guru untuk membantu murid#murid men&apai pen&apaian yang optimum. !agi
murid yang dalam kalangan kelas sosial yang tinggi perlu di beri galakkan supaya
mereka menjadi pembimbing rakan sebaya mereka kerana mereka kebiasaanya
mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta matlamat jelas kerana "aktor keluarga
yang telah memberi bimbingan. 0adi, hal ini akan membuatkan semua murid dapat
saling bantu membantu di antara satu sama lain dan me%ujudka perpaduan
dikalangan murid sekolah.
)uru hendaklah memberikan layanan yang adil kepada setiap murid#muridnya
tanpa membeakan mereka berdasarkan kelas sosial. Menurut 2ohand Meighn
(1934), kelas sosial menggambarkan perbeaan &ara hidup atau pendapatan di
dalam sesuatu bangsa yang sama. Kaji selidik merupakan proses pertama dalam
membantu guru untuk mengenali dan memahami kelas sosial setiap murid#muridnya
dari segi latar belakang, tara" sosioekonomi, tempat tinggal. Selain itu, budaya, adat
resam, keper&ayaan dan agama perlu diberi perhatian. )uru boleh memperoleh
maklumat mengenai setiap murid#muridnya melalui rekod pelajar dan pen&apaian
mereka . 5amun begitu, guru tidak seharusnya membuat generalisasi dan pelabelan
berdasarkan rekod mereka sahaja malahan aspek yang lain perlu diambil kira seperti
tingkah laku dan sikap mereka . *al ini dapat membantu guru memahami situasi
murid#muridnya dalam memberikan layanan adil mengikut keperluan individu murid#
murid tanpa perlu membea#beakan berdasarkan sosiobudaya mereka.
'erbeaan kebudayaan negeri juga mempengaruhi pembelajaran di sekolah.
1ontohnya masalah dialek negeri yang sukar di ubah.perkara ini menjadi &abaran
kepada guru untuk memahami sesuatu mesej. *al ini kerana, apabila murid biasa
menggunakan dialek harian mereka di sekolah pembelajaran akan tergangu
terutamanya bagi mata pelajaran bahasa melayu dan bahasa inggeris. 0adi, tugas
guru perlu menjadikan penggunaan bahasa standard sebagai amalan di kalangan
pelajar perlulah di ambil perhatian. 'enggunaaan bahasa yang standard dapat
mengelakkan sebarang masalah komunikasi serta pemahaman isi pelajaran antara
guru dan murid#murid. 5amun begitu, bahasa merupakan medium utama dalam
mengenali sosiobudaya. Maka, guru perlulah menyelami dan mengadaptasi
sosiobudaya komuniti masyarakat tempatnya mengajar terutamanya dari segi
bahasa dan dialek. .engan &ara yang demikian, guru dapat menyesuaikan diri
dengan komuniti sosiobudaya murid dalam bilik darjah serta menggalakkan
penggunaan bahasa yang betul dan tepat.
)uru hendaklah mempunyai sudut pandangan yang positi" kepada setiap
muridnya dimana setiap individu itu mempunyai keistime%aannya yang tersendiri
%alaupun berbea sosiobudaya. /okus juga hendaklah dilihat dari segi gaya
pembelajaran yang setiap individu murid yang berbea. )uru tidak seharusnya
mengganggap semua murid mampu belajar mengikut kaedah yang sama. *al ini
dapat mengelakkan unsur diskriminasi dan prejudis dalam kalangan murid#murid.
.engan mengambil kira "aktor#"aktor tersebut, guru dapat menyediakan
pembelajaran yang e"ekti" berdasarkan kemampuan murid#muridnya.
'eluang dan ruang hendaklah diberikan kepada mereka untuk bergaul dan
berinteraksi sesama mereka. +ktiviti berkumpulan merupakan pendekatan yang
sesuai dalam melibatkan mereka kerana disinilah berlakunya interaksi yang terbuka
luas dan perkongsian idea yang akti". Mereka akan saling bekerjasama dalam
pembelajaran dan aktiviti yang diselaraskan oleh guru untuk memastikan pen&apaian
kumpulan. Kesedaran budaya mikro yang berbea dalam sebuah komuniti bilik
darjah dapat mengukuhkan lagi hubungan, kerjasama dan toleransi dalam sebuah
masyarakat majmuk.
REFLEKSI SALBIA BI!"I K#LI$
Sekolah merupakan satu pusat integrasi antara pelajar pelbagai kaum. -a
bukan sahaja tempat untuk menimba ilmu malah ia juga menjadi alat memupuk
perpaduan di kalangan pelajar. -ntegrasi di peringkat sekolah rendah adalah penting
untuk perpaduan6. 7ntuk itu, pihak sekolah perlu mengambil pelbagai langkah agar
perpaduan serta integrasi dapat dipupuk sejak dari bangku sekolah kepada
pemimpin masa hadapan.
+spek perpaduan kaum perlu diberi perhatian serius dan penekanan yang
menyeluruh oleh semua pihak. -nstitusi pendidikan menjadi medium paling penting
untuk memupuk perpaduan di kalangan kaum di malaysia. )enerasi a%al dikalangan
para pelajar sekolah rendah perlu didedahkan betapa pentingnya perpaduan dalam
arus masyarakat Malaysia yang besi"at majmuk. Selaras dengan kata pepatah
%melentur buluh biarlah dari rebungnya&. Sistem pengajaran dan pembelajaran
disekolah sekarang banyak menitik beratkan nilai'nilai murni dalam
pembelajaran murid supaya nilai'nilai itu dapat ditanamkan dalam diri murid'
murid. (erbe)aan kaum dalam sesebuah kelas juga tidak menjadi masalah
kepada mana'mana pihak. *urid'murid tetap bergaul diantara satu sama lain
tanpa mengira +arna kulit, bangsa dan agama rakan'rakan mereka. !amun,
sikap hormat kepada keper-ayaan rakan'rakan yang beragama lain perlu diberi
pendedahan kepada murid'murid supaya isu'isu perkauman tidak berlaku di
dalam sekolah.
Mereka ini perlu didedahkan baha%a perpaduan kaum begitu bermakna dan akibat
buruk yang akan timbul daripada sikap &uriga men&urigai di antara mereka. .apat
disimpulkan baha%a, peranan seorang guru dalam me%ujudkan perpaduan
dikalangan para pelajar amatlah besar. 5amun, kerjasama dari pihak yang lain juga
perlu dalam merialisasikan perpaduan ini.
0adi sebagai seorang guru, mempunyai tanggungja%ab yang besar bagi
menggalakkkan generasi muda membentuk masyarakat yang lebih majmuk pada
masa hadapan. 'eranan utama guru bermula ketika dalam bilik darjah. 'engajaran
perlulah menyeluruh tanpa membeakan &iri#&iri perkauman dan sebagainya.
'eranan lain yang lebih penting ialah guru perlu bersedia dari pelbagai aspek
semasa meran&ang pengajaran. 'eran&angan pengajaran perlulah mengutamakan
perbeaan individu dari segi sosio budaya, kelas sosial, gaya pembelajaran, minat
dan latar belakang keluarga. 'enerapan nilai#nilai murni semasa aktiviti pengajaran
dan pembelajaran adalah salah satu langkah yang paling berkesan bagi memupuk
semangat perpaduan di antara murid.
Kesimpulannya sebagai bakal guru, saya perlu memantapkan diri menguasai
dan dapat merangka pengajaran yang e"ekti" supaya sesuai kepada semua jenis
perbeaan individu. )uru juga perlu mengajar murid#murid tanpa mengelompokkan
murid mengikut kaum masing#masing dalam satu kumpulan sahaja. perkara yang
sama perlu di lakukan tanpa membeakan antara kelas sosial mereka.guru
seharusnya mengajar murid#muridnya tanpa mengelompokkan mereka mengikut kaum
masing#masing dalam satu kumpulan sahaja. 'erkara yang sama juga harus dilakukan
tanpa membeakan murid dengan kelas sosial mereka.