Anda di halaman 1dari 8

KERTAS KERJA

JOGATHON
TAHUN 2014
SEKOLAH KEBANGSAAN SAINT KEVIN, DALAT.
LATAR BELAKANG
Jogathon SK Saint Kevin, Dalat merupakan acara tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun ini
sebelum menjelangnya kejohanan sukan tahunan sekolah. Kejohanan ini akan melibatkan semua murid
Tahap 1 dan 2. elalui acara inilah bakat!bakat murid dalam bidang sukan akan dapat dicungkil dan didik
supaya mencapai kecemerlangan di bidang sukan disamping dapat mengumpul dana untuk membiayai
pasukan So"bol untuk ke peringkat bahagian ukah kelak.
RASIONAL
Jogathon ini bertujuan untuk membentuk dan melahirkan murid yang cergas, progresi" dan berdaya saing
demi memastikan kemenjadian murid sebagai insan yang seimbang dan harmonis dan menghargai alam
sekitar. #rogram ini juga turut melibatkan semua murid dalam acara sukan demi melahirkan murid yang
cergas dan akti" dalam bidang sukan.
MATLAMAT
Jogathon ini bertujuan untuk menarik minat murid!murid dalam bidang sukan dan dapat membentuk serta
melahirkan murid yang berkeyakinan diri dengan mempertingkatkan kebolehan dalam bidang sukan dan
mempersiapkan murid dalam Kejohanan Sukan Tahunan $ntara %umah yang akan datang. #rogram ini
juga bertujuan menyahut seruan kerajaan dalam melibatkan murid secara menyeluruh dalam bidang sukan
selaras dengan dasar 1 urid 1 Sukan yang diperkenalkan.
OBJEKTIF
engumpul dana bagi membiayai pasukan So"bol ke peringkat bahagian ukah.
eningkatkan kebolehan,kemahiran dan bakat murid.
emupuk dan menyuntik semangat kesukanan didalam diri murid!murid.
e&ujudkan semangat kesukanan dan gaya hidup sihat serta meningkatkan daya tahan murid.
'uru dapat mengenalpasti murid yang berpotensi dan berbakat dalam bidang sukan.
urid dapat mengumpul dan menyumbang mata untuk rumah sukan masing (masing.
emastikan murid (murid akan berkembang secara seimbang dari segi jasmani,rohani, emosi dan
intelektual.
NAMA PERTANDINGAN
Jogathon SK Saint Kevin.
TARIKH / HARI / MASA / TEMPAT PERTANDINGAN
Tarikh ) 12 ac 2*1+
,ari ) %abu
asa ) -..* pagi hingga 1*..* pagi
Tempat ) SK. Saint Kevin, Dalat.
KUMPULAN SASARAN
T$,$# 1 D$/ 2 ( urid Tahun 1,2,.,+,0 dan 1
STRATEGI PELAKSANAAN
#enubuhan Ja&atankuasa Jogathon.
engadakan esyuarat menentukan tempat, masa, dan tugas untuk memastikan program
berjalan dengan lancar.
enyediakan kad!kad Jogathon.
emberikan taklimat dan jadual serta pelan merentas desa kepada guru dan sta" terbabit.
Kejohanan diadakan pada 12 $2 2*1+ 3%abu4
JAWATANKUASA PENGELOLA JOGATHON 2014 SK SAINT KEVIN, DALAT
#engerusi )5n 6a&rence Jaya 7in %ambli
3'uru 7esar4
Timbalan #engerusi )5n. Sai"ullah 7in $bdullah
3#enolong Kanan Kokurikulum4
/aib #engerusi 8 )5n ,ipeny 7in #aris
3#enolong Kanan #entadbiran4
/aib #engerusi 88 )5n $bdul %ashid 7in $bdul %ahman
3 #enolong Kanan ,al 5h&al urid 4
Setiausaha )5n. ohd Sha"i9 7in %oslan
7endahari )5n d 8r&an 7in 8brahim
#enyelaras )5n ,airul $min 7in ,assan
JAWATANKUASA PELAKSANAAN JOGATHON SK SAINT KEVIN, DALAT
#engerusi )5n 6a&rence Jaya 7in %ambli
3'uru 7esar4
Timbalan #engerusi )5n. Sai"ullah 7in $bdullah
3#enolong Kanan Kokurikulum4
Setiausaha )5n. ohd Sha"i9 7in %oslan
7endahari )5n d 8r&an 7in 8brahim
#enyelaras )5n ,airul $min 7in ,assan
$hli Ja&atankuasa )
7uku atur cara)
#ublisiti dan Seranta
inuman urid dan #ega&ai
,adiah dan 2enderamata
Siaraya
Dokumentasi dan Fotografi
Kebersihan
Kecemasan
Unit Check Point, Peronda dan Keselamatan(REL!P"#$!Polis!S%&
,akim #enamat
#engurusan #eserta dan Ka&alan urid
14
24
.4
+4
04
PERBELANJAAN
SUMBER PENDAPATAN: $4 #87' ) %
74 Sumbangan ) %
786 #5%K$%$ J:6$,
1 Kad Jogathon
2 inuman dan akanan
. $ir ineral #ega&ai
+ Jamuan %56$,#87',#;68S,Sukarela&an Sekolah enengah
0
J:6$, 75S$%
ATURCARA MAJLIS
TARIKH :
MASA :
-.** pagi ) Senamrobik
<.** pagi )! Semua urid berkumpul di Jeti
3'uru Kelas engambil Kedatangan4
<..* pagi ) Taklimat Keselamatan!urid dan #ega&ai
<.+0 pagi )$cara Dimulakan
Tahap 2
Tahap 1
1*.** pagi )%ehat
1*..* pagi ):pacara #enutup Dan #enyampaian ,adiah
!=ang Dipertua #87'
11..* pagi )7ersurai
Disediakan oleh, Disahkan oleh,
>>>>>>>>>>>>>>>>.., >>>>>>>>>>>>>>>>>,
(E M!"# S"$%&' B& R!()$* (E L$+,-.- J$/$ B& R$01)&*
Setiausaha #rogram.