Anda di halaman 1dari 19

5.

KEWANGAN: ANALISIS PENYATA KEWANGANPENGENALAN
Penyata Kewangan merupakan satu struktur kewangan yang mengandungi Kunci Kira-
kira, Penyata Pendapatan, Penyata Pergerakan di dalam Ekuiti, Penyata Aliran Tunai
dan Polisi Perakaunan dan Nota Penjelasan yang berfungsi untuk mempersembahkan
kedudukan kewangan sesebuah entiti perniagaan. Maklumat yang sering dilihat dalam
penyata kewangan ialah Aset, Liabiliti, Ekuiti, Untung dan Rugi dan Aliran Tunai.
Analisis nisbah yang boleh digunakan dalam mengukur prestasi ialah nisbah-nisbah
keberuntungan (profitability ratios), nisbah-nisbah kecekapan (efficiency ratios), dan
nisbah-nisbah kecairan (liquidity ratios). Analisis penyata kewangan digunakan sebagai
kawalan kewangan iaitu dengan menggunakan penyata-penyata kewangan untuk
memantau prestasi sesebuah syarikat. Instrumen bagi kawalan kewangan adalah adalah
mengggunakan nisbah kewangan untuk menilai dan mengawal prestasi sesebuah
syarikat. Bagi membincang nisbah-nisbah kewangan, contoh pengiraan dibuat
berdasarkan Jadual 5.1 dan Jadual 5.2.

Kepentingan analisis kewangan
1. menilai semula keputusan dan strategi perniagaan yang telah dibuat
2. memberi panduan kepada keputusan dan strategi tahun yang akan datang
3. memberi gambaran prestasi kewangan kepada pihak luar (pelabur/kreditor)
4. mengetahui sama ada syarikat menguntungkan atau tidak
5. menentukan kemampuan syarikat membayar balik pinjaman

OBJEKTIF
Di akhir pembelajaran pelajar dapat
1. membuat analisis dari aspek nisbah kecairan, pengurusan aset, laveraj,
keberuntungan, nilai pasaran, analisis arah aliran dan membuat analisis Du Pont.
2. membincangkan batasan dan kelemahan analisis nisbah.

ANALISIS PENYATA KEWANGAN
Nisbah Laveraj
Nisbah Keberuntungan
Nisbah nilai pasaran
Analisis Keratan Rentas
Batasan dan Kelemahan
Analisis Nisbah
Nisbah Kecairan

Analisis Du Pont
Nisbah Pengurusan Aset
Nisbah Keberuntungan
Analisis Arah Aliran
Jadual 5.1 Contoh Penyata Kunci Kira-kira
Kunci Kira-kira
Syarikat Nanimaju Bhd
Pada 31 Disember 2005

2004
(RM)

2005
(RM)
ASET


Aset Semasa 22,000

26,000
Tunai 60,000

66,000
Sekuriti boleh pasar 295,000

240,000
Akaun belum terima 265,000

200,000
Inventori

Jumlah Aset Semasa 642,000

532,000Aset Tetap


Bangunan dan Peralatan 1,050,000

980,000
Tolak: Susut Nilai 337,000

327,000Jumlah Aset Tetap 713,000

653,000JUMLAH ASET 1,355,000

1,185,000LIABILITI SEMASA DAN EKUITI
PEMILIK


Liabiliti Semasa


Nota Belum Bayar 150,000

120,000
Overdraft 50,000

50,000
Belanja Terakru 125,000

95,000Jumlah Liabiliti Semasa 325,000

265,000Hutang Jangka Panjang 380,000

330,000Jumlah Liabiliti 705,000

595,000Ekuiti Pemegang Saham


Saham Biasa RM2.00 par 50,000
setahun 100,000

100,000
Lebihan Dibayar 290,000

290,000
Pendapatan Tertahan 260,000

200,000Jumlah Ekuiti Pemegang Saham 650,000

590,000JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 1,355,000

1,185,000

Jadual 5.2 Contoh Penyata Untung Rugi

Penyata Untung Rugi
Syarikat Nanimaju Bhd
Pada 31 Disember 2005

2004
(RM)

2005
(RM)
Jualan 1,506,000

1,434,000
Tolak: Kos Barang Dijual 1,020,000

1,000,000Untung Kasar 486,000

434,000Tolak: Belanja Operasi 140,000

140,000
Belanja Pemasaran 60,000

60,000
Susut Nilai 10,000

10,000Jumlah Belanja Operasi 210,000

210,000Pendapatan Sebelum Faedah dan
Cukai 276,000

224,000
Tolak: Belanja Faedah 26,000

24,000Pendapatan Sebelum Cukai 250,000

200,000
Tolak: Cukai 40% 100,000

80,000Untung Bersih 150,000

120,000Perolehan Per Saham (EPS)


(untung bersih/ jumlah saham) RM3.00

RM2.40

5.1. Nisbah Kecairan
Nisbah kecairan mengukur keupayaan syarikat iaitu menjelaskan liabiliti
semasa apabila dituntut. Nisbah ini terdiri daripada nisbah semasa dan nisbah
cepat. Jika syarikat tidak mempunyai wang mudah tunai yang mencukupi,
syarikat mungkin tidak dapat membayar semua hutang mengikut masa yang
ditentukan.

5.1.1. Nisbah semasa mengukur sejauh mana syarikat mampu membayar hutang-
hutang jangka pendek sekiranya aset-aset semasa ditunaikan.

Nisbah semasa menunjukkan hubungan antara aset semasa dengan liabilit
semasa.

Nisbah Semasa = Aset Semasa
Liabilit Semasa

Nisbah yang baik adalah lebih daripada 1.0 kali kerana ia menunjukkan
syarikat mempunyai kecairan aset yang mencukupi bagi menghadapi masalah
liabiliti jangka pendek.

Contoh:
Tahun 2004: Aset Semasa(RM642,000)/ Liabiliti Semasa (RM325,000) = 1.98:1
Tahun 2005: Aset Semasa (RM532,00)/ Liabiliti Semasa (RM265,000) = 2.00:1

Tahun 2004, syarikat mempunyai nilai jumlah aset semasa sebanyak RM1.98
bagi setiap RM1.00 liabiliti semasa. Terdapat sedikit penurunan tetapi
kedudukan kewangan syarikat masih kukuh.
Pada tahun 2005, syarikat mempunyai nilai jumlah aset semasa sebanyak
RM2.00 bagi setiap RM1.00 liabiliti semasa iaitu jumlah aset semasa dua kali
lebih besar daripada liabilit semasa.

Walau bagaimapun, kedudukan kewangan haruslah seimbang sekurang-
kurangnya 2:1 bagi memastikan syarikat melabur dengan cekap.

5.1.2. Nisbah cepat mengukur kemampuan syarikat membayar hutang jangka
pendek dengan cepat.

Nisbah ini menunjukkan hubungan antara tunai, sekuriti boleh pasar
(saham) dan boleh terima (penghutang) bersih dengan liabiliti semasa.

Nisbah Cepat = Aset semasa Inventori
Labiliti Semasa

Atau = Tunai + Sekuriti Boleh Pasar + Belum Terima (Bersih)
Liabiliti Semasa

Contoh: Nisbah cepat 1.37: 1 lebih baik daripada 1.00: 1

Contoh pengiraan:
Tahun 2005: Aset Semasa (RM532,000) Inventori (RM200,000) = 1.25:1
Liabiliti Semasa (RM265,000)

Tahun 2004: Aset Semasa (RM642,000) Inventori (RM265,000) = 1.16:1
Liabiliti Semasa (RM325,000)

Dalam mengira nisbah cepat, inventori perlu ditolak sebab inventori tidak
mudah ditunai. Oleh itu, selepas ditolak jumlah inventori didapati pada tahun
2005, nisbah cepat adalah sebanyak 1.25. Ini bermaksud, syarikat masih lagi
mempunyai aset semasa yang cukup untuk membayar setiap RM1.00
liabilitinya.
Pada tahun 2004, nisbah cepat adalah 1.16 dan menunjukkan bahawa modal
kerja syarikat masih lagi kukuh.

Jika nisbah kurang daripada 1:1, syarikat perlulah bergantung kepada nilai
inventori dan jualan untuk membayar hutang bagi jangka pendek.
Jika nisbah cepat lebih besar daripada 1:1, tahap kedudukan kewangan
dianggap kukuh.

5.2. Nisbah Pengurusan Aset
Nisbah pengurusan aset adalah terdiri daripada pusing ganti aset tetap, pusing
ganti jumlah aset, pusing ganti inventori dan mengira tempoh pungutan purata.

5.2.1. Pusing ganti aset tetap mengukur kecekapan syarikat dalam menggunakan
aset tetap syarikat untuk menjanakan jualan.

Pusing Ganti Aset Tetap = Jualan
Aset tetap bersih

Contoh pengiraan:
Tahun 2004: RM1,506,000/RM713,000 = 2.11kali
Tahun 2005: RM1,434,000/RM653,000 = 2.20 kali
Oleh kerana pusing ganti aset tetap pada tahun 2005 lebih tinggi daripada
tahun 2004, ini menunjukkan syarikat berjaya membuat jualan yang tinggi
berbanding aset tetap yang ada dalam tahun 2005. Jika nisbah pusing ganti
aset tetap adalah rendah, ini menunjukkan bahawa syarikat telah membuat
banyak pelaburan untuk aset tetap berbanding jumlah jualan.

5.2.2. Pusing ganti jumlah aset adalah untuk mengukur kecekapan syarikat atau
perniagaan menggunakan aset untuk menjana jualan. Syarikta biasanya akan
menggunakan aset dengan cekap dan berkesan untuk meningkatkan hasil
jualan. Jika nisbah pusing ganti jumlah aset adalah tinggi, bermakna syarikat
telah dapat meningkatkan jualan berbanding pelaburan. Jika nisbah pusing
ganti aset rendah, ini menujukkan syarikat ada membuat banyak pelaburan
aset berbanding jumlah jualan syarikat. Oleh itu jualan hendaklah
ditingkatkan dan mengurangkan aset yang dirasakan tidak produktif.

Pusing ganti aset = Jualan bersih atau Jualan
Aset purata Jumlah Aset

Contoh pengiraan:
Tahun 2004: RM1,506,000/RM1,355,000 =1.11:1 atau 1.11 kali
Tahun 2005: 1,434,000/ RM 1,185,000 = 1.21:1 atau 1.21 kali

Pada tahun 2004, pusing ganti aset adalah 1.11 kali bagi setiap ringgit yang
dilaburkan dalam aset perniagaan, manakala pada tahun 2005 pusing ganti
aset telah meningkat kepada 1.21 kali. Ini menunjukkan syarikat berjaya
menghasilkan sebanyak RM1.21 pada tahun 2005.

5.2.3. Pusing ganti inventori mengukur kecairan inventori sesebuah syarikat. Ia
membayangkan kadar pergerakan inventori syarikat. Jika tinggi inventori
diganti semula dengan cepat dan menunjukkan jualan yang baik.

Pusing ganti Inventori = Kos Barang Dijual atau Kos Jualan
Inventori Inventori
Contoh pengiraan:
Tahun 2004: RM1,020,000/RM265,000 = 3.85 kali setahun
Tahun 2005: RM1,000,000/200,000 = 5.00 kali setahun

Pada tahun 2004, nisbah pusing ganti inventori lebih lewat iaitu 3.85 kali
dalam setahun. Maknanya barang dalam stor akan diganti setiap 3.1 bulan
(3.85 kali /12 bulan = 3.1 bulan)
Pada tahun 2005, nisbah pusing ganti inventori adalah dijalankan sebanyak 5
kali. Ini bermakna syarikat menggantikan stoknya setiap 2.4 bulan (5 kali/12
bulan = 2.4 bulan).

Oleh itu, jika syarikat mempunyai barangan yang cepat terjual, stok
hendaklah kecil supaya syarikat tidak menanggung kos inventori yang tinggi.
Namun begitu, nisbah ini tidak dapat memberi gambaran bagi jualan yang baik
terhadap barangan yang bermusim.

5.2.4. Tempoh pungutan purata (Nisbah Purata Masa Kutipan)
Nisbah ini adalah bertujuan memaklumkan kepada peniaga bilangan hari
bagi syarikat mengutip semua akaun belum terima ataupun penghutangnya.
Lebih cepat kutipan dijalankan adalah lebih baik. Jika peniaga lewat
mengutip hutangnya akan memyebabkan modal syarikat terikat dalam
bentuk hutang yang belum dkutip. Oleh itu prestasi kutipan hutang boleh
dilihat dengan menggunakan nisbah ourata masa kutipan ini.

Tempoh pungutan purata = Akaun Penghutang
Jualan Kredit Sehari
Atau

Nisbah Purata Masa Kutipan = Akaun Belum Terima
Jualan Sehari

Contoh pengiraan:
Tahun 2004: RM295,000 = 70.5 hari
RM1,506,000/360 hari

Tahun 2005: RM240,000 = 60.25 hari
RM1.434,000/360 hari
Pada tahun 2004, syarikat menerima bayaran tunai dalam masa lebih kurang
70 hari. Pada tahun 2005 pula, syarikat menerima bayaran tunai dalam masa
lebih kurang 60 hari. Ini menunjukkan pada tahun 2004, terdapat kelewatan
mengutip hutang berbanding pada tahun 2005.Berdasarkan nisbah ini syarikat
perlu sentiasa memastikan bayaran hutang diterima lebih cepat untuk
mengelakkan risiko kekurangan modal pusingan dalam syarikat.

5.3. Nisbah Laveraj
Nisbah leveraj adalah menggambarkan jumlah pembiayaan yang dibuat oleh
pemilik syarikat dan jumlah pembiayaan oleh kreditor. Dengan kata lain, ia
menunjukkan penggunaan pinjaman yang digunakan bagi membiayai perniagaan
dan kemampuan syarikat melunaskan hutangnya. Terdiri daripada nisbah hutang,
nisbah hutang kepada ekuiti dan nisbah perlindungan faedah.

5.3.1. Nisbah hutang mengukur kemampuan syarikat membayar hutang kepada
kreditor. Nisbah ini adalah pecahan daripada jumlah aset yang dibiayai oleh
kreditor untuk menjana keuntungan.

Nisbah Hutang = Jumlah Hutang
Jumlah Aset

Contoh pengiraan:
Tahun 2005: Jumlah Hutang (RM595,000)/ Jumlah Aset (1,185,000) = 0.502:1
= 50%

Tahun 2004: Jumlah Hutang (RM705,000)/ Jumlah Aset (1,355,000) = 0.52:1
= 52%

5.3.2. Nisbah hutang-ekuiti

Nisbah hutang-ekuiti atau nisbah leveraj menunjukkan perkaitan di antara modal
yang dipinjam dengan modal yang dimiliki. Nisbah ini dikira dengan menggunakan
persamaan berikut:

Nisbah hutang-ekuiti = Jumlah Liabiliti/Nilai bersih

Semakin kecil nilai nisbah hutang-ekuiti berserti semakin kukuh kedudukan
kewangan syarikat, kerana semakin besar jumlah ekuiti berbanding dengan jumlah
liabiliti. Sekiranya nisbah hutang-ekuiti bersamaan satu, bererti pemilik perniagaan
menyumbangkan 50% daripada modal perniagaan, manakala 50% lagi dipinjam.


Nisbah Hutang kepada ekuiti = Jumlah Hutang
Jumlah Ekuiti Pemilik

Contoh pengiraan:
Tahun 2004: Jumlah Hutang (RM705,000)
Jumlah Ekuiti Pemilik(RM650.000) = 1.08:1

Tahun 2005: Jumlah Hutang (RM595,000)
Jumlah Ekuiti Pemilik (RM590,000) = 1.01:1

5.3.3. Nisbah perlindungan faedah
Nisbah ini juga dipanggil nisbah masa pulangan faedah yang digunakan
untuk mengukur keupayaan syarikat membayar faedah daripada
pendapatan. Nisbah dapat memberi gambaran dalam menentukan
pendapatan daripada perniagaan untuk digunakan dalam membayar faedah
hutang syarikat.

Pendapatan Sebelum Cukai + Belanja Faedah
Belanja faedah

Oleh keranan nisbah perlindungan faedah dapat mengukur keupayaan
sesebuah syarikat dalam pembayaran faedah ke atas hutang jadi, lebih tinggi
nisbah perlindungan faedah, maka lebih tinggi perlindungannya.

Contoh pengiraan:
Tahun 2004: RM276,000/RM26,000 = 10.6:1 (10.6 kali)
Tahun 2005: RM224,000/ RM24,000 = 9.3:1 (9.3 kali)

Pada tahun 2004, syarikat mempunyai nisbah 9.3:1 iaitu keuntungan syarikat
melebihi sebanyak RM9.30 bagi setiap RM1.00 belanja faedah. Ini bermakna
nisbah perlindungan faedah syarikat adalah bertambah sebanyak 9.3 kali.
Pada tahun2005, syarikat mempunyai nisbah 10.6:1 iaitu keuntungan syarikat
melebihi sebanyak RM10.6 bagi setiap RM1.00 belanja faedah. Ini bermakna
nisbah perlindungan faedah syarikat adalah bertambah sebanyak 10.6 kali.

Jika nisbah adalah negatif, bermakna syarikat tidak berupaya membayar
faedah ke atas hutangnya.
Jika nisbah kurang daripada 1.0 kali, bermakna syarikat hanya mampu
membayar sebahagian daripada faedah ke atas hutangnya.
Jika nisbah adalah 1.0 kali, menunjukkan syarikat mampu membayar kesemua
faedah ke atas pinjamannya. Tetapi dalam situasi ini syarikat tidak
mempunyai rizab untk membuat pelaburan yang akan datang atau diagihkan
kepada pelaburnya.


5.4. Nisbah Keberuntungan
Adalah untuk mengukur hasil atau keupayaan operasi sebuah perniagaan bagi suatu
tempoh tertentu.

5.4.1. Nisbah margin untung bersih mengukur peratusan setiap ringgit hasil
bersih daripada jualan bersih bagi suatu tempoh tertentu.

Margin untung bersih= Unting bersih x 100%
Jualan bersih

Contoh: margin untung 13% = bagi setiap RM1.00 jualan, syarikat berjaya
memperoleh untung bersih sebanyak 13 sen pada tempoh berkenaan.

Contoh pengiraan:
Tahun 2004: RM 150,000/ RM1,506,000 x 100% = 3.32%
Tahun 2005: RM 120,000/ RM1,434,000 x 100% = 8.37%

Pada tahun 2004, syarikat telah membuat keuntungan bersih sebanyak 3.32%.
Ini bermakna, syarikat telah membuat keuntungan bersih sebanyak 3.32% bagi
setiap RM1.00 jualannya. Pada tahun 2005, syarikat telah meningkatkan
keuntungan bersih kepada 8.37%, bermakna bagi setiap RM1.00 jualan syarikat
telah dapat meningkatkan keuntungan bersih sebanyak 8.37% lebih baik
daripada tahun 2004.
Walau bagaimanapun, margin keuntungan tidak menggambarkan keuntungan
syarikat secara keseluruhan kerana syarikat masih perlu mengambil kira nilai
aset syarikat, nisbah inventori dan akaun belum terima.

5.4.2. Nisbah pulangan atas aset (ROA) mengukur pulangan yang diperolehi oleh
syarikat bagi setiap ringgit aset yang dimiliki oleh syarikat. Jika aset
bertambah, saiz syarikat juga bertambah tetapi untung tidak semestinya
bertambah. Jika untung bertambah, tetapi saiz syarikat tidak bertambah,
menggambarkan pulangan ats jumlah aset adalah berkurang.

Nisbah pulangan atas aset = Untung Bersih Dividen Saham Terutama
Jumlah Aset

Atau

Nisbah pulangan atas aset = Untung Bersih
Jumlah Aset

Contoh: untung bersih RM3,500, Jumlah aset RM27,100.
Pulangan atas aset = 3500/27100
= 0.13

Bermakna, bagi setiap RM1.00 aset, syarikat berupaya mendapat pulangan
sebanyak 13 sen.

Contoh pengiraan:
Tahun 2004: RM150,000/ RM1,355,000 = 11.1%
Tahun 2005: RM 120,000/ RM1,185,000 = 10.1%

Pada tahun 2004, kadar pulangan adalah 11.1%. Ini menunjukkan syarikat
mendapat pulangan 11.1 sen bagi setiap ringgit pelaburan atas asetnya.
Pada tahun 2005, kadar pulangan adalah 10.1%. Ini menunjukkan syarikat
mendapat pulangan 10.1% bagi setiap ringgit pelaburan iaitu menurun
berbanding pada tahun 2004. Peratusan ini menggambarkan kecekapan
syarikat dalam penggunaan aset pada tahun 2005 adalah rendah dan
pelaburan yang dibuat terhadap aset semakin kurang cekap. Oleh itu ,
syarikat perlu meningkatkan keuntungan pada masa akan datang bagi
mendapat pulangan yang tinggi.

5.4.3. Nisbah pulangan ekuiti mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik
atau pemegang saham bagi setiap ringit yang dimilikinya dalam syarikat.
Dengan kata lain, nisbah ini mengukur kecekapan syarikat dalam
menggunakan wang pelaburan yang dibuat oleh pemegang sahamnya.

Nisbah pulangan ekuiti = Untung Bersih Dividen Saham Terutama
Jumlah Ekuiti
Atau

Nisbah pulangan ekuiti = Untung bersih
Ekuiti Biasa

Contoh: untung bersih RM3500, jumlah ekuiti = RM13000
Pulangan ekuiti : 3500/1300 = 0.27
Bermakna, bagi setiap Rm1.00 ekuiti, syarikat berupaya memperolehi
pulangan sebanyak 27 sen.
Conto h pengiraan:
Tahun 2004: RM150,000/ RM650,000 = 23.1%
Tahun 2005: RM120,000/ RM590,000 = 20.3%
Pada tahun 2004, pulangan adalah sebanyak 23.1% bagi setiap RM1.00
pelaburan. Pada tahun 2005, syarikat mendapat pulangan sebanyak 20.3%
bagi setiap RM1.00 pelaburan. Dalam keadaan ini pihak pelabur mungkin
tidak akan berpuas hati terhadap pulangan atas ekuiti yang menurun
berbanding pada tahun 2004. Berdasarkan prestasi ini pihak pelabur akan
menilai kembali pulangan atas ekuiti dan akan membuat keputusan sama
ada untuk membuat pelaburan lagi atau sebaliknya.

5.5. Nisbah Nilai Pasaran

5.5.1. Nisbah harga perolehan menunjukkan amaun ringgit yang sanggup dibayar
oleh pelabur untuk setiap ringgit keuntungan yang dijanakan oleh syarikat.
Lebih tinggi nisbah ini, lebih menarik saham biasa pada pandangan pelabur.

Sebelum mengira nisbah harga perolehan, syarikat perlu mengira perolehan
bagi setiap unit sahamnya. Perolehan sesaham adalah untuk mengukur amaun
pendapatan bersih yang diperoleh syarikat bagi setiap saham biasa yang
diterbitkan iaitu:

Perolehan sesaham = Untung bersih
Jumlah saham biasa diterbitkan

Contoh pengiraan:
Tahun 2004: RM150,000
50,000 unit = RM3.00 seunit

Tahun 2005: RM120,000
50,000 seunit = RM2.40 seunit

Setelah mengira perolehan sesaham, syarikat akan dapat mengira nisbah
harga perolehan iaitu:

Nisbah harga perolehan = Harga Pasaran Saham Biasa
Perolehan Sesaham

Contoh pengiraan:
Andaikan harga pasaran saham biasa bagi tahun 2004 dan tahun 2005 masing-
masing adalah RM14.00 dan RM8.00

Oleh itu nisbah harga perolehan adalah:
Tahun 2004: RM14.00/ RM3.00 = 4.67 kali
Tahun 2005: RM8.00/ RM2.40 = 3.33 kali

Pada tahun 2004, setiap saham biasa syarikat telah dijual dengan harga 4.67
kali daripada jumlah perolehan bagi setiap saham biasa. Manakala pada tahun
2005, setiap saham biasa telah dijual dengan harga 3.33 kali daripada jumah
perolehan bagi setiap saham biasa. Didapati bahawa, nisbah harga perolehan
pada tahun 2005 kurang daripada tahun 2004.

Oleh kerana nisbah harga perolehan mengukur harga pasaran setiap saham
biasa berbanding dengan perolehan sesaham syarikat, maka ini dapat
membantu pelabur membuat penilaian terhadap perolehan syarikat pada
tahun-tahun akan datang.

5.5.2. Nisbah pasaran kepada buku menggambarkan persepsi pelabur terhadap
saham syarikat. Nisbah yang tinggi menunjukkan pelabur sanggup membayar
lebih bagi setiap ringgit nilai buku saham tersebut. Nilai buku merupakan
jumlah ekuiti pemilik yang tercatat dalam kunci kira-kira. Nilai buku sesaham
dikira dengan membahagikan jumlah ekuiti pemilik dengan bilangan saham.

Nilai buku sesaham = Jumlah ekuiti pemilik
Bilangan saham (unit)

Nisbah pasaran kepada buku = Harga Saham
Nilai Buku Sesaham

Contoh pengiraan berdasarkan jadual 5.1 dan 5.2 :
Nilai buku sesaham
Tahun 2004: RM650,000/ 50,000 unit = RM13.00
Tahun 2005: RM 590,000/50,000 unit = RM11.80

Nisbah pasaran kepada buku
Jika harga pasaran saham seunit adalah RM2.00 pada tahun 2004 dan 2005:
Tahun 2004: RM2.00/ RM13.00 = 0.15 atau 15%
Tahun 2005: RM2.00/ RM11.80 = 0.17atau 17%

5.6. Analisis Arah Aliran
Usahawan boleh mengenal pasti prestasi syarikat naik atau turun dengan membuat
rekod kewangan untuk beberapa tahun. Analisis ini apabila digabungkan akan dapat
digunakan untuk membuat perbandingan dengan syarikat dalam industri yang sama.

5.7. Analisis Keratan Rentas
Analisis ke atas nisbah kewangan sesebuah syarikat dengan nisbah yang sama dengan
syarikat lain dalam industri yang sama. contohnya: atas nisbah hutang beberpa
syarikat dalam telekomunikasi. Iaitu dengan mengambil nisbah hutang beberapa
syarikat dan membuat perbandingan. Ini dilakukan oleh penalisis untuk mencari
status kewangan syarikat yang sihat di mana dapat membantu pelabur membuat
keputusan dalam membuat pelaburan dalam syarikat.
Penggunaan rangka kerja DuPont: aplikasi
Model ini boleh digunakan oleh jabatan pembelian atau jualan untuk
menilai atau memperlihatkan sebab jumlah pulangan atas aset diperolehi.
Bandingkan dengan syarikat lain atau pesaing.
Menganalisis perubahan atas masa.
Mengajar usahawan kefahaman mudah bagaimana mereka boleh mendapat
impak hasil.
Menunjukkan impak profesional fungsi pembelian.
Langkah-langkah kaedah DuPont :Proses
1. Kira urusniaga berdasarkan maklumat di jabatan kewangan.
2. Kira guna spreadsheet/ excel
3. Buat kesimpulan.
4. Jika kesimpulan tidak munasabah/ tidak realisitik, semak
urusniaga/pengiraan
Kekuatan model Du Pont Model: kebaikan
Mudah: alat yang baik untuk mengajar usahawan secara pemahaman yang
asas tentang bagaimana mereka boleh mendapat impak atas keputusan.
Mudah dihungkaitkan dengan skim pampasan.
Boleh digunakan untuk menyakinkan pengurusan bahawa langkah-langkah
tertentu perlu diambil untuk membuat pembelian atau jualan secara profesional.
Ia merujuk kepada organisasi sendiri dan bukan semata-mata melihat
organisasi lain dari segi mencapai keuntungan dengan cara meningkatkan
pulangan dan kekuatan pengurusan

5.8. Batasan dan kelemahan analisis nisbah
Berasaskan nombor perakaunan dan secara asasnya tidak boleh dipercayai.
Tidak termasuk kos modal.
Garbage in, garbage out.

Kaedah Du Pont adalah mudah digunakan iaitu sebagai alat yang baik untuk mengajar
usahawan secara pemahaman yang asas tentang cara mereka boleh mendapat impak
atas keputusan. Kaedah ini juga mudah dihubungkaitkan dengan skim pampasan dan
boleh digunakan untuk menyakinkan pengurusan. Dengan cara ini langkah-langkah
tertentu boleh diambil untuk membuat pembelian atau jualan secara profesional.
Analisis nisbah dapat merujuk kepada organisasi sendiri dan bukan semata-mata melihat
organisasi lain dari segi mencapai keuntungan dengan cara meningkatkan pulangan dan
kekuatan pengurusan. Batasan penggunaan analisis nisbah ini adalah ia dianalisis
berasaskan nombor perakaunan dan secara asasnya tidak boleh dipercayai. Analisis
tidak termasuk kos modal (garbage in, garbage out). Sekiranya kaedah DuPont
digunakan untuk membuat analisis nisbah syarat yanga perlu dipatuhi adalah nombor
perakaunan mestilah boleh dipercayai.


Gambarajah Model DuPont (sumber: http://www.12manage.com)


Gambarajah Model Analisis Kewangan DuPont Pengiraan Berasaskan Pasaran
(sumber: http://www.centrec.com/resources/DuPont/DuPontB.JPG)


Ujian 1
Kunci Kira-kira
Syarikat Juwara Bhd
Pada 31 Disember 2012

2011
(RM)

20012
(RM)
ASET


Aset Semasa


Tunai 44,000

56,000
Sekuriti boleh pasar 60,000

66,000
Akaun belum terima 215,000

270,000
Inventori 165,000

180,000Jumlah Aset Semasa 484,000

572,000Aset Tetap


Bangunan dan Peralatan 1,050,000

980,000
Tolak: Susut Nilai 337,000

327,000Jumlah Aset Tetap 713,000

653,000JUMLAH ASET 1,197,000

1,225,000LIABILITI SEMASA DAN EKUITI
PEMILIK


Liabiliti Semasa


Nota Belum Bayar 175,000

140,000
Overdraft 50,000

50,000
Belanja Terakru 127,000

105,000Jumlah Liabiliti Semasa 352,000

295,000Hutang Jangka Panjang 350,000

310,000Jumlah Liabiliti 702,000

605,000Ekuiti Pemegang Saham


Saham Biasa RM3.00 par 50,000
setahun 150,000

150,000
Lebihan Dibayar 290,000

290,000
Pendapatan Tertahan 260,000

200,000Jumlah Ekuiti Pemegang Saham 700,000

640,000JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 1,402,000

1,245,000
Penyata Untung Rugi
Syarikat Juwara Bhd
Pada 31 Disember 2012

2011
(RM)

2012
(RM)
Jualan 1,565,000

1,730,000
Tolak: Kos Barang Dijual 1,050,000

1,020,000Untung Kasar 515,000

710,000Tolak: Belanja Operasi 140,000

140,000
Belanja Pemasaran 60,000

60,,000
Susut Nilai 10,000

10000Jumlah Belanja Operasi 210,000

210,000Pendapatan Sebelum Faedah dan
Cukai 305,000

500,000
Tolak: Belanja Faedah 28,000

25,000Pendapatan Sebelum Cukai 277,000

475,000
Tolak: Cukai 30% 83,100

142,500Untung Bersih 193,900

332,500Perolehan Per Saham (EPS)


(untung bersih/ jumlah saham) RM3.88

RM6.65


Dikehendaki:
Kira nisbah berikut bagi tahun 2012.
a.Nisbah semasa
b. Nisbah cepat
c. Pusing ganti inventori
d. Nisbah margin untung bersih
e. Nisbah Pusing ganti aset tetap
f. Nisbah hutang atas aset
g. Nisbah harga perolehan

Ujian 2
Berikut adalah hasil analisis terhadap data kewangan Syarikat Majujaya Bhd. bagi tahun
kewangan berakhir 31 Disember 2012.
2011 2012
Nisbah semasa 3.4:1 2.4:1
Nisbah cepat 0.9:1 1.6:1
Pusing ganti inventori 2.5 kali 2.0 kali
Pendapatan bersih Naik 35% Turun 5%
Perolehan sesaham RM4.20 RM3.10

Dikehendaki:
1. a. Sediakan satu senarai yang mengandungi ulasan atau komen ringkas
tentang bagaimana setiap nisbah tersebut dapat membuktikan keupayaan
syarikat untuk menjelaskan hutang dan menjalankan perniagaan secara
berterusan.
b. Anda juga perlu menyatakan kesan dan batasan setiap item nisbah
tersebut secara berasingan.
c. Buat rumusan atau kesimpilan mengenai keupayaan keseluruhan
syarikat untuk menjelaskan hutang dan menjalankan perniagaan secara
berterusan.
2. Nyatakan batasan-batasan analisis nisbah yang telah dibuat terhadap
penyata kewangan Syarikat Majujaya Bhd.

Rujukan
Abu Bakar Hamid. 2006. Keusahawanan dan pengurusan perniagaan kecil, Penerbit
Universiti Utara Malaysia, Sintok.
Aini Hayati et al. 2009. Teks Pra-U STPM Matrikulasi Pengajian Perniagaan 1, Pearson-
Longman Malaysia Sdn. Bhd., Petaling Jaya.
Wan Madznah Wan Ibrahim. 2007. Prinsip perakaunan, Oxford Fajar Sdn Bhd, Shah Alam.