Anda di halaman 1dari 3

KUPERSEMBAHKAN

1 = D, 4/4 lagu & arr : Martin Runi


Tenang syair : Sr. Vincentia
S | 5 . j.3 j6jk.5 | 5 . . . | 4 . j.2 j5jk.4 | 4 . j.2 j3j4 | 3 j5j5 j.1
A | 3 . j.1 j4jk.3 | 3 . . . | 2 . j.2 j3jk.4 | 2 . j.u j1j2 | 1 j3j3 j.1
T | ! . j.! j!jk.! | ! . . . | 6 . j.6 j6jk.6 | 7 . j.5 j5j5 | ! j!j! j.5
B | 1 . j.3 j4jk.5 | 1 . . . | 2 . j.4 j3jk.2 | t . j.4 j3j2 | 1 j1j1 j.3
Ku persembah-kan ke - pada Tu - han seluruh hidupku se-
S | j2j3 | 2 j4j4 j.u j1j2 | 3 . 4 j.3 | 2 . . . | 5 . j.3 j6jk.5 |
A | juj1 | 2 j2j2 j.u jtjt | 1 . 2 j.1 | u . . . | 3 . j.1 j4jk.3 |
T | j5j5 | 7 j7j7 j.5 j6j7 | g5 ! 6fj.5 | 5zxj6xjx5xxj6cj7 . | ! . j.! j!jk.! |
B | j2j1 | t jtjt j.2 j1ju | g1 3 2fj.3 | t . . . | 1 . j.3 j4jk.5 |
genap ha-ti-ku jiwa dan ra - ga - ku ku - pasrah di-
S | 5 . . . | 4 . j.2 j5jk.4 | 4 . j.3 j3j2 | j1j1 j1j1 j.1 j2j3 | j3j2
A | 3 . . . | 2 . j.2 j3jk.4 | 2 . j.u jyju | j1j1 j1j1 j.1 juj1 | juju
T | ! . . . | 6 . j.6 j6jk.6 | 7 . j.5 j5j4 | j3j3 j3j3 j.3 j4j5 | j5j4
B | 1 . . . | 2 . j.4 j3jk.2 | t . j.t jtjt | j1j1 j1j1 j.3 j2j1 | jtjt
ri kar - ya & bak - ti bersama ro-ti anggur yg ki-ni kusem-
S | j2j2 j.2 j3j4 | j4j3 j3j3 j.4 j3j2 | 1 . . . | 6 . j.5 j7jk.6 | 6zx.xx.
A | juju j.u juju | j1j1 j1j1 j.1 juju | 1 . . . | 4 . j.3 j5jk.4 | 4zx.xx.
T | j4j4 j.4 j5j6 | j6j5 j5j5 j.6 j5j4 | 3 . . . | ! . j.! j!jk.! | !zx.xx.
B | jtjt j.t jtjt | j1j1 j1j1 j.r jtjt | 1 . . . | 4 . j.1 j2jk.1 | 4zx.xx.
bahkan dalam perjamuan suci e-ka-ris - ti tri - malah Ba - pa
S x|c6 | 5 . j.3 j6jk.5 | 5 . . . | /4 . j./4 j/4jk.5 | 6 . j.6 j7jk.! | 7 .
A x|c4 | 3 . j.1 j4jk.3 | 3 . . . | 2 . j.2 j2jk.2 | 2 . j.2 j2jk./4 | 5 .
T x|c! | ! . j.! j!jk.! | ! . . . | 6 . j.6 j6jk.7 | ! . j.! j7jk.6 | @ .
B x|c4 | 1 . j.3 j4jk.5 | 1 . . . | 2 . j./4 j6jk.5 | /4 . j./4 j5jk.1 | 2 .
syu - kur pu - ji - an tri - ma kasih - ku karna cin - ta -
S | 6 j.5 | 5 . . . | 5 . j.3 j6jk.5 | 5 . . . | 4 .
A | /4 j.2 | 2zxv3x2xm3c4 . | 3 . j.1 j4jk.3 | 3 . . . | 2 .
Mu Tu-han sem - bah sujud - ku ke -
T | 6 j.! | 7zvx!x7xm!c@ . | j!j! j!j! ! 0 | j!j! j!j! ! 0 | j6j6 j6j6
B | 2 j.2 | 5 . . . | j1j1 j3j5 1 0 | j1j1 j3j5 1 0 | j2j2 j3j4
Mu Tu - han sembah sujudku sembah sujudku kepada Tu-
S j.2 j5jk.4 | 4 . j.3 j3j2 | j1j1 j1j1 j.1 j2j3 | j3j2 j2j2 j.2 j3j4
A j.2 j3jk.4 | 2 . j.u jyju | j1j1 j1j1 j.1 juj1 | juju juju j.u juju
pada Tu - han yg tlah memanggil aku dalam kar-ya nan agung karya ke
T 6 0 | j7j7 j7j! j7j5 j5j4 | j3j3 j3j3 j.3 j4j5 | j5j4 j4j4 j.4 j5j6
han kepa-da Tuhan yg tlah memanggil a-ku dalam kar - ya nan agung karya ke
B 2 0 | jtjt juj2 jtj0 0 | j1j1 jtjt 1 . | jtjt juj2 j5j4 j3j2
han kepada Tuhan memanggil a - ku karya nan agung karya ke
S | j4j3 j3j3 j.4 j3j2 | 1 . j.3 j3j2 | j1j1 j1j1 j.1 j2j3 | j3j2 j2j2 j.2
A | j1j1 j1j1 j.1 juju | 1 . j.u jyju | j1j1 j1j1 j.1 juj1 | juju juju j.u
T | j6j5 j5j5 j.6 j5j4 | 3 . j.5 j5j4 | j3j3 j3j3 j.3 j4j5 | j5j4 j4j4 j.4
selamatan yg a-ba - di berkati - lah ya Tuhan darma bak - ti hidupku un-
B | j1j1 j1j1 j.r jtjt | 1 . 0 0 | j1j1 jtjt 1 . | jtjt juj2 j5j4
selamatan yg a-ba - di berkat ya Tuhan darma baktiku un-S J3j4 | j4j3 j.4 jg3j2 gj3j2 | 1 . . . _
A Juju | j1j1 j.1 u u | 1 . . . _
T J5j6 | j6j5 j.6 gj5j4 gj5j4 | 3 . . . _
B J3j2 | j1j1 j.r t t | 1 . . . _
tuk ge - reja dan ne - gri - ku
Coda :
S | 5 . j.3 j6jk.5 | 5 . . . | 5 . j.3 j6jk.5 | 5 .
A | 3 . j.1 j4jk.3 | 3 . . . | 3 . j.1 j4jk.3 | 3 .
Ku - persembah - kan ku - persembah - kan
T | j!j! j!j! ! . | j!j! j!j! ! . | j!j! j!j! ! . | j!j! j!j!
Kupersembahkan kepada Tuhan kupersembahkan kepada Tu
B | 0 0 0 0 | 1 j.3 5 jg3j5 | 1 . . 0 | 1 j.3
Ke - pada Tu - han ke - pa-
S . . | 5 . j.3 j6jk.5 | 5 . . j.! | !zx.xx.xx.xx|c! . . 0 +
A . . | 3 . j.1 j4jk.3 | 3 . . j.4 | 3zx.xx.xx.xx|c3 . . 0 +
Ku - persembah - kan Tu - han
T ! . | j!j! j!j! ! . | ! j.! 5 gj3j5 | 5zx.xx.xx.xx|c5 . . 0 +
han kupersembahkan ke - pa-da Tu - han
B 5 gj3j5 | ! . . 0 | 1 j.3 5 gj3j5 | 1zx.xx.xx.xx|c1 . . 0 +
da Tu - han ke - pada Tu - han

Anda mungkin juga menyukai