Anda di halaman 1dari 21

AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Solar Energy Charity


Helping Relieve Poverty Though The Provision of Solar Energy. Join Us!
www.Solar-Aid.org
Public Service Ads by Google

[upgrade] my account · logout

Inbox Media Locker alghuraba foundation Post Invite Search

AL GHURABA FOUNDATION
Home Blog Photos Calendar Links

Mar 19, '09 6:10 PM


Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbiyah for everyone
alghuraba
Bantahan Syubuhat Terhadap Salafiyah
A
tAbdullah bin Muhammad ash-Shiddiq al-Ghumari Dia seorang pembela madzhab sufi tulen
alghuraba
Abdullah bin Muhammad ash-Shiddiq al-Ghumari Satu lagi dari Maroko, pembenci Syaikh al-Muhaddits al-Albani foundation
rahimahullahu. sydney, NSW
ADA APA ANTARA IKHWANUL MUSLIMIN DENGAN SYI'AH?
Ada Apa Dengan Syaikh Ali Al-Halabi Dan Syaikh Kholid Al-Anbari -Hafidzahumallahu-??? Upgrade Account
ADA APA DENGAN SYAIKH MUHAMMAD HASSÂN?? Customize My Site
ADA APA DENGAN “WAHHÂBΔ?
ADAB-ADAB IKHTILAF
Promote My Site
Adab dalam Dakwah My Contacts (47)
Adab Khilaf
My Groups (13)
ADABUL MAJELIS DAN KESALAHAN-KESALAHANNYA (BID'AH-BID'AHNYA)
ADA APA DENGAN “WAHHÂBΔ? Photos of Me
Ada Apa Di Balik Gempa ?
RSS Feed [?]
Ada Apa di Balik Valentine’s Day ?
Adakah Dajjal?
Ada Sebuah Selogan Yang Diserukan : Kita, Satu Dengan Yang Lainnya Adalah Saling Melengkapi !
Aduhai, sekiranya Umar bin Abdul Aziz hidup saat ini untuk mencambuki kelancangan as-Saqqof ini…
Agama Islam Adalah Agama Yang Haq (Benar) Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad
Agama Islam Merupakan Aqidah Dan Sariat. Islam Adalah Agama Yang Sempurna
Agar Anak Tidak Menjadi TERORIS
Ahli Bid’ah lebih berbahaya dari pada Kaum Yahudi dan Nashrani
AHLI BID’AH MENGAKU-NGAKU AHLI SUNNAH
Ahli Hadits Dan Siapakah Salaf Ahli Hadits ?
Ahli Waris Hasan Al-Banna
Ahmadiyah
AHLUL BAIT BAGAIKAN PINTU PENGAMPUNAN?
Ahlul-Bait Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam
Ahlul Bid'ah : walaupun kalimat-kalimat mereka menyebar luas dan seolah-olah memiliki argumentasi yang kuat, namun
pada hakikatnya kalimat-kalimat mereka rapuh dan lemah, lebih rapuh dari sarang laba-laba.
Ahlus sunnah beserta segenap penyerunya, senantiasa menumpas dan memerangi kebid’ahan
Ahlus Sunnah Dan Terorisme
Ahlus Sunnah Menetapkan Istiwa' (Bersemayam)
Ahlus Sunnah Menetapkan Ma‘iyyah (Kebersamaan Allah)
Ahlus Sunnah Mengimani Bahwa Al-Qur'anul Karim Adalah Kalamullah, Bukan Makhluk
Ahlus Sunnah Mengimani Tentang An-Nuzul (Turunnya Allah Ke Langit Dunia)
Ahlus Sunnah Menolak Keyakinan Wahdatul Wujud
Ahlus Sunnah wal Jama'ah Adalah Al-Firqatun Najiyah Dan Ath-Thaifah Al-Manshurah Serta Ahlil Hadits
Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Menetapkan Sifat al-‘Uluw (Ketinggian) Bagi Allah Azza Wa Jalla
AHMADIYAH KELOMPOK PENGEKOR NABI PALSU
‘Aidh al-Qorni dan Amma ba’du
AJARAN KAFIR AHMADIYAH
AJARAN RASUL BARU MERESAHKAN YOGYA (Revisi)
Akal Bukanlah Segalanya
Akan Muncul Da'i-Da'i Yang Menyeru Ke Pintu Jahannam
Akar Terorisme di Tubuh Umat
Akhirnya, Hakikat Dakwah Mereka Tersingkap…!!!
Akibat Belajar Islam di Pusatnya Syi’ah
Akibat Belajar Islam di Negeri Iran
AKIBAT MELANGGAR KETENTUAN ALLAH
Al-Ahbash: Their History and Their Beliefs
Al-A’la
Al-Albani berkata tentang al-Kautsari di dalam Syarh Aqidah ath-Thohawiyah
Al-Allamah Abdurrahman al-Mu’allimi al-Yamani membantah dirinya secara baik dan ilmiah di dalam kitabnya Tali’atut
Tankil dan at-Tankil bima fi Ta’nibil Kautsari minal Abaathil,
al-Allamah Mahmud Syukri al-Alusi telah membantah Yusuf an-Nabhani
Al-Bai'ah Baina As-Sunnah Wal Al-Bid'ah 'Inda Al-Jama'ah Islamiyah
al-Bid’ah millah waahidah (Kebid’ahan itu adalah agama yang satu), maka tidak heran jika para pendukung bid’ah dapat
bersatu padu di dalam memerangi ahlus sunnah, sebagaimana bersatunya Hizbut Tahrir dengan para pembela sufi,
jahmi, asy’ari, maturidi, mu’tazili, fanatikus madzhabi dan selainnya
Al-Buthi adalah seorang Asy’ariyah tulen dan membela madzhab Asy’ariyah
You
No Friends
are offline.
Online
Go online

1 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Al-Buthi adalah seorang Asy’ariyah tulen dan membela madzhab Asy’ariyah


Al-Buthi berusaha mencela as-Salaf dan Manhaj Ilmiah mereka dalam talaqqi, istidlal dan itstinbath
Al Buthi : ia menetapkan bahwa manhaj kholaf adalah penjaga dari kesesatan hawa nafsu dan menyembunyikan
kenyataan-kenyataan sejarah bahwa manhaj kholaf telah menghantarkan kepada kerusakan pribadi muslim dan
pelecehan terhadap manhaj Islam
Al-Buthi : ia menuduh para du’at sunnah atau salafiyin mewajibkan pengikutnya untuk berijtihad baik ia seorang yang
alim maupun jahil, dan ia menyatakan bahwa taklid adalah haram baik terhadap seorang alim maupun jahil
Al-Buthi ini dikenal dengan sikap permusuhannya terhadap Manhaj Salaf dan ahlinya
Al Buthi telah menjadikan manhaj salaf dan salafiyyah hanyalah sejarah masa lalu yang telah sirna dan takkan kembali
lagi kecuali hanya dalam angan-angan
Al-Ghumari –yang bermadzhab Syafi’i- membantahnya pula di dalam Bid’atut Tafasir (hal. 180-181) yang menyingkap
kebatilan al-Kautsari
al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullahu di dalam taqrizh beliau juga terhadap kitab yang sama (hal. 263), dan as-Sakhowi
juga turut mengisyaratkan pula hal ini di dalam adl-Dlou’ul Laami’ (VIII/104) : ’Tidaklah seseorang yang berkata bahwa
Ibnu Taimiyah itu kafir melainkan hanya dua orang, entah dia orang yang hakikatnya kafir ataukah ia orang yang bodoh
tentang keadaannya
Al Haq adalah suatu yang Terang dan Mudah bagi yang Berusaha mencarinya dengan Tujuan yang baik
Al Haq disisi Allah hanya satu dan selainnya adalah Kekeliruan
‘Ali bin Abi Thaalib radliyallaahu ‘anhu Mempunyai Ilmu yang Lebih Tinggi daripada Semua Shahabat
‘Ali bin Abi Thalib Menamai Sebagian Anak-Anaknya dengan Abu Bakr, ‘Umar, dan ‘Utsman
Al-Imam Abul-Hasan Al-Asy’ariy, Asyaa’irah (Asy’ariyyah), dan Bahasan Pemalsuan Kitab Al-Ibaanah ‘an Ushuulid-
Diyaanah
Al-Imam Asy-Syafi’iy rahimahullah Bukan Seorang Rafidliy
Al-Imam Asy-Syafi'iy rahimahullah dan Bid'ah Hasanah
‘Ali Khalifah Setelah Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam
ALIRAN-ALIRAN
Aliran-Aliran Menyimpang
Aliran Pembaharu Kesesatan, Isa Bugis
Aliran Sesat, Kenali dan Hindari
Al-Jarh Wat-Ta’dil Adalah Perkara Ijtihadiyyah?
Al-Jarh wat-Ta'dil adalah Perkara Ijtihadiyyah ?
Al Kautsari : Dia adalah seorang Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah
Al Kautsari : Dia, di dalam masalah aqidah, memberi gelar Ahlul Hadits dengan tasybih (menyerupakan Allah dengan
makhluk) dan tajsim (mengatakan Allah punya jism).
Al Kautsari : Dia gelari mereka (Ahlul Hadits) di dalam muqoddimah Saifus Saqiil-nya sebagai Hasyawiyah Jahil
Al Kautsari : dia membuat iftira’ (Mengada-ada/fitnah) terhadap garis keturunan Imam asy-Syafi’i,
Al Kautsari : Dia sangat kasar di dalam menghantam Ahlul Hadits, baik terdahulu maupun yang belakangan
Al Kautsari : Dia Seorang Hanafiyah yang binasa karena kefanatikannya
Al Kautsari : ia mengatakan bahwa Kitabut Tauhid Ibnu Khuzaimah adalah buku kesyirikan!
Al Kautsari : Ia menuduh Imam Ibnu Khuzaimah sebagai mujassim dan jahil terhadap ushuludin
al-Kautsari ini adalah orang yang fanatik buta dan ghuluw pada Imam Abu Hanifah.
al-Kautsari ini juga menuduh al-Imam Bukhari sebagai Murji’ah (dalam kitabnya yang berjudul at-Ta'nib hal. 48)
al-Kautsari jauh lebih ekstrim di dalam menolak hadits Bukhari Muslim, yang mana al-Kaustari melakukannya didorong
oleh fanatik madzhabiyah
Al Kautsari : Majnun Abi Hanifah
Al Kautsari mencela habis-habisan hanya untuk membela Abu Hanifah para ulama ummat seperti Sufyan ats-Tsauri, Abu
Ishaq al-Fazari, al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal dan selainnya
al-Kautsari menolaknya tidak dikembalikan kepada ilmu hadits, namun dia menolaknya karena menyelisihi madzhabnya
yang asy’ariyah dan madzhab hanafiyahnya.
al-Kautsari menuduh Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu dengan pikun dan lemah fikiran, karena beliau meriwayatkan
hadits yang menyelisihi madzhab Abu Hanifah
Al-Kautsari menyedihkan, karena ilmunya tidak menambah hidayah dan cahaya kebenaran baginya, tidak di dalam
masalah furu’ tidak pula di dalam masalah ushul
Al Kautsari sungguh disayangkan, ilmunya menjadi hujjah atasnya (yang melawannya)
Al-Kautsari, tidak jauh beda dengan muridnya, as-Saqqof, sangat membenci Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-
muridnya, terutama Syaikhul Islam kedua Ibnul Qoyyim
Allah Berada di Atas Punggung Delapan Ekor Kambing Hutan ? (Kebodohan dan Kedustaan Seorang Abu Salafy)
AL-MA’TSUROT HASAN AL-BANA
al-Mudzdzab al-Hizbi ini yang mencomot dari kitab-kitab sesat yang mengajarkan kesyirikan dan kebid’ahan untuk
mengantam dakwah tauhid yang dijuluki dakwah Wahabiyah
Al-Murji'ah Sect, Its History and Beliefs By Sheikh Muhammad Al-Qurashi
Al-Qaadliy Abu Bakr Al-Baqillaniy : Allah Berada di Atas ‘Arsy
AL-QIYADAH TIDAK HANYA SESAT!!!
Al-Qur’an Kalamullah, bukan Makhluk !!
Al-Qur`an Obat Segala Penyakit
Al-Qur'an untuk Orang Hidup bukan Untuk Orang Mati
Al Wala` Wal Bara` Ala Ikhwanul Muslimin
Amal Perbuatan Termasuk Dalam Iman (Bantahan atas Hanafiyah dan Murjiah)
Analogi Iblis
Andaikan Mereka Bersabar
Andil Para Wali Dalam Pengaturan Alam !?
Aneka Berhala & Kesyirikan
“ANJURAN UNTUK BERKASIH SAYANG DAN BERSATU SERTA PERINGATAN DARI PERPECAHAN DAN
PERSELISIHAN”
An-Nabhani dan mayoritas tokoh Hizb adalah Hanafiyyin, maka tidaklah heran jika mereka getol mengambil pendapat
al-Kautsari, al-Hamid, Abu Ghuddah, al-A’zhami dan semisal mereka
an-Nawawi Bermanhaj Salafi
Answers To Common Misconceptions On Naming with Salafiyyah
Antara Al Quran, al Hadits dan 'Manqul'
ANTARA BANTAHAN DAN GHIBAH
Antara Cinta Nabi dan Maulid Nabi
Antara Cinta Nabi dan Perayaan Maulid Nabi (1)
Antara Cinta Nabi dan Perayaan Maulid Nabi (2)
Antara Cinta Nabi dan Perayaan Maulid Nabi (3)
Antara Cinta Nabi dan Perayaan Maulid Nabi (2,3)
Antara Cinta Nabi dan Perayaan Maulid Nabi (1) You
No Friends
are offline.
Online
Go online

2 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

ANTARA ISLAM DAN AHMADIYAH


Antara Kedzaliman dan Pelurusan : Sayyid Qutb
Antara Musyawarah dan Voting
Antara Syari'at Dan Problema Kontemporer
ANTARA SYI’AH DAN ISLAM
Antara Taqlid Dan Ittiba’
ANTARA TAQLID DAN ITTIBA’
Apa Hukum Merayakan Maulid Nabi?
Apa Hukum Perkataan Fulan Syahid ?
Apakah Adl-Dlahhak bin Muzaahim Bertemu dan Mendengar Riwayat Tafsir dari Ibnu ‘Abbas ? – Kritik Asbabun-Nuzuul
QS. Al-Maaidah : 55
Apakah Allah Membutuhkan Perantara?
APAKAH ASY’ARIYAH ITU AHLUS SUNNAH?
Apakah dalam dua pendapat yang berselisih diambil yang paling ringan ?
apakah gerangan yang melandasi Hizbut Tahrir dan sebagian kalangan sufiyun pembenci dakwah Tauhid menghimpun
bantahan Habiburrahman ini?? Kenapa bukan tokoh atau ulama Hizb saja yang menulis bantahan?!
Apakah Istilah Fundamentalis Merupakan Celaan Terhadap Orang Yang Teguh Dengan Islam ?
Apakah Orang Mati Dapat Mendengar Panggilan Orang Yang Memanggilnya ?
Apakah Penamaan As-Salafiyah Adalah Kebid'ahan ? Dan Kenapa Kita Menisbatkan Diri Kepada Salaf ?
Apakah Salafi Termasuk Aliran Sesat?
Apakah Seorang Muslim Harus Mengikuti Madzhab Tertentu ?
Apakah Syaikh ‘Abdul Muhsin al-‘Abbad mencela Syaikh Rabi’ Al-Madkholi?
Apakah Terdapat Perbedaan Antara Al-Ghuraba' dengan Al-Firqatun Najiyah Dan Thaifah Al-Manshurah ?
Apakah Ulama Cuma Tahu Hukum Syariat?
apa yang dimuntahkan oleh as-Saqqof di dalam Tanaqudlaat-nya tidak lebih daripada cermin kedengkian, kebodohan,
kedustaan dan pengkhianatan ilmiah.
APA YANG MEREKA DENDAMKAN TERHADAP NEGERI HARAMAIN ?
'Aqidah Ahlus-Sunnah : Kaum Mukminin Kelak Akan Melihat Allah di Hari Kiamat/Akhirat (Ru'yatullah)
'Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah dalam Sifat Allah ta'ala
Aqidah (121 Articles) The Correct Islamic Creed As Outlined in the Classical Books
AQIDAH AS-SAQQOF ADALAH JAHMIYAH TULEN
aqidah dan bantahan terhadap Nuh Hamim Keller ad-Dajjal al-Kadzdzab
aqidah sesat al-Kautsari dan para pembebeknya
'Aqidah Syi'ah tentang Al-Qur'an
Aqidah yang benar, sebab dalam mencapai Al Haq dan terkabulnya Doa
Aqidah Yang Shahih Dan Yang Bathil
ARAH MIMBAR DAN ARAH KIBLAT BERBEZA
A Reply to `Al-Bootee versus a leading Salafee Teacher`
A Reply to the Doubts of Qutubiyyah on Ascription to the Sunnah and Salafiyyah
Arsy (Singgasana) Allah Azza Wa Jalla
Are the Salafis A New Sect
Are The Salafis From Ahl us-Sunnah wal-Jamaa'ah
Asal Usul Manusia,Teori Evolusi
Asas Perubahan Kepada Perbaikan Adalah Manhaj Tasfiyah Dan Tarbiyah
as-Salafiyyatu Marhalatun Zamaniyyatun Mubarokatun La Madzhabun Islamiyah merupakan buku yang penuh dengan
kegelapan dan celaan terhadap salaf
As-Saqqof dan al-Mamduh tidak fair.
as-Saqqof ini keluar dari kategori seorang cenedekiawan/pemikir dan dari kaidah ilmiah.
as-Saqqof ini orang yang banyak kebohongannya dan sering melakukan tadlis dan talbis.
As-Saqqof juga menuduh Sahabat yang mulia, Mu’awiyah bin Abi Sufyan dengan nifaaq dan menganggapnya murtad
AS-SAQQOF MENCELA SAHABAT TERUTAMA MU’AWIYAH DAN MENGKAFIRKAN IMAMNYA UMMAT SYAIKHUL
ISLAM IBNU TAIMIYAH
as-Saqqof menukil riwayat ini dari al-Kamil padahal kisah tersebut tidak memiliki isnad
as-Saqqof menyembunyikan hal ini dan melakukan kedustaan terhadap umat.
as-Saqqof pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak tahu, sehingga ia menghimpun hadits-hadits yang menurutnya
tanaaqudl padahal dirinyalah yang tanaaqudl…
as-Saqqof si pengkhianat ilmiah ini menyembunyikan kebobrokan gurunya, menutup mata darinya dan mencari
kesalahan-kesalahan ulama ahlul atsar dikarenakan kebenciannya terhadap ahlul atsar, dan kefanatikannya terhadap
madzhabnya dan gurunya yang Jahmiyah.
As-Saqqof telah bersikap tidak fair dan tidak menampakkan yang sebenarnya
Astrologi Dalam Islam
Atsar Salaf & Perkataan ‘Ulama Tentang Sholat ‘Iedain Bersama Pemerintah
Audio Penjelasan Gamblang seputar Kesesatan Ikhwanul Muslimin
Awas Faktor Pemicu Kesyirikan!
AWAS GERAKAN PENYATUAN AGAMA !
Awas !!! Kabar Burung
Awas, Musuh Dalam Selimut!
Awas ? ! Paham Khawarij Menjangkiti Harakah Islamiyah

Awas, Ruwaibidhah!
Awas Syirik...
Awas !! Wajah baru sihir di sekitar kita
Ayat Rajam – Sisi Pandang Ahlus-Sunnah dan Syi’ah

B
Bagaimana Aku Mencapai Jalan Tauhid (1&2)
Beberapa Catatan Tentang Thariqat Naqsabandiyah Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (3)
Pindah Ke Tarekat Syadzaliyy Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (4)
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (5) Majelis Shalawat Untuk Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (6) Thariqat Qodiriyyah
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (7) Bertepuk Tangan Ketika Berdzikir
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (8) Memukul Dengan Besi
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (9) Kesimpulan Tentang Thariqat Qodiriyyah
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (10) Thariqat Mauliyyah
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (11) Pelajaran Aneh Dari Seorang Syaikh Shufi You
No Friends
are offline.
Online
Go online

3 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (12) Dzikir Ala Shufi Di Masjid
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (13) Pergaulan Orang Shufi Dengan Orang Lain
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (14) Mendapat Petunjuk Ke Jalan Tauhid
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (15) Perdebatan Dengan Seorang Syaikh Shufi
Bagaimana aku mencapai jalan tauhid (16- selesai) Sikap Para Syaikh Shufi Terhadap Tauhid
Bagaimana Jika Penguasa Telah Terjatuh dalam Kekafiran ?
Bagaimanakah Kita Diciptakan ?
Bagaimana Menjadi Cerdas dan Bijak dalam Jarh Wat-Ta’dil
Bagaimana Seharusnya Kita Percaya Diri
Bagaimana Sikap Para Pemuda Yang Masih Pemula Terhadap Jama'ah-Jama'ah Yang Ada Sekarang Ini?
BAGAIMANA SIKAP SEORANG MUSLIM DALAM MENGHADAPI FITNAH ?
Bahaya Bid’ah dan Penjelasan Bahwa Bid’ah Lebih Buruk daripada Maksiat
BAHAYA HADITS DHO’IF DAN MAUDLU’
Bahaya Kebebasan Berpikir
bahaya orang-orang yang fanatik madzhab terhadap hadits nabi
Bahaya Pemikiran Takfir Sayid Quthb
Bahaya SMS
BAHAYA TAQLID BUTA
BAHTERA DAKWAH SALAFIYYAH DI LAUTAN INDONESIA
Baiat Sunnah
Bangga Menjadi Ibu Rumah Tangga
Bantahan Ilmiyyah Atas karya Dr.Yusuf Al Qaradhawy Kitab "Aulawiyaat Al Harakah Al Islamiyah fil Marhalah Al
Qadimah"
Bantahan Ilmiyah Atas Kesesatan Aqidah Hizbut Tahrir (1-2)
bantahan ilmiah terhadap kesesatan dan kedunguan Hasan Ali as-Saqqof
Bantahan Perayaan Maulid Nabi
BANTAHAN SINGKAT TERHADAP KEYAKINAN SYI’AH TENTANG IMAM MAHDI VERSI MEREKA
BANTAHAN TAFSIR MIMPI MUHAMMAD ILYAS
Bantahan terhadap fikrah takfiri Aman Abdurrohman (Ustadz Arifin Baderi)
Bantahan terhadap Ihsan Zainuddin, Seorang Ustadz Wahdah Islamiyah
Bantahan terhadap Ihsan Zainuddin, Seorang Ustadz Wahdah Islamiyah (Bag. 2)
Bantahan terhadap Ihsan Zainuddin, Seorang Ustadz Wahdah Islamiyah (Bag. 3)
BANTAHAN TERHADAP JAMA’AH ISLAMIYAH MUSALLAHAH ALJAZAIR
Bantahan Terhadap Jama'ah Islamiyah Musallahah Aljazair
bantahan terhadapnya yang berjudul Bayaanu Talbis al-Muftari Muhammad Zahid al-Kautsari
BANTAHAN TERHADAP PEMIKIRAN MURJI’AH
Bantahan Terhadap Pemikiran Murji`ah
BANTAHAN TERHADAP SITUS DAN BLOG PENENTANG MANHAJ SALAFY AHLUSSUNNAH (BAG I)
Bantahan Terhadap Syubhat Abdurrahman Abdul Khaliq
Bantahan Tuntas Terhadap Syamsudin Ramadhan dan TKAHI (Tim Konsultan Ahli Hayatul Islam) Dari Hizbut Tahrir
Yang Memperbolehkan Berjabat Tangan Dengan Ajnabiyah (Wanita Non Mahram)
Banyak dan Sedikitnya Pegikut Bukanlah Ukuran untuk Mengetahui al-Haq
Barangsiapa yang Mentaati ‘Ali, Maka Sungguh Ia Telah Mentaatiku
Barokah Dakwah Tauhid
Batilnya Aqidah Reinkarnasi
Beberapa Ciri-Ciri Lain Kaum Khawarij
Beberapa Contoh Perbuatan Bid’ah yang Dihidupkan Oleh Tokoh-Tokoh IM
Beberapa Contoh Ucapan dan Perbuatan Tokoh-tokoh IM yang Menyimpang dari Syariat Islam
Beberapa Karakteristik Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah
Beberapa Kesalahan Dalam Penamaan Dan Istilah
BEBERAPA KESALAHAN FATAL DI DALAM BUKU HARUN YAHYA
Beberapa ketentuan dalam Masalah Ijtihadiyah
beberapa nukilan dari para ulama fanatikus madzhabi
Beberapa Pengingkaran Terhadap Eksistensi Dajjal
Beberapa Perkara Pembatal Amal
Begitu Teganya Kau Kafirkan Saudaramu Muslim...!!!
Bekerjasama dengan Jama’ah Tabligh
Belenggu-Belenggu Hizbiyah (1) dan (2)
beliau bukanlah termasuk fanatikus madzhab Hanafi dan beliau lebih mencintai sunnah nabi dan al-Haq daripada taqlid
dan ashobiyah.
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mendo’akan Mua’wiyah : ”Ya Allah, ajarkan Mu’awiyah al-Kitab dan selamatkan
dirinya dari siksa api neraka
benang merah alasan kebencian mereka terhadap Syaikh al-Albani dan ulama salafi lainnya.
BENARKAH ARAB SAUDI ANTEK ZIONIS DAN AMERIKA
Benarkah Atsar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma : Kufrun Duuna Kufrin
Benarkah do’a tidak berfaedah ??
Benarkah Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy Seorang Mufawwidlah ?
BENARKAH IMAM BUKHARI & AHLI HADITS SUNNI MENGAMBIL PERIWAYATAN DARI KAUM SYIAH??? 1
BENARKAH IMAM BUKHARI & AHLI HADITS SUNNI MENGAMBIL PERIWAYATAN DARI KAUM SYIAH??? 2
BENARKAH IMAM BUKHARI & AHLI HADITS SUNNI MENGAMBIL PERIWAYATAN DARI KAUM SYIAH??? 3
BENARKAH KITAB AT-TAHDZIR DAN SHO’IHATU NADZIR MENGAJAK KEPADA PEMIKIRAN IRJA’?
Benarkah mereka itu berjihad ?
Benarkah Syaifudin Zuhri Murid Syaikh Muqbil?
Benarkah Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Seorang Murji’ah?
Benarkah Syaikh Muqbil Mengajarkan Terorisme?
Benarkah Tuhannya Wahabi Berambut Keriting : Pembahasan Hadits Ummu Ath-Thufail : Benarkah Tuhannya Wahabi
Berambut Keriting (Bincang Bersama Abu Salafy)
Benarkah 'Umar bin Al-Khaththab Membuat-Buat Lafadh Tatswib dalam Adzan Shubuh ?
benarnya ucapan Syaikh Albani dan sekaligus menunjukkan kebodohan as-Saqqof sendiri terhadap bahasa arab
Benih Takfir Dalam Tubuh Ummat
Benteng Menghadapi Gelombang Syubhat Nabi Palsu
Benteng Pertahanan Kita [Umat Islam] Terancam Dari Dalam Serta Masa-Masa Yang Menipu
Bentuk-Bentuk Sesembahan yang Harus Dijauhi oleh Ahlut Tauhid
Berantusias untuk menjaga persatuan kaum muslimin serta menyatukan mereka diatas Al-Qur’an dan sunnah sesuai
pemahaman salafush sholeh.
BERBICARA TENTANG JAMA’AH TABLIG [1] You
No Friends
are offline.
Online
Go online

4 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Berdakwah dengan cara hikmah.


Berdalil Selalu Mengikuti Apa-Apa Yang Datang Dari Kitab Allah Dan Sunnah Rasulullah
Berdemokrasi, Berkolaborasi Meruntuhkan Islam
Berdiri Untuk Menyambut Yang Datang
BERHATI-HATI TERHADAP BEBERAPA FAHAMAN BID'AH YANG MENYELEWENGKAN AQIDAH UMAT ISLAM
Berhukum Berdasarkan Apa Yang Diturunkan Allah Adalah Fardhu 'Ain
Berita Ghaib, Antara Kufur dan Iman
Berita Kenabian atas Kepemimpinan Wanita
BERJAULAH, MENJAJAKAN AJARAN SALAH
Berjihadlah Dengan Ilmu Dan Dengan Al-Qur'an
Bermanhaj Salaf Menghambat Kemajuan ?
Bermula Dari Pengkafiran, Akhirnya Peledakan
Berpaling dari Kebenaran setelah Kebenaran merupakan perbuatan dosa besar yang nyata
Berpegang dengan perselisihan adalah sifat seorang zindiq
BERPEGANG TEGUH dengan SUNNAH NABI, SOLUSI PROBLEMATIKA UMMAT
# Bersemangat dalam menjalankan Tashfiyah (membersihkan Islam dari kotoran-kotoran yang menempel kepadanya
seperti syirik, bid’ah, hadits-hadits lemah dan lain sebagainya) dan Tarbiyah (mendidik umat diatas Islam yang murni
terutama dalam bidang tauhid).
Berserah Diri (Taslim), Patuh Dan Taat Hanya Kepada Allah Dan Rasul-Nya, Secara Lahir Dan Bathin
Bersihnya Hati Dan Mulut Mereka Terhadap Para Sahabat Rasul Radhiyallahu 'anhum
Bersumpah Dengan Selain Nama Allah
Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama yang bersumberkan kepada Al-Qur’an dan sunnah serta pemahaman
salaf, sekaligus meyakini bahwa umat ini tidak akan menjadi jaya melainkan dengan ilmu tersebut.
Betapa Miripnya Perayaan Asyuro Agama Syi’ah dengan Ritual Penyaliban Nashara…Hiiii…Sereeem…
Bidah Concerning the Mawlid (Prophet's Birthday Celebration) (4 Articles)
bid’ahnya fanatik terhadap madzhab dan pengaruhnya yang berbahaya bagi kebekuan pemikiran dan pembodohan
kaum muslimin
bila AHMADIYAH bicara KESESATAN-nya…!
Bila Akidah dan Tauhid Dianggap Kulit Agama..!
Bila Kuburan Diagungkan
Bilamana Penguasa Tidak Menegakkan Shalat ?
BIOGHRAFI SINGKAT SYAIKH AL-ALLAMAH ALI BIN HASAN ABDUL HAMID AL-HALABI
Bolehkah Buang Air Kecil [Kencing] Sambil Berdiri ?
Bolehkah Mengikuti Natal Bersama dan Tahun Baru ?
Bolehkah Menyalahkan Agama Sebagai Penyebab Penyakit Kejiwaan
Book Review : Al-Qur'an The Ultimate Secret
Bom Syahid Atau Bom Bunuh Diri
Borok-borok Aqidah Tabligh
BOROK-BOROK SUFI (CAHAYA (NUR) MUHAMMADI)
Borok-Borok Sufi : Mengenal Beberapa Keyakinan Sufi, Ilmu Laduni
buah jatuh tidak jauh dari pohon… demikianlah keadaan as-Saqqof, tidak jauh dari gurunya…!!!
Budaya Jimat di Masyarakat
Bukan Sekedar Ritual
buku as-Saqqof yang berjudul Daf’u Syubahit Tasbiih menjadi saksi atas kelancangannya dan keberaniannya menuduh
sahabat Mu’awiyah radhiallahu ‘anhu
BUKU “DAKWAH SALAFIYAH DAKWAH BIJAK” DALAM SOROTAN ( Sekelumit Catatan Kecil Tentang
Kerancuan Dalam Buku DSDB Karya Abu Abdirrahman ath-Thalibi )
Buku Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak
Bulan Muharram Bukan Bulan Sial

C
Callers & Individuals (104 Articles) : An Analysis of the Thought and Methodology of Contemporary Individuals
Cara-Cara Batil Menegakkan Daulah Islamiyah
CARA MUDAH MEMAHAMI USHULUS TSALATSAH (Soal Jawab Tentang Tiga Landasan Utama) Edisi Lengkap
Catatan Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi: Fatwa Al-Albani Keluar dari Setan…???
Cerdas dan Bijak Mensikapi Perselisihan Sahabat
Ciri-Ciri Ahli Bid’ah
Ciri- Ciri Ahlul Bid'ah
CIRI UTAMA PENGIKUT RASULULLAH DAN PARA SHAHABATNYA
Concerning the book Jamaa`ah Waahidah of Shaikh Rabee` bin Haadee
CUKUPKAH HANYA AL-QUR’AN SEMATA ??? ( MEMBEDAH FAHAM QUR’ANIYYIN )

D
DA’I HIZBUT TAHRIR DIPERMALUKAN MUSLIMIN JEPANG
Da'wah Mengajak Kepada Aqidah Yang Shahih Membutuhkan Usaha Yang Sungguh-Sungguh Dan Berkelanjutan
DAJJAL: IMAJINASI ATAU FAKTA?
Dajjal Sudah Ada di Sebuah Pulau
Dakwah Salafiyyah, Antara Klaim dan Realita
Dakwah Salafiyyah Dan Daulah Su'udiyyah
DAKWAH SALAFIYAH MENEPIS TUDUHAN
Da'wah Salafiyah Menyepelekan Politik, Bodoh Terhadap Waqi' Dan Tidak Acuh Terhadap Perkara Umat Ini
DAKWAH SALAFIYAH BUKAN MURJI’AH 1
DAKWAH SALAFIYAH BUKAN MURJI’AH 2
DAKWAH SALAFIYAH BUKAN MURJI’AH 3
Dakwah Tanpa Ilmu Tidak Akan Istiqomah Selamanya
DA’WAH TAUHID DA’WAH YANG HAQ
Dalil ‘Aqli (Akal) Yang Benar Akan Sesuai Dengan Dalil Naqli/Nash Yang Shahih`
Dan Allah Menyempurnakan CahayaNya [Agamanya]
Dan Allah Menyempurnakan CahayaNya [Agamanya]
Dangdut untuk Dakwah?!
Dan Sebahagian Besar Manusia Tidak Akan Beriman, Walaupun Kamu Sangat Menginginkannya
Dari Kejawen, Harakiyin, Hizbiyin Menuju Salafiyin
Dasar-Dasar dan beberapa Ushul Masalah Khilaf ( lengkap )
Dasar-Dasar dan beberapa Ushul Masalah Khilaf
DAYA RUSAK SEBUAH HADITS PALSU You
No Friends
are offline.
Online
Go online

5 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Dedengkot Liberal Pembela nabi palsu meraih Doktor


Defenisi Bid'ah, Setiap Bid'ah Adalah Kesesatan
Definisi dan Hakikat Dakwah Salafiyah
Definisi dan Sejarah Munculnya Perayaan Maulid
Demikianlah keadaan Habiburrahman al-A’zhami yang menulis Al-Albani Syudzdzuhu wa Akhtha’uhu, yang dicomot oleh
Mudzabdzab al-Hizbi
Demokrasi Adalah Liberalisasi
DEMOKRASI DAN PEMILU
Demonstrasi Bukan Metode Salafus Sholih
Deviated Sects (25 Articles) : An Analysis of Past and Contemporary Sects
diajak ber’tamasya’ oleh Syaikh Sholahudin di dalam melihat pengkhinatan para fanatikus madzhabi di dalam merubah
sunnah nabawiyah agar sesuai dengan madzhabnya
Dia adalah seorang yang jahmiyah tulen, yang berpemahaman bahwa Allah tidak disifati dengan berada di alam maupun
di luarnya dan dia juga menisbatkan pendapat ini secara dusta dan batil kepada Ahli Sunnah
Dia... di atas Langit
Dia juga melakukan pembelaan terhadap al-Hallaaj dan Ibnu Arobi ath-Tho’i yang telah dikafirkan oleh ulama ahlus
sunnah
Dia juga menyatakan bahwa Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal yang secara sendirian meriwayatkan Musnad
(Imam Ahmad) sebagai pendusta
dia juga menyatakan dhaif hadits-hadits yang disepakati kesahihannya, walaupun hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari
Muslim sekalipun… di sini lain, dia menshahihkan hadits yang mendukung kefanatikannya terhadap madzhabnya, yang
mana setiap orang yang memiliki ilmu hadits dapat mempersaksikan kelemahannya ataupun kepalsuannya.
Dialog bersama Al-Ustadz H. Jahada Mangka, Lc (Muqaddimah)
DIALOG BERSAMA IKHWANI
Dialog bersama Kyai Jaidi (Ketua Mursyid Dakwah PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah)
Dialog Bersama ‘Pecinta Kubur’
DIALOG BERSAMA SYAIKH AHMAD AS-SURKATI
Dialog dengan Hizbut Tahrir
DIALOG DENGAN SYABAB HIZBUT TAHRIR
a menjelaskan bahwa ia tidak menganggap Syaikh Ibnu Hayyan sebagai orang yang tsiqoh, tidak pula al-Khatib
al-Baghdadi dan yang semisalnya
dia menyatakan bahwa Musnad Imam Ahmad tidak dianggap sebagai kitab Musnad yang perlu dirujuk sebagai referensi
sebagaimana termaktub dalam kitabnya al-Isyfaq ’ala Ahkamit Thalaq (hal. 23)
Diantara pujian Allah Subhanahu wa Ta’ala terhadap hamba-hamba-Nya yang jujur dan ittiba’ terhadap sunnah
rasul-Nya adalah dimenangkannya mereka atas sekelompok kaum pengumbar fitnah dan kebatilan
Dia sangat getol sekali di dalam menyerang dan menghantam aqidah ahlus sunnah atau salafiyah dan para ulamanya
Di Balik Meriahnya Peringatan Malam 1 Suro
DI BALIK POPULARITAS DR. YUSUF AL QARDHAWI Bagian 1: DR. YUSUF AL QARDHAWI DAN NON MUSLIM
BAGIAN 2: DR. YUSUF AL QARDHAWI DAN AHLUL BID'AH
Di dalam masalah fikih, ia menuduh Ahlul Hadits itu jumud (kaku) dan pemahamannya pendek, dan penyandang
kitab-kitab
Di dalam masalah hadits, ia mencerca habis hampir 300 perawi yang mayoritasnya adalah perawi yang tsiqoh dan
dhabit.
Dimanakah akalmu wahai orang-orang yang berfikir??
dimanakah kejujuran dan keadilanmu wahai as-Saqqof?
di sinilah letak kebodohan as-Saqqof yang lemah dan dangkal pemahamannya terhadap kaidah dan prinsip ilmu hadits.
Fa’tabiru ya ulil albaab!!!
DOWNLOAD AUDIO: Bedah Buku “Membongkar Kedok Salafiyyun Sempalan” yang Disebarkan oleh HASMI Bogor
(Ust. Aunur Rofiq Ghufran)
DOWNLOAD AUDIO: BEDAH BUKU “MUNGKINKAH SYI’AH DAN SUNNAH BERSATU?”
(Dr. Ali Musri, M.A.) [Penting!]
DOWNLOAD AUDIO: Bedah buku POLIGAMI ANUGERAH YANG TERDZALIMI (Ust. Abu Umar Basyir) [Penting]
DR. ‘Abdullah Azzam dan Para Penghafal Matan
DR. Said Ramadhan al-Buthi Satu lagi pembesar asy’ari sufi dikemukakan sebagai hujjah untuk menghantam manhaj
salaf dan ahlinya
DR. YUSUF AL-QARADHAWI DAN DEMOKRASI
Dua Kalimat Syahadat Tidaklah Cukup Sebagai Bekal Masuk Surga & Kisah Terowongan Tua
DUKUN PONARI DAN FENOMENA BATU PETIR (Muslim Indonesia di persimpangan jalan!?

E
Ebook : DIBALIK TEORI EVOLUSI
Ebook : Jaringan Islam Liberal Doktrin Usang
EBOOK : MELURUSKAN KERANCUAN SEPUTAR ISTILAH-ISTILAH SYARIAT
EBOOK : MELURUSKAN SIKAP MENEPIS SYUBHAT
E Books :RINGKASAN PEMIKIRAN KONTEMPORER
EMANSIPASI, adakah dalam Islam?
Emansipasi atau Deislamisasi?
Emansipasi, Propaganda Untuk Meruntuhkan Aqidah
Emansipasi Wanita, Propaganda Musuh-musuh Islam
Ensiklopedia Maulid Nabi (1 dan 2): Cinta Kepada Rasul, Dahulu dan Sekarang
EX ANGGOTA FPI MURTAD MELECEHKAN ISLAM

F
Fadak, Kisah Yang Tak Kunjung Berakhir
Faham ini berangkat dari pemahaman tentang tertutupnya pintu ijtihad pasca generasi Imam yang empat dan pemilahan
manusia di dalam agama ini hanya menjadi dua, yakni imma seorang mujtahid atau imma seorang muqollid. Padahal
pemilahan yang demikian ini adalah pemilahan yang kurang dan tidak mencukupi.
Faidah Kemilau dari Al Wazir Ibnu Hubairah
Fanatik Buta
Fatamorgana Sistem Pendidikan Indonesia
Fatwa asy-Syaikh Ali bin Hasan tentang menyingkirkan Buku-buku Ahli Bid’ah
Fatwa asy-Syaikh Ibrohim ar-Ruhaili tentang Bermajelis dengan Ahli Bid’ah
Fatwa asy-Syaikh Ibrohim ar-Ruhaili tentang Jidal dengan ahli Bid’ah

Fatwa-fatwa Ulama Terakhir tentang sesatnya Jama'ah Tabligh (Revisi) You


No Friends
are offline.
Online
Go online

6 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Fatwa Para Ulama Sunnah Tentang Jama’ah Tabligh


Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz Terhadap Jama'ah Yang Gemar Menghajr Dan Membid'ahkan
Fatwa Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Terhadap Jama'ah Yang Gemar Menghajr Dan Membid'ahkan
Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Terhadap Jama'ah Yang Gemar Menghajr Dan Mentabdi
Fatwa Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Terhadap Jama'ah Yang Gemar Menghajr Dan Membid'ahkan
Fatwa Syaikh Nasir bin Abdul karim Al-Aql Terhadap Jama'ah Yang Gemar Menghajr Dan Membid'ahkan
Fatwa Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Terhadap Jama'ah Yang Gemar Menghajr Dan Membid'ahkan
FATWA SYAIKH ‘UBAILAN TENTANG MENGUJI MANUSIA
Fatwa Tentang Perang Teluk
FATWA ULAMA TENTANG KONDISI POLITIK DI INDONESIA WAWANCARA DENGAN SYAIKH ALI HASAN ALI ABDUL
HAMID
FATWA ULAMA TENTANG KONDISI POLITIK DI INDONESIA WAWANCARA DENAN SYAIKH UBAID BIN ABDULLAH
AL-JABIRI
FATWA ULAMA TENTANG USAMAH BIN LADEN
FATWA ULAMA UMAT TERHADAP SAYYID QUTHB (1)
FATWA ULAMA UMAT TERHADAP SAYYID QUTHB (2)
Fenomena Pengeboman, Buah Pemikiran Khawarij
Firqah Jahmiyah (Gen firqoah dan akar bid’ah)
Firqah Qadariyah (Gen firqoh dan akar bid’ah)
Firqah Tabligh Dihujat
Firqatun Najiyah [Golongan Yang Selamat] Dan Thaifatul Manshurah [Kelompok Yan Menang] ( lengkap )
Firqatun Najiyah [Golongan Yang Selamat] Dan Thaifatul Manshurah [Kelompok Yan Menang]
First Thing First : The Most Urgent and Important of Islam
Fitnah? Caci Maki Dan Saling Hajar Dari Sebagian Ahlus Sunnah Pada Masa ini Dan Bagaimana Jalan Selamat Dari
Hal tersebut
Fitnah Dajjal, Jawaban Terhadap Orang Yang Mengingkari Munculnya Dajjal
Fitnah dan Tuduhan Dusta Kelompok Sesat Hizbut Tahrir Terhadap Dakwah Syaikh Imam Muhammad bin Abdil
Wahhab rahimahullahu
Fitnah dan Tuduhan Dusta Kelompok Sesat Hizbut Tahrir Terhadap Dakwah Syaikh Imam Muhammad bin Abdil
Wahhab rahimahullahu

G
GARIS PEMISAH DAKWAH SALAFIYYAH DENGAN DAKWAH IKHWANUL MUSLIMIN
Garis Pemisah Antara Dakwah Salafiyyah dan Dakwah Hizbiyyah
Gelar Karamallaahu Wajhah Bagi 'Ali
Gemar memuji Ahlul Bid’ah, apalagi gurunya yang bernama Muhammad Zahid al-Kautsari, seorang penghulu Jahmiyah
tulen zaman ini
GHULUW DALAM BERAGAMA
GHULUW: Penyakit yang Membahayakan Umat
Golongan Awam Tergesa-Gesa Dalam Mengeluarkan Fatwa, Kedudukan Dan Keutamaan Ahlul llmi
Groups & Parties (65 Articles) An Analysis of Contemporary Groups and Parties.
Gus Dur dan Cak Nur Bapak Pluralisme Agama

H
Habiburrahman al-A’zhami al-Hanafi ini di kalangan muhadditisin India dikenal sebagai orang fanatik terhadap madzhab
Hanafiyah dan mudallis (gemar menyembunyikan kebenaran)
HADIS AHAD DAN AKIDAH
Hadits, Atsar dan Kisah Dha’if dan Palsu Seputar Tawassul 1-2
HADITS BATHIL: Menuntut Ilmu Meskipun Harus ke Negeri Cina
Hadis-hadis Lemah dan Palsu Fadilat Surah Yasin
Hadits Palsu: Cinta Tanah Air adalah Sebagian dari Iman
Hadits Tidak Ada Al-Mahdi Kecuali Isa Ibnu Maryam Dan Jawabannya
Hadits yg ditolak oleh al-Kautsari
Haihata haihata…!!! Wahai as-Saqqof, Apakah dirimu begitu membenci Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang
menasehatkan untuk menjaga lisan dari memperbincangkan keburukan sahabat sehingga tidak kau indahkan
nasehatnya wahai as-Saqqof???.
Hajr Ekstrim bagian 1
Hajr Ekstrim bagian 2
Hajr Ekstrim bagian 3
Hajr Ekstrim bagian 4
Hajr Ekstrim bagian 5
Hajr Ekstrim bagian 6
HAKEKAT YANG TERSEMBUNYI [1]
HAKEKAT YANG TERSEMBUNYI ( lengkap )
Hak-Hak Wanita yang Sempurna dalam Islam dan Hijab yang Syar’i
hakikat al-Ghumari
HAKIKAT BID’AH DAN KUFUR TANYA JAWAB BERSAMA AL-IMAM AL-MUHADDITS MUHAMMAD NASHIRUDDIN
AL-ALBANI RAHIMAHULLAHU
Hakikat Dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap Pemerintahan Utsmani
hakikat kebodohan as-Saqqof
Hakikat Kecintaan Kepada Nabi Muhammad
HAKIKAT MURJI`AH MENURUT AHLUS-SUNNAH , HIZBIYYUN, DAN HARAKIYYUN
hakikat orang-orang yang dia katakan sebagai ulama pembela Islam dan dia gelari dengan Imam dan ulama hadits
HAKIKAT TASAWUF
HAKIKAT MURJI`AH MENURUT AHLUS-SUNNAH , HIZBIYYUN, DAN HARAKIYYUN

HAKIKAT TASAWUF DAN SUFI


Hakimiyah Termasuk Pelengkap Dakwah Politik
Halilintar kepada Penolak Poligami
Hal ini menunjukkan bagaimana as-Saqqof menukil secara serampangan tanpa meneliti sanad berita yang seharusnya
tidak dilakukan oleh seorang muhaddits atau peneliti hadits, bahkan ia menukil berita yang tidak memiliki sanad!![14]
Apakah yang mendorong dirinya melakukan demikian?? Wallahu a’lam bish Showab.
Haramnya Keluar Untuk Memberontak Terhadap Pemimpin Kaum Muslimin
Haramnya Tasyabbuh Kepada Orang-Orang Kafir
Hari Raya, Ibadah atau Adat?
Haruskah Dikau Mencela Saudariku di Saudi??? : (Kritikan Tajam untuk Jaringan Islam Liberal) You
No Friends
are offline.
Online
Go online

7 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

HARUSKAH SELALU DISEBABKAN OLEH KETIADAAN KHILAFAH ?


Haruskah Setiap Orang Berpolitik ?
Hasan Ali as-Saqqof menabuh genderang perang terhadap ahlus sunnah dengan menuduh ahlus sunnah berkeyakinan
tatslits (trinitas) di dalam buku suramnya yang berjudul at-Tandid biman ’adadit-Tauhid wa Ibthalu Muhawalatut-Tatslits
fit Tauhid wal ’Aqidah Islamiyyah
Hat-hati dari Mereka!
Hati mereka telah kotor oleh kedengkian dan jiwa mereka telah menyatu dengan kebathilan. Nas’alullaha salaamah wal
’aafiyah
Hijrah, Masihkah ?
HIKMAH PENCIPTAAN MANUSIA DAN JIN
Hizbut Tahrir
Hizbut Tahrir dan kaum shufiyah, jahmiyah, asy’ariyah dan firqoh sesat lainnya berserikat di dalam membenci ahlus
sunnah, ahlul hadits dan ahlul atsar
HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA (1)
HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA (2)
HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA (3)
HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA (4) ( BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN ”MUJADDID”
TERHADAP IMAM IBNU BAZ DAN DAKWAH SALAFIYAH )
HIZBUT TAHRIR : DARI MEREKA DAN UNTUK MEREKA (5) ([BANTAHAN TERHADAP TUDUHAN ”MUJADDID”
TERHADAP IMAM IBNU BAZ DAN DAKWAH SALAFIYAH )
HIMPUNAN RISALAH PEMBELAAN SALAFIYYAH
Hizbut Tahrir mau beserikat dengan siapa saja, hatta dengan Khomeini pelaknat sahabat –semoga laknatnya kembali
padanya- sekalipun, ataupun dengan jahmiyah tulen yang mengkafirkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama salaf.
Hizbut Tahrir menuduh bahwa Syaikh al-Albani tidak bisa berbahasa Arab, tampaknya mereka menukil dari
Tanaqudlaat-nya as-Saqqof al-Jahmi ini.
Hizbut Tahrir Mu'tazilah Gaya Baru
HIZBUT TAHRIR NEO-MU’TAZILAH
Hizbut Tahrir tidak memiliki satupun ulama hadits
Hizbut-Tahrir Unveiled by Abdur-Rahmaan Dimashqiyyah
http://www.****pembebasan.or.id (baca : gemapembid’ahan)
Hukum Ba'iat Dan Hukum Menisbatkan Diri Kepada Jama'ah Yang Menerapkan Sistem Sirriyah dan Ba'iah
Hukum Berdakwah Dan Keutamaannya, Prioritas Dan Pokok-Pokok Utama Dakwah Tidak Berubah
Hukum Berjabat Tangan Dengan Kerabat Dan Mencium Mereka
Hukum Berkenaan Dengan Masalah Terorisme Di Negara-Negara Islam Dan Sekitarnya
Hukum Bom Bunuh Diri
HUKUM IKUT SERTA DALAM PARLEMEN
Hukum isbal baik sombong maupun tidak
HUKUM ISBAL [MENURUNKAN PAKAIAN DIBAWAH MATA KAKI]
Hukum Khuruj [Keluar] Bersama Jama’ah Tabligh
Hukum Memakai Susuk pada Tubuh
Hukum Membicarakan Permasalahan Qadar
HUKUM MENAMAI NEGERI YAHUDI DENGAN “ISRAEL”
Hukum Menentang Syari'at Allah
Hukum Menentang Syari'at Allah, Hukum Terlalu Bersemangat yang Mengarah Kepada Sikap Ekstrem
Hukum Mengatakan Allah Ada Dimana-mana
Hukum Mengingkari Siksa Kubur
Hukum Mengolok-Olok Sunnah Nabi
Hukum Menjuluki Orang-Orang Multazim Dengan Sebutan Fundamentalis Atau Teroris
Hukum Menyerang Para Turis Dan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Negeri Islam
Hukum Menyusukan Anak Dewasa Agar Menjadi Mahram
Hukum Menyusukan Diri Sendiri, Memeras Air Susunya Kedalam Gelas Untuk Diminumkan Kepada Seseorang
Hukum Merayakan Hari Ibu
HUKUM MERAYAKAN “valentine day’s”
Hukum Merayakan Valentine’s Day
Hukum Meremehkan Syari'at Allah Dan Keengganan Untuk Menerapkannya
Hukum Mubtadi’ (‫ ا_^]\[ع‬abc)
HUKUM ORANG YANG BERKATA : SESUNGGUHNYA KEMISKINAN YANG MELANDA UMAT ISLAM DISEBABKAN
LEDAKAN PENDUDUK DAN BANYAKNYA KETURUNAN
Hukum Orang Yang Mengklaim Bahwa Sebab Terbelakang Kaum Muslimin Karena Komitmen Terhadap Agama
Hukum Pengkafiran Dan Pemboman
Hukum Pengkafiran Terhadap Penguasa, Metode Penculikan Dan Pembunuhan Misterius !
Hukum Penyanderaan Dan Pembajakan Pesawat
Hukum Perayaan Menyambut Tahun Baru
Hukum Taat Kepada Penguasa Yang Tidak Berhukum Kepada Kitabullah Dan Sunnah RasulNya
Hukum Tawasul Dan Penjelasan Hadits Abbas
Hukum Tentang Aksi-Aksi Bom Bunuh Diri
Hukum Terhadap Orang Yang Mengingkari Adanya Kehidupan Akhirat
Hukum Ucapan Sesungguhnya Allah Berada Di Setiap Tempat (Di Mana-Mana)

I
ia adalah seorang Mubtadi’, Rofidli, Khabits (busuk), Mukhalif (orang yang menyempal), …”
ia bagaikan orang yang meludah ke atas jatuh ke wajahnya sendiri
ia membela Sayyid Quthb dan Asy’ariyah dengan menyatakan bahwa mereka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta’ala
dari jism dan tahayyuz sedangkan Syaikh Abdullah ad-Duwaisy (penulis buku al-mauriduzh Zhilal fii Tanbiih ’ala
Akhtha`izh Zhilal yang telah diterjemahkan oleh Darul Qolam) sebagai pengikut madzhabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul
Qoyyim yang menetapkan sifat jisimun dan tahayyuz
ia mencerca habis 80 haafizh, dan sejumlah Imam seperti Imam Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad
Ia mengisyaratkan bahwa Syaikhul Islam dan muridnya, Imam Ibnul Qoyyim adalah penganut faham mujassamah
(mengatakan Allah mempunyai badan).
ia menuduh Ibnu Abil ’Izz al-Hanafy sebagai pelopor madzhab bathil pengikut golongan bid’ah
Ia sepertinya telah termakan bujuk rayu iblis dengan menjajakan kaidah sesatnya yang berbunyi al-Ghooyah tubarrirul
wasiilah (Tujuan membenarkan segala cara),
Ia termasuk Ahlul Bid’ah yang gemar menuduh Ahlus Sunnah sebagai Mujassamah
Ia tidak faham tentang kaidah taraju’ di dalam ilmu hadits dan ia anggap hal ini sebagai tanaaqudl.
Ibnu Ishaq dan Tuduhan Qadariy
Ibnu Shayyad Itu Hakiki Bukan Fiksi You
No Friends
are offline.
Online
Go online

8 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Ibnu Taimiyyah dan Maulid Nabi – Menyingkap Kedustaan Salafytobat


If Wahabi... then Let them call us Wahabi
ijtihad adalah hak para ulama yang memiliki kapasitas memadai untuk berijtihad
Ikhtilaf Ulama Bukanlah Hujjah
Ikhwanul Muslimin
‘ILMU AGAMA ALLAH SELAMANYA AKAN TETAP TINGGI
ilmunya tidaklah menjadikan dirinya selamat dari fanatik terhadap sufiyah
Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad al-Hanbal berkata : ”Jika kau melihat seorang berbicara buruk tentang
sahabat, maka ragukanlah keislamannya
Imam Abu Zur’ah ar-Razi yang berkata : ’jika engkau melihat ada orang yang mencela sahabat Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa Sallam maka ketahuilah bahwa dia adalah zindiq!!!..”
Imaam adh-Dhahabi on Ibn Taymiyyah : Removing the Misconceptions
Imaam al-Albani and His Argument Against Ahl ut-Takfir
Imaam al-Albani on Safar al-Hawali and Salman al-Awdah and the Book 'Madarik un-Nadhr'
Imaam al-Albani on Tawhid ul-Hakimiyyah
Imam al-Albani's Subjugation of al-Buti
Imam al-Albani's Subjugation of al-Buti
Imam Barbahari berkata di dalam Syarhus Sunnah : ”Jika kau melihat ada seseorang mengkritik sahabat nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang jahat ucapannya dan pengikut hawa nafsu
Imaam Ibn Uthaimeen on The Khawaarij of the Era, The Kharijite Ideologists, the Preachers of Revolution and
Destruction
Imaam Muqbil: What I Witnessed in Saudi Arabia
Imam Shaf'i and Imam Ahmad on Sufism
Imam Syafi’i Mengambil Berkah dari Bekas Cucian Baju Imam Ahmad
Iman Itu Perkataan Perbuatan Dan Keyakinan, Bertambah Dengan Ketaatan Berkurang Dengan Kemakshiyatan
Iman, jalan menuju keselamatan
Iman Kepada Hari Akhir : Bukti Akal, Dalil Syara, Dalil Inderawi, Dalil Akal
Iman Kepada Hari Akhir : Fitnah Kubur, Siksa Dan Nikmat Kubur
Iman Kepada Rasul
Index Free Kompilasi E Book Tasfiyah wa Tarbiyah Salafiyah Berbasiskan Al Quran As Sunnah Bermanhajkan
salafushshalih
Revisi 2 Index Free E book Tasfiyah wa Tarbiyah 'Aqidah Berbasiskan Al Quran As sunnah Bermanhajkan
Salafushshalih
Ingkarus Sunnah, PERUSAK AL-QUR’AN
ini hanyalah dakwaan dusta dan kebodohan dari as-Saqqof.
Inilah dia guru Hasan Ali as-Saqqof penulis Tanaqudlaat Albani Wadlihah yang dinukil oleh si mudzabdzab al-Hizbi ini
Inilah diantara kebodohan-kebodohan as-Saqqof al-Jahmi,
INILAH HADDADIYAH…!!! KENALILAH DAN WASPADALAH DARINYA (1)
INILAH HADDADIYAH…!!! KENALILAH DAN WASPADALAH DARINYA (2)
INILAH HADDADIYAH…!!! KENALILAH DAN WASPADALAH DARINYA (3)
INILAH HADDADIYAH…!!! KENALILAH DAN WASPADALAH DARINYA (4)
Inilah hakikat guru as-Saqqof
inilah ilmu dan keadilan itu, dan tinggalkan oleh kalian perancuan dan kedustaan oleh as-Saqqof.
Inilah kata-kata keji itu! (4)
Inilah kata-kata keji itu! (3)
Inilah kata-kata keji itu! (2)
Inilah kata-kata keji itu! (1)
Inilah kebodohan as-Saqqof yang ditaqlid oleh Hizbut Tahrir… padahal mereka sendiri yang bodoh terhadap ilmu hadits,
bahasa arab dan terhadap agama ini
inilah mengapa mereka berserikat dengan as-Saqqof murid al-Kautsari yang kedua-duanya pembenci Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyah
INTI SARI ILMIYAH TENTANG TA’AWUN (KERJASAMA) YANG SYAR’IY DAN PERINGATAN DARI HIZBIYYAH
(SEKTARIANISME)
Irhab [Terorisme] Yang Dipopulerkan Oleh Amerika Serikat
ISBAL DENGAN TIDAK SOMBONG?? (MENURUNKAN PAKAIAN DI BAWAH MATA KAKI)
Islâm Datang Memuliakan Wanita
Islam Jama’ah
Islam Mengajarkan Keadilan, Bukan Persamaan dalam Segala Hal
Islam Menurut Sayyid Quthub Adalah Pencampuran Antara Nashrani dan Komunis
Isti'anah dan Isti'adzah
Istilah Salaf atau Salafy terputus hingga Ibnu Taimiyyah, Benarkah?
Istighatsah : Menabuh Rebana, Pergi Ke Kuburan Dan Menyembelih Kambing Serta Memasaknya
Istighatsah : Mendatangi Kuburan Orang-Orang Shalih

Isyarat Rasulullah Abu Bakr sebagai khalifah, bantahan syubuhat syi'ah ke 5


Ittiba’ kepada Dalil Bukan Berarti Meninggalkan Perkataan Para ‘Ulama !!
KEABSAHAN KHILAFAH ABU BAKAR ASH SHIDDIQ, bantahan syubuhat syiah pertama
Kerancuan Seputar Berhukum Selain dengan Hukum Allah
kesalahan ilmiah dan kontradiktif yang muncul dari fanatiknya terhadap madzhabiah
KAJIAN ILMIYAH TENTANG KEDUA ORANG TUA NABI (menjawab syubuhat syi’ah 1)
Kesesatan Aqidah Hizbut Tahrir
KEUTAMAAN ABU BAKAR DAN UMAR DI ATAS ALI RADHIALLAHU ‘ANHUM, bantahan syubuhat syi’ah kedua
KHILAFAH TIDAK HARUS ADA PADA AHLUL BAIT, bantahan syi’ah ke 3
WASIAT RASULULLAH DENGAN AL-QUR’AN, Bantahan syi’ah ke 4
ISYARAT RASULULLAH ABU BAKAR SEBAGAI KHALIFAH, bantahan syubuhat syi’ah ke 5
AHLUSSUNNAH MENGAKUI KEUTAMAAN AHLUL BAIT, bantahan syubuhat syi’ah ke 6

J
Jadi Muslim, Kenapa Takut?
Jahmiyah adalah kelompok yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah, dan mereka adalah atheis-nya ummat ini
jahmiyah dan mereka bersepakat di dalam memerangi aqidah salafiyah dan ulamanya.
Jahmiyah ini adalah firqoh tersesat diantara firqoh-firqoh yang ada. Bahkan beberapa ulama salaf tidak memasukkan
Jahmiyyah sebagai 72 kelompok yang diancam siksa neraka, karena mereka menganggap bahwa Jahmiyah telah kafir
keluar dari Islam. Dikarenakan Jahmiyah adalah kelompok yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah, dan mereka adalah
atheis-nya ummat ini.
Jama'ah Dan Imamah You
No Friends
are offline.
Online
Go online

9 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Jama’ah Tabligh
Jama’ah Tabligh Adalah Orang Yang Membuat Bid’ah Serta Pelaku Tarikat
Jama’ah Tabligh Tidak Berdiri Berdasarkan Kitabullah Dan Sunnah RasulNya
Jangan Berselisih !!
JANGAN MERASA BENAR SENDIRI
Jangan mudah terkecoh dengan kepiawaian as-Saqqof ini di dalam berdusta
JANGAN SEMBRONO DI DALAM MENG-HAJR SAUDARAMU (1)
Jawaban : “Siapa yang Menciptakan Alloh?”
JAWABAN SYAIKH ‘ABDÛL ‘AZÎZ AR-RAYYIS TENTANG CELAAN-CELAAN YANG BEREDAR KEPADA SYAIKH ‘ALÎ
HASAN
Jenis-Jenis Perbuatan Syirik
Jihad vs Terorisme
Jika Rafidlah berarti mencintai keluarga Muhammad Maka hendaknya jin dan manusia bersaksi bahwa aku seorang
Rafidliy
jika sekiranya al-Mudzdabdzab al-Hizbi dan Lazuardi al-Haqid menghendaki untuk melanjutkan mengupas kejelekan
al-Buthi ini, maka insya Allah peperangan antara pembelaan yang haq dan penghancuran yang bathil ini akan terus
berjalan
Jilbab Hitam Menurut Ulama Yaman
Juga sabdanya ‘alaihi Sholaatu wa Salaam : ”Ya Allah, jadikanlah dirinya orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki

K
KABUT BERACUN ITU BERNAMA VALENTINE’S DAY
Kafirkah Orang Yang Tidak Mengkafirkan Orang Kafir?
Kafir Tanpa Sadar Mengusung Pemahaman Khawarij
KAFIRNYA DUKUN DAN TUKANG SIHIR
Kaidah dalam Tuduhan
Kaidah ini akan lebih memperlebar perpecahan dan perselisihan
Kaidah ini akan Mempersempit ruang gerak Seorang Ahlus Sunnah
Kaidah ini berseberangan dengan perintah Allah
Kaidah ini suatu penyelesaian yang bid’ah
Qaidah ini tidak sejalan dengan Manhaj As Salaf
Kaidah Yang (Hampir) Ditinggalkan Dalam Beragama (1/4)
Kaidah Yang (Hampir) Ditinggalkan Dalam Beragama (2/4)
Kaidah Yang (Hampir) Ditinggalkan Dalam Beragama (3/4)
Kaidah Yang (Hampir) Ditinggalkan Dalam Beragama (4/4)
KAJIAN SEPUTAR TAUHID (2) KEUTAMAAN TAUHID DAN BAHAYA SYIRIK
Kapan Seseorang Menyalahi Paham Salaf Dan Dikatakan Bukan Salafi ? Bagaimana Membantah Ahli Bid'ah?
Kapan seseorang yang keliru diberikan udzur?
karakteristik Ahlul Bid’ah, mereka menenggelamkan kepalanya ke dalam tanah namun ekornya siap menyengat siapa
saja yang mendekat, bagaikan kalajengking!
KARAKTERISTIK MANHAJ YANG BATIL
Karbala Bukan Tanah Suci
Kasyfu Syubahat, Membongkar Akar Kesyirikan
Kata Wahabiyyah Dinisbatkan Kepada Seorang Ulama Bukan Dinisbatkan Kepada Marx Atau Lenin
KEABSAHAN KHILAFAH ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ, bantahan syubuhat syi'ah ke-1
Kebangkitan Islam
KEBENARAN YANG TIDAK TERORGANISIR DIKALAHKAN OLEH KEBATILAN YANG TERORGANISIR
KEBERANIAN SEJATI
Kebid'ahan Itu Berbahaya Karena Merusak Hati Dan Jasmani Sedangkan Musuh Islam Hanya Merusak Jasmani
kebobrokan as-Saqqof yang dipenuhi dengan fitnah, kedustaan dan kejahilan
Kecemburuan Hud-Hud Terhadap Penyelewengan Tauhid
Kecemburuan Wanita dan Hikmah Ta’addud (Poligami)
Kedudukan Akal Dalam Islam
Kedudukan As-Sunnah dalam Islam - Manziilatus-Sunnah fil-Islaam
KEDUDUKAN KHABAR AHAD
KEDUDUKAN SUNNAH RASULULLAH shalallahu'alaihi wassallam DALAM ISLAM
Kedudukan Wanita dalam Islam
kedustaan terhadap salafiyin
kefanatikan yang luar biasa terhadap Hanafiyah, kefanatikan yang melebihi fanatiknya Zamakhsyari terhadap Mu’tazilah
Kegagalan Islam Liberal dalam Memahami Ijtihad
Keharusan Memiliki Ilmu Dalam Memberi Nasehat Dan Berda'wah
kejahilan, kedustaan, perancuan, pengkhianatan ilmiah, penyembunyian al-Haq dan kedengkian as-Saqqof kepada
Syaikh al-Albani.
Kejayaan Hanya Milik Islam
Kekejaman Hasan Ali as-Saqqof terhadap para sahabat dan ulama ummat ini.
Kekokohan Agama dengan Menyempurnakan Pondasinya
Kelemahan Riwayat Maalik Ad-Daar - Dialog Bagian II
Kelemahan Riwayat Maalik Ad-Daar - Dialog Bagian III (Penjelasan Atas Persyaratan Al-Imam Muslim)
Kelemahan Riwayat Maalik Ad-Daar - Dialog Bagian IV (Penjelasan Atas Inkonsistensi, Tanaqudl, dan Rapuhnya Dasar
Berpijak dalam Tashhih)
Kelompok Hizbut Tahrir dan Khilafah, Sorotan Ilmiah Tentang Selubung Sesat Suatu Gerakan
Kemungkaran-Kemungkaran Dalam Perayaan Maulid
Kenali Dakwah Ikhwanul Muslimin
Kenyataan (Realita) Umat Islam Dan Berita Kenabian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam 1-3
Kenyataan (Realita) Umat Islam Dan Berita Kenabian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam
Kepada Siapa Hati Kita Bergantung?
Kepalsuan Kisah Harun Ar-Rasyid dan Abu Nuwas dalam Dongeng 1001 Malam
6 Kerusakan di Valentine’s DayKERUSAKAN-KERUSAKAN MAULID

Kesalahan-kesalahan Yusuf Qaradhawi


kesalahan dan kedangkalan dalam berfikir serta kesalahfahaman yang sangat nyata
kesesatan dan kesyirikan ajaran al-Kautsari kepada ummat
ketahuilah bahwa dia ahli bid’ah yang dimanja
Ketahuilah wahai orang yang berakal, bahwa orang yang engkau dengang-dengungkan sebagai muhaddits ini adalah
tidak lebih dari para pencela sahabat dan melemparkan tuduhan kafir terhadap ulama ummat ini You
No Friends
are offline.
Online
Go online

10 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Keterkaitan 'Abdullah 'Azzam dengan Usamah bin Laden


Ketetapan Hari Kebangkitan
KETIDAKADILAN AS-SAQQOF DAN KEFANATIKANNYA TERHADAP GURUNYA MUHAMMAD ZAHID AL-KAUTSARI
AL-HANAFI
Ketika sang pendusta sok berbicara
KEUTAMAAN ABU BAKAR DAN UMAR DI ATAS ALI RADHIALLAHU 'ANHUM, syubuhat syi'ah ke
2
Keutamaan Ilmu Syar'i Dan Mempelajarinya
Keutamaan Ilmu Syar'i Dan Mempelajarinya : Ilmu Lebih Baik Daripada Harta
Keutamaan Ilmu Syar'i Dan Mempelajarinya : Ilmu Adalah Jalan Menuju Kebahagiaan
Keutamaan Ilmu Syar'i Dan Mempelajarinya : Orang Yang Berilmu Akan Allah Angkat Derajatnya
KEWAJIBAN BERTAUHID DAN MENJAUHI KESYIRIKAN
Kewajiban Memberikan Perhatian Kepada Aqidah Tidak Berarti Melalaikan Syariat Yang Lainnya
Kewajiban Mengikuti Cara Beragamanya Sahabat
KHAWARIJ KONTEMPORER
Khawarij Kontemporer
Khilafah, Imamah dan Pemberontakan
Khilafah – Kerajaan dan Orientasi Utama Dakwah Kaum Muslimin
KHILAFAH TIDAK HARUS ADA PADA AHLUL BAIT, bantahan syi'ah ke 3
Khilaf / Perselisihan adalah suatu Keburukan
Khilaf / Perselisihan adalah tanda dari Ahlul Bid’ah
Khilaf yang timbul akibat bantahan terhadap Bid’ah lebih ringan dibandingkan dengan merebaknya Bid’ah dan
Kesalahan
KHURUJ ALA JAMA”AH TABLIG
Kisah Hizbullah (1-3)
Kisah Nabi Yusuf dan Meminta Jabatan
Kisah Taubatnya 3 Wanita Syi’ah
Kitab Fadha`il Al-A'mal dalam Timbangan As-Sunnah
kitab-kitab karya ulama hadits Tentang Permasalahan Sahabat
Kitab-Kitab yang Membantah Kesesatan Jahmiyah
kitab sufiyah yang penuh dengan cercaan terhadap ulama Ahlus Sunnah terutama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
kitab TADZKIRAH… dan keSESATan di dalamnya…
kitab Tanaqudlaat Albany yg ditulis oleh si pendengki ini penuh dengan fitnah, kedustaan, tadlis, talbis dan
pengkhianatan ilmiah
kitab yang ditulis oleh para ulama yang juga membantah tanaqudlaat tulisan as-Saqqof
Kita Tidak Mungkin Bersatu dengan Allah !!! : Membedah Kekeliruan Kaum Sufi dalam Memahami Hadits Wali
Komentar Anti Wahhabi :Menyamakan Wanita dengan Keledai dan Anjing
kOMENTAR Perisai Penuntut Ilmu Dari Syubhat ath-Thalibi
Kompilasi Diktator-diktator Sadis
Kondisi Keadaan Firqatun Najiyah Dan Ath-Thaifah Al-Manshurah Telah Disifatkan Dengan Empat Sifat
kontradiksi al-Buthi dari kedua kitabnya
Kontroversi Kehadiran Nabi Dalam Peringatan Maulid Nabi
Koreksi atas kaidah sesat Ikhwanul Muslimin
Koreksi Buku “Siapa Teroris? Siapa Khowarij?” 1 (
BUKAN PEMBELAAN TEHADAP BA’ABDUH, NAMUN PEMBELAAN
TERHADAP SALAFIYAH )
Koreksi Buku “Siapa Teroris? Siapa Khowarij?” 2
Koreksi Buku “Siapa Teroris? Siapa Khowarij?” 3
Koreksi DR. Ibrahim ar-Ruhaili terhadap buku Laa Tahzan dan pengarangnya serta pemikiran da’i kondang Salman
Al-Audah dan Safar Hawali
KOREKSI TERHADAP GERAKAN DAKWAH Hizbut Tahrir (HT)
KOREKSI TERHADAP GERAKAN DAKWAH Ikhwanul Muslimin (IM)
KOREKSI TOTAL MANHAJ IKHWANUL MUSLIMIN Silsilah Rudud (Bantahan) terhadap Dakwah Ikhwanul Muslimin
(Bagian 4)
KOREKSI TOTAL MANHAJ IKHWANUL MUSLIMIN Silsilah Rudud (Bantahan) terhadap Dakwah Ikhwanul Muslimin
(Bagian 3)
KOREKSI TOTAL MANHAJ IKHWANUL MUSLIMIN Silsilah Rudud (Bantahan) terhadap Dakwah Ikhwanul Muslimin
(Bagian 2)
KOREKSI TOTAL MANHAJ IKHWANUL MUSLIMIN Silsilah Rudud (Bantahan) terhadap Dakwah Ikhwanul Muslimin
(Bagian 1)
Kritikan Ilmiah untuk Penentang Dakwah Tauhid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab
Kumpulan Artikel : Catatan Atas Kaidah Sesat Ikhwanul Muslimin : “Tolong-menolong dalam
Kesepakatan dan Toleransi dalam Perselisihan”
Kufr Can Occur Without Believing in Kufr or Desiring It
Kufr Can Occur Without Istihlaal or Juhood
Kufr Occurs by Beliefs, Statements and Actions
Kufr Occurs by Beliefs, Statements and Actions
Kufur Difinisi Dan Jenisnya
Kumpulan Artikel Bid’ahnya Perayaan Maulid
Kumpulan Artikel tentang Syi’ah
Kumpulan Fatwa Seputar Perayaan Maulid
Kunci-Kunci Ilmu Gaib, Hanya Allah Yang Mengetahuinya

L
La Ilaha Illallah, Antara yang Benar dan yang Salah
LAA ILAAHA ILLALLOH Makna, Rukun dan Konsekuensinya
Langkah-Langkah Untuk Menang
Lantas dimanakah sikap amanah dan penghargaan terhadap ilmu wahai as-Saqqof???
Lantas, dimanakah ucapan yang tinggi ini di hadapan as-Safsaf (gelar yang diberikan Syaikh Ali kepada as-Saqqof)?!!
Larangan Bermajelis Dengan Ahli Bid’ah
Larangan Bermajelis (Duduk-Duduk) Bersama Ahlul-Bid'ah
Larangan Keras Membunuh Orang Kafir Mu’ahid (= Orang Kafir yang Terikat Perjanjian dengan Kaum Muslimin) You
No Friends
are offline.
Online
Go online

11 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

larangan melakukan taklid seperti ini telah dinyatakan secara transparan oleh para imam generasi baru dalam kalangan
madzhab Abu Hanifah
LDII: Nasihat Untuk Kembali ke Manhaj Salafus Sholih (1)
lebih rinci tentang hakikat al-Ghumari ini telah dipaparkan oleh Syaikh Ali Hasan di dalam bantahannya terhadap dirinya
dan telah disibak pula kesesatannya di dalam Majalah al-Asholah
lemparan kepada as-Saqqof dan pendukungnya…
lihainya si mudzabdzab dan Lazuardi al-Jawi ini di dalam berbuat dusta dan makar terhadap ahlus sunnah.
Lupa Ilmu Yang Telah Dipelajari Dan Keluarnya Wanita Untuk Menuntut Ilmu

M
Mahdi, yang Diimani dan Dinanti
Makkah dan Madinah Bukan Cakupan Daarul-Kufur
Makna dua kalimat syahadat
Makna Kelapangan dalam menyikapi Masalah Khilafiyah
Makna Syahadatain, Rukun, Syarat, Konsekuensi Dan Yang Membatalkannya
Makna Thaghut
Malaikat, Manusia dan Jin Tidak Dapat Mengetahui yang Ghaib
Manhaj Ahlusunnah dalam mentahdzir - Muqoddimah 1
Manhaj Ahlusunnah dalam mentahdzir - Muqoddimah 2
Manhaj (142 Articles) :The Methodology of the Salaf us-Saalih Explained
MANTAN KEPALA MOSSAD: Ahmadi Nejad, Presiden IRAN, adalah “Kado Istimewa” bagi YAHUDI (Negara Israel)
Mari Sejenak Berbicara Tentang Zodiak
Masalah Al-Hakimiyah Merupakan Perkara Yang Baru
Masalah Fiqhul Waqi' Dan Pentingnya Mengenal Realita
MAULID : Tinjauan Sejarah dan Analisa Dampak
Mayoritas Kaum Muslimin Tidak Memahami Makna Laa Ilaaha Illallah Dengan Pemahaman Yang Baik
Mayoritas Perkara Aqidah tetap dengan Kabar Ahad
Meluruskan Kesalahan Suatu Kewajiban
MELURUSKAN PEMAHAMAN KELIRU TENTANG SYAIKH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB
Meluruskan Pemahaman tentang Kemudahan Dalam Islam
Memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat terutama dalam masalah aqidah.
Memahami Kufrun Duna Kufrin Dan Khilafah Harus Suku Quraisy?
Memakai Celana Pantalon Masih Diragukan Kesalafiannya
Memaknai Politik Syar'i
Membandingkan Antara Syari'at Dan Undang-Undang, Serta Seruan Sukuisme, Sosialisme
membantah dan membongkar kedok kesesatan al kautsari
membantah murid al-Kautsari yang bernama Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang yang didaulat sebagai ahli hadits oeh
Ikhwanul Muslimin yang berakidah sufi dan jahmi (hal. 45)
”Membantah Pengingkaran Tauhid”
Membantah setiap yang menyelisihi syariat baik dia seorang muslim atau non muslim.
Membedakan antara ketergelinciran ulama ahli sunnah dengan kesesatan para dai-dai yang menyeru kepada bid’ah.
Membenarkan Adanya Karomah Para Wali
Memberangus Paham Nabi Palsu
MEMBONGKAR KEBODOHAN AS-SAQQOF DALAM ILMU HADITS DARI KITAB GELAPNYA ”TANAQUDLAAT
ALBANY”

Membongkar Kedok Jamaah Tabligh


Membongkar Kedok Sufisme di Hadramaut
Membongkar Kedustaan Dzurriyyat Khowarij
MEMBONGKAR KEDUSTAAN, TALBIS DAN TADLIS AS-SAQQOF SERTA PENGKHIANATANNYA DARI KITAB
GELAPNYA ”TANAQUDLAAT ALBANY”
Membongkar Kerancuan Dalam Tauhid
Membongkar Kesesatan Dan Penyimpangan Gerakan Dakwah Ikhwanul Muslimin
Membongkar Kesesatan Doraemon Cs
Membongkar Kesesatan Syiah
Membongkar Selubung Hizbut Tahrir (I-III)
Membuka lebar-lebar setiap jalan yang ditutup oleh Syara’
Mendalami Tauhid Al-Asma` wash Shifat
Memerangi Penguasa yang Fasiq atau Dhalim
Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran.
Memilih-Milih Guru/Ustadz dalam Menuntut Ilmu ?
Memohon Dan Berdo'a Kepada Selain Allah
Memohon Kepada Allah Agar Menolong Ulama-Ulama Kita Dari Mulut-Mulut Orang Bodoh
Menangkal Bahaya JIL (Jaringan Islam Liberal) dan FLA (Fikih Lintas Agama)
Menafsirkan Al-Qur'an Dengan Musik, Irama Dan Nyanyian Nasyid, Celaan Terhadap Nabi Musa Dan Sahabat
Mencaci-Maki Agama Dalam Kondisi Emosi
Mencari Berkah dari “Sang Kyai”
Mencela Makhluk, Mencela Allah
Mencela Shahabat ?
Mencintai Ahlul Bait Sesuai Dengan Wasiat Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam
Mendatangi Paranormal
Mendiskreditkan Buta Huruf (Ummii)
MENDULANG FAIDAH DARI KITAB AL-QAULUL MUFID ‘ALA KITABIT
menelanjangi dan menyingkap kebodohan si Mudzabdzab ini dan Lazuardi al-Jawi al-Hizbi yang penuh dengan
pemalsuan, kedustaan dan pengkhianatan ilmiah
Meneliti Kembali Sanad Hadits: Wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah Fatimah”
MENEPIS TUDUHAN MEMBELA KEBENARAN Bantahan Terhadap Tuduhan Dusta Fauzan al-Anshori
Menerangkan Keadaan Seseorang Bukan Termasuk Ghibah
MENGAMBIL ILMU DARI MASYAIKH YORDANIA
Mengambil Lahiriyah Al-Qur’an Dan As-Sunnah Merupakan Prinsip Dasar Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
Menganggap Tauhid Hakimiyah Merupakan Tauhid Keempat, Ia Adalah Mubtadi'
Mengapa dirimu begitu lancang mencela dan mencercanya dengan membawa berita tak bersanad dan dengan sanad
palsu??
Mengapa Kita Harus Memakai Nama Salafi?
Mengapa Manhaj Salafi Saja You
No Friends
are offline.
Online
Go online

12 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

MENGAPA MENOLAK KHOBAR AHAD (Sebuah Kajian Historis)


MENGAPA MEREKA LEBIH MENDAHULUKAN KHILAFAH DARIPADA TAUHID ???
MENGAPA MEREKA MENOLAK HADITS AHAD???
Mengapa Mereka Tidak Menisbatkan Diri Kepada Al-Qur'an, Sehingga Dikatakan Ahlul Qur'an ?
Mengapa Musibah Selalu Mendera?
Mengapa Saya Keluar dari Wahdah Islamiyah?
Mengembalikan Kedaulatan Hukum Allah
MENGENAL ABU SANGKAN DAN KEILMUANNYA (I-II)
Mengenal lebih dekat “Syaikh”nya Nahdatul Ulama
MENGENAL SYI’AH LEBIH DALAM LAGI
Mengenaskan, Kematian Nuruddin, Khalifah Pertama Ajaran Ahmadiyah
Menggantungkan ‘Illat Ahkamul Fiqhiyah dengan dalih sebagai suatu Masalah Khilafiyah
Menggerakan Jari dalam Tahiyat, Sunnah?
Menghargai Pendapat Orang Lain
Mengidentifikasi NEO-KHAWARIJ sebagai Sejelek-jelek Mayat di Kolong Langit
Mengikuti Ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Bukanlah Teroris 1-6
Mengikuti Madzhab Yang Empat
Mengikuti Ulama Dan Umara
MENGKAFIRKAN TANPA SADAR (1)
Mengkafirkan Kaum Yahudi Dan Nashrani
Mengklaim bid’ahnya berintisab kepada salaf
Mengkritik dengan Manhaj Syar’i
Mengingkari Tauhid Asma Wa Sifat
Mengobral Aurat Merusak Masyarakat (1) dan (2)
Mengoleksi Buku Tapi Tidak Membacanya, Kedudukan Dan Keutamaan Ahlul llmi
MENGUNGKAP KEBODOHAN DAN KEDUSTAAN ABDUL-HUSAIN ASY-SYI’I DALAM KITAB AL-MURAJA’AAT –
MANIPULASI HADITS
MENILIK KITAB-KITAB HADITS KAUM SYI’AH 1, 2 dan 3
Menimbang Pemikiran Penulis Buku "Syifaul Fuad"
Meninjau Ulang Emansipasi: Ada Apa dengan Emansipasi?
Menjadikan Al-Qur’an dan sunnah sebagai pedoman hidup dalam segala perkara.
Menjadikan Kyai Sebagai Sesembahan Selain Allah
Menjadikan perselisihan sebagai sandaran hukum
Menjadi Salafi, Mengapa Tidak?
Menjawab Abu Salafy (1)
Menjawab Abu Salafy (2)
Menjawab Abu Salafy (2)
Menjawab Syubuhat Quburiyun
MENJAWAB SYUBUHAT TAWASSUL
MENJAWAB TUDUHAN MELURUSKAN KESALAHPAHAMAN (bagian 2) Halawi Makmun (MMI)
MENOLAK PENYATUAN SUNNI DAN SYI'AH
Mentahdzir mubtadi adalah suatu keharusan ?
Menuntut Ilmu Hanya Bersandar Kepada Kaset-Kaset Ceramah Dan Tidak Duduk Di Halaqah-Halaqah Ilmu
Menuntut Ilmu Untuk Meraih Materi Dan Ijazah
menurut mereka, kodifikasi ilmu hadits saat ini bukanlah cara untuk menuju kebangkitan Islam
Menyebut Hukum Potong Tangan Sebagai Tindak Pelanggaran HAM
Menyelewengkan Makna La ilaha illallah, Wujud Penyimpangan Akidah
Menyikapi Buku-Buku Menyesatkan
Menyikapi Fitnah Dan Tuduhan Murji'ah,
Menyikapi Kesalahan ‘Ulama Ahlus-Sunnah
MENYIKAPI PENGUASA YANG DHALIM – Tanya Jawab
MENYIKAPI AKSI-AKSI TERORIS KHAWARIJ
MENYIKAPI FITNAH DAN TUDUHAN MURJI’AH
Menyingkap Kebatilan Teori Darwin
Menyingkap Syubhat LDII
MENYINGKAP SYUBHAT TERHADAP DAKWAH SALAFIYYAH 1 (
“Apakah Syaikh Rabi’ Al-Madkholi dan Syaikh Bakr Abu Zaid Berselisih Dalam
Masalah Manhaj?” )
MENYINGKAP SYUBHAT TERHADAP DAKWAH SALAFIYYAH (2) (

“ Apakah Syaikh ‘Abdul Muhsin al-‘Abbad mencela Syaikh Rabi’ Al-Madkholi?” )


“MENYINGKAP WAHHABISME”

Menyorot Perayaan Valentine Days

# Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam dalam bidang ibadah, akhlak dan dalam segala
bidang kehidupan hingga merekapun terasing.

Mengobral Aurat Merusak Masyarakat (1) dan (2)

Mengolok-Olok Syari'at

MENYENTUH ISTRI: MEMBATALKAN WUDHU?


Menyoal Bermu'amalah Dengan Yayasan Ihya'ut Turats
Menyoal Kiprah Muslimah
MENYOROT PERAYAAN CHRISTMAS (NATAL)
Meraih Kemuliaan Dengan Islam
Mereka Adalah Penjahat!!!
Mereka Berbohong atas Nama Kami 1
Mereka Berbohong Atas Nama Kami ( bagian 2)
mereka memerangi aqidah salafiyah yang mengajarkan kemurnian aqidah
mereka menuduh bahwa Syaikhul Islam adalah mujassim dan beraqidah tahayyuz
Meremehkan dan melecehkan hadits-hadits shahih. Ana katakan : Bahkan as-Saqqof ini dangkal dan bodoh
pemahaman haditsnya,
You
No Friends
are offline.
Online
Go online

13 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

METODE SALAF DALAM MENERIMA ILMU


METODOLOGI IBNU TAIMIYAH DALAM MEMBEDAH BID'AH KHAWARIJ
MEWASPADAI BERBAGAI BENTUK SYUBHAT
Mewaspadai Murji`ah!
MiSconceptions (32 Articles) : Common Misconceptions about Islaam and the Way of the Salaf.
Misteri Alam Kubur
Moderat Karakteristik Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
More on the Condition of al-Kawthari and the Deception of Hasan Alee Saqqaf
Muhammad Zahid al-Kautsari al-Jahmi (w. 1371 H), seorang yang mengumpulkan segala bentuk kebid’ahan di dalam
dirinya.
Muhammad Zahid al-Kautsari ini menghimpun kesesatan ahli bid’ah dan ahli ahwa’ dengan mendahulukan fanatik
madzhabinya ketimbang hadits-hadits nabi yang mulia
Mujaddid’ (baca : Mudzabdzab)
Mukmin Sosok yang Menakjubkan
Mungkinkah Salafi Berdasi, Berjas dan Memakai Pantalon?
Musuh-musuh Dakwah Tauhid
Musyawarah Adalah Peraturan Allah
Mu'tazilah, Kelompok Sesat Pemuja Akal
Muzik – Bantahan 1: Benarkah Hadis Bukhari Cacat & Terputus Sanadnya?

N
Nabi Khidir antara Hidup dan Mati
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memperingatkan umatnya dari mencerca sahabat
NASEHAT AL-‘ALLÂMAH ‘ABDULLÂH AL-MUTHLAQ (KEPADA KAUM YANG MEMPERSEMPIT
MAKNA SALAFIYAH )
NASEHAT DAN JAWABAN SYAIKH MUHAMMAD MUSA NASHR
Nasehat Fadhilatus Syaikh Wasiyullah ‘Abbas Al-Hindi Hafidahullahu Kepada Salafiyun
Nasehat Kasih Sayang Untuk Umat Islam dan Pembawa Panji Dakwah Salaf
Nasehat Kepada Teroris
NASEHAT SYAIKH AHMAD SHALIH AZ-ZAHRANI ( Menguji Orang )
NASEHAT SYAIKH ALI HASAN DAN SYAIKH MUSA NASHR KETIKA DAUROH DI MASJID BRIXTON
TENTANG PERSELISIHAN
NASEHAT SYAIKH AL-MUHADDITS ABDULLAH AL-UBAILAN (

SYAIKH ALI HASAN DENGAN DR AHMAD BAZMUL )


NASEHAT SYAIKH IBRAHIM AR-RUHAILI KEPADA GENERASI MUDA SALAFIYUN
Nasehat Untuk Jalan Kebangkitan Islam
Nasehat Untuk Kelompok Hizbut Tahrir
Nasehat Untuk Kelompok Jama’ah Tabligh
Nasehat Untuk Kelompok Sufi
NASH FAKS SYAIKH AL-ALBANI KEPADA PARTAI FIS ALJAZAIR
Niat kami kan baik, kami mau jihad…mau dakwah
NIAT YANG BAIK TIDAK MENGELUARKAN SESUATU YANG BID’AH DARI KEBID’AHANNYA
Nikah Beda Agama (Hukum Islam VS Hukum Setan)
Nikmat Bertutur Dan Berbicara
NOORDIN N STOP!!!
Notes on the Evils of Innovation
Nuh Hamim Keller Dia memiliki tulisan-tulisan gelap yang mencerca ahlus sunnah dan ulamanya.
Nuh Hamim Keller ini Ia mengajarkan ajaran sufi bid’ah yang memperbolehkan dzikir sambil menari dan menyanyi.
Hamim Nuh Keller ini adalah penjaja pemahaman dan pemikiran yang sesat dan menyesatkan
Nuh Hamim Keller ini adalah seorang penganut shufi aliran Syadzili, aqidahnya jahmi tulen, ahlul bid’ah terbesar dan
pendengki Ahlus Sunnah.
Nuh Hamim KeIar pun memperbolehkan bertawasul dengan mayit dan bertabaruk dengan mereka.
Nuh Hamim Keller[24] sang pembela kebid’ahan didukung oleh simpatisan Hizbut Tahrir seperti Muhammad Lazuardi
al-Jawi bersepakat di dalam kegelapan as-Saqqof di dalam memerangi Ahlu Sunnah

O
Orang Bodoh Dari Kalangan Ahli Mantiq Pengekor Yunani Menganggap Syari'at Itu Hanyalah Doktrin?
Orang Mati Dapat Memberi Manfaat?
Orang-Orang Yang Mengingkari Hadits Al-Mahdi Dan Jawabannya
Orang Pintar”
Orang yang Menggenggam Bara Api
O... Tidak wahai mudzabdzab!!! Sungguh akan kembali ucapanmu di atas kepadamu sendiri dan kelompokmu yang kau
puja dan kau puji,

P
padahal sebenarnya bukanlah pertentangan, tetapi lebih merupakan ralat atau koreksi atau ruju’, dan ini sesuatu yang
dapat difahami oleh para penuntut ilmu
Paham Al-Khawarij Akan Terus Berlanjut
PANDANGAN AL-MUHADDITS ‘ABDULLÂH AL-‘UBAILÂN TENTANG JUM’IYAH IHYÂ` AT-TURÔTS KUWAIT
Pandangan Fadhilatus Syaikh Abdus Salam Barjas Alu Abdil Karim rahimahullahu terhadap buku Rifqon Ahlas Sunnah
bi Ahlis Sunnah
Pandangan Materialistis Terhadap Kehidupan Dan Bahaya-Bahayanya
Pandangan Mereka Madzhab Salaf Lebih Selamat Dan Madzhab Kholaf Lebih Ilmiyah Dan Lebih Bijaksana ?
Pandangan Samahatus Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh terhadap buku Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah
Pandangan Samahatus Syaikh Sholih Fauzan al-Fauzan terhadap buku Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah
Para shahabat adalah hujjah ::
Para ulama Salaf dan Kholaf bangkit membantah pemahaman sesat Jahmiyah
Para Ulama Salaf senantiasa menuntut adanya dalil dari setiap pendapat
Pelajaran Berharga Dari Dakwah Syaikh Rabi’ di Sudan
Pelajaran Terbesar Dari Al Qur’an
Pemahaman Salaf ma’shum dari segala bentuk Perselisihan
Pemalsuan Kitab Al-Adzkaar Oleh Wahabiy
Pemalsuan Perkataan Al-Imam Malik rahimahullah
Pembagian Bid'ah Dan Hukum Bid'ah Dalam Agama Islam You
No Friends
are offline.
Online
Go online

14 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

pembahasan sistematik tentang studi kritis terhadap Tarikh ath-Thabari yang ditulis oleh DR. Muhammad Amhazun
dalam disertasinya yang berjudul Tahqiq Mauqif ash-Shohabah fil Fitnah min Riwayaati al-Imaam ath-Thobari wal
Muhadditsin yang telah diterjemahkan dengan judul ”Fitnah Kubra”.
Pembagian Orang Kafir dalam Islam
Pembatal-pembatal Keimanan
“PEMBEBEK DA’I SESAT YUSUF BIN ABDILLAH AL-QORDLOWI?”
Pembelaan dari tuduhan keji para ekstrimis (ghullath) terhadap Syaikh Muhammad Rasyid Ridha.
PEMBELAAN KEDUA TERHADAP IMAM AL-MUHADDITS AL-ALBANI
PEMBELAAN SYAIKH MUHAMMAD HASSAN TERHADAP AL-‘ALLAMAH AL-MUHADDITS AL-ALBANI
PEMBELAAN TERHADAP ABU HURAIROH (1)
PEMBELAAN TERHADAP ABU HURAIROH (2)
PEMBELAAN TERHADAP AL-IMAM AL-MUHADDITS AL-ALBANY DARI KEDUSTAAN HASAN ALI AS-SAQQOF DAN
PENDUKUNGNYA ( Silsilah Bantahan Ilmiah Pertama Terhadap Tuduhan Dusta Muhammad Lazuardi al-Jawi
dan Rekan-Rekannya Dari Hizbut Tahrir )
Pemberontakan Terhadap Penguasa Dan Batasan-Batasan Syar'inya
pendahulu Fanatikus Hanafiyin yang bernama Ala`uddin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari al-Hanafi (w. 841 H)
menuduh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kekafiran
Pendahuluan : At-Tauhid Awwalan Ya Du'atal Islam
PENDAHULUAN Rifqan Ahslussunnah
Pendapat Beberapa Ulama dalam menyikapi Kaidah ini
Pendapat Para Ulama Tentang Susuan Orang Yang Telah Dewasa
pendengki dari Mesir yang bernama Mahmud Sa’id Mamduh asy-Syafi’i al-Mishri yang menulis kitab Tanbihul Muslim ila
Ta’addi al-Albani ’ala Shahih Muslim (Peringatan terhadap Muslim terhadap kelancangan Albani terhadap Shahih
Muslim),
Pendusta Ulung
Penegakan Syari’at Islam ala FPI
PENERAPAN DUA KALIMAT SYAHADAT
Penetapan bahwa Orang-Orang yang Merayakan Maulid
PENGARUH BURUK PEMIKIRAN MURJI’AH
PENGARUH BURUK PEMIKIRAN MURJI’AH
Pengertian Al-Wasath Dalam Agama
Pengertian Ilmu Syar'i
PENGGUNAAN KEKERASAN DALAM MENGINGKARI PARA PELOPOR BID’AH TIDAK BERARTI LOYAL TERHADAP
KAUM KAFIR
PENGGUNAAN KEKERASAN DALAM MENGINGKARI PARA PELOPOR BID’AH TIDAK BERARTI LOYAL TERHADAP
KAUM KAFIR
pengkhianatan, talbis dan tadlis as-Saqqof sang pendusta
MENGENAL ABU SANGKAN (SANG PENCIPTA AJARAN BARU PELATIHAN SHALAT KHUSYU’)
PENYIMPANGAN ABU SANGKAN DALAM BUKUNYA “PELATIHAN SHALAT KHUSYU’” (1) [PENTING]
MENGENAL ABU SANGKAN (SANG PENCIPTA AJARAN BARU PELATIHAN SHALAT KHUSYU’) (2)
PENYIMPANGAN ABU SANGKAN DALAM BUKUNYA “PELATIHAN SHALAT KHUSYU’” (3) [PENTING]
Penyimpangan Tarbiyah Wahdah Islamiyah
Penjelasan Fatwa Syaikh Abdul 'Aziz Bin Baz 1
PENJELASAN KAIDAH-KAIDAH DALAM MENGAMBIL DAN MENGGUNAKAN DALIL
PENJELASAN LEMBAGA ULAMA SENIOR ARAB SAUDI TENTANG TERCELANYA SIKAP EKSTRIM DI DALAM
PENGKAFIRAN DAN DAMPAK NEGATIFNYA
Penjelasan Para ‘Ulama tentang Meng-ghibahi Pembawa Kebatilan
Penjelasan Sikap Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Terhadap Ilmu Kalam
Penjelasan Tentang Ketidak Jelasan Aqidah Yang Benar Dan Konsekuensinya Dalam Benak Kebanyakan Orang
Penulisan Lafal Allah Dan Muhammad
Penutup : Koreksi Kaidah Ikhwanul Muslimin
PENUTUP (Maulid - selesai)
Penutup Rifqan Ahlussunnah wa Jama'ah
PENYAKIT UMMAT DAN SOLUSINYA
Penyamaan Agama adalah Perbuatan Kufur
PENYATUAN AGAMA DALAM PANDANGAN ISLAM DAN FITRAH YANG SUCI
Penyembah Akal Adalah Pengikut Iblis
Penyeru kepada Petunjuk & Penyeru kepada Kesesatan
Penyimpangan Dan Larinya Para Pemuda Dari Nilai Agama
PENYIMPANGAN – PENYIMPANGAN ABU SANGKAN (1-3)
Peperangan Kita dengan Kuffar Bukan Peperangan karena ‘Aqidah !! – Penafikkan Jihad Ofensif ?
Perayaan Maulid adalah bid’ah
Perayaan Maulid Nabi dalam Sorotan
Perbedaan Antara Ba'iat Sunnah Dan Ba'iat Hizbiyyah ?
Perbedaan Antara Mahdi Ahlus Sunnah dan Mahdi Syi’ah
Perbedaan Pendapat dalam Ahkamul Fiqhiyah
Perbedaan Pendapat dikalangan Shahabat Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallam – pada permasalahan Ijtihad
PERIHAL TENTANG AHBASY YANG NYATA KESESATANNYA
Peringatan Dari Bahaya Penculikan, Pembunuhan Serta Tindak Peledakan
PERINGATAN DARI FITNAH EKSTREM DI DALAM MENGISOLIR DAN MENVONIS BID’AH
Peringatan Kepada Kaum Gay, Lesbian, Homoseksual
PERINGATAN TERHADAP FITNAH TAJRIH[1] DAN TABDI’[2] SEBAGIAN AHLUS SUNNAH DI MASA KINI
PERINGATAN TERHADAP FITNAH TAJRIH[1] DAN TABDI’[2] SEBAGIAN AHLUS SUNNAH DI MASA KINI
Perisai Penuntut Ilmu dari Syubhat ath-Thalibi (1)
Perisai Penuntut Ilmu dari Syubhat ath-Thalibi (2)
Perisai Penuntut Ilmu Dari Syubhat ath-Thalibi (3)
Perisai Penuntut Ilmu Dari Syubhat ath-Thalibi (4)
Perkara Khilaf adalah suatu perkara Kauniyah
Perkataan dan Fatwa Para Ulama ( maulid )
Perkataan 4 Imam Madzhab di Dalam Mengikuti Sunnah
Perkataannya jelek dan busuk, sering menfitnah Ahlus Sunnah
Perkataan Para Imam Madzhab di Dalam Mengikuti Sunnah dan Meninggalkan Pendapat Yang Menyelisihinya
PERMATA NASEHAT TUK SAUDARAKU SALAFIYYIN
Permata yang Hilang
Permusuhan Antara Umat Islam Dengan Bangsa Yahudi You
No Friends
are offline.
Online
Go online

15 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

PERMUSUHAN YAHUDI TERHADAP ISLAM (TINJAUAN HISTORIS)-


Pernikahan ‘Umar bin Al-Khaththaab dengan Ummu Kultsum binti ‘Aliy – Dalil Bolehnya Wanita Mukmin Menikah dengan
Laki-Laki Kafir ?
PERNYATAAN PARA ULAMA’ ISLAM TENTANG SYI’AH RAFIDHAH
Pernyataan Tentang Hakekat dan Syari’at
Perputaran sejarah telah membuktikan bahwa Ahlu Bid’ah senantiasa terkalahkan, tertumpas dan binasa
Persaksian Para Pemuka Kelompok Ikhwanul Muslimin Atas Pemikiran Sayyid Quthub Yang Menyimpang
Perselisihan adalah Buah dari Dosa
Perselisihan dan Adabnya
Perselisihan yang masing-masingnya berpegang pada dalil
Petaka Perpecahan Umat
Pijakan lainnya yang Fasad
Pintu Keburukan yang terbuka lebar
Pokok-Pokok Manhaj Salaf : Berpijak Berdasarkan Al-Kitab Dan As-Sunnah Dengan Pemahaman Ulama Salaf
Pokok-Pokok Manhaj Salaf : Mencari Pembuktian Berdasarkan Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Nabi.
Pokok-Pokok Manhaj Salaf : Ta'wil Bisa Dibenarkan Bila Maksudnya Tafsir
POLEMIK HADITS AHAD (Bantahan Terhadap Surat Terbuka)
Poligami, Anugerah yang Terzhalimi
POLIGAMI DIHUJAT (1)
POLIGAMI DIHUJAT (2)
POLIGAMI DIHUJAT 3
Poligami, Wahyu Ilahi yang Ditolak
Ponari Sweat
Posisi Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam At-Tahkim ‘alal-Qawaaniin – Menjawab Sebagian Syubhat Takfiriyyuun
Prinsip Imam Ahlus Sunnah Dalam Al Inshaf
Prinsip Jalan Hidup dan Dakwah Ahlus Sunnah wal Jama`ah
Prioritas Dalam Dakwah
Prioritas Pembenahan Aqidah
Prof. Dr. Harun Nasution, Neo Mu’tazilah dan Paham Inkar Sunnah di Indonesia
Propaganda Emansipasi Wanita
Propaganda Sinkretisme Agama

Q
Qadar
Questions and Answers On the Raafidah Shi`ah Based upon Minhaaj us-Sunnah of Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah 1
Questions and Answers On the Raafidah Shi`ah Based upon Minhaaj us-Sunnah of Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah:
Part 2
Questions and Answers On the Raafidah Shi`ah Based upon Minhaaj us-Sunnah of Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah:
Part 3
Questions and Answers On the Raafidah Shi`ah Based upon Minhaaj us-Sunnah of Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah:
Part 4

R
Ragam Pemikiran Mu'tazilah
Rajin Pengajian Kok Sesat?
ralat atau ruju’ Syaikh al-Albani yang ia (as-Saqqof) sembunyikan.
Rasulullah Hadir Pada Perayaan Maulid Nabi?
RASULULLAH SHALALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM ADALAH NUUR (CAHAYA) ALLAH ?
Rasulullah Menjelaskan : Thaifah Al-Manshurah Memiliki Sifat-Sifat Beliau Dan Para Sahabatnya
Rayuan Nurani : Sebuah Klarifikasi dan Asa 2
Realita Kebangkitan Islam
Refutation of Shaykh Ibn Jibreen's Defence of the Innovators and Defence of Shaykh Rabee's Refutation of the
Innovators
RESENSI : Ath-Thoriq ila al-Jama’atil Umm
Ringkasan Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah
Runtuhnya Dinasti LDII
Ru'-yatullaah (Melihat Allah Pada Hari Kiamat)

S
Sahabat Dan Tabiin Berhujjah Dengan Faham Salaf Dan Manhaj Mereka
Sahabat Rasulullah Memiliki Manhaj Ilmiyah Yang Teliti Dalam Istidlal Dan Istimbat
saksi atas kedengkiannya terhadap al-Albani dan saksi atas aqidahnya yang menyimpang
Salaf dan Perdebatan
Salaf Dan Salafiyah Secara Bahasa Istilah Dan Periodisasi Zaman
Salafi Kerja Sama dengan Ikhwani?!
SALAFI BUKAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH? Sebuah kritik atas kedustaan website al-ikhwan.net
Salafi Harus Anti Sayid Qutb?
Salafiyyun Dan Daulah Islam
salafiyun mengharamkan taklid kecuali dalam keadaan darurat, seperti orang yang tidak mampu meneliti dalil, maka
tiada kewajiban baginya melainkan hanyalah taklid, dan inipun dalam keadaan darurat
salafiyun mewajibkan pengikutnya untuk ittiba’ kepada setiap muslim yang memiliki dalil terkuat, baik dari pendapat
Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanbaliyah, Tsauriyah ataupun Zhahiriyah maupun selainnya yang ditopang oleh dalil
yang kuat
SALAH KAPRAH TERHADAP UCAPAN SALAF
Salah Paham dengan Ayat “Kami Lebih Dekat dari Urat Leher”
Salah seorang musuh Sunnah dan musuh penyeru Tauhid, Syaikh Habiburrahman al-A’zhami yang bersembunyi di balik
nama samarannya Arsyad as-Salafi
Sanad Kitab ‘Aqidah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah
Sanggahan Terhadap Mereka Yang Ekstrim Dalam Menetapkan Qadar Dan Menolak Adanya Kehendak Makhluk
Sanggahan Terhadap Mereka Yang Menetapkan Kemampuan Manusia Dan Meniadakan Kehendak Allah
SANGGUPKAH AKU MENJAWABNYA?
SAPTO DARMO DALAM PANDANGAN ISLAM Bag.1
SAUDI DAN WAHHABISME DIFITNAH MENGUNGKAP AGENDA PROPAGANDA NEO-CON DI DALAM MEMERANGI
ISLAM TERUTAMA AHLUS SUNNAH
Saudi Di Mata Seorang Ulama Sunnah : Keamanan Dan Penegakan Syari'at Islam Di Negeri Saudi
Sebagian Doktrin LDII Menjiplak Ajaran Syi’ah Imamiyah
You
No Friends
are offline.
Online
Go online

16 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Sebuah Catatan Blog Perjalanan Seorang Muslimah dari Manhaj Tarbiyah ke Manhaj Salaf
Sebuah Klarifikasi dan Sebuah Asa
SEBUAH KLARIFIKASI TENTANG HAJR (BOIKOT/ISOLIR), DAN HAKIKAT MUBTADI’
Sebuah Nasehat dan Klarifikasi bagi Mujahidin yang salah langkah
Sejarah Hitam Pelecehan Terhadap Wanita Dengan Nama “Emansipasi Wanita”
Sejarah kerämat… sang Mirza Ghulam Ahmad…
Sejarah Suram Ikhwanul Muslimin
SEJAUH MANAKAH KITA DIPERBOLEHKAN IKUT BERPOLITIK?
SEKALI LAGI TENTANG IHYA’UT TURATS (1)
SEKALI LAGI TENTANG IHYA’UT TURATS (2)
SEKALI LAGI TENTANG IHYA’UT TURATS (3)
Sekilas tentang Rafidlah dan Pendirinya
Sekilas Tentang Sejarah Munculnya Ahmadiyah
Sekilas Tentang Standar Pengeluaran Fatwa Di Dunia Islam
Sekitar Hajr dan Pemboikotan
Sekitar Pemboikotan Dan Pemutusan Hubungan
Selalu taat kepada pemimpin kaum muslimin selama dalam kebaikan, berdoa untuk mereka serta menasehati mereka
dengan cara yang baik dan tidak memberontak atau mencaci-maki mereka.
SELAMAT DI ATAS PRINSIP SALAF
SELEBARAN FATWA POLITIK
Seluk Beluk Bid’ah
semoga Hizbut Tahrir mau mengambil pelajaran dan bertaubat dari kesalahannya dan mengambil aqidah salafiyah
sebagai aqidah mereka dan meninggalkan tahazzub serta fanatik mereka terhadap partai mereka.
Semua Sahabat Rasulullah Adalah Adil Dan Haram Hukumnya Mencaci Maki Mereka
Senantiasa mengutamakan dakwah kepada tauhid ibadah (Seruan hanya Allah satu-satunya Dzat yang berhak
disembah).
senjata utama Ahlul Bid’ah dan Ahwa’ adalah pengkhianatan ilmiah, kedustaan dan talbis antara haq dan bathil.
Sepercik Dari Metode Fikih Dakwah Salafiyyah (tentang demokrasi)
Seputar Issu Terorisme
Seputar Jin, Setan, Iblis dan Sifat-sifatnya
SEPUTAR PERSYARATAN MENEGAKKAN HUJJAH DI DALAM TABDI' (MEMVONIS SESEORANG SEBAGAI AHLUL
BID'AH)
SESAJEN, ADAKAH DALAM ISLAM ?
Sesatkah Jamaah Tabligh?
Sesatnya Faham Asy’ariyah dan kembalinya Syaikh Abul Hasan Al Asy’ari
sesungguhnya Mudzabdzab ini hanya menukil dan mencomot begitu saja dari website pembenci dakwah salafiyah dan
ulamanya
esungguhnya murid-murid al-Kautsari ini –secara Aqidah dan manhaj- menghembuskan pemikiran-pemikiran yang
beracun
Setiap Perkara Baru yang Tidak Ada Sebelumnya di Dalam Agama Adalah Bid'ah
Setiap Sunnah Yang Shahih Yang Berasal Dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam Wajib Diterima
Shaikh Alee Hasan and Imaam al-Albani on Kufr, the conditions of Takfir, and Istihlaal
Shaikh Ibn Uthaimeen Affirms His Defence of Al-Albaani
Shaikh Ibn Uthaimeen Clears Imaam al-Abaanee of Irjaa Once Again
Shaikh Ibn Uthaimeen on Tawhid ul-Hakimiyyah
Shaikh Ibn Uthaimeen on the Accusation of Irjaa' Against Imaam al-Albani
Shaikh Muqbil Interview with Yemen Times
Shaikh Rabee' bin Haadee on Imaam al-Albaani, Irjaa' and the Qutubiyyah
Shaikh Salih al-Fawzaan on Tawheed ul-Haakimiyyah
Shaikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah and al-Jihah (Direction for Allaah)
Shaikh ul-Islam on the Increase and Decrease of Iman
Shaykh Abdul-Muhsin al-Ubaykaan On The Khawaarij and the Renewed Ideology
Shaykh Ahmad an-Najmee and Shaykh Ubayd al-Jaabiree on the Innovators Who Accuse al-Albaani of Irjaa'
Shaykh Ahmad an-Najmee and Shaykh Ubayd al-Jaabiree on the Innovators Who Accuse al-Albaani of Irjaa'
Shaykh Ibn Uthaymeen's Tazkiyah For Shaykh Rabee' and Explanation of the Reason Why the Hizbiyyoon Attack Him
Shaykh Rabee' bin Haadee on Shaykh Alee Hasan and the Verdict of the Permanent Committee
Shaykh Saalih al-Fawzaan: Shaykh al-Albaanee Does Not Have Irjaa'
Shaykh Ubayd al-Jaabiree on Imaam al-Albaani and Irjaa'
Siapakah Abdul Qadir Al-Jailani?
SIAPAKAH AHLI SYURA
Siapakah DR Yusuf Al-Qardhawi -hadahullah-
Siapakah Imam Mahdi? (Benarkah MGA = Imam Mahdi ?)
Siapakah Jama’ah Takfir wal Hijrah ??
SIAPAKAH JAMA’AH TAKFIR WAL HIJRAH ?
SIAPAKAH MIRZA GHULAM AHMAD?
Siapakah Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani ?
Siapakah Ulama, Ashaghir dan Ahlul Bid’ah serta Para Pendukungnya
SIAPA PENCETUS PERTAMA ISTILAH WAHHABI?
Siapa Sebenarnya yang Murji’ah ?
SIAPA SEBENARNYA YANG AGEN YAHUDI ?
SIFAT KALAM BAGI ALLAH
Sifat-sifat Dajjal
Sifat-Sifat Golongan Yang Selamat Dan Kelomppok Yang Dimenangkan Apakah Terdapat Perbedaan ?
Sifat Puasa Nabi vs Sifat Puasa Wahabi
Sihir Melenyapkan Aqidah
SIKAP AHLUS SUNNAH TERHADAP IKHTILAF
Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Seorang Ulama Apabila Ia Tersalah ia Diberi ?uzur Tampa Dibid?ahkan Dan Tidak Pula
Dijauhi
Sikap Ahlus Sunnah wal Jama’ah - Salafiyyin Terhadap Berbagai Aksi Terorisme - Khawarij
Sikap Berlebihan dalam Beragama
SIKAP BERLEBIHAN TERHADAP ORANG-ORANG SHALIH
Sikap Berprasangka Jelek Dan Mencari-Cari Kesalahan Orang Lain
Sikap IM Terhadap Kelompok Sesat Syi’ah (Raafidhah) dan Kelompok-Kelompok Sesat Lainnya
Sikap IM Terhadap Penerapan Syariat/Hukum Islam
Sikap IM Terhadap Yahudi dan Nashrani You
No Friends
are offline.
Online
Go online

17 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

Sikap muslim dalam membenci dan memusuhi ahli bid’ah (II)


Sikap Ramah Dan Berlemah-Lembut
Sikap Seorang Muslim Terhadap Ayat dan Hadist Tentang Asma dan Sifat Allah
Sikap Seorang Muslim Terhadap Perbedaan Madzhab
Sikap Islam Terhadap Perbudakan
Sikap Pertengahan yang Tidak Pertengahan
Sikap Sayyid Quthb terhadap Sahabat Utsman dan Muawiyah
SIKAP ‘ULAMA BESAR YAMAN ASY-SYAIKH MUQBIL BIN HADI AL-WADI’I rahimahullah Terhadap Usamah bin Laden
(Pimpinan Al-Qaedah, Gerakan Terorisme - Khawarij International)
Silsilah Bantahan Ilmiah Pertama Terhadap Tuduhan Dusta Muhammad Lazuardi al-Jawi dan Rekan-Rekannya Dari
Hizbut Tahrir : PEMBELAAN TERHADAP AL-IMAM AL-MUHADDITS AL-ALBANY DARI KEDUSTAAN HASAN ALI
AS-SAQQOF DAN PENDUKUNGNYA
Silsilah Bantahan Ilmiah Kedua Terhadap Tuduhan Dusta Hizbut Tahrir : KLARIFIKASI TUDUHAN DAN KEDUSTAAN
’MUDZABDZAB’ HIZBUT TAHRIR DI DALAM TULISANNYA YANG SERAMPANGAN DAN SEMBRONO
Sisilah Bantahan III Terhadap Hizbut Tahrir : PEMBELAAN TERHADAP IMAM IBNU BAZ DARI TUDUHAN KEJI DAN
MEMBONGKAR SEBAGIAN PENYIMPANGAN DAN KONTRADIKSI ‘MUDZABDZAB’ HIZBUT TAHRIR YANG JAHIL
simpatisan Hizbut Tahrir ini membawakan bantahan terhadap salafiyin dengan ucapan-ucapan atau tulisan para
fanatikus madzhabi
si mudzbdzab al-jahil ini hanyalah menukil dan main comot belaka dari situs-situs sufiyah, jahmiyah dan ahlul bid’ah
lainnya, tanpa mau tahu apa isi dari nukilan-nukilannya. Sungguh tidak aneh lagi...!!!
Some Misguided People: They are Muslims, but not on the straight path
Some Mistakes of Yusuf Al-Qaradawi
So Who Are Ahl ul-Hadith?
Solusi Terorisme Menurut Pandangan Islam
Statements from the Salaf on Ascription to the Salaf
Statements of the `Ulamaa on Taweed ul-Hakimiyyah
Studi Kritis Burdah Al-Bushiri
STUDI KRITIS PEMAHAMAN JAMA’AH TABLIGH
Sudahkan org yg Bermadzhab Imam Syafi’i Mengenal Imam Syafi’i ???
Sudah Saatnya Meniti Manhaj Salaf
Sufi, Benarkah Itu Ajaran Nabi?
Sufism -- The deviated path
Sungguh al-Imam al-Humam Abu Hanifah rahimahullahu berlepas diri dari Al Kautsari
Sungguh indah apa yang diucapkan oleh al-Allamah Badruddin al-’Aini (wafat tahun 841 H.), seorang pensyarah
Shahihul Bukhari di dalam taqrizh beliau terhadap ar-Raddul Waafir (hal. 264) yang menjelaskan hukum bagi orang yang
mengkafirkan Imam dunia ini
SUNNI-SYIAH… dlm diskusi akidah… 1
SUNNI-SYIAH… dlm diskusi akidah… (2)
SUNNI-SYIAH… dlm diskusi akidah… (3)
SUNNI-SYIAH… dlm diskusi akidah… (4)
SUNNI-SYIAH… dlm diskusi akidah… (5, terakhir)
Sunnah Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Menafsirkan Al-Quran, Menguraikannya Dan Menerangkannya
Surat An-Nisa’, Satu Bukti Islam Memuliakan Wanita
SURAT BUAT KELOMPOK-KELOMPOK DAKWAH
Sururiyyah Musuh Ulama
SYAHADAT KETIGA : Salah Satu Produk Kreatifitas Syi’ah
Syaikh Abdullah ini dan al-Kautsari mereka berdua berserikat di dalam menghantam ahlus sunnah dan dakwah Tauhid.
Syaikh Ahmad bin Muhammad ash-Shidiq al-Ghumari, lawan Albani pula yang menulis buku berbahaya bagi aqidah
muslim yang berjudul Ihya’ul Maqbuur min Adillati Istihbaabi Bina’il Masjid wal Qobaab ’alal Qubuur (Menghidupkan
pekuburan tentang dalil-dalil disunnahkannya membangun masjid dan kubah di atas kuburan)
Syaikh Abdul Basith menelusuri kitab-kitab Syaikh Al-Albany dan mencatat koreksi atau ruju’ beliau dan beliau bagi
dalam lima bagian
Syaikh al Albani Dihujat’ karya Ustadz Abu Ubaidah hafizhahullah
SYAIKH ALI BIN HASAN AL-HALABI BERBICARA TENTANG JAMA’AH TABLIGH!! (2)
SYAIKH ALI BIN HASAN AL-HALABI BERBICARA TENTANG JAMA’AH TABLIGH!! (3)
Syaikh Ali Hasan al-Halaby al-Atsary berkata dalam al-Anwaarul Kaasyifah membantah kebodohan as-Saqqof
Syaikh Ali Hasan al-Halabi mengatakan, bahwa orang yang mengetahui buku Tanaqudlaat Albany ini, tidak lepas dari 4
jenis orang
SYAIKH MUHAMMAD BAZMUL BERBICARA TENTANG ADIKNYA, AHMAD BAZMUL
Syaikh Muhammad Ied Abbasi membantah syubuhat dan argumentasi al-Buthi di dalam kitab beliau yang berjudul
Bid’atut Ta’ashshubil Madzhabi wa Atsaruha al-Khathirah fi Jumudil Fikri wa Inhithaatil Muslimiin (bid’ahnya fanatik
terhadap madzhab dan pengaruhnya yang berbahaya bagi kebekuan pemikiran dan pembodohan kaum muslimin).
syaikh Muhammad Nashirudin Al-Albani rahimahullah bertanya Dimana Allah..?
Syaikh Muhammad Zahid al-Kautsari al-Hanafi, seorang pembesar dan fanatikus madzhab Hanafi dan penghulu aqidah
asy’ari zaman ini
Syaikh Rabi’ Al-Madkholi dan Syaikh Bakr Abu Zaid
Syaikh Rabi’ Al-Madkholi dan Syaikh Bakr Abu Zaid
syaikhul Islam bersumpah atas dirinya untuk mengkritik mereka dan membantah penyimpangan-penyimpangan mereka,
dan beliau menegakkan perang terhadap mereka sepanjang hidupnya baik dengan tangan, hati maupun lisannya.
syaikhul Islam bersumpah... menyingkap kebatilan mereka di hadapan manusia dan menerangkan talbis dan tadlis
mereka, beliau hadapi mereka dengan akal yang sharih dan nukilan (dalil) yang shahih…”
Syarah Lum’atil I’tiqaad tentang Khilafah (Kepemimpinan)
Syarah Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah Oleh Imam Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr
Syarat Diterimanya Amalan
Syeikh Abu Usman Muhammad Al Anjari hafidzahulloh (murid Syeikh Al Albani) : Perpecahan Umat adalah karena Bid'ah
Syeikh Muhammad Nashiruddin Al Albani - Hakekat Bid'Ah Dan Kufur
Syi'ah dan Al Quran
SYI’AH DAN MUT’AH
SYI’AH DAN TAQIYYAH
Syubhat dan Argumen Orang-Orang yang Membolehkan Perayaan Maulid Beserta Bantahannya
Syi’ah Mencela Sahabat
Syirik Akbar
Syirik Kecil (Ashghar)

SYUBUHAT KHOWARIJ 1-3 You


No Friends
are offline.
Online
Go online

18 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

SYUBHAT SEKITAR AYAT HUKUM


SYUBHAT-SYUBHAT SEKITAR MASALAH DEMOKRASI DAN PEMUNGGUTAN SUARA

T
Tabaruk
Tafsir Al-Quran Gaya Rasul Baru (Membongkar Kesesatan Al-Qiyadah Al-Islamiyah)
Tafsir Ibnu Abbas Rodhiyallahu Anhuma Terhadap Ayat Hukum
Tafsir Ibnu Abbas Rodhiyallohu Anhuma Terhadap Ayat Hukum
Tahdzir Ulama Kibar Terhadap Jama'ah Yang Gemar Menghajr [Memboikot] Dan Mentabdi [Membid'ahkan]
Tahkim Kepada Undang-Undang Buatan Manusia
TAHLILAN DALAM TIMBANGAN ISLAM
Tahukah Kamu, Di Manakah Allah?
Takfir ini datang sebagai pembelaan terhadap pemuka-pemuka ahlul bid’ah yang jahil dan terhadap muqollid
(pembebek) yang beku akalnya dari kalangan asy’ariyah dan jahmiyah
takfir ini pada realitanya merupakan senjata andalannya (as-Saqqof)
Takhrij Hadits Membaca Surat Yaasiin
TANGGAPAN DAN BANTAHAN BAGI PARA PENENTANG AS-SUNNAH
TANYA JAWAB: Bolehkah Bermuamalah dengan Para Hizbiyin dalam Berdakwah?
TANYA JAWAB seputar Hizbut Tahrir
Taqlid dan Sedikit Penjelasan Tentang Perbedaannya dengan Ittiba'
Tarekat-Tarekat Sufi Dan Wirid-Wiridnya
TAREKAT SUFI NAQSYABANDIYAH
TASAWUF DAN AQIDAH MANUNGGALING KAWULA GUSTI
Tasawuf dan Pengkultusan Rasulullah Shalallahu’alaihi Wassallam
Tasawuf dan Shalawat Nabi
Tasawuf dan Wali
TASHNIFUNNAS (KLASIFIKASI MANUSlA)
Tasyabbuh Bahaya Laten di Tengah Ummat
T a s y r i'
TAUHID ADALAH DAKWAHNYA SELURUH RASUL (Bagian 1-3)
Tauhid Dulu, Ataukah Khilafah?
Tauhid Hakimiyah Adalah Perkara Yang Baru (Muhdats)
Tauhid Rububiyyah, Bukan Sekedar Pengakuan
Tauhid Rububiyah Mengharuskan Adanya Tauhid Uluhiyah
Tawassul
TAWASSUL
Tawasul Dengan Perantara Para Nabi Dan Orang-Orang Shalih
Ta'ziyah
Terlarangnya Taqlid Dalam Agama
Termasuk Syirik Memakai Cincin dan Benang dan Semisal Keduanya untuk Menghilangkan dan Menolak Bala
Tertutupnya Pintu Kenabian
Tempat-tempat Perbedaan Pendapat dan Adz Dzhonn Sangatlah sedikit
Tentang Hadits : ” Perbedaan pendapat dari Ummatku adalah Rahmat “
Terapi Bagi Dunia Islam untuk Keluar Dari Sistem Masa Kini
Teroris Bukan Mujahid dan Bukan Mujtahid!
Terorisme Dampaknya Terhadap Individu Dan Umat
Terorisme dan Faham Khawarij
Terorisme Sebab-Sebab Dan Penanggulangannya Serta Sikap Seorang Muslim Dalam Menghadapi Fitnah Zaman
Teruntuk Saudaraku 'Mujaddid’ (baca : “Mudzabdzab” = orang yang goncang)
Teruntuk Saudaraku 'Mujaddid’ (baca : “Mudzabdzab” = orang yang goncang)
Ternyata as-Saqqof dan Hizbut Tahrir ini bagaikan pinang dibelah dua, sama-sama pahitnya dan hitamnya
Ternyata Kesyirikan di Zaman Kita Lebih Parah
The Advice of Imaam Ibn Baaz to Usaamah Bin Ladin al-Khaarijee
The benefit of learning about the deviant sects
The Committee of Major Scholars on Tawhid al-Hakimiyyah
The Creed of Imaam al-Albani on the Issues of Takfir and Apostasy
the distortions and lies of Hasan Ali Saqqaf ( a student of Abdullah al-Ghumari al-Shadhilli )
The Habashies Weighted On The Scales the Sharee'ah
The Issues Pertaining to Imaan and Refutation of the Murji’ah
The Issues Pertaining to Imaan and Refutation of the Murji’ah
The Khawarij are the Murji'ah
The Khawarij Perform Takfir on Account of Major Sins
The Lies and Distortions of Keller Against the Salafis
The Naqshabandi Tariqah Unveiled
The Naqshabandi Tariqah Unveiled
The Principles of Salafiyyah : A Brief Introduction to the Salafi Dawah
The Principles of Salafiyyah :The Salafi Da'wah with Respect to Other Jamaa'ahs
The Principles of Salafiyyah : On The Importance of Knowing Men
The Principles of Salafiyyah : Every Century Will Have its Reviver(s)
The Principles of Salafiyyah : Judging A Claimant to Salafiyyah By His Companionship
The Principles of Salafiyyah : The Fundamentals (Usool) of the Religion and Its Principles (Qawaa’id) - Part 2 Questions
and Answers
The Principles of Salafiyyah : The Fundamentals (Usool) of the Religion and Its Principles (Qawaa’id)
The Principles of Salafiyyah : Shaykh Ibn al-'Uthaymeen on Tolerance in Differing
The Principles of Salafiyyah : Shaykh Ibn al-'Uthaymeen on Tolerance in Differing
The Salaf and their Position Towards The People of Innovations & Desires by Imam al-Laalikaa'ee
The Speech of the Scholars Upon Safar and Salmaan: Part 1 - Shaykhs Ibn Baaz, al-Albaani and Ibn Uthaymeen
The Speech of the Scholars Upon Safar and Salmaan: Part 1 - Shaykhs Ibn Baaz, al-Albaani and Ibn Uthaymeen
The Speech of the Scholars Upon Safar and Salmaan: Part 2 - Shaykh Muqbil Bin Haadee
The Speech of the Scholars Upon Safar and Salmaan: Part 3 - Shaykh Saalih al-Fawzaan
The Splitting and Differing in the Ummah is Due to the Innovations and Innovators
The Splitting and Differing in the Ummah is Due to the Innovations and Innovators
The Statement of the Muhaddith of the Era
The Takfeer of Ibn Arabi You
No Friends
are offline.
Online
Go online

19 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

The Truth about Habib Umar


Thibbun Nabawi Bukan Alternatif
Tidak ada istilah Tauhid Hakimiyyah / Mulkiyah dalam Islam
Tidak Ada Nabi dari Kalangan Wanita dan Jin
Tidak Ada Permusuhan Antara Muslim (Umat Islam) dengan Yahudi
Tidak berdebat kusir dengan ahli bid’ah serta tidak bermajlis dan tidak menimba ilmu dari mereka.
Tidak Diperbolehkan Meletakkan Tauhid Hakimiyah Sebagai Bagian Khusus Dalam Pembagian Tauhid
Tidak fanatik kecuali hanya kepada Al-Qur’an dan sunnah.
Tidak Lagi Salafi Karena Kerja Sama Dengan Hizbi?
Tidak Mengkafirkan Seorangpun Dari Kaum Muslimin Kecuali Dia Membatalkan Keislamannya
Tidak menjadikan akal sebagai landasan utama dalam beraqidah.
Tidak Semua Yang Berlabel Syar’i itu Syar’i
Tidak semua yang keliru mendapatkan ganjaran pahala
Tidak tercapainya Persatuan di antara kaum muslimin
Timbangan Adil para Ulama dalam Memberikan koreksi
Tingkatan Qadha' Dan Qadar
Topeng Emansipasi
Tragedi Peledakan WTC 11 September 2001 Dan Pembajakan Pesawat
Transkrip Rekaman Bedah Buku “Aku Melawan Teroris”
Transkrip Rekaman Terjemahan Ceramah Syaikh Salim bin Ied al-Hilaly hafizhahullahu seputar Da’wah Salafiyah dan
Bahayanya Manhaj Haddadiyah
tuduhan as-Saqqof al-Haqid (pendengki) ini terhadap Syaikh al-Albani
9 TUDUHAN DUSTA TERHADAP AL-ALBANI
Tuduhan Dusta Terhadap Syaikh Al-Albani : Ahli Hadits Yang Tidak Paham Fikih, Tidak Memiliki Guru
Tuduhan Dusta Terhadap Syaikh Al-Albani : Bermadzhab Dzohiri, Mutasahil Menshahihkan Hadits
Tujuan Hidup Seorang Muslim
Tujuh Keajaiban Dunia
Tuduhan Dusta Professor Hadits Indonesia terhadap Syaikh al Albani
Tuduhan Murji’ah dan Khawarij
tudhan salafiyin mewajibkan ijtihad kepada pengikutnya ini jelas adalah suatu kedustaan terhadap salafiyin

U
ulama-ulama fanatikus madzhabi dan pembela kesesatan asy’ariyah, jahmiyah dan sufiyah
Umar Bakri Muhammad (HT/Al-Muhajirun London) dan Hasan Ali as-Saqqof (Seorang Jahmi dari Yordania). Selain itu,
tampaknya si Mudzabdzab ini juga banyak menukil dari website si sufi bid'i Mas’ud Ahmad Khan (www.mas**.co.uk)
yang mengagung-agungkan si Hamim Nuh Keller ad-Dajjal dan Abdul Hakim Murad al-Kadzdzab.
’UMAR BAKRI, KAU MAU KEMANA?
‘Umar Bakri Muhammad Berhijrah dari ghuluw kepada ghuluw
Umur Pernikahan 'Aisyah - Studi Sanad Hadits
Unveiling the True Nature of al-Kawthari
Urgensi dan Kesalahan dalam Ma’rifatullah

v
Vegetarian Dalam Timbangan Islam
View Full Version : 'Aqeedah & Refutation of Deviant Sects

W
WAHHABISME : DALAM PANDANGAN MUSLIM RUSIA Sebuah Koreksi dan Klarifikasi Tentang Label Wahhabi
Wahabi(Syubhat dan Bantahannya)
Wahai as-Saqqof dan siapa saja dari pembebeknya… wahai Lazuari al-jawi, wahai Syabab Hizbut Tahrir yang
mendaulat as-Saqqof sebagai muhaddits…!!! Apakah anda telah membaca kitab-kitab karya ulama hadits berikut ini
Wahai Muslimah, Raihlah Kemuliaanmu dari Islâm
Wahai Saqqof, manakah kejujuran dan keadilanmu serta sifat amanahmu???
Wajah-wajah Tak Berdaging
wajib atas ulil amri untuk menghukum orang bodoh lagi perusak yang berkata tentang hak Ibnu Taimiyah sebagai kafir!
Dengan bentuk hukuman dengan pukulan yang keras dan penjara terali yang berlapis
Wajibkah Bermadzhab?
Wajib Memberikan Perhatian Kepada Tauhid Terlebih Dahulu Sebagaimana Metode Para Nabi Dan Rasul
Wajibnya Ta'at Kepada Pemimpin Kaum Muslimin Selama Mereka Tidak Memerintahkan Untuk Kema'shiyatan
WALI ALLAH JALLA WA `ALAA VS WALI SYAITHAN
Wali Allah, Siapakah Dia?
Wanita: Antara Pembela dan Pencela (1)
Wanita: Antara Pembela dan Pencela (2)
Wanita: Antara Pembela dan Pencela (3)
Wanita: Antara Pembela dan Pencela (4)
Warning Against the Innovators (17 Articles)
WASIAT EMAS BAGI PENGIKUT MANHAJ SALAF
WASIAT RASULULLAH DENGAN AL QUR'AN, bantahan syi'ah ke 4
Waspadailah Kitab-Kitab Berikut Ini…
Was-Was Setan Dalam Jiwa Manusia Tentang Dzat Allah
Who is the most intelligent, creative and genius person in the world?
Wihdah Al-Wujud

Y
Yahudi Bukan Keturunan Ibrahim
Yang Benar Mazhab Syafie
Yang lebih parah lagi adalah ia mencoba membuat hadits palsu menjadi shahih, karena hadits tesebut berkaitan erat
dengan Abu Hanifah
yang konyol, Hasan Ali Saqqof berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak disifati di luar alam semesta dan
juga tidak di dalamnya
Yang Membatalkan Dan Mengurangi Kesempurnaan Islam
YANG PENTING NIAT! CUKUPKAH ITU?
Yahudi Musuh Agama !!!
YUSUF AL QORDHOWI ( Hati-hati darinya, wahai kaum muslimin..! )
Yusuf an-Nabhani ash-Shufi, kakek Taqiyudin an-Nabhani al-Hanafi termasuk pembesar hanafiyah berakidah shufiyah
quburiyah You
No Friends
are offline.
Online
Go online

20 of 21 11/9/2009 3:27 PM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free Ebook Tasfiyah wa Tarbi... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/212/_Index_Free_Ebook_Ta...

walhamdulillahirabbil'alamin
sydney, 16 maret 2009
sydney, 20 maret 2009
sydney, 14 April 2009
sydney, 15 mei 2009
sydney, 8 November 2009
Akhukum fillah

Abu Nabila As Sundawy


Tags: bangkit muslim, ikhtilaf, dunia umat islam, iftiraq, pernyataan sikap, pers, bantahan, islamic move
Prev: REFERENSI DAN BIBLIOGRAPHY ONLINE KURIKULUM TASFIYAH WA TARBIYAH ISLAMIYAH AL GHURABA
Next: Radio Islam Al Ghuraba

Edit Delete Share Reply

Add a Comment Audio Reply Video Reply

Viewed 20 times by 7 people, latest on Oct 25, '09


Viewing History
View This Page as Another User
alponti abdullahalaussie abinyaufa lazmy imtak

© 2009 Multiply, Inc. About · Blog · Terms · Privacy · Corporate · Advertise · Contact · Help

You
No Friends
are offline.
Online
Go online

21 of 21 11/9/2009 3:27 PM