Anda di halaman 1dari 7

UJIAN BULANAN

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1
MASA: 1 JAM
Arahan: Jawab semua soalan pada helaian jawapan yang disediakan.
BAHAGIAN A [30 markah]
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, dan D. Pilih
satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.
1. Apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi?
A. budi pekerti yang mulia
B. berpura-pura dalam pergaulan
C. pertuturan yang menyakitkan hati
. angkuh dan menunjuk-nunjuk kepada orang lain
!. Antara berikut, yang manakah menggambarkan nilai kerajinan?
". menyiapkan tugasan yang diberi
"". suka menangguhkan sesuatu kerja
""". meran#angkan dahulu sebelum memulakan sesuatu
"$. memberi tumpuan penuh terhadap tugas yang dilakukan
A. ","" dan """ C. ", """ dan "$
B. ", "" dan "$ . "", """ dan "$
%. Berikut merupakan tanggungjawab seorang anak terhadap keluargannya k!"#a$%
A. ikut nasihat ibu bapa
B. men#ari na&kah untuk keluarga
C. menjadi teladan kepada keluarga
. menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua
'. Antara berikut, yang manakah peranan seorang ibu?
". pengasuh """. penderhaka
"". penyayang "$. pendorong
A. ","" dan """ C. ", """ dan "$
B. ", "" dan "$ . "", """ dan "$
(. "bu bapa dapat menanamkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar ke dalam
diri anak-anak k!"#a$%
A. mengajak anak menanam pokok di sekitar rumah
B. merosakkan pokok terutamanya di taman rekreasi
C. menasihati anak tidak membuang sampah merata-rata
. mengajak anak membersihkan kawasan sekitar rumah
1
). Apakah tindakan anda sekiranya melihat rakan anda membuang sampah di merata-
rata?
A. memukul rakan
B. menegur perbuatan rakan
C. membiarkan perlakuan rakan
. menggalakkan perbuatan rakan
*. +ebagai rakyat ,alaysia, kita perlu berkorban demi negara untuk
A. mengambil hati pemimpin
B. menunjukkan kebolehan diri
C. menunjukkan sikap taat setia
. menjatuhkan imej negara lain
-. +ikap #inta akan negara dapat dilihat melalui k!"#a$%
A. menjaga kebersihan alam sekitar
B. merosakkan harta benda awam
C. menjaga imej dan nama baik negara
. bergotong-royong untuk mengindahkan kawasan
.. "bu bapa yang melindungi anak-anak mereka dengan #ara berikut k!"#a$%
A. melepaskan geram kepada anak-anak
B. menjamin anak-anak mengalami pertumbuhan yang sihat
C. mewujudkan suasana keluarga yang mesra untuk anak-anak
. memastikan kanak-kanak menikmati semua keperluan hidup
1/. +eorang pengguna perlulah
". berilmu """. tidak dieksploitasi
"". mendapat perkhidmatan yang baik "$. mendapat barangan yang berkualiti
A. " sahaja C. " dan ""
B. ", "" dan """ . +emua di atas
BAHAGIAN B [&0 markah]
Arahan: Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan (X) pernyataan yang salah.
1. +ebagai anak sulung, abang tidak perlu mendengar nasihat adik-adiknya.
!. 0enebangan hutan tanpa kawalan boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem.
%. Barangan yang kerap diiklankan di media massa merupakan barangan yang
baik kualitinya.
'. 0enduduk di negara yang mempunyai keindahan semula jadi akan memilih
untuk melan#ong ke luar negeri.
(. ,elaporkan perbuatan men#ederakan kanak-kanak kepada pihak berkuasa.
!
Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
). +iti membelikan kasut untuk kedua-dua adik lelakinya sempena hari jadi mereka. +iti
menunjukkan nilai 11111111111111111111.
*. +etiap ahli keluarga yang melaksanakan tugas masing-masing demi melahirkan sebuah
keluarga yang bahagia menunjukkan nilai 11111111111111111111.
-. +eseorang yang prihatin terhadap masalah yang berkaitan dengan alam sekeliling
menunjukkan nilai 11111111111111111111.
.. 0ejuang-pejuang yang mempertahankan negara daripada dikuasai oleh komunis
sehingga mengorbankan diri pada suatu ketika dahulu menunjukkan nilai
11111111111111111111.
1/. 0uan 2atimah memastikan anak-anaknya dijaga dengan baik oleh penjaga walaupun
dirinya sibuk dengan perniagaan. 0uan 2atimah bersikap 11111111111111111111.
BAHAGIAN [&0 markah]
Arahan: Tulis nilai berdasarkan penjelasan nilai yang diberikan.
1. 3ebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.
N%$a%:
!. ,enerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan adat dan keper#ayaan
yang diwarisi se#ara turun temurun dalam keluarga.
N%$a%:
%. 0engekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama untuk
kesejahteraan hidup.
N%$a%:
'. 3erelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda
kebaktian untuk negara.
N%$a%:
%
3asih sayang
,elindungi hak kanak-kanak
0eka terhadap isu alam sekitar
4anggungjawab terhadap keluarga
+anggup berkorban untuk negara
(. ,elindungi dan mengiktira& wanita sebagai indu5idu yang boleh memberikan
sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
N%$a%:
Arahan: Isi nilai di dalam kotak jawapan berdasarkan situasi yang diberi.
K!'!ran(an
). 6a7rul sebagai bendahari kelas, tidak
terpengaruh dengan ajakan rakan-rakannya untuk
men#uri duit kutipan kelas.
*. 8alaupun 3eshika anak orang kaya, dia tidak
boros berbelanja, sebaliknya hanya membeli
mengikut keperluan.
-. +ebagai adik, $iolet sentiasa berusaha tidak
menyakiti perasaan kakaknya apabila mereka
berbin#ang.
.. Aida men#eritakan keindahan negara kepada
kawannya yang berada di luar negara.
1/. +yarikat 0erusahaan 9ee, memperketatkan #iri-
#iri keselamatan syarikatnya.
'
N%$a%BAHAGIAN D [) markah]
Arahan: Jawab semua soalan.
1.
a: 6yatakan dua akti5iti manusia yang boleh men#emarkan air sungai.
i: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
ii: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
b: ;uraikan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah
pen#emaran air.
i: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
ii: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
iii: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<
isediakan oleh: isemak oleh:
11111111111111111111111111 11111111111111111111111111
= : = :
isahkan oleh:
11111111111111111111111111
(
>Cintailah +ungai 3ita?
= :
H!$a%an Ja*a+an U,%an B#$an Mar"h &01- P!n.%.%kan M/ra$ T%n(ka'an 1
Baha(%an A 030 markah1 Baha(%an B 0&0 markah1
1. = :
!. = :
%. = :
'. = :
(. = )
).
*.
-.
..
1/.
Baha(%an 0&0 markah1
1. N%$a%:
!. N%$a%:
%. N%$a%:
'. N%$a%:
(. N%$a%:
).
*.
-.
..
1. ).
!. *.
%. -.
'. ..
(. 1/.
)

1/.
Baha(%an B 0) markah1
1. a: i:
ii:

#: i:
ii:
iii:

*

Anda mungkin juga menyukai