Anda di halaman 1dari 45

MEMANAH

S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
2 3
KANDUNGAN
Bil.
Latar belakang,
Kandungan
Objektif 4-7
A. Peralatan Asas 8-18
B. Kaedah Memasang Bow 18-19
Memasang Bow string 19-21
Bow setting 21-22
Menentukan Nocking point 22-23
C. Penyediaan Arrow 24-27
D. Langkah Keselamatan 27-31
1. Peralatan Memanah
2. Lapang sasar
3. Teknik Memanah yang betul.
4. Jurulatih
5. Penyelenggaraan
E. Memanaskan Badan Dan Regangan 32-34
F. Kemahiran Asas Memanah 35-45
Stance, Nocking Arrow, Drawing hand and
Bow hand, Pre-draw, Full draw, Anchor, Holding and
Aiming, Release, Follow through, Relaxing.
G. Pembetulan Kemahiran / Kesalahan 46-58
H. Program Pembangunan, Latihan Dan Pengurusan 59-72
Pertandingan
1. Program Pembangunan Dan Latihan
2. Pengurusan Pembangunan
I Lampiran 72-86
1. Gambarajah Target Butt
2. Gambarajah dan kedudukan Target Faces
3. Gambarajah Pelan Padang
4. Contoh Borang Markah
5. Contoh Buku Log
6. Peraturan Pertandingan Memanah MSSM
KANDUNGAN KANDUNGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
4 5
LATAR BELAKANG
Memanah merupakan salah satu sukan yang telah ditetapkan oleh Baha-
gian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai Sukan Prestasi Tinggi
Sekolah bermula 1 Januari 2008.
Kecemerlangan sukan ini memerlukan satu perancangan yang teratur dan
efsyen. Sebagai permulaan program pembangunan untuk tempoh tiga
tahun bermula dari tahun 2008 hingga 2010 telah dirancang. Program ini
adalah bertujuan mengenalpasti dan melatih bakat-bakat memanah yang
terdapat di sekolah-sekolah seluruh negara, untuk menjadi atlet meman-
ah peringkat remaja, peringkat kebangsaan dan seterusnya ke peringkat
antarabangsa.
Bagi mencapai matlamat program ini, buku Manual Latihan Memanah
SPTS ini disediakan sebagai asas sumber rujukan dan panduan untuk
semua Panel Jurulatih Sekolah yang terlibat.
TUJUAN PROGRAM
Program Memanah SPTS adalah bertujuan untuk:

1. Menambahkan kuantiti atlet sukan memanah di kalangan pelajar
sekolah di seluruh negara.
2. Meningkatkan kualiti pemanah-pemanah di peringkat sekolah.
3. Memberi peluang kepada semua pelajar yang menceburkan diri
dalam aktiviti sukan dengan perancangan yang sistematik dan
berterusan.
4. Menggalakkan pelajar memperbaiki kemahiran dan meningkat
kan kecemerlangan di dalam aktiviti sukan.
5. Menerapkan etika kesukanan yang tulen ke arah melahirkan atlet
yang berdisiplin, dan berusaha mencapai kemenangan.
6. Melahirkan bakat-bakat dalam sukan memanah yang dapat me
wakili negara di peringkat antarabangsa.
7. Mempertingkatkan kualiti dalam pengurusan sukan memanah di
peringkat sekolah.
LATAR BELAKANG TUJUAN PROGRAM
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
6 7

OBJEKTIF
Buku Manual Latihan secara umumnya mengandungi keseluruhan lati-
han sukan memanah yang bersistematik dan terancang serta contoh-
contoh berbentuk latihan dan latih tubi. Jurulatih digalakkan memenuhi
kehendak garis panduan yang diberi dengan sebaik mungkin. Sehubun-
gan dengan itu, manual ini diharap dapat membantu jurulatih dalam
melahirkan pemanah-pemanah yang seimbang dalam ciri-ciri berikut:
1. Berkemahiran tinggi dalam sukan memanah sehingga layak me
wakili negara.
2. Berdisiplin dan mempunyai nilai-nilai murni sebagai atlet yang
dapat dijadikan contoh oleh masyarakat.
3. Berkemampuan untuk mengukuhkan jalinan perpaduan antara
semua kaum di Malaysia melalui pertandingan sukan yang dice
buri.

Dari segi kejurulatihan, manual ini diharap dapat dijadikan panduan un-
tuk:
1. Mengenal pasti jenis-jenis kemahiran, sistem latihan, konsep dan
pengetahuan yang perlu diasuh dikalangan atlet mengikut keper
luan dan keutamaan.
2. Merangka dan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk sesi-sesi
latihan sesuai dengan kemampuan dan kesediaan fzikal dan
mental atlet.
3. Menjalankan ujian-ujian yang sesuai bagi tujuan menilai ke
berkesanan latihan dan objektif program.
OBJEKTIF OBJEKTIF
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
8 9
A. PERALATAN ASAS MEMANAH
Busar Panjang (Long Bow)
Busar Jawa (Java bow)
Long bow merupakan busar yang pal-
ing asas. Long bow Inggeris adalah
seperti yang dipaparkan di sebelah.
Bentuknya tidak berubah semenjak
9,000 - 6,000 SM. Ianya dibentuk dari
sebatang kayu dan pemegangnya se-
lalunya di perbuat dari sekeping kulit
yang diikat di sekeliling busar. Satu
lekukan di potong di sebelah kiri atau
kanan busar bertujuan untuk meletak-
kan anak panah (arrow rest). Pejera
(sight) tidak digunakan. Panahan di
lakukan dengan cara membidik hu-
jung anak panah semasa tarikan pe-
nuh. Titik bidikan akan berbeza ber-
gantung kepada jarak sasaran.
Busar
Mongol
(Mongol
bow)Busar
Ainu dari
Jepun (Ainu
bow)
Busar Asas Recurve (sesuai untuk kategori 15 tahun
dan kebawah) Busar Recurve mempunyai panjang
yang berbeza iaitu 1220mm(48 inci) sehingga 1780mm
(70 inci).Kebanyakan busar yang digunakan dalam
pertandingan Target Archery biasanya adalah 1675mm
(66inci). Sebagai panduan asas untuk memilih pan-
jang busar yang sesuai , individu yang mempunyai ja-
rak tarikan penuh yang kurang dari 710mm(28 inci)
boleh menggunakan busar antara 1575mm1675mm
(62-66 inci) sementara individu yang mempunyai tari-
kan penuh melebihi 710mm (28 inci) boleh menggu-
nakan busar antara 1575mm-1780mm (66-70 inci).
Kekuatan busar biasanya tertulis di belakang lengan
bawah busar. Kekuatan busar berdasarkan kepada pan-
jang limb. Kekuatan sesebuah busar ditulis dalam paun
(lbs). Contohnya busar yang mempunyai kekuatan 28
lbs dan panjang 28 inci ditulis seperti berikut: #20 @
28. Ini bermaksud tenaga yang diperlukan bagi tarikan
penuh (28 inci) ialah 20 lbs (9 kg). Pemanah baru patut
menggunakan busar yang mempunyai kekuatan 15-20
lbs (kanak-kanak) dan 20-25 lbs bagi orang dewasa.
Kebanyakan busar asas diperbuat daripada kayu berla-
pis. Pemegang dan lengan dilapisi oleh fberglass untuk
ketahanan limbs. Busar yang di kenali sebagai Take-
Down Recurve mempunyai poket di atas dan di bawah
pemegang bertujuan untuk melekatkan limb busar.
Jenis ini boleh di pisahkan supaya senang untuk dibawa
ke mana-mana. Lengan yang dipisahkan boleh diganti
dengan lengan yang sesuai untuk pemanah.
PERALATAN ASAS MEMANAH PERALATAN ASAS MEMANAH
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
10 11
Advanced Recurve Bow (untuk kategori 15
tahun ke atas). Contoh busar recurve seperti di-
tunjukkan di sebelah. Pemegangnya diperbuat
dengan aluminium yang di mesin untuk men-
gurangkan berat dan mengekalkan keseimban-
gan geometri. Limbs adalah selari dengan tepat.
Pemegangnya juga mempunyai poket untuk me-
masukkan limbs. Ia juga mempunyai poket untuk
pressure button dan clicker. Tempat pemegang
boleh ditanggalkan dan boleh diganti mengikut
kesesuaian.
Anak panah biasanya diperbuat daripada kayu, fberglass, aluminium dan
karbon graphite. Anak panah aluminium mempunyai ukur lilit dan kete-
balan yang tepat. Setiap anak panah ditanda dengan nombor, contohnya
2013 yang bermaksud anak panah tersebut mempunyai ukur lilit 20/64th
inci(7.94mm) dan ketebalan dindingnya adalah 13/1000th inci(0.33mm)
semasa pertandingan. Anak panah yang melebihi 9.3mm (2312, 2314, 2315
dan 2317) tidak boleh digunakan dalam pertandingan. Anak panah sepa-
tutnya dipotong bersesuaian dengan tarikan penuh (full draw) seseorang
pemanah. Kesesuaian anak panah untuk setiap pemanah boleh ditentukan
dengan merujuk kepada carta pemilihan anak panah Easton. (lihat lam-
piran A)
NOCKS
Nocks diperbuat daripada plastik keras dan
digam di hujung belakang anak panah. Ba-
risan atas adalah nocks untuk anak panah
aluminium. Nocks mempunyai 6 saiz yang
berbeza untuk disesuaikan dengan ukur lilit
anak panah. Nocks yang mempunyai insert
adalah untuk anak panah karbon atau kar-
bonaluminium.
PERALATAN ASAS MEMANAH PERALATAN ASAS MEMANAH
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
12 13
FLETCHERS ( SAYAP )
Fletchers diperbuat daripada plastik lembut
dalam pelbagai bentuk dan saiz. Fletchers
bulu ayam juga boleh digunakan tetapi tidak
begitu tahan berbanding dengan fetchers
plastik. Kebiasaannya terdapat tiga fetch-
ers dilekatkan pada bahagian berhampiran
dengan nocks. Ia biasanya dilekatkan pada
sesuatu sudut supaya anak panah itu berpu-
tar dengan sempurna, lebih stabil dan lurus
semasa terbang. Kedudukan fetchers mes-
tilah sesuai dengan jenis arrow rest yang
digunakan.
ARROW POINTS ( MATA ANAK PANAH )
Diagram di sebelah adalah mata anak panah
yang digunakan dalam pertandingan (target
archery). Tiga anak panah di barisan atas digu-
nakan untuk anak panah aluminium. Mata anak
panah yang bertanda 7% akan memberikan 7%
keseimbangan di bahagian hadapan dan seter-
usnya. Mata anak panah yang lain adalah untuk
anak panah karbon. Terdapat perbezaan berat
mata anak panah, oleh itu keseimbangan anak
panah dapat dikawal. Ini adalah sangat pent-
ing kerana sekiranya terdapat sedikit perbezaan
dalam berat anak panah, ianya boleh mengubah-
penerbangan (fight) anak panah tersebut.
FINGER TABS ( PELINDUNG JARI )
Pelindung jari digunakan untuk
melindungi jari pemanah dari seba-
rang kecederaan dan juga memberikan
permukaan yang licin untuk tali panah
mengelungsur.
Kebanyakan pelindung jari diperbuat
daripada kulit ataupun bahan lain. Saiz
pelindung jari tidak sepatutnya mele-
bihi jari pemanah.
Pelindung lengan diperbuat daripada
kulit yang dikuatkan atau plastik yang
dipakai di sebelah dalam lengan yang
memegang busar (bow arm). Ianya di
pakai untuk mengelakkan kecederaan
lengan pemanah.
Kantung anak panah digantung di
pinggang. Ianya digunakan untuk
membawa anak panah.
ARM GUARDS ( PELINDUNG LENGAN )
QUIVERS ( KANTUNG ANAK PANAH )
PERALATAN ASAS MEMANAH PERALATAN ASAS MEMANAH
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
14 15
CHEST GUARD ( PELINDUNG DADA )
Pelindung dada digunakan untuk mengelakkan
kecederaan dada terutamanya bagi pemanah
wanita. Tekanan berpanjangan dari tali panah
boleh menyebabkan timbulnya satu kebengkak-
kan pada tisu lemah yang sukar untuk dibezakan
dengan tisu kanser.
Ianya juga bertujuan untuk mengelakkan baju
besar daripada mengganggu tali panah. Pelind-
ung dada diperbuat daripada nylon ataupun plas-
tik.
Pressure Button (Plunger Button)
Plunger button digunakan dengan
dua tujuan iaitu :
a. Untuk melaras kedudukan melintang sema
sa anak panah berada di atas arrow rest supaya
panahan lebih tepat.
b. Untuk menyerap lencongan semasa-
pelepasan anak panah. Pelarasan plunger but-
ton akan menjadikan penerbangan anak
panah lebih lurus apabila busar telah diselar-
askan.
CLICKER
Clicker merupakan sekeping logam nipis
berspring yang dilekatkan di pemegangbusar.
Anak panah diletakkan di antara clicker dan
pemegang busar supaya apabila anak panah
ditarik dengan tarikan penuh (full draw),
ianya akan memetik pemegang busar dan
menghasilkan bunyi. Semasa inilah pemanah
akan melepaskan anak panah. Clicker juga
boleh digunakan sebagai pengesan panjang
tarikan. Sebelum pemanah boleh menggu-
nakan clicker, tarikan penuhnya hendaklah
konsisten. Untuk memasang clicker, ia sepa-
tutnya dilekatkan pada kedudukan dimana
separuh mata anak panah berada di bawah
clicker semasa tarikan penuh (full draw).
PERALATAN ASAS MEMANAH PERALATAN ASAS MEMANAH
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
16 17
SIGHTS ( PEJERA )
Sight digunakan bagi kedua-dua jenis busar Recurve
dan Compound. Ianya diletakkan di tepi pemegang
busar. Lengan penyambung melintang membole-
hkan sight dilaraskan ke dalam atau ke luar dari
busar. Lengan membujur biasanya disertakan den-
gan sukatan bacaan bagi memudahkan pelarasan
ketinggian.

FINGER SLING ( PENGIKAT JARI )
Pengikat jari diperbuat daripada seutas tali kasut
ataupun sebarang tali yang kedua-dua hujungnya
diikat bersama. Ianya diikat pada jari telunjuk dan
ibu jari.
STABILISERS ( PENGIMBANG)
Pengimbang ditambah kepada busar dengan
tujuan memberi lebih kestabilan semasa mem-
bidik ( aiming) dan melambatkan sebarang
pergerakan tindakbalas selepas anak panah
dilepaskan. Kebanyakan pengimbang meru-
pakan batang aluminium kosong. Pangkal
yang lebih besar dilekatkan pada pemegang
busar dan hujung yang lebih kecil mempunyai
pemberat yang boleh ditambah dan diubah-
suai dari masa ke semasa. Tujuan lain ialah
supaya busar akan menjadi lebih selesa untuk
dipegang semasa tarikan dan pembidikan.
Batang pengimbang yang lebih pendek di ba-
hagian belakang bertujuan memberikan kes-
eimbangan di sebelah kiri dan kanan. Selain
itu ia juga digunakan untuk menyerap gegaran
semasa pelepasan anak panah.
PERALATAN ASAS MEMANAH PERALATAN ASAS MEMANAH
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
18 19
KISSER BUTTON
Kisser Button ialah sebuah piring plastik yang
kecil (10 mm diameter) yang dilekatkan pada
tali busar. Kedudukannya pada tali tersebut
ialah apabila tarikan penuh dilakukan, ianya
akan menyentuh bibir pemanah. Ia juga boleh
diletakkan bagi menyentuh hidung pemanah
juga, bergantung kepada pemanah. Tujuan
kisser button adalah sebagai tanda tambahan
untuk membantu pemanah.
B. KAEDAH MEMASANG BOW

1. Pastikan kedudukan handle (upper part dan lower part).
2. Pasang limb atas (upper limb) dahulu. Upper limb mempunyai cop
dimuka depan. Pastikan skru dikunci ketat jika ianya menggunakan
skru. Terdapat limb yang menggunakan klip seperti jenis Hoyt GM. PSE
dan Win & Win.
3. Lower limb mempunyai cop di muka belakang dan ada tercatat take
down serta panjang limb dan juga foundage. Contoh 68 34lbs.

Lower limb terdapat cop
di muka belakang dan
tertulis take down
Bahagian bawah
handle
Upper limb, terdapat cop
di muka depannya
2.1) MEMASANG BOW STRING

1. Tentukan dahulu kedudukan center serving. Tali dilipat jadi dua
supaya dapat menentukan loop yang akan dipasang pada tip
limb atas dan bawah. Loop bahagian limb atas biasanya lebih
besar dari limbbawah.
2. Biasanya center serving pada bahagian limb atas adalah panjang
sedikit bila tali dilipat dua. Rujuk rajah.

Center serving
Bow string dilipat dua bagi
menentukan loop yang
akan dipasang pada tip
limb atas dan bawah.
Hujung loop pada bahagian
string yang lebih panjang
sedikit ini hendaklah
dimasukkan ke limb atas

KAEDAH MEMASANG BOW
KAEDAH MEMASANG BOW
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
20 21

3. Salah satu loop adalah lebih besar saiznya. Ini bertujuan memudah
kan pemasangan tali.
4. Sebelum tali dipasang tentukan dahulu panjang limb 64/66/68/70).
Ini kerana panjang tali mestilah sesuai dengan panjang limb. Jika tali
yang siap dibeli biasanya tercatat panjang tali dan bilangan lembarnya.
Contoh PLY 16s Light 68 bermaksud 16 lembar dan panjang 68. Tali
ini hendaklah dipasang pada bow yang mempunyai panjang limb 68.
5. Bilangan lembar bermula dari 12, 14, 16 & 18. Ketebalan tali ber
gantung pada bilangan lembar benang. Penggunaannya bergantung
kepada jenis arrow, panjang dan saiz arrow, panjang limb dan found
age. Masukkan loop yang besar pada limb atas dahulu dan kemudian
diikuti dengan loop pada hujung yang satu lagi pada limb bawah.
Lihat gambar di bawah.
Masukkan loop yang besar
pada limb atas terlebih dahulu
Loop pada hujung yang satu
lagi dimasukkan kepada
limb bawah

6. Dengan menggunakan bow stringer seperti gambar di bawah, tolak
loop ke hujung tip pada limb atas. Penggunaan bow stringer dapat
menjamin keselamatan limb kerana kedua-dua limb menerima daya
yang seimbang. Kaedah yang lain boleh digunakan tetapi tidak digalak
kan kerana ini memungkinkan limb twist ( terpusing) atau patah.


Loop pada limb atas
ditolak ke arah hujung
limb agar tersangkut
pada tip.
Bow stringer
digunakan untuk
memasang bow string.
Kaedah ini adalah
yang lebih selamat.
2.2) BOW SETTING


1. Bow Setting bermaksud melaraskan busar / bow. Dalam proses ini kita
perlu mengukur brest hight (jarak dari tali ke pivot point) jarak dari
tiler ke tali dan menentukan nocking point. Jarak yang biasa diguna
kan bagi brest hight ialah 22cm. Apabila jarak ini digunakan , busar
tersebut akan bertindak mengikut foundagenya. Tambahan brest hight
akan mengubah 'foundage busar.Setiap tambahan 1cm pada brest
hight akan meningkatkan 1lbs 2lbs foundage busar. Ini bermakna
jika busar mempunyai foundage 34lbs, tambahan 1cm akan menjadi
kan foundagenya berubah kepada 36lbs.
KAEDAH MEMASANG BOW KAEDAH MEMASANG BOW
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
22 23
2. Brest hight boleh diubah dengan cara memintal tali. Untuk menambah
jarak, kita harus memintalnya mengikut arah lawan putaran jam dan
sebaliknya. Semasa memintal perlulah dikira bilangan putaran yang
dibuat. Ini memudahkah kita untuk melaraskan jika terlebih jaraknya.

2.3 MENENTUKAN NOCKING POINT

1. Kedudukan nocking pada bow string di center serving adalah penting
kerana ianya akan mempengaruhi pelancaran arrow.
2. Kedudukan nocking point yang terlalu ke bawah atau ke atas akan me
nyebabkan arrow menggelepar apabila dilancarkan dan apabila
mengenai sasaran ia akan terus menggelepar. Ini boleh merosakkan ar
row. Ianya juga boleh menyebabkan arrow tersasar jauh dari target.
3. Kedudukan nocking point yang terbaik boleh ditentukan setelah brace
height ditetapkan pada 22cm.
4. Dengan menggunakan pembaris T, letakkan di atas arrow rest. (Rujuk
gambar).


5. Dengan menggunakan pen penanda atau benang buatkan satu tanda
mengikut skala 4.5 mengikut tanda pada skala pembaris T.


6. Dengan menggunakan benang , buatkan lilitan agar ianya kelihatan
seperti biji kacang. Ada juga pemanah yang menggunakan nocking
point logam yang dijual.
7. Setelah siap sapukan gam dan balut dengan menggunakan white tape
agar ianya tidak mudah terbuka.
8. Jika nocking point dibuat pada tempat yang betul, anda akan dapati
arrow akan membuat satu sudut tepat dengan tali apabila arrow di-
pasang dan diletakkan pada arrow rest.

KAEDAH MEMASANG BOW KAEDAH MEMASANG BOW
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
24 25
C. PENYEDIAAN ARROW
1. Terdapat beberapa jenis arrow yang biasa digunakan.
a. Aluminium :- contoh jenama Jazz ( pelbagai saiz )
b. Platinum
c. Carbon:- contoh jenama Carbon Red Line , Cartel ( pelbagai saiz )
d. Aluminium/carbon :- contoh jenama Eston A/C/E ( pelbagai saiz )
e. X-10/X-7:- jenis aluminium yang lebih keras
f. Fiber :- sesuai untuk permulaan(murah)
2. Saiz arrow hendaklah sesuai dengan pemanah kerana setiap pemanah
mempunyai kekuatan dan draw length yang berbeza. Panjang limb dan
foundage juga mempengaruhi saiz arrow. Rujuk carta arrow.
3. Dalam pertandingan, jenis yang biasa digunakan ialah dari jenis kar
bon aluminium/platinum/aluminium.
4. Bagi kategori 12 tahun ke bawah hanya jenis aluminium sahaja yang
dibenarkan. Sementara bagi kategori bawah 15 tahun ke atas dibenar
kan menggunakan semua jenis arrow.
5. Komponen yang perlu ada pada sebatang arrow ialah point/bullet head,
fetchers dan nocks.
6. Point/bullet head dan nocks haruslah mengikut saiz arrow. Biasanya ia
dihantar bersama dengan arrow kosong (shaf).
7. Fletchers ada beberapa jenis dan penggunaannya haruslah bersesuaian
dengan arrow.
a. Spin wing - pelbagai saiz
b. Dimon - pelbagai saiz.
8. Bagi menentukan saiz arrow yang perlu digunakan oleh pemanah, per
lulah diketahui panjang tarikannya (draw length).
9. Gunakan beberapa batang arrow tanpa bulet/point. Pemanah hendak
lah menarik busar bersama arrow tersebut ( full draw ). Buat tanda pada
jarak 1cm dari titik tengah plunger.
10. Ulang sebanyak tiga kali bagi beberapa batang arrow untuk mendapat
kan purata panjangnya.
11. Setelah mendapat ukurannya rujuk carta apakah saiz yang sesuai digu
nakan oleh pemanah tersebut.
12. Potong arrow mengikut ukuran purata yang didapati.
** Ukuran diambil bermula dari nocks.
13. Setelah arrow dipotong, pasangkan bullet head. Semasa memasang bul
let head, jangan panaska shaf tetapi panaskan inserting atau bullet
head. Jangan gunakan terlalu banyak gam kerana ia boleh mempen
garuhi berat arrow.
14. Nocks hendaklah dilekatkan dengan menggunakan gam yang sesuai su
paya tidak mudah tanggal ketika arrow digunakan. Tetapi bagi seseten
gah arrow karbon, nocks tidak perlu digam.
15. Arrow yang telah dipasang dengan nocks dan point perlulah dipasang
kan fetchers supaya ia dapat bergerak dengan lebih baik dan dapat
mengenai sasaran dengan sempurna.
16. Terdapat beberapa jenis fecthers. Secara umumnya terdapat dua jenis
yang biasa digunakan iaitu bentuk dimon dan Spin Vane.
17. Cara memasang bagi kedua-dua jenis fecthers ini adalah berbeza.
18. Rujuk carta yang disediakan.
19. Flecthers jenis dimon.
20. Dengan menggunakan fecthing jig, letakkan arrow pada tapaknya.
21. Pastikan tanda pada nocks sama dengan tanda pada tapak fecthing jig.
(Rajah)
PENYEDIAAN ARROW PENYEDIAAN ARROW
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
26 27
22. Letakkan fecthers pada penyepit fecthing jig dan tentukan jarak mela
lui skalanya (2cm 3cm). Ini bertujuan, supaya jari tidak diganggu oleh
fecthers ketika hendak memanah.
23. Biasanya fecthers yang digunakan untuk setiap arrow mempunyai
warna yang sama. Ini bertujuan untuk memudahkan pemanah menge
nali arrow kepunyaannya. Bagaimanapun ada juga pemanah yang me
masang fecthers yang mempunyai warna yang berbeza (dua sama
warna dan satu ganjil). Rujuk gambar.


24. Bagi arrow karbon cara memasang fecthers adalah berbeza. Anda han
ya perlu membuat garisan dengan menggunaka pen silver / lain-lain
pen yang mudah dilihat warnanya. (Ruju gambar)
25. Setelah ditanda, lekatkan double sided tape mengikut garisan luar tanda
yang dibuat. Kemudian lekatka fectherc spin wing padanya.
26. Dengan menggunakan pemutar nocks, laraskan nocks dengan fecthers
pertama. Ini perlu dilakukan agar fetchers tidak menganggu arrow
rest dan merosakkannya.
D. LANGKAH KESELAMATAN
Berikut adalah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil:
i. Peralatan Memanah
Pastikan peralatan memanah anda sentiasa dalam keadaan yang baik. Anda
perlu selalu mengawal anak panah dan jangan sesekali hilang kawalan dari segi
langkah-langkah keselamatan. Berikut adalah beberapa peringatan yang perlu
dipatuhi:

JANGAN SAMA SEKALI :
a. MELAKUKAN DRY FIRE ( Panahan tanpa anak panah). Ini
akan menyebabkan kerosakkan kepada busar.
b. MENARIK DAN MENGHALAKAN BUSAR ATAU MEL
AKUKAN PANAHAN KETIKA TERDAPAT SASARAN
BERGERAK DI HADAPAN (busar hanya boleh diarahkan ke
pada target butt sahaja).
c. MELAKUKAN PANAHAN KE UDARA.
d. BERGURAU SENDA ATAU BERMAIN-MAIN DENGAN PER
ALATAN MEMANAH.
PENYEDIAAN ARROW
LANGKAH KESELAMATAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
28 29
PERHATIAN : Pemanah-pemanah yang melakukan kesalahan di atas boleh dis-
ingkirkan dari pertandingan. Periksa peralatan anda selalu. Pastikan ianya dililin
dan tidak rosak. Baiki sebarang kerosakan sekiranya perlu. Periksa samada nock-
ing point berada di kedudukan yang betul. Anda sepatutnya tahu bagaimana
untuk menggantikan knocking point yang telah rosak. Periksa nocks dan mata
panah. Pastikan batang anak panah adalah lurus. Pastikan semua peralatan
seperti fnger tab, arm guard dan lain-lain dalam keadaan yang baik, selamat dan
sesuai untuk digunakan.

II. Lapang Sasar
Pastikan rumput padang dalam keadaan pendek supaya senang mencari anak
panah yang hilang. Penanda padang dan garisan mestilah jelas dan kekal. Pas-
tikan target stand dalam keadaan yang baik dan selamat. Sekiranya target butt
menjadi lembut dan anak panah boleh menembusinya, gantikan dengan lebih baik.
Gunakan whistle yang kuat atau beri arahan dengan jelas dan kuat supaya semua
orang dengar dengan jelas dan faham.

III. Teknik memanah yang betul
Kecederaan yang biasa dalam sukan memanah ialah apabila lengan dilibas oleh
tali panah.Punca utama kecederaan berlaku ialah kerana pemanah membuat ke-
silapan semasa memanah. Sekiranya anak panah jatuh ke atas tanah berdekatan
dengan shooting line, JANGAN AMBIL ANAK PANAH TERSEBUT, kecuali se-
lepas semua pemanah menghabiskan panahan. Semasa mencari anak panah yang
hilang, pastikan pemanah MEMANDANG KE HADAPAN supaya tidak tertikam
anak panah sendiri atau kepunyaan orang lain. Anak panah yang tercacak pada
sasaran adalah sama bahaya dengan anak panah yang sedang terbang. Semasa
mencabut anak panah dari sasaran, letakkan sebelah tapak tangan ke target butt
dan sebelah lagi memegang anak panah. Tarik dengan cara memusingkan anak
panah tersebut. Pemanah boleh menggunakan alatan mencabut anak panah. Pas-
tikan muka pemanah tidak berada di belakang anak panah kerana ia mungkin
terkena muka atau mata semasa cabutan dilakukan. Gunakan alat pelindung
(Chest guard, arm guard )semasa memanah bagi mengelakkan kecederaan.

IV. Jurulatih.
Pastikan tiada manusia atau binatang berada di hadapan shooting line. Jangan
benarkan pemanah bermain-main dengan peralatan memanah. Tentukan jarak
yang sesuai antara satu sama lain bagi mengelakkan pemanah bersentuhan. Jarak
yang dicadangkan adalah lebih kurang 0.5 meter di antara pemanah. Ini mem-
berikan ruang yang cukup untuk pemanah melakukan panahan. Pastikan semua
orang berada dibelakang shooting line selepas arahan memanah diberikan. Jan-
gan sama sekali menyentuh atau memegang busar yang sedang ditarik dengan
tujuan untuk menunjuk cara atau membetulkan sesuatu. Jurulatih perlu berada
di belakang pemanah. Sekiranya lengan seorang pemanah dilibas oleh tali panah,
gunakan ketulan ais atau sebarang air yang sejuk bagi mengurangkan lebam dan
bengkak. Pemanah baru hendaklah memakai pelindung lengan pada setiap masa.
Galakkan pemanah memberitahu sekiranya mereka mengalami sebarang kesaki-
tan ataupun ketidakselesaan pada bila-bila masa. Tunjukkan langkah-langkah
yang betul kepada semua pemanah.
LANGKAH KESELAMATAN LANGKAH KESELAMATAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
30 31
Penyelenggaraan peralatan
Memasang mata panah (point) pada hujung batang anak panah aluminium
(shaf ). Shaf aluminium disertakan dengan point jenis masuk ( insert ). Cara
memasukkan point jenis ini kebiasaannya dengan menggunakan gam (hot melt
glue) yang dipanaskan terlebih dahulu. Proses memasang point adalah seperti
berikut :
1) Bersihkan kotoran pada shaf.
2) Menggunakan nyalaan api yang kecil, untuk memanaskan gam (hot
melt glue ).
3) Tekan mata anak panah lebih kurang 6 mm dalam batang shaf.
4) Panaskan gam ( hot melt glue ) dan lekatkan sedikit gam yang telah
cair pada point.
5) Tekan perlahan-lahan point ke dalam shaf.
Proses menanggalkan mata anak panah ( point ) dari shaf :
1) Panaskan sedikit hujung point.
2) Pegang hujung point dengan menggunakan playar.
3) Putar dan tarik keluar point.
4) Sekiranya point tidak dapat dicabut, ulangi langkah-langkah di atas.

Memasang point ke dalam anak panah karbon. Gunakan hot melt glue.
Perhatian :Anak panah karbon tidak boleh dipanaskan terlalu lama.
Proses pemasangan mata anak panah adalah seperti berikut :
1) Bersihkan bahagian dalaman anak panah.
2) Panaskan hot melt glue sehingga cair dan lekatkan kepada batang
mata anak panah.
3) Pegang hujung mata anak panah dengan sepasang playar.
4) Panaskan sedikit mata anak panah .
5) Tekan mata anak panah perlahan-lahan ke dalam batang anak panah.
Bersihkan lebihan gam.
6) Ulangi langkah-langkah di atas sekiranya perlu.
PERHATIAN Kepanasan yang melampau boleh merosakkan anak panah.
Menanggalkan point dari anak panah karbon.
1) Panaskan sedikit point.
2) Gunakan sepasang playar untuk mencabut point.
3) Putar dan cabut point perlahan-lahan.
4) Sekiranya gagal, ulangi kembali proses di atas.

Menyapu lilin pada tali panah

Untuk melindungi tali panah daripada lusuh, ianya perlu disapu dengan lilin se-
lalu. Lilin boleh dibeli daripada kedai peralatan memanah. Anda hanya perlu
menyapukan lilin pada keseluruhan tali panah. JANGAN LILINKAN CENTER
SERVING. Tali panah patut dililin selalu, lebih kurang setiap tiga minggu.

LANGKAH KESELAMATAN LANGKAH KESELAMATAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
32 33
E. MEMANASKAN BADAN DAN REGANGAN

Kecergasan dalam aktiviti memanah terdiri dari tiga faktor utama. Kelembutan
sendi-sendi badan dikawal oleh beberapa faktor: struktur tulang, otot, tendon
dan ligamen. Kesemuanya mengawal pergerakan sendi-sendi badan. Untuk
meningkatkan kadar pergerakan, latihan regangan berikut dicadangkan:
Latihan regangan
Berikut adalah latihan regangan, memanas serta menyejukkan badan. Latihan ini
akan mengelakkan kecederaan kepada otot, tendon dan sendi dan meningkatkan
kelembutan. Semasa melakukan latihan ini ,jangan tahan nafas anda kerana ia
akan menjadikan anda pening. Semasa melakukan latihan ini, otot anda akan
memerlukan lebih oksigen, jadi kadar pernafasan anda bertambah.
Melonggarkan lengan atas dan otot dada.
Cantumkan jari dengan kedudukan tapak atas
kepala dengan keadaan jari terkunci antara
satu sama lain. Regangkan ke atas dan tahan
selama 10 saat.Tangan keluar. Luruskan tan-
gan anda .
Melonggarkan dada, bahu atas dan otot bawah
lengan. Bengkokkan satu tangan melepasi kepala
dan turun ke belakang. Bengkokkan tangan yang
lagi satu dari bawah ke atas. Cuba pegang jari-jari
anda dan tahan selama 10 saat. Biarkan keadaan
belakang anda dalam keadaan tegak semasa lati-
han ini.
Melonggarkan bahu dan otot belakang. Kuncikan
jari kedua-dua tangan bersama-sama, keluarkan
tangan ke hadapan dan pusing ke kiri dan ke-
kanan pelahan-lahan selama 10 saat. Jangan ber-
pusing secara mengejut kerana ini akan merosak-
kan sendi-sendi tulang belakang.

Melonggarkan otot belakang dan bahu. Gunakan
seutas getah, pegang kedua-dua hujungnya, ang-
kat kedua-dua lengan ke paras bahu dan depang-
kan tangan. Biarkan bahu pada kedudukan lurus,
ke belakang dan ke depan dengan cara mengem-
bang dan menguncup otot belikat. Lakukan se-
lama 10 saat.
MEMANASKAN BADAN DAN REGANGAN MEMANASKAN BADAN DAN REGANGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
34 35
Melonggarkan otot bahu.
Gunakan seutas getah, pegang kedua hujun-
gnya, angkat sebelah tangan melepasi kepala
dan sebelah lagi separas dengan bahu.Tarik
tangan separas bahu ke bawah kemudian tu-
kar hala. Ulang lebih kurang 6 kali.
Melonggarkan otot dada dan bahu.
Gunakan seutas getah, pagang kedua hujung
ketika getah berada di bahagian belakang
badan. Angkat kedua tangan separas bahu
kemudian hayunkan tangan ke depan untuk
menegangkan getah. Tahan selama 10 saat
dan ulang sebanyak 6 kali.
Melonggarkan otot memanah.
Gunakan seutas getah. Ikat kedua hujungnya
untuk membentuk satu lingkaran, buat aksi
seprti meanrik tali panah. Tahan selama 10
saat. Ulang sebanyak 6 kali. Ulang latihan
menggunakan tangan yang sebelah lagi.
F. KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN

F-1. KEMAHIRAN ASAS

10 langkah asas dalam aktiviti asas memanah adalah seperti berikut:
1. Stance (cara berdiri)
2. Nocking the Arrow ( memasukkan anak panah)
3. Drawing Hand (tangan penarik ) dan Bow Hand ( tangan pemegang
busar)
4. Bow Arm and PreDraw ( Tangan menarik dan tangan memegang )
5. Drawing the Bow
6. Anchoring
7. Holding and Aiming
8. Te Release
9. Follow Trough
10. Relaxing
1. STANCE ( DIRIAN )
MEMANASKAN BADAN DAN REGANGAN KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
36 37
Pemanah berdiri tegak dengan keadaan selesa dan relaks. Kedudukan kaki pe-
manah hendakla mengangkangi garisan panahan.Kaki pemanah sepatutnya
lebih kurang sama jarak dengan bahu pemanah di mana berat pemanah sepa-
tutnya ditanggung oleh kedua-dua belah kaki dengan nisbah yang lebih kurang
sama, berat tersebut hendaklah ditanggung oleh tumit dan hujung kaki pemanah.
Ini dapat membantu keseimbangan dan menjadikan badan pemanah lebih sta-
bil. Semasa memanah secara berturutan, kedudukan badan mestilah dikekalkan
dalam keadaan stabil di mana tidak ada perubahan berat akibat dari bongkok-
kan badan. Sekiranya terdapat masalah dengan tali panah semasa pelepasan anak
panah,pemanah harus menukar cara berdiri kepada open stance. Apabila cara
berdiri yang sesuai telah diperolehi, pemanah harus mengekalkan kedudukan ini
bagi setiap panahan.
2. NOCKING THE ARROW ( MEMASUKKAN ANAK PANAH )

Anak panah
dimasukkan ke tali panah dengan cara
meletakkan nock anak panah ke tali panah di
bawah penanda nocking. Pastikan Index Fletch
menghala ke arah pemanah dan tolakkan ianya
dengan lembut ke tali panah. Kemudian letak-
kan anak panah pada atas arrow rest.
3. DRAWING HAND AND BOW HAND (TANGAN MENARIK
DAN TANGAN MEMEGANG)
Kebiasaanya tiga jari digunakan untuk tujuan menarik tali panah iaitu jari
telunjuk, jari hantu dan jari manis. Jari telunjuk diletakkan di sebelah atas anak
panah sementara jari hantu dan jari manis disebelah bawah. Bengkokkan jari
supaya sendi ketigatiga jari tersebut sebaris dengan tali panah. Berikan sedikit ru-
ang antara jari telunjuk dan jari hantu supaya keduadua jari tersebut tidak meny-
entuh anak panah. (Ini untuk mengelakkan dari anak panah itu dicubit (pinching)
Biarkan belakang tangan serata yang boleh.Bengkokkan ibu jari ketapak tangan
supaya dapat diletakkan pada pipi semasa tarikan penuh. Tarik sedikit tali panah
untuk menyediakan jari-jari tersebut untuk tarikan penuh.Semasa menarik tali
panah, tekanan hendaklah dibahagikan samarata kepada ketiga-tiga jari tersebut.


KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
38 39
Letakkan tangan pemegang bow pada tempat pemegang dengan garis tengah
berkedudukan di antara ibu jari dan jari telunjuk sebaris dengan pusat busar sep-
erti yang dipaparkan dalam rajah di atas. Tapak otot ibu jari hendaklah diletak-
kan pada garis tengah pemegang busar. Semasa menarik, tekanan sepatutnya
diterima oleh otot ibu jari dan terus kepada pergelangan tangan (Kedudukan per-
gelangan tangan rendah). Jari dan ibu jari patut dibiarkan dalam keadaan relaks
Sekiranya pengikat jari atau pengikat busar tidak digunakan, hujung jari hen-
daklah dibengkokkan sedikit supaya menyentuh busar dengan lembut.Ini akan
menghalang busar daripada terlepas semasa anak panah dilepaskan. Kedudukan
tangan pada pemengang busar hendaklah konsisten pada setiap kali panahan di-
lakukan.
KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN
KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
40 41
Luruskan lengan pemegang busar untuk mendapat-
kan kedudukan tangan pada tempat pemegang
busar. Kemudian angkat lengan pemegang busar
dan lengan penarik tali serentak pada kedudu-
kan seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah.
Kekalkan bahu hadapan pada kedudukan rendah.
(Bahu tidak boleh dibiarkan bergerak ke hadapan
atau ke belakang kerana ini akan mengubah ja-
rak tarikan) Kekalkan siku lengan penarik pada
kedudukan separas mata kerana ini akan membantu
menggerakkan otot belakang menarik pada tarikan
penuh.
5. FULLDRAW ( Tarikan penuh )

Pada kedudukan sebelum menarik( Pre-Draw posi tion), gunakan otot belikat
untuk menarik siku lengan penarik kebelakang dalam satu tarikan yang licin se-
hinggalah tangan penarik terkena dagu pemanah. Kedudukan kepala dan badan
tidak boleh bergerak. (Tarik tali ke arah muka, bukan muka bergerak kepada
tali) Daya tolakan pada busar dan daya tarikan pada lengan penarik akan mem-
berikan keseimbangan pada badan.


6. ANCHOR
Istilah anchor ialah apabila tangan penarik diletakkan pada tulang dagu dan tali pan-
ah menyentuh muka.Adalah sangat penting jari telunjuk menyentuh rahang dengan
lembut, ibu jari dibengkokkan ke dalam tapak tangan supaya senang untuk menyen-
tuh leher dan tali panah menyentuh dagu dan hidung sekiranya boleh. Kaitan antara
kedudukan-kedudukan ini adalah penting kerana ianya bertindak sebagai pandangan
dari belakang,jadi adalah penting untuk mengekalkan kedudukan-kedudukan tersebut
dengan konsistan. Ia juga untuk mendapatkan tarikan penuh yang konsisten.Sebarang
perubahan terhadap kedudukan-kedudukan tersebut akan mengubah tenaga yang di-
gunakan seterusnya mempengaruhi penerbangan anak panah.
KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
42 43
7. HOLDING ( MENAHAN ) AND AIMING ( MEMBIDIK )

Istilah holding(menahan) ialah apabila tekanan ditanggung oleh otot bel
akang (belikat) dan apabila tangan yang memegang panah digerakkan selari den-
gan sight ( tempat membidik) dan ditengahtengah sasaran. Semasa sight diger-
akkan ke arah tengah sasaran keselarian tali panah patut diperiksa. Keselarian
tali panah, seperti yang di tunjukkan di dalam gambar, tali panah adalah selari
dengan dengan busar dan pin sight. Apabila busar dipegang dengan betul pada
kedudukan menegak tali panah dan hujung busar akan kelihatan selari.Terda-
pat beberapa langkah yang perlu diperiksa untuk memastikan semuanya berada
dikedudukan yang betul. Sekiranya sebarang bahagian badan dirasakan tidak
betul, adalah lebih baik berhenti dahulu, turunkan busar dan mula semula. Apa-
bila membidik ke tengah sasaran, adalah pekara biasa apabila pandangan sight
pin itu seperti berputar di sekitarnya. Dengan melakukan banyak latihan, pekara
ini akan berkurangan. Apabila sight pin digerakkan ke atas, anak panah akan ke
bawah dan apabila sight pin ke bawah,
anak panah akan bergerak ke atas.

8. RELEASE ( PELEPASAN )


Melepaskan tali panah adalah langkah yang paling penting semasa memanah.
Sekiranya tidak dilakukan dengan betul, semua langkah yang telah diambil se-
belum itu adalah sia-sia. Untuk melepaskan anak panah dengan betul, tali panah
yang dipegang hendaklah dibenarkan mengelongsor (slip) dari jari.Ketiga-tiga
jari mesti melepaskan tali panah dengan serentak. Ini hendaklah dilakukan den-
gan biasan yang sedikit. Apabila pelepasan anak panah dilakukan dengan baik,
tangan penarik sepatutnya bergerak ke belakang kerana otot belakang (belikat)
akan menarik tangan penarik ke belakang dan jari-jari sepatutnya berada di be-
lakang leher
9. FOLLOW THROUGH ( IKUT LAJAK )
KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
44 45
Ikut lajak (follow through) ialah mengekalkan kedudukan lengan pemegang
busar pada kedudukan pelepasan anak panah sehinggalah anak panah mengenai
sasaran. Sebarang pergerakan semasa pelepasan anak panah akan mempengaruhi
cara penerbanganya. Kedudukan kepala dan badan patut dikekalkan, tangan pe-
narik hendaklah digerakkan ke belakang semasa pelepasan anak panah. Adalah
penting untuk tidak menjatuhkan tangan pemegang busar selepas pelepasa anak
panah, ia akan menyebabkan anak panah mendarat rendah daripada sasaran.
Menggerakkan kepala ke kiri atau ke kanan untuk melihat anak panah juga akan
menyebabkan tangan pemegang busar bergerak ke kiri atau kanan.
10. RELAXING ( REHAT )
Pemanah mesti merehatkan diri selepas setiap panahan dibuat supaya otototot
dapat pulih daripada kerja yang dilakukan sebelumnya. Rehat dalam tempoh 20
hingga 30 saat adalah mencukupi untuk otot-otot bersedia bagi panahan seter-
usnya. Sekiranya otot-otot tidak mendapat rehat yang secukupnya, ia akan men-
jadi kebas selepas beberapa panahan yang berterusan. Memanah dalam kead-
aan otot-otot yang letih akan menyebabkan panahan menjadi tidak konsisten.
Masa rehat juga digunakan untuk manganalisis keputusan panahan sebelumnya
dan memikirkan cara-cara membetulkan kesilapan yang telah dilakukan. Ada-
lah penting untuk memeriksa kesemua 10 langkah asas bagi setiap kali pana-
han dibuat. Sekiranya salah satu daripada 10 langkah itu mempunyai kecacatan,
maka pamanah tidak akan dapat menghasilkan panahan yang tepat dan jitu.
KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN KEMAHIRAN ASAS MEMANAH DAN AKTIVITI SOKONGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
46 47
G. MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN DAN
KESALAHAN
Anak Panah Ke Kanan/Kiri Pembetulan
Bow condong ke sebelah kanan atau
kiri
Mata menjajarkan tali terlalu jauh ke
kanan/kiri dari bowsight
Pergelangan tangan patah ke kanan/
kiri semasa melepas tali

Bow arm bergerak ke kanan /kiri se-
masa melepas tali
Meletakkan tangan lebih ke kanan/kiri
pada handle grip.
Sebelum memanah, periksa samada
limbs berada dalam kedudukan yang
sejajar atau berkedudukan yang sama
dengan pandangan mata.
Sebelum membidik, pastikan tali bera-
da di tengah-tengah limbs dan sedikit
ke kanan/kiri pandangan mata.
Tahan bow hand dan pergelangan tan-
gan semasa memanah sehingga selesai
memanah.
Tahan bow hand separas target sehing-
galah selesai ikut lajak. Pastikan mata
tetap memerhati Bulls Eye sehingga
anak panah mengenai sasaran.
Pastikan tekanan pada tapak tangan
betul dan tepat pada handle grip se-
masa menarik tali.
Anak Panah Ke Kanan/Kiri Pembetulan
Jari memetik tali sewaktu melepas anak
panah.
Kegagalan menggunakan otot belakang
semasa menarik dan menahan busar.
Badan condong ke hadapan
Cara berdiri yang tidak selari dengan
sasaran.
Angin bertiup dari kiri ke kanan Melet-
akkan tali terlalu jauh pada jari.
Mengintai anak panah terbang.
Melepaskan tali secara melembut-
kan jari dan tekanan belakang semasa
membidik.
Memulakan tarikan dengan mengger-
akkan siku ke belakang dan memasti-
kan tangan relaks dan tiada tekanan.
Agihkan berat badan sama rata, berdiri
tegak tetapi relaks.
Mengubah cara berdiri dengan mem-
bayangkan garisan lurus terus ke sasa-
ran.
Mengubah tetapan sight. Tunggu tiu-
pan angin reda. Cangkuk tali pada
sendi pertama jari sahaja, kekalkan
tapak tangan rata.
Tetap melihat sasaran bulls eye sehing-
ga anak panah mengenai sasaran.
MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
48 49
Anak Panah Ke Kanan/Kiri Pembetulan
Memasang anak panah dengan Index
Fletcher di bawah
Menahan anchor ke kanan dari anchor
kebiasaan.
Jari mengeras semasa menahan. Jari
mengepit nock.
Anak panah tergelincir dari rest. Tan-
gan memegang handle terlalu kuat.
Kepala ditekan kehadapan semasa
draw
Gagal mengekalkan form semasa me-
lepaskan anak panah.
Tali terkena bow arm atau baju semasa
melepas anak panah
Pasang anak panah dengan Index
Fletcher mengadap anda.
Turunkan bow dan melakukan draw
semula. Rasa tali mengenai hidung
dan dagu.
Kekalkan belakang tangan rata dan
relaks.
Buat nocking point yang sempur-
na dan tahan jari dari terkena nock
semasa melakukan draw.
Jangan kepit anak panah, melepas
dengan relaks.
Tolak dan tahan handle tanpa memeg-
ang grip.
Kepala kekal tegak, bawa tali kemuka
semasa draw.
Ikut lajak selepas memanah, kekal
melihat bulls eye sehingga anak panah
mengenai sasaran.
Pusingkan siku sebelum draw. Pakai
pakaian yang sesuai atau mengguna-
kan chest guard. Buka sedikit kaki se-
masa berdiri (Stance)
Arrow TINGGI/RENDAH Langkah Pembetulan
Kedudukan anchor tinggi dari biasa
Tidak guna otot belakang untuk draw/
hold.
Condong ke belakang/ depan dari
target
Angin lintang

Anchor perlulah konsisten/ guna kiss-
er button
Mula draw dengan draw siku ke bela-
kang, lengan relaks
Imbangi berat. Berdiri tegak.Guna otot
belakang untuk draw
Betulkan sight. Laraskan kedudukan
aiming mengikut arah tiupan angin
dan kesesuaiannya
MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN
MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
50 51
Arrow TINGGI Langkah Pembetulan
Anchor dengan mulut terbuka
Cuba intai penerbangan arrow.
Tangan menggenggam bow
Lengan tolak bow ke depan
semasa Genggaman terlalu
bawah pada bow ( handle )
Anchor tidak konsisten
Drawing melebihi dagu/ tali tidak
rapat ke hidung
Menahan kepala jauh kebelakang
ketika anchor
Dagu ke bawah ketika anchor
Siku naik ( tinggi ) ketika draw
Siku turun ( ke bawah ) ketika draw
Penggunaan tekanan yang tidak
sekata pada jari
Pastikan gigi rapat dengan mulut tertutup
Kekalkan focus pada bulls eye.
Pastikan bow hand relaks sewaktu shoot.
Tolak bow arm ke bulls eye sewaktu shoot.
Gerakkan genggaman tangan ke atas.
Pastikan genggaman konsisten
Gunakan kisser button.
Pastikan kedudukan tangan di bawah
dagu dan tali mengenai hidung.
Luruskan kedudukan kepala dan tarik tali
hingga ke hidung.
Tarik siku hingga paras bahu.
Tarik siku ke paras bahu dan tingkatkan
back tension apabila menahan tarikan.
Draw guna otot belakang. Bahagianbawah
siku berada pada paras bahu.
Relakskan jari ketika release.
Hock tali dengan jari-jari dan pastikan
belakang tapak tangan rata
Arrow MENDATAR Langkah Pembetulan
Guna mata yang salah ketika aim-
ing
Tali tidak sejajar pada kedudukan
yang sama setiap kali shoot
Cari mata dominan. Jika mata dominan
bukan pada draw, tutup mata yang tidak
aim/ guna penutup mata.
Pastikan tali sejajar pada tengah limb dan
kedudukan tali pada bahagian kiri atau
kanan sight pin.
MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
52 53
Arrow ke BAWAH Langkah Pembetulan
Genggaman tangan pada handle
tidak tetap
Bow arm jatuh/turun semasa
release
Bow arm bengkok
Pergelangan tangan atau bahu naik
ketika menahan draw
Kepala bergerak ke hadapan atau
ke atas semasa release
Draw tidak sampai ke dagu atau
anchor point
Tension/tekanan pada draw hand
Siku menurun ketika release
Draw dengan siku tinggi apabila
menggunakan side anchor
Menggenggam terlalu tinggi pada
handle
Release tanpa follow through
Rapatkan gigi dan tutupkan mulut.
Kekalkan tumpuan bulls eye hingga ar-
row kena target.
Pastikan bow arm dalam keadaan relaks
Panjangkan/regangkan bow arm ke arah
bulls eye.
Gerakkan tangan ke atas dan pastikan
kedudukan yang konsisten setiap pana-
han.
Tarik tali hingga kena dagu dan hidung.
Tingkatkan back tension ketika hold
(keep hand relax).
Tingkatkan back tension ketika hold
Gerakkan siku ke belakang pada paras
bahu.
Gerakkan tangan ke bawah, semak
ketepatan setiap panahan.
Tingkatkan back tension ketika hold su-
paya tangan bergerak ke atas bahu ketika
release
Taburan MENDATAR Langkah Pembetulan
Guna mata yang salah untuk aim
Tidak selaraskan tali bow pada
tempat yang sama setiap kali shoot
Semak semula mata yang dominan. Jika
mata dominan bukan mata aim tutup
mata bukan aim/guna penutup mata.
Sebelum aim, selaraskan tali bow pada
tengah limb pada kanan atau kiri sight.
MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN
MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
54 55
Arrow ke BAWAH Langkah Pembetulan
Genggaman tangan pada handle
tidak tetap
Bow arm jatuh / turun semasa
release
Bow arm bengkok
Pergelangan tangan atau bahu naik
ketika menahan draw
Kepala gerak ke hadapan
Kepala terangkat semasa release
Tak cukup draw (anchor tidak
sampai)
Tekanan pada draw hand
Siku menurun semasa release
Menggunakan siku tinggi untuk
draw dengan anchor tepi.
Tingkatkan back tension semasa mena-
han. Guna clicker.
Panjangkan/ regangkan bow arm ke arah
bulls eye.
Relakskan bow hand, draw guna otot be-
lakang.
Regangkan bow arm ke arah bulls eye,
guna otot belakang untuk draw.
Rapatkan kedua-dua tulang selangka
Kekalkan posisi kepala atas, tarik tali ke
bibir.
Kekalkan fokus kepada bulls eye hingga
arrow mengenai sasaran.
Tingkatkan back tension ketika menahan
sementara tangan hadapan berada dalam
keadaan rehat.
Tarik siku selari ke arah bahu.
Tarik siku selari ke arah bahu sehingga
tali mencecah hidung dan bibir.
Kesilapan teknik Pembetulan
Punca arrow ke kiri Arrow jatuh
dari arrow rest
Kepala pemanah tertolak ke hada-
pan semasa aiming dan release.
Punca arrow ke kanan
Draw hand ditarik keluar dari leher
sewaktu release: plucking
Bow bergerak/goyang ke kiri/
kanan sewaktu draw penuh.
Kepala bergerak untuk melihat
penerbangan arrow.
Hock (cangkukkan) jari semasa draw
hand dengan belakang tapak tangan rata
dan tenang. Elakkan mengepit arrow
dengan jari.
Pastikan kepala lurus/tegak. Tarik tali ke
arah hidung dan bibir.
Tenangkan draw hand, ketatkan otot be-
lakang semasa proses shoot. Tenangkan
jari-jari untuk release tali dan tangan
follow through di atas bahu.
Pastikan limb sejajar dengan sight sewak-
tu atau sebelum aiming.
Kekalkan kedudukan kepala supaya
proses draw, aim dan follow through.
Kekalkan focus pada bulls eye sehingga
arrow kena butt.
MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
56 57
Punca Arrow BAWAH
Kedua-dua bahu tidak sama tinggi
ketika release.
Bow arm bawah atau ke tepi apa-
bila arrow dilepaskan ke target.
Pinggang bergerak ke arah target,
bahagian atas badan bongkok ke
arah target.
Badan bergerak sedikit ke arah
target
Tali bow di hadapan badan dan
tidak selari dengan target ketik-
shoot.
Anchor dalam keadaan yang
tidak stabil.
Tali ditarik ke muka, memaksa
kepala digerakkan supaya hidung
dan dagu mengenai tali.
Ketika release tali terkena pada
bow arm.
Melakukan release sebelum fudraw
Jari-jari terasa sakit ketika menarik
Semasa melakukan draw, angkat dan tolak
bow sebaris/lurus ke target. Kemudian gerak-
kan siku (menarik) ke aras bahu.
Kekalkan bow menghala ke bulls eye sehingga
arrow kena butt, bow hand kekal tenang.
Berdiri tegak. Gunakan otot belakang untuk
draw dengan cara menarik siku ke belakang .
Gunakan bow yang lebih ringan untuk mem-
betulkan form.
Melihat stance untuk membetulkan align-
ment/ jajaran kaki ( berdiri ). Mulakan den-
gan tepi badan dan bahu menghala k target.
Berdiri tegak/ lurus, kekalkan kedudukan
badan yang betul ketika melakukan draw se-
lari dengan bow arm.
Mulakan draw dengan menggerakkan siku ke
belakang pada paras bahu, bawa draw hand
terus ke anchor. Gunakan otot belakang.
Tarik draw terus ke belakang di bawah dagu.
Letakkan jari telunjuk di bawah dagu.
Tarik siku ke bawah/ luar sebelum tarik pe-
nuh. Pastikan bow hand tepat di belakang
bow handle.
Pastikan berat bow sesuai dengan kemamp-
uan pemanah.
Kekalkan back tension ketika hold. Relaks
jari untuk release.
Pastikan tangan lurus dan draw hand relaks.
Kesalahan BOW HAND Langkah Pembetulan
Jari-jari terbuka ketika hold dan
aiming
Jari-jari ditegangkan dan keras
Muka bow bergerak ke kanan/kiri
semasa draw
Arrow tertumpu pada sebelah kiri
pada target butt
Arrow tertumpu pada sebelah
kanan pada target butt
Arrow tertumpu pada atas target
butt
Relakskan jari-jari.
Relakskan jari-jari. Teknik nampak seperti
mengelak daripada menggenggam bow teta-
pi sebenarnya berlaku ketegangan pada bow
hand dan memudahkan pemanah menggeng-
gam/pegang bow apabila release.
Tekan tapak tangan pada handle. Relakskan
jari
Relakskan bow hand supaya tidak menggeng-
gam handle.
Gunakan bow sling. Pastikan bow hand tidak
lebih ke kanan pada handle.
Pastikan bow hand tidak lebih ke kiri pada
bow handle.
Elakkan menolak bow dengan bow hand apa-
bila release
MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
58 59
Kesalahan CARA BERDIRI Langkah Pembetulan
Cara berdiri yang berbeza-beza
setiap kali release
Dalam dirian terbuka tekanan
tertumpu pada draw arm
Dalam dirian tertutup badan con-
dong dari target
Kepala bergerak ke belakang me-
nyebabkan tarikan melebihi
had overdraw
Gunakan tanda di tempat berdiri pada
shooting line.
Pusing bahagian atas badan untuk
kekalkan bahu supaya lurus dengan tar-
get.
Pastikan berat badan tertumpu pada ked-
ua-dua tapak kaki.
Badan mestilah tegak. Cuba buka sedikit
kedua-dua belah kaki
Kekalkan posisi kepala. Kalau dirian ter-
tutup cuba buka sedikit kedua-dua belah
kaki
KESALAHAN ANCHORING Langkah Pembetulan
Draw hand keluar dari dagu
semasa release plucking
Tidak melakukan follow through
semasa release
Membuka tiga jari pada waktu
yang tidak sama
Tarikan memintal tali semasa
full draw
Draw hand hanya menyentuh
dagu pada hujungnya
Tekanan dirasa pada otot
biceps / lengan
Pastikan daya tarikan datang dari otot belakang dan draw hand
sentiasa relaks. Semak tanda-tanda tekanan pada tangan
seperti jari terbuka/ tegang
Release dengan menenangkan tangan bukan memaksa jari-jari
untuk dibuka
Release dengan menenangkan tangan bukan memaksa jari-jari
untuk dibuka. Pastikan ketiga-tiga jari dibuka serentak
Pastikan belakang draw hand selari ke bawah
Rapatkan draw hand apabila mencapai tarikan penuh supaya
tangan menyentuh dagu dengan rapat
Pastikan draw terus ke belakang pada anchor point. Bukan ke
luar dan kemudian ke dalam. Gunakan otot dengan arm relaks.
H . PEMBANGUNAN, PROGRAM LATIHAN DAN PENGURUSAN
PERTANDINGAN

H-1 PEMBANGANUNAN DAN PROGRAM LATIHAN
Pembangunan
Secara amnya aktiviti sukan adalah terdiri daripada acara berpasukan dan indi-
vidu .Sukan memanah adalah dikategorikan kepada acara individu . Dalam acara
ini kekuatan individu akan menyumbang kepada kedudukan pasukan .Ini ber-
makna sekiranya pasukan tidak dapat meneruskan cabaran, ahli pasukan masih
mampu meneruskan perjuangan dan masih berpeluang menjadi pemenang.
Dalam Sukan Olimpik 2001 di Atlanta, pasukan Australia telah tewas tetapi dalam
acara individu Simon Fearweather telah memenangi Emas. Begitu juga dalam Su-
kan Olimpik 2005 di Athens, pasukan Jepun tidak dapat mara tetapi pemain indi-
vidu Shami Moto telah memenangi pingat Perak .
Oleh itu pengurusan sukan diperingkat akar umbi masih berpeluang untuk mem-
bangunkan atlet memanah dan seterusnya menjadikan pesertanya mara jauh wa-
laupun atletnya hanyalah cuma seorang.
Pemilihan Pemanah
Bilangan pemanah yang ingin dikembangkan bakat adalah bergantung kepada
kemampuan pihak pengurusan. Pihak pengurusan mungkin menghadapi banyak
kekangan seperti kekurangan jurulatih yang berpengalaman dan kemampuan ke-
wangan yang terhad. Halangan dan kekangan ini akan mempengaruhi bilangan
pemanah yang akan dilahirkan.
MENGESAN DAN MEMBETUL KEMAHIRAN & KESALAHAN
PEMBANGUNAN, PROGRAM LATIHAN & PENGURUSAN
PERTANDINGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
60 61
Kriteria Pemanah
Pada umumnya seorang ahli sukan mempunyai ciri diri yang berbeza dengan se-
orang ahli akademik atau orang awam yang menjadikan sukan untuk riadah. Ciri
diri adalah aset atau perkara asas yang harus diambil kira oleh seorang jurulatih
dalam mengesan individu. Berdasarkan aset inilah individu itu akan dibimbing,
diasuh dan digilap. Walaupun pertimbangan seorang jurulatih akan berbeza den-
gan jurulatih yang lain namun jika dihalusi seorang ahli sukan yang terpilih akan
mempunyai ciriciri yang memenuhi kriteria sebagai seorang ahli sukan.
Berikut adalah antara ciri diri seorang pemanah:
a. Tubuh gempal dan tidak terlalu langsing atau kurus.
b. Berpotensi untuk mencapai ketinggian sederhana tinggi atau tinggi.
c. Aras kecerdikan yang lebih baik dan munasabah .
d. Peribadi tenang dan tidak terburu-buru.
e. Mudah menerima teguran dan berfkiran terbuka.
f. Sabar, tekun dan mempunyai kesungguhan aras tinggi.
g. Lainlain ciri diri dan keistimewaan .
Latihan
Lazimnya seorang jurulatih memerlukan masa antara 12 tahun untuk menyedia-
kan seorang pemanah. Masa yang panjang ini diperlukan kerana sukan memanah
adalah sukan yang amat memerlukan kemahiran individu. Di samping kemahiran
yang akan diterapkan, jurulatih memerlukan tempoh yang panjang untuk membi-
na dan meningkatkan daya tumpu pemanah dari aras rendah kepada aras tinggi.
Berikut adalah antara aktiviti asas dan kandungan sukatan dalam peringkat asas:
Perkara / Aktiviti Tempoh
1. Proses mengesan bakat
Pemerhatian
Uji bakat
Uji minat
Uji paras kebosanan
Kemampuan diri
Kesesuaian fzikal
4 jam
2. Pendedahan:
Kelenturan anggota badan
Mengenal alatan dan aksesori
Latihan kemahiran asas memanah
Teknik memanah dengan betul:-
Bow arm lurus
Bow arm tidak bergerak
Badan tidak senget
Kepala tidak mendongak
Tidak memuncungkan bibir
Tidak menjatuhkan bow arm
Merapatkan gigi
Memetik tali (plucking)
Draw hand bergerak ke hadapan semasa melepaskan
anak panah
Memasang dan membuka alatan
Tarikan bow tanpa arrow ( mimicking )
Latihan menarik dengan getah
Latihan mencabut arrow
Memasang dan merawat arrow
Ujian dan penilaian / maju dan gugurkan
18 jam
( 6 jam / bulan )
-padang
-bilik darjah
PEMBANGUNAN, PROGRAM LATIHAN & PENGURUSAN
PERTANDINGAN
PEMBANGUNAN, PROGRAM LATIHAN & PENGURUSAN
PERTANDINGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
62 63
Perkara / Aktiviti Tempoh
3. Latihan memanah:
Kemahiran memanah ansur maju
Memanah jarak dekat: 10 15 meter
Memanah jarak sederhana
Memanah jarak jauh
Memanah dengan kepersisan
Memanah dengan kejituan
Ujian dan penilaian/ maju dan gugurkan
60 jam
( 6 jam / bulan )
-padang
-bilik darjah
H-2. PENGURUSAN PERTANDINGAN
Pengurusan pertandingan merupakan himpunan segmen tugasan untuk menye-
diakan suatu menu/ tempat pertemuan yang sesuai bagi membolehkan pertand-
ingan dijalankan dengan lancar dan tanpa gangguan. Dalam setiap kejohanan
terdapat seorang Pengerusi Kejohanan. Pengerusi Kejohanan biasanya ialah
Pengerusi Permainan yang digilirkan kepada penyandang berdasarkan lantikan
oleh pihak yang melantik atau majikan.
Pengurusan pertandingan secara amnya boleh dibahagikan kepada :


i. Pengurusan atlet
ii. Kepegawaian
iii. Logistik dan Persiapan Padang
Pengurusan Atlet
Lazimnya segmen ini meliputi tugasan yang menentukan tempat penginapan
untuk atlet, pengangkutan pergi dan balik ke tempat pertandingan, makanan,
keselamatan, kemudahan, dan kesihatan.
Segmen ini hendaklah dibahagikan kepada unit-unit kecil dan dikelolakan oleh
jawatankuasa kecil yang bertanggungjawab. Secara keseluruhannya bahagian
ini adalah di bawah kelolaan urus setia. Dalam kejohanan memanah pering-
kat sekolah terdapat 3 peringkat kejohanan iaitu kejohanan peringkat daerah,
negeri dan kebangsaan. Pegawai tertinggi bahagian ini ialah penyelia-penye-
lia sukan yang mewakili Setiausaha MSSD, Setiausaha MSSN dan Setiausaha
MSSM .

Kepegawaian
Segmen ini meliputi tugasan menentukan pegawai yang berkelayakan dan
mempunyai pengalaman yang munasabah dalam sukan yang diwakili. Tugasan
ini adalah merupakan bidang kemahiran Pengerusi Teknik Permainan (PTPS).
Terdapat seorang PTPS yang bertanggunjawab untuk setiap permainan. Untuk
bidang kepegawaian, pengerusi permainan boleh meminta bantuan, pandan-
gan dan nasihat PTPS yang berkaitan.

Logistik dan Persiapan Padang .
Bahagian ini akan menghuraikan segmen teknikal, statistik, alatan, aksesori
dan penyediaan padang untuk tujuan pertandingan. Dalam menganjurkan
pertandingan memanah semua keperluan logistik dan persiapan padang ada-
lah sama dan serupa. Perbezaan yang jelas adalah dari segi bilangan atau kuan-
titi. Sebagai contoh, pengelolaan peringkat MSSD akan berbeza dengan MSSN
atau MSSM kerana bilangan peserta adalah berbeza.
PEMBANGUNAN, PROGRAM LATIHAN & PENGURUSAN
PERTANDINGAN
PEMBANGUNAN, PROGRAM LATIHAN & PENGURUSAN
PERTANDINGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
64 65
Senarai semak alatan pertandingan adalah seperti berikut :
BIL ALATAN CATATAN
1 Target Buttresses Maksimun 4 peserta / target
2 Kaki target buttresses 1 / target
3 Target faces 122cm ( 1 ) , 80cm ( 1 ) , 40cm(4)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Alatan PA Sesuai untuk mengawal kejohanan
17 Lain lain keperluan Ikut kesesuaian
PEMBANGUNAN, PROGRAM LATIHAN & PENGURUSAN
PERTANDINGAN
PEMBANGUNAN, PROGRAM LATIHAN & PENGURUSAN
PERTANDINGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
66 67
AKTIVITI SOKONGAN
I. BASIC BOW TUNING ( ASAS PELARASAN BUSAR)
Pelarasan busar adalah untuk menyesuaikan busar dengan cara panahan seseorang
pemanah untuk mendapatkan penerbangan anak panah dan keputusan yang ter-
baik. Melaraskan busar dan menentukan jenis anak panah sepatutnya seganding
dengan cara panahan seseorang pemanah. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik
dari pelarasan busar, cara panahan seseorang pemanah itu mestilah konsisten.
Terdapat empat faktor utama yang memberi kesan kepada persembahan sesebuah
busar:
Bahan Tali busar
Brace Height (jarak antara tali panah dan pemegang busar)
Arrow Nocking Point (titik meletak anak panah pada tali panah)
Pressure Button (butang tekanan)

1.1 Bowstring Material (Bahan tali)
Dacron B50 - (kekuatan bagi setiap helai = 22.5 kg. , regangan = 2.6%)
disebabkan oleh ketahanannya, ia kebanyakkannya digunakan oleh pemanah baru.
Ia senang dijaga dan boleh tahan sehingga beberapa tahun.
Kevlar 7-11 - (kekuatan bagi setiap helai = 31.8 kg. , regangan = 0.8%)
merupakan bahan yang mempunyai kepadatan yang tinggi, ukur lilit yang lebih
kecil dan lebih ringan dari tali Dacron dan menjadikan penerbangan anak panah
lebih laju. ( 2 meter per saat). Terdapat dua masalah dengan jenis tali ini, iaitu
oleh kerana daya reganganya yang kurang, ia akan memberikan tekanan yang lebih
kepada lengan busar ( bow limbs). Masalah kedua adalah dari segi ketahanan. Ia
hanya boleh bertahan sebanyak 1000 panahan sahaja.
Fastfite - (kekuatan bagi setiap helai = 45.5 kg. , regangan= 1.0%)
ia adalah bahan baru yang boleh digunakan. Ia mempunyai ketahanan yang sama
seperti tali Dacron serta lebih ringan dan mempunyai kelajuan yang melebihi tali
Kevlar dan lebih ringan. Ia diperbuat dari polyethylene dan kelihatan seperti plas-
tik. Ia sangat licin, oleh itu apabila membuat ikatan sokongan (serving), pastikan
ianya dilakukan dengan ketat agar ianya tidak menggelongsor. Terdapat tali serv-
ing yang khas bagi tujuan ini.
Fastfite S4 - (kekuatan bagi setiap helai = 73 kg. , regangan = less than 1.0%)
adalah bahan tali yang terbaru di pasaran. Diperbuat dari gabungan 50% Fastfite
dan 50% Vectran menjadikan helainya lebih tebal. Oleh itu hanya separuh helaian
diperlukan bagi mendapatkan kekuatan yang sama dengan tali fastfite.
Perlu diingat, gunakan bilangan helaian yang dicadangkan oleh pengilang untuk
kesesuaian tali dengan kekuatan busar atau ianya akan memberi kesan yang tidak
baik kepada lengan busar (bow limbs)AKTIVITI SOKONGAN AKTIVITI SOKONGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
68 69
1.2 Brace Height ( jarak tali panah dengan pemegang busar)
Jarak tali panah dengan pemegang busar (Brace
Height) diukur dari pusat pemegang busar sehing-
ga ke tali panah pada 90 darjah. Kebanyakanbusar
menggunakan brace height yangdicadangkan oleh
pengilang.Sekiranya brace height tidak diketahui,
berikutadalah cadangan kasar brace heightbagi
busar recurve:Busar 70 inci = 8.50 sehingga 9.75
inci,Busar 68 inci= 8.25 sehingga 9.50 inci,Busar
66 inci= 8.00 sehingga 9.25 inci.Busar 64 inci= 7.75
sehingga 9.00 inci.Brace height yang paling sesuai
ialah apabila ia menghasilkan bunyi yangpaling
senyap semasa panahan dilakukan.
Brace Height Tuning ( Pelarasan brace height)
Langkah 1.
Brace height yang dicadangkan oleh pihak pengilang adalah minimum. Oleh itu
tali panah yang agak panjang mungkin terpaksa dipintal bagi mendapatkan brace
height yang betul.
Langkah 2
Lakukan beberapa panahan pada jarak dekat dan perhatikan penerbangan anak
panah.

Langkah 3.
Tambahkan jarak tali panah dengan pemegang busar dengan cara memintal tali
panah sebanyak 5 kali.( Pastikan pintalan dilakukan pada arah yang sama kerana
ini akan memendekkan lagi tali panah. Juga laraskan kedudukan nocking point.)

Langkah 4.
Lakukan panahan beberapa kali lagi dan lihat cara penerbangan anak panah.

Langkah 5
Ulangi langkah-langkah di atas beberapa kali sehinggalah jarak maksimum brace
height yang dicadangkan diperolehi.
Langkah 6.
Di antara jarak minimum dan maksimum, prestasi yang paling senyap akan di-
jumpai dengan kadar gegaran yang paling kurang. Apabila ini berlaku, ini ber-
makna jarak tersebut adalah jarak yang paling sesuai bagi busar tersebut. Untuk
membantu panahan anda, jarak tali panah dengan pemegang busar ( brace height)
mestilah konsisten. Sebarang perubahan kepada brace height akan akan memberi
kesan kepada penerbangan anak panah.
AKTIVITI SOKONGAN AKTIVITI SOKONGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
70 71
ARROW NOCKING POINT (TITIK MELETAK ANAK PANAH
PADA TALI PANAH)

Untuk mendapatkan penerbangan anak pan-
ah yang betul, satu titik mesti didapati pada
tali panah yang mana tenaga dari tali panah
bertindak secara langsung dengan anak pan-
ah. Titik permulaan adalah antara 3 sehingga
10mm (1/8 sehingga 3/8 inci) 90 darjah lebih
tinggi dari tempat meletak anak panah pada
pemegang busar (arrow rest).
Kedudukan ini adalah kerana pemanah
menggunakan dua jari di bawah anak panah
dan satu jari di atasnya untuk menarik tali
panah dan mendapatkan tekanan yang seim-
bang pada tali panah.
NOCKING POINT TUNING (PELARASAN TITIK NOCK)
Langkah 1.
Cara yang paling cepat adalah dengan menggunakan
cara paper tuning. Satu petak diletakkan pada jarak 2
meter (6 kaki) dihadapan sasaran.
Sekeping kertas di lekatkan pada petak tersebut.
Kemudian pemanah berdiri lebih kurang 1 meter (3
kaki) dari petak yang dilekatkan kertas tadi. Seter-
usnya lakukan panahan sehingga menembusi kertas
tersebut. Dari kesan tembusan pada kertas tersebut,
pelarasan titik nocking boleh dilakukan.
Koyakan di sebelah kiri menunjukkan yang titik nock-
ing terlalu tinggi. Koyakan di sebelah kanan menun-
jukkan bahawa titik nocking terlalu rendah.

Laraskan titik nocking berdasarkan kepada kesan
koyakan pada kertas di atas. Panah kepada kertas
yang baru dan periksa kesan koyakan pada kertas.
Ulangi langkah ini sehinggalah kesan koyakan yang
paling kecil didapati. Kesan koyakan seperti tertera di
sebelah boleh diterima, kerana kesan koyakan yang
sempurna mungkin tidak boleh didapati kerana fak-
tor-faktor lain.
AKTIVITI SOKONGAN AKTIVITI SOKONGAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
72 73
Langkah 3.
Catatkan kedudukan titik nocking yang sesuai untuk anda sebagai rujukan pada
masa hadapan.
Selalu periksa titik nocking setiap kali panahan hendak dibuat.
(Sekiranya anda tidak mendapat koyakan seperti gambarajah di atas, mungkin
anak panah anda under spine ataupun terlalu kecil berbanding dengan kekuatan
busar)

I. LAMPIRAN
1. Gambarajah Target Butt
2. Gambarajah dan kedudukan Target Faces

Multiple face
5 ring Multiple face
6 ring 80 cm 122cm
LAMPIRAN
LAMPIRAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
74 75
3. Gambarajah Pelan Padang 4. Contoh Borang Markah
SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH
CONTOH BORANG MARKAH
NAMA NO PEMANAH
PASUKAN
A
TARIKH JARAK
10s X 9 SCORE TOTAL
TT. PENCATAT TT. PEMANAH TT. HAKIM
NAMA NO PEMANAH
PASUKAN
B
TARIKH JARAK
10s X 9 SCORE TOTAL
TT. PENCATAT TT. PEMANAH TT. HAKIM
LAMPIRAN LAMPIRAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
76 77
NAMA NO PEMANAH
PASUKAN
C
TARIKH JARAK
10s X 9 SCORE TOTAL
TT. PENCATAT TT. PEMANAH TT. HAKIM
NAMA NO PEMANAH
PASUKAN
D
TARIKH JARAK
10s X 9 SCORE TOTAL
TT. PENCATAT TT. PEMANAH TT. HAKIM
5. Contoh Buku Log
SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BIODATA ATLET
Nama : ______________________________
Sekolah : ______________________________
Kod Sekolah : _________________________
No. Telefon : _______________ Tingkatan/Tahun : _______
No. Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran : __________________
Alamat Rumah : ______________________________________
______________________________________
No. Telefon : _______________
Tarikh Masuk Program : _______________________________
Nama Pusat Latihan : _________________________________
No. Fail Pusat : KDH / KS / PLN ( 01 ) / ( 01 )
Nama Jurulatih : __________________________________
Tempat Bertugas : __________________________________
No. Telefon : _____________ ( P ) _____________ (H/p)
LAMPIRAN LAMPIRAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
78 79
CONTOH 1 : Buku Log Latihan SPTS
BULAN
TARIKH/HARI
SESI LATIHAN PAGI/PETANG/MALAM
MASA LATIHAN ____________HINGGA__________
CATATAN AKTIVITI /
KEMAHIRAN
( Gerak Kerja Latihan )
1. _____________________________
2.______________________________
3.______________________________
TANDA TANGAN ATLET
TANDA TANGAN JURU-
LATIH
ULASAN JURULATIH
( *TANDAKAN /)
A B C D
Peningkatan / kemajuan
Disiplin, Sikap dan ting-
kahlaku
Tahap Kecerdasan
Kerjasama, Kesungguhan
dan Tanggungjawab
TAHAP PRESTASI
( *Tandakan / )
A B C D
CEMERLANG BAIK SEDERHANA KURANG ME-
MUASKAN
CONTOH 2 : Pengisian Buku Log Latihan SPTS Sukan Memanah
BULAN JANUARI 2012
TARIKH/HARI 05 .01.2012 ( Isnin )
SESI LATIHAN PETANG
MASA LATIHAN 3.30PM HINGGA 5.30PM
CATATAN AKTIVITI /
KEMAHIRAN
( Gerak Kerja Latihan )
1. Latihan memanaskan badan/ warm up
2. i. Latihan daya tahan - Contoh tarik kosong
ii. Memanah jarak 15m - from shooting
3. Latihan memanah mengikut jarak - Contoh jarak 30 eter
(tanpa skor / mengambil skor)
TANDA TANGAN ATLET
TANDA TANGAN JURU-
LATIH
ULASAN JURULATIH
( *TANDAKAN /)
A B C D
Peningkatan / kemajuan /
Disiplin, Sikap dan ting-
kahlaku
/
Tahap Kecerdasan /
Kerjasama, Kesungguhan
dan Tanggungjawab
/
TAHAP PRESTASI
( *Tandakan / )
A B C D
CEMERLANG BAIK SEDERHANA KURANG ME-
MUASKAN
/
LAMPIRAN LAMPIRAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
80 81
SKOR LATIHAN MINGGUAN
SUKAN : MEMANAH
BIL TARIKH PENCAPAIAN
METER SKOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PETUNJUK SKALA PRESTASI :
GRED MARKAH TAHAP
A 85-100 CEMERLANG
B 65-84 BAIK
C 50-64 SEDERHANA
D 49 KE BAWAH KURANG MEMUASKAN
6. Peraturan Pertandingan Memanah SPTS

PERATURAN PERTANDINGAN
SUKAN MEMANAH
KARNIVAL SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH


1. UNDANG - UNDANG PERTANDINGAN
Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung pertandingan ini akan di-
jalankan mengikut undang-undang World Archery (WA) dan peraturan am SPTS
2. JENIS PERTANDINGAN

2.1 Pertandingan akan dijalankan selama 3 (Tiga) hari

2.2 Lelaki perseorangan dan berpasukan ( 16 tahun dan Ke bawah )
2.2.1 Jarak 60 meter
2.2.2 Jarak 30 meter

2.3 Wanita perseorangan dan berpasukan ( 16 tahun dan ke bawah )
2.3.1 Jarak 60 meter
2.3.2 Jarak 30 meter

2.4 Lelaki perseorangan dan berpasukan ( 14 tahun )
2.4.1 Jarak 50 meter
2.4.2 Jarak 30 meter
LAMPIRAN LAMPIRAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
82 83
2.5 wanita perseorangan dan berpasukan ( 14 tahun )
2.5.1 Jarak 50 meter
2.5.2 Jarak 30 meter
2.6 Lelaki perseorangan dan berpasukan ( 13 tahun )
2.6.1 Jarak 50 meter
2.6.2 Jarak 30 meter
2.7 Wanita perseorangan dan berpasukan ( 13 tahun )
2.7.1 Jarak 50 meter
2.7.2 Jarak 30 meter
3. PENDAFTARAN PEMAIN/PEMBANTU PASUKAN

3.1 Setiap pasukan Pusat Latihan Daerah ( PLD) hanya boleh mendafar 1
(satu) pasukan lelaki dan 1 (satu) pasukan wanita dalam semua kategori yang
terdiri daripada:
Pasukan Lelaki 16 Tahun 14 Tahun 13 tahun
Pengurus 1 orang
Jurulatih 1 orang 1 orang
Peserta 2 orang 2 orang 2 orang
Jumlah 4 orang 3 orang 2 orang
Pasukan Wanita 16 Tahun 14 Tahun 13 tahun

Jurulatih 1 orang 1 orang
Peserta 2 orang 2 orang 2 orang
Jumlah 3 orang 3 orang 2 orang
3.2 Acara Perseorangan

Setiap pasukan dibenarkan menghantar hanya 2 (dua) peserta lelaki dan 2
(dua) peserta wanita bagi setiap kategori umur dalam acara perseorangan.
3.3 Acara Berpasukan
3.3.1 Jumlah mata tertinggi bagi kesemua peserta akan dikira bagi me
nentukan pemenang
.
4. SISTEM PERTANDINGAN
4.1 Setiap peserta diwajibkan memanah 2 (dua) jarak yang
dipertandingkan sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) anak panah
bagi setiap jarak yang berjumlah 72 (tujuh puluh dua) anak
panah. Peserta/pasukan yang mendapat mata tertinggi akan
dikira pemenang.
4.2 Sekiranya pe serta tidak memanah atau menarik diri dari
pertandingan tanpa sebarang alasan, peserta tersebut tidak
layak mendapat tempat dalam keputusan keseluruhan.
4.3 Rujuk Undang-undang World Archery (WA).

LAMPIRAN LAMPIRAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
84 85
5. GELANGGANG / ALATAN

5.1 Rujuk Undang-undang World Archery (WA).

6. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN
6.1 Taklimat Pengurus Pasukan akan diadakan pada malam sebelum
pertandingan dijalankan.
6.2 Sebarang pertukaran atau gantian peserta selepas taklimat pen
gurus, tidak akan dilayan.
7. MASA MELAPOR DIRI
7.1 Setiap pasukan dikehendaki melapor diri kepada Ketua hakim
Kejohanan untuk pemeriksaan peralatan pada hari pertandin
gan.
8. MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH
Rujuk Peraturan AM SPTS/MSSM
9. BANTAHAN
9.1 Rujuk Peraturan AM SPTS/MSSM
9.2 Setiap pasukan berhak membuat bantahan. Hanya Pengurus Pas
ukan dibenarkan membuat bantahan
9.3 Bantahan hendaklah dibuat sebara bertulis beserta wang per
taruhan sebanyak RM200.00 (Ringgit: Dua Ratus Sahaja) dan di
hantar kepada Pengarah/Pegawai Pertandingan dalam masa 30
( Tiga Puluh) minit selepas pertandingan setiap jarak itu tamat. (Berpandukan
Undang-undang WA Artikel 150)
9.4 Mesyuarat jawatankuasa bantahan akan diadakan bagi menyiasat dak
waan / bantahan. Sebarang keputusan jawatankuasa adalah muktamad
9.5 Keputusan Jawatankuasa Bantahan akan dikeluarkan secara bertulis
9.6 Keanggotaan Jawatankuasa Pengelola adalah seperti berikut:
9.6.1 Ketua Unit Sukan MSS Negeri
9.6.2 Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan Memanah MSS Negeri
9.6.3 2 orang Pengurus Pasukan yang berkecuali
10. JURI RAYUAN (Peraturan Am SPTS/MSSM)

Terdiri daripada:
10.1 Pengerusi Jawatankuasa Pengelola atau wakilnya
10.2 Penyelaras Sukan Memanah MSS Negeri
10.3 Ketua Hakim Pertandingan
10.4 2 orang Pengurus Pasukan yang berkecuali
11 HAKIM DAN PEGAWAI PERTANDINGAN

Hakim-hakim adalah dilantik dari kalangan jurulatih-jurulatih yang dihantar
oleh MSS Negeri masing-masing.
12. PENTAFSIRAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
Perkara yang tidak dinyatakan dalam PERATURAN AM SPTS/MSSM dan
WORLD ARCHERY (WA), akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pengelola
Pertandingan SPTS dan keputusan adalah muktamad.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
S
P
T
S
S
P
T
S
M
E
M
A
N
A
H
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - MEMANAH
M
E
M
A
N
A
H
86 87
PANEL PENGGUBAL MANUAL LATIHAN MEMANAH

1. ABD MANAF BIN MOHAMAD
2. MOHAMAD ROSLI BIN MD RASHID
3. HASRUDIN BIN MOHD ZAIN
4. JASNI BIN IBRAHIM
5. ABU BAKAR BIN ABD MAJID
6. MAT ZAKI BIN AHMAD
7. MOHD YUSOFF BIN ISHAK
8. NAZER BIN SENAFI
9. KAMAL ARRIFIN BIN HAMID
10. SAIFULLIZAM BIN IBRAHIM
11. MOHD HUSNEY BIN REDZUAN
12. MOHD LATIF BIN MAT
13. NADZRY BIN HASHIM
14. MEOR HASNAN SHAZALI BIN MEOR AMRI
15. ZAMZURI BIN MD DAUD

PANEL PENGGUBAL MANUAL LATIHAN MEMANAH
MEMO
Bahagian Sukan
Kementerian Pelajaran Malaysia

Anda mungkin juga menyukai