Anda di halaman 1dari 11

SULIT

011
Bahasa Melayu
Kertas I
7,onE
2010
50 minit
ull
SEKOLAH-SEKOLAH ZON E
LIMBAIYG
UJIAI\I BERSAMA ZON E
2010
011- BAHASA MELAYTJ
Lima puluh minit
JAI{GAI\I BT'KA KERTAS SOALAI{ IIII SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
2. Jawab soalan dengan menghitamkan pada ruang pada kertas
jawapan.
3. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja.
4. Jika kamu hendak menukar
jawapan, padamkan tandayang telah dibuat. Kemudian
hitamkan
jawapan yang baru.
Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak
SULIT
St]LIT 01t
Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan
A, B, C dan D. Antaranya ada satu
jawapan
sahaja yang betul. Pilih
jawapan yang betul itu. Kemudian tandakan
jawapan
kamu dengan
menghitamkan ruangan pada kertas
jawapan.
Solan { hingga Soalan 19
lsi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan
jawapan yang paling
sesuai.
1. Majlis pelancaran buku terbaru seniman A. Samad Said dihadiri oleh golongan
A. hartawan
B. sasterawan
C. olahragawan
D. sejarawan
pasukan polis
semenjak di bangku sekolah lagi.
C. meminati
D- menganggotai
Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.
3. Hafiz setimba air dari perigi
di belakang rumahnya.
A. mencedok
B. mengambil
C. membimbit
D. memunggah
4. Sempena Hari Keputeraan Sultan Kelantan yang
menganugerahkan pingat Ahli Mangku Negara kepada
ke-70,
2. Safuan bercita-cita untuk
A. menuruti
B. menerajui
A. baginda..... beliau
B. beliau...... baginda
C. baginda...... tuanku
D. tuanku......baginda
dalam bidang kesusasteraan.
telah
sasterawan itu atas sumbangan
Kerlos soolqn Ini mengondungi I I holomon bercelok
SULIT
SULIT
5. Pokok-pokok bunga di taman itu semuanya
A. kontot
B. bantut
C. pendek
D. gempal
6. Kanak-kanak memang tidak gemar
akan ubat yang
A. payau
B. pahit
C. masam
D. tengik
Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.
0tl
kerana kekurangan baja.
8.
lbu memanaskan minyak masak
merah.
A. dan
B. lalu
C. serta
D. sambil
Walaupun telah bersara, tetapi
dalam aktiviti pendidikan.
macam hempedu itu.
menumis bawang putih dan bawang
beliau masih berminat melibatkan diri
ke kaunter tiket sebaik-baik sahaja kaunter itu dibuka untuk
A. demi
B. akan
C. untuk
D. sekiranya
9. Orang ramai
membelitiket bas.
A. berderet-deret
B. berpusu-pusu
C. berebut-rebut
D. bersesak-sesak
SULIT
Kerfos soolEn inl mengondungl ll holomqn berceiok
4
011
SULIT
Soa_lan_l0 berdasarkag
gambar di bawah'
10.Adik
migorengnya untuk mencari
udang kesukaannya'
A. menguis-nguis
B. menepis-nePis
C. mengais-ngais
D. mencuit-cuit
11. Pengemis tua itu tidur
A. beralaskan
B. berbantalkan
C. beratapkan
D. bermandikan
surat
khabar sahaja.
Soalan 12 berdasarkan
gambar di bawah'
12. Pemain bola sepak
yang mengalami kecederaan
itu telah
A. dipimpin
B. diusung
C. diampu
D. dipapah
13. Doktor menYuntik kepada
Pesakit
mental itu'
A. ubat
penenang
B. ubat ketenangan
C. ubat bertenang
D. ubat menenangkan
keluar padang.
Kertos soqlon ini mengondungi
I I holomon berceiok
SULIT
SULIT
14. Borang
diedarkan
kePada
mendapatkan maklum balas.
A. suai kenal
B. soal selidik
C. sumbang saran
D. soal siasat
Soalan 15 berdasarkan
gambar di bawah-
15.TokWan sedang
A. membimbit
B. mengandar
C. mengelek
D. menjinjing
16.Soraya menjumpai
A. sebuah
B. sebentuk
C. sejambak
D. selaras
17. Beberapa
A. kelompok
B. tompok
C. ketul
D. butir
18. Pada cuti semester
yang lalu, kami sekeluarga
A. naik angin
B. ambil angin
C. masuk angin
D. makan angin
011
para peserta pada akhir seminar untuk
tebu di bahunya.
kuncidi halaman rumah semalam.
darah mangsa kemalangan itu kelihatan di atas
jalan
raya.
ke Pulau Pinang.
SULIT
Kerlos soqlon ini mengondungi | 1 holornon bercelok
6
SULIT
19." Tidak perlu kamu bimbang kerana
A. ukur baju di badan sendiri
,"
kata ayah.
B. biar putih
tulang
jangan putih masa
C. berani kerana benar. takut kerana salah
D. berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
Soaian 20
Pilih perkataan
seerti bagi perkataan yang bergaris.
20. Suria menunoqu ketibaan rakannya dari Perak di Hentian Duta.
A. menanti
B. menerima
C. mengajak
D. menyambut
Soalan 2l
Pilih perkataan
berlawanan bagi perkataan yang
bergaris.
21. Masyarakat berbilang kaum di negara ini diingatkan supaya tidak bertelagah disebabkan
perkara yang remeh.
A. sulit
B. mustahak
C. besar
D. berat
Soafan 22
-
23
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan
bergaris dengan betul.
22. I Ahli lembaqa pengarah
syarikat itu bermesyuarat untuk mencarijalan bagi menambahkan
aliran tunaisyarikat.
ll Walaupun lembaoa pengemis
itu dipenuhi kudis, namun dia kelihatan sihat.
lll Karmila mengejutkan ibu dan ayahnya apabila melihat suatu lembaqa di balik tingkap.
lV Suatu lembaqa tentera telah dikerah ke kawasan sempadan sebagai langkah beriaga-
jaga.
A. ldan lll sahaja
B. ll dan lV sahaja
C. l, ll dan lll sahaja
D. ll, lll dan lV sahaja
011
Kerios soqlqn ini mengondungi l l holqmqn bercetqk
SUTIT
7
0,|{ SULIT
23. I Baju ini kelihatan haus kerana terlalu kerap dibasuh.
ll Kami berasa haus benar selepas berlari sejauh lima kilometer.
lll Duit simpanannya semakin haus kerana sikapnya yang boros"
lV Khalid menggantikan tapak kasutnya yang sudah haus.
A. ldan lll sahaja
B. ll dan lV sahaja
C. i, li dan lll sahaja
D. ll, lll dan lV sahaja
24. Pilih
jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.
Siapakah yang menyaksikan kejadian tersebut?
A. Belum ada saksiyang tampil untuk memberikan penjelasan.
B. Beberapa orang pelanggan
berada disitu semasa kejadian tersebut.
C. Tidak ada sesiapa yang menyaksikan kejadian tersebut
D. Ya, ada beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut.
25. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.
Banyak syarikat asing melabur di Malaysia kerana ekonomi Malaysia yang stabil.
A. Bagaimanakah keadaan ekonomidi Malaysia?
B. Mengapakah banyak syarikat asing melabur di Malaysia?
C. Adakah keadaan ekonomi negara yang stabil menyebabkan banyak syarikat asing
melabur di Malaysia?
D. Bagaimanakah perkembangan
terkinitentang pelaburan di Malaysia?
Soafan 28
-
27
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.
26. Encik Lim menyuruh Jennifer menyiapkan semua kerja rumah sebelum keluar bermain.
A.
"Jangan
keluar bermain selagi kamu tidak menyiapkan semua kerja rumah itu,"
jerit
Encik
Lim kepada Jennifer.
B.
"Jennifer,
siapkan semua kerja rumah kamu sekarang," marah Encik Lim kepada
Jennifer.
C.'Usah keluar rumah bermain selagi kamu tidak menyiapkan semua kerja rumah,' kata
Encik Lim kepada Jennifer.
D. "Siapkan semua keria rumah kamu sebelum keluar bermain," kata Encik Lim kepada
Jennifer.
Kertqs soqlqn Inl mengondungi I I hqlqmon bercetqk
suuT
SULIT
27.
"Memang
seronok bercuti di Pulau Langkawi," kata Aidil kepada Joshua.
A. Aidil memberitahu Joshua bahawa dia berasa seronok bercuti di Pulau Langkawi.
B. Joshua memberitahu Aidil bahawa
percutiannya
ke Pulau Langkawi sungguh
menyeronokkan.
C. Joshua dan Aidil menyatakan bahawa dia berasa seronok dengan percutian ke Pulau
Langkawi baru-baru ini.
D. Joshiia berianya kepada Aidiltei-riang keindahan Pulau Langkawi.
Soalan 28
-
30
Pilih ayat yang
betul.
28. I Pelbagai masalah dihadapioleh Aminah dibandar.
ll Banyak gambar pemandangan tergantung dekat dinding.
lll Ukiran dari kayu getah kian laris di pasaran.
lV Pada waktu pagi
suasana sangat tenang.
A. ldan ll sahaja
B. I dan lV sahaja
G. ll dan lll sahaja
D. lll dan lV sahaja
29. I Bangunan baru itu dijangka telah siap dibina menjerang tahun ini.
ll Majlis itu berlangsung dalam suasana yang
sungguh meriah.
lll Majlis perpisahan
itu berada di kantin sekolah.
lV Majlis akan bennula pada
bila-bila masa sahaja.
A. ldan ll sahaja
B. I dan lV sahaja
C. ll dan lll sahaja
D. ll dan lV sahaja
30. I Penduduk di kawasan kejiranan saya saling bantu-membantu dan bekerjasama tanpa
mengira kaum.
ll Ayah dan ibu bercadang untuk melancong bersama-sama pada
hujung bulan ini.
lll Puan Maimon membiarkan sahaja anaknya bermain di halaman rumah.
lV Siapa-siapa yang berminat untuk menyertai peraduan
itu boleh mendaftarkan nama
sebelum 20 Ogos.
A. ldan ll sahaja
B. ll dan lV sahaja
C. l, ll dan lV sahaja
D. l, ll, lll dan lV
011
Kerlqs soqlon ini mengondungi I I hqlqmon bercetqk
SUTIT
SULIT
Soalan 3{ hingga Soalan 35
Baca petikan
di bawah, kemudian
jawab
soalan-soalan yang berikutnya.
Penggunaan sistem pesanan ringkas amat meluas dalam kalangan masyarakaf. Sistem
yang memaparkan teks pada skrin telefon bimbit ini turut digunakan oleh murid-murid untuk
berkomunikasi antara satu sama lain. Penggunaan sistem
pesanan ringkas ini tentu
memberikan kesan baik dan buruk kepada murid-murid.
Murid yang baik akan menggunakan teknologi ini untuk kebaikan. Sebagai contoh,
mereka bertukar-tukar maklumat tentang pelajaran.
Mereka
juga
akan menggunakan teknologi
ini untuk bertukar-tukar maklumat tentang persekolahan.
Selain itu, penggunaan
sistem pesanan
ringkas lebih murah berbanding sistem telefon
suaE. Dengan ini, penggunaan
sistem ini dapat menjimatkan perbelanjaan
komunikasi. Bukan
itu sahaja, malah maklumat itu tersimpan dan terpapar pada skrin telefon sehingga dipadamkan.
Hal ini demikian untuk memudahkan pengguna
merujuk makfumat yang disampaikan oleh rakan
mereka.
-
Sistem pesanan ringkas
juga
boleh mendatangkan keburukan kepada murid-murid.
Antara keburukannya ialah ketagih bertukar-tukar mbklumat dengan rakan. Keadaan ini
menyebabkan murid-murid mengabaikan kerja-kerja yang lebih penting
seperti mengulang kaji
pelajaran
dan membantu ibu bapa.
Jelaslah bahawa sistem pesanan
ringkas ini boleh mendatangkan kebaikan dan
juga
keburukan. Oleh itu, ibu bapa sangat berperanan bagi memastikan anak-anak meiefa
menggunakan
teknologi ini untuk kebaikan.
i
31. Apakah kegunaan sistem pesanan ringkas?
A. Untuk bertelefon dengan orang lain.
B. Untuk berpesan kepada orang lain.
C. Untuk berhubung dengan orang lain melalui paparan teks.
D. Untuk berkomunikasi dengan orang lain sama ada
jauh
atau dekat.
32. Dibawah adalah antara kebaikan sistem
pesanan
ringkas, kecuali
A. menyebabkan ketagihan bertukar-tukar maklumat.
B. dapat berhubung dengan orang yangjauh.
C. bertukar-tukar maklumat dengan rakan.
D. kos penggunaan
sistem ini tebih murah.
33. Apakah peranan ibu bapa terhadap penggunaan
sistem
pesanan
ringkas dalam kalangan
kanak-kanak.
A. Membelikan anak-anak mereka telefon bimbit.
B. Memastikan anak-anak mereka menggunakan telefon bimbit.
C. Memantau penggunaan telefon bimbit oleh anak-anak mereka.
D. Menyuruh anak-anak mereka belajar.
011
SULIT
Kerlos soolon Inl mengondungl ll holomon bercetok
t0
011
SULIT
34. Mengapakah
penggunaan sistem
pesanan ringkas dikatakan mudah dirujuk?
A. Paparannya terpapar pada skrin telefon.
B. Paparannya tersimpan sehingga dipadamkan.
C. Paparannya dalam bahasa
yang difahami.
D. Paparan akan terpadam
jika
dibiarkan lama.
35. Apakah maksud rangkai kata amat, meluas dalam kalangan masyarak'af dalam petikan?
A. Seluruh masyarakat menggunakan sistem ini.
B. Semua murid menggunakan sistem ini.
C. Seluruh negara menggunakan sistem ini.
D. Sebahagian besar ahli masyarakat menggunakan sistem ini.
Soalan 36 hingga Soalan 40
Baca pantun di bawah, kemudian
jawab
soalan-soalan
yang berikutnya.
Buat ketupat daun
palas,
Mari dijual di Batu Pahat,
Usah menjadi orang malas,
Perut kosong badan tak sihat.
Jangan dibuka pintu lukah,
Jika dibuka ikan meluru,
Jangan suka mencari salah,
Salah sendiri baiki dahulu.
Gunung Raya sama didaki,
Sungai Cuah sama direnang,
Jikalau kita bersatu hati,
Kerja yang susah menjadi senang.
Terang bulan bintang berjajar,
Pergi berlayar ke Pulau Jawa,
Kita murid wajib belajar,
Apabila besar tidak kecewa.
Tanjung Agas kampung nelayan,
Dikenali sebagai Kuala Berah,
Jangan sekali dicuai pelajaran,
Perbuatan demikian padahnya susah.
KertEs roolqn Ini mengondungi 1l holomqn bercetok
SUTIT
11
sulJr
0{ t
36. Berdasarkan baris
pertama, apakah akibat bagi orang
yang malas?
A. Sering diserang Penyakit
B. MendaPatwang Yang
banYak.
C. Perut sentiasa
kenYang.
D. MendaPat
banYak kawan.
37. Mengapakah
kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain?
A. Kerana akan menyakiti hati kawan.
B. Kerana setiap orang ada kesalahan.
C. Kerana kesalahan sendiri belum dibaiki.
D. Kerana diri sendiri mempunyai kesalahan.
38. Bagaimanakah cara untuk menjadikan sesuatu
pekeriaan menjadi senang?
A. Bekeria dengan bersungguh-sungguh.
B. Bekerja dengan ilmu
penuh didada.
C. Berhati-hati semasa bekeria'
D. Bekeria secara bermuafakat.
39.Yang berikut ialah kesan terhadap murid
yang tidak belaiar bersungguh-sungguh, kecuali
A. kehidupan akan menjadisusah.
B. kecewa aPabila dewasa.
C. akan menjadi
penagih dadah.
D. tidak menjadi orang berguna.
40.Apakah maksud rangkai kata mencai salah dalam pantun tersebut?
A. Meneliti kelemahan.
B. Meninjau keburukan orang.
C. Memerhatikan keajaiban seseorang.
D. Melihat kelemahan dan kekurangan seseorang.
.
KERTAS SOALAN TAMAT.
SULIT
Kerlos soolon Ini mengondungl ll holomon bercefok