Anda di halaman 1dari 10

SULIT

912
Bahasa Melayu
Kertas 2
7,onE
2010
lYaminit
012
SEKOLAH
_SEKOLAII
ZON E
LIMBANG
UJIAN BERSAMA ZON E
2010
012. BAIIASA MELAYU
Satujam lima belas minit
JAI{GAN BTJKA KERTAS SOALAII
INI SEHINGGA DIBERITAHU
l. Kertas soalan ini
mengandungi 3 bahagian iaitu
Bahagian A, Bahagian B,
dan Bahagian C.
Kamu dikehendaki menj awab
ketiga-tiga bahagian.
Bagi bahagian B, Kamu boleh
memilih saqa ada menjawab
Soalan 1, Soalan 2rztau
Soalan 3.
Jawapan hendaklah ditulis
pada ruangan yang disediakan
Sekiranya helaian
jawapan
tidak mencukupi, sila
dapatkan kertas
jawapan
tambahan daripada pengawas
peperiksaan
3.
4.
Kod
Pemeriksa:
Bahagian Nosoalan Markah
A
B
C
Jumlah Markah
Kertas soalan ini mengandungi l0 halaman bercetak
SULIT
SULIT
Bahagian A
[Masa
yang dicadangkan: 15 minit]
(10 markah)
l. Tulis lima ayatyanglengkap tentang gambar di bawah.
012
ST]LIT
012
BAIIA'GIAII A
I
I
',,Iangan
tulis
lapa-apa
di
lruangini
mgannli\
'pa-apa
di
i
,uang
ini
l0 markah
SULIT 412
Bahagian B
[Masa
yang dicadangkan: 40 minit]
(30 markah)
Pilih satu daripada tajuk-'rajuk di
'"awah
dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang
daripada 80 patah perkataan.
l. Murid-murid digalakkan r4enceriakan kawasan sekolah.
Tulis sebuah karangan tentang cara-cara menceriakan kawasan sekolah.
ATAU
2. Pada hari Sabtu yang lalu, sekolah kamu telah mengadakan aktiviti perkhemahan unit
beruniform. Kamu telah ditugaskan oleh guru penasihat persatuan untuk menulis laporan
tentang perkhemahan tersebut.
Tulis laporan kamu itu selengkapnya.
ATAU
3. Kamu dan beberapa orang rakan kamu sedang bermain di padang permainan. Tiba-tiba kamu
mendengar suara
jeritan
meminta tolong.
Ceritakan tindakan kamu dan rakan-rakan karnu.
SULIT
No soalan
BAIIAGIAN B
012
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
t
t
Tlangan
tulis
iapa-apa
di
iruang
ini
rangan
tults
n-apadi
uang ini
SULIT 012
I
I
I
I
|langan
tulis
'apa-apa di
ngan tulis
vapa di
angini
Ir.
(uang
tnt
6
SULIT 012
lqngan
tulis
apa-apa di
ruongini
JanganUlis
apa-apa di
rtmngini
30 markah
SULIT
Bahagian C
[Masa
dicadangkan: 20 minit]
(20 markah)
Tulis lima pengajaran yang dapat kamu
peroleh daripada
petikan di bawah.
Pp4jang
jawapal
kanu hendaklah
tidak lebih daripada 50
pataU perkataau'
Tulis
jawapan
kamu dalacn satu perenggan.
Sajak Buat Sahabat
Kamu mengenalkan aku akan erti persahabatan
Masih kupegang ikrar kita
Kalau
jatuh mesti bersama
Andai bangun biar beramai-ramai
Jika luka sama tera-sa
Itu yang kita lakukan
Terima kasih. kawan-kawanku.
Kita pernah berjanji bahawa semua mesti berjaya
Kerana ilmu kita cari bersama-sama
Kita bincangkan bersama=s&ra
Kita dapatkan bersama-sama
Kita gunakan bersama-sama
Aku masih ingat akan
janji-janji itu
Terima kasih, kawan-kawanku.
Kini aku sudah berada di puncak
Tapi kau pemah berpesan
Jangan tinggi diri kalau kita sudah tinggi
Jangan berlagak kalau sudah di puncak
Bantulah orang di bawah
kerana banyak yang masih susah.
012
Iangan tulis
'pa-apc
di
ruangini
012
SULIT
BAHAGIAN C
',Iangan
tulis
a-aPa di
t,.
!'wmg tn
ST]LIT 012
t
I
I
Jangan tulis
t,
rya-apa
di
I
ruang ini
:
Jangan tulis
apa-apa di
ruang ini
20 markah
l0