Anda di halaman 1dari 8

Nama Pelajar ____________________________ Tahun __________________

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA PILAH


DENGAN KERJASAMA
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
DAERAH KUALA PILAH

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4
Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian :
Bahagian A ( Pendidikan Jasmani )dan Bahagian B ( Pendidikan Kesihatan )
2. Bahagian A ada 25 soalan dan Bahagian B ada 25 soalan
Jawab semua soalan.
Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.
ARAHAN : Jawab semua soalan ada kertas ob!ekti".
PJPK
MEI
2007
1 JAM
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
2007
BAHAGIAN A ( PENDIDIKAN JASMANI )
1. #e"inisi #a$a tahan kardio%askular adalah
a) keua$aan !antung dan s$stem eredaran darah ber"ungsi dengan baik.
b) kekuatan !antung
&) taha kesihatan indi%idu
d) den$utan !antung.
2. Senaman ini boleh meningkatkan kekuatan dan da$a tahan otot abdomen serta otot
eha.
A. Bangkit tubi. '. Jangkauan melun!ur
B. (omat !auh berdiri #. )ekan tubi.
*. Keselarasan mata +tangan kaki dan badan termasuk dalam unit
A. koordinasi '. ketangkasan
B. lenturan #. ,mbangan
-. .amakan &ontoh akti%iti ketangkasan
A ketingting '. lari /ig0/ag
B leret bola #. sambut bola
5. Sebelum memulakan akti%iti PJ guru hendaklah memastikan murid
A gembira '. sakit
B sihat #. berakaian PJ dan dalam keadsaan sihat
1. )aha ke&ergasan seseorang boleh diukur dengan
A. den$utan nadi '. eredaran darah
B. an!ang tulang #. kekuatan otot
2. 3ntuk mendaatkan ostur badan $ang baik kita erlulah
A. mengamalkan senaman dengan &ara $ang betul dan selamat
B. senaman angkat berat
'. emakanan seimbang
#. !ogging.
4. Pada musim &uti sekolah akti%iti rekreasi $ang tidak sesuai di!alankan ialah
A. Berkhemah '. melakukan ker!a sambilan
B. meman&ing #. berbasikal
5. Aakah "aedah adan$a !adual harian6
A. daat men$usun masa dengan elbagai akti%iti
B. daat men&atatkan akti%iti ke&ergasan malah menilai en&aaian diri
indi%idu
'. daat bermain dengan rakan0rakan
#. memun$ai masa rehat $ang an!ang.
17. Kehiduan seseorang akan men!adi lebih teratur dan berdislin sekiran$a ada8
A. amalan merokok '. buku diari
B. senaman agi #. !adual harian
11. Keban$akan ermainan berkumulan $ang di!alankan boleh memuuk semangat
88888 di kalangan emainn$a.
A. ker!asama '. kebanggaan
B. ke$akinan #. marah
12. 5 komonen enting ke&ergasan adalah kekuatan+ da$a tahan
kardio%askular+kekuatan otot+ kelenturan dan8.
A. imbangan '. komosisi tubuh badan
B. ketangkasan #. kadar nadi.
1*. 3ntuk meningkatkan taha ke&ergasan + kita erlu bersenam sekurang0kurangn$a
A. 5 9 seminggu '. - 9 seminggu
B. 1 9 seminggu #. * 9 seminggu
1-. #alam ermainan bola !aring setia emain dikehendaki memakai
A. stoking '. toi
B. skirt #. bib
15. .amakan kemahiran asas $ang ditun!ukkan
A hantaran aras bahu ' mengele&ek bola
B hantaran aras dada # !aringan lantun
11. Berikut adalah aksi 88888. dalam ermainan bola seak.
A mengele&ek bola ' tandukan dekat
B tendangan leret # hantaran masuk.
Soalan 17 hingga 20 !"#a$a"%an "a&ah #i a'ah.
Padankan ern$ataan berikut dengan gambar $ang di sebelah kemudian tanda ada kertas
!awaan
12. )endangan tinggi
14. :engele&ek
15. . :endada
27 . :enanduk
21. Satu dariada ern$ataan berikut bukan kemahiran men!aringkan bola !aring
A. langkah ke belakang dan men!aring
B. langkah ke sisi dan men!aring
'. langkah ke hadaan dan men!aring
#. melomat sambil memaut gelang besi tiang gol
22. Beraakah osisi $ang terdaat dalam ermainan bola !aring6
A. 2 '. 4
B. 2 #. *
2*. Permainan bola !aring berasal dari ermainan88888888
A. Bola seak '. Bola tamar
B. Bola keran!ang #. Bola baling
2-. Beraa orang emainkah dalam satu asukan bola baling 6
A. 4 '. 2
B. 5 #. 11

25. Siaakah emain bola seak $ang terkenal ada tahun 270an6
A. ;ashik sidek '. <.kumaresan
B. .urul huda #. :okhtar dahari
A
C
B
D
BAHAGIAN B ( PENDIDIKAN KESIHATAN )
21. Antara berikut + erkara $anng manakah tidak harus dilakukan emandu ketika
melalui kawasan sekolah.
A. Perlahankan kenderaan.
B. Awasi kemungkinan terdaat kanak = kanak melintas.
'. Bun$ikan hon
#. Berhenti bila dihentikan oleh warden tra"ik sekolah $ang beruni"orm.
22. > bergerak la!u bila menghamiri simang
> membelok tana memberi is$arat
Perkara diatas adalah tidak seharusn$a dilakukan ketika men!umai is$arat 88
A. Awas
B. Bulatan
'. Simang tiga
#. Kanak = kanak melintas
24. Aakah $ang erlu dilakukan !ika menemui lamu is$arat ketika memandu.
A. :ela!ukan kenderaan.
B. :embun$ikan hon
'. :emandu terus tana henti
#. Perlahankan kenderaan dan mematuhi arahan warna lamu is$arat
25. Berikut adalah erubahan "i/ikal semasa akil baligh ke&uali..
A. Badan men!adi lebih tinggi dan berat.
B. Jerawat mula tumbuh di bahagian muka.
'. ;ambut mula an!ang
#. Bulu mula tumbuh di bahagian ketiak
*7. ?arna kuning ada lamu is$arat membawa maksud @@@@@@@@@@@@@@@@
A. Berhenti
B. )eruskan er!alanan
'. Bersedia untuk berhenti
#. )iada satu un di atas.
*1. :engaakah terdaat rema!a eremuan ditumbuhi !erawat dimuka.
A )idak andai men!aga muka.
B. Kulit muka beren$akit.
'. )elah samai umur akil baligh
#. Salah makan.
*2. Berikut adalah eraturan = eraturan semasa berada ditaman ke&uali8.
A. Alat = alat ermainan kanak = kanak adalah untuk kanak = kanak $ang
berumur 12 tahun
B. ,bu baa erlu bermain bersama = sama anak mereka.
'. ,bu baa erlu sentiasa mengawasi anak = anak mereka.
#. Sebarang kemalangan atau ke&ederaan $ang berlaku semasa menggunakan
eralatan ini adalah tanggung!awab sendiri.
**. Perbuatan suka membuang samah atau tin = tin kosong di merata temat
mengakibatkan8..
A. :a!lis Perbandaran teraksa melakukan embersihan.
B. #itangka ihak berkuasa
'. :en&emarkan alam sekeliling
#. )aman ermainan tidak boleh digunakan.
*-. Berikut adalah &iri = &iri erubahan "i/ikal en&aaian ada eringkat akil baligh
ke&uali8.
A. (emak terhimun di bawah lutut.
B. A%ari mula menghasikan o%um.
'. Suaran$a e&ah dan men!adi garau.
#. Pa$udaran$a bertambah besar.
*5. Kita erlu mengamalkan ga$a hidu $ang sihat untuk men!aga kesihatan dan
men!amin kese!ahteraan hidu.

Bang manakah di antara berikut ),#AK A#A hubungan ga$a hidu $ang sihat 6
A. :akanan dan emakanan
B. Bersenam dan bermain.
'. Berehat dan berekreasi
#. Berga$a dan ber"es$en.
*1. Kita tidak digalakkan bersenam seleas makan kerana8.
A. :engganggu roses enghadaman.
B. :engganggu roses erna"asan.
'. :enggangu roses en$eraan.
#. :engganggu roses metabolisma
*2. Kegiatan reakreasi bersama keluarga baik untuk KCS,DA)A..
Bang manakah bukan akti%iti rekreasi6
A. Berkhemah.
B. Beker!a
'. :elawat.
#. Berkebun.
Soalan *4 = -2
)andakan A bagi ken$ataan $ang $alah dan B ada ken$ataan $ang !()l
*4. :enggunakan sehelai tuala bersama dengan ahli keluarga $ang lain adalah baik
kerana ia daat mengeratkan hubungan.000000000000000000000000000000000000000000000000( )
*5. :en$ertai akti%iti sukan adalah &ara $ang baik untuk men!auhi dadah.0000000000( )
-7. :akan ken$ang sebelum tidur adalah tabiat $ang baik.00000000000000000000000000000000( )
-1. :emakan sa$ur0sa$uran dan buah0buahan boleh men$ihatkan tubuh
badan kita..00000000000000( )
-2. Jika ada orang $ang tidak dikenali menga!ak anda menaiki keretan$a untuk
menghantar ulang+ anda tida harus meneriman$a.000000000000000000000000000000000000( )
-*. Simbol eraturan !alan ra$a $ang membawa maksud ada simang tiga di hadaan ialah
A. B. '. #.
--.
Perkara $ang tidak erlu dilakukan sekiran$a ber!uma tanda di atas ialah
A. memerlahankan kenderaan
B. masuk lorong $ang betul mengikut tu!uan er!alanan.
'. Beri keutamaan keada e!alan kaki untuk melintas
#. Berhenti di kawasan tersebut.
-5. Pun&a kebakaran $ang sering berlaku di :ala$sia adalah seerti di bawah ke&uali
A. (ilin $ang men$ala
B. untung rokok $ang berbara
'. endawaian elektrik
#. lamu kereta
Soalan -1 = 57
)andakan A bagi tindakan $ang $alah dan B ada ken$ataan $ang !()l
-1. ;amli sangat dahaga. #alam er!alanan ulang dari latihan sekolah+
seorang emuda $ang tidak dikenali telah memberi dia sekotak
air minuman ( )
-2. :enerima elawaan orang untuk menghantar ulang ke rumah. ( )
-4. :enegur rakan $ang berusai 1* tahun bermain di kawasan kanak0kanak. ( )
-5. :emberi erhatian keada anak !agaan di kawasan ermainan. ( )
57. :embuai rakan terlalu tinggi . ( )

Anda mungkin juga menyukai