Anda di halaman 1dari 3

Contoh 1:

Dana unit amanah yang pertama dilancarkan oleh PNB ialah:


A. Sekim Amanah Saham Nasional
B. Skim Amanah Saham Bumiputera
C. Amanah Saham Wawasan 2020
D. Amanah Saham Nasional 2
Contoh 2:
Kegiatan ekonomi sektor sekunder adalah seperti berikut KECUAL:
A. Memproses kayu
B! "engetin nanas
C! "embina lo#i kilang
D. Memelihara ikan air tawar
Contoh 3:
Kos sebuah mesin adalah $"%&'(((! )usutnilai terkumpul ialah $"*+'((( manakala belan#a
susutnilai bagi tahun tersebut adalah $"*',((! Berapakah nilai bersih mesin tersebut dalam Kunci
Kira-kira.
A! $"**'(((
B! $"*+'(((
C. RM9,400
D! $"%/'+((
/! "elanggan unit-unit amanah pada harga berubah-ubah dengan se#umlah 0ang yang tetap
setiap
bulan seperti pelaburan dalam Amanah )aham Nasional / - mbang adalah strategi!!!
A! Kos minumum
B! Kos maksimum
C. Kos pemurataan ringgit
D! Perhitungan kos
+! Permodalan Nasional Berhad adalah anak syarikat milik penuh!!!
A. a!asan "ela#uran $umiputra
B! "a#lis 1indakan Ekonomi Negara
C! 2ayasan Perkhidmatan Bumiputera
D! 2ayasan 1un smail "ohd Ali
&! Berikut adalah 3aktor-3aktor yang perlu di3ahami oleh para pelabur sebelum melabur dalam
unit-unit amanah ke%uali:
A! Pulangan C! Kategori dana
B! $isiko D. $ilangan pela#ur
,! Bilakah tahun ke0angan berakhir bagi Amanah )aham 4emilang - Pendidikan.
A! /( April
$. 31 Ma%
C! /* Disember
D! /* 5gos
6! "aksud peribahasa ini: 7Air pun ada pasang surutnya7
A! )etiap sesuatu ada pasangannya
B! Bercakap hendaklah berhati-hati
C. A&a masan!a untung a&a masan!a rugi
D! 5rang baik' takkan kotor bahasanya
8! Namakan badan ka0alselia bagi pasaran modal di "alaysia.
A! Bursa "alaysia Berhad
B! Bank Negara "alaysia
C. 'uruhan(a!a 'ekuriti
D Amanah $aya Berhad
Cth:9- Permodalan Nasional Berhad adalah anak syarikat milik penuh.
A! "a#lis 1indakan Ekonomi Negara
$. a!asan "ela#uran $umiputra
C! 2ayasan Perkhidmatan Bumiputera
D! 2ayasan 1un smail "ohd Ali
)umber: Laporan 1ahunan %((/
Cth:*(- Berikut adalah maklumat am A)N /' kecuali!!!
A! Pelaburan permulaan minumum: Buku Pelaburan : *(( unit:
B! Pelaburan permulaan minimum: )kim Pelaburan Ahli K;)P :
*'((( unit
C. "ela#uran maksimum in&i)i&u: *00,000 unit
+,awapan se#enar ialah tia&a ha&-
D! Pelaburan tambahan minimum Buku Pelaburan: * unit
Cth:**- Kadar 3aedah minimum dikira oleh institusi ke0angan berdasarkan 3ormula yang
mengambil kira kos dana serta lain-lain kos pentadbiran!
A! Kadar )ama $ata
B! Kadar <aedah 1erapung
C. Ka&ar "in(aman Asas
D! 1ahap <aedah )emasa
)umber: 000!bnm!go=!my

Cth:*%- )ebelum melabur dalam unit amanah' seseorang hendaklah terlebih dahulu memahami
isi kandungan di dalam!!!
A! Buku Program
B! Katalog
C. "rospektus
D! ndeks pengguna
)umber: Prospektus nduk A)NB> /(!,!%(
Cth:*/- Berikut adalah ciri-ciri pin#aman ?ardhul @asan' kecuali!!!
A! pin#aman tanpa 3aedah
B! tu#uan keba#ikan
C! bayar balik atas nilai pokok
D. &ua orang pen(amin
)umber: 000!bankislam!com!my
Cth:*+- Chong ingin melabur di dalam sebuah tabung unit amanah! NAB seunit bagi tabung
tersebut ialah $"(!,( manakala ca# perkhidmatan permulaan ACPPB ialah &C! Dika Chong
merancang melanggan &'((( unit dari tabung tersebut' berapakah 0ang tunai yang harus beliau
sediakan.
A! $"*&((
B! $"*6&(
C! $"%&&(
D. RM31*0
Dalan penyelesaian
Amaun pelaburan sebenar : Amaun dilaburkanEA*FCPPB
AGE*!(&BE(!,(:&(((
AGE*!(&B:/(((
G : /((( G *!(& : $"/*&(
Cth:*- *! Di antara syarikat pelaburan PNB di ba0ah' yang manakah terlibat didalam
akti=itipembuatan.
A! "alaysia National $einsurance Berhad
B! Commerce Asset @oldings Berhad
C. .oo&!ear Mala!sia $erha&
D! "alaysia nternational )hipping Corporation Berhad
Cth:%- %! Kelebihan melabur dalam produk-produk unit amanah A)NB adalahseperti berikut
K/C0A12:
A! $angkaian e#en yang meluas!
$. 3empoh #ertenang mele#ihi 14 hari
C! Kos langganan yang rendah!
D! Kepelbagaian port3olio pelaburan!
Cth:/- /! Namakan pengerusi PNB yang merupakan rakyat pertama "alaysia yangmemegang
#a0atan4abenor Bank Negara "alaysia!
A! 1an )ri Ahmad )ar#i Abdul @amid
B! 1an )ri DatoH @amad Kama Piah Che 5thman
C. 3un 2smail Mohame& Ali
D! 1un Dr! "ahathir "ohamed