Anda di halaman 1dari 4

Selefienederland – Bronnen van al’Aqeedah

Bronnen van

al-‘Aqeedah (Geloofsleer) 1

Gebaseerd op het werk van Shaikh Naasir al ‘Aql

De 'Aqeedah heeft twee fundamentele bronnen :

1: Het Boek van Allaah Subhaanahu Ta’aala

2: De authenthieke Soennah van de Boodschapper salallaahu ‘aleyhi was sallam

En de Idjmaa’ (concensus) van de Salaf us Saalih (Vrome Voorgangers): Een bron


gebaseerd op het Boek en de Sunnah. 2

Wat betreft de onaangetaste Fitrah (natuurlijke aanleg) en de zuivere en correcte ‘Aql


(intellect) deze komen overeen met het Boek en de Soennah en zijn ertoe instaat om
op de algemene principes van de Geloofsleer uit te komen maar niet tot de details
ervan. Dus de zuivere en correcte ‘Aql en Fitrah, bevestigen het bestaan van Allaah
en dat Hij de Allergrootste is en dat het van essentieel belang is om Hem te
gehoorzamen en om Hem te aanbidden, en dat Hij Eigenschappen heeft van
Grootsheid en Majesteitelijkheid. Zo ook, beseft de zuivere ‘Aql en de onaangetaste
Fitrah de noodzaak voor het bestaan van Profeten en het zenden van de
Boodschappers, en dat er een Wederopstanding moet zijn en een ter
verantwoordingroeping over de daden, etc. Dit alles is in de algemene,
oppervlakkige zin, zonder de specifieke aspecten en details.

Maar wat betreft andere zaken en de rest van de zaken van al Ghayb (het Ongeziene),
dan is er géén andere manier om erover te weten te komen in detail, behalve dmv de
Openbaring (het Boek en de Soennah), anders zou het niet tot het Ongeziene behoren.

En tegenstrijdigheid tussen een duidelijke tekst afkomstig uit het Boek en de


Soennah en tussen de zuivere en correcte ‘Aql is niet denkbaar en is in feite een
onmogelijkheid. En dus wanneer er een schijnbare tegenstrijdigheid is tussen de
twee, dan wordt er voorrang verleend aan de Openbaring en is deze de bepalende 3
aangezien deze afkomstig is van degene die onfeilbaar is (m.a.w. de Profeet salallaahu
‘aleyhi was sallam), terwijl de ‘Aql (het intellect) van een persoon niet onfeilbaar is.
Voorzeker de ‘Aql (intellect) is de tekortkomende perceptie van mensen, en is niet
veilig gesteld voor misvattingen, fouten, vergeetachtigheid, begeertes, onwetendheid
en onvermogen – en dus is het zeer zeker tekortschietend.

1
Mubaahith fee Aqeedah Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah(p.28) Shaikh Naasir al ‘Aql
2
Al-Itisaam (2/252) van ash-Shaatibee
3
Zie Sharh Aqeedatu at-Tahaawiyyah (pp.140-141) van Ibn Abil-'Izz al-Hanafee.En zie ook Dar'u Ta’aarud al Aql
min an-Naql (1/88-280) van Ibn Taymiyyah.

www.selefienederland.blogspot.com
Selefienederland – Bronnen van al’Aqeedah

Stelregels en methodiek van al-‘Aqeedah (de geloofsleer)


1. De bron voor al ‘Aqeedah is het Boek van Allah, de Soennah van de Boodschapper
van Allaah salallaahu ‘aleyhi was sallam en de Idjmaa’ van de Salaf us Saalih.

2. Al hetgeen wat authenthiek is overgeleverd van de Boodschapper van Allaah


salallaahu aleyhi was sallam, dan zijn wij verplicht om het te accepteren – of het nu
overgeleverd is in de vorm van mutawaatir 4 of ahaad 5 . 6

3. Datgene waar wij naar terug refereren om het Boek en de Soennah te begrijpen
zijn, de teksten die andere teksten uitleggen, en het begrip van de Salaf us Saalih
(Vrome Voorgangers) en de geleerden die hun Manhaj (methodiek) gevolgd hebben en
dán wat correct is vanuit taalkundig oogpunt. Maar, wij verwerpen niet iets wat
bevestigd is (door het Boek de Soennah en het begrip van de Salaf) vanwege een
taalkundige betekenis. 7

4. Alle fundamentele principes van de Godsdienst zijn uitgelegd door de Profeet


salallaahu ‘aleyhi was sallam. En datgene wat niet als onderdeel van de Godsdienst
werd gezien in die tijd (de tijd van de Profeet) kan niet later worden beschouwd als
onderdeel van de Godsdienst.

5. Overgave aan Allaah en Zijn Boodschapper salallaahu ‘aleyhi was sallam zowel
innerlijk als uiterlijk. Wij gaan dus niets tegen van datgene wat afkomstig is uit het
Boek en de authenthieke Soennah, niet dmv qiyaas (analogie), persoonlijke opinies,
Kashf (intuïtie), noch de uitspraak van welke Shaikh of Imaam dan ook.

6. De correcte en zuivere ‘Aql (verstand/intellect) komt overeen met de authentieke


Naql (tekst), deze twee komen overeen met elkaar- en wat Qat’ee (onomstreden) is bij
beide kan niet tegenstrijdig aan elkaar zijn. Wanneer er een tegenstrijdigheid blijkt,
dan wordt aan de Naql (tekst) voorrang verleend, en deze is bepalend, niet de ‘Aql.

7. Het is noodzakelijk en verplicht om vast te houden aan de tekstuele Sharee’ah


bewoordingen in zaken van ‘Aqeedah (geloofsleer) en om geïnnoveerde (nieuwe)
termen en bewoordingen te vermijden. Wat betreft bewoordingen welke meer dan
één betekenis omvatten en die mogelijk correct of incorrect kunnen zijn, dan moet de

4
Mutawaatir is een Arabisch woord dat is afgeleid van het woord tawaatur, wat betekent achtereenvolgend,
het een na de ander. In de Sharee’ah terminologie is het een overlevering die is overgeleverd door een groep,
waarvan het onmogelijk is dat zij samengekomen zijn op een leugen, van een soortgelijke groep, en dat
gebaseerd is op wat zij zagen of hoorden. Zie Nuzhatun-Nadhr fee Tawdeehi Nukhbatil-Fikr(p.57) van al-
Haafidh Ibn Hajar

5
Ahaad is een overlevering die niet het niveau heeft bereikt van al mutawaatir (zie voetnoot 4)
6
Mudjmal Usool Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah fiel –‘Aqeedah (p.7-9)
7
Voetnoot vertaler: Men dient te weten dat termen in de Islaam twee betekenissen kunnen inhouden, de
taalkundige betekenis en de Islamitische terminologische betekenis (Istilaahan), deze hebben raakvlakken met
elkaar, maar kunnen ook essentieel met elkaar verschillen, de terminologische betekenis heeft altijd voorrang
op de taalkundige betekenis, dit vanwege het feit dat de terminologische betekenis gebaseerd is op de
betekenis die een woord heeft binnen de context van de Qur’aan en de Soennah.

www.selefienederland.blogspot.com
Selefienederland – Bronnen van al’Aqeedah

betekenis worden nagegaan, en dan wanneer de betekenis correct is (m.a.w. het komt
overeen met de betekenis in de Sharee’ah) dan wordt het bevestigd met de bewoording
uit de Sharee’ah, maar wanneer de betekenis incorrect is dan wordt deze verworpen.

8. Onfeilbaarheid ( ma’soem) wordt bevestigd en toegeschreven aan de Boodschapper


van Allaah salallaahu ‘aleyhi was sallem. De Ummah als geheel is óók ma’soem
(onfeilbaar) en is beschermd tegen het overeenkomen op een fout of afdwaling. Maar
wat betreft de individuen van deze Ummah zij zijn niet ma’soom (onfeilbaar) en
kunnen fouten maken. En dus wanneer er een meningsverschil is tussen de
geleerden, dan refereren wij dit (meningsverschil) terug naar het Boek van Allaah en
de Soennah en zoeken wij een excuus voor degene die fout is geweest en zich vergist
heeft, want hij is van de Mudjtahidoon (degenen die instaat zijn om Idjtihaad te kunnen
verrichten, en dit zijn enkel de geleerden). 8

9. In deze Ummah zijn er personen die muhaddath zijn dmv ilhaam (inspiratie)
m.a.w. zij worden geinpireerd, dit houdt niet in dat zij openbaringen ontvangen,
want de tijd van openbaringen is beëindigd na het overlijden van de Profeet
salallaahu ‘aleyhi was sallam. Goede dromen kunnen waar zijn en zijn een onderdeel
van Profeetschap, zo ook ware intuïtie is een bewezen feit en wordt beschouwd als
een van de karamaat (wonderbaarlijke gebeurtenissen), MAAR met de voorwaarde
dat het overeenkomt met de openbaring (het Boek en de Soennah). En tevens moet in
acht genomen worden dat deze dromen en inspiraties op géén énkele manier een
bron zijn waaruit men regelgevingen kan afleiden in zake ‘Aqeedah noch Sharee’ah.
(zij zijn dus niet een bewijs opzichzelf, komen zij overeen met het Boek en de Soennah wordt
het geaccepteerd, zo niet wordt het verworpen).

10. Redetwisten over de Godsdienst is iets wat verboden is, maar discussiëren op een
gepaste wijze is iets wat voorgeschreven is. Maar er zijn bepaalde zaken waarin het
niet toegestaan is om over te debatteren of te discussiëren, het is verplicht om je te
weerhouden om te spreken over zaken waarover men géén kennis heeft en om de
kennis erover terug te verwijzen naar Allaah.

11. Het is essentieel en verplicht om dezelfde methodiek te hanteren als van de


Openbaring (het Boek en de Soennah) wanneer men weerlegd. En dus al-Bid’ah
(innovatie) wordt niet weerlegd door een andere Bid’ah, achteloosheid of
tekortschieting. Achteloosheid en het tekortschieten wordt niet weerlegd door
extremisme, noch wordt extremisme weerlegd door achteloosheid.

8
Belangrijk om te weten is dat dit excuus enkel geldt voor de geleerden en niet voor elke moslim, een geleerde
doet Idjtihaad om tot een juist oordeel te komen, als hij hierin een fout maakt krijgt hij 1 beloning, als hij correct
is krijgt hij twee beloningen zoals is overgeleverd in de bekende hadeeth van Amru ibn al ‘Aas dat de Profeet
salallaahu ‘aleyhi was sallam zei : “Wanneer een Haakim (rechter/geleerde) oordeelt en idjtihaad verricht
en correct is (in zijn oordeel) dan ontvangt hij 2 beloningen, en wanneer hij oordeelt en idjtihaad verricht
en niet correct is dan krijgt hij 1 beloning. Bukhaari en Muslim.
Verder is het ook belangrijk om te weten dat Idjtihaad zich beperkt tot niet ‘aqeedah gerelateerd zaken,
aangezien het niet toegestaan is om Idjtihaad te verrichten wanneer het ‘Aqeedah betreft, bij al ‘Aqeedah dient
men slechts de accepteren en te geloven en overgave te verrichten aan datgene wat afkomstig is uit het Boek van
Allaah en de authentieke Soennah zonder verdraaing of ontkenning etc.

www.selefienederland.blogspot.com
Selefienederland – Bronnen van al’Aqeedah

12. Elke nieuwe geintroduceerde zaak in de Godsdienst is een Bid’ah (innovatie). En


elke Bid’ah is een afdwaling en elke afdwaling leidt tot het Vuur.

www.selefienederland.blogspot.com