Anda di halaman 1dari 19

www.selefienederland.

nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

Wanneer wordt kritiek


op een individu geaccepteerd
en de prijzing verworpen ?
Selefienederland, Juli 2009 

Samenstelling en vertaling : Aboe Roemaysah Ridouan al-Hollandi


www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

Voorwoord

Voorwaar, alle lof is aan Allaah. Wij prijzen Hem, wij vragen Hem om hulp en wij vragen
Hem om vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen de kwaadheden van onze
zielen en de slechtheden van onze daden. Wie Allaah leidt, niemand kan hem doen dwalen,
en wie Hij doet dwalen, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen ware god is die
het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, alleen en zonder deelgenoten, en ik getuig
dat Mohammad - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - Zijn dienaar en Boodschapper is.

Voorzeker en zonder twijfel, de meest waarheidsgetrouwe spraak is de spraak van Allaah en


de beste leiding is de leiding van Mohammed. En de meest slechte zaken zijn de nieuwe
geïntroduceerde zaken en elke nieuwe geïntroduceerde zaak is een innovatie en elke
innovatie is een dwaling en elke dwaling is in het Vuur.

Om verder te gaan:

In deze tijd is er een golf van fitnah aan de gang in verschillende landen. Dit gaat
voornamelijk om het gegeven dat broeders en zusters onterecht uitgemaakt worden voor
fitnah zaaiers, moeqallidien ( blindvolgers ), lasteraars van de ‘Oellamaa en Doe’aat en andere
termen welke niet wetenschappelijk zijn en oneerlijk zijn aan het adres van de degenen die
beschuldigd worden.

Soms wordt dit gedaan vanuit onwetendheid van meerdere zaken als:

1. De stelregels van Ahloe Soennah m.b.t. het omgaan van personen die geprezen zijn door
Geleerden en hierna in fouten in Manhadj (methodologie ), ‘Aqeedah ( Geloofsleer ) en Bid’a (
innovatie ) vallen.
2. Onbekendheid met de fouten van de persoon die zij verdedigen en dit daarom als laster zien.
3. Onbekendheid met de ‘Oellama en Doe’aat van Ahloe Soennah en hun bewijzen tegen de
bekritiseerde personen.
4. Onbekendheid met de da’wah van Imaams die zij zelf zeer respecteren als Shaych al Albaanie,
Shaych Ibn ‘Othaimin, Shaych Ibn Baaz, Shaych Moqbil Rahiemahoemoellaah en anderen.

Door deze zaken gaan zij soms zeer fel in verweer tegen broeders en zusters die zaken
omtrent personen willen verduidelijken met bewijzen en niet op basis van laster zoals
beweerd wordt. Dit als nasiehah (advies) voor hun broeders en zusters.

Een andere groep stelt hun liefde voor de betreffende personen vóór zijn of haar liefde voor
bewijzen en de waarheid. De Selefie da’wah is gebaseerd op onderzoek, het accepteren van
bewijzen, of het nu voor ons of tegen ons is!
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

In dit kleine artikeltje hebben wij wat uitspraken van Moehaddithien en ‘Oellamaa
verzameld over de stelregel: “Al Djarh moefassar moeqaddam ‘alaa at Ta’diel moedjmal
(Een gedetailleerde kritiek heeft voorrang op een algemene prijzing )”1

Dit om meerdere redenen:

A) Onbekendheid van en met deze stelregel;


B) Het belang van deze stelregel en het gebruik hiervan door onze ‘Oellama in tijden waarneer
persoon zowel geprezen als weerlegd zijn;
C) De valse shoeboehaat (misvattingen die een gelijkenis hebben aan de waarheid maar vals zijn)
die vele trachten te verspreiden om deze geweldige stelregel te verzwakken en twijfel te zaaien
hierover;
D) Het gevaar als deze stelregel wegvalt, want dan zou iemand nooit meer de fout in kunnen
gaan en altijd op de waarheid blijven!
E) De opkomst van Tamyee’ ( versmelting ) in deze tijd waarbij men iedereen onder Ahloe
Soennah wil plaatsen en daarvoor zelfs valse stelregels innoveert en men de ‘Oellamaa
beschuldigd van hardheid en kortzichtigheid!

Moge Allaah ons en alle moslims leiden en vergeven voor onze fouten en ons laten behoren
tot degenen die de waarheid accepteren. Zowel voor ons als tegen ons.
Amien.

1 Voetnoot SN: Dit artikel is samengesteld uit informatie uit diverse  boeken en van een artikel die onze broeders van salafitalk 

verzameld hadden, jazaa Allaahoe ‘anhoem ghayr al djazaa. 
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

A) De stelregel en de woorden van de Moehaddithien daarover van


vroeger en nu:

1. Al Khateeb al Baghdadee Rahiemahoellaah zei: 2

“De Mensen van Kennis hebben overeenstemming bereikt over (het feit) dat degene die bekritiseerd
wordt door een of twee (personen) en geprezen is door hetzelfde aantal als die hem bekritiseren, dat
voorwaar de Djarh het meer verdient ( om geaccepteerd te worden ). De reden hiervoor is dat degene
die hem bekritiseerd ons informeert over een verborgen zaak die hij te weten is gekomen. Dus hij
bevestigt wat degene die ( hem ) prees ( zei ) en het is alsof hij tegen hem zegt: ‘Ik weet over zijn
uiterlijke staat wat jij weet en ik alleen heb kennis ( over deze persoon ) welke jij niet kent doordat ik
zijn zaak onderzocht heb……”

2. Al Haafidh Zien ad Dien al ‘Iraqie Rahiemahoellaah: 3

De Shaych qoute eerst Ibnoe Salaah Rahiemahoellaah welke zei: “De derde: ….”Als voor de
Djarh dan wordt deze niet geaccepteerd behalve als deze moefassar
(gedetaileerd, uitgelegd) is en de reden verduidelijkt is, dit omdat de mensen verschillen in wat reden
van kritiek is en wat geen reden van kritiek is. Sommigen van hen passen een Djarh toe gebaseerd op
een zaak welke hij gelooft (dat dit een reden tot) kritiek (is) en dit is geen kritiek, in dit geval. Dus het
is noodzakelijk om de reden uit te leggen om ernaar te kijken, is het een djarh of niet ?4
En dit is duidelijk bevestigd in de Fiqh en haar Oesoel (grondslagen).”

Daarna qoute Shaych Zien ad Dien, Shaych Ibnoe Salaah, nogmaals: 5

“Het vijfde: “Als bij een persoon djarh en ta’deel beiden voorkomen dan gaat de djarh voor omdat de
moe’addil (degene die prijst) overlevert wat duidelijk wordt van zijn toestand (van de persoon) en de
Djaarih (degene die kritiek geeft) levert over wat verborgen was, voor de moe’addiel. En als het aantal
van de Moe’addilien meer is, dan wordt gezegd dat de ta’diel voorgaat. En wat correct is en waar de
Joemhoer ( meerderheid ) op is, is dat de djarh voorgaat door wat wij noemden. En Allaah weet het
beter.”

En Shaych al ‘Iraqie Rahiemahoellaah blijft hier stil over, wat instemming betekent!

2 In zijn boek al Kifaayah blz. 142. 
3 In zijn uitleg van de Moeqaddiemah (‘Oeloem al Hadieth )van Ibnoe Salaah Rahiemahoellaah genaamd: “At taqyied wal 
Iedaah” Dar el Koetoeb al ‘ilmiyaa blz. 116. 
4 Voetnoot SN: Als we dan kijken naar onze ‘Oellamaa en hun weerleggingen dan zien we altijd dat zij weerleggen op zaken 

die samenhangen met de Oesoel zoals: A) Onterechte takfier, B) Valse stelregels om Hizbiyyien te beschermen, C) Fouten in de 
manhadj van da’wah en andere ‘Aqeedah en Manhadj gerelateerde zaken! De Hizbiyyien wijzen vaak naar zaken die geen 
djarh zijn als: A) Die en die Shaych is het oneens, B) Die Shaych is ‘hard’, C) Wij kennen dit niet van hun en D) Iedereen maakt 
fouten……Kijk het verschil op de weegschaal van eerlijk onderzoek. 
5 Bladzijde 118 van bovenstaande bron. 
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

3. Al Haafidh Ibn Kathier Rahiemahoellaah zei: 6

“En als de djarh en de ta’deel elkaar tegenspreken, dan zou de djarh uitgelegd moeten
worden.” 7

M.a.w. als de djarh uitgelegd wordt dat wordt deze wel geaccepteerd!

4. Ahmed Shaakir Rahiemahoellaah zei:8

“Als er een djarh is waarvan de reden is uitgelegd en(er is) een ta’deel (bij één persoon), dan
heeft de djarh voorrang ook als is het aantal van degenen die prijzen talrijk, omdat degene die
kritiek geeft extra kennis heeft welke degene die prijst niet gezien heeft door het feit dat de
Djaarih (degene die kritiek geeft) bevestigd wat degene die prijst bevestigd heeft vanuit de
uiterlijke staat behalve dat hij informatie verschaft over een zaak die verborgen en verscholen
voor hem is.”9

5.Ibn Hadjr al ‘Asqalaanie Rahiemahoellaah:

De Shaych zei in An-Noezha: blz. 193 bij punt 71:

“De djarh (kritiek) heeft voorrang over de ta’deel (prijzing) als deze uitgelegd is en komt van
degenen die de redenen (voor een djarh) kennen.”10

En ook in In “Nokhbat-oel Fiekr” : blz. 195 druk van Dar ‘Oeloem as Soennaa.

6  In het boek Al‐Baa’ith al Hatieth 1/287. Imaam Ibn Kathier Rahiemahoellaah legde de Moeqaddimah van Ibnoe Salaah uit. 
7  Voetnoot SN: Deze stelregel passen onze ‘Oellamaa Hafidahoemoellaah altijd toe! Omdat het onrechtvaardig zou zijn om 
mensen die bekend staan om hun Selefiyyah en liefde voor de Soennah gelijk af te branden bij het minste en geringste! Dit was 
een van de fouten waarin Faalih al Harbie viel toen hij een djarh moefassar verwierp als voorwaarde om een Imaam of Daa’ie 
van Ahloe Soennaa daarbuiten te plaatsen! En dit is onrechtvaardig en gaat de madhab van Ahl al hadieth tegen!  
8 In zijn uitleg  van de uitleg van de uitleg van Ibn Kathier van de Moeqaddimah in Al‐Baa’ith: 1/289: 

9 Shaych ‘Ali Hassan al Halabie heeft Baa’ieth al Hathieth bewerkt in twee delen van Mektabah al Ma’aarif en heeft geen 

commentaar gegeven op dit punt. Eerder verwees hij naar zijn werk: “An Nokat ‘ala Noezhat an Nadr fie tawdieh nokhbat al 
Fikr” ( van al Haafidh Ibn Hajdr Rahiemahoellaah ) . Wij zullen uit deze druk qouten insha Allaah. 
10 Shaych ‘Ali Hassan zegt in zijn commentaar op blz. 193 in  “An Nokaat ‘ala Noezhaat an Nadr fie towdeeh nogbaat al Fikr” 

van de druk van Dar Ibn Djawzie: 
 
- “De djarh ( kritiek )heeft voorrang over de ( prijzing ) ta’deel”: 
 
Deze veralgemenisering hebben een groep ( Geleerden ) gebruikt, maar haar plaats is: 
 
- “Als deze uitgelegt is en komt van degenen die de redenen ( voor een djarh ) kennen.” 
 
Want als deze niet uitgelegd is dan schaadt deze de persoon wiens betrouwbaarheid bevestigd is niet.” 
 
Voetnoot SN: De laatste tijd is Shaych al Halabie helaas deze stelregel onder twijfel gaan stellen en is hierop weerlegd door 
onder ander Ahmad Baazmoel en Sa’d az Zi’trie Hafidahoemoellaah! Daarom quoten wij bewust uit zijn eerder boeken zodat u 
als lezer kunt zien dat hij deze stelregel eerder wel bevestigde! En hij paste deze vroeger ook toe op onder andere Safar al 
Hawalie en anderen. Zie voor een gedeelte van de weerlegging op Shaykh al‐Halabie door Shaykh Ahmad Baazmoel onze site 
bij de manhadj gedeelte voor gevorderen. 
 
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

“De djarh ( kritiek )heeft voorrang over de ta’deel (prijzing) als deze uitgelegd is en komt van
degenen die de redenen ( voor een djarh ) kennen.”

7. Imaam Ahmed Rahiemahoellaah werd geqoute:11

“Iedere persoon wiens betrouwbaarheid (‘Adaalah) bevestigd is, dan wordt de Djarh van
iemand (op deze persoon) niet geaccepteerd behalve als zij het uitleggen….”

8. Al Haafidh as Sakhaawie Rahiemahoellaah:12

Ibn Moelaqin wordt geqoute: “Het kennen van Al Djarh en Ta’deel.”

Al Haafidh as Sakhaawie zegt als commentaar: “Zij beiden zijn geaccepteerd zonder
verduidelijking van wie kennis heeft van hun redenen en de Djarh heeft voorrang op de
Ta’deel.”13

9. al-‘Allaamah al-Moefassir Shaych Mohammed Amien Ash-Shanqietie


Rahiemahoellaah:14

Paragraaf: Als de Djarh en de Ta’diel elkaar tegenspreken:

De schrijver rahiemahoellaah zei ( Ibn Qoedamaah ):

“En wanneer de djarh en de ta’diel elkaar tegenspreken dan geven wij de djarh
voorrang……etc.”

Shaych as Shanqietie rahiemahoellaah zegt in zijn uitleg:

“De conclusie van wat hij noemde in dit onderzoek is dat wanneer de djarh als deze in
oppositie is met de ta’diel dat de djarh voorrang krijgt. Omdat de Moedjarrih
( degene die de djarh geeft ) een zaak weet die verborgen was voor de moe’adil (khafaa ‘aniel
moe’addiel). Dit als het aantal Moedjarriehien en Moe’addilien gelijk zijn ( in aantal ) of dat
de Moedjarrihoen in de meerderheid zijn.

11   In “Tahdeeb at Tahdeeb” van Ibn Hadjaar al ‘Asqalaanie Rahiemahoellaah 7/273: 
 
12  In “Tawdieh al Anhaar lie tadhkiraat Ibn Moelaqin fie ‘Ilm iel Athaar” van drukkerij Dar el Athaar. 
 
13 In de uitleg van Imaam as Sakhaawie’s Rahiemahoellaah Alfiyat oel Hadieth van al Haafidh al ‘Iraqie genaamt Fath al 

Moegieth. Dar koetoeb al ‘Ilmiyyah deel 1. blz. 336 bevestigd hij wederom deze belangrijke stelregel! 
14 De auteur van de geweldige tafsier Adwaa oel Bayyaan in zijn boek “Moedhakkieraat Oesoel al fikh ‘ alaa Rawdat ien 

Naadir lil Imaam Ibn Qoedamaah al Hanbalie.” Dar al Yaqien blz. 222.    
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

En als de Moe’addilien meer ( in aantal zijn ) dan de Moedjarriehien, en dan ook, volgens de
correct mening ( dat de djarh voorrang heeft ). Omdat de reden dat de djarh voorrang krijgt is
omdat Moedjarrih weet wat verborgen is voor de Moe’adil.
En zo ook zo wordt dit niet weggenomen door de grote aantallen van de Moe’adilien. En er
werd gezegd: de Ta’diel heeft voorrang door de meerderheid en dit is zwak.”

9. Moehaddieth oel ‘Asr Shaych al Albaanie Rahiemahoellaah:

De Shaych werd gevraagd: “Hoe kunnen wij de toestand van een persoon kennen als er
verschil van mening is over hem over het hem betrouwbaar verklaren in de boeken van Ridjaal
?”15

Antwoord: “Dit weten wij door onze bestudering van de Moestalah van Hadieth (de
terminologieën en regelgevingen van hadieth), dus bijvoorbeeld van de wetenschappelijke
Qawaa’ied (fundementen) van hadieth en haar grondslagen ( zijn ):

- Degene die het bewijs gememoriseerd heeft (gaat) voor degene die het niet gememoriseerd
heeft.

- Degene die het bewijs kent (gaat) voor degene die het niet kent.16

Dus wie de betrouwbaarheid van een man bevestigd heeft en een ander bevestigd dit niet, dan
is de betekenis van dit dat de tweede (die de betrouwbaarheid niet bevestigd) iets weet wat de
ander niet weet.

- De djarh gaat voor de ta’deel: Dit wordt niet algemeen genomen, maar (wordt genomen),
met de verduidelijking van de reden en dat wordt ook niet in algemeenheid genomen. Want
het kan zijn dat hij een reden verduidelijkt en dat deze reden geen reden is welke (de
betrouwbaarheid van een persoon) schaadt.

15 Fataawa al Mediena nummer 24, geqoute uit “Masaa’iel al ‘Ilmieyyah wa fataawa as shar’ieyyah, fataawa Shaych al 
‘Allamaah Mohammed Naasir oed Dien al Albaanie fie Madiena wal Iemaaraat blz. 205.” Druk van Dar ad Dieyaa 
16 Vergelijk wat in “Al Adjwibaa al moefiedaa” van Shaych al‐Fawzaan met de voetnoten van Djamal bin Farihaan al Haarithie 

(( derde druk van drukkerij  Dar el Minhaadj )) staat met deze fundamenten en wat volgt! Hier noemt Shaych Djamaal enkele 
voetnoten. Waarin hij zegt op blz. 118 waar hij kritiek overlevert over Ikhwaan al Moesliemien: ……”Vervolgens als jij het 
fundement weet: “Degene die het bewijs gememoriseerd heeft ( gaat ) voor degene die het niet gememoriseerd heeft”, “Al Djarh 
moeqadem ‘ala at Ta’deel ( De kritiek gaat voor de prijzing )”, “Ziyadaat at thiqqa maqboel ( de toevoeging van een 
betrouwbaar persoon wordt geaccepteerd )” en voeg vervolgens aan dit alles toe dat degene die spreekt de Imaam van al Djarh wa 
Ta’deel in zijn tijd ( Ibn Baaz Rahiemahoellaah) is en hij is degene die niet bekritiseerd en niet weerlegd todat hij dit onderzocht heeft….”   
We zien hier dat exact deze qawaa’ied genoemt en gebruikt worden bij sekten uit onze huidige tijd. Dit boek en de voetnoten 
zijn geprezen door al ‘Allamaah Shaych Saalih ibn Fawzaan al Fawzaan Hafidahoellaah! Wat dus aantoont dat Shaykh al‐
Fawzaan deze qawaa’ied ondersteunt en goedkeurt ook bij personen die niet van de overleveraars van hadieth zijn. Integendeel 
tot wat sommige mensen van valsheid en onwetendheid proberen te beweren over Shaykh al‐Fawzaan door bepaalde 
uitspraken van hem over al‐Djarh wat‐Ta’diel te verspreidden om zodoende de mensen te misleiden m.b.t. deze wetenschap en 
het toepassen ervan in deze tijd. 
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

En met het terugkeren naar de Qawaa’ied al ‘Ilmieyyah (wetenschappelijke fundamenten)


kan de student van kennis een mening vormen uit de meningsverschillen in sommige
biografieën (van personen).” 17

10. Imaam Ibn Baaz Rahiemahoellaah zei:

“De schrijver, al Haafidh Ibn Hadjr, rahiemahoellaah, zei:

- “De djarh (kritiek) heeft voorrang over de (prijzing) ta’deel”:

Een groep (van de ‘Oellamaa) heeft dit algemeen gemaakt en dit is niet correct. Maar
hij gaat voor de Ta’deel (prijzing) als het verduidelijkt wordt door degene die
redenen (van de djarh) kent. Wat betreft de djarh moedjmal (niet uitgelegd) dan gaat
deze niet voor de ta’deel…….”18

11. Shaych Ibn ‘Othaimin Rahiemahoellaah zei:

“En als hij geprezen is, en dit is de tweede categorie, en als die man geprezen is, als dan de
djarh gedetailleerd is, dan heeft deze voorrang op de ta’deel…….”19

12. Shaych Moqbil Rahiemahoellaah werd gevraagd:

“Wanneer een overleveraar betrouwbaar is verklaard door een persoon en bekritiseerd is door
vier (anderen), of bekritiseerd is door een (persoon) en betrouwbaar verklaard is door vier
(anderen), wiens uitspraak wordt dan genomen ? Leg dit aan mij uit met een enkel bewijs uit
de boeken van Hadieth en Ridjaal (de overleveraars in de ketting van overlevering van de
hadieth) betreffende de Djarh Moefassar (gedetailleerde kritiek). Omdat ik de voorkeur heb
gegeven aan de Ta’deel moedjmal (algemene prijzing) van velen (in plaats van een djarh van
een persoon) ? “20

De Shaych Rahiemahoellaah antwoorde:

“Als voor het geven van voorrang aan de Ta’deel (prijzing) van velen dan is dit niet correct.
Omdat de Djaarih ( degene die kritiek levert ) gezien heeft wat de Moe’addil ( degene die de
prijzing geeft ) niet gezien heeft. Als voorbeeld, wanneer je een persoon ziet die altijd op

17 Extra: Shaych al Albaanie rahiemahoellaah zegt ook: “En van wat bevestigd is in de wetenschap van al Djarh wa Ta’deel is 

dat de Djarh, en specifiek als deze moefassar ( gedetaileerd, uitlegt ) is, voorrang gegeven wordt ( moeqaddam ) op de 
ta’deel ( prijzing ).” Zie As Silsillaah ad‐Da’iefaa boek 1 blz. 13. 
18 Sharh Nozhat an Nadr fie tawdeeh noekhbat al fikr lil Haafidh Ibn Hadjr al ‘Asqalanie Sharh al ‘Allamaah Ibn ‘Othaimin met 

ta’leeqat van Ibnoe Baaz. Dar al Athaar 2005 blz. 341.. 
  
19 Ibid, zie bladzijde 342 met geweldige tafsiel van deze Shaych Rahiemahoellaah. 

20 Als we dan kijken bij de bekritiseerde personen dan zijn zij die hen bekritiseren groter in aantal dan zij die hen prijzen! Laat 

staan dat hun bewijzen inhoudelijk en met paginanummers en verwijzingen naar bronnen zijn. 
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

de eerste rij zit ( bij het verrichten van het gebed in de moskee ) dan verklaar je hem
Thiqqa (betrouwbaar), maar als jouw vriend weet dat hij geen goede memoriseerder is, dan
is hij zwak in geheugen. Dus als jij weet dat deze man altijd op de eerste rij is, maar
jouw vriend weet dat hij in een bank werkt die rente gebruikt, of dat afbeeldingen ( foto’s )
gemaakt worden van hem of dat hij werkt als iemand die baarden scheert, dan heeft de Djaarih
( degene die kritiek levert ) gezien wat de Moe’addil ( degene die de prijzing geeft ) niet gezien
heeft. Als tien personen hem Thiqqa verklaren en er dan één persoon komt die hem
bekritiseerd met een Djarh moefassar, dan wordt de Djarh moefassar geaccepteerd.”
21

13. Shaych Mohammed bin ‘Omar Baazmoel Hafidahoellaah: 22

De tweede vraag: Wat is de regelgeving betreffende de stelregel: “Al Djarh al Moefassar


( De gedetailleerde kritiek ) gaat voor At Ta’deel ( de algemene prijzing ) ?” En wanneer de
Djarh Moefassar in conflict is met de Ta’deel Moefassar, gaat de Djarh Moefassar dan voor de
Ta’deel Moefassar ?

Shaikh Baazmool Hafidahoellaah antwoord:

“De Geleerden hebben geschreven dat de Djarh voorrang gegeven wordt over de Ta’deel and
ze zeggen betreffende degene wiens ‘Adaalah (integriteit) bevestigd is, d.w.z. dat de Geleerden
hebben geschreven dat hij integriteit heeft en dat hij betrouwbaar is. Dan kan niets betreffende
hem geaccepteerd worden (in kritiek op hem) behalve een Djarh Moefassar. Dus hun uitspraak
leidt naar het gegeven dat een persoon wiens ‘Adaalah niet bevestigd is en de Geleerden
hebben zijn betrouwbaarheid niet opgeschreven dat men de Djarh Moedjmal ( algemene
kritiek ) geaccepteerd wordt betreffende hem.

Maar bij degene wiens betrouwbaarheid geaccepteerd is dan wordt niets geaccepteerd over
hem behalve de Djarh Moefassar.

Dan zeggen ze ( de Geleerden ) dat wanneer de Djarh Moefassar in tegenspraak is met de


Ta’deel Moefassar, zoals u vroeg in de vraag, dan zeggen zij dat de Djarh niet verworpen
wordt behalve wanneer degene die Ta’deel ( aanprijst ) doet de reden van de Djarh ( kritiek )
noemt en deze weerlegt. Zoals bijvoorbeeld dat degene die de Djarh gaf dit deed bij een
persoon door zijn ‘Aqeedah. Dus degene die hem prijst, zegt ja, hij was op dit geloof maar hij
heeft het verlaten en is er niet naar teruggekeerd. Of degene die de Djarh maakt zegt dat hij
dit geschrift niet gememoriseerd heeft maar dat hij overleverde vanuit zijn geheugen. Dus
degene die hem prijst zegt ja hij was zo, maar toen is hij teruggegaan en hoorde het nogmaals
van zijn Shaych en zo werden zijn fundamenten betreffende het geschrift gefundeerd en hij

 Genomen van: Idjaabat as Saa’iel ‘Alaa Ahammiel‐Masaa’il. 
21

 Shaych Baazmoel Hafidahoellaah is een Shaych uit Mekka welke gespecialiseerd is in hadieth. Hij geeft les op de Universiteit 
22

van Oem al Qoeraa en is geprezen door vele ‘Oellama. 
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

leverde het niet over behalve van uit zijn fundamenten. Dus wanneer degene die de prijzing
geeft de reden noemt waarom de kritiek gemaakt werd en deze ook weerlegd, dan word dit
geaccepteerd maar met een extra voorwaarde dat het niet bekend is bij deze man, waarover
gesproken word, dat hij spelletjes speelt, zijn begeerten volgt en misleid. Omdat sommige
mensen een specifieke aanprijzing kunnen geven aan iemand over wie de Geleerden een
specifieke weerlegging gegeven hebben en degene die een Djarh heeft gehad van de Geleerden
met detail, het is bevestigd betreffende hem dat hij van degenen is die spelletjes spelen en hun
begeerten volgen en van de mensen zijn van misleiding, degenen die zich niet overgeven aan
de waarheid en niet terugkeren naar de waarheid. Dus dan wordt de uitspraak van hen die
hen prijzen, ook al was het specifiek betreffende hem, niet geaccepteerd door wat bekend is
geworden bij ons betreffende de conditie van deze man en Allaah weet het beste.” 23

Wij kunnen aan de hand van de boven genoemde uitspraken en bewijzen


concluderen dat de stelregel geaccepteerd en bevestigd is bij de ‘Oellamaa van Ahloe
Soennah.

23 Dit waren een aantal vragen door onze Salafie broeders uit Libië m.b.t. de manhaadj van Ahloe Soennaah in het omgaan met 

verschillen over personen. Deze beantwoorde Shaych Bazzmool Hafidahoellaah op 29 december 2002 
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

B) Het handelen naar deze stelregel door de Geleerden van vroeger en nu en door
de Selefiyyien en Selefiyyaat:

1. De Selefiyyien accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op ‘Adnaan ‘Aroor ook al


prezen sommigen Geleerden hem. 24

2. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op Safar al Hawaalie ook


al prezen sommigen Geleerden hem. 25

3. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op Salmaan al ‘Awdaa


ook al prezen sommigen Geleerden hem. 26

4. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op ‘A’ied al Qarnie ook


al prezen sommigen Geleerden hem. 27

5. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op ‘Abderahmaan ‘Abdel


Khaaliq ook al prezen sommigen Geleerden hem. 28

6. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op Mohammed Soeroer


ook al prezen sommigen Geleerden hem. 29

24 ‘Aroor: Er zijn meerdere boeken geschreven als weerlegging op hem o.a. door Shaych ‘Abd al Baarie al Jazaa’ierie, ‘Abdel 

Qadir Djoenaid, ‘Abdel Maalik ar Ramadanie en Shaych Rabi’ . Daarnaast hebben de volgende Geleerden en Mashaych 
gesproken over deze man: 
‐Shaych Ibn ‘Othaimin; 
‐Shaych al Ghoedayaan; 
‐Shaych al Loehaydaan; 
‐Shaych al Fawzaan; 
‐Shaych al ‘Abaad; 
‐Shaych an Nadjmie; 
‐Shaych Mohammed bin Hadie; 
‐Shaych Rabi’; 
‐Shaych Zayd al Madkhalie; 
‐Shaych Saliem al Hilalie; 
‐Shaych Yahyaa al Hadjoerie; 
‐Shaych ‘Obayd al Djabirie; 
‐Shaych al ‘Obaylaan; 
‐Shaych as Soehaymie; 
‐Shaych  Moqbil en vele anderen.  
25 Safar al Hawaalie: Onder andere Shaych Moqbil, Shaych al Albanie, Shaych ibn ‘Othaimin, Shaych Ibn Baaz, Shaych al 

Fawzaan, Shaych Zayd al Madkhalie, Shaych Ahmed an Nadjmie, Shaych Rabi’, Mohammed Amaan ad Djamie,  Shaych 
Mohsin al ‘Abaad, Mohammed bin Hadie en Shaych ar Rais. 
26 Salmaan al ‘Awdaa: Onder andere Shaych Moqbil, Shaych al Albanie, Shaych ibn ‘Othaimin, Shaych Ibn Baaz, Shaych al 

Fawzaan, Shaych Zayd al Madkhalie, Shaych Ahmed an Nadjmie, Shaych Rabi’,  Mohammed bin Hadie, Shaych Mohsin al 
‘Abaad,  en Shaych ar Rais. 
27 Ai’ied al Qarnie: Onder andere Shaych Moqbil, Shaych al Albanie, Shaych al Fawzaan, Shaych Zayd al Madkhalie, Shaych 

Ahmed an Nadjmie, Shaych Rabi’, Mohammed bin Hadie, Shaych Mohsin al ‘Abaad en Shaych ar Rais. 
28 ‘Abdel Khaaliq: Onder andere Shaych Moqbil, Shaych al Albanie, Shaych ibn ‘Othaimin, Shaych Ibn Baaz, Shaych al 

Fawzaan, Shaych Zayd al Madkhalie, Shaych Ahmed an Nadjmie, Shaych as Soehaymie, Shaych ‘Alie Naasir al Faqihie, Shaych 
Mohammed as Soebayl,  Shaych Rabi’, Mohammed bin Hadie en Shaych ar Rais. 
29 Mohammed Soeroer: Onder andere Shaych Moqbil, Shaych Ibn Baaz, Shaych al Fawzaan, Shaych Zayd al Madkhalie, Shaych 

Ahmed an Nadjmie, Shaych Mohammed Amaan ad Djamie, Mohammed bin Hadie en Shaych ar Rais. 
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

7. De Selefiyyien accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op Ahmed Salaam ook al


prees een enkele Geleerde hem. 30

8. De Selefiyyien accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op Aboel Hassan al Misri


al-Ma’riebi ook al prezen sommigen Geleerden hem. 31

9. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden Faalih al Harbie ook al


prezen sommigen Geleerden hem. 32

10. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op ‘Ali Hassan al


Halabie ook al prezen sommigen Geleerden hem. 33

11. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op al Maghrawie ook al


prezen sommige Geleerden hem. 34

12. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op al Hoewaynie. 35

13. De Selefiyyeen accepteerden de Djarh moefassar van de Geleerden op Mohammed


Hassan. 36

Al deze personen zijn weerlegd met bewijzen uit hun boeken en cassette opnamen.
En allen met een djarh moefassar waarin men met bewijzen aantoont wat hun fouten
zijn qua ‘aqiedah en manhadj.
Dit is geen taqlied maar het volgen van de akhbaar (informatie/berichten) van de
betrouwbaren en het volgen van bewijzen welke overgeleverd zijn door betrouwbare
‘Oellamaa en Mashaych die de redenen van de djarh kennen en een djarh geven op
basis van bewijzen en onderzoek.

30 Salaam: O.a weerlegd door: Ibn ‘Othaimin, Shaych Rabi’, Shaych al Loehaydaan, Shaych ‘Obayd en vele anderen. Er is een 

cassette serie getiteld Kashf al lithaam ‘an moekhaalifaat Ahmed Salaam waarin Ahmed Salaam met stem te horen is en waarna 
men deze uitspraken overleverd aan de Mashaych welke hem weerleggen. Ook heeft Aboe Noer al Koerdie een boek genaamd 
Tahdeer al Anaam ‘an Akhtaa Ahmed Salaam waarin hij weerlegd wordt vanuit zijn boeken, da’waah en andere zaken. Dit 
boek is samengesteld m.b.v. voormalige studenten van Ahmed Salaam, jazaa Allaahoe ‘anhoem ghayr al djazaa, en geprezen 
door Shaych ‘Obayd al Jabirie en Shaych Yahyaa al Hadjourie.   
31 Aboel Hassan: O.a. weerlegd door Shaych Rabi’, Shaych an Nadjmie, Shaych al ‘Otaybie, Shaych Zayd al Madkhalie, Shaych 

‘Omar Bazmoel, Shaych ‘Ali Ridda, Shaych ‘Abdoellaah al Boecharie, Shaych Mohammed bin Hadie, Shaych ‘Obayd al Jabirie, 
Shaych As Soehaymie, Shaych Yahyaa al Hadjourie, Shaych al Wasabie, Shaych Mohammed al Imaam, Shaych al Bora’ie en 
Shaych Saliem al Hilalie.  
32 Faalih al‐Harbie: O.a weerlegd door Shaych al ‘Otaybie, Shaych Ahmed Bazmoel, Mohammed Bazmoel, Shaych Rabi, , 

Shaych Nadjmie, Shaych al ‘Abaad en Shaych Zayd al Madkhalie.  
33 Al Halabie: O.a. weerlegd door Shaych ‘Obayd, Shaych an Nadjmie, Shaych Radjihie, Shaych al Fawzaan, Shaych Rabie, 

Shaych Mohammed Baazmoel, Shaych Ahmed Bazmoel, Shaych az Zi’trie. Notificatie: Shaych Ahmed Baazmoel geeft aan dat 
het standpunt is dat men geen tabdi’ op al Halabie doet nu. Totdat de grote geleerden gesproken hebben. Dus wij 
verspreiden dit advies ook. 
34 Al Maghraawie: O.a weerlegd door Shaych Moqbil, Shaych ibn ‘Othaimin, Shaych Mohammed ‘Atiyaa Saalim, Shaych Rabi’, 

Shaych ‘Obayd, Shaych ar Ramadanie, Shaych al ‘Otaybie, Shaych Zayd al Madkhalie, Shaych an Nadjmie, Shaych Mohammed 
Bazmoel en Shaych ‘Ali Ridaa. 
35 Abu Ishaaq al‐Hoewaynie: O.a weerlegd door Shaych an Nadjmie, Shaych Moqbil, Shaych ‘Obayd, Shaykh Khaalid al Misrie, 

Aboe Bakr bin Mahir en Shaych Rabi’.  
36 Mohammed Hassan: O.a Shaych ‘Obayd, al ‘Otaybie, Shaych al Haarithie en Shaych Khaalid al Misrie.  
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

Als men objectief hun kritieken legt naast de prijzingen dan kan men zien dat:

-Sommige prijzingen oud zijn en dat dezelfde ‘Oellamaa deze personen later weerlegden;

-Dat de bewijzen van degenen die de Djarh geven inhoudelijk zijn. Zij noemen cassette
opnamen en boeken en geven daarbij talloze bewijzen voor hun kritieken;

-De prijzingen zijn vaak erg algemeen en behandelen de kritiek inhoudelijk niet;

-Dat het aantal Selefie ‘Oellamaa dat bekritiseerd vele malen groter is dan zij die prijzen;

-Dat de stelregel van een gedetailleerde kritiek geaccepteerd is en toegepast wordt.

Dat wij dus “het nieuws van de betrouwbaren accepteren” is geen taqlied
(blindvolgen) maar ittibaa’ (opvolgen van bewijs) omdat, ten eerste het accepteren
van het nieuws van de betrouwbaren niet behoort tot at-Taqlied, en ten tweede wij
bewijzen kregen van degenen die de djarh gaven en zij ons lieten zien waarom ze
iemand weerlegden en dat deze personen de Oesoel ( Fundamenten ) tegengaan van
Ahloe Soennah.
En de Selef weerlegden mensen ook voor hun fouten in de Oesoel, al was het er maar
één!
We zien dat de mensen die bovenstaande personen blijven verdedigen al deze
stelregels verwerpen, dat zij taqlied verrichtten bij hun geliefden, zij niet de bewijzen
volgen, maar deze meteen verwerpen, zij nemen het nieuws van de leugenaars en
verwerpen het nieuws van de betrouwbaren en behandelen deze zaken zonder
stelregels aangezien zij deze verwerpen of in twijfel willen brengen!
Dit omdat o.a. ‘Abdel Khaaliq, ‘Aroor, Aboel Hassan en ‘Alie Hassan met stelregels
komen welke de qawaa’ied van Ahl al Hadieth tegengaan!
Dit doen de ‘Oellamaa, waar hun volgelingen ( en sommigen van hen zelf ook )
achter schuilen, niet!
Dus hou jezelf bij de bewijzen en de stelregels van Ahloe Soennah!
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

C) Shoeboehaat (misvattingen die lijken op de waarheid maar in feite


vals zijn).

1. We volgen niet blindelings (wij doen niet aan Taqlied).

Dit wordt vaak gezegd als de Selefiyyien met uitspraken van ‘Oellamaa over
weerlegde Doe’aat ( uitnodigers ) komen. Maar als we eerlijk zijn, wat volgt men
dan ? Volgt men bewijzen ? Deze zijn er in overvloed. Zowel vanuit
audiocassettes als uit boeken van de weerlegde Doe’aat. Dus als wij de
weerleggingen accepteren dan volgen wij niet blind maar accepteren wij het
advies van deze ‘Oellamaa en hun bewijzen! En hanteren wij de stelregels welke
hierboven genoemd zijn zoals, al-Khabroe thiqqah maqboel (het nieuws van de
betrouwbare wordt geaccepteerd), en al-Djarh moefassar moeqaddam ‘alaa at-
Ta’diel Moedjmal (de specifieke kritiek gaat vóór de algemene prijzing).
Degenen die dit niet willen accepteren gaan dan vaak algemene prijzingen
pakken of komen met uitvluchten welke wij inshaa Allaah later zullen
behandelen.

Het spreken over de eer van een moslim of moslima is niet toegestaan behalve
voor een reden welke de sharie’ah toestaat. En in dit geval is het, het adviseren
van mensen over de betreffende Daa’ie (uitnodiger) en diens afwijkingen in
Manhadj ( methodologie ) en ‘Aqiedah ( geloofsleer ). Dit doen de betreffende
Doe’aat ook bij andere personen en groeperingen en is niet iets persoonlijks maar
eerder een advies. En dan accepteren hun volgelingen deze bewijzen wel, terwijl
de weerlegde personen en groeperingen ook claimen op de Soennah te zitten. Het
bewijs is dus de maatstaaf en niet de claim!

2. Er is een verschil tussen de overleveraars van hadieth en mensen in deze


tijd die bekritiseerd zijn.

Soms komt men met deze claim om de stelregels welke eerder genoemd zijn te
ontlopen en te neutraliseren. Dit terwijl allereerst meerdere Hoefaadh Djarh wa
Ta’deel niet beperkten tot de overleveraars van hadieth, maar dit ook op personen
toepasten die niet van de overleveraars waren, zoals duidelijk gemaakt is door
Geleerden zoals al Haafidh Ibn Radjab al Hanbali en al Haafidh as Sakhaawie
Rahiemahoemoellaah.37
Daarnaast pasten ook Imaams uit deze tijd zoals Shaych al Fawzaan Hafidahoellaah,
Shaych al Albaanie, Shaych Ibn Baaz, Shaych Moqbil en Shaych Ibn ‘Othaimien
Rahiemahoemoellaah deze stelregels toe op personen. Zij accepteren gedetailleerde

37 Zie meer over deze valse claim en shoebha (misvatting) het artikel van Shaykh Abu Malik al‐Joehanie : 
http://selefienederland.nl/site/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1&Itemid=26 
 
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

en specifieke kritiek van ‘Oellamaa op Doe’aat die de fout ingingen en prezen ook
weerleggingen van deze ‘Oellamaa in boekvorm op Doe’aat die ook prijzingen
hadden. Dit omdat zij wisten dat deze ‘Oellamaa de reden van de Djarh kenden en
zij dit deden op basis van bewijzen.
Daarnaast is het verschil maken in deze zaken iets wat mensen die in fanatisme bij
het weerleggen vielen gebeurt zoals Faalih al Harbi ( al Haddaadiyyah ), maar ook
bij mensen die willen versmelten ( Moemayyi’ien ) en mensen die personen onder
een idee of persoon of groepering wilden verzamelen ( Hizbiyyeen ).

3. Jullie volgen altijd maar een paar ‘Oellamaa.

Als we eerlijk en objectief deze bewering bekijken dan is dit een leugen. Voor ieder
bekritiseerd persoon hebben wij meerdere ‘Oellamaa als Salaf en met sterke
bewijzen. Het probleem is dat men van sommige ‘Oellamaa steeds wel prijzingen wil
overleveren, maar niet hun kritieken! En dit alles zonder naar de bewijzen te kijken
van beide partijen. Dit is waarlijk blind volgen op basis van iets anders dan eerlijk en
gedegen onderzoek. Zo springen zij van Imaam naar Imaam om hun zelf gekleide
manhadj te kunnen volgen maar nergens onderzoeken zij de bewijzen.

4. Jullie hebben speciale “weerleg Mashaych.”

Dit is wederom een bewering zonder bewijs. De Geleerden die wij aanhalen als
Shaych an Nadjmie Rahiemahoellaah, Shaych Zayd al Madkhalie, Shaych Rabi’,
Shaych ‘Obayd al-Djaabirie, Shaych Saalih as-Soehaymie, Shaych ‘Alie bin Naasir al
Faqiehie, Shaych Mohammed bin Haadie e.a. zijn Mashaych die geprezen zijn in vele
takken van de Islamitische wetenschappen en ook specifiek m.b.t. het onderwerp van
al Djarh wat-Ta’deel. In tijden van fitan stonden zij sterk en namen het juiste
standpunt in. Dit met getuigenissen van o.a. Shaych Ibn Baaz, Shaych al Albaanie,
Shaych Moqbil, Shaych al Fawzaan e.a.
Sterker nog velen van de Mashaych die al reeds overleden zijn wisten van hun
bezigheden van het weerleggen van sommige Doe’aat en prezen deze inspanningen.
Dus hoezo deze lasterende term gebruiken? En wie zijn hen voorgegaan in het geven
van deze benaming aan deze geleerden?

Als wij dan de kritieken zien op deze Mashaych dan zien we weinig tot niets
inhoudelijks. Enkel het schuilen achter algemeenheden en beschuldigingen. Maar als
de Selefiyyien met de Djarh Moefassar komen met specifieke bewijzen zijn zij
blindvolgers en volgen zij “Weerleg Mashaych…”. Dit is onrecht.
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

5. Wij houden ons niet bezig met deze fitnah en houden ons
afzijdig.

Dit is iets wat niet waar is, aangezien deze mensen algemene prijzingen verspreiden
over deze weerlegde Doe’aat. Dus dan houdt men zich niet afzijdig, eerder neigt men
een kant op.
Daarnaast is het belangrijk om in tijden van fitan terug te keren naar de Mensen van
Kennis. Omdat zij inzicht hebben en vanuit de Koraan en Soennah volgens het begrip
van de Selef zaken beoordelen. Als zij zich afzijdig zouden houden zouden ze stil zijn
en niet op voorhand al de weerleggingen verwerpen.

6. Wij volgen de ‘Oellamaa die reeds overleden zijn.

Dit doet men niet aangezien men mensen blijft aanprijzen welke ook zijn weerlegt
door deze ‘Oellamaa die overleden zijn. Daarnaast prezen deze ‘Oellamaa onze
Mashaych, net als de levende ‘Oellamaa. Dit betekent dat men niet bij deze
‘Oellamaa blijft ook al claimt men van wel. Als men heel diep kijkt dan zal men zien
dat de Doe’aat die men door dit soort beweringen wil beschermen ook deze reeds
overleden ‘Oellamaa tegenaan in vele facetten van hun da’wah!

7. Als wij jullie moeten geloven houden we nog maar een paar
Geleerden over.

Dit klopt wederom niet aangezien er ontzettend veel Doe’aat en ‘Oellamaa


overblijven die zuivere da’wah verspreiden. Sterker nog, men ziet dat vele van de
jongeren zich helaas groeperen achter slechts enkele weerlegde Doe’aat en hun
da’wah gaan volgen. Men laat hierbij de Kibaar al ‘Oellamaa en hun da’wah links
liggen, zijn vaak niet eens bekend met hun noch met hun boeken en hun uitspraken
en men komt hierdoor in vele onduidelijkheden terecht welke voorkomen hadden
kunnen worden als men bij de Kibaar bleef. Je ziet de jongeren verkeren in twijfel en
onduidelijkheid in gevaarlijke zaken welke samenhangen met actuele gebeurtenissen
en de Oesoel van Ahloe Soennah!

8. Niet iedereen die in bid’ah valt wordt moebtadi’ .

Dit klopt en hierover zijn wij het eens. Maar als iemand in bid’ah valt, en hier naar
gaat uitnodigen, advies krijgt en dit verwerpt, dan openlijk weerlegt wordt en dit
nog verwerpt, sterker nog men deze ‘Oellamaa die de Dien verduidelijken gaat
aanvallen en gaat beweren dat het onrecht is etc. dan is dit een andere zaak!
En dit gebeurd helaas in het geval bij de weerlegde Doe’aat. Zij blijven de Kibaar
bestrijden, keer op keer, sommigen direct en sommigen verborgen.
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

9. Wij kennen de Doe’aat welke bekritiseerd zijn en wij zien de


fouten niet die genoemd zijn.

Dit kan, maar waarom dan niet accepteren wat anderen wel gezien hebben met veel
meer taqwa en kennis dan jullie ? Zij noemen bewijzen uit de boeken en cassettes van
de bekritiseerde persoon. Jij kunt dit onderzoeken en vergelijken: als het klopt dan
moet jij dit accepteren en anders verwerpen.
De ‘Oellamaa praten nooit zomaar over personen en doen dit altijd met bewijzen.

10. Wij willen met onze eigen ogen zien of met onze eigen oren
horen wat de exacte fouten zijn van deze Doe’aat voordat wij dit
accepteren.

Dit zegt men vaak maar is eigenlijk oneerlijk. Waarom ? Omdat degene die de kritiek
leveren bekend staan om hun Godsvrees en Dien en zij degenen zijn die kritiek met
bewijzen overleveren. Als wij deze bewijzen willen overleggen dan zegt men dat
men deze niet gelooft of wil onderzoeken, ook al zijn er bronnen genoemd uit boeken
en cassettes!

Als de betreffende Daa’ie zichzelf verdedigt en zaken ontkend dan gelooft men dit
gelijk en dat is het geen fitnah! Dan hoeft men zijn beweringen niet te onderzoeken
en hoeft men zaken niet met eigen ogen te zien, of met eigen oren te horen! En
worden de geleerden, die veel hoger zijn in status, leeftijd en kennis, die deze doe’aat
weerlegden opzij geschoven terwijl zij eerder niet de weerlegde daa’ie op zij schoven,
en dit is de uiterste vorm van dwaling, wa Allaahoel-Moesta’aan.
Dus zo kan men zien dat deze uitspraak een uitvlucht is van het accepteren van
bewijzen tegen degene van wie men houdt.

11. De Oemmah is al verdeeld en jullie houden je bezig met deze


fitnah.

De Profeet ‘sallallaahoe ‘alayhie wa sallam heeft dit voorspeld en toch heeft men altijd
in alle tijden de Soennah en haar mensen verdedigt. Dit zodat de Dien zuiver zou
blijven.
Kijk naar de tijd van Imaam Ahmad, Ibn Taymiyyah, Mohammed ibn ‘Abdoel-
Wahaab, Shaych al Albaanie, Shaych Moqbil en anderen. Zij hebben altijd de
waarheid verdedigt.
Daarnaast waarschuwen de mensen met deze uitspraken wel voor de Selefiyyien en
sommige ‘Oellamaa en hun da’wah. Wat laat zien dat deze bewering vals is.
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

12. Waarom prezen en verdedigden sommige ‘Oellamaa Doe’aat en


accepteren jullie dit niet van hen ?

Dit omdat de djarh moefassar voorrang heeft op de prijzing. Bijvoorbeeld, men


weerlegde ‘Adnaan ‘Aroor in 5 boeken van 4 Mashaych: ‘Abdel Qaadir al Djoenaid,
Shaych ‘Abd al Baarie, ‘Abdel Maalik ar Ramadanie al Jazaa’ierie en Shaych Rabi’ ( 2
boeken ).
Al dezen noemden bewijzen vanuit de cassettes en boeken van ‘Aroor. Zijn
aanhangers komen dan met algemene prijzingen. Dit terwijl deze zeer algemeen zijn
en nergens zijn fouten in ‘Aqeedah en Manhadj behandelen of zelfs noemen!
Dit is ware taqlied!! De Mashaych die ‘Aroor dan prijzen doen dit vanuit hun
Idjtihaad en gaan uit van wat duidelijk is voor hen.
Dit terwijl wij gelezen en gehoord hebben met bewijzen van Mashaych welke fouten
‘Aroor maakte. Wij moeten dan deze bewijzen accepteren en volgen totdat iemand
ons laat zien dat dit fout is.
Dit doet men niet. Men bouwt op algemene woorden van slechts enkele Mashaych
en laten meer dan 15 Geleerden die met bewijzen en detail deze zaak verduidelijken.

Daarnaast accepteert men vaak niet wat de Kibaar al ‘Oellamaa zeggen in


verdediging van de da’wah van meerdere Mashaych wiens da’wah zij verwerpen.
De hele da’wah laten zij vallen zonder hiervoor inhoudelijke bewijzen te hebben.
Dit laat zien dat ook deze bewering vals is.

Als laatste maakten sommige ‘Oellamaa standaard een djarh reden voor verwerping
van de betrouwbaarheid van iemand die geprezen is. Of deze djarh nu met
specifieke bewijzen was of niet! De ‘Oellamaa van deze tijd gaven allemaal zonder
uitzondering een djarh moefassar en noemden bewijzen voor hun kritiek. Hieraan is
te zien hoe eerlijk en uitvoering zij te werk gingen!

13. Sommigen van jullie ‘Oellamaa zijn “hard” en wij willen een
middenweg bewandelen.

Dit is baatil, ten eerste omdat dit een geweldige laster is jegens de ‘Oellamaa, waar
zijn geen Selef voor hebben, en ten tweede, het feit dat deze mensen vaak switchen
tussen Mashaych om hun Imaams te kunnen beschermen. Zij onderzoeken de
bewijzen niet. Zo zie je dat men als ze een persoon kunnen verdedigen met algemene
kalaam zij deze Shaych aanhalen, zij verbergen dan de djarh van dezelfde Shaych op
bijvoorbeeld ‘Aroor of een ander……..Dit is niet wetenschappelijk, laat staan dat men
bewijzen volgt en terugkeert naar de Oesoel en qawaa’ied van Ahloe Soennah!

Daarnaast zijn “onze ‘Oellamaa” dezelfde ‘Oellamaa die geprezen en ondersteund


zijn door de Imaams die men aanhaald om de Hizbiyyeen te verdedigen! Zij hebben
www.selefienederland.nl – Wanneer word kritiek op een individu geaccepteerd 

ook voorwoorden voor hun boeken geschreven en de Manaahiedj van deze Imaams
geprezen bij weerleggingen!
Laat staan dat de Kibaar vaak boeken van Doe’aat prezen welke groeperingen en
personen weerlegden!

Moge Allaah ons laten behoren tot hen die bewijzen volgen en onze liefde en haat puur
omwille van Allaah en Zijn Dien laten zijn.