Anda di halaman 1dari 22

www.selefienederland.

nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

Het beschermen van de Selefie


tegen de duivelachtige insinuaties
en misleidingen van ‘ Ali al-Halabie
~ De eerste studie ~
De nobele Shaykh
Ahmad ibn ‘ Oemar Baazmool

                                                             Juli 2009 

Vertaling : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf


Bron : Safeguarding the Salafee from the Devilish Insinuations and Deceptions of ‘ Alee al-
Halabee, Maaz Qureshi
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

De Selefie waarschuwing tegen het book, Manhadj oes-Selef


van ‘ Alie al-Halabie:

Op 11 januari, 2009, schreef Shaykh Ahmad ibn ‘ Oemar Baazmool – hafidhahoellaah- op


sahab.net,

“ Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden. En moge de vrede en zegeningen op degene zijn
die Hij heeft gezonden als een barmhartigheid voor de mensheid, en op zijn familie en zijn
goede en zuivere metgezellen.

En ik geef een advies aan al onze Selefie broeders in alle plaatsen van de aarde, hiermee
handelend naar de uitspraak van de Profeet – sallallaahoe ‘ alayhie wa sallam -, “ De religie is (
oprecht ) advies.” We zeiden, “voor wie ?” Hij – sallallaahoe ‘ alayhie wa sallam – antwoordde,
“voor Allaah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper en voor de leiders van de moslims en hun
gewone volk.” 1

(Het advies is) dat zij uitkijken voor een boek geschreven door ‘Alie Ibn Hasan Ibn ‘Abdoel-
Hamied al-Halabie, welke hij genoemd heeft, “Manhadjoes-Salafis-Saalih fie Tarjdiehil-Masaalih
wa Tatwiehiel Mafaasied wal-Qabaa’ ih fie Oesoelien-Naqd wal Jarh wan Nasaa’ieh” (de
Methodologie van de Vrome Voorgangers in het Afwegen van de Voordelen en het Weg
werpen van de Schadelijkheden en Slechtheden in Stelregels van Kritiek en Weerleggen en
Adviezen)

En dit boek – Oh mij broeders- wat er zich in bevindt aan inhoud is in tegenstrijd met zijn
titel. Het omvat dan ook vele slechtheden, waarvan:

[1]: Vaststellen van stelregels en fundamenten tegenstrijdig aan de Manhadj van de Salafoes-
Saalih in het omgaan met de mensen van innovatie en begeerten.

[2]: Beledigen van de Geleerden van Salafiyyah, over wie geen twijfel is betreffende hun
rechtschapenheid en vroomheid, d.m.v. misleidende methodes. En hij noemt hen niet bij hun
namen, maar hij noemt situaties waarvan elke Selefie weet dat hij refereert naar hen. En hij
gaat over tot het uitleggen ervan en het overdrijven ervan op een wijze die de waarheid
tegengaat

[3]: Prijzing en verheerlijking van de mensen van innovatie en het beschrijven van hen als
zijnde moewahhidien (mensen van Tawhied) door het toepassen van een stelregel van het niet
maken van een relatie tussen Manhadj en ‘Aqeedah. Dus ook al noemt hij deze mensen van
innovatie niet bij name (in het boek), hij staat bekend om het verdedigen van hen en het

1  Overgeleverd door Moeslim 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

prijzen van hen in zijn zittingen en op zijn bandjes. Deze omvatten personen zoals
Mohammed Hassan, (Abul-Hasan) al-Ma’ribie en al-Maghraawie.

[4]: Hij verdedigt Jam’ iyyah Ihyaa’oet Toeraath en Jam’ iyyatoel-Birr in Dubai met een
roekeloze verdediging, wat aantoont wat voor een gevaarlijke afwijking deze man heeft.

[5]: Hij beschrijft de Selefie jeugd in dit boek en andere dan deze met beschrijvingen
waarmee hij niet eens de mensen van innovatie en begeerte mee beschrijft. En zo valt hij hen
aan met beschrijvingen van de meest laagste beesten, hij zegt dat zij “bloedzuigers” zijn en
dat zij zijn als vliegen en dat zij, “gaan slapen met een geschil en zij ermee wakker worden,
zij denken er constant aan en zij hebben het gemaakt tot hun hoofd thema! Eerder hebben zij
geen ander belang dan tabdie’ (het verklaren van mensen tot innovators), tashnie’
(vernederen) en tafdhie’ (lasteren)!!” En wat was de misdaad van de Selefies volgens hen,
behalve dat zij zich uitspraken tegen Muhammed Hassaan en al-Ma’ribie en al-Maghraawie?
En een ieder die hen verdedigt, dan verdient hij deze berisping. En er is geen Macht noch
Kracht behalve bij Allaah de Verhevene, de Geweldige.

[6]: Wat het boek bevat aan valse beramingen die zijn auteur – moge Allaah de gezichten van
de mensen van innovatie zwart maken – bewerkstelligt om de Selefies tegen elkaar op te
zetten en om de Selefies tegen hun leiders op te zetten.

[7]: Wat het boek bevat aan zijn hardheid tegen de Selefies en zijn zachtheid en
deemoedigheid en barmhartigheid en medeleven voor de mensen van innovatie en
begeerten.

Hij presenteert dit alles met filosofische en twistzieke methodes om zodoende door middel
hiervan twijfels te veroorzaken over de werkelijkheden. En hij verhult door middel van deze
methodes de valsheid en hij maakt schoonschijnend (de valsheid) d.m.v. kalaam en hij
vervaardigd het poëtische proza van een waarzegger.

En de Profeet –sallallaahoe ‘ alayhie wa sallam – sprak de waarheid toen hij zei, “Voorzeker,
sommige spraak is magie.”2

En na dit alles – Oh mijn broeders – zouden wij dit boek moeten lezen? En dus na dit alles –
Oh Selefies- is er ook maar iemand die kan komen om deze man te verdedigen? En hoe lang
moeten wij nog zwijgen over deze man? En het is alsof hij een verwend kind is die doet wat
hem uitkomt. Denkt hij dat wij bang of laf zijn ten opzichte van hem? Denkt hij dat wij de
valsheid zullen aanschouwen en blijven zwijgen over hem? Bij de Heer van de hemelen en
de aarde, nee!

 Sahieh: overgeleverd door Ahmad in al‐Moesnad (nr.4981), Aboe Daawoed (nr.4359), at‐Tirmidhie (nr.1951) en Maalik in al‐
2

Moewatta’  (nr.1564). Het werd authentiek verklaard door al‐Albaanie in Sahiehoel‐Jaamie’  (nr.2215‐2216). 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

Wij zullen niet stil over hem blijven en wij zullen niet partijdig zijn ten opzichte van hem. En
dus de waarheid is ons meer geliefder dan hem. Dus bescherm jouw Religie en jouw kennis
en jouw Manhadj opdat al-Halabie niet in staat zal zijn om het voor jou te verderven zoals hij
het verdorven heeft voor anderen dan jou.

Ik vraag Allaah om deze man te leiden naar de waarheid of om ons te beschermen tegen zijn
kwaad.

Jullie geliefde broeder,


Ahmad ibn ‘Oemar ibn Saalim Baazmoel.

Deze series, het Beschermen van de Selefie, gaan uitgebreid en gedetailleerd in op de punten
die Shaykh Ahmad in het algemeen heeft genoemd hierboven.
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

Krriittiisscchhee aaaannbbeevveelliinngg vvoooorr ddeezzee sseerriieess::


K

Shaykh Ahmad ibn Yahyaa az-Zahraanee gaf aan op Sahab.net. “Ik vroeg onze Shaykh
Dr.Mohammed ibn ‘Omar ibn Saalim Baazmoel – moge Allaah hem beschermen en zijn rang
verhogen- op zondag 28/1/1430H nadat hij zijn les in het uitleggen van de Moewatta’ van
Imaam Maalik (gest.179H) –rahiemahoellaah- afgerond had, over de weerlegging van Shaykh
Ahmad Baazmoel op het boek van Shaykh ‘Alie al-Halabie –moge Allaah hem leiden naar de
waarheid. En hij antwoordde: Zijn weerlegging is gebaseerd op kennis en is sterk. En ik
vraag Allaah om hem succes te schenken en ik vraag Allaah om Shaykh ‘Alie al-Halabie
terug te laten keren naar de waarheid.”

Hoesayn al-Qalamie schreef op Sahab.net, “Een van de studenten van kennis vroeg Shaykh
Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie –moge Allaah de Verhevene hem beschermen- over zijn
opinie betreffende de weerlegging van Shaykh Ahmad Baazmoel tegen Shaykh ‘Alie ibn
Hasan al-Halabie en over de zaak van al-Djarhoel-Moefassar (de gedetailleerde, uitgelegde
kritiek), waarvoor Shaykh Ahmad Baazmoel, Shaykh ‘Alie al-Halabie bekritiseerd heeft. En
hij –moge Allaah de Verhevene hem beschermen- antwoordde:

“Ik heb ze gelezen en het zijn sterke weerleggingen –moge Allaah hem belonen met het
goede. En zij (de weerleggingen) hebben dan ook de zaken, waarin Shaykh ‘Alie ibn Hasan
gefaald heeft, ontbloot. En hij heeft de juiste positie erin bereikt. En Shaykh Ahmad heeft
correctheid bereikt in het bekritiseren van Shaykh ‘Alie ibn Hasan in de zaak van al-Djarhoel-
Moefassar.”

En hij (m.a.w. de student van kennis) verzocht toestemming van Shaykh Rabie’ ibn Haadie
al-Madkhalie om zijn uitspraak te verspreiden op de Selefie websites. Dus Shaykh Rabie’ –
moge Allaah de Verhevene hem beschermen – zei:

“Geen probleem. Er is niets wat dit in de weg staat. Het is de waarheid.” Einde van de
woorden van Shaykh Rabie’ al-Madkhalie.

En het gesprek met Shaykh Rabie’ al-Madkhalie vond plaats op woensdag nacht
2/2/1430H.”
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

IInnttrroodduuccttiiee::

Voorwaar, alle lof is aan Allaah. Wij prijzen Hem, wij vragen Hem om hulp en wij vragen
Hem om vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen de kwaadheden van onze
zielen en de slechtheden van onze daden. Wie Allaah leidt, niemand kan hem doen dwalen,
en wie Hij doet dwalen, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen ware god is die
het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, alleen en zonder deelgenoten, en ik getuig
dat Mohammad - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - Zijn dienaar en Boodschapper is.

Voorzeker en zonder twijfel, de meest waarheidsgetrouwe spraak is de spraak van Allaah en


de beste leiding is de leiding van Mohammed. En de meest slechte zaken zijn de nieuwe
geïntroduceerde zaken en elke nieuwe geïntroduceerde zaak is een innovatie en elke
innovatie is een dwaling en elke dwaling is in het Vuur.

Om verder te gaan:

En zo had ik dus vermeld in de Selefie waarschuwing tegen het boek: Manhadjoes-Salaf van
al-Halabie, ‘een aantal observaties tegen dit boek. En ik heb ze niet vermeld uit begeerte, of
uit onwetendheid noch als slechts beweringen. En in deze studie, samen met de studies die
zullen volgen met de toestemming van Allaah, de Verhevene, zal ik ‘Alie ibn Hasan al-
Halabie bediscussiëren betreffende zijn boek, Manhadjoes-Salafoes-Saalih, vergezeld met
kritische opmerkingen erover met bewijzen en onderbouwingen.

Ik heb deze series dan genoemd: Het beschermen van de Selefie tegen de duivelachtige insinuaties
en misleidingen van ‘Alie al-Halabie.

En dus zeg ik –zoekende de hulp van Allaah:


www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

De Eerste Observatie – al-Halabie’s stelregels zijn in


tegenstrijd met de Manhadj van de Salafoes-Saalih in het
omgaan met de mensen van innovaties en begeerten:

Al-Halabie zei in zijn boek (p.139), onder het kopje, “De elfde studie – Tussen ‘Aqiedah en
Manhadj: En de uiteindelijke conclusie na verwezen te hebben naar het eerder genoemde
Soennie ikhtilaaf (meningsverschil) in het begrijpen van het verschil tussen ´aqiedah en
manhadj is: het is een schild en een ondoordringbaar fort voor de ‘aqiedah. En dus wanneer
er iemand is die een Selefie ‘aqiedah bezit, maar hij is afwijkend in zijn manhadj, een hizbie of
iets anders, dan hetgeen dat bij hem sterker is, of dit nou ‘aqiedah is of manhadj, dan is dat
hetgeen wat over hem te boek zal staan en hij zal erdoor beïnvloed worden. Aangezien, hij
niet verdergaat, zoals men zegt, in een staat van zijn zonder gevolgen door hoe hij leeft.

Dus hij wordt ofwel beïnvloed door zijn manhadj over zijn ‘aqiedah, en dus zal hij ten toon
gesteld worden als een ontmaskerde innovator. En wanneer hij beïnvloed wordt door zijn
‘aqiedah over zijn manhadj, dan zal hij een gekende Selefie zijn. En het laatste scenario is ons
meer geliefd dan het eerste en wij nodigen hier naar uit, bewandelen het, en zijn geduldig en
volhardend erin.”

Ik zeg: Ik heb een aantal punten betreffende dit:

Het 1e punt: al-Halabie beschouwt de ‘aqiedah als zijnde de basis voor de Salafiyyah van een
persoon. Wat betreft de manhadj, dan is het mogelijk voor hem om hiervoor vergeven te
worden wanneer zijn ‘aqiedah goed is.

Dus het is mogelijk voor een persoon om een Selefie in ‘aqiedah te zijn, samen met zijn
afwijking in de manhadj, met de voorwaarde dat zijn ‘aqiedah invloedgevend moet zijn over
zijn manhadj. En dit is een valse uitspraak en de uitleg hiervan is in het 2e punt:

Het 2e punt: De uitspraak van al-Halabie, “Soennie ikhtilaaf (meningsverschil)”

Ik zeg: Met dit zinspeelt hij op een meningverschil (ikhtilaaf) onder de mensen van kennis
betreffende de ‘aqiedah en de manhadj: Zijn zij één enkel geheel, of is er een verschil tussen de
twee?

En Shaykh bin Baaz (gest.1420H) en anderen dan hem vanonder de mensen van kennis zijn
gegaan naar de mening dat zij één geheel zijn. 3 En Shaykh al-Albaanie (gest.1420) en

3  Voetnoot Maaz Qoereshi: Shaykh Mohammed Amaan al‐Jaamie (gest.1417H) zei in de opname, al‐adjwibatoedh‐Dhahabiyyah 
‘alal‐As’ilatiel‐Manhadjiyyah, “De manhadj is de manier en de ‘aqiedah is datgene wat de persoon van binnen voor zichzelf 
gelooft, zoals je Heer, je Religie en je Profeet. Dat is de manhadj van Ahloes‐Soennah wal Jamaa’ah in ‘aqiedah. Dus het pad 
naar deze ‘aqiedah en het pad waarop deze ‘aqiedah zich begeeft, er is geen verschil tussen de twee. Zij zijn onderling 
verbonden. En de uitspraak dat die en die Selefie is in ‘aqiedah en Ikhwaanie in manhaj is een filosofie die geen betekenis 
heeft.” 
 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

anderen dan hem van de mensen van kennis zijn naar de mening gegaan dat er een verschil
is tussen de manhadj en de ´aqiedah.4

Shaykh Saalih al-Fawzaan zei, “De manhadj is breder dan de ‘aqiedah. De manhadj is in de
‘aqiedah, het gedrag, de manieren, en de sociale handelingen en in alles van het leven van de
moslim. Elke koers in daden die een moslim neemt wordt manhadj genoemd. Wat betreft de
‘aqiedah, dan is hetgeen wat er mee bedoeld wordt de basis van iemaan (geloof), de betekenis
van de twee getuigenissen en wat er uit voortkomt. Dit is de ‘aqiedah.” 5

En dus degene die geen onderscheid maakt tussen de ‘aqiedah en de manhadj, deze bevestigd
niet jouw stelregel en hij verwerpt het, want volgens hem, zijn de ‘aqiedah en de manhadj één
geheel. En derhalve is tegenstrijdigheid in de manhadj, tegenstrijdigheid in de ‘aqiedah.

En degene die onderscheid maakt tussen de ‘aqiedah en de manhadj maakt geen onderscheid
tussen hen met een compleet onderscheid. Maar, hij maakt de ‘aqiedah een onderdeel van de
manhadj. Dus hij accepteert niet dat iemands ‘aqiedah salafiyyah is terwijl zijn manhadj in
tegenstrijd is met de Salaf, want de ‘aqiedah valt onder de term: manhadj.

En met dit wordt de fout van al-Halabie in deze zaak duidelijk. Dus de ‘aqiedah en de
manhadj zijn onderling verbonden en zij zijn niet los van elkaar. Shaykh al-Albaanie
(gest.1420) zei betreffende de uitspraak van Allaah de Verhevene,

“En wie de Boodschapper tegengaat nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een
andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich
afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste
bestemming!”

“Het volgen van het pad van de gelovigen, of het niet volgen ervan is een zeer belangrijke
zaak in bevestiging en ontkenning. Dus een ieder die het pad volgt van de gelovigen, dan is
hij gered volgens de Heer van de werelden en een ieder die het pad van de gelovigen
tegengaat, dan is zijn beloning de Hel en slechte bestemming.” 6

En Shaykh Saalih al-Fawzaan zei, “Wanneer de manhadj goed is, zal zijn aanhanger ervan
behoren tot de mensen van het Paradijs. Dus wanneer hij op de manhadj van de
Boodschapper –sallallaahoe ‘ alayhie wa sallam – en de manhadj van de Salafoes-Saalih is, wordt

Shaykh Rabie’ Ibn Haadie al Madkhalie vermelde in zijn opgenomen les, ath‐Thabaat ‘alas‐Soennah, “De zaak van het 
onderscheid maken tussen de ‘aqiedah en de manhadj is voorgekomen in deze tijd. De mensen waren niet gewoon om 
onderscheid te maken tussen de ‘aqiedah en de manhadj. Maar, de fitan (beproevingen en tegenspoed) zijn gekomen, en dus 
sommigen van Ahloe‐Soennah zijn in de verwarring geraakt m.b.t. het onderscheid maken tussen de ‘aqiedah en de 
manhadj. Maar, Shaykh Ibn Baaz maakte geen onderscheid tussen de ‘aqiedah en de manhadj. Hij was gewoon te zeggen dat 
alles ervan één is.”  
4 Voor Shaykh al‐Albaanie’s positie in het onderscheid maken tussen de ‘aqiedah en de manhadj, luister hier: 

http://selefienederland.nl/site/images/sawtiyaat/albanidifferencemanhajenaqiedah.wma (engels/arabisch) genomen van 
sunnahpublishing.net.  
5 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar al‐Adjwiebatoel‐moefiedah (p.123) van Shaykh Saalih al‐Fawzaan  

6 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar Fietnatoet‐Takfier (p.53), met de voetnoten van al‐Halabie 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

hij van de mensen van het Paradijs, met de toestemming van Allaah. En wanneer hij zich
begeeft op de weg van de afgedwaalden, dan is hij bedreigd met het Vuur. Dus iemands
toegang tot het Paradijs of de Hel is gebaseerd op de correctheid van zijn manhadj.” 7

En deze woorden van Shaykh al-Albaanie en Shaykh Saalih al-Fawzaan bewijzen duidelijk
dat er geen onderscheid is tussen de ‘aqiedah en de manhadj.

En Shaykh ‘Oebayd al-Djaabirie zei, “En Islaam brengt deze twee samen: correctheid van
‘aqiedah en correctheid en oprechtheid van manhadj. Dus het één kan niet los gemaakt worden
van de ander. Dus degene wiens manhadj vals is, vertrouw er dan op dat dit afkomstig is van
de valsheid in zijn ´aqiedah. Dus wanneer de ´aqiedah rechtschapen is op de correcte manier,
dan zo ook zal de manhadj rechtschapen zijn.” 8

3e punt: Wat is het bewijs voor dit principe vanuit de manhadj van de Salaf?. En hoe ben jij
de grote geleerden tegen gegaan met deze nieuw geïnnoveerde manhadj? En er is geen twijfel
dat de manhadj van de Salaf in tegenstrijd is met deze uitspraak van jou.

Soelaymaan Ibn Harb zei, “Wie er dan ook maar een haar breedte afwijkt van de Soennah,
geef hem dan geen enkele eerbied” 9

En Ibn ‘Awn (gest.151H) zei, “Een ieder die zit met de mensen van innovatie is meer heviger
tegen ons dan de mensen van innovaties zelf.” 10

En wie dan ook de mensen van innovatie vergezelt, waarschuw hem dan voor hen. Dan zal
hij ze ofwel laten, en zo niet, dan wordt hij beschouwd als zijnde met hen en wordt er aan
hem geen eer gegeven. Al-Foedayl Ibn ‘Iyaad (gest.187) zei, “Een ieder die zit met een
persoon van innovatie, wees dan op je hoede voor hem.” 11

En Aboe Daawoed (gest.275H) vroeg Imaam Ahmad (gest.241H), “Ik heb een persoon
gezien van Ahloe-Soennah met een persoon van de mensen van innovatie. Zou ik het spreken
met hem moeten laten?” En hij antwoordde, “Nee. Informeer hem dat de man waarmee je
hem zag een persoon van innovatie is. Wanneer hij het achterwege laat om met de innovator
te spreken, ga dan door met het spreken met hem, en zo niet, dan dient hij geschaard te
worden onder hen.” 12

En al-Berbehaarie (gest.329) zei, “Wanneer je een persoon ziet zitten met een persoon van de
mensen van begeertes, waarschuw hem dan en informeer hem. En wanneer hij doorgaat met

7 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar Adjwiebatoel‐Moefiedah (p.125) van Shaykh Saalih al‐Fawzaan 
8 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar de audio les, al‐Eedah wal‐Bayaan fie Kashf Ba’d Taraa’ ieq Firqatil‐Ikhwaan, van Shaykh 
‘Oebayd ibn ‘Abdoellaah al‐Djaabirie. 
9 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar Dhammoel‐Kalaam wa Ahlihi (2/400) van al‐Harawie 

10 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar al‐Iebaanah (2/473) van Ibn Battah.  

11 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar Hilyatoel‐Awliyaa’  (8/103) van Aboe Noe’aym en al‐Iebaanah (2/459) van Ibn Battah. 

12 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar Tabaqaatoel‐Hanaabielah (9/160) van Ibn Abie Ya’laa. 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

het zitten met hem nadat je hem hebt geïnformeerd, wees dan op je hoede voor hem,
aangezien hij een persoon is van begeerte.”13

Moebashshir ibn Ismaa’iel al-Hablie zei, “Er werd gezegd tegen al-Awzaa’ie (gest.157H),
“Een persoon zei, ‘Ik zit met Ahloes-Soennah en ik zit met de mensen van innovatie.’ Dus al-
Awzaa’ie antwoordde, ‘Deze man wil de waarheid en de valsheid gelijk maken.” 14

Voorzeker, Shaykh Moeqbil al-Waadi’ie (gest.1421H) –rahiemahoellaahoe ta’aalaa –


waarschuwde tegen individuen die op het goede waren en hielden van het goede, maar zij
hadden twijfels met hun die hen hadden misleid hierin. Dus hij adviseerde om niet hun
bijeenkomsten bij te wonen in zijn cassette genoemd, Wees geduldig Oh Ahlas-Soennah,
zoals werd gedocumenteerd door Ihsaan Aboe Noe’aym in zijn artikel op Sahab.net
genoemd: Een magnifieke positie van een magnifieke Imaam: Shaykh Moeqbil waarschuwt
tegen de bijeenkomsten van een individu, ook al is hij op goedheid en houdt hij van
goedheid, maar hij had twijfels! Het was geschreven door Abee Noe’aym Ihsaan

En Shaykh Saalih al-Loehaydaan werd de volgende vraag gesteld in zijn les in de Moskee
van de Profeet, gedateerd 10/23/1418H, “Een student van kennis zit met Ahloes-Soennah en
met de mensen van innovatie en hij zegt: De Oemmah is al reeds genoeg opgesplitst en ik zal
met iedereen zitten.” Dus de Shaykh antwoordde met zijn uitspraak, “Deze persoon is een
innovator. Degene die niet onderscheid maakt tussen de waarheid en de valsheid en claimt
dat dit is ter wille van de eenheid van de moslims, dan is dit een innovatie. Wij vragen
Allaah om hem te leiden.”

En Shaykh Rabie’ al-Madkhalie zei in zijn les, al-Mawqifoes-Sahieh min Ahliel-Bid’ah’,


“Derhalve, de schade van het zitten met de mensen van slechtheid is onontkoombaar. Dus
waarom ben je zo begerig naar het zitten met hen en om te mixen met hen. Wat is jouw
bewijs voor de geldigheid hiervan? De Boodschapper –sallallaahoe ‘ alayhie wa sallam –
waarschuwde, de Boodschapper –sallallaahoe ‘alayhie wa sallam – vermaande, de
Boodschapper –sallallaahoe ‘alayhie wa sallam – verduidelijkte het gevaar. Dus wat is jouw
excuus? En de Imaams van Islaam waarschuwden en vermaanden. En zij voerden de
instructies van de Boodschapper –sallallaahoe ‘alayhie wa sallam- uit en de instructies van de
Nobele Qoer’aan en de Soennah. Dus met welk bewijs ga jij de manhadj van Ahloes-Soennah
wal Djamaa’ah tegen en trotseer jij je broeders die houden van het goede voor jou en die
vrezen voor jou dat je in het slechte valt?

En dus wanneer er gezegd wordt, ‘Al-Halabie gaat dit niet tegen, want de uitspraak van al-
Halabie gaat over Ahloes-Soennah!’ Antwoord ik: SoebhaanAllaah! Waar is het verstand van
de Selefies? Zijn de Selefie geleerden tegen het zitten van de Selefie Soennie met de Selefie
Soennie? Als de geleerden hier tegen waren, dan zou de beschuldiging aan hen gericht zijn.

13  Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar sharhoes‐soennah (nr.145) van al‐Berbehaarie 
14  Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar al‐Iebaanah (2/456) van Ibn Battah. 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

Maar, al-Halabie heeft een blunder gemaakt. En dus beschouwt hij al-Maghraawie 15, al-
Ma’ribie, Mohammed Hassaan16 en anderen dan hen (als zijnde) Selefiyyeen en personen met
een juiste ‘aqiedah. Vanwege dit, vernoemt hij hen niet in zijn boek en spreekt hij niet
uitdrukkelijk over hen. Waarom? Omdat wanneer hij ze zou noemen en ze zou specificeren,
dan zouden de Selefiyyeen antwoordden tegen hem, ‘Oh Shaykh, deze personen zijn
innovators.’ Hij zou dan antwoordden, ‘Zij zijn innovators volgens jullie, en volgens jullie
Selefie Shaykh’s. Maar wat betreft mij, ik beschouw ze als Ahloes-Soennah.’ Dus de Selefie zal
tegen hem zeggen, ‘Een ieder die de mensen van innovatie prijst wordt aan hen gerelateerd
wanneer hij weet over hun situatie en is gewaarschuwd tegen hen, laat staan degene die de
mensen van innovatie beschrijft als Ahloes-Soennah. En dit is gevaarlijker zonder twijfel.’

En de Selefie Shaykh’s beschouwen hen als mensen van innovatie en zij hebben met hun de
fietnah van takfier tegen de leiders en anderen.

En wanneer er wordt gezegd, “Dezen waren de leiders, zij hebben berouw getoond en zij
hebben gelaten waar ze op waren.’

Dan is het antwoord op hem als volgt:

De nobele Shaykh, Rabie’ Ibn Haadie al-Madkhalie –hafiedhahoellaah – werd gevraagd,


“Veel verstoring en onenigheid die heeft plaatsgevonden onder de Selefie jongeren is
vanwege de tegenstander van de manhadj van de Salaf die terugkomt of claimt terug te
komen en terug te keren tot het terrein van de Selefie manhadj. Dus wat is uw advies voor de
jongeren? Aangezien, sommige van hen de tauwbah (berouw) accepteren en sommige het
niet accepteren.”

15 Voetnoot Maaz al‐Qoereshi : Mohammed al‐Maghraawie: Shayh ‘Oebayd al‐Jaabirie zei: “Ik ken niemand in Marokko, 

behalve de broeder, al‐Maghraawie –moge Allaah hem leiden ‐ . Inderdaad, hij is de laatste tijd begonnen met het door 
elkaar halen van de zaken, omdat hij, in werkelijkheid, is geschaad door zijn connectie met de Qoetbie organisatie, 
Ihyaa’oet‐Toeraath en zijn connectie met de politieke activisten bij ons hier in Saudie Arabie.” Refereer naar de audio series, 
Roedoedoel‐‘Oelamaa ‘alal‐Moebtadi’ al‐Maghraawie. Shaykh Muhammed al‐Bannaa zei: “Moge Allaah al‐Maghraawie leiden! Hij 
heeft veel uitspraken die niet goed zijn. En hij zei eerst in vroegere dagen, ‘Ik ben ervan teruggekomen, ik ben ervan 
teruggekomen. Ok is goed, schrijf het dan! Schrijf erover…En hoe de zaak ook mag zijn, ik zal niet met hem spreken, nooit, 
totdat hij terugkeert naar de waarheid.” Refereer naar de tape, Idjtimaa’oel Djuyooshies‐Salafiyyah ‘alal‐Qoetbiyyatiel‐
Maghraawiyyah. Een van de uitspraken van al‐Maghraawie werden gequoteerd aan Shaykh Ibnoel‐‘Oethaymien, zonder het 
vernoemen van Magrhaawie’s naam, waarop hij antwoordde,: “Deze man is een thawrie (revolutionair), deze man is een 
thawrie! Hij begrijpt niet de waaqi’ (huidige gang van zaken) en hij weet niet dat de Profeet –sallallaahoe ‘alayhi wa sallam 
– ons bevolen heeft om de luisteren en te gehoorzamen zelfs wanneer hij onze rug slaat en onze rijkdom neemt. En hij 
begrijpt niet wat de geweldige Imaams, zoals Ibn Hanbal en anderen dan hem hebben doorstaan met de Khaliefen die 
heviger waren dan degenen die er nu zijn; degenen die de mensen opdrongen om te zeggen dat de Qoer’aan is geschapen. 
Behoed jullie! Behoed jullie voor deze persoon en zijn soorten!” Refereer naar de audio roedoedoel‐‘oelamaa ‘alal‐moebtadi’ al‐
maghraawie. 
16 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Muhammed Hassaan: Van de rampzalige fouten van deze man zijn de onzinnige prijzingen voor 

Osama bin Laden in zijn bandje, Lakallaah yaa Afghaanistaan, en het vragen aan Allaah om hem te behouden, zijn uitgebreide 
smeekbedes voor Sayyid Qoetb voor “wat hij heeft gegeven aan de Qoer’aan aan betekenissen”, in zijn bandje, Yawmoel 
Qiyaamah en zijn claim dat Jamaa’atoet‐Tabliegh op de goedheid zijn, zoals men kan terugvinden op de Islamway site. De nobele 
Shaykh Jamaal Ibn Foerayhaan al‐Haarithee heeft een zeer goed boek als weerlegging op Muhammed Hassaan’s beledigingen 
van de Metgezel, ‘Amr Ibnoel‐Haamiq al‐Khoezaa’ee genoemd, ar‐Raddoer‐Rayyaan ‘ala‐Qarnie wa Hassaan fie Sabbihimaa as‐
Shaabiel‐Kiraam, dus refereer ernaar. 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

En dus antwoordde hij –hafiedhahoellaahoe ta’aala-, “Hoe de zaak dan ook mag zijn, wanneer
een persoon in zonde valt, of hij vervalt in een twijfel, of hij vervalt in innovatie, en
vervolgens toont hij berouw en keert berouwvol terug naar Allaah, dan is het niet toegestaan
voor wie dan ook om de deur van tauwbah in zijn gezicht dicht te slaan, want de deur van
tauwbah is open totdat de zon opkomt in het westen. Dus wanneer een persoon tauwbah
verricht en terugkeert, dan is het verplicht voor ons om hem te prijzen en om hem aan te
moedigen. Maar, het kan zo zijn dat sommigen van deze personen welbekend stonden om
liegen en bedriegen, maar nu manifesteert hij ogenschijnlijke tauwbah. Dus zeggen wij tegen
deze persoon, “Als Allaah het wil, zal jouw tauwbah geaccepteerd worden.´Maar, wij nemen
voorzorgsmaatregelen tegen hem tot op het moment dat hij zijn correcte tauwbah
manifesteert.

Aboel-Hasan al-Asha’arie (gest.324H) verkondigde openlijk zijn tauwbah op de preekstoel.


Hij was eerst een fanatieke Moe’tazilie.17 Sterker nog, hij was een leider vanonder de leiders
van de Moe’tazielah en hij volhardde voor 40 jaar, vechtende voor zijn valse madhab. Toen
maakte hij tauwbah en verkondigde openlijk zijn tauwbah. En van de bewijzen voor zijn
tauwbah is dat hij boeken begon te schrijven in weerlegging van de Moe’tazielah welke hen tot
zwijgen bracht. Hij weerlegde hun misvattingen. Dus er zijn tekenen van een oprechte
tauwbah. Daden verwijderen twijfels. Betekenend, een persoon zal goed bekend maken en
openlijk manifesteren wat hij openlijk heeft verkondigd tegenover de mensen- dat hij de
waarheid volgt. Er zijn tekenen die zijn oprechtheid bewijzen, en er kunnen omstandigheden
zijn die indiceren dat hij liegt. Dus wanneer er tekenen zijn die zijn oprechtheid bewijzen,
dan moet hij aangemoedigd worden. En wanneer er omstandigheden zijn die indiceren dat
zijn tauwbah enkel een bewering is. Dus het is verplicht voor de Selefies om oplettend te zijn
met deze, want hij zou een bedrieger kunnen zijn. Dit is vanwege het feit dat wij nu leven in
een tijd van politiek, en hypocrisie en leugens om jezelf te beschermen. De groeperingen zijn
wijdverspreid en zij zijn niet instaat om de Selefie jeugd te ruineren en om hen te doen
afdwalen van de Selefie Manhadj, behalve door Salafiyyah te claimen, of door te beweren terug
te zijn gekomen van fouten die de Selefie Manhadj tegengaan. Dus wanneer de Selefie jeugd
begint te vertrouwen op hen, zijn zij instaat om wie dan ook aan te trekken tot hun corrupte
manhadj. Dit heeft plaatsgevonden. En wat de zaak dan ook mag zijn, degene die openlijk
zijn tauwbah manifesteert dient aangemoedigd te worden en degene van wie het duidelijk
wordt dat hij aan het spelen is, dan is het verplicht om te waarschuwen tegen hem en de
Selefies dienen behoedzaam te zijn voor dit soort personen.”18

17 Voetnoot Maaz al‐Qureshi :Moe’tazilah: Zij zeggen dat degene die een grote zonde pleegt in een positie is tussen twee posities 

(hij is geen moslim, en geen ongelovige). De grondlegger van de sekte was Waasil ibn ‘Ataa’. Hij was een student van al‐Hasan 
al‐Basrie (gest.110H). En dus toen deze dwalende uitspraak van hem bekend werd, verbandde al‐Hasan al‐Basrie hem van zijn 
bijeenkomsten. En dus ging Waasil over tot isolement (i’tazala). Van hun uitspraken zijn de positie tussen de twee posities, het 
ontkennen van de Eigenschappen van Allaah, het onmogelijk verklaren om Allaah te zien met de ogen (in het hiernamaals), dat 
de mensen hun eigen daden scheppen, dat Allaah geen voorkennis heeft, en andere dan deze van de dwalende en misleidde 
uitspraken. Refereer naar al‐Maqaalaatoel‐Islaamiyyien (p.420) van Aboel‐Hasan al‐Ash’arie. 
18 Deze vraag en antwoord van Shaykh Rabie’ ibn Haadie al‐Madkhalie kan men hier beluisteren in het arabisch : 

http://selefienederland.nl/site/images/sawtiyaat/rabiemanifestationtauwbah.mp3 genomen van sunnahpublishing.net 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

Dus geven wij het intellect, de begeertes en de persoonlijke ervaringen voorrang op de


manhadj van de Salafoes-Saalih?

‘Alie al-Halabie zal deze vraag van ons beantwoorden met zijn weerlegging op degene die
overeenkomt met ons in ‘aqiedah en ons tegengaat in manhadj, zoals voorkomt in zijn boek,
Roe’yah Waaqi’iyyah (p. 22-23), “Ondertussen, al diegenen onthouden zich van het zichzelf
toeschrijven aan Salafiyyah en ze vermijden het om zich te associëren met de manhadj van de
Salaf met een toeschrijving, laat staan de huidige staat van zijn en realiteit.

En dit is een natuurlijke zaak wat ons betreft en de lof zij voor Allaah. Aangezien, het
welbekend is bij de uitnodigers naar het Boek en de Soennah volgens het begrip van de Salaf
van de Oemmah dat ‘de onderscheidende factor van de mensen van innovatie is, het verlaten
van het toeschrijven aan de Salaf’ vanwege hetgeen het impliceert van het onderscheidende
geschil tussen de begrippen van de moderne groepen! Aangezien, sommige van hen
oordelen met hun intellect en andere oordelen met hun persoonlijke ervaringen en de derde
groep met hun emoties!!

Zo ook, kijken zij niet naar het Pad van de Gelovigen, waarvan het verplicht is om het te
volgen er ernaar uit te nodigen. En het is dan ook die manhadj van de Salaf van de Oemmah,
waar wij ons aan toeschrijven en door hun licht wij geleid worden.

Vanwege dit, is het van’ de onderscheidende factoren van Ahloe Soennah dat zij de Salafoes-
Saalih volgen en dat zij alles wat geïnnoveerd is en nieuw geïntroduceerd is, laten.’”19 Einde
van Halabie’s woorden.

Heeft de manhadj van de Salafoes-Saalih geen voorrang in alle zaken van de Sharie’ah op de
bezinksels van onze intellecten? Is jouw stelregel niet een nieuwe geïntroduceerde zaak die
niet bekend was bij de Salaf? Dus wat is het voordeel er dan van?

Jij zult antwoorden – Oh Halabie – met jouw uitspraak, welke voorkomt in jouw boek,
Roe’yah Waaqi’iyyah (p.19), en jij quoteerde het in jouw boek, Manhadjoes-Salafis-Saalih (p.136),
“Dit is een klein gedeelte van de excellentie van de manhadj van de Salafoes-Saalih en dit
onderscheidt het van de anderen, van de nieuwe geïntroduceerde of afgedwaalde
methodologieen. En deze manhadj is gebaseerd op absolute overgave aan de zaak van Allaah
en Zijn Boodschapper, zonder te kijken naar het voordeel of naar het goed verklaren van
zaken (istihsaan) of van het verlenen van ondersteuning gebaseerd op emoties, of fanatisme
of opinie.” Einde van Halabie’s woorden

En daarom heeft jouw opinie geen waarde.

 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Dit is genomen van de uitspraak van Imaam al‐Asbahaanie (gest.535), “de onderscheidende factoren 
19

van Ahloe Soennah is dat zij de Salafoes‐Saalih volgen en dat zij alles wat geïnnoveerd is en een nieuw‐geintroduceerd is, laten.” Refereer 
naar al‐Hoedjah fie Bayaaniel‐Mahadjah (1/364) van al‐Asbahaanie. 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

En als al-Halabie niet overtuigd wordt door de uitspraken van de mensen van kennis, dan
zal ik voor hem quoten uit zijn eigen oude uitspraken in de hoop dat hij overtuigd zal raken.
En dus hij zei in zijn aanmerkingen op Tariekh Ahloel-Hadieth (p.145) van ad-Dehlaawie
(gest.1375H), in de eerste voetnoot, wat volgt, “Om heel ruim te zijn in het toepassen van de
term, ‘Ahloes-Soennah’ op iedereen om elke reden is een ernstige fout.

Ofwel de intentie erachter is: het verzamelen van alle mensen en ze bijeen te brengen onder
een hoog klinkende term die geen precieze betekenis heeft, of de achterliggende intentie is
een resultaat van gebrek aan begrip van de verplichtte en correcte manhadj en het is een
resultaat van het niet toepassen van het correcte begrip van de manhadj van Ahloes-Soennah
wal-Jamaa’ah.”

Ik zeg: Ik heb genoeg materiaal van jouw eigen uitspraken die jou weerleggen. Dus denk na.

4e punt: De weerlegging van ‘Alie al-Halabie op ‘Alie al-Halabie:

‘Alie al-Halabie zei in zijn boek, “Roe’yah Waaqi’ieyyah fiel-Manaahijid-Da’wieyyah


(p.15), sprekend over de uitnodigers die het eens zijn met ons in ‘aqiedah en de manhadj
van de Salaf tegengaan, “Een vorm van splitsing is verschenen en is duidelijk geworden in
de manhadj en de sabiel (pad), die bewandeld wordt door deze uitnodigers naar Allaah om
zodoende de zaak van ‘aqiedah en zijn doel te bewerkstelligen.

En het is mogelijk dat dit een meningsverschil is tussen de Da’watoes-Salafiyyah en andere


dan deze van de uitnodigingen (da’waat) die gebouwd zijn op de ‘aqiedah, maar de manhadj
tegengaan…”

Vervolgens zei hij op dezelfde pagina, sprekend over de oorzaken voor eenheid, in zijn
boek, Roe’yah Waaqi’iyyah, “Ik heb enkel dit boek geschreven als een weerlegging op
diegenen die het met ons eens zijn m.b.t. de basis van ‘aqiedah, maar zij gaan ons tegen in de
manhadj, waarvan het verplicht is om het te volgen en zijn leiding te bewandelen.”

Vervolgens zei al-Halabie in hetzelfde boek, Roe’yah Waaqi’iyyah (p.20) na onderscheid


te maken tussen de ‘aqiedah en de manhadj, “En d.m.v. dit wordt het klaarblijkelijk – en de
lof zij voor Allaah – dat er een algemeen verschil is tussen de ‘aqiedah en de manhadj, en het is
gebaseerd op absolute overgave, dus ik zal de discussie niet voort laten duren. Maar, er is
een zaak waarvan het plichtsmatig is dat het uitgelegd wordt en verduidelijkt en dat is dat
de continuerende afwijking van de manhadj leidt tot afwijking in de ‘aqiedah zelf en in de
Tawhied zelf.

En degene die een kijk neemt in de moderne hedendaagse da’wah groepen die ziet het bewijs
hiervoor.” Eind van al-Halabie’s woorden.
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

En deze uitspraak weerlegt op een duidelijke en onmiskenbare wijze wat hijzelf heeft
bevestigd in zijn boek Manhadjoes-Salaf.

En wat nog verbazingwekkender is en nog duidelijker zichtbaar is dan dat is dat al-Halabie
deze uitspraak in zijn totaliteit quote in zijn boek, Manhadjoes-Salaf (p. 131-137), de plek waar
hij de eerdere stelregel bevestigd, en het is alsof er geen contradictie is tussen de twee.

En van de weerlegging op al-Halabie door al-Halabie is:

Hij zei in zijn boek, Manhadjoes-Salaf (p.138), voetnoot (nr.2), waar hij – moge Allaah
hem leiden – correct sprak, “En sommigen van hen veranderen uit misleiding en bedrog! En
dus zegt hij: Selefie ‘aqiedah en moderne confrontatie.” Einde van al-Halabie’s woorden.

Ik zeg: En het is mogelijk om de stelregel die al-Halabie hier genoemd heeft samen te vatten
als: Selefie ‘aqiedah en khalafie of geïnnoveerde manhadj.

En van de weerlegging op al-Halabie door al-Halabie is:

Zijn uitspraak in de lezing genoemd, Oesoel fiel-Manhadj, “Ik geloof dat de manhadj, met
de precieze betekenis die wij genoemd hebben, belangrijker is dan de ‘aqiedah, want je kunt je
niet een persoon voorstellen met een juiste manhadj en een valse ‘aqiedah.” Einde van al-
Halabie’s woorden.

En er dient ook gezegd te worden: Men kan niet een persoon voorstellen met een juiste
‘aqiedah en een valse manhadj?!

En van de weerlegging op al-Halabie door al-Halabie is:

Zijn commentaar op de uitspraak van Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (gest.751H) in al-


Fawaa’ied (p.43), sprekende over de belangrijkheid van Tawhied en het grote voordeel
voor de praktiseerder ervan, “De persoon die zondes heeft, terwijl hij vele en talrijke goede
daden heeft wordt getolereerd op een wijze dat degene die niet deze zondes heeft, maar hij
heeft niet deze goede daden, niet getolereerd word.”

En dus al-Halabie becommentarieerde in de voetnoot (nr.1) met zijn uitspraak, “Dus het
basis principe m.b.t. dat, is de juistheid van manhadj en duidelijkheid van begrip en
zuiverheid van ‘aqiedah.” Einde van al-Halabie’s woorden.

Ik zeg: het is waarneembaar dat de uitspraak van Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah niet gaat over
de mensen van innovatie, maar enkel over de mensen van slechte daden en zondes en Allaah
weet het ’t best.
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

En hij becommentarieerde de uitspraak van Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah in al-Fawaa’ied


(p.64), “Als de uitnodigers (doe’aat) de weg zouden bewandelen waarnaar Allaah en Zijn
Boodschapper de mensen naar uitnodigde, dan zou de wereld gecorrigeerd worden door een
correctie die geen corruptie met zich meebrengt.”

Al-Halabie gaf als commentaar hierop in de voetnoot (nr.1), “Dit is de ware manhadj, waar
wij expliciet over spreken en wij verenigen ons erop en wij roepen anderen er naar toe.”
Einde van al-Halabie’s woorden.

5e punt: En jij – Oh Halabie – hebt dit principe vernietigd in jouw eigen boek, at-Tasfiyah
wat-Tarbiya (p.90), “Wat hieruit samengevat kan worden van datgene wat vooraf gegaan is, is
de verplichting van tasfiyah (zuivering) van de da’wah en de zaken die eraan verbonden zijn.
En tasfiyah is stevig gegrondvest in twee fundamentele zaken:

Ten eerste: Zuiveren van de da’wah van de nieuw uitgevonden manaahiedj (methodologien), welke
de manhadj van de Profeten tegengaat, in het algemeen, en de manhadj van de Profeet –sallallaahoe
‘alayhie wa sallam – in het specifiek.

Ten tweede: Zuiveren van de da’wah van sommige van de onzinnige en verkeerde begrippen, welke
in tegenstrijd zijn met het Boek en de Soennah en hetgeen waar de Salaf van de Oemmah op waren in
hun fundament en hun realiteit.”

6e punt: Sterker nog, is deze tegenstrijdigheid met de manhadj niet een onbelangrijk iets in
jouw opinie? En wij allen weten het verhaal van de boogschutters die het bevel van de
Profeet – sallallaahoe ‘alayhie wa sallam – tegengingen op de Dag van Oehoed. En dus werden
zij verslagen en zeventig van hen werden gedood in de strijd, zoals terug te vinden is in
Sahiehoel-Boekhaarie.20

Ben jij – Oh Halabie – niet degene die zei in at-Tasfiyah wat-Tarbiyah (p.125), “At-tarbiyah
(educatie/opvoeding) op de ahkaam (regelgevingen) van Allaah de Geprezene met
profijtvolle kennis en rechtschapen daden is de basis voor overwinning en zijn sleutel. En het
verlaten van één enkel onderdeel ervan kan een directe oorzaak zijn van de oorzaken van
verlies…”

Wat is dan de bepalende regel voor deze oppositie (tegen het Boek en de Soennah) volgens jou?
Jij hebt het niet uitgelegd, noch verduidelijkt. Integendeel, je hebt het vaag gelaten en jouw
praktische toepassing bewijst dat jij geen regel hebt ingesteld voor de mate van deze
oppositie!!!

20 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Overgeleverd door al‐Boekhaarie (#2812), van de lange hadieth van al‐Baraa’ ibn ‘Aazib –
radiyaAllaahoe ‘anhoe). 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

Dus jouw positie m.b.t. al-Hoewaynie21 en jouw uitspraak over hem is welbekend, het
bewijst dat jij geen duidelijk bepalende regel hebt voor de toepassing van deze zaak.

Voorzeker, jou werd de volgende vraag gesteld, “Is er een persoon wiens ‘aqiedah zijn
manhadj tegengaat?”

En jij antwoordde met jouw uitspraak, “Het is mogelijk dat dit bestaat. Dit bestaat. We
ondervinden nu dat wij sommige mensen kennen –d.w.z., in ‘aqiedah zul je hem zien in
Tawhiedoel-Oeloehiyyah, in al-Asmaa’ was-Siefaat, in de kwestie van al-Qadr, in al deze zaken.
Maar, in de zaak van de leiders, verklaart hij de leiders tot ongelovigen. In de zaak van
manhadj zien wij hem als een dweepzieke hizbie. Het is mogelijk dat er een geheim begrip
aanwezig is. Maar, ik zal een uitspraak doen die ik altijd herhaald heb. Ik zeg de manhadj is
de beschermende omgeving voor de ‘aqiedah. De manhadj is als een kop. Als zuiver water in
een schone kop geplaatst wordt, dan zal de kop deze zuiverheid bewaren. Als zuiver water
in een vuile kop wordt geplaatst, dan zal dit vuil oplossen in het water en het corrupt maken.
De situatie van manhadj en ‘aqiedah is hetzelfde. Hoe snel een van hen de andere overneemt;
ofwel zijn zuivere ‘aqiedah zal zijn manhadj overnemen zodat zijn manhadj Selefie wordt, of
zijn khalafie manhadj zal invloed hebben op zijn ‘aqiedah zodat zijn ‘aqiedah net zoals zijn
verstoorde madhhab wordt in uitzonderlijke gevallen.”

Ik zeg: Shaykh Muhammed Amaan al-Jaamie (gest.1417H) –rahiemahoellaahoe ta’aala – zei


over degenen die het toestaan voor een individu om een Selefie te zijn, ook al is zijn manhadj
Ikhwaanie, “Deze uitspraak is onbegrijpelijk, het is niet juist. Deze uitspraak is zelf
contradictioneel, het is niet juist.” 22

En Shaykh Rabie’ sprak, betreffende dit onderscheid, zoals terug te vinden is in at-Taqwaa wa
athaaroehat-Tayyibah, over dit soort uitspraken, “Dit zijn lege woorden en het behoort tot de
nutteloze spraak.”

Voorzeker, jijzelf had de uitspraak gequote van de nobele Shaykh, Rabie’ Ibn Haadie al-
Madkhalie, met enige aanpassing, in jouw boek at-Tasfiyah wat-Tarbiyah (p.82), tijdens jouw
uitspraak over de zuivering en educatie/opvoeding in da’wah, “En de drie meest belangrijke
van deze oriëntaties zijn:

De eerste: Zijn vertegenwoordigers zijn een groep die de manhadj van de Boodschappers in zijn
‘aqiedah en zijn da’wah aanneemt en het houdt vast aan het Boek van zijn Heer en de Soennah van
zijn boodschapper –sallallaahoe ‘alayhie wa sallam – en het volgt het pad van de Salafoes-Saalih in zijn

21 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Aboe Ishaaq al‐Hoewaynie: Shaykh Ahmad an‐Nadjmie zei: “Dat wat ik weet over Muhammed 
al‐Maghraawie is dat hij een Takfierie is en Aboo Ishaaq al‐Hoewaynie ook. En hij is van de vrienden en helpers van Aboel‐
Hasan (al‐Ma’ribie).” Refereer naar de audio op Sahab.net Shaykh ‘Oebayd al‐Djaabirie zei, “Ik heb gehoord van betrouwbare 
overleveraars dat hij met de politieke activisten organisatie Jam’iyyah Ihyaa’oet‐Toeraath is. Refereer naar de opname, an‐
Nasiehatoes‐Sariehah liel‐Djazaa’ier al‐Jareehah. 
22 Het complete antwoord van Shaykh Muhammed Amaan al‐Jaamie –rahiemahoellaah – kan hier beluisterd worden: 

http://selefienederland.nl/site/images/muhammedamaanselefiekhalafie.wma [arabisch/engels] genomen van 
sunnahpublishing.net 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

‘aqiedah, zijn aanbidding en zijn da’wah. En dit is de oriëntatie in da’wah, kennis en daden waarvan
het verplicht is voor de moslims om op te verzamelen.

De tweede: Het vertegenwoordigt een groep die belang geven aan sommige van de daden in de
Islaam en het is overgenomen door Soefie tendensen, die diepe impact hebben gehad op de ‘aqiedah van
Tawhied in de zielen van vele van zijn volgelingen. En zij hebben problemen in hun overtuigingen en
hun aanbidding.

De derde: Het vertegenwoordigt een groep die belang geven aan sommige van de politieke en
economische en sociale aspecten van Islaam. En het heeft veel bewerkstelligt…Maar, terwijl zij –moge
Allaah hen succes geven – veel belang gaven aan deze aspecten, schoten zij tekort met een duidelijke
tekortschieting m.b.t. de ware ‘aqiedah…”

En de vraag hier is: Degene wiens ‘aqiedah juist is, maar zijn manhadj is in oppositie is zeker
niet van de eerste oriëntatie, dus tot welke van de overblijvende twee oriëntaties – de tweede
of de derde – behoort hij toe?

En wat de assumptie ook mag zijn, beide van de twee overgebleven oriëntaties – de tweede
en de derde – hebben problemen en duidelijke tekortkomingen in de ‘aqiedah met jouw eigen
erkenning. Dus hoe kan de ‘aqiedah rechtschapen zijn als hun toestand zodanig is?!

Het zevende punt: Hij zei: “…dan hetgeen dat bij hem sterker is, of dit nou ‘aqiedah is of
manhadj, dan is dat hetgeen wat over hem te boek zal staan en hij zal erdoor beïnvloed
worden. Aangezien, hij niet verdergaat, zoals men zegt, in een staat van zijn zonder
gevolgen door hoe hij leeft.

Dus hij wordt ofwel beïnvloed door zijn manhadj over zijn ‘aqiedah, en dus zal hij ten toon
gesteld worden als een ontmaskerde innovator. En wanneer hij beïnvloed wordt door zijn
‘aqiedah over zijn manhadj, dan zal hij een gekende Selefie zijn….”

Ik zeg: Deze uitspraak is gebaseerd op de aanname dat de manhadj iets losstaand is van de
‘aqiedah en de valsheid van deze uitspraak is reeds voorgegaan. Maar, al-Halabie heeft mij
voorzien van genoeg provisie om hem te weerleggen met zijn eigen uitspraak in zijn boek
Roe’yah Waaqi’iyyah, zoals ik eerder zijn uitspraak quote, “Maar, er is een zaak waarvan het
plichtsmatig is dat het uitgelegd wordt en verduidelijkt en dat is dat de continuerende
afwijking van de manhadj leidt tot afwijking in de ‘aqiedah zelf en in de Tawhied zelf.”

Het achtste punt: Hij zei, “En het laatste scenario is ons meer geliefd dan het eerste en wij
nodigen hier naar uit, bewandelen het, en zijn geduldig en volhardend erin.”

Ik zeg: Elke moslim hoopt hierop, laat staan de Selefie geleerden en de studenten van kennis.
Maar, zij gaan niet tot het niveau dat zij ervoor gaan mixen met de mensen van innovatie, en
zij hen gaan verdedigen hierom, de waarheid bedekken met valsheid hierom, de waarheid
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

verbeuren hierom, Ahloe-Soennah in de steek laten hierom en de fundamenten van Salafiyyah


verbeuren hierom.

Dus ons verlangen voor de leiding van de mensen betekent niet dat wij alles wat in onze
handen is van de oprechten in de steek laten, wat in detail behandeld zal worden met de Wil
van Allaah de Verhevene betreffende de zaak van het boycotten van de innovator.

En Shaykh Ahmad Ibn Yahyaa an-Nadjmie –rahiemahoellaah- werd gevraagd, “Nobele


Shaykh, er is een man die claimt dat hij Selefie is. Maar, hij zit met de hizbiyyien. En wij
hebben hem hierover geadviseerd, en hij antwoordde hierop, ‘Ik doe dat om hen zo te
adviseren.’ Dus hoe dienen wij te oordelen over dit individu?”

Dus hij –rahiemahoellaah- antwoordde, “Hen adviseren vernoodzaakt niet dat je met hen
loopt. En adviseren wordt gedaan in bepaalde tijden. Wat betreft het lopen met hen als
excuus dat je hen adviseert, dan als je werkelijk hen aan het adviseren was, dan zou er een
verandering zichtbaar zijn in hun daden en dan zouden zij anders zijn dan hoe zij voorheen
waren. Dus als jij zegt –bijvoorbeeld- dat je hen aan het adviseren bent en zij luisteren niet
naar jou, of zij accepteren het niet van jou, waarom zit je dan met hen, of reis je dan met hen
en ga je hier en daar met hen? Dus als zij niet luisteren naar jou, ga dan niet met hen hier en
daar en zit niet met hen. Maar, wanneer wij zien dat jij met hen hier en daar gaat en dat je zit
met hen, dan wordt het voor ons bekend dat je met hen bent.”23

En kijk dan naar jouw toestand – Oh Halabie: Jij hebt de leiders van de innovators van deze
tijd geprezen en verdedigd, zoals al-Maghraawie, al-Ma’ribie, al-Hoewaynie24 en anderen
dan hen van de Takfieriyyeen en jij hebt ze betiteld en jij hebt ze beschreven, jammer genoeg,
als uitnodigers naar de correcte ‘aqiedah en als kompanen.25 Sterker, jij bent hier jouw eigen
uitspraak tegen gegaan toen jij hen beschreef als uitnodigers naar de manhadj van de Selef,
zoals voorkomt op (p.24, 49, 189). Ja, hij noemde ze niet expliciet, hij liet ze vaag. Maar, zijn
meningverschil met de Selefie Mashaykh is vanwege hen en om hen, en hij vernoemt daarin
dat hij Allaah vreest als het gaat om het verrichten van tabdie’ (het verklaren van iemand tot
innovator) op hen.

Voorzeker, jou werd de volgende vraag gesteld in een van jouw bijeenkomsten, “Wat is
jouw opinie over degenen die de manhadj van Ahloe-Soennah tegen zijn gegaan, zoals al-
Hoewaynie, al-Maghraawie, al-Ma’ribie en ‘Ar’oor?”26

23 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Refereer naar al‐Fataawa al‐Jaliyyah (2/14) van Ahmad an‐Najmee. 
24 Voetnoot SelefieNederland: Terwijl ‘Ali al Halabie vroeger Al Hoewaynie openlijk bekritiseerde! 
25 Voetnoot SelefieNederland: Terwijl ‘Ali al Halabie wel andere Harakiyyien en Takfiriyien als Safaar al Hawalie, ‘Abderahman 

‘Abdel Khaaliq en Salmaan al ‘Awdaa bekritiseerde en weerlegde welke in fouten vielen waarin al Hoewaynie en ‘Aroor ook 
invielen betreffende takfier! Maar hen prijst hij!  
26 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Adnaan ‘Ar’oor: Shaykh Ahmad an‐Nadjmie zei: “Het is klaarblijkelijk geworden van ‘Adnaan 

‘Ar’oor dat hij een hizbie is en dat hij hizbiyyien ondersteunt. En hij spreekt tegen de Selef. En hij wil de selefiyyien 
bekritiseren en hij wil de Selefiyyien lasteren, maar hij verdedigt de innovators.” Refereer hiervoor naar de tweede cassette 
van de serie, Aqwaaloel‐‘Ulamaa’ fie Ibtaal Qawaa’ied ‘Adnaan ‘Ar’oor, als ook de uitspraken van vele andere geleerden zoals 
Imaam Ibnoel‐‘Othaymien, in weerlegging op ‘Ar’oor’s valse stelregels.  
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

En tot jouw antwoord behoorde, “Hun Oesoel (fundamenten) zijn de Oesoel van de Soennie,
Selefie ‘aqiedah. En er is niemand van onder hen die zegt, ‘Ik ben geen Selefie, of ik ben een
Qoetbie, of ik ben een hizbie, of ik ben een Tafkierie.27’ Integendeel, iedereen van hen is vrij
hiervan, zelfs al zijn zij in tussenpozen en stages. Dus ik ben bang voor Allaah en ik vrees
Hem m.b.t. het zeggen dat zij Tafkieriyyien zijn, of Qoetbiyyoen, of hizbiyyoen.” Einde van al-
Halabie’s woorden.

Maar zij zijn de hoofden van de fitnah voor de Selefie jeugd en tegen de Da’watoes-Salafiyyah!!!

En dus hier heb jij geoordeeld met jouw begeerte en jouw persoonlijke ervaring en jouw
emoties. En dit is nu precies datgene wat jij verwierp in jouw boek, Roe’yah Waaqi’iyyah
(p.22), zoals ik eerder quote.

En het is voor nu genoeg om de uitspraak van Shaykh Rabie’ te quoten, zoals terug te vinden
is Mawqiefoes-Sahieh min Ahliel-Bid’ah, “Wij waarschuwen de Selefie jeugd voor het mixen met
die individuen en het omgaan met hen en het vertrouwen hebben in hen. Dus laat hen in
acht nemen degenen die hen zijn voor gegaan, zoals degene die in de hoogte was van
zichzelf en hij dacht dat hij de mensen van dwaling zou kunnen leiden en ervoor kon zorgen
dat zij zouden terugkeren van hun afdwaling en misleiding. En toen werd hij erdoor
meegenomen en begon hij gevaarlijk te handelen en haastte zich tot in het midden van de
mensen van innovatie…

Dus je ziet deze persoon lopen in de Selefie arena en het Selefie gebied – maashaa’Allaah –
behalve dat hij begint met het zich bekommeren om de miskien (de zielige, die geen inhoud
heeft ). En dus begint hij vervolgens een oorlog tegen Ahloe-Soennah omwille van hem en wat
valsheid was volgens hem word goed en wat goed was volgens hem wordt vals. En dit is de
uiterste grens van misleiding.

Dus ik adviseer de Selefie jeugd als eerst: om kennis op te doen en te zitten met de mensen
van goedheid en om uit te kijken voor de mensen van slechtheid. Aangezien, de nobele
Boodschapper –sallallaahoe ‘alayhie wa sallam- een voorbeeld gaf over de slechte metgezel en
zijn slechte effecten en de goede metgezel en zijn goede effecten. Dus hij zei, “Het voorbeeld
van een goede metgezel en een slechte metgezel is zoals de verkoper van misk, en degene die
de blaasbalg van een ijzersmid blaast. Dus wat betreft de verkoper van misk, dan zal hij jou
of wat geven, of je koopt wat van hem, of op zijn minst zal je genieten van de fijne geur bij
hem.”28 Wat inhoudt dat je profijt verkrijgt bij hem in elke situatie. Je vindt bij hem enkel
goedheid, zoals de dadelboom, alles ervan is goed en alles ervan is profijtvol, zo is ook het
voorbeeld van de gelovige. En de slechte metgezel is als degene die de blaasbalg blaast van
de ijzersmid; hij zal ofwel je kleren verbranden, of je zult niet gespaard worden tegen zijn

27 Voetnoot Selefienederland : SoebhaanAllaah, dit getuigt van een grote onzinnigheid, welke persoon zal over zichzelf zeggen 
`ik ben een hizbie’ ? Zou Osama bin Laden zeggen over zichzelf  ‘ik ben een tafkirie’ ? Zou een Ash’arie over zichzelf zeggen ‘ik 
ben een mubtadi’ ? Zouden de khawaaridj over zichzelf zeggen ‘wij zijn khawaaridj, wij zijn de honden van de hel’ ? 
28 Voetnoot Maaz al‐Qureshi: Overgeleverd door al‐Boekhaarie (4/323) en Moeslim (# 2628), het is een gedeelte van een lange 

hadieth van Aboe Moesa al‐Ash’arie radiyaAllaahoe ‘anhoe. 
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

rookdampen. Dus schade is onontkoombaar verbonden met jou en het is onontbeerlijk dat
slechtheid jou zal bereiken in grote of kleine mate.

Dus wanneer er geen ontkomen is aan de schade van het zitten met de mensen van
slechtheid, dan waarom ben je zo gedreven om met ze te zitten en met ze te mixen? Wat is
jouw bewijs voor de toelaatbaarheid hiervan? De Boodschapper van Allaah –sallallaahoe
‘alayhie wa sallam- waarschuwde! De Boodschapper van Allaah –sallallaahoe ‘alayhie wa sallam-
vermaande! Boodschapper van Allaah –sallallaahoe ‘alayhie wa sallam- maakte het gevaar
duidelijk!

Dus wat is jouw excuus als de Imaams van Islaam waarschuwden en vermaanden en de
instructies van de Boodschapper van Allaah –sallallaahoe ‘alayhie wa sallam- uitvoerden en de
instructies van de Nobele Qoer’aan en de Soennah? Dus met welk bewijs ben jij de manhadj
van Ahloes-Soennah wal-Jamaa’ah tegengegaan en trotseer jij jouw broeders die houden van
het goede voor jou en vrezen dat jij in het slechte zal vervallen?” Einde van de woorden van
Shaykh Rabie’.

En bij de conclusie van deze discussie, richt ik vragen tot iedere eerlijke en evenwichtige
lezer die ijverig is voor zijn religie en voor zijn manhadj van de Salafoes-Saalih. Hij dient ze
voor zichzelf te beantwoorden zodat hij het gevaar ervan realiseert en het gebrek aan
correctheid in dit principe (stelregel).

Begrijpt al-Halabie de Religie van Allaah beter dan onze Salafoes-Saalih en de geleerden van
de Oemmah? Heeft al-Halabie meer ijver in het leiden van de mensen dan de Salaf? Is al-
Halabie in staat om te zeggen: Ik garandeer dat de mensen niet misleid zullen worden door
het mixen met de mensen met een corrupte manhadj?

En tot slotte, dit is enkel één voorbeeld van een valse stelregel die ´Alie al-Halabie gemaakt
heeft om zodoende zijn gevaarlijke pad in het omgaan met de mensen van innovatie die de
manhadj van de Salafoes-Saalih tegengaan te rechtvaardigen en om zo de groepen van de
mensen van innovatie en begeertes binnen te laten treden tot Ahloes-Soennah en Ahloel-Haqq
(mensen van de waarheid) zodat de mensen van de waarheid die vasthouden aan de
madhhab van de Salafoes-Saalih niet langer onderscheiden (tamyiez) zijn van de mensen van
valsheid die begeertes volgen.

Ik vraag Allaah, Heer van de Geweldige Troon om het voor ‘Alie al-Halabie mogelijk te maken
om de waarheid in te zien en om hem te leiden naar het Rechte Pad en dat hij het juiste pad
bewandeld in het uitnodigen naar Allaah. En ik vraag Allaah de Geprezene om ons allen te
beschermen tegen elke kwade en afschuwelijke zaak en om ons standvastig te maken op het
Boek en de Soennah volgens het begrip van de Salafoes-Saalih in ‘aqiedah en manhadj. En
moge de vrede en zegeningen van Allaah op de Profeet Mohammed zijn en op zijn Familie en
Metgezellen.
www.selefienederland.nl – De misleidingen van ‘Alie al-Halabie

Jouw geliefde broeder


Ahmad Ibn ‘Oemar Ibn Saalim Baazmoel
Op 1/23/1430H
Met lof en dank voor Allaah
En vrede en zegeningen op
Onze Profeet Mohammed