Anda di halaman 1dari 8

KESAN DAULAT DAN TULAH DALAM MENCORAKKAN SOSIAL MASYARAKAT

MELAKA
Seperti yang kita sedia maklum, kelas sosial masyarakat melayu terutamanya di
Melaka adalah terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan pemerintah dan golongan
yang diperintah. Raja adalah kuasa yang memerintah manakala rakyat pula adalah
golongan yang diperintah. Justeru itu, kita tidak dapat menafikan lagi bahawa bangsa
melayu adalah satu bangsa yang taat setia dan patuh kepada pemerintahnya. Raja atau
sultan dianggap sebagai Khalifah Allah di dunia. Oleh itu, kesetiaan rakyat kepada
rajanya tidak boleh berbelah bagi. al ini disebabkan kerana sifat kepatuhan yang
ditunjukkan oleh rakyat merupakan sikap penentu hubungan yang terjalin diantara
rakyat dengan kelas yang memerintah pada ketika itu. !etapa pentingnya hal ini sebagai
suatu nilai berinstitusi yang dinyatakan dalam adat dan istiadat yang dapat digambarkan
melalui bidalan Melayu, seperti "siapa yang menjadi raja, dialah yang akan ku sembah#.
$
Adanya konsep daulat dan tulah ini, maka keadaan ini akan mewujudkan perasaan
ketaatsetiaan mutlak dalam kalangan rakyat terhadap Raja. al ini boleh dilihat dalam
petikan berikut%
"Maka baginda pun bersumpah&sumpahan barang siapa mengubah
perjanjian itu dibalikkan Allah bumbungannya ke bawah, kaki tiangnya ke
atas. 'tulah sebabnya dianugerahi Allah subhanahu wataala kepada segala
raja&raja Melayu, tiada pernah memberi aib kepada segala hamba Melayu(
jikalau sebagaimana sekalipun besar dosanya, tiada diikat dan digantung dan
difadhihatkan dengan kata&kata yang jahat. Jikalau ada seorang raja yang
memberi aib seorang hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa.
Syahdan, segala anak Melayu pun dianugerahi Allah subhanahuwataala
tiada pernah derhaka dan memalingkan muka pada rajanya jikalau jahat
pekerti sekalipun serta aniaya#.
)
Masyarakat melayu amat berpegang teguh dengan kalimat "pantang melayu
menderhaka#. *epatah ini menerangkan bahawa perbuatan rakyat yang ingin
menderhaka kepada sultan adalah pantang dalam adat orang melayu. al ini demikian
1
A. Samad Ahmad +ed.,, Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu), Kuala -umpur% .ewan !ahasa dan
*ustaka, $/01, hlm. $02&$03.
2
M. Rajatheran, Sejarah Melayu: Kesan Hubungan Melayu dan India, Kuala -umpur% .ewan
!ahasa dan *ustaka, $///, hlm. $/3.
kerana tiada kesalahan jenayah dan dosa politik yang terbesar dalam sistem
berkerajaan
selain menderhaka kepada sultan. ukuman menderhaka mun4ul dalam dua bentuk
iaitu se4ara keper4ayaan temurun yang dikaitkan dengan kutukan daripada Allah taala,
"5dibalikkan Allah bumbung rumahnya ke bawah, kaki tiangnya ke atas#.
6
Kalimat
gerun yang menjadi ungkapan masyarakat ialah sama ada ditimpa daulat baginda atau
ditimpa tulah yang akibatnya akan merana sepanjang hayat. *ada abad ke&$0,
masyarakat Melayu amat takut dengan kalimah ditimpa bisa kawi akibat daripada
perbuatan menderhaka. *enderhakaan dianggap paling hina dalam masyarakat kerana
dapat meruntuh dan memporak&perandakan sistem, mengan4am dan mengubah nilai
se4ara mendadak serta kebiadaban budaya akhirnya menghuru&harakan kerajaan. 7ilai
dan peradaban akan runtuh.
.alam hal ini, masyarakat akan sentiasa men4ari peluang untuk berbakti kepada
sultan. 'ni menimbulkan pepatah seperti " kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelek#.
2
Sebagai kesan daripada konsep ini, mereka berbangga meninggalkan kerja&kerja
mereka semata&mata untuk berbakti serta mengelakkan diri daripada tulah sultan.
Keadaan ini dapat dibuktikan melalui beberapa pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat
bagi menunjukkan taat setia kepada seorang sultan sehingga apa sahaja yang
dikatakan dan diperintahkan oleh raja tidak pernah diingkarnya. Sebagai 4ontoh, ang
8uah sanggup menurut perintah sultan untuk membunuh ang Jebat yang telah
dianggap menderhaka kepada Sultan Mahmud yang memerintah pada ketika itu.
9alaupun ang Jebat merupakan sahabat sejak ke4il dan telah bersumpah untuk
sama&sama hidup dan mati tetapi ang 8uah tetap melaksanakan perintah sultan yang
menyuruh untuk membunuhnya demi menunjukkan sikap taat dan setianya kepada
sultan. :ontoh lain adalah seperti ang 8uah juga sanggup untuk terjun ke laut demi
menyelamatkan mahkota raja yang tenggelam di dasar laut. 7amun, dalam masa yang
sama beliau pula kehilangan keris 8aming Sari yang menjadi pelindungnya selama ini
semasa men4ari mahkota raja yang terjatuh itu. 'ni menunjukkan bahawa ang 8uah
seorang pengikut sultan yang sangat setia dan sanggup mengorbankan apa sahaja
demi pemerintah.
3
9.;. Shellabear, +ed,. Sejarah Melayu. alaman )2.
4
Abdul -atif Abu !akar. $//1. Melaka .an Arus ;erakan Kebangsaan Malaysia. *enerbit <ni=ersiti Malaya%
<ni=ersiti Malaya .an 'nstitut Kajian Sejarah dan *atriotisme Malaysia. alaman $2.
!egitu juga dengan kesetiaan rakyat dapat dilihat melalui beberapa siri
peperangan yang diketuai oleh ang 8uah. Ribuan tentera ini sentiasa akur dengan
dengan perintah raja dan sentiasa patuh kepada arahan ang 8uah tanpa banyak
persoalan yang kerenah. Kesemua ini termasuk dalam tugas dan tanggungjawab
kolektif untuk raja dan institusi kerajaan itu sendiri. Kesediaan dan kesanggupan untuk
menyahut perintah kerah menandakan sokongan moral dan fi>ikal terhadap institusi
kesultanan yang memerintah pada masa itu. 'a juga merupakan sebagai simbol
pengakuan terhadap kedaulatan raja yang memerintah daripada pihak rakyat. 'ni
kerana, sekiranya rakyat tidak mengikut perintah sultan, sesuatu yang buruk terhadap
diri mereka pasti akan terjadi. Keingkaran rakyat akan menyebabkan mereka mendapat
tulah daripada sultan.
Kesemua tindak&tanduk dan perilaku setiap rakyat adalah terbatas kerana
pengaruh konsep daulat dan tulah yang telah meresap segenap ke dalam kehidupan
rakyat jelata. Ketika menghadap dan menemui rajanya, rakyat harus mengikut peraturan
dan pantang larang yang telah termaktub dalam konsep daulat dan tulah. Rakyat
dimestikan untuk mematuhi dan mengamalkan peraturan serta tatatertib, tata4ara dan
adat&adat tertentu yang telah ditetapkan seperti penggunaan bahasa istana sama ada
se4ara lisan atau tulisan. Menurut ?asal )%$ ukum Kanun Melaka, terdapat lima patah
perkataan yang hanya boleh digunakan oleh raja sahaja iaitu titah +bagi raja,, patik +bagi
rakyat kepada raja,, murka, kurnia dan anugerah +bagi raja,.
3
Rakyat yang
mempersenda dan menuturkan bahasa serta amalan kelima&lima patah perkataan ini
akan dihukum bunuh atau sekurang&kurangnya mulutnya digo4oh.
Rakyat juga tidak boleh menggunakan peralatan yang tertentu dalam bentuk
larangan kerana peralatan tersebut ialah untuk raja dan kerabatnya sahaja. :ontohnya,
warna kuning adalah hak diraja. Rakyat tidak dibenarkan untuk menggunakan atau
memakai kain yang berwarna kuning untuk menyulam sapu tangan, tepi tabir, ulas
bantal dan tilam, dan sebarang 4iptaan seni untuk perhiasan rumah. Rakyat hanya boleh
menggunakan kain tersebut untuk di buat kain sarung, baju dan dester.
"Orang biasa, tanpa mengira kedudukannya, tidak dibenarkan memakai gelang kaki emas,
walaupun gelang tersebut mempunyai bahagian yang diperbuat daripada perak, gelang
emas hanya dapat dipakai oleh kaum kerabat .iraja +atau raja Melayu sahaja,. Sesiapa
5
Muhammad @usof bin ashim. $/0/. Kesultanan Melayu Melaka% Kajian beberapa Aspek
8entang Melaka *ada Abad ke&$1 dalam Sejarah Malaysia. alaman $11.
yang melanggar undang&undang ini didapati bersalah melakukan lese majeste dan dia
akan dihukum mati. 8idak seorang pun yang memiliki emas, tidak kira betapa dia, tidak
dibenarkan memakai gelang kaki ke4uali benda emas tu merupakan hadiah daripada raja
+anugerah,, dan dia dibenarkan memakainya buat selama&lamanya .#
*etikan ini menunjukkan bahawa dengan wujudnya daulat dan tulah, maka
kekuasaan Raja dalam institusi pemerintahan Melayu tradisional menunjukkan suatu
bentuk kuasa yang unggul dan terpelihara melalui unsur&unsur material dan spiritual.
*erhiasan diri seperti gelang kaki emas, semua jenis emas, adat istiadat amalan
menjunjung duli, bahasa pertuturan seharian, penggunaan warna kuning, pakaian dan
senjata, alat dan lambang kebesaran serta penggunaan peralatan nobat .iraja merujuk
kepada unsur material.
1
Manakala unsur spiritual pula, merujuk kepada penilaian dan
tanggapan rakyat jelata terhadap sultan iaitu menganggap sultan sebagai wakil tuhan.
Kedua&dua unsur ini saling berkaitan antara satu sama lain bagi mengekalkan dan
memperkukuhkan lagi kedudukan sultan dalam masyarakat Melayu.
?asal )%) menyatakan undang&undang ini juga menentukan hanya raja yang
berhak menerima istiadat menjunjung duli menyembah raja oleh pembesar negeri, bagi
menunjukkan kedaulatan sultan dan taat setia mereka kepada sultan yang memerintah.
A
Selain itu, terdapat gaya dan peraturan duduk ketika menyembah raja seperti pakaian
seseorang itu mestilah +tertib dan sopan dengan bertanjak, berpan4ung dan berkeris di
hadapan,. Seseorang itu tidak dibenarkan memakai kain khasa iaitu kain nipis yang
menampakkan kulit. Semasa menghadap raja di balairung, terdapat 4ara dan
larangannya. :ontohnya, sekirannya seseorang itu duduk berjuntai kaki, ia merupakan
satu kesalahan besar.
0
Manakala bagi upa4ara pengebumian pula, tidak seorang pun
rakyat yang dibenarkan untuk memayungi si mati, berpuadai dan menabur wang. anya
raja yang diberikan hak untuk berbuat demikian. 8ujuan asas untuk mewujudkan
keistimewaan hak ini ialah "supaya bermulia tuannya +raja, pada hukum...# dan untuk
menunjukkan perbe>aan antara raja dengan orang lain, walaupun dikalangan
pembesarnya sendiri.
.isamping itu, jika menurut Teks Undang-undang Melaka, kita dapat mengetahui
tentang status kesedaran masyarakat pada ketika itu. ukuman kepada seseorang amat
6
Muhammad @usoff ashim *h..., Kesultanan Melayu Melaka Kajian Beberapa spek tentang
Melaka pada bad ke-!" dan bad ke-!# dala$ Sejarah Malaysia5hlm. )0)&)06.
7
'bid.
8
Ibid%, hlm. $11.
bergantung kepada sosial dan politik orang itu dalam masyarakat. Makin rendah
kedudukan seseorang masyarakat, makin berat hukuman yang dikenakan jika disabit
dengan kesalahan. Sebaliknya, semakin tinggi dan istimewa kedudukan seseorang
anggota masyarakat itu, makin berpeluang orang itu untuk terlepas daripada hukuman
walaupun sebesar mana kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Sekiranya
seseorang itu menjadi kesayangan raja, orang itu mungkin akan terlepas daripada
undang&undang. <nsur&unsur dan pengaruh nepotisme serta mengampu amat
berperanan dalam sejarah masyarakat tersebut.
/
Akan tetapi, jika dibandingkan pula
dalam konsep daulat dan tulah, perbe>aan kelas sosial masyarakat tidak menjadi faktor
yang utama bagi seseorang itu dijamin terselamat daripada mendapat tulah dari
mengingkari perintah raja. al ini demikian kerana, sama ada seseorang itu berpangkat
pembesar mahupun rakyat biasa, mana&mana diantara mereka mengingkari perintah
raja akan mendapat tulah. Jadi, daulat dan tulah itu tidak terikat kepada perbe>aan kelas
sosial masyarakat.
Kenyataan ini dapat dibuktikan melalui peristiwa Sang Rajuna 8apa iaitu
*enghulu !endahari kepada Raja 'skandar di Singapura telah ditimpa daulat dan
ketulahan dengan menjadi batu. al ini terjadi disebabkan beliau sendiri telah
bersubahat dengan Majapahit untuk menyerang Singapura. 'ni merupakan sumber lisan
dan keper4ayaan tentang Sang Rajuna 8apa yang telah ditimpa daulat Raja 'skandar.
.aripada peristiwa ini, kita dapat melihat bahawa walaupun Sang Rajuna 8apa itu
adalah seorang pembesar kerajaan, beliau juga berpotensi untuk mendapat tulah raja.
al ini lebih&lebih lagi bagi seorang rakyat biasa. Oleh itu, bagi mengelakkan seseorang
itu terkena tulah raja, mereka harus sepenuhnya taat setia kepada raja dan tidak
mengingkari perintah baginda. Rakyat harus menjaga segala tatatertib apabila
melibatkan hal&hal yang berkaitan dengan seorang raja.
Keper4ayaan sejagat terhadap tuhan dan rasul dihubung dan dirasionalisasikan
dengan konsep daulat, derhaka dan tulah yang wujud dalam masyarakat setempat. !agi
rakyat, menderhaka kepada raja bererti menderhaka kepada rasul dan seterusnya
menderhaka kepada Allah. Oleh itu, diindokrinasikan bahawa sesiapa yang menderhaka
kepada raja bererti menafikan kedaulatan seorang raja. 8radisi bagi politik yang
dibayangkan bagi Sejarah Melayu disebaliknya menunjukkan bahawa rakyat tidak harus
menentang atau menderhaka kepada raja, walau bagaimana >alim seorang raja itu.
9
Op. 4it, halaman A&0.
Konsep seperti "raja adil raja disembah, raja >alim raja disanggah# adalah jangan
diamalkan. al ini kerana raja yang >alim akan menerima hukuman bukan daripada
pihak ummah atau rakyatnya tetapi menerima hukuman terus daripada Allah.
$B

:ara menyembah raja
8erdapat perbe>aan yang ketara bagi orang&orang yang ingin menghadap raja
bagi menjunjung duli sama ada dari segi kedudukan, posisi badan mahupun 4ara
menghormat. Melalui gambar di atas, seorang rakyat yang tergolong dalam golongan
yang diperintah perlu menyembah raja seperti yang terdapat dalam gambar.
*enyembahan dilakukan bagi menghoramati raja itu selaku penerus kepada insititusi
kesultanan. Ketika menjunjung duli terhadap raja di balai, rakyat terutamanya orang
melayu perlu duduk bersila dan mengangkat tangan dahi serta tunduk bagi memberi
hormat. al ini sama juga seperti yang harus dilakukan bagi utusan&utusan yang
datangnya dari luar neger. Akan tetapi, perbe>aan yang terdapat disini adalah posisi
kaki mereka adalah berbe>a. !agi orang melayu, mereka perlu bersila manakala bagi
utusan luar pula kaki mereka di lipatkan seolah&olah sedang duduk antara dua sujud
semasa bersolat. Keadaan ini adalah mungkin dipengaruhi oleh adat istiadat negeri
masing&masing.
10
Op.cit, halaman
;ambaran susun duduk di balairung seri istana Sultan Melaka semasa menyambut utusan dari
luar negeri
;ambar di atas adalah menggambarkan tatatertib yang diamalkan oleh utusan
dari luar negeri sama ada semasa ingin menghantar ufti atau menghantar hadiah
kepada pemerintah negeri Melaka selaku jajahan takluk mahupun megeratkan
hubungan yang terjalin. Semua wakil utusan tersebut diharuskan untuk menghadap duli
raja. al ini kerana mereka akan mendapat tulah sekiranya tidak berbuat demikian.
*eristiwa apabila Maharaja :hina dihinggapi penyakit kedal seluruh badannya patut
dijadikan iktibar. Maharaja ini dikatakan telah menerima sembah daripada Sultan
Mansor Syah. Raja :hina ini disebut sebagai telah tertimpa tulah raja Melaka.
Oleh yang demikian, golongan pemerintah memperoleh kesetiaan yang tinggi,
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 9ilkinson "...tiada siapa pun yang dapat
mengangkat tangan menentang raja...#
$$
Oleh hal yang demikian membuatkan
kesetiaan
$)
rakyat tidak berbelah bahagi ini, tanpa sebarang keraguan, membuatkan
rakyat hanya mematuhi apa sahaja yang dilaksanakan oleh raja&raja mereka.
11
Amran Kasimin, ga$a dan &erubahan S'sial di kalangan &enduduk sli di Se$enanjung
Tanah Melayu, Kuala -umpur% .ewan !ahasa dan *ustaka Kementerian *endidikan
Malaysia, $//6, hlm $3/.
12
Mengikat tali ketaatsetiaan terhadap raja walaubagaimanapun tidak menjamin
kedudukan golongan yang diperintah iaitu rakyat misalannya golongan pembesar .
.alam karya hikayat ang tuah % analisa struktur dan fungsi ada dinyatakan perihal ini
bagi menerangkan kedudukan martabat pembesar . dikatakan bahawa apabila
sesuatu sistem pemerintahan raja&raja itu berjaya, hamba raja yankni pembesar yang
setia itu turun naik martabatnya .adakalanya mereka akan diberi penghargana
Sebaliknya mundurnya kerajaan menyebabkan lenyapnya penghargaan terhadap
hamba yang setia
Konsep daulat dan tulah telah memberikan impak kepada rakyat kerana mereka
berasa takut untuk menderhaka kepada pemerintah. Menurut Sejarah Melayu yang
mana memetik titah Sultan Alaudin Riayat Syah bahawa "anak Melayu pantang dibunuh
walaupun sebesar mana pun dosanya, tetapi pembunuhan itu di bolehkan jika dosanya
adalah CmenderhakaD kepada raja#.
$6
. 7amun demikian, kesan yang mendalam terhadap
adat Cpantang Melayu menderhaka kepada SultanD telah mengakibatkan terbatallah
segala niat asal 8un !iajid menggunakan lembing yang ingin membunuh Sultan
Mahmud kerana telah membuat hubungan sulit dengan isterinya +anak -aksamana
ang 8uah,. !ukti lain iaitu ketika peristiwa yang berlaku semasa !endahara *aduka
Raja dapat mengaggak muslihat Raja 8ua +nenda Sultan Mahmud,, yang 4uba
meniarapkan Sultan Mahmud supaya segera mati. !endahara 4uba menghalang
dengan 4ara mengan4am mengamuk dan bunuh Raja 8ua sekirannya mendekati Sultan
Mahmud. Raja 8ua berkata, "Syahidlah, anak Melayu hendak derhaka#,
$2
lalu
!endahara dan -aksamana menyebut,
"Sekali&kali tiada anak Melayu bernama derhaka( jikalau 8uanku hendak
bergagah juga mendekati paduka 4unda sahaja patik amuklah#.
$3
Oleh itu, hubungan dua hala antara pemerintah dan diperintah itu penting supaya
institusi kesultanan itu sendiri dapat dikekalkan kegemilangannya. Melalui ketaatsetiaan
rakyat kepada raja dan raja pula menjaga kebajikan rakyat akan membawa kepada
terjadinya teras dan landasan berkerajaan itu sendiri. ubungan raja dan rakyat dapat
diibaratkan sebagai pohon dengan akar. Jika akar kuat dan menyokong atau menopang,
maka akan kuat dan teguhlah pohon. Oleh yang demikian, analoginya sama dengan
penubuhan kerajaan. Sebaliknya, pohon akan layu dan mati sekiranya akar lemah dan
enggan menyokong atau menopang. ?ungsi raja adalah untuk menjaga kebajikan
rakyatnya, manakala rakyat pula memberikan perkhidmatan tenaga untuk kerajaan.
13
Muhammad. @usoff 'brahim, Kesutanan Melayu Melaka5, hlm $32.
14
Ibid%, hlm. 2$.
15
Ibid%,