Anda di halaman 1dari 9

FILARIASIS

Oleh :
Novita Elmy Mufida
H1A012041
Fakultas Kedokteran Universitas Mataram
Nusa Tenggara Barat
2014
FILARIAI
!"N#A$ULUAN
Filariai adalah i!fetai dari filaria" dima!a filaria adalah #a#i!$ !ematode dari
u%erfamilia filariodea
1
& Familia ya!$ %e!ti!$ dalam u%erfamilia i!i adalah Dipetalonematidae
ya!$ meli%uti 'er'a$ai %eie ya!$ hidu% dalam (ari!$a! limfoid" (ari!$a! da! (u$a ro!$$a
tu'uh& S%eie ya!$ hidu% dalam (ari!$a! limfoid adalah Wuchereria bancrofti" Brugia Malayi,
Brugia timor, eda!$)a! ya!$ hidu% dalam (ari!$a! adalah Loa loa, da! Onchocerca volvulus,
da! ya!$ hidu% dalam ro!$$a 'ada! adalah Mansonella ozzardi, Mansonella perstans, da!
Mansonella streptocerca *hidu% di )ulit atau u')uta!+&
2
,e)e'ala! alami atau ya!$ dida%at %ada ma!uia terhada% i!fe)i filaria 'elum di)etahui
'a!ya)& -a#i!$ filaria mem%u!yai a!ti$e! ya!$ %eifi) u!tu) %eie da! %eifi) u!tu)
)elom%o). mem'eri rea)i ila!$ a!tara 'er'a$ai %eie da! !ematode lai!!ya& I!fe)i #a#i!$
filaria da%at me!ye'a')a! $e(ala )li!i a)ut da! $e(ala )ro!i& /e!ya)it i!i ditular)a! melalui $i$ita!
!yamu)& A)i'at ya!$ ditim'ul)a! %ada tadium la!(ut *)ro!i+ da%at me!im'ul)a! #a#at me!eta% eumur
hidu%!ya 'eru%a %em'eara! )a)i *e%erti )a)i $a(ah+ da! %em'eara! 'a$ia! 'a$ia! tu'uh ya!$ lai!
e%erti le!$a!" )a!to!$ 'uah 0a)ar" %ayudara da! alat )elami! 1a!ita&
4
"TI%L%&I
Filariai die'a')a! oleh $e!u Filaria ya!$ meru%a)a! #a#i!$ darah2(ari!$a!"
eda!$)a! %eie !yamu) 'er%era! e'a$ai um'er %e!ulara!
4
& 'eri)ut i!i 'e'era%a %e!ya)it
ya!$ die'a')a! oleh %arait tere'ut:
Wuchereria bancrofti" adalah %e!ye'a' dari 3a!#roftia! filariai ya!$ me!im'ul)a!
)elai!a! limfo%atolo$i) e%erti ele%ha!tiai& -a#i!$ i!i ditular)a! oleh !yamu)
Anopheles sp, ule! sp da! Aedes sp&
2
Brugia Malayi,meru%a)a! %e!ye'a' Malaya! filariai ya!$ me!im'ul)a! %e!ya)it
de!$a! $e(ala me!yeru%ai 3a!#roftia! filariai& -a#i!$ i!i ditular)a! melalui Mansonia
sp, Aedes sp da! Anopheles sp"
2
1
Brugia timor adalah %e!ye'a' 4imoria! filariai ya!$ ditular)a! melalui Anopheles sp"
5e(ala me!yeru%ai 3a!#roftia! filariai&
2
Loa loa, ya!$ ditular)a! melalui hrysops atau deerfly me!ye'a')a! %e!ya)it )ha ya!$
di!ama)a! loai atau alabar s#elling& 5e(ala ya!$ ditim'ul)a! 'eru%a 'e!$)a) %ada
)ulit" lei %ada mata" ma!ifetai aler$i lai!!ya&
2
Onchocerca volvulus, eri!$ di!ama)a! Blinding filaria$, ya!$ me!ye'a')a! )e'utaa!"
#a#i!$ i!i (u$a da%at me!im'ul)a! )elai!a! )ulit ya!$ me!ye'a')a! %eru'aha! 'e!tu)
1a(ah %e!derita& -a#i!$ i!i ditular)a! terutama oleh %imulium sp atau Blac&flies"
2

Mansonella ozzardi, me!ye'a')a! %e!ya)it ya!$ di!ama)a! "ma!o!elloi ya!$
dia!$$a% ada )aita!!ya de!$a! ada!ya %erda!$a! e!di* arthriti+& -a#i!$ i!i ditular)a!
melalui %imulium sp atau ulicoides"
2
Mansonella perstans, ditular)a! melalui ulicoides da%at me!im'ul)a! i!drom aler$i
ya!$ )ha&
2
Mansonella streptocerca, %e!ye'a' tre%to#er#iai ya!$ me!im'ul)a! )elai!a! )ulit
teta%i ta!%a me!im'ul)a! )e'utaa! atau ele%ha!tiai&
22
"!I#"MI%L%&I
6mum!ya %e!ya)it filariai ya!$ eri!$ ter(adi adalah ya!$ dia)i'at)a! oleh
Wuchereria bancrofti" Memili)i %revale!i di afri)a 'a$ia! e)uator" u''e!ua i!dia" Aia
4e!$$ara da! Ameri)a 4e!$ah da! Selata!&
7
/revale!i dari mi)rofilaria me!i!$)at 'erama de!$a! umur %ada a!a)2a!a) da!
me!i!$)at a!tara uia 20270 tahu!& /ada aat uia %ertum'uha!" erta le'ih ti!$$i %ada la)i2la)i
dari %ada %erem%ua!&
4
!AT%&"N"I
Larva Filaria mau) )edalam tu'uh ma!uia melalui )ulit de!$a! %era!tara ve)tor ya!$
%ada mulut!ya terda%at larva matur& 8adi ma!uia teri!fe)i 'ila !yamu) 'eti!a" terutama
Anopheles da! ule! *W" bancrofti+ ya!$ di dalam mulut!ya telah di%e!uhi larva i!fe)tif
2
me!$$i$it )ulit ma!uia& Larva tere'ut )emudia me!em'u )ulit" mela!(ut)a! mi$rai )e
eluruh tu'uh de!$a! me!$i)uti ir)ulai itemi)" 7219 'ula! )emudia! a)a! 'er)em'a!$
me!(adi #a#i!$ de1aa ya!$ da%at mem%rodu)i mi#rofilaria& -a#i!$ de1aa da%at hidu%
'ertahu!2tahu! dalam tu'uh ma!uia&
9
W" bancrofti da! B" malayi mem%u!yai nocturnal periodicity" Loa loa memili)i diurnal
periodicity& Saat tida) ter(adi $i$ita! era!$$a" mi)rofilaria ti!$$al di dalam )a%iler %aru& /ri!i%
%atolo$i!ya adalah ter(adi!ya %eru'aha! %ada item lim%ati) melalui )erua)a! e#ara
i!flamai ya!$ die'a')a! oleh #a#i!$ de1aa hidu% %ada lim%ati) atau %ada i!u !odu
lim%ati)u ya!$ me!ye'a')a! dilatai lim%ati) da! %e!e'ala! di!di!$ %em'uluh darah&
9
/ertum'uha! mi)rofilaria mem'utuh)a! ve)tor" ta!%a 'a!tua! ve)tor dalam 1a)tu atu
hi!$$a dua tahu! a)a! mati& Mi)rofilaria ya!$ terhia% ve)tor a)a! 'ermi$rai )e otot ve)tor
tere'ut dalam 1a)tu122 mi!$$u da! ela!(ut!ya memau)i tadium i!fe)tif& Larva ya!$ matur
a)a! ditemu)a! %ada mulut ve)tor&
9
8i)a #a#i!$ udah mati ma)a a)a! ter(adi rea)i imu!olo$i) ya!$ le'ih he'at" yaitu
ter'e!tu)!ya (ari!$a! $ra!uloma ya!$ da%at me!ye'a')a! o'tru)i alura! $etah 'e!i!$ ya!$
tem%orer& A%a'ila i!fe)i ter(adi 'erula!$2ula!$" ma)a rea)i imu!olo$i) tere'ut a)a!
'erla!$u!$ 'erula!$2ula!$ me!$a)i'at)a! o'tru)i alura! $etah 'e!i!$ ya!$ %erma!e!&
9
#IA&N%I
/e!$u(ia! ya!$ dila)u)a! terhada% %aie! adalah uaha u!tu) me!emu)a! atau mem%eroleh
(ari!$a! atau #aira! tu'uh u!tu) me!dete)i la!$u!$ or$a!ime %atho$e! u!tu) mem'u)ti)a!
ada tida)!ya i!fe)i& Hail dari %e!$u(ia! i!i a!$at %e!ti!$ u!tu) mema!du %emiliha!
a!ti'ioti) u!tu) tera%i da! aara! ya!$ te%at&
:
-a#i!$ de1aa ulit u!tu) ditemu)a!" ehi!$$a ya!$ %ali!$ mudah di$u!a)a! u!tu)
me!e$a)a! dia$!oa adalah larva!ya ya!$ die'ut e'a$ai mi)rofilaria& ;a!$ di$u!a)a! u!tu)
me!dete)i mi)rofilaria di dalam darah adalah
2
:
a. Ada tida)!ya elu'u!$ *Sheath+ %ada mi)rofilaria tadi" %eie ya!$ memili)i heath
adalah Wuchereria brancrofti, Brugia sp da! Loa loa" eda!$)a! ya!$ tida) memili)i
heath adalah" Onchocerca volvulus dan Mansonella sp"
3
'& 8umlah da! %e!ye'ara! 'ody !u#lei * !u#leu ya!$ 'a!ya) ditemu)a! %ada 'a$ia! tu'uh
mi)rofilaria" erta leta) dari 'ody !u#lei tadi 'er(a(ar atau 'er)elom%o)&
#& Ada tida)!ya erta u)ura! #e%hali# %a#e yaitu ro!$$a ya!$ terda%at %ada di 'a$ia!
a!terior tu'uh ya!$ tida) tertutu%i oleh 'ody !u#lei
d& Ada!ya 'a$ia! ya!$ di!ama)a! i!!er 'ody yaitu 'a$ia! tu'uh ya!$ %ada %er1ar!aa!!ya
!am%a) le'ih 'er1ar!a merah
e& Leta) dari !erve ri!$" e<#retory a%%aratu da! a!u
f& Leta) da! u)ura! $e!ital #ell * $ ell+
-iri )ha dari )ehidu%a! #a#i!$ terutama mi)rofilaria!ya adalah %eriodiita de!ita
mi)rofilaria dalam darah ya!$ mem%u!yai $am'ara! terte!tu elama 24 (am atau de!$a!
)ata lai! mi)rofilaria mu!#ul %ada el darah te%i %ada (umlah 'a!ya) %ada 1a)tu21a)tu
terte!tu&
2
Seuai de!$a! %eriodiita mi)rofilaria di)e!al 'e'era%a trai! %ada %eie i!i" yaitu
2
:
a& Strai! No!%eriodi#& Mi)rofilaria trai! i!i elalu ada dalam (umlah teta% di darah te%i *
Mansonella perstant, Dirofilaria #itei %ada 'uru!$ da! Brugia patei di %ulau %ate+
'& Strai! Su'%eriodi#& Mi)rofilaria trai! i!i elalu ada dalam darah te%i" !amu! %ada aat2
aat terte!tu (umlah!ya 'ia me!i!$)at dari 'iaa!ya&
Strai! !o#tur!al u'%eriodi#& Mi)rofilaria elalu ada dalam darah te%i" !amu!
(umlah!ya 'ertam'ah %ada malam hari *Wuchereria bancrofti di 4haila!d da!
Fili%i!a" Brugia malayi dan Brugia pahagi %ada )era+
Strai! diur!al u'%eriodi#& Mi)rofilaria elalu ada di dalam darah te%i" teta%i
(umlah 'ertam'ah %ada ia!$ hari *Wuchereria bancrofti di %aifi)" Brugia
pahagi %ada )era+
#& Strai! /eriodi#& /ada aat terte!tu a(a mi)rofilaria i!i da%at ditemu)a! %ada el darah
te%i&
4
Strai! !o#tur!al %eriodi#& 3ila mi)rofilaria!ya ditemu)a! 'a!ya) di darah te%i
%ada malam hari *Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia patei, Dirofilaria
aethiops %ada )era Loa loa %ada 3a'oo!+
Strai! diur!al %eriodi#& 3il mi)rofilaria!ya ditemu)a! 'a!ya) di darah te%i %ada
ia!$ hari * Loa loa %ada ma!uia+
!"NATALAKANAAN
6!tu) %e!$o'ata! dari Filariai Limfati) *LF+ 'erdaar)a! re#ome!dai =HO
me!da%at tera%i )om'i!ai de!$a! al'e!da0ol atau dietil)ar'ma0i! da! dimulai e'elum
o'tru)i limfati)&
>
Al'enda(ol *oral ta'let 200m$" u%e!i 100 m$?9mL+
@
dimau)a! dalam %ro$ram u!tu)
me!$e!dali)a! filariai limfati)" teta%i tam%a)!ya )ura!$ u!tu) me!$e!dali)a! i!fe)i
%e!ya)it tere'ut )etim'a!$ dietil)ar'ama0i! atau iverme)ti!&
3e!0imida0ol di%er)ira)a! 'er)er(a mela1a! !ematode de!$a! me!$ham'at i!tei
mi)rotu'ulu& Al'e!da0ol (u$a memili)i efe) larva idal %ada %e!ya)it hidatid" itim er)oi"
a)ariai" da! i!fe)i #a#i!$ tam'a!$" erta efe) oviidal %ada a)ariai" a!)ilotomiai da!
tri)uriai&
>2@
Rea)i im%a!$ )eti)a %e!$u!aa! al'e!da0ol da%at 'eru%a ditre e%i$atrium ya!$
ri!$a! da! tra!ie!" diare" !yeri )e%ala" mual" %ui!$" )elelaha!" da! i!om!ia& Namu!
%e!$u!aa! dalam 127 hari efe) im%a!$ )ura!$ 'erma)!a& Efe) am%i!$ 'aru 'ia terlihat %ada
%ada %e!$$u!aa! (a!$)a %a!(a!$& Selama tera%i (a!$)a %a!(a!$ %emeri)aa! hitu!$ darah da!
fu!$i hati haru di%a!tau& O'at i!i tida) dia!(ur)a! u!tu) %e!derita iroi hati da!
hi%ere!itifita terhada% o'at 'e!0imida0ol&
@
#ietilkar'ama(in sitrat 'er%era! dalam me!$imo'iliai mi)rofilaria da! me!$u'ah
tru)tur %ermu)aa!!ya" )emudia! mele%a mi)rofilaria tere'ut dari (ari!$a! da! mem'uat!ya
le'ih re!ta! terhada% %e!$ha!#ura! oleh me)a!ime %ertaha!a! %e(amu&
/ada W bancrofti da! B malayi dio'ati elama 2 mi!$$u de!$a! o'at dietil)ar'ama0i!"
eda!$)a! u!tu) L loa elama 7 mi!$$u&
@
de!$a! doi a1al ya!$ )e#il u!tu) me!#e$ah rea)i
5
aler$i e'a$ai a)i'at rea)i i!flamai dari mi)rofilaria ya!$ e)arat& Re$ime!!ya adalah 90 m$
* 1m$?)$ %ada a!a)+ %ada hari )e21" ti$a )ali doi 90 m$ %ada hari )e22" 7 )ali doi 100m$
*2m$?)$ %ada a!a)+ %ada hari )e27& Aa! )emudia! 'eri)a! 2 m$?)$ ti$a )ali ehari u!tu)
me!yeleai)a! ra!$)aia! tera%i elama 227 mi!$$u&
@
Aa%at (u$a di'eri)a! a!tihitami! elama 'e'era%a hari tera%i u!tu) mem'atai rea)i
aler$i& 3ia di'eri)a! )orti)oteroid de!$a! doi dietil)ar'ama0i! dituru!)a! atau dihe!ti)a!
(i)a ter(adi rea)i aler$i 'erat&
O'at i!i da%at di$u!a)a! (u$a u!tu) )emo%rofila)i de!$a! doi 700 m$ tia% mi!$$u
atau 700 m$ ti$a hari 'erturut2turut etia% 'ula!!ya %ada loiai" 90 m$ tia% 'ula! %ada filariai
Malaya da! 'a!)rofti&
Rea)i im%a!$ terhada% dietil)ar'ama0i! ya!$ umum!ya ri!$a! da! eli!ta meli%uti"
!yeri )e%ala" malaie" a!ore)ia" )elemaha!" mual" mu!tah da! %ui!$& Rea)i im%a!$ a)i'at
dari #a#i!$ ya!$ e)arat (u$a 'ia ter(adi& /ada %e!ya)it 'eru%a o!)oeriai dietil)ar'ama0i!
tida) la$i di$u!a)a! )are!a efe)tifita!ya )ura!$ 'ai) di'a!di!$)a! iverme)ti!" ehi!$$a
iverme)ti! (auh le'ih di%ilih& Selai! itu (u$a efe) to)iita!ya me!(adi alah atu 'aha!
%ertim'a!$a!&
@
Ivermektin meru%)a! %iliha! o'at u!tu) tro!$iloidiai da! o!)oeriai" da!
meru%a)a! o'at alter!ative u!tu) i!fe)i #a#i!$ lai!!ya& Me)a!ime )er(a o'at i!i de!$a! #ara
mem%er)uat %e!yam%aia! i!yal 'er%era!tara2aam2B2ami!o'utirat*5A3A+ %ada araf %erifer&
6!tu) %e!ya)it o!)oeriai" iverme)ti! 'er%era! e'a$ai mi)rofilariaidal& O'at i!i efe)tif
u!tu) mem'lo)ade %ele%aa! mi)rofilaria elama 'e'era%a 'ula! %a#atera%i& Setelah %em'eria!
'e'era%a doi ta!dar" mi)rofilaria dalam )ulit me!$hila!$ dalam 227 hari&
>2@
6!tu) o!)oeriai tera%i dila)u)a! de!$a! me!$u!a)a! iverme)ti! doi tu!$$al 190
m#$?)$ ya!$ dimi!um de!$a! air %ada )o!dii lam'u!$ )oo!$& O'at )emudia! di'eri)a!
'erula!$ de!$a! re$ime! ya!$ 'ervariai" mulai dari (ad1al %em'eria! 'ula!a! hi!$$a le'ih
(ara!$& /a#atera%i a)ut" tera%i diula!$ de!$a! i!terval 12 'ula! am%ai #a#i!$ de1aa mati"
ya!$ mem'utuh)a! maa e)itar 10 tahu! atau le'ih lama& /aie! de!$a! mi)rofilaria dalam
)or!ea atau #amera o#uli a!terior da%at dio'ati de!$a! )orti)oteroid ha!ya %ada tera%i
iverme)ti! %ertama u!tu) me!$hi!dari rea)i %erada!$a! mata&
6
6!tu) %e!ya)it tro!$iloidiai" tera%i!ya meli%uti dua doi haria! e'ear 200 m#$?)$&
/ada %aie! luluh imu! de!$a! i!fe)i deimi!ata" eri!$)ali di'utuh)a! tera%i 'erula!$ teta%i
%e!yem'uha!!ya tida) ter#a%ai&
@
Efe) am%i!$" 'iaa mu!#ul %ada %e!ya)it tro!$iloidiai ya!$ 'eru%a )elelaha!"
%ui!$" mual" mu!tah" !yeri" a'dome!" ruam& Seda!$)a! u!tu) o!)oeriai" efe) im%a!$!ya
'eraal dari rea)i Ma0otti a)i'at %e!$ha!#ura! mi)rofilaria& Rea)i i!i meli%uti demam" !yeri
)e%ala" %ui!$" om!ole!" )elemaha!" ruam" %ruritu ya!$ me!i!$)at i!te!ita!ya" diare" !yeri
e!di da! otot" hi%ote!i" ta)i)ardia" limfade!iti" limfa!$iti" da! edema %erifer& Aima!a rea)i
i!i dimulai %ada hari %ertama tera%i da! memu!#a) %ada hari )edua&
@
6!tu) i!i )orti)oteroid
dii!di)ai)a! u!tu) me!$atai rea)i Ma0otti&
O'at i!i e'ai)!ya (a!$a! di'eri)a! de!$a! o'at2o'ata! ya!$ me!i!$)at)a! a)tivita
5A3A" mial!ya 'ar'iturate" 'e!0odia0e%i!e" da! aam val%roate& O'at i!i e'ai)!ya (a!$a!
di'eri)a! %ada 1a!ita hamil" eda!$)a! %ada a!a)2a!a) di'a1ah 9 tahu! 'elum diteta%)a!&
@
7
#AFTAR !UTAKA
1& A!dero! AM" ,amu ,edo)tera! Aorla!d" ed 2C" 8a)arta: E5-" 2002: @772@74
2& Sa!d(a(a 3" /araitolo$i ,edo)tera! Helmi!tholo$i ,edo)tera! 3u)u 2" 8a)arta: /retai
/uta)a" 200>: 149214@
7& Ma!dal" 3," =il)i! E5L" Au!'ar EM" D Mayo!2=hite R4" Le#ture Note /e!ya)it
I!fe)i" ed :" 8a)arta: Erla!$$a" 200:: 2C222C7
4& Sudoyo A=" et al& 3u)u A(ar Ilmu /e!ya)it Aalam" 8ilid III" Edii E& 8a)arta:
Ae%arteme! Ilmu /e!ya)it Aalam Fa)ulta ,edo)tera! 6!iverita I!do!eia" 200C:
2C7122C7:
9& 4(o)ro%ra1ira A" et al& 3u)u A(ar Ilmu /e!ya)it Aalam& Sura'aya: Airla!$$a 6!iverity
/re" 200>: 744274@
:& 5omella L5" Hait SA" 3u)u Sa)u Ao)ter" 8a)arta:E5-" 2011:14>
>& 3ru!to! L" 3lume!thal A" ,eith /" Iai! 3" 5oodma! D 5ilma! Ma!ual Farma)olo$i
4era%i" 8a)arta:E5-" 2011: :9C2::0. ::12::C&
@& ,at0u!$" 35& Farma)olo$i Aaar D ,li!i)" ed 10& 8a)arta: E5-" 2010: @C92@CC
8