Anda di halaman 1dari 29

1.

0 PENDAHULUAN
Tujuan Rancangan Perniagaan ini disediakan adalah untuk mendapatkan kemudahan
pembiayaan sebanyak [RM90,000] dari skim [nama Skim Pembiayaan] yang dikelolakan
oleh [ama !gensi"bank] bagi membiayai modal permulaan perniagaan restoran
ca#angan baru di [Sena#ang, egeri Sembilan]$
2.0 PERMOHONAN DAN CADANGAN STRUKTUR PEMBIAYAAN
2.1 Permohonan Pem!a"aan
%emudahan pembiayaan yang dipohon adalah bagi membiayai keperluan pembelian stok
permulaan, peralatan dan kelengkapan restoran, deposit se#a & utiliti dan juga modal
pusingan seperti berikut'(
No. Ke#er$%an RM
) *bahsuaian )+,000$00
+ Peralatan dan %elengkapan Restoran +),)00$00
, Stok Permulaan )0,000$00
- .eposit Se#a & *tiliti 9,/00$00
/ Modal Pusingan /0,000$00
&%m$ah 102'(00.00
2.2 Ca)an*an S+r%,+%r Pem!a"aan
S%man*an-Pem!a"aan RM
*saha#an 0 .eposit Se#a & *tiliti 1 Stok Permulaan )+,200$00
.Nama A*en/! Pem!a"a-Ban,0 10'000.00
&%m$ah 102'(00.00
2.0 LATAR BELAKANG USAHA3AN
2.1 B%+!r4%+!r Per!a)! U/aha5an
ama ' 3amid 4in .in
o$ %"P ' 555555(55(5555 6Salinan %"P di LAMPIRAN 17
*mur ' 55 tahun
Tarikh 8ahir ' 55 9an )955
Tara: Perkah#inan '
;arganegara ' Malaysia
!lamat Sekarang '
'
'
!lamat Tetap '
)
'
Tele:on ' 6h"p7 6rumah7 6pejabat7
<aks '
Pendidikan"%emahiran"%ursus"!nugerah '
Tah%n In/+!+%/! Ke$%$%/an- An%*erah
ota' Sijil(sijil seperti di LAMPIRAN 2
Pengalaman %erja"Perniagaan '
Tah%n Ma6!,an-Pern!a*aan Pen*a$aman
9a#atan .alam Pertubuhan Sosial .an Politik '
Nama Per+%%han &a5a+an D!#e*an* Tem#oh
9urubank '
Nama Dan A$ama+ Ban, &en!/ 7 No. A,a%n Tar!,h D!%,a
Pendapatan 4ersih '
Pen)a#a+an RM Pere$an6aan RM
=aji 4ersih /,000 4elanja Sarahidup ),000
Pendapatan 8ain 0 Se#a Tanah ),000 4ayaran Pinjaman %enderaan ),000
4ayaran Pinjaman Perumahan ),+00
4ayaran Pinjaman 4ank Rakyat /00
9umlah Pendapatan 6!7 2,000 9umlah Perbelanjaan 647 ,,>00
Pen)a#a+an Ber/!h 8A9 :8B9 2'200
+
3arta & 8iabiliti '
Har+a
N!$a! Pa/aran
RM L!a!$!+!
Ba,!
Sema/a
RM
Rumah Teres +/0,000 3ousing 8oan ( !mbank )?0,000
Tanah )00,000 ( (
%ereta 0 3onda @iAic ))/,000 @ar 8oan 0 Public 4ank 90,000
Personal 8oan 0 4$ Rakyat ,0,000
%ad %redit /,000
9umlah 3arta 6!7 -2/,000 9umlah 8iabiliti 647 ,0/,000
Har+a Ber/!h 8A9 :8B9 1(0'000
2.1 B%+!r4%+!r Per!a)! I/+er! U/aha5an
ama ' !minah 4inti !bu
o$ %"P ' 555555(55(5555 6Salinan %"P di LAMPIRAN 27
Tarikh 8ahir ' 55 9an )955
;arganegara ' Malaysia
*mur ' 55 tahun
!lamat Sekarang '

!lamat Tetap '

Tele:on ' 6h"p7 6rumah7 6pejabat7
<aks '
Pendidikan"%emahiran"%ursus '
Tah%n In/+!+%/! Ke$%$%/an- An%*erah
Pengalaman %erja"Perniagaan '
Tah%n Ma6!,an-Pern!a*aan Pen*a$aman
9a#atan .alam Pertubuhan Sosial .an Politik '
Nama Per+%%han &a5a+an D!#e*an* Tem#oh
,
9urubank '
Nama Dan A$ama+ Ban, &en!/ 7 No. A,a%n Tar!,h D!%,a
Pendapatan 4ersih '
Pen)a#a+an RM Pere$an6aan RM
=aji 4ersih 0 Suri Rumah ( 4elanja Sarahidup (
Pendapatan 8ain 0 4aby Sitter -00 4ayaran Pinjaman %enderaan (
4ayaran 8ain (
9umlah Pendapatan 6!7 -00 9umlah Perbelanjaan 647 (
Pen)a#a+an Ber/!h 8A9 :8B9 ;00
3arta & 8iabiliti '
Har+a
N!$a! Pa/aran
RM L!a!$!+!
Ba,!
Sema/a
RM
Tanah 6) Bkar7 -0,000 (
9umlah 3arta 6!7 -0,000 9umlah 8iabiliti 647 (
Har+a Ber/!h 8A9 :8B9 ;0'000
2.2 B%+!r4%+!r Per!a)! Ra,an Pern!a*aan
Tiada rakan kongsi$ Perniagaan adalah Pemilikan Tunggal$
;.0 PRO<IL PRO&EK
;.1 Pern!a*aan D!=a)an*,an
ama Perniagaan ' Re/+oran Se$era De/a
ama .ida:tarkan ' 3amid Restoran & %atering
o$ Penda:taran ' 00)+,-/2>(C 6Rujuk LAMPIRAN ;7
!lamat Perniagaan ' 9alan %emuning ), Taman %emuning,
>/-/0 Sena#ang, egeri Sembilan$
Tarikh .ida:tarkan ' 9hb !pril +00?
Tarikh Mula iaga ' .ianggarkan dalam bulan Dktober +00?
4entuk Perniagaan ' Pemilikan Tunggal
Pemilik ' 3amid 4in .in
9enis Perniagaan ' Restoran dan katering
-
>.0 ASPEK PENGURUSAN
>.1 Car+a Or*an!/a/! Re/+oran Se$era De/a
>.2 Senara! Pe,er6a U+ama Dan T%*a/
ama ' Ham!) B!n D!n
*mur ' 55 tahun
9a#atan ' Pengurus " 9uru#ang
Pengalaman %erja ' Rujuk Pro:il Pemilik
=aji 4ulanan ' RM+,/00$00
Tugas ' Mengurus keseluruhan operasi restoran dan juga sebagai
juru#ang$
ama ' I/+er!
*mur ' 55 tahun
9a#atan ' Penolong Pengurus" %etua Tukang Masak " 9uru#ang
Pengalaman %erja ' Penolong Pengurus =erai 6bekerja bersama(sama suami7
=aji 4ulanan ' RM),?00$00
Tugas ' Membantu Pengurus dalam operasi keseluruhan restoran,
merangkap ketua tukang masak dan juga juru#ang kedua$
/
PBME8E%"PB=*R*S"
9*R*;!=
3amid 4in .in
PBD8D= PB=*R*S"
%BT*!T*%!= M!S!%
Esteri
T*%!= M!S!% E
!kan .ilantik
T*%!= M!S!% EE
!kan .ilantik
T*%!= M!S!% EC
!kan .ilantik
PBM4!T*
RBSTDR! E
!kan .ilantik
PBM4!T*
RBSTDR! EE
!kan .ilantik
T*%!= M!S!% EEE
!kan .ilantik
PBM4!T*
RBSTDR! EEE
!kan .ilantik
PBM4!T*
RBSTDR! EC
!kan .ilantik
ama ' T%,an* Ma/a, I-II-III-I? 8a,an )!$an+!,9
*mur '
9a#atan ' Tukang masak
Pengalaman %erja ' Sekurang(kurangnya setahun pengalaman memasak
di restoran"gerai"katering
=aji 4ulanan ' RM),000$00
Tugas ' Memasak masakan mengikut menu yang ditentukan oleh %etua
Tukang Masak dan juga tempahan oleh pelanggan$
ama ' Peman+% Re/+oran 8a,an )!$an+!,9
*mur '
9a#atan ' Pembantu Restoran
Pengalaman %erja ' Pengalaman bekerja di restoran"gerai" #arong adalah
diutamakan$
=aji 4ulanan ' RM>00$00
Tugas ' Mengambil tempahan pelanggan, mengemas, membersih dan
membantu pengurus dan penolong pengurus dan kerja(kerja am
restoran$
(.0 ASPEK OPERASI
(.1 Lo,a/! Prem!/
9alan %emuning ), Taman %emuning, >/-/0 Sena#ang, egeri Sembilan
(.2 Gamar Prem!/
=ambar 3adapan Premis
2
=ambar .eretan %edai 4ersebelahan Premis
=ambar .i Sekitar Premis
>
(.2 Pe+a Lo,a/!
Peta kedudukan 8okasi
[4eli Peta atau cari peta di internet dengan radius lebih kurang / km dan paste di sini$ Tandakan
lokasi]
Peta %edudukan Premis
[8ukis peta kedudukan premis di pusat perniagaan tersebut$ Tandakan lokasi]
?
(.; S%/%na+%r Re/+oran
[8ukiskan susunatur dalaman premis]
9
%aunter
.apur
Roti
@anai
2/
kaki
Meja
Meja
Meja
Meja
Meja
Meja
Meja
Meja
Meja %aunter
Minuman
4asuh
Tangan
.apur Masak Tandas
%aunter
8auk
4asuh
Tangan
Meja
(.> 3a,+% - Har! Pern!a*aan
;aktu Perniagaan ' )0$00 Pagi hingga >$00 Malam
3ari .ibuka ' Esnin 3ingga !had
6ota' !had dan @uti *mum dibuka hingga +$00 Petang7
3ari @uti ' 3ari Raya !idil:itri & 3ari Raya 3aji
(.( Be,a$an Bahan Men+ah
4ekalan bahan cucian dibeli dari pembekal(pembekal seperti berikut'(
B!$ Peme,a$ Lo,a/! Bahan Men+ah-
Baran*an
Terma
8Kre)!+-T%na!9
)
+
,
-
(.@ A,+!A!+! O#era/!
(.@.1 B%BBe+
(.@.2 Tem#ahan Pe$an**an C3a$,4InD
)0
Sedia 4ahan
Masakan
Masak
Masakan
Mengikut
Menu 3arian
3idang
Masakan .i
4ekas 4u::et
Pelanggan
Memilih
Masakan
Pelanggan
Menikmati
3idangan
Pelanggan
Menempah
Makanan
Masak
Makanan
Mengikut
Tempahan
3idang
Masakan
%epada
Pelanggan
Pelanggan
Menikmati
3idangan
9uru#ang
Mengira
3arga
9uru#ang
Mengira
3arga
Pelanggan
Membayar
.i %aunter
Pelanggan
Membayar
.i %aunter
+0 kaki
(.@.2 Tem#ahan L%ar
(.@.; Ka+er!n*
(.> Men%
(.>.1 Men% Sara#an Pa*!
No. Men% Ca)an*an Har*a 8RM9
) Roti @anai 0$>0
+ Roti Sardin )$/0
, Roti Telur )$+0
- asi 8emak %ukus )$/0
/ asi =oreng 4iasa )$/0
2 asi =oreng %ampung )$/0
> Mee =oreng )$/0
? %ue# Tia# =oreng )$/0
9 4ee 3oon =oreng )$/0
)0 8ontong )$/0
)) %aripap Panas 6, biji7 )$00
)+ %uih(Muih 6, biji7 )$00
), Roti 4akar )$00
)- Roti %ukus )$00
)/ Milo, Teh, Teh(o, %opi, Sirap )$00
))
Pelanggan
Membuat
Tempahan
*ntuk Majlis"
!cara
Masak
Makanan
Mengikut
Tempahan
3antar
Masakan %e
8okasi
Tempahan
Pelanggan
Membuat
4ayaran
Pelanggan
Membuat
Tempahan
*ntuk Majlis"
!cara
Masak
Makanan
Mengikut
Tempahan
3antar
Masakan %e
8okasi
Tempahan
Susun
Masakan
.alam
4ekas
%atering
Pelanggan
Membuat
4ayaran
(.>.2 Men% Ma,an Ten*ahar!
No. Men% Ca)an*an Har*a 8RM9
) Ekan 4akar 6cth' Ekan pari, terubuk, kembong, dencaru dll$7 6Ekut saiF & jenis ikan7
+ .aging 4akar +$00 0 ,$00 6ikut saiF7
, !yam %ampung =oreng -$00
- !yam Madu +$/0
/ !yam =oreng +$00
2 !sam Pedas %epala Ekan /$00 0 ?$00 6ikut saiF7
> Sup Tulang ,$/0
? Sup %ambing -$00
9 Sup @enda#an ,$/0
)0 Sotong Sumbat +$/0
)) Sotong Masak Pedas ,$00
)+ *dang Tumis Petai ,$00
), .aging =ulai ,$00
)- 4ergedil !yam 0$/0
)/ Pucuk *bi Masak 8emak +$00
)2 angka Muda Masak 8emak +$00
)> Ekan 4ilis 1 %acang 1 Tempe Masak Pedas +$00
)? Sambal 4elacan 0$/0
)9 *lam 0$/0
+0 !ir 4atu @ampur 6!4@7 +$00
+) @endol )$/0
++ 8aicikang +$00
+, !ir 4uah )$/0
+- Milo"esca:e"Milo !is )$,0
(.>.2 Men% Tem#ahan Un+%, Ma,an Ten*ahar!
No. Men% Ca)an*an Har*a
) Menu )
!yam =oreng 4erempah
.aging Masak Ste#
Sup @enda#an
Esi Ekan S#eet Sour
Sambal 4elacan 1 *lam
4uah
Minuman %ordial
RM))$00 seorang
+ Menu +
asi Putih
!yam =oreng 4ercili
.aging Masak %icap
Sup Tomyam @ampur
4uah
Minuman %ordial
RM)0$/0 seorang
, Menu , RM9$00 seorang
)+
asi Putih
Ekan Masak Taucu
Masak 8emak @ili !pi Ekan Masin
%erabu Pucuk Paku
!yam Masak %icap 4ercili
Salad 1 Timun 1 Sambal
4uah
Minuman 4erkordial
- Menu -
asi Putih
Ekan 4a#al Masak @uka
!yam Masak Rose
Masak 8emak angka Muda 1 *dang
%obis 1 8obak Merah =oreng
4uah
Minuman 4erkordial
RM9$00 seorang
/ Menu /
asi Putih
!yam Masak 8ada 3itam
Masak @ili !pi Ekan 4a#al
Sambal Tumis Terung
Sup Makaroni Sayuran
4uah
Minuman %ordial
RM?$/0 seorang
2 Menu 2
asi Putih
Ekan 4a#al Masak %icap
Masak 8emak @ili !pi 4erkentang
Sup Sayuran 4ebola Ekan
Sambal 4elacan 1 *lam
4uah
Minuman %ordial
RM>$/0 seorang
(.>.; Men% Tem#ahan-Ka+er!n* Un+%, K%r/%/-Sem!nar-Ben*,e$
Men% 1
Sara#an Pa*! Ma,an Ten*ahar! M!n%m Pe+an*
4ihun atau Mee atau %ueyteo#
=oreng
+ jenis kuih 6) manis, ) pedas7
Teh"kopi
asi Putih
!yam =oreng 4erempah
.aging"Ekan =oreng 4erkicap
Masak 8emak 8abu Manis
Sayur =oreng @ampur
4uah
Minuman %ordial
4ubur Manis 6%acang"pulut hitam"
jagung" pengat pisang7
) jenis kuih 6pedas7
Teh"kopi
Men% 2
Sara#an Pa*! Ma,an Ten*ahar! M!n%m Pe+an*
asi 8emak Sambal Ekan 4ilis
+ jenis kuih 6) manis, ) pedas7
Teh"kopi
asi Putih
!yam =oreng 4ercili
.aging" Ekan Masak %ari
4ubur Manis
) jenis kuih
Teh"kopi
),
%acang Panjang =oreng Tempe
Tauhu 9epun Soso Tiram
4uah
Minuman %ordial
Men% 2
Sara#an Pa*! Ma,an Ten*ahar! M!n%m Pe+an*
8ontong atau Soto !yam
+ jenis kuih 6) manis, ) pedas7
Teh"kopi
asi Putih
!yam =oreng 3alia
Sup Tomyam @ampur atau Sup
Tulang Ra#an 4erkentang
Sambal Tumis Sotong
Sambal 4elacan dan *lam
4uah
Minuman 4erkordial
Roti 9ala 1 %ari !yam
) jenis kuih
Teh"kopi
Har*a E RM1F.00 /eoran*
(.>.> Men% Tem#ahan-Ka+er!n* Un+%, Per,ah5!nan
No. Men% Ca)an*an Har*a
) Menu )
asi 4eriani atau asi Minyak atau asi Tomato
!yam Masak Merah
.aging Masak Rendang Tok
.alca Sayuran
!car 4uah
asi Putih
Masak 8emak @ili !pi angka Muda
Sambal Ekan 4ilis Petai
Ekan Masin =oreng
Sambal 4elacan dan *lam
4uah
Minuman 4erkordial
RM)0$00 seorang
+ Menu +
asi 4eriani atau asi Minyak atau asi Tomato
!yam =oreng 4erempah
.aging Rendang
.alca Sayuran
!car Rampai
asi Putih
Ekan Tenggiri Masak %ari
Ekan Masin =oreng
Sambal 4elacan dan *lam
4uah
Minuman 4erkordial
RM)0$00 seorang
, Menu ,
asi 4eriani atau asi Minyak atau asi Tomato
!yam Masak %ari
.alca 1 Tulang atau .aging
.aging Masak Rendang
RM)0$00 seorang
)-
Pajeri enas
asi Putih
Sambal Tumis Sotong %ering
Masak 8emak @ili !pi enas Ekan Masin
Sambal 4elacan 1 *lam
4uah
Minuman 4erkordial
- Menu -
asi Minyak
%ari .aging 1 Tulang 1 %entang
!yam Masak Merah
!car Timun 1 enas
4uah
Minuman 4erkordial
RM?$00 seorang
/ Menu /
asi Tomato
!yam Masak %uFi
.alca Sayuran 1 .aging
!car Timun 1 8obak Merah
4uah
Minuman 4erkordial
RM?$00 seorang
2 Menu 2
asi Minyak
!yam Masak Merah
.aging Masak %urma 1 %entang
%acang Panjang =oreng
4uah
Minuman 4erkordial
RM?$00 seorang
> Menu >
asi 4eriani
!yam Masak %icap 4ercili
.aging Masak Rendang
Pajeri enas
4uah
Minuman 4erkordial
RM?$00 seorang
@.0 ASPEK PEMASARAN
@.1 Sa/aran' Sa!G 7 S"er Pa/aran
No. Pe$an**an Po#%$a/!
Be$an6a Ma,an
D! L%ar
8Se%$an9
RM
Sa!G Pa/aran
8Se%$an9
RM
Pera+%/
S"er
S"er Pa/aran
8Se%$an9
RM
)
a$
Pelanggan G;alk(EnH
Sarapan Pagi
Pelanggan sekitar
radius / km
),000 %eluarga
6? Taman & +
3ari 4ekerja
),000 keluarga 5 ),,+00$00 /$00I 220$00
)/
b$
c$
6%eluarga7
Pekerja %ilang"
Pejabat
Ma,an Ten*ahar!
Pe$an**an /e,!+ar
ra)!%/ > ,m
8Ke$%ar*a9
Pe,er6a
K!$an*-Pe6aa+
M!n%m Pe+an*
Pe$an**an /e,!+ar
ra)!%/ > ,m
8Ke$%ar*a9
%ampung7
/,000
Pekerja
6/05 4uah
Syarikat"%ilang"
!gensi &
9abatan
%erajaan7
),000 %eluarga
/,000 Pekerja
),000 %eluarga
- orang 5 RM, 5
++ hari 5 /I
6Suri Rumah &
!nak7
3ari @uti
),000 keluarga 5
- orang 5 RM2 H
F har! H 20I
8Sara#an D!
L%ar9
3ari 4ekerja
/,000 pekerja 5
RM2 H 22 har! H
20I 8Sara#an
D! L%ar9
3ari @uti
(Tiada(
3ari 4ekerja
),000 keluarga 5
- orang 5 RM;
5 ++ hari 5 / I
6Suri Rumah &
!nak7
3ari @uti
),000 keluarga 5
- orang 5 RM(
5 ? hari 5 /0I
6Makan .i 8uar7
3ari 4ekerja
/,000 pekerja 5
RM( H 22 har!
(0I 8Ma,an D!
L%ar9
3ari @uti
(Tiada(
3ari 4ekerja
),000 keluarga 5
- orang 5 RM>
5 ++ hari 5 ) I
6Suri Rumah &
!nak7
3ari @uti
),000 keluarga 5
- orang 5 RM>
)9,+00$00
22,000$00
(
)>,200$00
92,000$00
,92,000$00
(
-,-00$00
,0,000$00
/$00I
/$00I
)0$00I
)0$00I
)0$00I
/$00I
/$00I
920$00
,,,00$00
(
),>20$00
9,200$00
,9,200$00
(
++0$00
),/00$00
)2
d$
Pe,er6a
K!$an*-Pe6aa+
Ma,an Ma$am
Pe$an**an /e,!+ar
ra)!%/ > ,m
8Ke$%ar*a9
Pe,er6a
K!$an*-Pe6aa+
/,000 Pekerja
),000 %eluarga
/,000 Pekerja
5 ? hari 5 +/I
6Minum Petang
.i 8uar7
3ari 4ekerja
/,000 pekerja 5
RM> H 22 har! H
20I 8M!n%m
Pe+an* D! L%ar9
3ari @uti
(Tiada

3ari 4ekerja
),000 keluarga 5
- orang 5 RM(
5 ++ hari 5 )0I
6%eluarga
Makan Malam
.i 8uar7
3ari @uti
),000 keluarga 5
- orang 5 RM(
5 ? hari 5 20I
6Makan Malam
.i 8uar7
3ari 4ekerja
/,000 pekerja 5
RM> H 22 har! H
>I 8Ma,an
Ma$am D! L%ar9
3ari @uti
(Tiada
)2/,000$00
(
/+,?00$00
?2,-00$00
+>,/00$00
(

/$00I
)0$00I
)0$00I
)0$00I
(
?,+/0$00
/,+?0$00
?,2-0$00
+,>/0$00
(
&UMLAH KECIL 1@;'100.00 F.;@I F2'>20.00
+ Tem#ahan
L%ar-Ka+er!n*
S"ar!,a+- K!$an*-
A*en/! 7 &aa+an
Kera6aan8&am%an-K
era!an-A=ara-<am!$"
Da"' K%r/%/9
Ke$%ar*a
8Per,ah5!nan-&am%
an-Ken)%r!-B!r+h)a"
- <am!$" Da"9
/0 4uah
Syarikat" %ilang"
!gensi &
9abatan
%erajaan
),000 keluarga
/0 5 - kali
9amuan"keraian"
acara" kursus 5
)00 pekerja 5
RM)? seorang 5
/0I
/I 5 ),000
keluarga 5
RM)? 5 )00
tetamu
)?0,000$00
90,000$00
/$00I
/$00I
9,000$00
-,/00$00
&UMLAH KECIL +>0,000$00 /$00I ),,/00$00
&UMLAH BESAR 1'2;;'100.00 1('020.00
)>
@.2 Ana$!/a Per/a!n*an
No. Pe/a!n* Ke,%a+an Ke$emahan
) Restoran %a:e %on:eksionari
o$ ), 9alan %emuning )
Sena#ang
+ tahun beroperasi$ Menjual kek sahaja$ Tengahari
menjual nasi ayam tapi tidak
serius$
+ Restoran !sra: !li Maju
o$ ,, 9alan %emuning )
Sena#ang
SerAis yang pantas$
Sudah ) tahun
beroperasi$ +- operasi
Menjual makanan Jala(mamakK
dan tiada menu yang boleh
menjadi daya penarik$
, Restoran Ming Lie
o$ )-, 9alan %emuning )
Sena#ang
Menarik pelanggan
berbangsa @ina$
4aru dibuka$ 3anya tertumpu
kepada pelanggan berbangsa
@ina sahaja$ Tiada pelanggan
Melayu$
- Sea:ood !ndaman
o$ -), 9alan %emuning )
Sena#ang
Pengunjung yang ramai
pada #aktu malam$
%ekuatan pada
masakan Tomyam$
%urang pelanggan pada #aktu
siang hari$ Menu biasa yang
kurang daya penarik dan popular
dengan masakan Tomyam
sahaja$
/ %emuning @orner
o$ +/, 9alan %emuning )
Sena#ang
Menarik pelanggan
berbangsa Endia$
4aru dibuka$ 3anya tertumpu
kepada pelanggan berbangsa
Endia sahaja$ Tiada pelanggan
Melayu$
@.2 Gamar Pe/a!n*
=ambar Pesaing )
)?
=ambar Pesaing +
=ambar Pesaing ,
)9
=ambar Pesaing -
=ambar Pesaing /
+0
@.; S+ra+e*! Pema/aran
@.;.1 Pen*!,$anan
a$ 4anner di persimpangan lampu tra:ik$
b$ Signboard kecil di depan persimpangan masuk ke lot kedai$
c$ Eklan di masjid dan surau berdekatan$
@.;.2 Promo/!
a$ Menyediakan hidangan bu::et percuma pada hari pembukaan restoran$
b$ 3arga istime#a untuk pakej katering perkah#inan$
c$ Penajaan %atering di Majlis 4erbuka Puasa di masjid dan surau berdekatan$
F.0 ASPEK KE3ANGAN
F.1 Ke#er$%an Ke5an*an
No. Ke#er$%an RM No+a
) *bahsuaian )+,000$00 Rujuk Sebutharga di
LAMPIRAN >$
+ Peralatan dan
%elengkapan Restoran
+),)00$00 Rujuk Sebutharga di
LAMPIRAN (
, Stok Permulaan )0,000$00 *ntuk kegunaan seminggu$
- .eposit Se#a 9,/00$00 Rujuk surat dari pemilik premis
/ Modal Pusingan /0,000$00 Modal pusingan untuk keperluan
perniagaan selama , bulan$
&%m$ah 102'(00.00
F.2 Un6%ran &%a$an
Tahun )
O*o/ 0F Se#. 0F O,+. 0F NoA. 0F D!/. 0F &an. 01 &%m$ah
+0,000 +/,000 +/,000 ,0,000 ,0,000 ,0,000 )20,000
<e. 01 Ma=. 01 A#r. 01 Me! 01 &%n 01 &%$. 01 &%m$ah
,/,000 ,/,000 ,/,000 ,?,000 ,?,000 -0,000 ++),000
2F1'000
Tahun +
O*o/ 01 Se#. 01 O,+. 01 NoA. 01 D!/. 01 &an. 10 &%m$ah
-0,000 -/,000 -/,000 /0,000 /0,000 /0,000 +?0,000
<e. 10 Ma= 10 A#r. 10 Me! 10 &%n 10 &%$. 10 &%m$ah
+)
//,000 //,000 20,000 20,000 >0,000 >0,000 ,>0,000
(>0'000
F.2 An**aran Ko/ &%a$an- Mar*!n Un+%n* Ka/ar
Pe$an**an Men% U+ama
An***aran
S%man*an
&%a$an
I
An**aran
Mar*!n Un+%n*
Ka/ar
I
An**aran
P%ra+a Mar*!n
Un+%n* Ka/ar
I
Sarapan Pagi %uih Muih
asi 8emak
Roti @anai
/$)+ -0$00 +$0/
Makan Tengahari 8auk Pauk"*lam
Ekan 4akar
!yam %ampung
/,$0> /0$00 +2$/-
Minum Petang %uih Muih )0$,? -0$00 -$)/
Makan Malam Ekan 4akar
asi"Mee =oreng,
Sup, Pattaya dll
Tom Lam
)>$,2 /0$00 ?$2?
Tempahan 8uar"
%atering
Pakej RM?$00
seorang 0 8auk
Pauk, Sayur,
Minuman, 4uah
)-$0> -0$00 /$20
&%m$ah 100.00 ;@.02
Dleh itu, P%ra+a Ko/ &%a$an adalah )00$00I ( ->$0+I M >2.1FI
F.; Ga6!-K3SP-SOCSO
No. &a5a+an B!$an*an
Ga6!
Ka/ar
8RM9
&%m$ah
Ga6!
Ka/ar
8RM9
K3SP
12I
8RM9
SOCSO
0.>I
8RM9
) Pengurus" 9uru#ang ) +,/00
+ Penolong Pengurus"%etua
Tukang Masak
) ),?00
, Tukang Masak - ),000
- Pembantu Restoran - >00
&%m$ah 10
F.> Se5a Prem!/
%adar se#aan premis adalah RM1'>00.00 /e%$an$ Tempoh se#aan adalah selama +
tahun dengan pilihan penyambungan selama + tahun$ Pemilik premis adalah [nama
pemilik] yang boleh dihubungi melalui tele:on [0)5(5555555]$ .eposit Tanda 9adi 6JBarnest
.epositK7 sebanyak RM/00$00 telah pun dibayar kepada beliau pada 55"55"+005$ Rujuk
Surat Persetujuan Se#aan beliau bertarikh 55"55"+005 seperti di LAMPIRAN @$
++
F.( S%/%+n!$a! Har+a Te+a#
F.(.1 Har+a Te+a# Yan* A,an D!e$!
No. Har+a Te+a# B!$an*
an
Har*a
Ko/
8RM9
&%m$ah
Har*a Ko/
8RM9
Ka)ar
S%/%+n!$a!
8I9
S%/%+n!$a!
Tah%nan
8RM9
) Steel .isplay 6Tepi7 + ,,000 2,000 +0 200
+ Meja Makan )+ )00 ),+00 +0 +-0
, %erusi Makan -? /0 +,-00 +0 -?0
- %uali Masak 6Ekan 4akar7 ) )00 )00 +0 +0
/ Peralatan & .apur Masak , +00 200 +0 )+0
2 Peti Sejuk 6Minuman7 ) ,,000 ,,000 +0 ,00
> Peti Sejuk 6Simpanan Stok7 ) +,000 +,000 +0 -00
? %ipas !ngin 64esar7 - +00 ?00 +0 )+0
9 TeleAision siFe ,0 Enci ) +,000 +,000 +0 -00
)0 *bahsuaian 8antai & .inding 8S /,000 /,000 +0 ),000
&%m$ah 2F';00 20 >'(F0
F.(.2 Har+a Te+a# Yan* Te$ah D!e$!
No. Har+a Te+a# B!$an*an
Har*a
Ko/
8RM9
&%m$ah
Har*a
Ko/
8RM9
Ka)ar
S%/%+n!$a!
8I9
S%/%+n!$a!
Tah%nan
8RM9
) %aunter ) ),/00 ),/00 +0 ,00
+ Steel .isplay 6Minuman7 ) ),000 ),000 +0 +00
, @ash Register ) ?00 ?00 +0 )20
- Peti Sejuk 6Simpanan Stok7 ) /00 /00 +0 )00
/ Penyedut *dara ) )00 )00 +0 +0
&%m$ah 2'100 20 @F0
F.@ Un6%ran A,a%n Un+%n* 7 R%*!
Rujuk *njuran !kaun *ntung & Rugi bagi tahun pertama dan kedua di m%,a /%ra+ 2; )an
2>$
F.F Un6%ran A$!ran T%na!
Rujuk *njuran !liran Tunai bagi tahun pertama dan kedua di m%,a /%ra+ 2( )an 2@$
+,
[8etakkan *njuran !kaun *ntung & Rugi tahun pertama di sini]
+-
[8etakkan *njuran !kaun *ntung & Rugi tahun kedua di sini]
+/
[8etakkan *njuran !liran Tunai tahun pertama di sini]
+2
[8etakkan *njuran !liran Tunai tahun kedua di sini]
+>
1.0 CAGARAN 7 &AMINAN DICADANG
1.1 Ca*aran Har+anah
No. Pem!$!, No.
Ha, M!$!,
Ke$%a/an N!$a! Pa/aran 8RM9
) 3S. 55 8ot 55 Mukim
%uala Selangor
) Bkar -0,000$00
1.2 Amanah Saham B%m!#%+era
No. Pem!$!, No. A,a%n N!$a! Ca*aran 8RM9
) 555555(55(5555 +0,000$00
1.2 &am!nan P!ha, Ke+!*a
No. Pen6am!n No.
Ka) Pen*ena$an
) 555555(55(5555
10.0 &ADUAL PERLAKSANAAN PRO&EK
No. Per$a,/anaan Tar!,h &an*,aan
) Permohonan Pembiayaan -"/"+00?
+ Temuduga Pertama ))"/"+00?
, Temuduga %edua )?"/"+00?
- %elulusan +)"/"+00?
/ Proses .okumentasi & =uaman ++"/"+00? 0 -"2"+00?
2 Pengeluaran ;ang /"2"+00?
> *bahsuai Premis dan .ekorasi 2 0 ), "2"+00?
> Pembelian Peralatan %edai & Premis )+"2"+00?
? Pembelian Stok ),"2"+00?
9 Pern!a*aan ero#era/! /e#en%hn"a 1-@-200F
11.0KESIMPULAN
Saya berharap dengan bantuan ke#angan dari skim [nama skim pembiayaan] ini akan
dapat merealisasikan projek restoran & katering cadangan saya dan memberikan peluang
kepada kami untuk memulakan perniagaan saya sendiri$
+?
Saya yakin dengan bantuan ke#angan ini akan membantu saya memajukan potensi yang
ada pada diri saya dan isteri untuk melaksanakan projek restoran & katering di [Taman
%emuning, Sena#ang] yang mempunyai pasaran yang besar dan menggalakkan$ Semoga
pihak [nama agensi pembiaya"bank] dapat mempertimbangkan permohonan kami ini demi
pembangunan perniagaan 4umiputera dalam bidang peruncitan amnya dan restoran
khususnya$
+9

Anda mungkin juga menyukai