Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN 2 (SEMINAR)

HBEF2803
PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN
TUGASAN 2 AKTIVITI 3:
JURNAL REFLEKTIF (T2A3)
NAMA : ABDUL HADI BIN MOHAMAD
NO I/C : 830300!0"!#23
NO MATRIK : 830300"#2300$
PUSAT PEMBELAJARAN: PUSAT PEMBELAJARAN PAHANG
RUMUSAN CERAMAH
%JURNAL REFLEKTIF&
Berdasarkan ucapan dari Dr. Nasaruddin berkenaan dengan Pembangunan
Profesionalisme Berterusan: Kebertanggungjawaban Inisiatif Kendiri dan ucapan dari uan
!aji Ibra"im mengenai #oti$asi Pelajar jelas menunjukkan kepentingan PP% ter"adap
perkembangan profesion keguruan untuk jangka masa panjang. #atlamat program ini
sememangn&a untuk meningkatkan ilmu pengeta"uan dan meningkatkan ta"ap pendapatan
guru'guru. (kan tetapi) sebenarn&a program ini turut membantu meningkatkan mutu
perk"idmatan pendidikan negara disamping menaiktaraf kualiti sistem pendidikan.
#elalui PP%) para guru dapat mempelajari serta mema"ami cara pen&ediaan P#P
&ang interaktif kepada pelajar dengan menggunakan I*. Kebergantungan PP% ini lebi"
kepada menggunakan atas talian &ang mana memerlukan penggunaan I* melebi"i +,
peratus. Ini secara tidak langsung dapat meninggalkan kesan kepada para guru untuk turut
sama men&ediakan P#P kepada pelajar mereka di sekola" agar tarikan pelajar untuk
mempelajari sesuatu matapelajaran lebi" menarik.
-etela" sekian lama sa&a mengikuti program pensiswa.a"an ini dan kini suda"
diperingkat ak"ir pengajian) sa&a dapati ian&a turut memberi kesan &ang mendalam kepada
sa&a sebagai seorang guru pendidikan k"as di peringkat sekola" renda". /ika da"ulun&a) sa&a
"an&a lebi" tertumpu kepada pen&ediaan P#P dengan cara &ang biasa &ang mana suda" lama
sa&a lakukan sejak awal perk"idmatan. Biarpun ia memberi kesan) akan tetapi melalui PP%
sa&a dideda"kan dengan penggunaan I*. Pengaplikasian &ang sa&a lakukan bukanla" 0,,
peratus kepada pelajar pendidikan k"as di sekola". Namun begitu "ampir 1, peratus
peningkatan penggunaan I* kepada sesi pengajaran sa&a di sekola" membantu menarik
minat pelajar untuk fokus di dalam kelas. indak balas pelajar turut tidak mengecewakan
apabila pelajar lebi" cenderung untuk mengikuti pelajaran dengan cara &ang baru jika
dibandingkan dengan cara biasa &ang dilakukan sebelum ini.
2
-ememangn&a aspek'aspek &ang tela" disarankan ole" kedua'dua panel
menggambarkan situasi diri sa&a sebagai seorang guru di masa kini. -epertimana &ang sa&a
n&atakan sebelum ini) sa&a tela" mencuba mengaplikasi cara I* di dalam pengajaran sa&a
biarpun bukan sepenu"n&a namun begitu ian&a turut memberi kesan kepada penerimaan
pelajar. Penggunaan I* tidak "an&a ter"ad kepada pelajar normal dan pelajar pendidikan
k"as turut bole" digunakan akan tetapi mengikut kesesuaian ta"ap kemampuan mereka. Ini
kerana) kecanggi"an teknologi di masa kini turut mempengaru"i pelajar pendidikan k"as
bukan sa"aja di sekola") akan tetapi juga di dunia luar. Pelajar kini suda" terbuka minda dan
muda" untuk mereka menerima perkara baru di dalam sesi pembelajaran mereka. 2le" &ang
demikian itu) inisiatif kendiri &ang disarankan ole" Dr. Nasaruddin sememangn&a membantu
profesionalisme keguruan dengan cara berterusan. -e"arusn&a setiap guru meng"argai nilai'
nilai &ang digunakan melalui program PP% ini dan cuba mengaplikasikan ia di dalam sesi
pembelajaran di sekola". (kti$iti pelajar se"arusn&a dilakukan dengan cara &ang ino$atif dan
kreatif bagi memastikan pemikiran pelajar bergerak selari dengan kemajuan teknologi dan
arus kemodenan. Begitu juga dengan cara pen&ampaian pengajian di dalam kelas se"arusn&a
beruba" mengikut ta"ap penerimaan pelajar. Dengan merujuk kepada aspek'aspek &ang tela"
disarankan ole" kedua'dua panel ini se"arusn&a menjadi rangsangan kepada para guru &ang
mengikuti PP% agar meningkatkan mutu pengajaran bagi men&umbangkan ke ara"
perkembangan sistem pendidikan negara.
Para guru &ang berja&a mengikuti PP% ini se"arusn&a cuba untuk menjadi antara guru
&ang cemerlang dan guru pakar di sekola". Perkara ini bagi menggalakkan lebi" ramai lagi
guru'guru lain mengikut jejak memberi perk"idmatan pendidikan dengan cemerlang.
3alaupun ian&a untuk membantu meningkatkan prestasi pelajar) ia secara tidak langsung
memberi kesan &ang positif ter"adap perk"idmatan guru &ang mana memuda"kan bagi
mendapat peningkatan laluan kerja&a. Di samping men&ambung pengajian di peringkat lebi"
tinggi) program pensiswa.a"an turut memberi jaminan kepada guru sebagai sala" satu laluan
kerja&a untuk peningkatan gred perk"idmatan.
2le" &ang demikian itu) bagi memastikan pelajar mendapat keber"asilan dari sa&a
sendiri sebagai sala" seorang guru &ang mengikuti PP% ini adala" dengan memberikan mutu
perk"idmatan pendidikan &ang lebi" berkualiti dan ino$atif. Di samping melakukan P#P
&ang menggunakan I*) teknik pengajaran se"arusn&a menjadi lebi" kreatif bagi
merangsang minda pelajar. Inisiatif kendiri perlu dilakukan dengan mewujudkan kajian ke
3
atas pelajar sebagai penamba"baikan sistem pengajaran beserta dengan penerapan modal
insan kepada pelajar'pelajar.
Kajian ini bukan sa"aja untuk meli"at keberkesanan sesuatu modul &ang dirasakan
sesuai untuk meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas) akan tetapi ian&a adala" untuk
menggalakkan guru itu sendiri berusa"a dengan lebi" gigi" untuk meng"asilkan kesan &ang
terbaik ter"adap pelajar. -ekiran&a semua guru mempun&ai inisiatif untuk meningkatkan
mutu pengajaran dengan mewujudkan idea'idea baru) maka sistem pendidikan negara akan
terus maju dan pelajar sekola" turut mendapat kesan &ang positif.
-aranan'saranan &ang din&atakan ole" kedua'dua panel di dalam ucapan mereka
adala" untuk meningkatkan mutu pengajaran kepada pelajar di sekola" setela" mengikuti
program penswa.a"an selain dari mendapat penamba"an ilmu pengeta"uan serta peningkatan
kerja&a untuk jangka masa panjang. -ebagai seorang guru) sa&a akan men&a"ut saranan dan
seruan kerajaan untuk memartabatkan pendidikan negara setanding di peringkat
antarabangsa. Ini secara tidak langsung membawa kepada keber"asilan pelajar di sekola".
4