Anda di halaman 1dari 71

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH MENENGAH

SEJARAH
TINGKATAN 4

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MAL AYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

SEJARAH
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ISBN
KANDUNGAN
Rukun Negara i
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii
Kata Pengantar iii
Pendahuluan 1
Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran Sejarah 3
Organisasi Kurikulum: 4
x Kandungan
x Unsur Patriotisme
x Struktur Disiplin Sejarah
x Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif

Penerangan Tentang Lajur dan Aras 15


Pendekatan Isi Kandungan Kurikulum 18
Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 19 - 64
RUKUN NEGARA
Bahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden.

Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh


tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

ii
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Selaras dengan matlamat utama mata pelajaran
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang Sejarah sebagai pendukung utama pemupukan
bertujuan untuk memenuhi cita-cita dan semangat semangat patriotik di kalangan murid, guru perlu
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan memberi penekanan kepada kemahiran pemikiran
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi sejarah dan membimbing murid- murid untuk
berasaskan pengetahuan pada abad 21. menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara
rasional. Melalui pemahaman dan penghayatan
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan aspek sejarah negara, diharap murid dapat
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan memperkasa keper ibadian bangsa Malaysia.
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat banyak pihak ter libat terutama guru, pensyarah
membantu guru merancang dan melaksanakan maktab dan universiti serta pegaw ai Kementerian
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Pendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan
tertentu.
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur Kepada semua pihak yang telah memberikan
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga
belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi
pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, penghargaan dan ucapan terima kasih.
pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran
akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat
patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan.
Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian Pengarah
dan dunia pekerjaan. Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

iii
PENDAHULUAN Kurikulum Sejarah bagi peringkat SMA pula Memperoleh
dirancang dengan tujuan supaya murid memperoleh perspektif
Status Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam Kurikulum perspektif yang lebih luas tentang proses yang lu as
Mata Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang w ajib perkembangan masyarakat dan negara. Sejarah
Pelajaran dipelajari oleh semua murid secara berterusan perkembangan dan proses evolusi peradaban dunia
Sejarah selama lima tahun. Oleh itu kur ikulum Sejarah pada akan dikaji bagi melengkapkan perspektif
peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR) pendidikan sejarah. Pengetahuan dan pemahaman
mestilah mempunyai kesinambungannya pada tersebut membolehkan murid melihat secara
peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA), supaya perbandingan peradaban yang dicapai oleh negara
asas-asas pengetahuan, nilai-nilai murni, kemahiran luar dan menghubungkaitkannya dengan
belajar dan pengalaman yang diperoleh dapat masyarakat negara kita. Dengan ini murid dapat
diperkukuh dan diperkembangkan lagi. memahami kedudukan negara sebagai sebahagian
daripada peradaban dunia.
Pada peringkat SMR, kandungan kurikulum
Pendekatan
menumpukan kepada pemahaman yang menyeluruh KBSM menegaskan kesepaduan unsur Kesepaduan
kronologi dan memberi gambaran jelas tentang sejarah pengetahuan, peningkatan daya intelek, pemupukan unsur
negara. Oleh itu kandungan kurikulum Sejarah lebih nilai-nilai murni dan perkembangan kemahiran
berbentuk rentetan per istiw a yang membincangkan belajar. Dalam edisi penyemakan kurikulum Sejarah
aspek kehidupan masyarakat dan negara dari segi ini, kesepaduan dan kesinambungan unsur-unsur ini
politik, ekonomi dan sosial. Rentetan peristiw a ini diteruskan. Di samping pengetahuan sejarah,
disusun secara kronologi supaya murid dapat konsep-konsep dan kemahiran asas disiplin sejarah
memahami proses perkembangan masyarakat dan seperti kemahiran pemikiran sejarah dan unsur
negara, serta unsur-unsur kesinambungan dan patriotis me diber i penekanan dan diperkukuhkan
perubahan yang berlaku. Dalam rentetan peristiw a ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
dimasukkan pula sejarah negara luar yang
mempunyai kaitan dengan sejarah negara kita. Dalam usaha untuk melahirkan generasi yang dapat Pemupukan
Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi murid memenuhi matlamat dan aspirasi negara, kemahiran
untuk mengetahui dan memahami hubungan dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran berfikir
kaitannya dengan sejarah Malaysia. pendidikan Sejarah perlu menjurus kepada
pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiran
pemikiran sejarah di kalangan murid di samping
nilai-nilai murni dan semangat patr iotik.

1
Patriotis me adalah perasaan cinta yang kuat Per kembangan pembelajaran turut didorong oleh Pendidikan
terhadap tanah air. Perasaan ini perlu w ujud di hati peningkatan pendidikan sepanjang hayat. Sehubungan sepanjang
setiap individu rakyat Malaysia yang berbilang itu penampilan pendidikan sejarah sebagai satu disiplin hayat
kaum. Sehubungan itu, semangat patriotik dapat ilmu yang dinamik, dilakukan melalui pendekatan
membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu pembelajaran yang melibatkan murid- murid secara aktif
dan harmoni. Justeru, berdasarkan pengetahuan dan berterusan.
dan pemahaman aspek-aspek sejarah negara,
murid dibimbing untuk menganalisis dan menilai Oleh itu, sejarah sebagai satu cabang ilmu perlulah
fakta-fakta sejarah secara rasional. Natijah ditekankan sebagai ilmu yang praktikal dan mampu
daripada pemahaman dan penghayatan sejarah membentuk setiap w arganegara Malaysia berjiw a
negara, murid- mur id dapat membina kekuatan patriotik.
semangat cinta akan negara.
Bagi memudahkan pengkajian dan pemahaman murid
Pendidikan Waw asan 2020 menyarankan Malaysia menjadi terdapat enam tema yang disusun seperti berikut:
bertaraf negara maju mengikut acuan kita sendiri. Oleh itu,
dunia rakyat Malaysia perlu mempunyai pengetahuan Tem a 7: Tam adun Aw al Manusia
tentang dunia luar supaya berkemampuan untuk
Tem a 8: Tam adun Islam dan Perkembangannya
bersaing dengan mereka. Persaingan tidak dapat
dielakkan dalam dunia globalisasi kerana kuasa Tem a 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya
politik dan ekonomi dikaw al oleh masyarakat yang
Terhadap Ekonom i Negara
berilmu dan bermaklumat. Maka adalah penting
pendidikan di Malaysia memperkenalkan murid Tem a 10: Kemunculan dan Perkem bangan Nasionalisme
kepada dunia luar menerusi kurikulum futuris yang
Sehingga Perang Dunia Kedua
turut menekankan kepada pendidikan bertaraf
dunia yang berkait rapat dengan teknologi Tem a 11: Pem binaan Negara dan Bangsa Ke Arah
maklumat.
Kem unculan Negara Malaysia Berdaulat
Penyuburan Daya tahan perlu disuburkan di kalangan murid. Tem a 12: Malaysia dan Kerjasam a Masyarakat
daya tahan Pembinaan daya tahan menerusi kemahiran
Antarabangsa.
pembelajaran, pemahaman, dan pemikiran
berupaya menyediakan murid dalam mempelajari
sesuatu yang baru, memahaminya dengan Tem a 7, Tem a 8, dan Tem a 9 dipelajari di Tingkatan 4.
mendalam, dan memilih maklumat yang penting
dan relevan. Tem a 10, Tem a 11, dan Tem a 12 dipelajari di Tingkatan 5.

2
MATLAMAT

3. Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan


Mata Pelajaran Sejarah bertujuan untuk memupuk kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya
dan memperkukuh semangat setia negara dan jati dir i dalam kehidupan seharian.
sebagai w arganegara Malaysia dan w argadunia.
Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah 4. Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh
tanahair dan sejarah negara luar yang berkaitan, yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan
murid dapat memahami keadaan masyarakat dan dan pembangunan negara dan mempertahankan
negara serta hubungannya dengan sejarah dunia. maruah bangsa.
Usaha ini bertujuan mew ujudkan semangat
perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia. 5. Memiliki semangat patr iotik dan melibatkan diri
Mata Pelajaran Sejarah juga dapat mew ujudkan dalam usaha mempertahankan kedaulatan,
ingatan bersama terhadap sejarah sebagai rangka pembangunan dan kemajuan negara.
rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman
antarabangsa. 6. Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai
sebahagian dar ipada peradaban dunia dan
sumbangannya di peringkat antarabangsa.
OBJEKTIF
7. Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah
untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan
Objektif kurikulum Sejarah membolehkan murid: kematangan.

1. Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarah 8. Mengamalkan nilai-nilai murni.


sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya
sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu
berdikari.
9. Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta
sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.
2. Menjelaskan per kembangan masyarakat dan
negara dari segi politik, ekonomi, dan sosial.

3
ORGANISASI KURIKULUM 1. Kandungan

Kesepaduan Organisasi kurikulum Sejarah merupakan kesepaduan Fokus utama kandungan kurikulum Sejarah adalah Sejarah
berbentuk berbentuk ‘intra’ yang berlaku dalam pembelajaran kepada pengetahuan dan pemahaman Sejarah Malaysia
intra Sejarah. Unsur-unsur yang terlibat ialah ilmu Negara Malaysia. Pengkajian Sejarah ini ber mula fokus
(kandungan), kemahiran (Struktur disiplin Sejarah: dengan zaman prasejarah hingga masa kini. pengkajia n
Kemahiran Pemikiran Sejarah) dan penerapan nilai
(patriotisme) yang boleh menyuburkan intelek, rohani,
emosi dan jas mani. Kesepaduan ini berjalan serentak Kandungan kurikulum Sejarah memberi tumpuan
Kajian
dalam pengajaran dan pembelajaran secara berterusan. kepada aspek-aspek sejarah tempatan berfokus Sejarah
kepada pengkajian yang bersifat mikro berkaitan
dengan keadaan setempat. Kajian Sejarah Tempatan
Tempatan merangkumi aspek sejarah diri dan
keluarga, sekolah, persekitaran kaw asan sekolah
dan kaw asan tempat tinggal atau kediaman.

Sejarah negara bertitik tolak dari Zaman Kesultanan


Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang
gemilang di Gugusan Kepulauan Melayu pada kurun
ke-15. Kesultanan Melayu Melaka telah membina
satu tradisi budaya, politik dan ekonomi yang diw arisi
sehingga kini. Walaupun pengkajian sejarah negara
dimulakan dengan Kesultanan Melayu Melaka,
sejarah petempatan-petempatan dan kerajaan-
kerajaan aw al di Gugusan Kepulauan Melayu juga
dikaji.

Aspek sejarah negara luar dikaji terutama dalam hal- Pengkajian


hal yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Aspek sejarah luar
ini dimasukkan dengan tujuan supaya murid dapat negara yang
memahami secara lebih jelas tentang sejarah negara berkaitan
Rajah 1: Organisasi Kurikulum Sejarah kita.
2. Unsur Patriotisme 2.3 Bersemangat Kekitaan

Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam x bersatupadu dan berhar moni
semangat patr iotik yang memupuk nilai-nilai murni di x bertolak ansur dan bertoleransi
kalangan murid bagi melahirkan w arganegara yang: x bekerjasama dan tolong menolong
x hormat menghor mati
2.1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia x bersefahaman dan ber muafakat
x muhibah atau semangat ber masyarakat
x menghor mati raja dan pemimpin negara
x menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh 2.4 Berdisiplin
negara
x menghor mati lambang-lambang negara (seperti x berakhlak dan berbudi pekerti mulia
bendera, lagu kebangsaan, jata negara) x mempertahankan dan menjunjung Per lembagaan
x menjaga dan mempertahankan maruah bangsa Negara
dan negara x mematuhi peraturan dan undang-undang
x menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya x berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah
bangsa tinggi
x berbangga dengan sejarah negara x bertindak w ajar
x bersifat amanah dan jujur
2.2 Bersemangat Setia Negara x berlaku adil dan bertimbang rasa
x cinta akan bangsa dan negara 2.5 Berusaha dan Produktif
x taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
x sedia berkorban untuk bangsa dan negara x rajin dan gigih
x bertanggungjaw ab kepada bangsa dan negara x berdikari
x berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan x tabah menghadapi cabaran
bangsa dan negara x menyokong dan melibatkan diri dalam usaha
x peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan pembangunan
negara x berganding bahu membangunkan negara
x bersyukur sebagai w arganegara Malaysia x berilmu dan berketrampilan

5
3. Struktur Disiplin Sejarah 3.1 Inkuiri dalam Sejarah

Pendidikan Sejarah mempunyai teras struktur disiplin yang Sejarah merupakan disiplin ilmu yang berkembang
sistematik. Pemahaman terhadap struktur ini akan untuk mencari kebenaran tentang masa lalu. Oleh itu,
mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran sejaraw an, guru sejarah dan murid adalah terdedah
sejarah yang lebih dinamik. Struktur disiplin pendidikan kepada persoalan: Apa, Mengapa, Bagaimana, Bila
Sejarah meliputi: dan Siapa ( Pemikiran Inkuiri) setiap kali mereka
mempelajari ilmu sejarah. Di dalam Pendidikan
Sejarah, guru-guru akan membimbing murid untuk
mengemukakan persoalan-persoalan pada aw al
INKUIRI DALAM SEJARAH pengkajian Sejarah. Melalui persoalan ini, murid akan
berusaha mencari sumber, bukti atau maklumat yang
dapat menjaw ab persoalan yang telah ditimbulkan.
PENGUMPULAN SUMBER
3.2 Pengumpulan Sumber
KEMAHIRAN PEMIKIRAN Ilmu Sejarah pada asasnya mementingkan
SEJARAH pengkayaan sumber sejarah di kalangan mur id. Para
murid didedahkan tentang tatacara mendapatkan
sumber, punca-punca sumber, pengkelasan sumber
PENJELASAN SEJARAH pertama dan kedua. Seterusnya merekod bukti-bukti
yang diperoleh daripada sumber-sumber tersebut.
Umumnya sumber merangkumi sumber lisan dan
PEMAHAMAN SEJARAH tulisan, artifak, gambar, lukisan, bangunan dan
persekitaran yang dapat menjelaskan tentang sesuatu
peristiw a masa lalu.

EMPATI

Rajah 2 : Struktur Disiplin Sejarah


3.3 Kemahiran Pemikiran Sejarah meneroka bukti, membuat imaginasi dan membuat
rasionalisasi.
Pemahaman Sejarah adalah satu mata pelajaran yang dapat
kritis dan merangsang pemikiran. Ia membolehkan murid- murid 3.3.1 Memahami kronologi – bermakna melihat masa
imaginatif melihat secara empati dan menganalisis bagaimana lalu, kini dan akan datang secara urutan sesuatu
manusia menggunakan masa, ruang, perubahan dan peristiw a sejarah itu berlaku. Di samping itu murid-
kesinambungan. Pemahaman Sejarah pula dalam murid dididik dengan kemahiran memahami konsep
konteks pengajaran dan pembelajaran ber maksud masa mengikut kemajuan sesuatu tamadun
pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala disamping memahami konversi masa iaitu melabelkan
aspek kehidupan manusia masa silam dan kini. sesuatu peristiw a mengikut zaman seperti seperti
Pemahaman ini boleh diperoleh jika kesemua aspek dikaji Zaman Darurat, Zaman Meleset dan Zaman
dan menganalisis pelbagai faktor serta dilihat secara Penjajahan tanpa menyatakan tahunnya.
keseluruhannya.
3.3.2 Meneroka bukti – melibatkan kemahiran
Meneroka Pemikiran sejarah pula adalah merupakan satu bentuk mengenal pasti sumber pertama dan kedua dan
idea proses kognitif yang dapat membolehkan murid- murid membuat perbandingan antara kedua-dua sumber
kompleks untuk meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan tersebut. Perkara ini dapat merangsang pemikiran
dan abstrak bimbingan guru. Justeru, murid- murid dapat memahami sejarah seseorang murid di samping memahami
secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek masalah sejarah dan sifatnya yang interpretatif.
kehidupan manusia silam sehingga ke hari ini.
3.3.3 Membuat interpretasi – bermaksud membuat
Kemahiran Kemahiran pemikiran sejarah adalah lebih spesifik tafsiran terhadap sesuatu peristiw a sejarah dengan
pemikiran kepada disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Kemahiran ini memberi ulasan dan kupasan. Murid- murid disedarkan
sejarah membolehkan murid- murid memahami bagaimana tentang perbezaan tafsiran dan perspektif yang w ujud
spesifik sejaraw an merekonstruksi peristiw a lalu dengan di kalangan sejaraw an. Mereka dapat membezakan
menggunakan sumber yang menjadi bukti untuk fakta sejarah dengan tafsiran sejarah dengan
menentukan signifikannya sesuatu tarikh, tokoh, menyedari bahaw a kedua-dua ini adalah berkaitan
peristiw a, lokasi dan aktiviti manusia masa lalu. antara satu sama lain.

Pemikiran Murid-mur id diajar memahami ciri-ciri sejarah supaya 3.3.4 M embuat imaginasi - adalah suatu usaha
kritikal dan mereka dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan melibatkan murid- murid sesuatu situasi dalam per istiwa
analitikal lebih kritis dan analitis. Kemahiran ini dipupuk dan sejarah yang dikaji. Kemahiran imaginasi ini ialah
diperkembangkan di kalangan murid- murid dengan imaginasi secara visual dan empati.
kemahiran- kemahiran seperti memahami kronologi,

7
3.3.4 M embuat rasionalisasi – melibatkan penggunaan 3.6 Empati
akal fikiran dan membuat pertimbangan yang w ajar
dalam menyelesaikan sesuatu persoalan yang timbul Empati dalam sejarah ditakrifkan sebagai suatu
daripada peristiw a sejarah. Usha ini, memerlukan pencapaian pemikiran yang memahami sesuatu
kemahiran murid- murid untuk mengumpul data, peristiw a masa lalu daripada pelbagai perspektif.
membuat hipotesis, menentukan signifikan bukti dan Murid yang dapat melihat sejarah secara empati
membuat inferens daripada data yang dikumpul. sebenarnya membina corak pemikiran yang lebih
terbuka, toleransi dan matang. Sejajar dengan itu,
3.4 Penjelasan Sejarah Pendidikan Sejarah adalah ‘alat’ yang dapat
menghasilkan w arganegara yang lebih
Kemahiran Melalui pendekatan bersepadu, penekanan juga perlu bertanggungjaw ab.
meng- diberi ke atas penggunaan Bahasa Melayu sebagai
organisasi alat untuk membicarakan ilmu pengetahuan secara Kem ahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk murid-
dan
ilmiah dan mengutarakan pendapat dengan m urid meneroka ruang-ruang ilm u dalam disiplin sejarah
berkomunikasi
menggunakan bahasa yang gramatis, tepat dan ialah:-
berkesan dalam bentuk tulisan atau lisan.
Sehubungan itu, murid akan belajar x Kemahiran ber komunikasi
mengorganisasikan analisis sumber sejarah dengan x Kemahiran menggunakan teknologi
menggunakan kemahiran pemikiran sejarah dengan x Kemahiran merancang dan mengelola aktiviti
sempurna. Mereka merekod hasil analisis mereka dan x Kemahiran bekerja dengan orang lain dalam kumpulan
seterusnya menulis atau menjelaskan dengan tepat x Kemahiran menyelesaikan masalah
dan bertanggungjaw ab. x Kemahiran mengurus, memilih dan menganalisis
maklumat
3.5 Pemahaman Sejarah x Kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik
x Kemahiran memahami budaya
Pemahaman sejarah ber maksud pemahaman secara
kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupan
Kem ahiran Berfikir yang perlu dikuasai oleh murid pula
manusia zaman silam. Perkara ini membolehkan boleh dibahagi kepada 2 kategori utam a iaitu:-
pelajar melihat zaman silam secara empati.
Pemahaman sejarah boleh mendidik murid
menganalisis bagaimana manusia mengalami x Kemahiran berfikir secara kritis
perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan. x Kemahiran berfikir secara kreatif
Rajah berikut menunjukkan peta domain pemikiran yang mengaitkan dua kemahiran berfikir dengan dua proses berfikir. Matlamat
pembelajaran kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif menuju kepada proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
dengan bijak.
PEMIKIRAN KREATIF
PEMIKIRAN KRITIS x menjana idea
x membuat inferens
ƒ mencirikan
ƒ membandingankan dan membezakan x menghubungkaitkan
ƒ mengumpulkan dan mengelaskan x meramal
ƒ membuat urutan x membuat hipotesis
ƒ menyusun mengikut keutamaan x mensintensis
ƒ menganalisis x mengitlak
ƒ mengesan kecondongan x menganalogi
ƒ menilai x membuat gambaran mental
ƒ membuat kesimpulan x mereka cipta

KBKK

MENY ELESAIKAN MASALAH


MEMBUAT KEPUTUSAN

Rajah 3 : Domain Pemikiran

9
4. Petunjuk Pem ikiran Kreatif dan Kritis

Berikut adalah Jadual 4 : Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif yang dapat memberi panduan kepada guru secara terperinci untuk
memudahkan proses Pengajaran dan Pembelajaran.

4.1 Petunjuk Pemikiran Kritis

Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang
memberi m akna yang sam a memberi m akna yang sam a

(a) Mencirikan x Menyatakan ciri unsur (c) Mengum pulkan dan x Membuat pengelasan
x Memerihalkan sifat mengelaskan berasaskan kepada ciri yang
Mengenal pasti x Menyenaraikan ciri, sifat dan sepunya
kriteria seperti ciri, unsur Mengasingkan dan x Mengumpulkan mengikut
sifat, kualiti dan unsur x Mengenal pasti kualiti, sifat, mengumpulkan sesuatu kategori
sesuatu konsep. ciri dan unsur peristiw a kepada x Mengumpulkan mengikut ciri
x Menyebut ciri, sifat dan kumpulan masing- yang boleh dibandingkan
unsur masing berdasarkan x Mengkategorikan ciri
kriteria tertentu seperti x Menyusun mengikut kriteria
ciri. Pengumpulan ini x Menyusun mengikut
(b) Mem bandingkan x Mencari persamaan dan adalah berdasarkan kumpulan
dan m embezakan perbezaan ciri sepunya.
x Menentukan ciri sepadan
dan tak sepadan (d) Mem buat urutan x Menyusun mengikut sesuatu
Mencari persamaan x Menyatakan ciri serupa dan tertib berasaskan nilai,
dan perbezaan Menyusun maklumat abjad, kronologi, corak,
tidak serupa
berdasarkan kriteria mengikut tertib masa dan lain- lain
x Menyatakan persamaan dan
seperti ciri, sifat, berdasarkan sifatnya x Menyusun secara menaik
perbezaan
kualiti dan unsur seperti masa, bentuk atau menurun
x Menyusun ciri yang sama atau bilangan.
sesuatu peristiw a. dan Perbezaan x Menyusun secara rantai
urutan
Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang yang tersirat. x Mencerakin komponen yang
memberi m akna yang sam a terlibat
x Mencari bukti yang
(e) Menyusun x Mengatur mengikut sesuatu menyokong
mengikut kriteria daripada yang paling x Mengimbas kembali idea
keutam aan penting kepada yang kurang x Mengkaji kesan baik dan
penting buruk
Menyusun maklumat x Menyenaraikan idea yang x Mengkaji keputusan
mengikut tertib paling penting kepada yang berasaskan fakta
berdasarkan kurang penting
kepentingan. x Menyusun berdasarkan (g) Mengesan x Menentukan pendirian berat
segera kepada kurang kecondongan sebelah
segera x Menentukan pemberatan
x Menyenaraikan mengikut Mengesan pandangan kepada satu pihak
hierarki berdasarkan atau pendapat yang x Menentukan pendirian ke
matlamat berpihak kepada atau satu pihak
x Mengatur mengikut paling menentang sesuatu.
hadapan kepada paling
belakang
x Menyusun mengikut paling (h) Menilai x Menaksir maklumat
atas kepada paling baw ah x Mempertimbangkan
Membuat pendapat dan pandangan
pertimbangan tentang x Mempertimbangkan
(f) Menganalisis x Mencerakin maklumat sesuatu perkara cadangan
x Mengolah idea daripada segi x Menyatakan rasional
Mengolah maklumat x Mengesan penyebab kebaikan dan x Membahaskan isu atau
dengan x Menghuraikan faktor keburukan, pernyataan
menghuraikannya penyebab berdasarkan bukti x Membuat pertimbangan
kepada bahagian x Membuat andaian atau dalil yang sah. x Memberi alasan untuk
yang lebih kecil bagi berasaskan maklumat menerima atau menolak
memahami sesuatu x Menghuraikan mengikut cir i x Membuat pilihan
konsep atau peristiw a x Menghuraikan kepada x Mengimbas kembali pilihan
serta mencari makna bahagian x Menentukan nilai

11
4.2 Petunjuk Pemikiran
f
Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang
memberi m akna yang sam a memberi m akna yang sam a

(i) Mem buat x Merumuskan isu (a) Menjanakan idea x Mengemukakan idea
kesim pulan x Menyatakan hasil selepas x Mencadangkan alternatif
analisis x Mencadangkan sebab
Membuat pernyataan x Menyusun alasan Menghasilkan idea x Menyenaraikan idea
tentang hasil sesuatu x Membuat resolusi yang berkaitan x Menyatakan cara lain
kajian yang x Membuat persetujuan dengan sesuatu x Menyumbangkan pendapat
berdasarkan kepada perkara.
x Membuat keputusan x Menyatakan kemungkinan
sesuatu hipotesis bijaksana yang muktamad x Menghasilkan idea
atau mengukuhkan x Membuat rumusan x Mencetus idea
sesuatu perkara
x Menggulung hujah x Melahir kan idea
berdasarkan
penyiasatan.
(b) Mem buat inferens x Membuat kesimpulan aw al
daripada pemerhatian
Membuat kesimpulan x Membuat rumusan aw al
aw al yang daripada data
munasabah, yang x Membuat kesimpulan aw al
mungkin benar atau daripada maklumat
tidak benar untuk x Membuat tanggapan aw al
menerangkan sesuatu x Membuat penyataan aw al
peristiw a atau x Membuat pendirian aw al
pemerhatian.
x Menyatakan ketetapan aw al
Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang
memberi m akna yang sam a memberi m akna yang sam a

(c) Menghubungkaitkan x Menerangkan sebab dan (e) Mem buat hipotesis x Menyatakan cadangan yang
akibat perlu diuji kesahihannya
Membuat perkaitan x Menyatakan perkaitan Membuat pernyataan x Membuat andaian yang
dalam sesuatu keadaan x Menyatakan sebab musabab umum tentang perlu dibuktikan
atau peristiw a untuk x Menyatakan implikasi hubungan antara kebenarannya
mencari sesuatu struktur x mengkaji perkaitan pemboleh ubah x Membuat pernyataan yang
atau corak x Mencari per kaitan dimanipulasikan dan perlu diuji ketepatannya
perhubungan. x Mengaitkan idea pemboleh ubah x Menyatakan pandangan
bergerak balas yang yang perlu diuji kejituannya
x Menyatakan pertalian
difikirkan benar bagi
x Membuat perhubungan
menerangkan sesuatu
perkara atau peristiw a.
Pernyataan ini perlu diuji
(d) Meram al x Menyatakan apa yang akan untuk membuktikan
berlaku kesahihannya.
Membuat jangkaan x Membuat jangkaan
tentang sesuatu x Menganggarkan apa yang
peristiw a berdasarkan akan berlaku (f) Mensintesiskan x Menggabungkan idea
pemerhatian dan x Membuat pelunjuran
pengalaman yang lalu x Menggubal semula
x Menyatakan kemungkinan Menggabungkan unsur x Menyatukan idea-idea
atau data yang boleh yang akan berlaku yang berasingan untuk x Menyepadukan idea
dipercayai.
menghasilkan satu
gambaran menyeluruh
dalam bentuk seperti
pernyataan, lukisan dan
artifak.

13
Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang
memberi m akna yang sam a memberi m akna yang sam a
(g) Mengitlak
(j) Mereka Cipta x Cadangan idea original
Membuat pernyataan x Membuat pernyataan umum x Menghasilkan gubahan
umum terhadap sesuatu berdasarkan pola Menghasilkan sesuatu original
perkara untuk x Membuat generalisasi yang baru atau x Mereka bentuk
keseluruhan kumpulan x Membuat rumusan umum melakukan x Mencipta sesuatu
berdasarkan daripada keseluruhan idea pengubahsuaian kepada x Membuat inovasi
pemerhatian ke atas sesuatu yang sedia ada x Menghasilkan idea yang
sampel atau beberapa untuk mengatasi kreatif
maklumat daripada masalah secara x Membuat pengubahsuaian
kumpulan itu. terancang.
(h) Menganalogikan

Membentuk kefahaman x Memetafora


tentang sesuatu konsep x Membuat sindiran
yang kompleks secara x Membuat kiasan
mengaitkan konsep itu x Membuat perlambangan
dengan konsep yang x Membuat simulasi
mudah atau maujud yang x Membandingkan sesuatu
mempunyai ciri yang yang ada ciri persamaan
serupa.
(i) Mem buat gam baran
mental
x Mengimaginasi
Membuat tanggapan atau x Menggambarkan dalam
membayangkan sesuatu bentuk lain
idea, konsep, keadaan x Membayangkan dalam minda
atau gagasan dalam x Melakar kan peta minda
minda atau fikiran. x Membuat khayalan
x Cuba fikirkan suatu per istiw a
5. PENERANGAN T ENTANG LAJUR DAN ARAS Dalam lajur Hasil Pem belajaran disenaraikan hasil

Huraian Sukatan Pelajaran ( HSP ) ini adalah untuk kegunaan


guru merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik
2 pembelajaran yang per lu dicapai oleh murid
menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi
setiap tajuk mengikut. Aras ialah tahap
darjah. pembelajaran berdasarkan kebolehan dan kematangan yang
perlu dicapai oleh murid. Walau bagaimanapun guru
Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Sejarah digalakkan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang
dipersembahkan dalam tiga bahagian iaitu Sinopsis meliputi ketiga-tiga aras untuk melahirkan murid yang
Tema/Tajuk, Carta Aliran dan Perincian Kandungan mempunyai pemikiran kritis dan kreatif. Bagi memudahkan
Sukatan Pelajaran. pemeringkatan aras dibuat, model Taksonomi Bloom
digunakan sebagai panduan sepertimana yang dijelaskan
Sinopsis Tema/Tajuk merupakan ringkasan yang memberi dalam jadual berikut:
kefahaman mengenai kandungan dan skop keseluruhan
sesuatu tema/tajuk. Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai
oleh semua murid. Pengetahuan dan kemahiran ini
Carta aliran pula bertujuan menerangkan dengan lebih jelas ARAS adalah merupakan pengetahuan dan kemahiran
tentang rentetan peristiw a bagi sesuatu tema/tajuk. Carta 1 asas meliputi pengetahuan dan pemahaman dalam
aliran mengandungi empat elemen iaitu latar belakang, sebab Taksonomi Bloom dan mencakupi pemikiran
dan akibat, fokus utama dan kesan. sejarah yang mudah

Perincian kandungan Sukatan Pelajaran pula Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai
dipersembahkan dalam lima lajur iaitu Tajuk, Hasil oleh major iti murid. Pengetahuan dan kemahiran
Pembelajaran, Konsep/Istilah, Cadangan aktiviti pembelajaran ARAS ini adalah merupakan peringkat aplikasi dan
dan Unsur Patriotisme / Hasil Tingkah Laku Patriotisme. 2 analisis dalam Taksonomi Bloom dan mencakupi
pemikiran sejarah yang lebih tinggi. Murid boleh
Dalam lajur Tem a/Tajuk disenaraikan tajuk/subtajuk mengaplikasi dan menganalisis bagaimana
1 dan ruang lingkup isi kandungan pengetahuan yang
akan dipelajari bagi setiap tema/tajuk. Dalam
manusia menggunakan masa, ruang, perubahan
dan kesinambungan tentang segala aspek
pengajaran dan pembelajaran, semua pengetahuan yang kehidupan manusia
disenaraikan boleh digabungkan, dikaitkan dan dibincangkan
secara berasingan mengikut kesesuaian tajuk, kesediaan dan
tahap keupayaan murid.

15
Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai patriotis me yang difikir kan sesuai dan perlu selain daripada
oleh sebilangan murid. Pengetahuan dan yang telah disenaraikan di dalam lajur ini.
ARAS pemikiran ini adalah merupakan peringkat sintesis
3 dan penilaian dalam Taksonomi Bloom dan Dalam usaha ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah
mencakupi pemikirah sejarah yang tertinggi. Murid KBSM perkara berikut haruslah diber i penekanan dalam
boleh memahami secara kritis dan kreatif tentang proses pengajaran dan pembelajaran iaitu;
segala aspek kehidupan manusia sehingga ke hari
ini
5.1 Kesepaduan Pengetahuan, Nilai dan Kem ahiran
Dalam lajur Konsep/Istilah disenaraikan konsep-

3 konsep dan istilah-istilah yang perlu ditekankan


dalam pengajaran dan pembelajaran bagi setiap
tajuk. Guru juga boleh menambah konsep dan istilah
Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang
berkesan untuk menjalin dan mengadun unsur-unsur ilmu,
yang difikirkan sesuai dan perlu. nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan bahasa yang baik.
Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah,
Dalam lajur Cadangan Aktiviti Pem belajaran penekanan haruslah diberi terhadap pemerolehan

4 disenaraikan cadangan aktiviti pembelajaran untuk


guru menjalankan proses pengajaran dan
pengetahuan, perkembangan kemahiran belajar dan
pemupukan serta penghayatan nilai-nilai murni.
pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai atau membuat Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek
aktiviti yang lain bagi meningkatkan keberkesanan Sejarah, murid akan dibimbing untuk mentafsir,
pengajaran dan pembelajaran. menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara
rasional, adil, dan tepat.
Dalam lajur Unsur dan Hasil Tingkah Laku

5 Patriotisme disenaraikan nilai dan iktibar dan


unsur patriotisme yang perlu dipupuk dalam
proses pengajaran dan pembelajaran melalui
Melalui pendekatan bersepadu, penekanan diberi ke atas
penggunaan Bahasa Melayu sebagai alat untuk
pengetahuan sejarah. Penerapan unsur patriotis me juga membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan
boleh dilakukan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengutarakan pendapat dengan menggunakan bahasa
secara tidak langsung dengan menekankan aspek-aspek yang gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk tulisan
perubahan tingkah laku yang diyakini dan dilakukan oleh atau lisan. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran
murid sama ada semasa atau selepas proses pengajaran dan daripada mata pelajaran lain serta pengalaman hidup
pembelajaran. Ini bersesuaian dengan konsep pendidikan harian murid perlulah dihubungkaitkan dalam pengajaran
sepanjang hayat. Guru boleh menambah nilai dan unsur dan pembelajaran.
5.2 Pem aham an Idea dan Konsep Sejarah aktif dapat meningkatkan kefahaman, kemahiran dan
pemupukan nilai dengan lebih ber kesan.
Sejarah mempunyai idea dan konsep khusus.
Pemahaman dan penghayatan tentang idea dan konsep Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan ialah
tersebut amat penting untuk menjadikan pengetahuan syarahan, bercerita, simulasi, kajian kes, eksperimen,
sejarah relevan dan berguna dalam kehidupan seharian. sumbangsaran, perbincangan, projek, main peranan,
lakonan, penyelidikan, tunjuk cara, penggunaan sumber,
5.3 Pem upukan Nilai dan Sikap Patriotik kerja luar dan latih tubi. Guru boleh memilih mana- mana
kaedah dan teknik untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran.
Mata pelajaran Sejarah adalah pendukung utama Pemilihan dan penggunaan metodologi pengajaran dan
pemupukan semangat patriotik. Dalam pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, boleh menimbulkan minat serta
pembelajaran, penekanan perlu dibuat terhadap aspek membangkitkan motivasi murid terhadap pelajaran
nilai dan iktibar melalui pengalaman sejarah untuk sekaligus dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran
memupuk semangat setia negara, kebanggaan dan mereka.
keperibadian sebagai rakyat Malaysia

5.4 Peningkatan Kem ahiran Belajar dan Minat

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah,


penekanan haruslah diberi terhadap perkembangan
kemahiran seperti mengumpul, mengelaskan, mentafsir,
menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi maklumat.
Penguasaan kemahiran belajar tersebut akan
meningkatkan kefahaman, pemikiran dan minat terhadap
mata pelajaran Sejarah.

5.5 Penggunaan Pelbagai Strategi Pengajaran dan


Pem belajaran

Untuk memperkembangkan potensi serta meningkatkan


keupayaan dan kebolehan murid secara menyeluruh dan
seimbang, murid perlu dilibatkan secara aktif dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan murid secara

17
6. PENDEKATAN ISI KANDUNGAN KURIKUL UM
SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS

Pendekatan isi kandungan kurikulum Sejarah SMA


dibuat secara bersepadu tanpa mengasingkan
komponen sejarah Malaysia dengan komponen sejarah
negara luar. Pengkajian ber mula dengan aspek-aspek Sejarah Sejarah
sejarah negara luar yang mempunyai perkaitan dengan Malay sia Negara Luar
sejarah negara kita. Usaha ini bertujuan memberi
gambaran secara menyeluruh tentang evolusi peradaban
manusia dalam proses meletakkan negara kita pada
peringkat antarabangsa yang sekaligus dapat
memperkasakan martabat bangsa dan negara Malaysia
yang berdaulat.

Rajah 6: Kadar pemberatan isi kandungan kurikulum Sejarah


Sekolah Menengah Atas (SMA), menekankan
Sejarah Malaysia dan Sejarah Negara Luar yang
Sejarah mempunyai perkaitan.
negara
Sejarah luar y ang Sejarah
Malay sia berkaitan Negara Luar
dengan
Malay sia

Rajah 5: Pemilihan isi kandungan sejarah negara luar dalam


Kurikulum Sejarah
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH

TINGKATAN 4

ƒ Tema 7: Tamadun Awal Manusia

ƒ Tema 8: Tamadun Islam dan Perkembangannya

ƒ Tema 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

19
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA 7 :TAMADUN AWAL MANUSIA

Tema ini memaparkan kemunculan tamadun awal dunia sebagai proses evolusi
sejarah manusia sejak zaman awal tamadun sehingga ke zaman peningkatan
tamadun. Di samping itu, turut ditinjau kemunculan agama dan ajaran yang
merupakan salah satu ciri penting dalam perkembangan tamadun manusia.

Di Asia Tenggara, perbincangan tertumpu kepada kemunculan kerajaan-kerajaan


awal dan pengaruh agama Hindu dan agama Buddha terhadap sistem pemerintahan
dan pentadbiran serta kesenian dan kesusasteraan.

20
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 7.1: Tamadun Aw al Dunia

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

Peningkatan peradaban
Zaman Prasejarah Perubahan masyarakat Tamadun aw al dunia manusia:

ƒ Politik
ƒ Ekonomi
ƒ Sosial

Proses pembentukan tamadun Peningkatan tamadun manusia Kemunculan agama dan ajaran
(Sumeria, Mesir, Indus, Hwang Ho) (Yunani, Rom, India, China) utama dunia

21
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

7. TAMADUN AWAL Mem aham i pembentukan tam adun


MANUSIA aw al m anusia

7.1 Tamadun Aw al Aras 1


Dunia x Menerangkan konsep tamadun Prasejarah Membina garis Kepemimpinan
x Menyatakan ciri-ciri tamadun masa: berw ibaw a
a. Proses x Menyatakan sumbangan tamadun Arkeologi Tamadun aw al x Bersikap
pembentukan Sumeria, Mesir, Indus dan Hw ang Ho dunia kepemimpinan
tamadun Nomad cemerlang
(Sumeria, Mesir, Aras 2 Kajian gambar:
Indus dan x Membandingkan sumbangan tamadun Tamadun Piramid, Tembok Masyarakat
Hwang Ho) manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Besar China berorganisasi
Hw ang Ho Polytheistic x Bersatu dalam
i. Konsep dan x Mengklasifikasi sumbangan setiap Melabel peta: organisasi
pengertian tamadun Raja 1. Lokasi tamadun
aw al pada peta Berinovatif dalam
ii. Sumbangan Aras 3 Monarki ( Mesir, Sumer ia, perancangan
x Merasionalkan pemilihan sungai Indus,dan Hw ang x Bersikap kreatif
sebagai lokasi pembentukan tamadun Teokrasi Ho) dan inovatif
aw al
Mutlak 2. Lokasi tamadun
Yunani, Rom, India
dan China

22
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Peningkatan Menganalisis peningkatan tam adun


tamadun dan sum bangannya
(Yunani, Rom,
India dan China) Aras 1
x Menyatakan aspek peningkatan
i. Peningkatan dan tamadun di India, China, Rom dan Dinasti Pengurusan grafik: Kemakmuran dan
sumbangan Yunani 1. Membandingkan kegemilangan
tamadun x Menyenaraikan sumbangan tamadun Demokrasi sumbangan setiap negara
India, China, Rom dan Yunani tamadun aw al x Bersama
Republik membina
Aras 2 2. Sumbangan kegemilangan
x Membandingkan aspek peningkatan Colosseum peningkatan negara
tamadun Rom dan Yunani tamadun India,
x Mengklasifikasi sumbangan setiap China, Rom dan Kehar monian dan
tamadun Yunani kesejahteraan
x Patuh kepada
Aras 3 peraturan dan
x Membandingkan sistem demokrasi undang-undang
Yunani dengan sistem demokrasi
Malaysia hari ini Kejituan idea
x Menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan membentuk negara
berw ibaw a x Boleh menjana
idea

23
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

c. Kemunculan Mem aham i kem unculan


agama dan ajaran perkem bangan agam a dan ajaran
utama dunia utam a dunia

i. Agama Aras 1
- Hindu x Menyatakan pengertian agama dan Agama Melabel peta: Kepatuhan kepada
- Buddha ajaran Kemunculan agama Tuhan
- Kristian x Menyenaraikan agama dan ajaran Ajaran dan ajaran utama x Taat kepada
- Islam utama dunia dunia Tuhan
x Menyatakan prinsip-prinsip utama Kepercayaan
ii. Ajaran setiap agama dan ajaran dunia Kajian teks:
- Confucianis me Sejarah kemunculan
- Taoisme Aras 2 agama dan ajaran
x Menghuraikan prinsip-prinsip utama utama dunia
setiap agama dan ajaran dunia
x Mengklasifikasi agama dan ajaran Pengurusan grafik :
dunia Mengklasifikasi
agama dan ajaran
Aras 3 dunia
x Merumuskan kepentingan agama
dalam kehidupan Melabel peta :
Lokasi kemunculan
agama dan ajaran
utama dunia

24
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 7.2: Tamadun Aw al Asia Tenggara

LATAR BELAKANG FOKUS SEBAB DAN AKIBAT KESAN

Pengaruh agama Hindu


Kedatangan agama Hindu dan Buddha dalam:
x Pembentukan kerajaan Tamadun aw al dan Buddha ke Asia
aw al Asia Tenggara Tenggara x Pentadbiran dan
x Ciri-ciri kerajaan aw al pemerintahan
x Kesenian dan
kesusasteraan

Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim

25
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

7.2 Tamadun Aw al Mem aham i perkem bangan kerajaan


Asia Tenggara aw al di Asia Tenggara

a. Bentuk dan ciri-ciri Aras 1


kerajaan aw al x Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan Kerajaan Perbincangan: Berbangga dengan
aw al di Asia Tenggara agraria Ciri-ciri kerajaan aset negara
i. Kerajaan agraria x Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria x Memanfaatkan
(Kerajaan Angkor) agraria Kerajaan kurniaan Tuhan
- Pertanian sara x Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan maritim Pengurusan grafik:
diri maritim Membandingkan Kepimpinan
- Aktiviti Pemerintahan Kerajaan agraria dan berw ibaw a
mengumpul Aras 2 maritim membentuk
hasil hutan dan x Membandingkan kerajaan agraria Pentadbiran kedaulatan negara
perdagangan dengan kerajaan maritim Kajian gambar : x Bersikap
x Membincangkan aspek saling Candi Borobudur kepemimpinan
ii. Kerajaan mar itim bergantung antara kerajaan agraria Candi Angkor Wat cemerlang
(Kerajaan dan kerajaan maritim Pelabuhan
Srivijaya) Saw ah padi
- Aktiviti Aras 3
perdagangan, x Menghubungkait kedudukan geografi Melabel peta :
menangkap ikan kerajaan Angkor dan Srivijaya Pusat pentadbiran
dan mengumpul dengan kegiatan ekonomi kerajaan maritim dan
hasil laut agraria
x Menjelaskan kepentingan
- Sebagai ahli mempertahankan kedaulatan negara
pelayaran Perbincangan
- Peranan kumpulan :
pelabuhan aw al Contoh kerajaan
maritim dan kerajaan
agraria

26
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Pengaruh agama Mem aham i pengaruh agam a Hindu


Hindu dan dan Buddha dalam kerajaan aw al di
Buddha Asia Tenggara

i. Sistem Aras 1
pemerintahan x Menyatakan cara kedatangan agama Orde Kos mos Kajian gambar: Keunggulan
dan pentadbiran Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara Monumen - Angkor warisan bangsa
x Menyatakan ciri-ciri Hindu-Buddha Devaraja Wat, Candi x Menghargai
- Institusi beraja dalam kerajaan aw al di Asia Borobudur dan
Tenggara Kesenian memelihara
ii. Kesenian dan Kajian buku teks: warisan bangsa
kesusasteraan Aras 2 Monumen Pengaruh agama
x Menghuraikan pengaruh Hindu- Hindu dan Buddha
- Pembinaan candi Buddha dalam pemerintahan dan Candi dalam sistem
pentadbiran pentadbiran
- Kepentingan x Menjelaskan dengan contoh Kesusasteraan
bahasa Sanskrit pengaruh Hindu-Buddha dalam Melabel peta :
kesusasteraan dan kesenian Stupa Pusat pentadbiran
kerajaan maritim dan
Aras 3 Dhar ma agraria
x Mew ajarkan monumen perlu
dikekalkan sebagai khazanah negara

27
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA 8 :TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

Tema ini memberi tumpuan khusus terhadap kemunculan dan perkembangan


tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab, Eropah dan Asia Tenggara.
Keagungan dan kegemilangan tamadun Islam seterusnya difokuskan kepada
pembaharuan dan pengaruh Islam dalam sistem politik, ekonomi dan sosial
sebelum kedatangan Barat ke Malaysia.

28
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 8.1: Islam dan Penyebarannya di Makkah

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

Masyarakat Jahiliyah Kelahiran Islam dan penyebarannya Reaksi masyarakat Arab


Nabi Muhammad s.a.w di Makkah Makkah

29
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

8. TAMADUN ISLAM DAN


PERKEMBANGANNYA

8.1 Islam dan Mem aham i m asyarakat Arab


perkembangannya di Jahiliyah
Makkah
Aras 1
a. Masyarakat Arab x Menerangkan maksud Jahiliyah Jahiliyah Perbincangan :
Jahiliyah x Menyenaraikan ciri-ciri Ciri –ciri masyarakat
masyarakat Arab Jahiliyah Asabiyah Jahiliyah
i. Ciri-ciri dari aspek
sosial, nilai-nilai Aras 2 Kabilah
hidup, organisasi x Menghuraikan ciri-ciri masyarakat
politik dan Arab Jahiliyah
kepercayaan
agama Aras 3
x Merasionalkan masyarakat Arab
Jahiliyah berpegang teguh kepada
sistem kabilah

30
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Islam dan Mem aham i perkem bangan Islam di


penyebarannya Makkah
di Makkah
Aras 1
i. Kelahiran dan x Menceritakan riw ayat hidup Nabi Al-Amin Bercerita: Kepimpinan agung
perkembangan Muhammad s.a.w sehingga dilantik Kelahiran nabi untuk kesejahteraan
Islam di Makkah menjadi Rasul Wahyu Muhammad s.a.w ummah
x Menyatakan keperibadian Nabi dan sifat - Mencontohi
Muhammad s. a.w Dakw ah keperibadian beliau pemimpin agung
x Menyatakan cara penyebaran Islam
di Makkah Nabi Mengkaji carta :
Salasilah Nabi
Aras2 Rasul Muhammad s.a.w
x Menjelaskan keperibadian Nabi
Muhammad s.a.w Kajian teks:
x Menghuraikan penyebaran Islam di Penyebaran Islam di
Makkah Makkah

31
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 3
x Membincangkan kepentingan
pendidikan dalam Islam berdasarkan
surah Al-Alaq
x Menjana idea agama Islam yang
dibaw a oleh Nabi Muhammad s.a.w
mempunyai kesinambungan dengan
agama yang dibaw a oleh nabi-nabi
terdahulu sejak Nabi Adam a.s
x Menjana idea erti tamadun dari
perspektif Islam

32
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

c. Reaksi Mem aham i reaksi m asyarakat Arab


masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam

i. Penerimaan dan Aras 1


penentangan x Menyatakan reaksi masyarakat Arab Penyebaran Perbincangan: Kecekalan
masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Islam Reaksi masyarakat menegakkan
Makkah Makkah Arab terhadap kebenaran
penyebaran Islam di x Berpegang
Aras 2 Makkah teguh kepada
x Menghuraikan reaksi masyarakat nilai sejagat
Arab Makkah terhadap penyebaran
Islam
x Menjelaskan dengan contoh
penentangan masyarakat Arab
terhadap penyebaran Islam di
Makkah

Aras 3
x Menghubungkaitkan penentangan
masyarakat Arab Makkah terhadap
Islam dengan kepentingan ekonomi
dan politik mereka

33
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 8.2: Kerajaan Islam di Madinah

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT DAN FOKUS KESAN

Per janjian Aqabah Pembukaan semula kota


Pertama Kerajaan Islam di Madinah Makkah
dan
Per janjian Aqabah Kedua

Hijrah Piagam Madinah Penyebaran Islam Per janjian Hudaibiyah

34
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

8.2. Kerajaan Islam di Mem aham i peristiw a Hijrah Nabi


Madinah Muhammad s.a.w ke Madinah dan
kesannya
a. Perjanjian
Aqabah Aras 1
Pertama dan x Menyatakan kepentingan Per janjian Per janjian Peta minda : Penyatuan ummah
Kedua Aqabah Pertama dan Per janjian Sebab penghijrahan mengukuhkan
(Peristiw a Aqabah Kedua Hijrah Nabi Muhammad kemakmuran negara
ringkas) x Menerangkan maksud Hijrah dalam s.a.w ke Madinah x Hidup bersatu
Islam Muhajir in padu
i. Kepentingan x Menyenaraikan sebab-sebab Nabi Kajian Peta
Muhammad s.a.w berhijrah ke Ansar Semenanjung Toleransi kaum
Madinah Tanah Arab : melahir kan
x Menyatakan kepentingan peristiw a Orientalis Hijrah Nabi masyarakat
b. Hijrah Hijrah dalam sejarah Islam Muhammad s.a.w cemerlang
(Peristiw a x Saling
ringkas) Aras 2 Pengurusan grafik: menghor mati
x Menghuraikan kepentingan Perjanjian Kepentingan
i. Konsep Aqabah Pertama dan Kedua peristiw a Hijrah
x Menjelaskan sebab-sebab Nabi dalam sejarah Islam
ii. Sebab Muhammad s.a.w berhijrah ke
Madinah
iii. Kepentingan x Menghuraikan kepentingan peristiw a
Hijrah dalam sejarah Islam

35
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 3
x Membuat justifikasi pendapat
orientalis yang mentakrifkan Hijrah
sebagai melar ikan diri
x Merasionalkan konsep Hijrah dalam
kehidupan masa kini

c. Piagam Madinah Mem aham i kepentingan Piagam


Madinah
i. Kandungan
ii. Kepentingan Aras 1
x Menyatakan prinsip-prinsip umum Piagam / Kajian teks : Keluhuran
kandungan Piagam Madinah sahifah Kandungan Piagam perlembagaan
x Menyatakan kepentingan Piagam Madinah negara kita
d. Penyebaran Islam Madinah Baiah x Mendaulatkan
x Menerangkan usaha penyebaran Pengurusan grafik : perlembagaan
i. Mempertahankan Islam di Madinah Perbandingan negara kita
maruah dan hak masyarakat Arab
Aras 2 sebelum dan selepas
x Menghuraikan prinsip-prinsip umum kedatangan Islam
kandungan Piagam Madinah
x Menjelaskan kepentingan Piagam
Madinah
x Menghuraikan penyebaran Islam
oleh Nabi Muhammad s.a.w

36
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 3
x Merasionalkan Piagam Madinah
dalam konteks menjamin perpaduan
kaum
x Merasionalkan penyebaran Islam
bukan melalui kekerasan
x Membandingkan keadaan
masyarakat Arab sebelum dan
selepas kedatangan Islam

Mem aham i kepentingan Perjanjian


e. Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan sem ula
Hudaibiyah kota Makkah

i. Kepentingan Aras 1 Peta minda :


x Menyatakan kepentingan Per janjian Kepentingan
Hudaibiyah perjanjian
x Menyatakan proses pembukaan Hudaibiyah
f. Pembukaan semula kota Makkah
semula kota
Makkah Aras 2
x Menghubungkaitkan Perjanjian
i. Kepentingan Hudaibiyah dengan pembukaan
dan kejayaan semula kota Makkah
Islam
Aras 3
x Menjana idea kepentingan
pembukaan semula kota Makkah

37
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 8.3: Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS 1 SEBAB DAN FOKUS 2


AKIBAT
Amanat terakhir Per lantikan dan sumbangan
Nabi Muhammad - Kew afatan Nabi Khalifah al- Rasyidin: - Majlis Tahkim Pembentukan
s.a.w Muhammad s.a.w - Abu Bakar al-Siddiq r.a - Kemunculan dan sumbangan
- Kemunculan golongan al- - Umar al-Khattab r.a pelbagai mazhab kerajaan Bani
Riddah - Uthman bin Affan r.a Umaiyah
- Ali bin Abi Talib k.w

KESAN FOKUS 4 SEBAB DAN AKIBAT FOKUS 3 SEBAB DAN AKIBAT

Pertembungan Pembentukan dan Pengaruh Turki Pembentukan dan Kejatuhan kerajaan


tamadun Islam sumbangan kerajaan dalam kerajaan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah
dengan tamadun lain Turki Uthmaniyah Abbasiyah Bani Abbasiyah
di dunia

38
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

8.3 Pembentukan Mem aham i sistem pemerintahan


kerajaan Islam dan khalifah al-Rasyidin
sumbangannya
Aras 1
a. Zaman Khalifah x Menyatakan maksud khalifah Khalifah Perbincangan: Kepimpinan
al-Rasyidin x Menyatakan masyarakat kelayakan Syarat kelayakan berw ibaw a
menjadi khalifah Baiah khalifah menjamin
i. Konsep khalifah x Menyatakan cara pemilihan dan kedaulatan negara
perlantikan khalifah Murtad Sumbangsaran: x Bersikap
ii. Syarat dan cara x Menyatakan tugas khalifah Cara pemilihan dan kepemimpinan
pemilihan x Menyenaraikan sumbangan setiap Syura perlantikan khalifah cemerlang
khalifah khalifah Al-Rasyidin
Wali Membina carta Kecemerlangan
iii. Sumbangan Aras 2 aliran : tamadun Islam
Khalifah Al- x Menjelaskan cara pemilihan dan Gabenor Khalifah-khalifah menyinari dunia
Rasyidin pelantikan khalifah al-Rasyidin x Memanfaatkan
al-Rasyidin mengikut kronologi kecemerlangan
x Menghuraikan sumbangan khalifah- tamadun Islam
khalifah al-Rasyidin

Aras 3
x Mew ajarkan kepentingan
musyaw arah, syura, baiah ke arah
pemantapan pemerintahan masa kini

39
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Kerajaan Bani Mem aham i latar belakang


Umaiyah pembentukan kerajaan Bani Um aiyah,
Bani Abbasiyah dan Turki Uthm aniyah
i. Latar belakang serta sum bangannya.

ii. Sumbangan Aras 1


x Menyatakan latar belakang Syiah Kajian peta: Kebijaksanaan
c. Kerajaan Bani pembentukan kerajaan Bani Umaiyah, Empayar Islam menyusun strategi
Abbasiyah Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah Khaw arij Kerajaan Turki untuk kestabilan
x Menyatakan sumbangan kerajaan Uthmaniyah negara
i Latar belakang Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Sistem w arisan x Membuat
Turki Uthmaniyah Pengurusan grafik perancangan
ii Sumbangan x Menyatakan faktor yang Monarki Membandingkan yang bijak
membolehkan kerajaan Turki sumbangan x Berupaya
d. Kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Baitulmal kerajaan-kerajaan menerapkan
Uthmaniyah Eropah Islam pembaharuan
Kharaj
i Latar belakang Aras 2 Membina garis Keunggulan ilmu
x Mengklasifikasi sumbangan kerajaan Revolusi masa: membina
ii. Sumbangan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Per kembangan kegemilangan
Turki Uthmaniyah dar i segi politik, kerajaan Islam negara
iii. Faktor penyebaran ekonomi dan sosial x Membudayakan
Islam ke Eropah x Menghuraikan faktor yang Melakar peta : ilmu
membolehkan kerajaan Turki 1. Kaw asan
Uthmaniyah menyebarkan Islam ke kerajaan Bani
Eropah Umaiyah

40
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME
Aras 3 2. Kaw asan
x Menghubungkait kegemilangan kerajaan Bani
kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Abbasiyyah
Umaiyah, Bani Abassiyah dan Turki
Uthmaniyah menjadi perintis kepada 3. Kaw asan
kemajuan dan pemodenan barat kerajaan Turki
Uthmaniyah
e. Pertembungan Mem aham i pertembungan antara
tamadun Islam tam adun Islam dengan tam adun lain
dengan di dunia
tamadun lain di
dunia Aras 1
x Menandakan lokasi dan menamakan
i. Cara tamadun lain yang bertembung Mudejars Kajian peta dan Integrasi budaya
pertembungan dengan tamadun Islam kajian teks: memperkayakan
- Perniagaan x Menyatakan cara pertembungan Yena Cheri / Pertembungan warisan negara
- Diplomatik tamadun Islam dengan tamadun lain Janissari tamadun Islam x Membudayakan
- Kebudayaan di dunia dengan tamadun ilmu
- Pusat x Menyatakan kesan pertembungan Intelek lain di dunia
pengajian tamadun Islam dengan tamadun lain
- Peperangan di dunia Empayar

ii. Kesan Bait al Hikmah


- Per luasan
empayar
- Per kembangan
intelek
- Kesenian dan
kesusasteraan

41
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 2
x Menghuraikan cara
pertembungan tamadun Islam
dengan tamadun lain di dunia
x Menghuraikan kesan
pertembungan tamadun Islam
dengan tamadun lain di dunia

Aras 3
x Menganalisis dengan contoh
tamadun Islam dan tamadun lain
di dunia saling mempengaruhi

42
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 8.4: Islam Di Asia Tenggara

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

Pengaruh Islam di Asia


Per kembangan Islam Kedatangan Islam ke Asia Penyebaran Islam di Tenggara:
di Tanah Arab, China dan Tenggara Asia Tenggara
India x Aspek pemerintahan dan
x Cara dan penerimaan pentadbiran
x Aspek sosial
x Aspek ekonomi

Teori Bukti

43
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

8.4 Islam Mem aham i kedatangan Islam ke Asia


di Asia Tenggara Tenggara

a. Kedatangan Aras 1
Islam ke Asia x Menyatakan teori dan bukti Asimilasi Kajian peta: Kepercayaan
Tenggara kedatangan Islam ke Asia Tenggara Teori kedatangan kepada tuhan
x Melakarkan arah kedatangan Islam Teori Islam di Asia x Taat kepada
i. Teori dan bukti ke Asia Tenggara Tenggara tuhan
Mubaligh
- Kedatangan Aras 2 Pengurusan grafik: Kesediaan
Islam dari Arab x Menghuraikan teori kedatangan Inskripsi 1. Membandingkan menerima
Islam ke Asia Tenggara teori kedatangan perubahan
- Kedatangan Sufi Islam x Bijaksana dan
Islam dari China Aras 3 berhemah dalam
x Membahaskan teori kedatangan 2. Mengklasifikasi tindakan
- Kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui bukti-bukti
Islam dari India perdagangan kedatangan Islam di
Asia Tenggara

44
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Penyebaran Mem aham i proses penyebaran Islam


Islam di Asia di Asia Tenggara
Tenggara
Aras 1
i. Cara dan x Menyenaraikan cara penyebaran Membina peta
penerimaan Islam di Asia Tenggara m inda:
Cara penyebaran
- Perdagangan Aras 2 Islam
x Menghuraikan cara penyebaran dan
- Per kahw inan penerimaan Islam di Asia Tenggara Sumbangsaran :
Kesan-kesan
- Pengislaman Aras 3 penyebaran Islam
raja dan x Merasionalkan keistimew aan Islam ke Asia Tenggara
golongan yang menar ik minat masyarakat
bangsaw an Asia Tenggara untuk memeluk Islam

- Kelahiran
kerajaan
Islam

- Peranan
mubaligh

- Pusat
kebudayaan

- Keistimew aan
agama Islam

45
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

c. Pengaruh Islam Mem aham i pengaruh Islam di Asia


di Asia Tenggara Tenggara

i. Aspek Aras 1
pemerintahan x Menyatakan pengaruh Islam dalam Kesultanan Perbincangan Sinar dan
dan masyarakat di Asia Tenggara kumpulan: kemasyhuran
pentadbiran x Menyenaraikan kerajaan- kerajaan Mufti Kesan pengaruh tamadun Islam di
Islam di Asia Tenggara Islam di Asia negara kita
ii. Aspek sosial Wali Tenggara x Tabah
Aras 2 menghadapi
iii. Aspek x Mengklasifikasikan pengaruh Islam Pesantren Pengurusan grafik: cabaran untuk
ekonomi dalam masyarakat di Asia Tenggara Mengklasifikasikan mencapai
x Menghuraikan pengaruh Islam dalam Pondok pengaruh Islam kejayaan
bidang pentadbiran dan dalam masyarakat di
pemerintahan kerajaan Asia Jihad Asia Tenggara
Tenggara
Zakat Kajian risalah :
Aras 3 Pengaruh Islam
x Mengkaji sumbangan kerajaan- Ulamak dalam sistem
kerajaan Islam dalam kew angan
perkembangan Islam di Asia
Tenggara

46
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 8.5: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

LATAR BELAKANG SEBAB D AN AKIBAT FOKUS KESAN

Pengaruh Islam di Asia Pembaharuan dan Per kembangan Islam di


Peranan Melaka
Tenggara pengaruh Islam di Malaysia Malaysia
sebagai pusat
sebelum kedatangan Barat
penyebaran Islam

Pemerintahan dan pentadbiran Sosiobudaya Ekonomi

47
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

8.5 Pembaharuan dan Mem aham i perubahan dan pengaruh


pengaruh Islam di Islam di Malaysia dalam bidang
Malaysia sebelum pentadbiran dan pemerintahan
kedatangan Barat
Aras 1
a. Pemerintahan x Menyatakan pengaruh Islam dalam Tok Guru Perbincangan Bertanggungjaw ab
dan pentadbiran sistem pemerintahan dan kumpulan: menjamin
pentadbiran Mudir Pembaharuan dan kehar monian
i. Institusi x Menyatakan pengaruh Islam dalam pengaruh Islam di x Menghor mati
kesultanan aspek perundangan Daulah Malaysia pemimpin
negara
- Konsep sultan Aras 2 Amirul - Mukminin Lawatan:
- Konsep daulah x Menghuraikan pengaruh Islam Sekolah pondok, x Mematuhi
dalam sistem pemerintahan dan Sultan Mahkamah Syariah peraturan dan
ii. Perundangan pentadbiran undang-undang
x Menjelaskan dengan contoh Naubah Membina carta
- Undang-undang pengaruh Islam dalam undang- perbandingan:
tidak bertulis / undang tidak bertulis (Hukum Adat) Syariah Fungsi istana dahulu
Hukum Adat dan undang-undang bertulis dan sekarang
(Adat Kanun
Temenggung,
Adat Pepatih) Kadi

48
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

- Undang-undang Aras 3 Kajian teks :


bertulis (Hukum x Membincangkan kepentingan 1.Kesusasteraan
Kanun Melaka, mendaulatkan undang- Islam
Undang-undang laut undang negara 2. Hukum Kanun
Melaka, Undang- Melaka
undang 99 Perak) 3. Undang-Undang
Laut
4. Undang-Undang 99
Perak

b. Sosiobudaya
Menganalisis pengaruh Islam
i. Pendidikan dalam aspek sosiobudaya dan
ekonom i
ii. Kesenian Madrasah Lawatan: Sistem pendidikan
Aras 1 1. Muzium Kesenian agama w arisan
iii. Bahasa dan x Menyatakan pengaruh Islam Sekolah Islam bangsa kita
kesusasteraan dalam aspek sosiobudaya dan pondok 2. Sekolah pondok x Menghargai
ekonomi Mahkamah Syariah sistem pendidikan
iv. Gaya hidup negara
Aras 2 Pengurusan grafik : x Memanfaatkan
x Mengklasifikasikan pengaruh Mengklasifikasi penggunaan
Islam dalam aspek sosiobudaya pengaruh Islam dalam tulisan jaw i
dan ekonomi aspek sosiobudaya
x Menghuraikan pengaruh Islam dan ekonomi
dalam aspek sosiobudaya dan
ekonomi

49
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

c. Ekonomi Aras 3
x Menjelaskan dengan contoh Melengkapkan Kemapanan sistem
i. Mata w ang penerusan sistem pendidikan agama jadual : ekonomi negara
Islam sehingga masa kini Undang-undang x Bekerjasama
ii. Percukaian x Mew ajarkan kepentingan tulisan jaw i tidak bertulis memakmur kan
dalam memartabatkan identiti (Hukum Adat) negara
iii. Perdagangan negara Undang-undang
bertulis

Kajian risalah:
Sistem kew angan
Islam

50
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP


EKONOMI NEGARA

Tema ini membicarakan perkembangan masyarakat Eropah pada kurun


ke-15 yang membawa kepada penjelajahan dan penerokaan ke Timur.
Perkembangan seterusnya telah melahirkan Revolusi Pertanian dan
Revolusi Perindustrian yang mendorong imperialisme Barat ke Asia.
Imperialisme British di Malaysia telah memperkenalkan ekonomi moden
yang akhirnya telah memberi kesan kepada negara dengan kemunculan
bandar baru, pembentukan masyarakat berbilang kaum dan perubahan
ekonomi bumiputera.

51
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 9.1: Perkembangan di Eropah

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

x Perubahan masyarakat
Eropah
Eropah pada Per kembangan Imper ialisme Barat
Zaman Gelap x Renaissance di Eropah ke Asia
(Feudalisme) (Kelahiran Semula)
x Reformation
(Pembaharuan)

Penjelajahan dan penerokaan Revolusi Pertanian Revolusi Perindustrian

52
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

9 Perkembangan di
Eropah dan
kesannya
terhadap Ekonom i
Negara

9.1 Perkembangan di Mengiktisarkan perkem bangan di


Eropah Eropah

a. Perubahan Aras 1 Feudal Membina carta: Keyakinan diri


masyarakat dan x Menyatakan keadaan masyarakat Struktur masyarakat membuat
budaya Eropah Eropah pada Zaman Gelap Zaman Gelap feudal pembaharuan
x Menyatakan perubahan-perubahan x Sedia menerima
i. Zaman Gelap yang berlaku dalam masyarakat Renaissance Pengurusan grafik: perubahan yang
- Pengertian Eropah selepas Zaman Gelap Membandingkan membaw a
- Ciri x Menyatakan maksud Renaissance Inkuiri ciri-ciri masyarakat kebaikan
dan Reformation Eropah Zaman
ii. Renaissance x Menyatakan kesan-kesan Humanis me Feudal dengan Semangat inkuiri
- Pengertian Renaissance dan Reformation Zaman Renaissance untuk
- Kesan Reformation kecemerlangan diri
(Perubahan Aras 2 Kajian teks: x Peka dengan
dalam idea dan x Menghuraikan perubahan- Gelap Kesan Renaissance wawasan
institusi politik, perubahan yang berlaku selepas dan Reformation negara
sistem ekonomi zaman
dan sikap x Menjelaskan kesan-kesan
terhadap ilmu) Renaissance dan Reformation

53
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

i. Reformation Aras 3
- Pengertian x Merumus sikap sanggup Sumbangsaran :
- Kesan menerima perubahan ke arah Per kembangan ilmu
kemajuan masa kini
x Menghubungkait unsur-unsur
Renaissance dengan Pengurusan grafik :
perkembangan ilmu masa kini Membandingkan
x Membandingkan sistem Feudal di sistem Feudal di
Eropah dengan cara hidup Eropah dengan cara
masyarakat Melayu tradisional hidup masyarakat
Melayu tradisional

54
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

b. Penjelajahan dan Mem aham i perkem bangan


penerokaan penjelajahan dan penerokaan

i. Penemuan jalan Aras 1


laut dan dunia baru x Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat Penjelajahan Melakar peta: Kegigihan dan
- Sebab yang terlibat dalam Arah laluan keberanian bangsa
- Kesan penjelajahan Penerokaan penjelajahan x Menyokong dan
x Melakar kan laluan penjelajahan melibatkan diri
kuasa-kuasa Barat Peta minda : dalam usaha
x Menyatakan sebab-sebab Sebab penjelajahan mendaulatkan
penjelajahan kuasa-kuasa kuasa-kuasa Barat negara
Barat
x Menyatakan kesan-kesan Pengurusan grafik :
penjelajahan kuasa-kuasa Barat Mengklasifikasi
ke atas masyarakat setempat kesan-kesan
penjelajahan kuasa
Aras 2 Barat ke atas
x Menjelaskan sebab-sebab masyarakat setempat
penjelajahan kuasa-kuasa Barat dari segi politik,
x Mengklasifikasi kesan-kesan ekonomi dan sosial
penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke
atas masyarakat setempat dari segi
politik, ekonomi dan sosial

Aras 3
x Menghubungkait semangat kental
penjelajahan dan penerokaan kuasa
barat dengan slogan ‘Malaysia Boleh’

55
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

c. Revolusi Pertanian Mem aham i perkem bangan Revolusi


dan Revolusi Pertanian dan Revolusi
Per industrian Perindustrian dan Kesannya ke
atas Asia
i. Perkembangan
bidang pertanian Aras 1
- Pemilikan tanah x Menyenaraikan faktor yang Revolusi Perbincangan Kreatif dan inovatif
persendirian mencetuskan Revolusi Pertanian kumpulan: untuk pembangunan
- Kaedah dan dan Revolusi Perindustrian Kesan Revolusi negara
ciptaan baru dalam x Menyatakan kesan-kesan Pengkhususan Pertanian dan x Sentiasa bersikap
pertanian Revolusi Pertanian dan Revolusi Revolusi kreatif dan inovatif
- Pertanian komersial Per industrian Pengeluaran Per industrian ke atas
Asia Tenggara Mengantarabangsakan
Aras 2 Ladang produk negara
ii. Per kembangan x Menghuraikan faktor yang Projek Buku Skrap: x Berusaha
dalam mencetuskan Revolusi Pertanian Hasil ciptaan menghasilkan
bidang industri dan Revolusi Perindustrian Revolusi Pertanian produk berkualiti
- Peralihan daripada x Mengklasifikasikan kesan dan Revolusi x Sentiasa
industri desa Revolusi Pertanian dan Revolusi Per industrian meningkatkan
kepada Per industrian kualiti hasil ker ja
perkilangan Pengurusan grafik :
- Pengkhususan Mengklasifikasi
pengeluaran kesan Revolusi
- Penggunaan Pertanian dan
teknologi Revolusi
Per industrian

56
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

iii. Kesan Revolusi Aras 3


Pertanian x Membahaskan per kembangan
dan Revolusi ciptaan baru membaw a kepada
Perindustrian Revolusi Pertanian dan Revolusi
Perindustrian
- Pertanian sebagai
punca
ekonomi

- Peningkatan
perdagangan
antarabangsa

- Kemajuan bidang
pengangkutan

- Kemunculan
golongan
buruh dan majikan

57
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

d. Imperialis me Mem aham i perkem bangan


(Imper ialisme im perialisme Barat di Asia
barat di Asia)
Aras 1
i. Pengertian x Menyatakan maksud imper ialisme Imper ialis Melabel peta Bersemangat patriotik
x Menyatakan faktor-faktor Asia: x Bersedia
ii. Faktor imperialis me Barat ke Asia Penjajahan Kaw asan jajahan mempertahankan
x Menyenaraikan kesan-kesan imperialis Barat kedaulatan
iii. Kesan imperialis me Barat ke Asia Kolonial negara
Tenggara Sketsa: x Memperkasakan
Faktor kedatangan jati diri
Aras 2 imperilalis
x Menjelaskan dengan contoh faktor
imperialis me Barat ke Asia Pengurusan
x Mengklasifikasikan kesan-kesan grafik:
imperialis me Barat ke atas Asia Mengklasifikasikan
Tenggara kesan-kesan
imperialis me ke
Aras 3 Asia
x Merasionalkan keistimew aan Asia
yang menjadi tarikan imper ialis
Barat
x Menjustifikasi pendapat Barat yang
menyatakan bahaw a imper ialisme
sebagai ‘beban orang putih’ dan
‘tugas menyebarkan tamadun’

58
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

CARTA ALIRAN

Tajuk 9.2: Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya

LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN

x Pembandaran
Ekonomi tradisional Desakan keperluan Dasar British terhadap x Pembentukan masyarakat berbilang
(Malaysia) bahan mentah dan ekonomi negara kaum
meluaskan pasaran (Pembentukan x Sistem pendidikan vernacular
(Kesan Revolusi Ekonomi Moden) x Sektor perkilangan
Per industrian) x Sistem pengangkutan dan
perhubungan
x Per khidmatan kesihatan

Ekonomi dagangan Dasar British terhadap pertanian

x Pertanian dan perlombongan x Undang-undang berhubung tanah


x Tenaga buruh luar x Dasar British terhadap pekebun kecil
x Institusi kew angan dan insuran

59
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

9.2 Dasar British dan Mem aham i kegiatan ekonom i


kesannya terhadap tradisional dan ekonom i dagangan
ekonomi negara
Aras 1
a. Ekonomi x Menyatakan maksud ekonomi Sara diri Pengurusan grafik: Khazanah negara
tradisional tradisional dan ekonomi dagangan Membandingkan kebanggaan
x Menyenaraikan ciri-ciri ekonomi Komersil ekonomi tradisional bersama
i. Ciri-ciri tradisional dan ekonomi dagangan dengan ekonomi x Memanfaatkan
x Menyenaraikan jenis ekonomi Dw i-ekonomi dagangan kekayaan
dagangan negara
b. Ekonomi x Menyenaraikan jenis pertanian Sistem kangcu Membina peta
dagangan dagangan minda : Keberanian
x Menyatakan peranan institutsi Sistem kontrak Per kembangan mengambil risiko
i. Sistem kew angan dan insuran pertanian dan x Berupaya
pertanian x Menyatakan cara kemasukan imigran Sistem Kangani perlombongan menangani r isiko
komersil Cina dan India x Berdaya saing
Tiket kredit Projek Buku Skrap:
ii. Industri Sejarah penanaman
perlombongan Aras 2 Kongsi gelap getah atau
perlombongan bijih
x Menjelaskan ciri-ciri ekonomi
iii. Penggunaan tradisional dan ekonomi dagangan Sin Kheh timah.
tenaga buruh
x Membandingkan ekonomi tradisional
luar
dengan ekonomi dagangan

60
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

iv. Institusi x Menerangkan dasar British terhadap Imigran Membina carta


kew angan dan perusahaan getah aliran:
insuran x Menerangkan dasar British terhadap Akta Cara kemasukan
industri perlombongan imigran Cina dan
x Menjelaskan cara kemasukan imigran Comprador India
Cina dan India
x Menghuraikan peranan institusi Dasar pecah dan Kajian teks:
kew angan dan insuran perintah Institusi kew angan
dan insuran serta
Aras 3 peranannya
x Mentafsir sebab British
memperkenalkan ekonomi dagangan
x Menjelaskan dengan contoh
keistimew aan negara kita yang
menarik kedatangan imigran Cina dan
India

61
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

c. Dasar British Mem aham i dasar British terhadap


terhadap undang-undang berhubung tanah dan
pertanian pekebun kecil di Tanah Melayu,
Saraw ak dan Sabah

i. Undang-undang Aras 1
berhubung tanah x Menyenaraikan undang-undang Tanah Simpanan Perbincangan: Memelihara jati diri
berhubung tanah yang Melayu Undang-undang bangsa
- Akta Tanah diperkenalkan oleh British di Tanah British berhubung x Berw aspada
Simpanan Melayu, Saraw ak dan Sabah Enakmen tanah dan dasar dalam menerima
Melayu, Land x Menyatakan sebab-sebab British British terhadap perubahan
Order, Land memperkenalkan undang-undang Proklamasi pekebun kecil
Settlement berhubung dengan tanah
Order dan x Menyatakan dasar British terhadap Pribumi Peta minda :
Proklamasi lll pekebun kecil Undang-undang
Per lindungan x Menyatakan kesan-kesan dasar berhubung tanah
Hak Pribumi British terhadap pekebun kecil

ii. Dasar British Aras 2


terhadap x Menerangkan kandungan undang-
pekebun kecil undang berhubung tanah yang
diperkenalkan oleh British di Tanah
- Padi Melayu, Saraw ak dan Sabah
- Getah x Menjelaskan sebab British
memperkenalkan undang-undang
berhubung tanah
x Menghuraikan kesan-kesan dasar
British terhadap pekebun kecil

62
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 3
x Menjustifikasi keberkesanan undang-
undang berhubung tanah yang
diperkenalkan oleh British
x Menganalisis sebab penduduk
pribumi kekal dalam ekonomi
tradisional

d. Kesan-kesan Menganalisis kesan-kesan dasar


dasar ekonomi ekonom i British

i. Pembandaran Aras 1
x Menyenaraikan kesan dasar British Masyarakat Perbincangan: Perubahan
ii. Pembentukan terhadap ekonomi negara berbilang kaum Konsep masyarakat membaw a
masyarakat x Menyatakan kemunculan bandar baru berbilang kaum dan kemajuan
berbilang kaum x Menyenaraikan ciri masyarakat Vernakular sebab kemunculan x Sedia berubah
berbilang kaum ke arah
iii. Sistem x Menyenaraikan sejarah rangkaian Projek Buku Skrap: kemajuan
pendidikan sistem pengangkutan Sejarah bandar-
vernakular bandar lama seperti Pendidikan teras
x Menyatakan perkembangan
perkhidmatan kesihatan Jugra, Lukut, Bruas, perpaduan
iv. Sektor Tumpat, Kuala x Bersatu
x Menyatakan faktor kemunculan
perkilangan Berang dan Elopura berharmoni
bandar baru dan kesannya
x Menyatakan perkembangan sektor
perkilangan
x Menyatakan perkembangan sistem
pendidikan vernakular

63
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas

TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ CADANGAN UNSUR DAN


PEMBELAJARAN ISTILAH AKTIVITI TINGKAH LAKU
PEMBELAJARAN PATRIOTISME

v. Sistem Aras 2
pengangkutan x Membincangkan faktor kemunculan Melabel peta:
dan bandar baru dan kesannya Kedudukan bandar-
perhubungan x Menghuraikan perkembangan sektor bandar baru
perkilangan
vi. Per khidmatan x Menghuraikan faktor perkembangan Melakar peta:
kesihatan pengangkutan dan perhubungan Sistem
x Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan-
pendidikan Jalan raya dan
x Menjelaskan proses pembentukan jalan keretapi
masyarakat berbilang kaum
x Menjelaskan perkembangan
perkhidmatan kesihatan

Aras 3
x Merasionalkan kew ujudan
masyarakat berbilang kaum tidak
menghalang usaha-usaha ke arah
perpaduan kaum
x Menilai kesan dasar ekonomi British
terhadap bandar lama

64