Anda di halaman 1dari 6

Autodesk Revit - Archiecture - Nng cao 2

Nguyn Vn Thip
1
NC2-1.1 TO HNH XON
NC2-1.1.1 Ra lnh to th vin v cc mt phng tham chiu
1. Ra lnh to th vin mi New Family.
2. Hp thoi hin ra. Chn m hnh th vin ty . Trong v d ny, ti chn Metric Generic
Model.

3. M khung nhn mt ng Front.
4. V cc mt phng tham chiu, t tn v ghi kch thc nh hnh di.

NC2-1.1.2 To on th nht
1. M khung nhn mt bng Ref. Level.
2. Ra lnh Create Forms Swept Blend.

3. Nhn Sketch Path. Dng lnh v cung trn theo tm, v cung trn nh hnh di.
Autodesk Revit - Arch - Nng cao 2
Nguyn Vn Thip
2

4. Nhn Finish Edit Mode , kt thc v ng dn.
5. Nhn nt Select Profile 1 to bin dng th nht. im u mt th nht c mu
m. Nhn Edit Profile.

6. Hp thoi hin ra, nhn chn Elevation: Front, nhn Open.

7. V bin dng bt k, ti v vng trn nh hnh di.
Autodesk Revit - Archiecture - Nng cao 2
Nguyn Vn Thip
3

8. Nhn Modify, kt thc v. Nhn Finish Edit Mode , kt thc to bin dng th
nht.
9. Nhn nt Select Profile 2, nhn Edit Profile to bin dng th hai.

10. Cc bc to bin dng ging nh bin dng th nht. V bin dng th 2 v tr nh
hnh di.

11. Nhn Finish Edit Mode, kt thc to bin dng th 2.
12. Nhn Finish Edit Mode, kt thc lnh. Hnh khi c to ra.
Autodesk Revit - Arch - Nng cao 2
Nguyn Vn Thip
4

NC2-1.1.3 To on th hai
1. M khung nhn mt bng Ref. Level.
2. Nhn Create Set , chon mt phng lm vic l mt M1.

3. Ra lnh Create Forms Swept Blend.
4. Nhn Sketch Path. Dng lnh v cung trn theo tm, v cung trn nh hnh di. Nhn
3D nh hnh di bn phi.

Autodesk Revit - Archiecture - Nng cao 2
Nguyn Vn Thip
5
5. Kt thc v ng dn.
6. V hai bin dng nh hnh di.

7. Nhn Finish Edit Mode, kt thc lnh. Hnh khi c to ra.

NC2-1.1.4 To thm cc on khc
Mun to thm cc on khc, dng lnh Array nh sau:
1. M khung nhn mt ng Front.

Autodesk Revit - Arch - Nng cao 2
Nguyn Vn Thip
6
2. Nhn chn 2 on xon, nhn Aray (phm tt AR).

3. Chn phng n , Number: g s 3 v cc phng n khc nh hnh di.

4. Nhn chn im gc l im 1, im ch l im 2. G Enter, kt qu nh hnh di
bn phi.

T bi gi ny, cc bn c th to ra cc m hnh a dng khc.