Anda di halaman 1dari 20

UAMBN - Fikih -Madrasah Tsanawiyah TP.

2011/2012 Utama 1
1. Pada suatu hari, Raju menggendong anak laki-lakinya yang belum berumur 2 tahun dan belum makan
apa-apa selain air susu ibunya. Saat digendong, tiba-tiba anaknya kencing sehingga membasahi pakaian
Raju. Berdasarkan ilustrasi di atas, air kencing yang mengenai Pakaian Raju termasuk ....
A. Najis Mukhafaffah
B. Najis Mugholadzah
C. Najis Mutawasithah
D. Najis Hukumiyah
2. Seseorang yang sedang berwudhu dikatakan sah wudhunya jika tidak meninggalkan rukunnya, salah
satu hal yang termasuk rukun wudhu adalah .
A. membasuh muka
B. mengusap telinga
C. berkumur-kumur
D. membersihkan sela-sela jari tangan
3. Laki-laki atau perempuan yang dalam keadaan berhadats besar, dapat mensucikan dirinya dengan cara
mandi junub. Tetapi jika ternyata di tempat tinggalnya sulit sekali menemukan air maka bersuci yang
dapat dilakukan adalah dengan cara ....
A. berwudhu terlebih dahulu kemudian tayammum
B. menunggu sampai ada air
C. wajib mandi junub
D. cukup dengan tayammum
4. Husein adalah anak yang rajin beribadah, dia tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu. Sebelum
melaksanakan shalat Husein selalu berwudhu terlebih dahulu dengan baik dan sempurna, karena wudhu
merupakan ....
A. Rukun shalat
B. Sunah Shalat
C. Syarat syah shalat
D. Syarat wajib shalat
5. Dalam tabel berikut ini yang menunjukkan bacaan shalat ketika sedang ruku adalah ....
6. Sunnah-sunnah dalam shalat adalah ucapan dan gerakan-gerakan shalat yang tidak termasuk dalam
rukun shalat tetapi merupakan bagian dari ibadah shalat. Salah satu contoh amalan sunnah dalam shalat
adalah .
A. Membaca salam sambil menoleh kekanan
B. Ruku disertai dengan tumakninah
C. Duduk antara dua sujud dengan tumakninah
D. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram
7. Jika seorang muslim memasuki masjid dan melihat shalat telah dimulai maka yang harus dilakukannya
adalah ....
A. Segera mengikuti gerakan imam dan salam bersama imam
B. Memperhatikan gerakan imam sampai imam tahiyat akhir
C. Segera mengikuti gerakan imam dan menyempurnakan rakaatnya
D. Menunggu imam berdiri tegak dan menyempurnakan rakaatnya
8. Ketika shalat berjamaah sedang berlangsung, imam terlupa dan melakukan kesalahan dalam bacaan
atau jumlah rakaat maka yang harus dilakukan jika makmumnya perempuan adalah .
A. memberi isyarat dengan tepuk tangan
B. mengucapkan Subhaanallah dan Allah Akbar
C. tetap mengikuti semua gerakan imam
D. semua jamaah membatalkan shalatnya
9. Ketika mendengar lafal pada adzan yang dikumandangkan, maka kita disunnahkan menjawab dengan
A.
B.
C.
D.
10. Doa adalah senjatanya orang mumin dan akan sangat bermanfaat jika dilakukan dengan mengetahui
adabnya, berikut yang termasuk adab berdoa adalahdiucapkan dengan .
A. suara lembut dan penuh harap
B. rasa takut dan cemas
C. suara yang sangat keras
D. pesimis dan meratap
UAMBN - Fikih -Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 3
11. Salah satu bacaan dzikir adalah tahlil yaitu membaca yang intinya adalah .
A. Memuji Allah
B. Meng-Esakan Allah
C. Mengimani adanya Allah
D. Bersyukur kepada Allah
12. Orang yang diwajibkan melaksanakan shalat Jumat ialah mereka yang sudah memenuhi syaratnya.
Diantara syarat wajib shalat Jumat ialah .
A. Dilakukan pada waktu dzuhur
B. Dikerjakan secara berjamaah
C. Diadakan di daerah pemukiman
D. Dikerjakan oleh laki-laki dewasa
13. Salah satu sebab yang membolehkan seseorang tidak mengerjakan shalat jumat adalah .
A. hujan lebat sehingga sulit menuju masjid
B. jarak rumah dengan masjid cukup jauh
C. Seseorang yang sedang mencari nafkah untuk keluarga
D. tidak memiliki pakaian untuk shalat
14. Shalat Janazah adalah salat yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap saudara sesama muslim
yang telah meninggal dunia dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jumhur ulama (mayoritas ulama)
sepakat bahwa menyalatkan janazah muslim hukumnya .
A. Fardhu Ain
B. Sunah muakkad
C. Sunah ghairu muakkad
D. Fardhu Kifayah
15. Dalam shalat janazah setelah selesai membaca takbir ketiga, maka yang harus dibaca selanjutnya
adalah .
16. Shalat jama merupakan keringan bagi kaum muslimin atau muslimat. Dalam melaksanakan shalat
jama harus memenuhi syarat-syaratnya. Diantara syarat shalat jama adalah ....
A. sedang ada kegiatan yang sangat padat
B. cuaca mendung sedang musim hujan
C. sedang melakukan perjalanan jauh
D. mampu melakukan shalat berjamaah
17. Ketika mengadakan tour keluar kota siswa/siswi MTs melaksanakan shalat dengan cara menjama
yaitu melaksanakan shalat Dzuhur dan Ashar di waktu Dzuhur masing masing empat rakaat. Cara
melaksanakan shalat seperti ini disebut .
A. Jama takhir
B. Jama takdim
C. Qashar Jama takdim
D. Qashar Jama takhir
18. Pak Makmum sedang sakit dan sudah tidak dapat melaksanakan shalat dengan berdiri, maka ia boleh
melakukan shalat dengan cara
A. duduk
B. berbaring
C. isyarat
D. dishalatkan
19. Habibi selalu berusaha melaksanakan shalat sunnah muakkad karena dia tahu akan keutamaan salat
sunnah muakkad yaitu ....
A. meningkatnya tali silaturrahmi dengan sesama
B. bertambahnya derajat keimanan di hadapan Allah SWT
C. berlipat gandanya pahala dibandingkan ibadah lain
D. terhapusnya segala dosa yang pernah dilakukan
20. Salat tarawih ialah salat sunah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Hukum
melaksanakan salat tarawih adalah ....
A. Sunah muakkad
B. Sunah gairu muakkad
C. Wajib
D. Mubah
21. Berikut ini yang merupakan jumlah rakaat salat sunnah duha adalah sebanyak .
A. Minimal 2 rakaat maksimal 8 rakaat
B. Minimal 2 rakaat maksimal tak terhingga
C. Minimal 1 rakaat maksimal 11 rakaat
D. Minimal 8 rakaat maksimal 20 rakaat
22. Saat mengetahui ada kerabatnya yang selamat dari musibah runtuhnya jembatan kutai kertanegara
Karim langsung melakukan sujud syukur. Hukum sujud yang ia lakukan adalah .
A. wajib
B. fardhu kifayah
C. fardhu ain
D. sunnah
UAMBN - Fikih -Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 5
23. Wahyuni anak yang rajin membaca Al-qurn, ketika mendapati bacaan ayat sajdah, kemudian dengan
segera wahyuni melakukan sujud tilawah sambil membaca .
24. Hanifah sanggup melaksanakan puasa satu bulan penuh di bulan ramadhan. Namun sejak baligh
ibadah puasanya tidak pernah bisa dilaksanakan secara penuh karena tidak memenuhi syarat wajibnya
yaitu ....
A. Tidak berniat puasa dan tidak makan sahur
B. tidak tahu cara berpuasa
C. tidak menambah dengan amalan sunnah
D. Dalam keadaan tidak suci (Haid)
25. Melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan hijriyah hukumnya sunnah, istilah
puasa untuk tanggal tersebut adalah ....
A. Puasa hari Tasyrik
B. Puasa Tarwiyah
C. Puasa Arofah
D. Puasa ayyamul biid
26. Batas minimal nishab zakat peternakan untuk binatang sapi/kerbau adalah ....
A. 15 - 19
B. 20 - 30
C. 30 - 39
D. 40 - 120
27. Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang memiliki hutang, mereka ini
disebut ....
A. muallaf
B. amil
C. gharim
D. ibnu sabil
28. Zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak H. Akhyar yang memiliki 300 ekor kambing berumur 2 - 3
tahun adalah sebanyak ekor kambing
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
UAMBN - Fikih -Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 6
29. Sedekah yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun adalah .
A. Wajah dengan senyuman untuk menghormati
B. Member makanan sesuai kemampuan
C. Memberi nasehat untuk pemecahan masalah
D. Membantu dengan tenanga dan fikiran yang positif
30. Pada suatu hari Fatimah memberikan baju kepada temannya dengan maksud untuk memuliakan dan
memberikan penghormatan kepadanya. Berdasarkan ilustrasi di atas maka pemberian yang dilakukan
Fatimah disebut .
A. Shadaqah
B. Hadiah
C. Hibah
D. Wakaf
31. Berikut ini yang yang menunjukkan hikmah shadaqah, hibah dan hadiah adalah .
A. Dapat meringankan beban hidup orang miskin
B. Semakin tingginya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin
C. Terwujudnya kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat
D. Terwujudnya sifat individualis
32. Pak Yudha adalah pengusaha meubel yang sukses, hartanya melimpah dan selama ini ia termasuk
orang yang taat menjalankan ajaran Islam. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka hukum mengerjakan haji
bagi Pak Yudha adalah .
A. wajib
B. Haram
C. Makruh
D. Sunnah
33. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji harus meninggalkan segala larangan yang berlaku bagi
laki-laki saja, yang berlaku bagi perempuan saja dan ada pula yang berlaku bagi keduanya. Diantara
larangan haji yang khusus bagi laki-laki saja adalah ....
A. Memakai wangi wangian
B. berpuasa
C. bertahallul
D. Menutup kepala
34. Seseorang yang menunaikan ibadah haji dengan cara melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan
disebut haji .
A. tamattu
B. ifrad
C. qiran
D. wada
35. Berikut ini yang termasuk perbedaan antara haji dan umrah adalah .
Aharus bermalam di Muzdalifah
tidak harus bermalam di Muzdalifah
Bsalah satu rangkaian ibadahnya yaitu melakukan wukuf di Arafah
sama dengan haji kecuali tanpa wukuf di Arafah
Cuntuk pelaksanaannya tidak ditentukan waktunya
pelaksanaannya hanya pada bulan tertentu di bulan qamariyah
Dwajib membayar dam bila melakukan haji ifrad
tidak wajib membayar dam bila melakukan haji ifrad
36. Di bawah ini yang merupakan contoh makanan halal adalah ....
A. Makanan yang diambil tanpa izin
B. Memasak dengan peralatan yang terkena najis
C. Makanan untuk persembahan dan pemujaan
D. Daging yang dimasak masih terlihat darahnya
37.Menurut QS. Al Maidah 3 di atas, salah satu makanan yang diharamkan pada kata yang digaris bawahi
adalah ....
A. Daging babi
B. Darah
C. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah
D. Bangkai
38. Salah satu diantara akibat buruk dari minuman yang memabukkan yang berkaitan dengan fisik
jasmani ialah .
A. Kecerdasan semakin menurun
B. Wajah menjadi pucat dan mata sering menjadi merah
C. Sering lupa dan cenderung melakukan hal-hal negative
D. Semangat untuk bekerja menjadi lemas
39. Diantara yang menyebabkan daging binatang yang dihalalkan dikonsumsi dapat menjadi haram
adalah .
A. Harganya sangat mahal
B. Mati ditembak karena sulit ditangkap
C. Disembelih oleh wanita
D. Mati karena terpukul
40. Penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan binatang, karena harus ada bagian tertentu
yang harus terputus. Diantara ketentuan orang yang berhak menyembelih binatang adalah ....
A. menyebut asma Allah, mumayyiz, menggunakan alat yang tajam, dan berakal sehat
B. Islam, menyebut asma Allah, binatangnya halal, dan berakal sehat
C. menghadap kiblat, menyebut asma Allah, mumayyiz, dan berakal sehat
D. Islam, menyebut asma Allah, mumayyiz, dan berakal sehat
41. Menyembelih binatang pada hari raya idul qurban dari tanggal 10-13 Dzulhijjah, nilai ibadah yang
diharapkan dari kegiatan qurban ini adalah ....
A. menambah semaraknya Idul Adha
B. banyaknya fakir miskin yang bisa menikamati daging
C. sarana untuk mendekatkan diri pada Allah
D. membantu penjual kambing untuk mendapatkan rizki
42. Ketika membagikan daging akikah, sedangkan dagingnya terbatas, maka yang harus kita utamakan
adalah ....
A. tetangga dekat maupun yang jauh
B. saudara kita sendiri meskipun jauh
C. tetangga jauh yang penting dalam keadaan miskin
D. tetangga dekat baik kaya maupun miskin
43. Aqiqah hukumnya sunah muakkad bagi kedua orang tua yang mempunyai tanggungan belanja atas
anak itu. Adapun hari yang paling utama menunaikannya pada .
A. Hari pertama dari kelahiran bayi
B. Hari keempat belas dari kelahiran bayi
C. Hari ketujuh dari kelahiran bayi
D. Hari kedua puluh satu dari kelahiran bayi
44. Dalam menjenguk orang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit setiap muslim harus
memperhatikan adab adabnya. diantaranya adalah .
A. bersikap tenang dan sopan agar tidak mengganggu
B. membawa banyak makan agar bisa lebih dekat
C. mengingatkan kekurangannya agar segera istighfar
D. banyak bicara supaya hatinya terhibur
45. Seorang istri meninggal dunia, ia meninggalkan seorang suami dan seorang anak laki-laki maka
bagian dari harta warisan untuk suami ketika ada anak adalah .
A. 1/2 (setengah)
B. 1/4 (seperempat)
C. ashobah
D. 1/3 (sepetiga)
46. Setelah dimandikan, jenazah dikafani. Kain kafan yang digunakan sekurang-kurangnya satu lapis
yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Namun, disunnahkan untuk jenazah perempuan kain kafan yang
digunakan sebanyak ....
A. 1 lapis B. 7 lapis C. 5 lapis D. 3 lapis
47. Seorang agen sembako memborong dalam jumlah besar, bahkan ia timbun dengan tujuan dijual pada
saat langka dan masyarakat membutuhkannya. Jual beli dengan niat seperti ini secara hukum adalah ....
A. sah tapi terlarang karena tujuannya untuk ditimbun
B. tidak sah karena uangnya berasal dari pinjaman
C. sah, asalkan masyarakat yang membeli mampu
D. tidak sah, karena barang yang ditimbun akan rusak
48. Suatu keadaan di mana pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual
beli selama keduanya masih berada di tempat. Hal ini termasuk khiyar ....
A. majlis
B. syarat
C. alaih
D. aibi
49. Pak Toto meminjam uang di koperasi tapi karena jumlahnya cukup besar maka koperasi meminta
jaminan atau borg atas pinjaman itu. Jaminan atau borg dalam pinjaman berfungsi sebagai ....
A. bukti pinjaman
B. penguat kepercayaan
C. bukti kepercayaan
D. perlengkapan koperasi
50. Hukum orang yang berhutang untuk kebaikan yang diridhoi Allah Swt. misalnya untuk biaya
pendidikan anak adalah ....
A. wajib
B. makruh
C. sunnah
D. mubah
Pilihlah jawaban yang paling benar !
1. Hasanah mempunyai seorang adik perempuan yang baru berusia satu tahun ketika ia sedang
menggendong adiknya, adiknya pipis dan mengenai bajunya. Akibatnya baju itu menjadi najis, dan
najisnya termasuk najis ...
A. hukmiyyah
B. mutawasithah
C. mughaladhah
D. mukhafafah
2. Sebelum menunaikan shalat, Sulaiman menginjak kotoran ayam. Bagaimana dengan wudhunya ? ....
A. tidak sah , karena terkena najis
B. batal karena terkena najis
C. tidak batal cukup dibasuh dengan air sampai bersih
D. makruh jika meneruskan shalatnya
3. Halimah baru saja selesai masa nifasnya . Namun dia tidak berani bersuci, karena dia dalam keadaan
sakit parah. Maka dia bersuci dengan cara .
A. tidak bersuci, menunggu sampai benar-benar sembuh
B. cukup dengan niat bersuci dari hadas kemudian langsung shalat
C. bertayamum dalam setiap ibadah Shalat . Setelah sembuh, baru mandi wajib
D. tanpa bersuci, karena sakit dan langsung melaksanakan shalat karena wajib
4. Arman dan masyarakat suku pedalaman yang jauh dari perkotaan dan sukar untuk dijangkau tidak
berdosa jika tidak melaksanakan shalat apabila .
A. jauh dari umat Islam
B. tidak ada yang menjadi imam
C. sedikit menerima dakwah Islam
D. tidak sampainya dakwah Islam
5. Ahmad sedang melakukan shalat dzuhur di musholah sekolah. Ketika ia melakukan sujud ia membaca
doa ....
6. Setelah melakukan gerakan sujud pada rakaat kedua shalat dzuhur, Hasan lansung bangkit dan tidak
duduk tasyahud awal. Hukum shalatnya adalah .
A. tidak sah, karena tidak lengkap rukunnya
B. sah dan jika ragu boleh diulang
C. sah dan harus melakukan sujud sahwi pada rakaat terakhir
D. sah, karena sudah sesuai dengan rukunnya
7. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan shalat berjamaah adalah .
8. Ketika makmum laki-laki mendengar bacaan imam salah, maka bentuk pengingatan yang dilakukan
makmum tersebut adalah dengan cara .
A. membaca astaghfirullah lalu membetulkan bacaan imam
B. membaca subhanallah lalu membetulkan bacaan imam
C. bertepuk tangan lalu membetulkan bacaan imam
D. membaca lahaulawalakuwwata illabillah
9. Lafadz tersebut dibaca ketika mendengar muadzin membaca ....
10. Setelah melakukan shalat Umi kulsum senantiasa berdzikir dan dilanjutkan dengan berdoa. Diantara
adab berdoa adalah .
A. merintih dan dengan rasa pesimis
B. pasrah dan dengan keterpaksaan
C. khusyu dan penuh dengan harapan
D. suara keras dan penuh penyesalan
11. Arti dari lafal dzikir di atas adalah .
A. Ya Allah Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau
B. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah,
C. Engkaulah yang menciptakan aku, aku adalah hambaMu
D. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah
12. Pak Bakar pergi kesurabaya berkunjung kerumah sanak pamilinya, ketika hari jumat ia tidak
melaksanakan shalat tetapi ia melaksanakan shalat dzuhur di rumah ,maka bagaimana hukum shalat
dzuhurnya ....
A. Tidak sah dan berdosa meninggalkan shalat jumat
B. Sah dan berdosa meninggalkan shalat jumat
C. Sah dan tidak berdosa karena musafir
D. Tidak sah tetapi tidak berdosa karena musafir
13. Berikut ini yang menyebabkan seseorang boleh tidak menunaikan shalat Jumat adalah .
A. sakit parah sehingga tidak bisa pergi ke masjid
B. tidak adanya kendaraan untuk menuju masjid
C. bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi
D. seorang pekerja yang sedang memperbaiki masjid
14. Ahmad tidak mengikuti shalat jenazah untuk tetangganya yang muslim, karena dia masih
menyelesaikan tugasnya. Jika Ahmad tahu, bahwa ketika itu tetangga sekitarnya tidak tahu tata cara
pelaksanaan shalat jenazah, maka Ahmad .
A. berdosa karena tidak ada yang menshalati jenazah
B. tidak masalah karena tidak ada yang mengetahui
C. tidak berdosa karena jenazah bukan anggota keluarganya
D. dimaafkan karena ada pekerjaan yang belum terselesaikan
15. Setelah selesai membaca takbir kedua pada waktu shalat jenazah, maka yang harus dibaca selanjutnya
adalah .
A. Do'a Iftitah
B. Surat al Fatihah
C. Shalawat atas nabi
D. Do'a bagi mayat
UAMBN - Fikih - Madrasah Tsanawiyah - TP. 2011/2012 Susulan 4
16. Di bawah ini yang termasuk contoh diperbolehkannya seseorang menjama shalat adalah .
A. Fadilah melaksanakan shalat dhuhur pada waktu ashar karena mengikuti pertandingan
B. Rahmat melaksanakan shalat dhuhur dan ashar pada waktu ashar tanpa disertai niat
C. Dokter Hasan melaksanakan shalat dhuhur pada waktu ashar karena ingin mengoperasi pasien
D. Imron melaksanakan shalat dhuhur dan ashar di waktu dhuhur karena dalam keadaan sakit parah
17. Siti Aisyah melaksanakan shalat dhuhur dan ashar secara jama taqdim dengan cara melakukan shalat
A. Dhuhur 4 rakaat kemudian Ashar 2 rakaat yang keduanya dilakukan di waktu asar
B. Dhuhur 2 rakaat kemudian Ashar 2 rakaat yang keduanya dilakukan di waktu dhuhur
C. Dhuhur 4 rakaat kemudian Ashar 4 rakaat yang keduanya dilakukan di waktu asar
D. Dhuhur 4 rakaat kemudian Ashar 4 rakaat yang keduanya dilakukan di waktu dhuhur
18. Di bawah ini yang merupakan tata cara shalat dengan berbaring telentang bagi orang Indonesia adalah
A. Bagian kepala di sebelah timur dan kaki di sebelah barat, sementara kakinya di hadapkan ke arah
kiblat
B. berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat, sementara kepala berada di utara dan kaki di
selatan
C. bagian kepala di sebelah barat dan kaki disebelah timur, sementara kakinya di hadapkan ke arah kiblat
D. berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat, sementara kepala berada di timur dan kaki barat
19. Shalat Tahajud adalah salah satu dari shalat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan
karena dapat ....
A. menambah kesempurnaan shalat fardhu
B. memperpanjang pelaksanaan shalat
C. meningkatkan derajat ketempat yang terpuji
D. meramaikan masjid sebagai rumah Allah
20. Perhatikan kalimat di bawah ini !
1. Empat rakaat sebelum salat asar
2. Dua rakaat sesudah shalat magrib
3. Dua rakaat sebelum shalat magrib
4. Dua rakaat sesudah shalat isya
Manakah yang termasuk shalat sunah rawatib ghairu muakkad ....
A. 2 dan 4
B. 2 dan 3
C. 1 dan 3
D. 1 dan 4
21. Berikut ini yang merupakan jumlah rakaat shalat sunnah Tahajud adalah sebanyak .
A. Minimal 2 rakaat maksimal 8 rakaat
B. Minimal 2 rakaat maksimal tak terhingga
C. Minimal 1 rakaat maksimal 11 rakaat
D. Minimal 8 rakaat maksimal 20 rakaat
22. Ketika mengetahui kabar anaknya diterima di perguruan tinggi negeri, Pak Hasan segera melakukan
sujud sebagai tanda rasa syukur. Hukum sujud yang dilakukan pak Hasan adalah .
A. fardhu kifayah
B. sunnah
C. fardhu ain
D. wajib
23. Ketika mendengar muridnya membaca ayat sajadah, pak Nurul huda bersama muridnya melakukan
sujud tilawah. Maka doa yang dibaca adalah .
24. Ketika bulan suci Ramadhan tiba seluruh umat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa. Di antara
syarat wajib bagi seseorang untuk berpuasa adalah .
A. mampu melakukan puasa
B. menahan hawa nafsu
C. mampu bangun untuk makan sahur
D. menahan diri dari yang membatalkan puasa
25. Perhatikan kalimat di bawah ini !
1. Puasa hari senin
2. Puasa tanggal 9 dzulhijah
3. Puasa hari sak
4. Puasa hari kamis
5. Puasa enam hari setelah idul fitri
6. Puasa hari jumat
7. Puasa wishol ( terus menerus )
Manakah yang termasuk puasa-puasa sunah ....
A. 1,2,3,7
B. 1,2,3,6
C. 1,3,4,7
D. 1,2,4,5
UAMBN - Fikih - Madrasah Tsanawiyah - TP. 2011/2012 Susulan 6
26. Nisab zakat hasil pertanian dalam keadaan bersih tanpa kulit adalah ....
A. 3 washaq
B. 4 washaq
C. 5 washaq
D. 10 washaq
27. Orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahik.Mustahik zakat fitrah di bawah ini adalah .
A. Anak yatim
B. Janda
C. Fakir miskin
D. Kakek dan nenek
28. Pak Hidayat menemukan barang berharga,setelah diumumkan selama satu tahun, tetapi pemiliknya
tidak pernah mendatanginya. Maka barang tersebut menjadi miliknya. Terkait dengan hal ini, maka zakat
yang wajib ia keluarkan sebesar .
A. 10 %
B. 15 %
C. 20 %
D. 25 %
29. Perhatikan pernyataan berikut ini
1) Menyingkirkan duri dari jalan
2) Membantu saudara terdekat yang membutuhkan
3) Menbantu biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu
4) Memberangkatkan haji kepada guru pengajian
Bentuk shadaqah yang sederhana dari contoh di atas adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
30. Berikut ini yang termasuk contoh praktik hadiah adalah ....
A. Fatimah memberikan kue kepada teman sekelasnya
B. Zakaria mendapatkan piala dan uang karena prestasinya dalam lomba MTQ di Malang
C. Pihak sekolah membelikan sepeda kepada siswa tidak mampu, dengan harapan mendapatkan
kemudahan saat berangkat ke sekolah
D. Perusahaan memberikan honor kepada seluruh karyawannya setiap awal bulan
31. Di antara persamaan antara shadaqah, hibah dan hadiah adalah ...
A. belajar membantu orang lain dan melatih sikap empati pada orang lain
B. membuang jauh sifat kikir dan meringankan beban orang lain
C. menjalin silaturrahmi dan diberikan tanpa ada maksud lain
D. memberikan penghargaan pada orang lain dan memacu diri untuk terus maju
UAMBN - Fikih - Madrasah Tsanawiyah - TP. 2011/2012 Susulan 7
32. Perhatikan kalimat di bawah ini !
1. Islam
2. Niat
3. Baligh
4. Merdeka
5. Bermalam di Mina
6. Melempar Jamrah
7. Mampu
Manakah yang termasuk syarat wajib haji ...
A. 1,3,5,7
B. 1,3,4,7
C. 1,2,5,6
D. 2,4,6,7
33. Pak Bakri sedang melaksanakan ibadah haji ,sesampai di tanah suci Makkah Ia memakai pakaian
Ihram dan berniat untuk melaksanakan ihram haji. Ada beberapa larangan untuk pak Bakri diantaranya ....
A. memakai perhiasan
B. memakai sarung tangan
C. membawa alat memasak
D. memakai tutup kepala
34. Bu Hilda Yanti menunaikan ibadah haji dengan cara melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu baru
melaksanakan ibadah haji. Haji yang dilaksanakan Bu Hilda Yanti disebut haji .
A. tamatuk
B. mabrur
C. qiron
D. ifrad
35. Di antara perbedaan antara ibadah haji dan umrah adalah ...
A. haji harus bermalam di Mina, sedangkan umrah harus bermalam di Mudzdalifah
B. haji harus melakukan wukuf, sedangkan umrah tidak melakukan wukuf
C. haji pada saat ihram tidak boleh melakukan hubungan suami istri, sedangkan umrah saat ihram boleh
melakukan hubungan suami istri
D. haji melakukan melontar tiga jamrah, sedangkan umrah melontar satu jamrah
36. Berikut ini yang merupakan contoh makanan halal adalah ....
A. Gulai kambing, sate babi dan martabak telor
B. Sate kelinci, ikan emas bakar dan sate katak
C. ikan goreng, darah beku dan roti bakar
D. sate domba, soto ayam dan sate kelinci
UAMBN - Fikih - Madrasah Tsanawiyah - TP. 2011/2012 Susulan 8
37.
Ayat diatas menjelaskan tentang .
A. dihalalkanya jenis ikan
B. dihalalkannya binatang ternak
C. diharamkannya daging anjing
D. diharamkanya daging babi
38. Diantara sebab-sebab diharamkannya makanan di bawah ini, kecuali ....
A. Semua makanan yang mendatangkan penyakit
B. Semua makanan yang mengandung racun mematikan
C. Semua makanan yang bervitamin dan bergizi
D. Makanan yang disajikan untuk berhala
39. Zaenal dan beberapa temannya membeli air mineral di sebuah warung. Air mineral yang dibeli
tersebut bisa dihukumi haram apabila .
A. membelinya dengan uang hasil curian
B. sudah dibeli tetapi tidak diminum
C. membelinya dengan cara tidak sopan
D. kurang terjaga kebersihannya
40. Syarat syarat menyembelih binatang dibawah ini adalah.
A. Beragama Islam dan membaca basmallah
B. Pisaunya harus tajam dan beragama Islam
C. mempercepat proses penyembelihan dan membaca basmalah
D. penyembelihan dilakukan dengan sengaja dan urat nadinya harus putus
41. Salah satu tujuan dilaksanakannya ibadah berkurban adalah untuk ....
A. Menyambung hubungan silaturrahmi
B. Menghindarkan jurang pemisah antara sikaya dan si miskin
C. mendekatkan diri kepada Allah
D. memperlihatkan kebesaran nikmat Allah
42. Bu fatma mengaqiqahkan putra pertamanya dengan menyembelih dua ekor domba .maka cara
pembagian daging aqiqahnya ....
A. Dibagikan kepada tetangganya sebagian dagingnya dimasak terlebih dahulu
B. Dibagikan dengan daging yang sudah dimasak
C. Dibagikan kesaudaranya dengan daging yang belum dimasak
D. Dibagikan separuh kepada pakir miskin separuhnya dijual
UAMBN - Fikih - Madrasah Tsanawiyah - TP. 2011/2012 Susulan 9
43. Istri Pak Romli baru saja melahirkan seorang anak yang cantik jelita dan ia ingin mengaqiqahkan
anaknya. Waktu yang tepat untuk aqiqah berdasarkan hadist rasul riwayat Al-Baihaqi adalah .
A. Hari 5,13 dan 20 dari kelahiran
B. Hari 7,13 dan 21 dari kelahiran
C. Hari 7,14 dan 19 dari kelahiran
D. Hari 7,14 dan 21 dari kelahiran
44. Di bawah ini yang bukan termasuk adab menjenguk orang sakit adalah .
A. duduk diam tanpa bicara agar terasa tenang
B. Mendoakan orang sakit agar lekas sembuh
C. memberikan bantuan baik moril maupun materil
D. memberikan nasehat kepada orang sakit agar sabar menerima musibah
45. Jika seorang suami meninggal dunia. Ia meninggalkan satu orang anak perempuan dan satu orang
istri, maka bagian harta warisan yang diperoleh istri adalah .
A. 1/2 (setengah)
B. 1/3(sepetiga)
C. 1/4 (seperempat)
D. 1/8 (seperdelapan)
46. Jenazah seorang laki laki disunnahkan untuk dikafani dengan kain kafan sebanyak .
A. 1 lapis kain kafan
B. 3 lapis kain kafan
C. 5 lapis kain kafan
D. 7 lapis kain kafan
47. Sekelompok remaja sedang melaksanakan transaksi jual beli disaat dikumandangkan adzan Jumat ,
maka hukum jual belinya adalah ....
A. tidak sah, karena bisa terjadi penipuan
B. sah, selama yang dibeli pada hal hal yang ringan
C. sah, tetapi terlarang
D. sah, selama tiadak mengganggu orang shalat
48. Pak wahyu berkata kepada penjual,Saya mau membeli raket ini jika anak saya cocok. Transaksi jual
beli tersebut termasuk ke dalam contoh khiyar ....
A. majlis
B. fardi
C. aibi
D. syarat
UAMBN - Fikih - Madrasah Tsanawiyah - TP. 2011/2012 Susulan 10
49. Zaenab meminjam jilbab kepada Aminah untuk digunakan pada acara perpisahan kelas sembilan.
Hukum pinjam meminjam tersebut adalah ....
A. sah, selama barang tersebut tetap dikembalikan
B. mubah, selama Agus ada niat untuk meminjamkan
C. sah, asalkan saat mengembalikan ada imbalanya
D. tidak sah, karena barang yang dipinjamkan barang kesayangan
50. Hasanah meminjakan uang kepada Aisyah untuk membeli baju seragam sekolah sementara Uang yang
dipinjamkan adalah uang Khadijah yang dititipkan padanya. Hukum hutang piutang tersebut adalah ....
A. Sah karena menolong orang yang membutuhkan
B. haram karena bukan milik sendiri
C. sunnah karena adanya setia kawan
D. makruh karena tanpa sepengetahuan pemiliknya
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 1
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Pengertian al-Quran menurut bahasa adalah .
A. bacaan
B. kalamullah
C. tulisan
D. kitabullah
2.
Salah satu fungsi al-Quran yang terdapat pada ayat tersebut adalah .
A. Pedoman hidup manusia
B. Sumber hukum Islam
C. Petunjuk bagi manusia
D. Pengobat hati
3.
Fungsi hadis tersebut terhadap al-Quran adalah sebagai .
A. Pembatas keumuman al-Quran
B. Penafsir ayat al-Quran
C. Pengukuh hukum-hukum al-Quran
D. Penetapan hukum yang belum ada
4. Berikut ini yang termasuk cara memfungsikan al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah
....
A. Menjadikan al-Quran dan hadis untuk melawan musuh-musuh Islam
B. Menjadikan al-Quran dan hadis sebagai hujjah untuk keuntungan golongan
C. Menjadikan al-Quran dan hadis sebagai penyelamat hidup manusia
D. Menjadikan al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi
5. Pak Ahmad adalah seorang pegawai Negeri yang sangat patuh dan disiplin dalam bekerja mengabdi
pada Negara, menurut pak Ahmad mengabdi pada Negara adalah sebagian dari iman, sikap pak ahmad
tersebut merupakan salah satu penerapan al-Quran dan hadis dalam kehidupan .
A. bernegara
B. berbangsa
C. pribadi
D. masyarakat
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 2
6. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dicintai oleh seluruh umat Islam, salah satu perilaku
yang menunjukan kecintaan terhadap al-Quran adalah ....
A. Selalu membawa al-Quran kemanapun pergi
B. Meletakkan al-Quran pada tempat yang tertinggi
C. Membagikan al-Quran ke masjid-masjid
D. Menyediakan waktu khusus untuk mempelajari al-Quran
7. Ayat al-Quran berikut ini yang mengandung tauhid uluhiyyah adalah ....
8. Surat al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang mengandung tauhid rububiyyah dan uluhiyyah. Tauhid
rububiyyah terdapat pada ayat .
A. 1- 3
B. 1- 4
C. 3 - 4
D. 5 - 7
9. perilaku berikut ini yang yang sesuai dengan ayat tersebut adalah.
A. Ahmad meminta doa restu kepada kedua orang tuanya supaya selamat
B. Hasan selalu yakin pada dirinya dalam mengerjakan soal-soal UAMBN
C. Amir meminta bantuan dokter untuk mengobati ibunya
D. Andi selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah
10. lafadz tersebut mengandung hukum bacaan .
A. Qalqalah kubra
B. Qalqalah sugra
C. Idgham bighunnah
D. Idgham bilaghunnah
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 3
11. Berikut ini lafadz yang mengandung hukum bacaan Ra tafkhim adalah .
12. terjemahan ayat tersebut yang benar adalah.
A. Apabila telah datang pertolongan Allah maka menanglah
B. Apabila telah datang kemenangan atas pertolongan Allah
C. Apabila telah datang perlindungan Allah dan kemenangan
D. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
13. Sikap yang harus dihindari oleh setiap muslim berdasarkan isi kandungan surat al-Lahab adalah .
A. Menghalangi orang yang hendak berbuat curang
B. Menghalangi orang yang hendak berbuat baik
C. Meninggalkan shalat lima waktu
D. Meninggalkan dakwah Islam
14. Lafazd ayat berikut ini yang mengandung hukum bacaan ikhfa syafawi adalah .
15. Hukum bacaan mim sukun pada lafadz adalah .
A. Izdhar syafawi
B. Idgham mutajanisain
C. Ikhfa syafawi
D. Idgham mutamatsilain
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 4
16. Perhatikan potongan ayat berikut
yang mengandung hukum bacaan idzhar syafawi ditunjukkan pada nomor .
A. 1, 3, 4
B. 2, 4, 5
C. 1, 3, 5
D. 3, 4, 5
17. Hukum bacaan idzhar halqi terdapat pada lafadz .
18. Ayat-ayat atau Surat dalam al-Quran ada yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan suatu sebab
atau peristiwa tertentu, berikut ini yang menjadi sebab turunnya surat al-Lahab adalah .
A. Orang-orang kafir Quraisy yang ingin bekerja sama dengan Nabi Muhammad SAW
B. Sikap Abu Lahab yang pura-pura mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW
C. Permulaan Nabi Muhammad SAW di bukit Shafa yang ditentang Abu Lahab
D. Istri Abu Lahab yang suka menghasut dan memfitnah
19. hukum bacaan nun mati dan tanwin pada ayat tersebut berturut-turut adalah .
A. Ikhfa dan idgham bilaghunnah
B. Idgham bighunnah dan idzhar
C. Idzhar dan ikhfa
D. Iklab dan idgham bighunnah
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 5
20. perintah Allah yang terdapat pada ayat tersebut adalah .
A. Bersyukur dan beribadah
B. Berzikir dan bertaubat
C. Berzakat dan melaksanakan shalat
D. Bertasbih memuji Allah dan beristigfar
21. Sikap toleransi dalam kehidupan beragama dijelaskan dalam surat al-Kafirun ayat ....
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
22. Terjemahan ayat berikut adalah .
A. Aku bukanlah penyembah tuhan yang kamu sembah
B. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah
C. Katakanlah wahai orang-orang kafir
D. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
23. Peristiwa yang menjadi sebab turunnya surat al-kafirun adalah.
A. Ejekan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad atas kematian putranya
B. Kedatangan pemuka kafir Quraisy yang mengajak Rasul untuk bekerja sama dalam segala hal
C. Sikap orang munafik yang selalu memamerkan shalatnya
D. Sikap orang-orang kafir yang selalu menentang Nabi
24. Sikap fanatik yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir dalam surat al-Bayyinah ayat 1 2 adalah.
A. Mereka tidak akan beriman sampai datangnya rasul terakhir dari kaum mereka
B. Mereka tidak beriman sampai datangnya hari kiamat
C. Mereka berkeyakinan bahwa agama merekalah yang paling benar
D. Mereka berkeyakinan bahwa pemimpin merekalah yang paling benar
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 6
25. Arman adalah siswa madrasah yang pandai membaca al-Quran. Ketika dia menemukan lafazd dia
membacanya dengan panjang
A. 2-5 harakat.
B. 2-4 harakat
C. 3-5 harakat
D. 6 harakat
26. Berikut ini lafal yang mengandung hukum bacaan mad silah qasirah adalah .
27. Hukum bacaan yang terdapat pada lafal adalah .
A. Mad lazim musaqal kilmi
B. Mad farq.
C. Mad iwadh...
D. Mad arid lissukun...
28. Arti kalimat yang bergaris bawah pada ayat adalah.
A. barang yang berguna
B. nikmat yang banyak
C. terputus
D. berkurbanlah
29. Ayat berikut ini yang menjelaskan tentang sikap kepedulian sosial dalam kehidupan adalah .
A.
B.
C.
D.
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 7
30. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri pendusta agama menurut surat al-Maun adalah ....
A. Menghardik anak yatim
B. Berbuat ria
C. Enggan membayar zakat
D. Enggan menolong orang lain
31. Surat al-Kautsar dan al-Maun mempunyai keterkaitan isi kandungan ayat yang sangat erat. Salah satu
keterkaitan kedua surat tersebut adalah .
A. Mendidik umat Islam untuk gemar berkurban
B. Mendidik umat Islam untuk gemar berzakat
C. Mendidik umat Islam untuk tidak menjadi pendusta agama
D. Mendidik umat Islam agar memiliki kepedulian sosial
32. Peristiwa hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat menakutkan, salah satu peristiwa saat
terjadinya kiamat menurut surat al-Qariah adalah .
A. Matahari dan bulan disatukan
B. Bintang-bintang berjatuhan
C. Gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan
D. Bumi mengeluarkan seluruh isinya
33. Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan kalimat tersebut adalah arti dari ayat .
A.
B.
C.
D.
34. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia harus diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-
hari. Salah satu penerapan isi kandungan surat al-Qariah dan az-Zalzalah dalam kehidupan adalah ....
A. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa amal manusia akan dipertanggung jawabkan
B. Membangun gedung yang tahan terhadap goncangan gempa
C. Mempersiapkan diri untuk mengatasi datangnya hari kiamat
D. Membangun teknologi yang dapat mengatasi goncangan dahsyat
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 8
35. Semua orang pasti akan mengalami kerugian dalam hidupnya, kecuali orang-orang tertentu. Dalam
surat al-Ashr orang yang tidak akan mengalami kerugian adalah .
A. Orang yang bertaqwa dan saling menasehati
B. Orang yang berilmu dan beriman
C. Orang yang bertaqwa dan berbakti
D. Orang yang beriman dan beramal shaleh
36. Berikut ini yang bukan merupakan isi kandungan surat al-Ashr adalah .
A. Memanfaatkan waktu dengan baik
B. Saling memberi nasehat kebaikan dan kesabaran
C. Mendirikan shalat lima waktu
D. Melakukan amal shaleh
37. Salah satu contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan surat al-Alaq berikut ini adalah .
A. Gemar mencari harta kekayaan
B. Memiliki semangat keilmuan
C. Tidak menyia-nyiakan waktu
D. tidak berputus asa dari rahmat Allah
38. Lanjutan hadis tersebut adalah .
A.
B.
C.
D.
39. Terjemah hadis tersebut adalah .
A. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat
B. seorang muslim saudara bagi muslim lainnya
C. barang siapa membantu keperluan saudaranya, Allah akan membantu keperluanya
D. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 9
40. Susunan hadis yang benar adalah .
A. 4, 1, 3, 2, 5
B. 4, 5, 1, 3, 2
C. 4, 3, 2, 1, 5
D. 4, 2, 5, 1, 3
41. Lanjutan hadis tersebut adalah .
A.
B.
C.
D.
42. Terjemah yang benar lafadz hadis yang bergaris bawah berikut ini adalah .
A. Dan janganlah kamu merasa tak berdaya
B. Dan janganlah kamu menjadi beban orang lain
C. Dan janganlah kamu menyakiti orang lain
D. Dan janganlah kamu membenci orang lain
43. Susunan matan hadis yang benar berikut ini adalah ....
A. 4, 5, 3, 2, 1
B. 4, 2, 3, 5, 1
C. 4, 3, 2, 1, 5
D. 4, 1, 3, 2, 5
UAMBN - Al-Quran Hadis - Madrasah Tsanawiyah TP. 2011/2012 Utama 10
44. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Ibnu Asyakir, dijelaskan bahwa perilaku seorang muslim yang baik
dalam memandang kehidupan dunia dan akhirat adalah.
A. Menyeimbangkan antara Kehidupan dunia dan akhirat
B. Mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia
C. Mengutamaakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat
D. Kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan akhirat lebih kekal
45.
A.
B.
C.
D.
46. Maksud matan hadis
A. Rasulullah memerintahkan untuk melestarikan kehidupan binatang
B. Rasulullah melarang keras mengebiri kuda dan binatang-binatang
C. Rasulullah melarang keras mengurung dan mengebiri binatang
D. Rosulullah melaknat orang yang suka membunuh binatang
47. Menjaga dan melestarikan alam hewani adalah kewajiban kita semua, salah satu cara menjaga
kelestarian alam hewani adalah .
A. Mengoleksi hewan langka
B. Membuat taman suaka marga satwa
C. Merawat burung dalam sangkar yang bagus
D. Menangkar hewan untuk ldiperjual belikan
48.Susunan yang benar hadis tersebut adalah ....
A. 1, 4, 3, 2
B. 3, 1, 2, 4
C. 4, 3, 2, 1
D. 3, 1, 4, 2
49.
A.
B.
C.
D.
50. Berikut ini adalah salah satu perilaku dalam mengamalkan hadis tentang iman dan ibadah riwayat al-
Bazari .
A. Melakukan amal shaleh dalam setiap kesempatan
B. Mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari
C. Melakukan setiap perbuatan amal dengan ikhlas
D. Mengamalkan dzikir Laa Ilaaha illallah