Anda di halaman 1dari 27

BLOK MEDIKOLEGAL

SKENARIO 1: MATA DIOBATI MENJADI BUTA


Kelompok : B9
Ketua : Tria!!i "utri #u$i Lu%i$ &11'(''9()*+
Sekretari$ : Siti Noor ,a-.ila &11'(''9(*9+
1/ Milka Ai$0a &11'('1'1**+
(/ Na1ar Na2la Ma$tura &11'('1'('3+
4/ Ri-a0u Am%ar$i. &11'('1'(3(+
3/ S.a%ira Ali0a. &11'('1'(*5+
6/ S0ara7ia Rai.a &11'('1'(56+
*/ Uli8a Nur Aii &11'('1'()4+
5/ 9ui A-riai &11'('1'4'(+
)/ :ikri Su-ari &11'('1'4'9+
,AKULTAS KEDOKTERAN
UNI;ERSITAS 9ARSI
('1(<('14
SKENARIO
Mata Diobati Menjadi Buta
Ti-ak terima mata0a me2a-i %uta= #a$li-a %er$ama tim kua$a .ukum -ari
Lem%a!a Batua #ukum Ke$e.ata me-ata!i ke "ol-a Metro Ja0a utuk
melaporka -u!aa malpraktek -okter= >al-e$iu$ Gir$a! -i Ruma. Sakit Jakarta
E0e$ ?eter/
#a$li-a meuturka= pa-a * Maret lalu= Kemera.a pa-a mata= ka%ur pe!li.ata=
kepekaa ter.a-ap @a.a0a &ketakuta -ipotret+= !elap= mata $akit $u-a. -i$ampaika
ke -okter ,ikri Umar "ur%a 0a! kemu-ia -i-ia!o$i$ $e%a!aipe0akit uAeiti$
tu%erkulo$a/ Namu %e%erapa .ari kemu-ia $etela. -ita!ai ole. -okter "ur%a=
mata #a$li-a ti-ak kem%ali %er7u!$i ormal atau me2a-i %uta/
Semetara itu= Dokter "ur%a 0a! -itemui -i Ruma. Sakit Jakarta E0e$ ?eter
mem%ata.tela. melakuka malpraktek ter.a-ap #a$li-a/
Dalam pe!a-ua0a kerua! pe!a-ua "ol-a Metro Ja0a= #a$li-a 1ar!a Ka0u
Ma$= "ulo!a-u!= Jakarta Timur ii ti-ak me0e%utka tutua materil -a imateril
kepa-a -okter "ur%a -a Ruma. Sakit Jakarta E0e$ ?eter $e%a!aipi.ak 0a! -i-u!a
melakuka malprakter/
"e!a@ara pa$ie2u!a meuli$ka -a$ar !u!ata0a %er-a$arka:
1/ "a$al (5 a0at &1+ UUD 1936
(/ Kita% U-a!BU-a! #ukum "i-aa
4/ Kita% U-a!BU-a! #ukum "er-ata
3/ UU No/ 4* ta.u (''9 teta! Ke$e.ata
6/ UU No/ (9 ta.u (''3 teta! "raktik Ke-oktera
*/ UU No/ 33 ta.u (''9 teta!Ruma. Sakit
5/ Ko-e Etik Ke-oktera
)/ UU No/ ) ta.u 1999 teta! "erli-u!a Ko$ume
SASARAN BELAJAR
1. Memahami dan Menjelaskan Menenai Mal!"aktek
#. Memahami dan Menjelaskan Alu" $ukum Bila Dokte" Melakukan
Mal!"aktek
%. Memahami dan Menjelaskan Menenai In&o"med 'on(ent
). Memahami dan Menjelaskan Mal!"aktek Menu"ut S*a"iat Islam
1. MEMA$AMI DAN MENJELASKAN MEN+ENAI MAL,RAK-EK
1. De&inisi Mal!"aktek
Se@ara .ar7ia. CmalD mempu0ai arti C$ala.D $e-a!ka CpraktikD mempu0ai
arti Cpelak$aaaD atau Cti-akaD= $e.i!!a malpraktik %erartiC pelak$aaa atau
ti-aka 0a! $ala.D/ De7ii$i malpraktik pro7e$i ke$e.ata a-ala. kelalaia -ari
$e$eora! -okter atau pera1at utuk memper!uaka ti!kat kepa-aia -a ilmu
pe!eta.ua -alam me!o%ati -a mera1at pa$ie= 0a! la8im -iper!uaka
ter.a-ap pa$ie atau ora! 0a! terluka meurut ukura -ili!ku!a 0a! $ama
&;aleti A/ La So@iet0 -e Bie7ai$a@e Mutuelle -e Lo$ A!elo$= ?ali7oria= 196*+/
"e!ertia malpraktik me-ik meurut >MA &>orl- Me-i@al A$$o@iatio$+
a-ala. Involves the physicians failure to conform to the standard of care for
treatment of the patients condition, or a lack of skill, or negligence in providing care
to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient &a-a0a ke!a!ala
-okter utuk meerapka $ta-ar pela0aa terapi ter.a-ap pa$ie= atau kura!0a
kea.lia= atau me!a%aika pera1ata pa$ie= 0a! me2a-i pe0e%a% la!$u!
ter.a-ap ter2a-i0a @e-era pa-a pa$ie+/
Di -alam $etiap pro7e$i terma$uk pro7e$i tea!a ke$e.ata %erlaku orma etika
-a orma .ukum/ Ole. $e%a% itu apa%ila tim%ul -u!aa a-a0a ke$ala.a praktek
$u-a. $e.aru$0ala. -iukur atau -ili.at -ari $u-ut pa-a! ke-ua orma ter$e%ut/
Ke$ala.a -ari $u-ut pa-a! etika -i$e%ut ethical malpractice -a -ari $u-ut
pa-a! .ukum -i$e%ut yuridical malpractice/ #al ii perlu -i7a.ami me!i!at
-alam pro7e$i tea!a pera1ata %erlaku orma etika -a orma .ukum= $e.i!!a
apa%ila a-a ke$ala.a praktek perlu -ili.at -omai apa 0a! -ila!!ar/ Karea atara
etika -a .ukum a-a per%e-aaBper%e-aa 0a! me-a$ar me0a!kut $u%$ta$i=
otorita$= tu2ua -a $a!$i= maka ukura ormati7 0a! -ipakai utuk meetuka
a-a0a et.i@al malpra@ti@e atau 0uri-i@al malpra@ti@e -e!a $e-iri0a 2u!a %er%e-a/
9a! 2ela$ ti-ak $etiap et.i@al malpra@ti@e merupaka 0uri-i@al malpra@ti@e aka
tetapi $emua %etuk 0uri-i@al malpra@ti@e pa$ti merupaka et.i@al malpra@ti@e &Lor-
?.ie7 Ju$ti@e= 1)94+/
#. Jenis.jenis Mal!"aktek
Berpi2ak pa-a .akekat malpraktek a-ala praktik 0a! %uruk atau ti-ak $e$uai
-e!a $ta-ar pro7e$i 0a! tela. -itetepka= maka a-a %erma@amBma@am malpraktek
0a! -apat -ipia. -e!a me-a$arka pa-a ketetua .ukum 0a! -ila!!ar=
1alaupu ka-a! kala $e%uta malpraktek $e@ara la!$u! %i$a me@akup -ua atau
le%i. 2ei$ malpraktek/ Se@ara !ari$ %e$ar malprakltek -i%a!i -alam -ua !olo!a
%e$ar 0aitu mal praktik me-ik &medical malpractice+ 0a! %ia$a0a 2u!a meliputi
malpraktik etik &etichal malpractice+ -a malpraktek 0uri-ik &yuridical malpractice+/
Se-a!ka malpraktik 0uru-ik -i%a!i me2a-i ti!a 0aitu malpraktik per-ata &civil
malpractice+= malpraktik pi-aa &criminal malpractice+ -a malpraktek a-mii$tra$i
Ne!ara &administrative malpractice+/
1. Mal!"aktik Medik /medical malpractice0
Jo./D/Blum merumu$ka: Medical malpractice is a form of professional
negligence in whice miserable injury occurs to a plaintiff patient as the direct
result of an act or omission by defendant practitioner/ &malpraktik me-ik
merupaka %etuk kelalaia pro7e$$ioal 0a! me0e%a%ka ter2a-i0a luka %erat
pa-a pa$ie < pe!!u!at $e%a!ai aki%at la!$u! -ari per%uata ataupu
pem%iara ole. -okter<ter!u!uat+/
Se-a!ka rumu$a 0a! %erlaku -i -uia ke-oktera a-ala. Professional
misconduct or lack of ordinary skill in the performance of professional act, a
practitioner is liable for demage or injuries caused by malpractice/ &Malpraktek
a-ala. per%uata 0a! ti-ak %ear -ari $uatu pro7e$i atau kura!0a kemampua
-a$ar -alam melak$aaka peker2aa/ Seora! -okter %erta!!u! 2a1a% ata$
ter2a-i0a keru!ia atau luka 0a! -i$e%a%ka karea malpraktik+= $e-a!ka
2uu$ .aa7ia. merumu$ka malpraktik me-ik a-ala. kelalaia $eora! -okter
utuk memper!uaka ti!kat keterampila -a ilmu pe!eta.ua 0a! la8im
-iper!uaka -alam me!o%ati pa$ie atau ora! 0a! terluka meurut
li!ku!a 0a! $ama/
#. Mal!"aktik Etik /ethical malpractice0
Malpraktik etik a-ala. ti-aka -okter 0a! %erteta!a -e!a etika
ke-oktera= $e%a!aimaa 0a! -iatur -alam ko-e etik ke-oktera I-oe$ia 0a!
merupaka $epera!kat $ta-ar etika= pri$ip= atura= orma 0a! %erlaku utuk
-okter/
%. Mal!"aktik 1u"idis /juridical malpractice0
Malpraktik 0uri-ik a-ala. pela!!ara ataupu kelalaia -alam pelak$aaa
pro7e$i ke-oktera 0a! mela!!ar ketetua .ukum po$iti7 0a! %erlaku/
Mal!"aktik 1u"idik meliputi:
a. Malpraktik Perdata ( civil malpractice0
Malpraktik per-ata ter2a-i 2ika -okter ti-ak melakuka ke1a2i%a &i!kar
2a2i+ 0aitu ti-ak mem%erika pre$ta$i0a $e%a!aimaa 0a! tela. -i$epakati/
Ti-aka -okter 0a! -apat -ikata!orika $e%a!ai melpraktik per-ata atara lai :
a/ Ti-ak melakuka apa 0a! meurut ke$epakata 1a2i% -ilakuka
%/ Melakuka apa 0a! -i$epakati -ilakuka tapi ti-ak $empura
@/ Melakuka apa 0a! -i$epakati tetapi terlam%at
-/ Melakuka apa 0a! meurut ke$epakata ti-ak $e.aru$0a -ilakuka
Dalam ka$u$ atau !u!ata a-a0a @iAil malpra@ti@e pem%uktia0a -apat
-ilakuka -e!a -ua @ara 0aki :
1. Cara langsung
Ole. Ta0lor mem%uktika a-a0a kelalaia memakai tolak ukur a-a0a 3 D 0aki
a. Dut* /ke2ajiban0
Dalam .u%u!a per2a2ia tea!a -okter -e!a pa$ie= -okter .aru$la.
%erti-ak %er-a$arka:
A-a0a i-ika$i me-i$
Berti-ak $e@ara .atiB.ati -a teliti
Beker2a $e$uai $ta-ar pro7e$i
Su-a. a-a i7orme- @o$et/
%/ De"eli(tion o& Dut* &pe0impa!a -ari ke1a2i%a+
Jika $eora! -okter melakuka ti-aka me0impa! -ari apa 0a! $e.aru$0a
atau ti-ak melakuka apa 0a! $e.aru$0a -ilakuka meurut $ta-ar- pro7e$i0a=
maka -okter -apat -iper$ala.ka/
@/ Di"e(t 'ause &.u%u!a $e%a% aki%at 0a! 0ata+
-/ Damae &keru!ia+
0aitu $e!ala $e$uatu 0a! -ira$aka ole. pa$ie $e%a!ai keru!ia aki%at -ari
la0aa ke$e.ata < ke-oktera 0a! -i%erika ole. pem%eri la0aa/
2. Cara tidak langsung
?ara ti-ak la!$u! merupaka @ara pem%uktia 0a! mu-a. %a!i pa$ie=
0aki -e!a me!a2uka 7aktaB7akta 0a! -i-erita ole.0a $e%a!ai .a$il la0aa
pera1ata &-oktri re$ ip$a loEuitur+/ Doktri re$ ip$a loEuitur -apat -iterapka
apa%ila 7aktaB7akta 0a! a-a memeu.i kriteria:
a/ ,akta ti-ak mu!ki a-a<ter2a-i apa%ila -okter ti-ak lalai
%/ ,akta itu ter2a-i mema! %era-a -alam ta!!u! 2a1a% -okter
@/ ,akta itu ter2a-i tapa a-a kotri%u$i -ari pa$ie -e!a perkataa lai ti-ak
a-a @otri%utor0 e!li!e@e/
b. Malpraktik Pidana ( criminal malpractice )
Malpraktik pi-aa ter2a-i= 2ika per%uata 0a! -ilakuka maupu ti-ak
-ilakuka memeu.i rumu$a u-a!Bu-a! .ukum pi-aa/ "er%uata ter$e%ut
-apat %erupa per%uata po$iti7 &melakuka $e$uatu+ maupu e!atiAe &ti-ak
melakuka $e$uatu+ 0a! merupaka per%uata ter@ela &actus reus+= -ilakuka
-e!a $ikap %ati 0a! $la. &mens rea+ %erupa ke$e!a2aa atau kelalauia/
?oto. malpraktik pi-aa -e!a $e!a2a a-ala. :
a/ Melakuka a%or$i tapa ti-aka me-ik
%/ Me!u!kapka ra.a$ia ke-iFoktera -e!a $e!a2a
@/ Ti-ak mem%erika pertolo!a kepa-a $e$eora! 0a! -alam kea-aa -arurat
-/ Mem%uat $urat ketera!a -okter 0a! i$i0a ti-ak %ear
e/ Mem%uat Ai$um et repertum ti-ak %ear
7/ Mem%erika ketera!a 0a! ti-ak %ear -i pe!a-ila -ala kapa$ita$0a
$e%a!ai a.li/
?oto. malpraktik pi-aa karea kelalaia:
a/ Kura! .atiB.ati $e.i!!a me0e%a%ka !uti! terti!!al -iperut
%/ Kura! .atiB.ati $e.i!!a me0e%a%ka pa$ie luka %erat atau mei!!al
@/ Malpraktik A-mii$tra$i Ne!ara (administrative malpractice+
c. Administrative malpractice (Miseasance)
Malpraktik a-mii$tra$i ter2a-i 2ika -okter me2alaka pro7e$i0a
ti-ak me!i-a.ka ketetuaBketetua .ukum a-mii$tra$i Ne!ara/
Mi$al0a:
a/ Me2alaka praktik ke-oktera tapa i2i
%/ Me2alaka praktik ke-oktera ti-ak $e$uai -e!a
ke1ea!a0a
@/ Melakuka praktik ke-oktera -e!a i2i 0a! $u-a. ka-al1ar$a/
-/ Ti-ak mem%uat rekam me-ik/
%. ,enananan
Seora! -okter atau -okter !i!i 0a! me0impa! -ari $ta-ar pro7e$i -a
melakuka ke$ala.a pro7e$i %elum tetu melakuka malpraktik me-i$ 0a! -apat
-ipi-aa= malpraktik me-i$ 0a! -ipi-aa mem%utu.ka pem%uktia a-a0a u$ur
@ulpa lata atau kalalaia %erat -a pula %eraki%at 7atal atau $eriu$ &Amel= ,re-=
1991+/ #al ii $e$uai -e!a ketetua "a$al 469 KU#"= pa$al 4*'= pa$al 4*1 KU#"
0a! -i%utu.ka pem%uktia @ulpa lata -ari -okter atau -okter !i!i/
De!a -emikia utuk pem%uktia malpraktik $e@ara .ukum pi-aa meliputi
u$ur :
1+ Tela. me0impa! -ari $ta-ar pro7e$i ke-okteraG
(+ Memeu.i u$ur @ulpa lata atau kelalaia %eratG -a
4+ Ti-aka meim%ulka aki%at $eriu$= 7atal -a mela!!ar pa$al 469= pa$al
4*'= KU#"/
A-apu u$urBu$ur -ari pa$al 469 -a pa$al 4*' $e%a!ai %erikut :
1+ A-a0a u$ur kelalaia &@ulpa+/
(+ A-a0a 1u2u- per%uata tertetu /
4+ A-a0a aki%at luka %erat atau mati0a ora! lai/
3+ A-a0a .u%u!a kau$al atara 1u2u- per%uata -e!a aki%at kematia
ora! lai itu/
Ti!a ti!kata @ulpa:
?ulpa lata : $a!at ti-ak %er.atiB.ati &@ulpa lata+= ke$ala.a $eriu$= $em%roo
&!ro$$ 7ault or e!le@t+
?ulpa leAi$ : ke$ala.a %ia$a &or-iar0 7ault or e!le@t+
?ulpa leAi$$ima : ke$ala.a ri!a &$li!.t 7ault or e!le@t+ &Bla@k 1959 .al/ (31+
Dalam pem%uktia perkara per-ata= pi.ak 0a! me-alilka $e$uatu .aru$
me!a2uka %uktiB%ukti0a/ Dalam .al ii -apat -ipa!!il $ak$i a.li utuk -imita
pe-apat0a/ Jika ke$ala.a 0a! -ilakuka $u-a. -emikia 2ela$0a &re$ ip$a
loEuitur= t.e t.i! $peak$ 7or it$el7+ $e.i!!a ti-ak -iperluka $ak$i a.li la!i= maka
%e%a pem%uktia -apat -i%e%aka pa-a -okter0a/
). As!ek $ukum dan Sanksi
1/ U-a!BU-a! Repu%lik I-oe$ia omor (4 ta.u 199( teta! Ke$e.ata
(/ "a$al 469 H 4*' KU#" "i-aa
"a$al 469 KU#"
Bara! $iapa karea ke$ala.a &kealpaa0a+ me0e%a%ka ora! lai
mati= -ia@am -e!a pi-aa pe2ara pali! lama lima ta.u atau pi-aa
kuru!a pali! lama $atu ta.u
"a$al 4*' KU#"
&1+ Bara! $iapa karea kealpaa0a me0e%a%ka ora! lai me-apat lukaB
luka %ert= -ia@am -e!a pi-aa pe2ara pali! lama lima ta.u atau
kuru!a pali! lama $atu ta.u
&(+ Bara! $iapa karea kealpaa0a me0e%a%ka ora! lai lukaBluka
$e-emikia rupa $e.i!!a tim%ul pe0akit atau .ala!a me2a-ika
peker2aa 2a%ata atau pe@aria $elama 1aktu tertemtu= -ia@am -e!a
pi-aa pe2ara pali! lama Sem%ila %ula atau -e-a pali! ti!!i ti!a
ratu$ rupia./
4/ U-a!B U-a! Repu%lik I-oe$ia Nomor (9 ta.u (''3 teta! "raktik
Ke-oktera
3. ,en(eahan
a. !paya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan
De!a a-a0a ke@e-eru!a ma$0arakat utuk me!!u!at tea!a me-i$ karea
a-a0a malpraktek -i.arapka tea!a -alam me2alaka tu!a$0a $elalu %erti-ak
.atiB.ati= 0aki:
Ti-ak me2a2ika atau mem%eri !ara$i aka ke%er.a$ila upa0a0a= karea
per2a2ia %er%etuk -a0a upa0a &i$pai! Aer%itei$+ %uka per2a2ia aka
%er.a$il &re$ultaat Aer%itei$+/
Se%elum melakuka iterAe$i a!ar $elalu -ilakuka i7orme- @o$et/
Me@atat $emua ti-aka 0a! -ilakuka -alam rekam me-i$/
Apa%ila ter2a-i kera!uBra!ua= ko$ulta$ika kepa-a $eior atau -okter/
Memperlakuka pa$ie $e@ara mau$ia1i -e!a memper.atika $e!ala
kebutuhannya.
Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat
sekitarnya.
b. !paya menghadapi tuntutan hukum
Apa%ila upa0a ke$e.ata 0a! -ilakuka kepa-a pa$ie ti-ak memua$ka $e.i!!a
pera1at me!.a-api tututa .ukum= maka tea!a ke$e.ata $e.aru$0ala. %er$i7at
pa$i7 -a pa$ie atau keluar!a0ala. 0a! akti7 mem%uktika kelalaia tea!a
ke$e.ata/
Apa%ila tu-u.a kepa-a ke$e.ata merupaka @rimial malpra@ti@e= maka tea!a
ke$e.ata -apat melakuka :
a/ I7ormal -e7e@e= -e!a me!a2uka %ukti utuk mea!ki$< me0a!kal
%a.1a tu-u.a 0a! -ia2uka ti-ak %er-a$ar atau ti-ak meu2uk pa-a -oktriB
-oktri 0a! a-a= mi$al0a pera1at me!a2uka %ukti %a.1a 0a! ter2a-i %uka
-i$e!a2a= aka tetapi merupaka ri$iko me-ik &ri$k o7 treatmet+= atau
me!a2uka ala$a %a.1a -iri0a ti-ak mempu0ai $ikap %ati &me rea+
$e%a!aimaa -i$0aratka -alam perumu$a -elik 0a! -itu-u.ka/
%/ ,ormal<le!al -e7e@e= 0aki melakuka pem%elaa -e!a me!a2uka atau
meu2uk pa-a -oktriB-oktri .ukum= 0aki -e!a me0a!kal tututa
-e!a @ara meolak u$urBu$ur perta!!u! 2a1a%a atau melakuka
pem%elaa utuk mem%e%a$ka -iri -ari perta!!u! 2a1a%a= -e!a
me!a2uka %ukti %a.1a 0a! -ilakuka a-ala. pe!aru. -a0a pak$a/
Ber%i@ara me!eai pem%elaa= a-a %aik0a pera1at me!!uaka 2a$a
pea$e.at .ukum= $e.i!!a 0a! $i7at0a teki$ pem%elaa -i$era.ka kepa-a0a/
"a-a perkara per-ata -alam tu-u.a @iAil malpra@ti@e -imaa pera1at -i!u!at
mem%a0ar !ati ru!i $e2umla. ua!= 0a! -ilakuka a-ala. memeta.ka -alilB-alil
pe!!u!at= karea -alam pera-ila per-ata= pi.ak 0a! me-alilka .aru$
mem%uktika -i pe!a-ila= -e!a perkataa lai pa$ie atau pe!a@ara0a .aru$
mem%uktika -alil $e%a!ai -a$ar !u!ata %a.1a ter!u!at &pera1at+ %erta!!u!
2a1a% ata$ -erita &-ama!e+ 0a! -ialami pe!!u!at/
Utuk mem%uktika a-a0a @iAil malpra@ti@e ti-akla. mu-a.= utama0a ti-ak
-iketemuka0a 7akta 0a! -apat %er%i@ara $e-iri &re$ ip$a loEuitur+= apala!i utuk
mem%uktika a-a0a ti-aka meterlatarka ke1a2i%a &-ereli@tio o7 -ut0+ -a
a-a0a .u%u!a la!$u! atara meterlatarka ke1a2i%a -e!a a-a0a
ru$ak0a ke$e.ata &-ama!e+= $e-a!ka 0a! .aru$ mem%uktika a-ala. ora!B
ora! a1am -i%i-a! ke$e.ata -a .al iila. 0a! me!utu!ka tea!a
pera1ata/
#. MEMA$AMI DAN MENJELASKAN BILA SEORAN+ DOK-ER
MELAK4KAN MAL,RAK-EK
MAJELIS KE$ORMA-AN E-IK KEDOK-ERAN /MKEK0
MKEK &Ma2eli$ Ke.ormata Etik Ke-oktera+ a-ala. %a-a otoom IDI 0a!
%erta!!u! 2a1a% me!koor-ia$i ke!iata iteral or!ai$a$i -alam pe!em%a!a
ke%i2aka= pem%iaa pelak$aaa -a pe!a1a$a peerapa etika ke-oktera/
Dalam .al pe!em%a!a -a pelak$aaa ke%i2aka 0a! %er$i7at a$ioal
-a $trate!i$= MKEK 1a2i% me-apat per$etu2ua -alam 7orum Mu$0a1ara.
"impia "u$at/
MKEK -i%etuk pa-a ti!kat pu$at= 1ila0a.= -a @a%a!/ MKEK -i ti!kat
@a%a! -i%etuk apa%ila -ia!!ap perlu ata$ pertim%a!a -a per$etu2ua -ari
MKEK 1ila0a./ MKEK %erta!!u! 2a1a% kepa-a muktamar mu$0a1ara. 1ila0a.
-a mu$0a1ara. @a%a! $e$uai -e!a ti!kat kepe!uru$a/ Ma$a 2a%ata MKEK
$ama -e!a "B IDI Kepe!uru$a MKEK $ekura!Bkura!0a ter-iri -ari ketua=
$ekretari$= -a a!!ota/ MKEK 1ila0a. -a @a%a! me!a-aka koor-ia$i -e!a
pe!uru$ 1ila0a. -a pe!uru$ @a%a!= $e$uai -e!a ti!kat kepe!uru$a/
Tu!a$ -a 1e1ea!
Melak$aaka i$i a!!ara -a$ar -a a!!ara ruma. ta!!a $erta $emua
keputu$a 0a! -itetapka muktamar/
Melakuka tu!a$ %im%i!a= pe!a1a$a -a peilaia -alam pelak$aaa
etik ke-oktera= terma$uk per%uata a!!ota 0a! mela!!ar ke.ormata -a
tra-i$i lu.ur ke-oktera/
Memper2ua!ka a!ar etik ke-oktera -apat -ite!akka -i I-oe$ia/
Mem%erika u$ul -a $ara -imita atau ti-ak -imita kepa-a pe!uru$ %e$ar=
pe!uru$ 1ila0a. -a pe!uru$ @a%a!= $erta kepa-a Ma2eli$ Kole!ium
Ke-oktera I-oe$ia/
Mem%ia .u%u!a %aik -e!a ma2eli$ atau i$ta$i 0a! %er.u%u!a
-e!a etik pro7e$i= %aik pemerita. maupu or!ai$a$i pro7e$i lai/
Berta!!u! 2a1a% kepa-a muktamar= mu$0a1ara. 1ila0a. -a mu$0a1ara.
@a%a!/
Ma7aat "e-oma MKEK
"e-oma MKEK ii merupaka 2a%ara -a pe-oma pelak$aaa -ari A!!ara
Da$ar -a A!!ara Ruma. Ta!!a IDI teta! MKEK -alam ra!ka pe!atura
$u%$ta$i etika ke-oktera %a!i $etiap pe!a%-ia pro7e$i -okter -i I-oe$ia=
pee!aka= pe!a1a$a= %im%i!a= peilaia pelak$aaa= pe2atu.a $ak$i etika=
re.a%ilita$i &pemuli.a .akB.ak pro7e$i+= -a iterak$i kelem%a!aa MKEK -e!a
$e$ama pera!kat -a 2a2ara iteral IDI atau lem%a!a etika lai0a -i luar IDI/
Statu$ MKEK:
o Se%a!ai %a-a otoom IDI
o Se!ala keputu$a0a -i %i-a! etika ti-ak-ipe!aru.i pe!uru$ IDI
o Keputu$a MKEK me!ikat pe!uru$ IDI
Ke1a2i%a MKEK
1+ MKEK 1a2i% ikut memperta.aka .u%u!a -okter H pa$ie $e%a!ai
.u%u!a keper@a0aa/
(+ MKEK "u$at memperta!!u!2a1a%ka kier2a -ari pro!ram ker2a0a
kepa-a Muktamar= MKEK >ila0a. kepa-a Mu$0a1ara. >ila0a. IDI -a
MKEK ?a%a! ke Rapat A!!ota ?a%a! IDI $etempat
4+ MKEK 1a2i% me0impa kera.a$iaa me-ik ka$u$ 0a! -i$i-a!ka0a
apa%ila $e@ara ek$pli$it -imita ole. pa$ie pe!a-u/
3+ MKEK "u$at -alam %ata$ kemampua0a 1a2i% mei!katka kapa$ita$
pe!eta.ua= $ikap -a ketrampila a!!ota MKEK >ila0a. -a ?a%a!
0a! memerluka0a/
,u!$i
"erkara 0a! -apat -iputu$ka -i ma2eli$ ii $a!at %erAaria$i 2ei$0a/ Di
MKEK IDI >ila0a. DKI Jakarta -iputu$ perkaraBperkara pela!!ara etik -a
pela!!ara -i$ipli pro7e$i= 0a! -i$u$u -alam %e%erapa ti!kat %er-a$arka -era2at
pela!!ara0a
"utu$a MKEK ti-ak -itu2uka utuk kepeti!a pera-ila= ole. karea0a
ti-ak -apat -iper!uaka $e%a!ai %ukti -i pe!a-ila= ke@uali ata$ perita.
pe!a-ila -alam %etuk permitaa ketera!a a.li/ Sala. $eora! a!!ota MKEK
-apat mem%erika ke$ak$ia a.li -i pemerik$aa pe0i-ik= ke2ak$aa ataupu -i
per$i-a!a= me2ela$ka teta! 2ala0a per$i-a!a -a putu$a MKEK/ Sekali
la!i= .akim pe!a-ila ti-ak terikat utuk $epa.am -e!a putu$a MKEK/
Ek$eku$i "utu$a MKEK >ila0a. -ilak$aaka ole. "e!uru$ IDI >ila0a.
-a<atau "e!uru$ ?a%a! "er.impua "ro7e$i 0a! %er$a!kuta/ K.u$u$ utuk
SI"= ek$eku$i0a -i$era.ka kepa-a Dia$ Ke$e.ata $etempat/ Apa%ila ek$eku$i
tela. -i2alaka maka -okter tera-u meerima ketera!a tela. me2alaka putu$a/
Tata@ara "e!elolaa
a/ Ketua MKEK -ipili. -a -itetapka -alam muktamar= mu$0a1ara. 1ila0a.
-a mu$0a1ara. @a%a!/
%/ "e!uru$ MKEK a-ala. a!!ota %ia$a/
@/ Ketua MKEK ti!kat pu$at -ipili. -alam $i-a! k.u$u$ MKEK -i muktamar
-a -ikuku.ka -alam $i-a! pleo muktamar/
-/ MKEK $e!era me2alaka tu!a$Btu!a$0a $etela. $ele$ai0a muktamar=
mu$0a1ara. 1ila0a.= -a mu$0a1ara. @a%a!/
e/ MKEK -apat melakuka ke!iata ata$ ii$iati7 $e-iri ataupu ata$ u$ul $erta
permitaa/
7/ MKEK me!a-aka pertemua %erkala $e$ama pe!uru$ ataupu -e!a
pi.ak lai 0a! -itetuka $e-iri ole. MKEK/
MAJELIS KE$ORMA-AN DISI,LIN KEDOK-ERAN INDONESIA
/MKDKI0
MKDKI a-ala. lem%a!a 0a! %er1ea! utuk :
1/ Meetuka a-a ti-ak0a ke$ala.a 0a! -ilakuka -okter -a -okter !i!i
-alam peerapa -i$ipli ilmu ke-oktera -a ke-oktera !i!i/
(/ Meetapka $ak$i -i$ipli/
Se$uai -e!a UU "RADOK NO/(9 Ta.u (''3 "a$al 66 a0at &1+ 0a! %eri$i
IMee!akka -i$ipli -okter -a -okter !i!i -alam pe0ele!!araa praktil
ke-oktera/
Tu2ua pee!aka -i$ipli a-ala. :
1/ Mem%erika perli-u!a kepa-a pa$ie/
(/ Me2a!a mutu -okter<-okter !i!i/
4/ Me2a!a ke.ormata pro7e$i ke-oktera<ke-oktera !i!i/
Ke-u-uka -a Kea!!otaa MKDKI
MKDKI $e%a!ai lem%a!a otoom -ari Ko$il Ke-oktera I-oe$ia/ Ma2eli$ ii
-i%etuk -iti!kat pu$at -a proAi$i/ A!!ota MKDKI ter-iri -ari 4 ora! -okter
-ari or!ai$a$i pro7e$i= 1 ora! -okter -ari a$o$ia$i ruma. $akit &-alam .al ii
"ERSI+= -a 4 ora! $ar2aa .ukum/ A!!otaBa!!ota -alam ma2eli$ -itetapka ole.
meteri ata$ u$ula or!ai$a$i pro7e$i/ Ma$a %akti MKDKI a-ala. 6 ta.u -a -apat
-iu$ulka kem%ali utuk 1 kali ma$a 2a%ata la!i/
Tu!a$ MKDKI :
a/ meerima pe!a-ua= memerik$a= -a memutu$ka ka$u$ pela!!ara
-i$ipli -okter -a -okter !i!i 0a! -ia2uka -a
%/ me0u$u pe-oma -a tata @ara pea!aa ka$u$ pela!!ara -i$ipli
-okter atau -okter !i!i/
Dalam melak$aaka tu!a$ MKDKI mempu0ai 1e1ea!:
a+ meerima pe!a-ua pela!!ara -i$ipli -okter -a -okter !i!i
%+ meetapka 2ei$ pe!a-ua pela!!ara -i$ipli atau pela!!ara etika atau
%uka ke-ua0a
@+ memerik$a pe!a-ua pela!!ara -i$ipli -okter -a -okter !i!i
-+ memutu$ka a-a ti-ak0a pela!!ara -i$ipli -okter -a -okter !i!i
e+ meetuka $ak$i ter.a-ap pela!!ara -i$ipli -okter -a -okter !i!i
7+ melak$aaka keputu$a MKDKI
!+ me0u$u tata @ara pea!aa ka$u$ pela!!ara -i$ipli -okter -a -okter
!i!i
.+ me0u$u %uku pe-oma MKDKI -a MKDKIB"
i+ mem%ia= me!koor-ia$ika -a me!a1a$i pelak$aaa tu!a$ MKDKIB"
2+ mem%uat -a mem%erika pertim%a!a u$ula pem%etuka MKDKIB"
kepa-a Ko$il Ke-oktera I-oe$ia
k+ me!a-aka $o$iali$a$i= pe0ulu.a= -a -i$emia$i teta! MKDKI -a -a
MKDKIB" me@atat -a me-okumeta$ika pe!a-ua= pro$e$ pemerik$aa=
-a keputu$a MKDKI/
Di$ipli Ke-oktera
Di$ipli ke-oktera %erarti kepatu.a meerapka aturaBatura atau
ketetua peerapa keilmua -alam pelak$aaa pela0aa/ Le%i. k.u$u$ la!i 0aitu
kepatu.a meerapka kai-a.Bkai-a. peatalak$aaa klii$ 0a! me@akup
pee!aka -ia!o$i$= ti-aka pe!o%ata= meetapka pro!o$i$= -e!a $ta-ar
atau i-ikator -ari Sta-ar Kompete$i= Sta-ar "erilaku Eti$= Sta-ar A$u.a Me-i$
-a Sta-ar Klii$
Tu2ua "ee!aka Di$ipli Ke-oktera
Tu2ua utama a-ala. utuk protek$i pa$ie/ Tu2ua lai0a 0aitu utuk
me2a!a mutu -okter atau -okter !i!i -a 2u!a utuk me2a!a ke.ormata pro7e$i
ke-oktera atau ke-oktera !i!i/
"ela!!ara Di$ipli
Se$uai putu$a KKI No/ 15<KKI<KE"<;III<(''*
1/ Ke!a!ala peatalak$aaa pa$ie ole. karea:
- Keti-ak@akapa &I@ompete@e+
- Kelalaia &Gro$$ Ne!li!e@e+
(/ "erilaku ter@ela &meurut ukura pro7e$i+
4/ Keti-akla0aka 7i$ik -a metal &U7it to pra@ti@e+
Atau -e!a kata lai
Ti-ak memeu.i:
1/ Sta-ar- o7 @are= ?lii@al Sta-ar-
(/ Sta-ar- o7 @ompete@e
4/ Sta-ar- o7 pro7e$$ioal atitu-e
Betuk "ela!!ara Di$ipli Ke-oktera
1/ Ti-ak kompete
(/ Ti-ak meru2uk
4/ Dokter atau -okter !i!i pe!!ati ti-ak -i%erita.u ke pa$ie= Ti-ak memiliki
SI"
3/ Ti-ak la0ak praktik &ke$e.ata 7i$ik -a metal+
6/ Kelalaia -alam peatalak$aaa pa$ie
*/ "emerik$aa -a pe!o%ata %erle%i.a
5/ Ti-ak mem%erika i7orma$i 0a! 2u2ur
)/ Ti-ak a-a i7orme- @o$et
9/ Ti-ak mem%uat atau meimpa rekam me-i$
1'/ "e!.etia ke.amila tapa i-ika$i me-i$
11/ Eut.aa$ia
1(/ "eerapa pela0aa 0a! %elum -iterima ilmu ke-oktera
14/ "eelitia klii$i tapa per$etu2ua eti$/
13/ Ti-ak mem%eri pertolo!a -arurat/
16/ Meolak atau me!.etika pe!o%ata tapa ala$a 0a! $a.
1*/ Mem%uka ra.a$ia me-i$ tapa i8i
15/ Mem%uat ketera!a me-i$ ti-ak %ear
1)/ Ikut $erta ti-aka pe0ik$aa
19/ "ere$epa o%at p$ikotropik<arkotik tapa i-ika$i
('/ "ele@e.a $ek$ual= iitimi-a$i= -a kekera$a
(1/ "e!!uaa !elar aka-emik atau pro7e$i pal$u
((/ Meerima komi$i ter.a-ap ru2uka atau re$epa
(4/ "e!iklaa -iri 0a! me0e$atka
(3/ STR= SI"= Serti7ika kompete$i ti-ak $a.
(6/ Im%ala 2a$a ti-ak $e$uai ti-aka/
"ro$e$ "e!a-ua "ela!!ara
-A$A, ,ENE+AKAN DISI,LIN OLE$ MKDKI
-A$A, 15 "#$%&'"(A'")#A* &'A(% ('A+AP "#$%&'"(A&")
"ENGADUAN (!MI""I#$%
;ERI,IKASI
"EMERIKSAAN A>AL OLE# M"A
IN;ESTIGASI &I$&'I()+
-A$A, #5 A,-!,"CA')./ &'A(% (P%M%."0&AA# ,A# 0%P!'!&A#)
"EMERIKSAAN DISI"LIN OLE# M"D
"EMBUKTIAN
"ENGAMBILAN KE"UTUSAN
-A$A, %5 ,"&P)&"'")#A* &'A(% (P%#/AMPA"A#0%P!'!&A#)
"EMBA?AAN KE"UTUSAN
"ENGAJUAN KEBERATAN TERADU &JIKA ADA+
"EN9AM"AIAN KE"UTUSAN KE"ADA "I#AK TERKAIT
"ela!!ara -i$ipli ke-oktera a-ala. pela!!ara ter.a-ap aturaBatura
-a<atau ketetua -alam peerapa -i$ipli ilmu ke-oktera<ke-oktera !i!i/
Dokter<-okter !i!i -ia!!ap mela!!ar -i$ipli ke-oktera %ila :
1/ Melakuka praktik -e!a ti-ak kompete
(/ Ti-ak melakuka tu!a$ -a ta!!u! 2a1a% pro7e$ioal0a -e!a %aik
&-alam .al ii ti-ak me@apai $ta-arB$ta-ar -alam praktik ke-oktera+
4/ Berperilaku ter@ela 0a! meru$ak marta%at -a ke.ormata pro7e$i0a
9a! terma$uk pela!!ara -i$ipli ke-oktera<ke-oktera !i!i atara lai
keti-ak2u2ura -alam %erpraktik= %erpraktik -e!a keti-akmampua 7i$ik -a
metal= mem%uat lapora me-i$ 0a! ti-ak %ear= mem%erika J2amia
ke$em%u.aJ kepa-a pa$ie= meolak mea!ai pa$ie tapa ala$a 0a! la0ak=
mem%erika ti-aka me-i$ tapa per$etu2ua pa$ie<keluar!a= melakuka pele@e.a
$ek$ual= meelatarka pa$ie pa-a $aat mem%utu.ka pea!aa $e!era=
me!i$truk$ika atau melakuka pemerik$aa tam%a.a<pe!o%ata 0a! %erle%i.a=
%eker2a ti-ak $e$uai $ta-ar a$u.a me-i$= -$%
Suatu pe!a-ua -iputu$ka me2a-i ke1ea!a MKDKI apa%ila :
1/ Dokter<-okter !i!i 0a! -ia-uka tela. terre!i$tra$i -i Ko$il Ke-oktera
I-oe$ia/
(/ Ti-aka me-i$ 0a! -ilakuka ole. -okter<-okter !i!i 0a! -ia-uka ter2a-i
$etela. ta!!al * Okto%er (''3 &$etela. -iu-a!ka0a UU Nomor (9 Ta.u
(''3 teta! "raktik Ke-oktera+
4/ Ter-apat .u%u!a pro7e$ioal -okterBpa$ie -alam ke2a-ia ter$e%ut
3/ Ter-apat -u!aa kuat a-a0a pela!!ara -i$ipli ke-oktera<ke-oktera !i!i
Jika keempat kriteria ter$e%ut terpeu.i= aka -ila2utka -e!a pemerik$aa ole.
Ma2eli$ "emerik$a Di$ipli &M"D+
Dalam 7ormulir pe!a-ua= ter-apat %e%erapa i7orma$i 0a! .aru$ -i%erika= atara
lai :
1/ I-etita$ pe!a-u<pelaporG
(/ I-etita$ pa$ie &2ika pe!a-u %uka pa$ie+G
4/ Nama -a tempat praktik -okter<-okter !i!i 0a! -ia-ukaG
3/ >aktu ti-aka -ilakukaG
6/ Ala$a pe!a-ua -a kroolo!i$G
*/ "er0ataa teta! ke%eara pe!a-ua= -$%
Setela. $emua kele!kapa -ata pe!a-ua -iterima= A-a aka me-apatka
ta-a terima pe!a-ua &%eri$i omor re!i$ter pe!a-ua+/ Setela. -ilakuka
Aeri7ika$i= pe!a-ua aka -ita!ai ole. Ma2eli$ "emerik$a A1al ataupu Ma2eli$
"emerik$a Di$ipli/
Se$uai UU "raktik Ke-oktera= $ak$i -i$ipli -alam keputu$a MKDKI -apat
%erupa:
1/ "em%eria peri!ata tertuli$
(/ Rekome-a$i pe@a%uta Surat Ta-a Re!i$tra$i &STR+ atau Surat I8i "raktik
&SI"+G -a<atau
4/ Ke1a2i%a me!ikuti pe-i-ika atau pelati.a -i i$titu$i pe-i-ika
ke-oktera atau ke-oktera !i!i
MKDKI -apat mea!ai permitaa !ati ru!i<kompe$a$i 0a! -ia2uka
ter.a-ap -okter tera-u:
1/ MKDKI %er1ea! utuk meetuka a-a ti-ak0a pela!!ara -i$ipli ole.
-okter<-okter !i!i
(/ MKDKI %er1ea! meetapka $ak$i -i$ipli kepa-a -okter<-okter !i!i 0a!
-i0ataka mela!!ar -i$ipli ke-oktera<ke-oktera !i!i
4/ MKDKI ti-ak mea!ai $e!keta atara -okter -a pa$ie<keluar!a0a
3/ MKDKI ti-ak mea!ai perma$ala.a !ati ru!i 0a! -ia2uka
pa$ie<keluar!a0a
Keputu$a MKDKI %er$i7at 7ial -a me!ikat -okter<-okter !i!i 0a!
-ia-uka= KKI= Departeme Ke$e.ata= Dia$ Ke$e.ata Ka%upate<Kota= $erta
i$ta$i terkait/ Dokter<-okter !i!i 0a! -ia-uka -apat me!a2uka ke%erata
ter.a-ap keputu$a MKDKI kepa-a Ketua MKDKI -alam 1aktu $elam%atBlam%at0a
4' .ari $e2ak -i%a@aka atau -iterima0a keputu$a ter$e%ut -e!a me!a2uka
%ukti %aru 0a! me-uku! ke%erata0a
%. MEMA$AMI DAN MENJELASKAN MEN+ENAI IN6ORMED 'ON'EN-
1. De&inisi
Meurut "ermeke$ No/6)6<Meke$<"er<IK<19)9= "TM %erarti Dper$etu2ua
0a! -i%erika pa$ie atau keluar!a0a ata$ -a$ar pe2ela$a me!eai ti-aka
me-ik 0a! aka -ilakuka ter.a-ap pa$ie ter$e%utD/ Dari pe!ertia -i ata$ "TM
a-ala. per$etu2ua 0a! -iperole. -okter $e%elum melakuka pemerik$aa=
pe!o%ata atau ti-aka me-ik apapu 0a! aka -ilakuka/
#. -ujuan
Tu2ua -ari informed consent a-ala. a!ar pa$ie me-apat i7orma$i 0a!
@ukup utuk -apat me!am%il keputu$a ata$ terapi 0a! aka -ilak$aaka/
I7orme- @o$et 2u!a %erarti me!am%il keputu$a %er$ama/ #ak pa$ie utuk
meetuka a$i%0a -apat terpeu.i -e!a $empura apa%ila pa$ie tela.
meerima $emua i7orma$i 0a! ia perluka $e.i!!a ia -apat me!am%il keputu$a
0a! tepat/ Keke@ualia -apat -i%uat apa%ila i7orma$i 0a! -i%erika -apat
me0e%a%ka !u@a!a p$iki$ pa-a pa$ie/
Dokter .aru$ me0a-ari %a.1a i7orme- @o$et memiliki -a$ar moral -a etik
0a! kuat/ Meurut merican *ollege of Physicians +thics Manual= pa$ie .aru$
me-apat i7orma$i -a me!erti teta! ko-i$i0a $e%elum me!am%il keputu$a/
Ber%e-a -e!a teori ter-a.ulu 0a! mema-a! ti-ak a-a0a i7orme- @o$et
meurut .ukum pe!aia0aa= kii .al ii -ia!!ap $e%a!ai kelalaia/ I7orma$i 0a!
-i%erika .aru$ le!kap= ti-ak .a0a %erupa 2a1a%a ata$ perta0aa pa$ie/
%. Man&aat
a/ "erli-u!a pa$ie utuk $e!ala ti-aka me-ik/ "erlakua me-ik ti-ak
-iketa.ui<-i$a-ari pa$ie<keluar!a= 0a! $e.aru$0a ti-ak -ilakuka ataupu
0a! meru!ika<mem%a.a0aka -iri pa$ie/
%/ "erli-u!a tea!a ke$e.ata ter.a-ap ter2a-i0a aki%at 0a! ti-ak ter-u!a
$erta -ia!!ap mera!uka pi.ak lai/ Tak $elama0a ti-aka -okter %er.a$il=
tak ter-u!a mala. meru!ika pa$ie me$kipu -e!a $a!at .atiB.ati= $e$uai
-e!a SO"/ "eri$ti1a ter$e%ut %i$a Dri$k o7 treatmetD ataupu Derror
2u-!emetD/
). Bentuk
a. Im!lied 'onst"u(ti7e 'onsent /Keadaan Biasa0
Ti-aka 0a! %ia$a -ilakuka= tela. -iketa.ui= tela. -ime!erti ole.
ma$0arakat umum= $e.i!!a ti-ak perlu la!i -i%uat tertuli$/ Mi$al0a
pe!am%ila -ara. utuk la%oratorium= $utika= atau .e@ti! luka ter%uka/
b. Im!lied Eme"en(* 'onsent /Keadaan +a2at Da"u"at0
Bila pa$ie -alam ko-iri !a1at -arurat $e-a!ka -okter perlu
melakuka ti-aka $e!era utuk me0elematka 0a1a pa$ie $emetara
pa$ie -a keluar!a0a ti-ak %i$a mem%uat per$etu2ua $e!era/ Seperti ka$u$
$e$ak a7a$= .eti a7a$= .eti 2atu!/
(. E8!"essed 'onsent /Bisa Lisan9-e"tulis Be"si&at Khusus0
"er$etu2ua 0a! -i0ataka %aik li$a ataupu tertuli$= %ila 0a! aka
-ilakuka mele%i.i pro$e-ur pemerik$aa atau ti-aka %ia$a/ Mi$al0a
pemerik$aa Aa!ial= pe@a%uta kuku= ti-aka pem%e-a.a<opera$i= ataupu
pe!o%ata<ti-aka iAa$iAe/
3. ,e"setujuan
Betuk per$etu2ua atau peolaka
Ruma. $akit memiliki tu!a$ utuk me2ami %a.1a i7orme- @o$et $u-a.
-i-apat/ I$tila. utuk kelalaia ruma. $akit ter$e%ut 0aitu D7rau-ulet @o@ealmetD/
"a$ie 0a! aka me2alai opera$i me-apat pe2ela$a -ari $eora! -okter %e-a.
amu -iopera$i ole. -okter lai -apat $a2a meutut malpraktik -okter 0a! ti-ak
me!opera$i karea kura!0a i7orme- @o$et -a -apat meutut -okter 0a!
me!opera$i utuk kela2uta0a/
Betuk per$etu2ua ti-akla. peti! amu -apat mem%atu -alam per$i-a!a
%a.1a per$etu2ua -iperole./ "er$etu2ua ter$e%ut .aru$ %er-a$arka $emua eleme
-ari i7orme- @o$et 0a! %ear 0aitu pe!eta.ua= $ukarela -a kompete$i/
Be%erapa ruma. $akit -a -okter tela. me!em%a!ka %etuk per$etu2ua
0a! mera!kum $emua i7orma$i -a 2u!a rekama permae= %ia$a0a -alam
rekam me-i$ pa$ie/ ,ormat ter$e%ut %erAaria$i $e$uai -e!a terapi -a ti-aka
0a! aka -i%erika/ Sak$i ti-ak -i%utu.ka= amu $ak$i merupaka %ukti %a.1a
tela. -ilakuka i7orme- @o$et/ I7orme- @o$et $e%aik0a -i%uat -e!a
-okumeta$i arati7 0a! akurat ole. -okter 0a! %er$a!kuta/
Otorita$ utuk mem%erika per$etu2ua
Seora! -e1a$a -ia!!ap kompete -a ole. karea itu .aru$ me!eta.ui
terapi 0a! -ire@aaka/ Ora! -e1a$a 0a! ti-ak kompete karea pe0akit 7i$ik
atau ke2i1aa -a ti-ak mampu me!erti tetu $a2a ti-ak -apat mem%erika i7orme-
@o$et 0a! $a./ Se%a!ai aki%at0a= per$etu2ua -iperole. -ari ora! lai 0a!
memiliki otorita$ ata$ ama pa$ie/ Ketika pe!a-ila tela. memutu$ka %a.1a
pa$ie ikompete= 1ali pa$ie 0a! -itu2uk pe!a-ila .aru$ me!am%il otorita$
ter.a-ap pa$ie/
"er$etu2ua pe!!ati ii meim%ulka %e%erapa ma$ala./ Otorita$ $e$eora!
ter.a-ap per$etu2ua pe!o%ata %a!i pa$ie ikompete terma$uk .ak utuk
meolak pera1ata ter$e%ut/ "e!a-ila tela. mem%ata$i .ak peolaka ii utuk
ka$u$ -e!a ala$a 0a! ti-ak ra$ioal/ "a-a ka$u$ ter$e%ut= pi.ak -okter atau ruma.
$akit -apat memperlakuka ka$u$ $e%a!ai kea-aa !a1at -arurat -a memo.o pa-a
pe!a-ila utuk melakuka pera1ata 0a! -iperluka/ Jika ti-ak @ukup 1aktu
utuk memo.o pa-a pe!a-ila= -okter -apat %erko$ulta$i -e!a $atu atau
%e%erapa $e2a1at0a/
Jika keluar!a -ekat pa$ie ti-ak $etu2u -e!a pera1ata 0a! -ire@aaka
atau 2ika pa$ie= me$kipu ikompete= me!am%il po$i$i %erla1aa -e!a
kei!ia keluar!a= maka -okter perlu %er.atiB.ati/ Ter-apat %e%erapa i-ika$i
-imaa pe!a-ila aka mempertim%a!ka kei!ia pa$ie= me$kipu pa$ie ti-ak
mampu utuk mem%erika per$etu2ua 0a! $a./ "a-a ke%a0aka ka$u$= terapi
$e%aik0a $e!era -ilakuka &1+ 2ika keluar!a -ekat $etu2u= &(+ 2ika mema! $e@ara
me-i$ perlu peatalak$aaa $e!era= &4+ 2ika ti-ak a-a -ilara! u-a!Bu-a!/
?ara ter%aik utuk me!.i-ari ri$iko .ukum -ari per$etu2ua pe!!ati %a!i
pa$ie -e1a$a ikompete a-ala. -e!a mem%a1a ma$ala. ii ke pe!a-ila/
Kemampua mem%eri peri2ia
"eri2ia .aru$ -i%erika ole. pa$ie 0a! $e@ara 7i$ik -a p$iki$ mampu
mema.ami i7orma$i 0a! -i%erika ole. -okter $elama komuika$i -a mampu
mem%uat keputu$a terkait -e!a terapi 0a! aka -i%erika/ "a$ie 0a! meolak
-ia!o$i$ atau tatalak$aa ti-ak me!!am%arka kemampua p$iki$ 0a! kura!/
"ak$aa ti-ak %ole. -i!uaka -alam u$a.a per$ua$i7/ "a$ie $eperti itu
mem%utu.ka 1ali %ia$a0a -ari keluar!a ter-ekat atau 0a! -itu2uk pe!a-ila
utuk mem%erika per$etu2ua pe!!ati/
Jika ti-ak a-a 1ali 0a! -itu2uk pe!a-ila= pi.ak keti!a -apat -i%eri kua$a
utuk %erti-ak ata$ ama pokokBpokok kekua$aa tertuli$ -ari pe!a@ara/ Jika ti-ak
a-a 1ali %a!i pa$ie ikompete 0a! $e%elum0a tela. -itu2uk ole. pe!a-ila=
keputu$a -okter utuk memperole. i7orme- @o$et -ia!o$i$ -a tatalak$aa
ka$u$ %uka ke!a1at-arurata -ari keluar!a atau -ari pi.ak 0a! -itu2uk pe!a-ila
ter!atu! ke%i2aka ruma. $akit/ "a-a kea-aa -imaa ter-apat per%e-aa pe-apat
-iatara a!!ota keluar!a ter.a-ap pera1ata pa$ie atau keluar!a 0a! ti-ak -ekat
$e@ara emo$ioal atau %ertempat ti!!al 2au.= maka -ia2urka me!!uaka lapora
le!al -a 7ormal utuk meetuka $iapa 0a! -apat mem%erika peri2ia %a!i
pa$ie ikompete/
"i.ak 9a! Ber.ak Me0ataka "er$etu2ua:
1/ "a$ie $e-iri &%ila tela. %erumur (1 ta.u atau tela. meika.+
(/ Ba!i pa$ie -i %a1a. umur (1 ta.u -i%erika ole. mereka meurut .ak
$e%a!ai %erikut: &1+ A0a.<i%u ka-u!= &(+ Sau-araB$au-ara ka-u!/
4/ Ba!i 0a! -i %a1a. umur (1 ta.u -a ti-ak mempu0ai ora! tua atau ora!
tua0a %er.ala!a .a-ir -i%erika ole. mereka meurut uruta .ak $e%a!ai
%erikut: &l+ A0a.<i%u a-op$i= &(+ Sau-araB$au-ara ka-u!= &4+ I-uk $ema!/
3/ Ba!i pa$ie -e1a$a -e!a !a!!ua metal= -i%erika ole. mereka meurut
uruta .ak $e%a!ai %erikut: &1+ A0a.<i%u ka-u!= &(+ >ali 0a! $a.= &4+
Sau-araB$au-ara ka-u!/
6/ Ba!i pa$ie -e1a$a 0a! %era-a -i%a1a. pe!ampua &@uratelle+= -i%erika
meurut uruta .ak $e%a!ai %erikut: &1+ >ali= &(+ ?urator/
*/ Ba!i pa$ie -e1a$a 0a! tela. meika.<ora! tua= -i%erika ole. mereka
meurut uruta .ak $e%a!ai %erikut: a/ Suami<i$tri= %/ A0a.<i%u ka-u!= @/
AakBaak ka-u!= -/ Sau-araB$au-ara ka-u!/
>ali: 0a! meurut .ukum me!!atika ora! lai 0a! %elum -e1a$a
utuk me1akili0a -alam melakuka per%uata .ukum atau 0a! meurut
.ukum me!!atika ke-u-uka ora! tua/ I-uk $ema! : ora! 0a!
%erke1a2i%a utuk me!a1a$i $erta ikut %erta!!u! 2a1a% ter.a-ap pri%a-i
ora! lai $eperti pimpia a$rama -ari aak perataua atau kepala ruma.
ta!!a -ari $eora! pem%atu ruma. ta!!a 0a! %elum -e1a$a/
:. isi
Dalam "ermeke$ No/ 6)6 ta.u 19)9 teta! "er$etu2ua Ti-aka Me-ik
-i0ataka %a.1a -okter .aru$ me0ampaika i7orma$i atau pe2ela$a kepa-a
pa$ie < keluar!a -imita atau ti-ak -imita= 2a-i i7orma$i .aru$ -i$ampaika/
Me!eai apa 0a! -i$ampaika= tetula. $e!ala $e$uatu 0a! %erkaita -e!a
pe0akit pa$ie/ Ti-aka apa 0a! -ilakuka= tetu0a pro$e-ur ti-aka 0a! aka
-i2alai pa$ie %aik -ia!o$ti@ maupu terapi -a laiBlai $e.i!!a pa$ie atau
keluar!a -apat mema.ami0a/ Ii me@a!kup %etuk= tu2ua= re$iko= ma7aat -ari
terapi 0a! aka -ilak$aaka -a alteratiAe terapi &#aa7ia.= 1999+/F
Se@ara umum -apat -ikataka %a.1a $emua ti-aka me-i$ 0a! aka
-ilakuka ter.a-ap pa$ie 0a! .aru$ -ii7orma$ika $e%elum0a= amu i8i 0a!
.aru$ -i%erika ole. pa$ie -apat %er%a!ai ma@am %etuk0a= %aik 0a! -i0ataka
ataupu ti-ak/ 9a! pali! utuk -iketa.ui a-ala. %a!aimaa i8i ter$e%ut .aru$
-itua!ka -alam %etuk tertuli$= $e.i!!a aka memu-a.ka pem%uktia0a kelak
%ila tim%ul per$eli$i.a/
Se@ara !ari$ %e$ar -alam melakuka ti-aka me-i$ pa-a pa$ie= -okter .aru$
me2ela$ka %e%erapa .al= 0aitu:
1+ Gari$ %e$ar $eluk %eluk pe0akit 0a! -i-erita -a pro$e-ur pera1ata <
pe!o%ata 0a! aka -i%erika < -iterapka/
(+ Re$iko 0a! -i.a-api= mi$al0a komplika$i 0a! -i-u!a aka tim%ul/
4+ "ro$pek < pro!o$i$ ke%er.a$ila ataupu ke!a!ala/
3+ AlteratiAe meto-e pera1ata < pe!o%ata/
6+ #alB.al 0a! -apat ter2a-i %ila pa$ie meolak utuk mem%erika per$etu2ua/
*+ "ro$e-ur pera1ata < pe!o%ata 0a! aka -ilakuka merupaka $uatu
per@o%aa atau me0impa! -ari ke%ia$aa= %ila .al itu 0a! aka -ilakuka
Dokter 2u!a perlu me0ampaika &me$kipu .a0a $ekila$+= me!eai @ara ker2a
-a pe!alama0a -alam melakuka ti-aka me-i$ ter$e%ut &A@.a-iat= (''5+/
I7orma$i<ketera!a 0a! 1a2i% -i%erika $e%elum $uatu ti-aka ke-oktera
-ilak$aaka a-ala.:
1/ Dia!o$a 0a! tela. -ite!akka/
(/ Si7at -a lua$0a ti-aka 0a! aka -ilakuka/
4/ Ma7aat -a ur!e$i0a -ilakuka ti-aka ter$e%ut/
3/ Re$iko re$iko -a komplika$i 0a! mu!ki ter2a-i -aripa-a ti-aka
ke-oktera ter$e%ut/
6/ Ko$ek1e$i0a %ila ti-ak -ilakuka ti-aka ter$e%ut -a a-aka. alterati7
@ara pe!o%ata 0a! lai/
*/ Ka-a!kala %ia0a 0a! me0a!kut ti-aka ke-oktera ter$e%ut/
Re$iko re$iko 0a! .aru$ -ii7orma$ika kepa-a pa$ie 0a! -imitaka
per$etu2ua ti-aka ke-oktera :
Re$iko 0a! melekat pa-a ti-aka ke-oktera ter$e%ut/
Re$iko 0a! ti-ak %i$a -iperkiraka $e%elum0a/
Dalam .al ter-apat i-ika$i kemu!kia perlua$a ti-aka ke-oktera= -okter
0a! aka melakuka ti-aka 2u!a .aru$ mem%erika pe2ela$a & "a$al 11 A0at 1
"ermeke$ No (9' < Meke$ < "ER < III < ('') +/ "e2ela$a kemu!kia perlua$a
ti-aka ke-oktera $e%a!aimaa -imak$u- -alam A0at 1 merupaka -a$ar -aripa-a
per$etu2ua &A0at (+/
"e!e@ualia ter.a-ap ke.aru$a pem%eria i7orma$i $e%elum -imitaka
per$etu2ua ti-aka ke-oktera a-ala.:
Dalam kea-aa !a1at -arurat &emer!e@0+= -imaa -okter .aru$ $e!era %erti-ak
utuk me0elamatka 2i1a/
Kea-aa emo$i pa$ie 0a! $a!at la%il $e.i!!a ia ti-ak %i$a me!.a-api $itua$i
-iri0a/Ii ter@atum -alam "erMeKe$ o (9'<Meke$<"er<III<('')/
KETENTUAN IN,ORMED ?ONSENT
Ketetua per$etu2ua ti-aka me-ik %er-a$arka SK Dir2e "ela0aa Me-ik
No/#R/''/'*/4/6/1)** Ta!!al (1 April 1999= -iatara0a :
1 "er$etu2ua atau peolaka ti-aka me-ik .aru$ -alam ke%i2aka -a pro$e-ur
&$op+ -a -itetapka tertuli$ ole. pimpia r$/
( Memperole. i7orma$i -a pe!elolaa= ke1a2i%a -okter
4/ I7orme- @o$et -ia!!ap %ear :
"er$etu2ua atau peolaka ti-aka me-i$ -i%erika utuk ti-aka me-i$
0a! -i0ataka $e@ara $pe$i7ik/
"er$etu2ua atau peolaka ti-aka me-i$ -i%erika tapa pak$aa
&Aalueter0+
"er$etu2ua -a peolaka ti-aka me-i$ -i%erika ole. $e$eora! &pa$ie+
0a! $e.at metal -a mema! %er.ak mem%erika -ari $e!i .ukum
Setela. -i%erika @ukup &a-ekuat+ i7orma$i -a pe2ela$a 0a! -iperluka
3 I$i i7orma$i -a pe2ela$a 0a! .aru$ -i%erika :
Teta! tu2ua -a pro$pek ke%er.a$ila ti-aka me-i$ 0a! a-a -ilakuka
&pur.ate o7 me-i@al pro@e-ure+
Teta! tata @ara ti-aka me-i$ 0a! aka -ilakuka &@o$epleate- me-i@al
pro@e-ure+
Teta! ri$iko
Teta! ri$iko -a komplika$i 0a! mu!ki ter2a-i
Teta! alterati7 ti-aka me-i$ lai 0a! ter$e-ia -a ri$iko Hri$iko0a
&alteratiAe me-i@al pro@e-ure a- ri$k+
Teta! pro!o$i$ pe0akit= %ila ti-aka -ilakuka
Dia!o$i$
6/ Ke1a2i%a mem%eri i7orma$i -a pe2ela$a
Dokter 0a! melakuka ti-aka me-i$ ta!!u! 2a1a%
Ber.ala!a -i1akilka kepa-a -okter lai= -e!a -iketa.ui -okter 0a!
%er$a!kuta
*/ ?ara me0ampaika i7orma$i
Li$a
Tuli$a
5/ "i.ak 0a! me0ataka per$etu2ua
a/ "a$ie $e-iri= umur (1 ta.u le%i. atau tela. meika.
%/ Ba!i pa$ie kura! (1 ta.u -e!a uruta .ak :
A0a.<i%u ka-u!
Sau-ara $au-ara ka-u!
@/ Ba!i pa$ie kura! (1 ta.u ti-ak pu0a ora! tua<%er.ala!a= uruta
.ak :
A0a.<i%u a-op$i
Sau-araB$au-ara ka-u!
-uk $ema!
-/ Ba!i pa$ie -e!a !a!!ua metal= uruta .ak :
A0a.<i%u ka-u!
>ali 0a! $a.
Sau-araB$au-ara ka-u!
e/ Ba!i pa$ie -e1a$a -i%a1a. pe!ampua &@uratelle+ :
>ali
Kurator
7/ Ba!i pa$ie -e1a$a tela. meika.<ora!tua
Suami<i$tri
A0a.<i%u ka-u!
AakBaak ka-u!
Sau-araB$au-ara ka-u!
)/ ?ara me0ataka per$etu2ua
Tertuli$G mutlak pa-a ti-aka me-i$ re$iko ti!!i
Li$aG ti-aka ti-ak %ere$iko
9/ Jei$ ti-aka me-i$ 0a! perlu i7orme- @o$et -i$u$u ole. komite me-ik
-itetapka pimpia RS/
1'/ Ti-ak -iperluka %a!i pa$ie !a1at -arurat 0a! ti-ak -i-ampi!i ole. keluar!a
pa$ie/
11/ ,ormat i$ia i7orme- @o$et per$etu2ua atau peolaka
Diketa.ui -a -ita-ata!ai ole. ke-ua ora! $ak$i= pera1at %erti-ak
$e%a!ai $ala. $atu $ak$i
Materai ti-ak -iperluka
,ormulir a$li .aru$ -i$mpa -alam %erka$ rekam me-i$ pa$ie
,ormulir .aru$ -ita-ata!a (3 2am $e%elum ti-aka me-i$ -ilakuka
Dokter .aru$ ikut mem%u%u.ka ta-a ta!a $e%a!ai %ukti tela.
-i%erika i7orma$i
Ba!i pa$ie<keluar!a %uta .uru7 mem%u%u.ka @ap 2empol i%u 2ari ta!a
kaa0a
1(/ Jika pa$ie meolak ta-ata!a $urat peolaka maka .aru$ a-a @atata pa-a
rekam me-i$0a/
). MEMA$AMI DAN MENJELASKAN MAL,RAK-EK MEN4R4-
S1ARIA- ISLAM
BEN-4K.BEN-4K MAL,RAK-EK
Malpraktek 0a! me2a-i pe0e%a% -okter %erta!!u!2a1a% $e@ara pro7e$i %i$a
-i!olo!ka $e%a!ai %erikut:
1. -idak !un*a keahlian / jahil 0.
9a! -imak$u-ka -i$ii a-ala. melakuka praktek pela0aa ke$e.ata
tapa memiliki kea.lia= %aik ti-ak memiliki kea.lia $ama $ekali -alam
%i-a! ke-oktera= atau memiliki $e%a!ia kea.lia tapi %erti-ak -i luar
kea.lia0a/ Ora! 0a! ti-ak memiliki kea.lia -i %i-a!
ke-oktera kemu-ia ekat mem%uka praktek -i$i!!u! ole. Na%i
Bshallallah ,alaihi wasallam- -alam $a%-a %eliau:
LM NO PQR SR TU VR WXR YOZR [R \] ^R _` aO bU c] NO d] eRf] gU d] YRhR _R \ijR kR L] NR
JBara! $iapa 0a! praktek me2a-i -okter -a $e%elum0a ti-ak -iketa.ui
memiliki kea.lia= maka ia %erta!!u!2a1a%/
Ke$ala.a ii $a!at %erat= karea me!a!!ap reme. ke$e.ata -a 0a1a
%a0ak ora!= $e.i!!a paru ulama $epakat %a.1a pelaku0a & mutathabbib+
.aru$ %erta!!u!2a1a% 2ika tim%ul ma$ala. -a .aru$ -i.ukum a!ar 2era -a
me2a-i pela2ara %a!i ora! lai/
#. Men*alahi !"insi!.!"insi! ilmiah / mukhalaatul ushul al12ilmiyyah0.
9a! -imak$u- -e!a pi$ip ilmia. a-ala. -a$arB-a$ar -a kai-a.Bkai-a.
0a! tela. %aku -a %ia$a -ipakai ole. para -okter= %aik $e@ara teori maupu
praktek= -a .aru$ -ikua$ai ole. -okter $aat me2alai pro7e$i ke-oktera/
"ara ulama tela. me2ela$ka ke1a2i%a para -okter utuk me!ikuti pri$ipB
pri$ip ii -a ti-ak me0ala.i0a/Imam a$0BS0a7ili Hmi$al0aB me!ataka:
JJika me0uru. $e$eora! utuk mem%ekam= me!k.ita aak= atau
me!o%ati .e1a piaraa= kemu-ia $emua mei!!al karea praktek itu= 2ika
ora! ter$e%ut tela. melakuka apa 0a! $e.aru$0a -a %ia$a -ilakuka
utuk ma$la.at pa$ie meurut para pakar -alam pro7e$i ter$e%ut= maka ia
ti-ak %erta!!u!2a1a%/ Se%alik0a 2ika ia ta.u -a me0ala.i0a= maka ia
%erta!!u!2a1a%/J Ba.ka .al ii a-ala. ke$epakata para ulama $emua0a=
$e%a!aimaa -i$e%utka ole. I%ul ma00im/
#a0a $a2a= .akim .aru$ le%i. 2eli -alam meetuka apaka. %earB%ear
ter2a-i pela!!ara pri$ipBpri$ip ilmia. -alam ka$u$ 0a! -ia!kat= karea
ii terma$uk perma$ala.a 0a! pelik/
%. Ketidaksenajaan / khatha2 0.
Keti-ak$e!a2aa a-ala. $e$uatu 0a! ora! ti-ak pu0a mak$u- -i
-alam0a/Mi$al0a ta!a -okter %e-a. terpele$et $e.i!!a a-a a!!ota
tu%u. pa$ie 0a! terluka/ Betuk malpraktek ii ti-ak mem%uat pelaku0a
%er-o$a= tapi ia .aru$ %erta!!u!2a1a% ter.a-ap aki%at 0a! -itim%ulka
$e$uai -e!a 0a! tela. -i!ari$ka I$lam -alam %a% 2ia0at= karea ii
terma$uk jinayat khatha, &ti-ak $e!a2a+/
). Senaja menimbulkan baha*a / "2tida2 0.
Mak$u-0a a-ala. mem%a.a0aka pa$ie -e!a $e!a2a/Ii a-ala. %etuk
malpraktek 0a! pali! %uruk/Tetu $a2a $ulit -iterima %ila a-a -okter atau
parame-i$ 0a! melakuka .al ii= $emetara mereka tela. me!.a%i$ka
umur mereka utuk me!a%-i -e!a pro7e$i ii/ Ka$u$ $eperti ii ter.itu!
2ara! -a $ulit -i%uktika karea %er.u%u!a -e!a i$i .ati ora!/Bia$a0a
pem%uktia0a -ilakuka -e!a pe!akua pelaku= me$kipu mu!ki
2u!a me!eta.ui ke$e!a2aa ii melalui i-ika$iBi-ika$i kuat 0a!
me0ertai ter2a-i0a malpraktek 0a! $a!at 2ela$/Mi$al0a= a-a0a
per$eli$i.a atara pelaku malpraktek -e!a pa$ie atau keluar!a0a/
,EMB4K-IAN MAL,RAK-EK
A!ama I$lam me!a2arka %a.1a tu-u.a .aru$ -i%uktika/Demikia pula= tu-u.a
malparaktek .aru$ -iiri!i -e!a %ukti= -a 2ika ter%ukti .aru$ a-a
perta!!u!2a1a%a -ari pelaku0a/Ii a-ala. $ala. $atu 1u2u- kea-ila -a
kemuliaa a2ara I$lam/Jika tu-u.a la!$u! -iterima tapa %ukti= -okter -a
parame-i$ ter8.alimi= -a itu %i$a mem%uat mereka mei!!alka pro7e$i mereka=
$e.i!!a ak.ir0a mem%a.a0aka ke.i-upa umat mau$ia/Se%alik0a 2ika ti-ak a-a
perta!!u!2a1a%a ata$ ti-aka malpraktek 0a! ter%ukti= pa$ie ter8.alimi= -a
para -okter %i$a 2a-i %er%uat $eeak mereka/
Seora! .akim %i$a memakai %uktiB%ukti 0a! -iakui ole. $0ariat $e%a!ai %erikut:
1. ,enakuan !elaku mal!"aktek & i3rar +.
IErar a-ala. %ukti 0a! pali! kuat= karea merupaka per$ak$ia ata$ -iri $e-iri=
-a ia le%i. me!eta.ui0a/ Apala!i -alam .al 0a! mem%a.a0aka -iri $e-iri=
%ia$a0a pe!akua ii meu2ukka ke2u2ura/
#. Kesaksian / syahadah 0.
Utuk perta!!u!2a1a%a %erupa Ei$.a$. -a tal8ir= -i%utu.ka ke$ak$ia -ua pria
0a! a-il/ Jika ke$ak$ia aka me!aki%atka ta!!u! 2a1a% materiil= $eperti !ati
ru!i= -i%ole.ka ke$ak$ia $atu pria -itam%a. -ua 1aita/ A-apu ke$ak$ia -alam
.alB.al 0a! ti-ak %i$a -i$ak$ika $elai ole. 1aita= $eperti per$alia= -i%ole.ka
per$ak$ia empat 1aita tapa pria/ Di $ampi! memper.atika 2umla. -a
kepata$a $ak$i= .e-ak0a .akim 2u!a memper.atika a-a
ti-ak0a tuhmah /kemu!kia me!ali.ka tu-u.a malpraktek -ari -iri0a +/
%. 'atatan medis.
9aitu @atata 0a! -i%uat ole. -okter -a parame-i$= karea @atata ter$e%ut -i%uat
a!ar %i$a me2a-i re7ere$i $aat -i%utu.ka/ Jika @atata ii Aali-= ia %i$a me2a-i
%ukti 0a! $a./
BENTUK TANGGUNG JA>AB MAL"RAKTEK
Jika tu-u.a malpraktek tela. -i%uktika= a-a %e%erapa %etuk ta!!u! 2a1a%
0a! -ipikul pelaku0a/ BetukB%etuk ta!!u! 2a1a% ter$e%ut a-ala. $e%a!ai
%erikut:
1/ 4ishash/
&ishash -ite!akka 2ika ter%ukti %a.1a -okter melakuka ti-ak malpraktek $e!a2a
meim%ulka %a.a0a & I,tida, += -e!a mem%uu. pa$ie atau meru$ak a!!ota
tu%u.0a= -a mema7aatka pro7e$i0a $e%a!ai pem%u!ku$ ti-ak krimial 0a!
-ilakuka0a/ Ketika mem%eri @oto. ti-ak krimial 0a! me!aki%atka .ishash=
K.alil %i I$.aE alBMaliki me!ataka: JMi$al0a -okter 0a! meam%a. &lua$ area
%e-a.+ -e!a $e!a2a/J
#. ,haman /tanun ja2ab mate"iil be"u!a anti "ui atau diyat0.
Betuk ta!!u!2a1a% ii %erlaku utuk %etuk malpraktek %erikut:
a/ "elaku malpraktek ti-ak memiliki kea.lia= tapi pa$ie ti-ak me!eta.ui0a=
-a ti-ak a-a ke$e!a2aa -alam meim%ulka %a.a0a/
%/ "elaku memiliki kea.lia= tapi me0ala.i pri$ipBpri$ip ilmia./
@/ "elaku memiliki kea.lia= me!ikuti pri$ipBpri$ip ilmia.= tapi ter2a-i
ke$ala.a ti-ak -i$e!a2a/
-/ "elaku memiliki kea.lia= me!ikuti pri$ipBpri$ip ilmia.= tapi ti-ak me-apat
i2i -ari pa$ie= 1ali pa$ie atau pemerita.= ke@uali -alam kea-aa -arurat/
4/ 'a25ir be"u!a hukuman !enja"a; (ambuk; atau *an lain. Tal8ir %erlaku
utuk -ua %etuk malpraktek:
a/ "elaku malpraktek ti-ak memiliki kea.lia= tapi pa$ie ti-ak
me!eta.ui0a= -a ti-ak a-a ke$e!a2aa -alam meim%ulka %a.a0a/
%/ "elaku memiliki kea.lia= tapi me0ala.i pri$ipBpri$ip ilmia./
,I$AK 1AN+ BER-AN++4N+JA<AB
Ta!!u! 2a1a% -alam malpraktek %i$a tim%ul karea $eora! -okter
melakuka ke$ala.a la!$u!= -a %i$a 2u!a karea me2a-i pe0e%a% ter2a-i0a
malpraktek $e@ara ti-ak la!$u!/Mi$al0a= $eora! -okter 0a! %ertu!a$ melakuka
pemerik$aa a1al $e!a2a merekome-a$ika pa$ie utuk meru2uk kepa-a -okter
%e-a. 0a! ti-ak a.li= kemu-ia ter2a-i malpraktek/Dalam ka$u$ ii= -okter %e-a.
a-ala. a-ala. pelaku la!$u! malpraktek= $e-a!ka -okter pemerik$a ikut
me0e%a%ka malpraktek $e@ara ti-ak la!$u!/
Ja-i= -alam $atu ka$u$ malpraktek ka-a! .a0a a-a $atu pi.ak 0a!
%erta!!u!2a1a%/ Ka-a! 2u!a a-a pi.ak lai lai 0a! ikut %erta!!u!2a1a%
%er$ama0a/ Karea0a ruma. $akit atau kliik 2u!a %i$a ikut %erta!!u!2a1a% 2ika
ter%ukti tele-or -alam ta!!u! 2a1a% 0a! -iem%a= $e.i!!a $e@ara ti-ak la!$u!
me0e%a%ka ter2a-i0a malpraktek= mi$al0a -alam kea-aa me!eta.ui
mempeker2aka -okter 0a! ti-ak a.li/
DA6-AR ,4S-AKA
A%ou:a.r1= ?arla n Boerma1=Tie$ . /ealth information systems0 the foundations of
public health in 1ulletin of the 2orld /ealth #rgani3ation Au!u$t (''6= )4 &)+
?.a-.a="/;i2a0/1996/Ilmu 4orensik dan 5oksikologi/Jakarta:>i-0a Me-ika
I-oe$ia/
#aa7ia. MJ= Amir Amri/ +tika 6edokteran dan /ukum 6esehatan E-i$i 4/ Jakarta:
EG? / 199)
Natioal ?a@er I$titute/ A Gui-e to U-er$ta-i! I7orme- ?o$et/ AAaila%le
at:1111/@a@er/!oA<?lii@alTrial$
>orl- #ealt. Or!ai8atio= Medical (ecords Manual = A Gui-e 7or DeAelopi!
?outrie$= (''*
Diak$e$ -ari .ttp:<<111/ilui7k)4/@om<t134Bi7orme-B@o$et