Anda di halaman 1dari 26

APLIKASI KONSEP PEMBEZAAN dalam kehidupan harian..

PENGENALAN PEMBEZAAN
Pembezaan adalah proses mencari kadar perubahan suatu kuantiti terhadap
suatukuantiti yang lain. Ia adalah satu cabang ilmu Kalkulus yang mula diperkenalkansejak
kurun ke 17. Ia digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pelbagai bidang misalnya
kejuruteraan, perubatan, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Pada setiap hari Rabu, nit
Polibriged politeknik dikehendaki berjogging mendaki sebuah anak bukit berhampiran
politeknik tersebut. !hmad, seorang ahli Polibriged terpaksa berjogging dengan hati-hati
kerana kecerunan bukit yang berbeza-beza. Kadangkala !hmad bergerak perlahan kerana
tanahnya yang curam dan kadang kala dia memecut kerana tanahnya lebih landai.
Kecerunan bukit pada titik-titik tertentu !hmad menapak boleh ditentukan dengan proses
yang dinamakan PEMBEZAAN
Pembezaaan yang dikenali sebagai "di##erentiation$ atau "deri%ate$ adalah pengukuran
bagaimana sebuah#ungsi perubahan sebagai perubahan daripada inputnya. &eri%ati# boleh
dianggap perubahan sesuatukuantiti sebagai tindak balas kepada perubahan dalam kuantiti
yang lain.Pembezaan merupakan salahsatu daripada aplikasi yang sangat berguna dalam
kehidupan kita. Pembezaan membantu kita dalammenyenangkan kehidupan kita dan
membantu dalam pengenalan pelbagai perkara baru dalammatematik dan juga dalam
kehidupan harian
Kalkulus adalah ilmu yang berkenaan dengan perubahan. Kalkulus mempunyai dua
cabang utama , iaitu Kalkulus Pembezaan dan Kalkulus Pengamiran. Pembezaan atau
terbitan merupakan suatu ukuran bagi perubahan dalam sesuatu #ungsi yang diberi. Ianya
juga boleh dianggap perubahan sesuatu kuantiti sebagai tindak balas kepada perubahan
dalam kuantiti yang lain. Pembezaan adalah suatu bidang aplikasi yang sangat penting
dalam kehidupan manusia. Pembezaan membantu dalam memudahkan kehidupan manusia
dan membantu dalam memperkenalkan pelbagai perkara baru dalam matematik dan
kehidupan manusia. Ianya adalah kerana pembezaan dapat diaplikasikan dalam pelbagai
aspek yang berkaitan dengan pelbagai bidang seperti ekonomi, #izik, kimia mahupun
pelajaran.
Pembezaan dapat diaplikasikan dalam pebagai bidang. 'ebagai contohnya adalah
dalam bidang ekonomi. Pembezaan dapat membantu kita mengenali keuntungan yang
dianggarkan dalam penjualan sesuatu barang atau modal yang perlu dikeluarkan dalam
membuat sesuatu barang berdasarkan jumlah kuantitinya. Pembezaan membantu
sesuatu peniaga untuk membuat keputusan dalam perniagaannya berdasarkan anggaran yang
dibuat berdasarkan persamaan yang dibuat menggunakan pembezaan.&aripada ini juga,
kita dapat mencari dan mengelakkan kerugian yang mungkin berlaku dalam
sesuatuperniagaan. (alah kita juga dapat menganggarkan sama ada sesuatu perniagaan
itu akan laris atau tidak berdasarkan pembinaan gra# dan menganggarkan keputusan yang
boleh berlaku dalam masa depan. Iniamat membantu dalam ekonomi terutamanya pada
para usaha)an. &isamping itu juga, pembezaandigunakan dalam menganggarkan nilai
maksimum dan minimum dalam sesuatu perkara. 'ebagai contohadalah menganggarkan
keuntungan tertinggi dalam sesuatu ataupun juga kuantiti maksimum danminimum yang
boleh digunakan bagi mengelakkan kerugian.
&alam pembinaan bangunan, seseorang usaha)an perlu tahu kuantiti bahan
yang digunakan dan pembezaan membantu dalam mencari nilai maksimum atau minimum
bagi memastikan kualiti pengeluarannya adalah terjamin dan dalam masayang sama kita
tidak mengalami kerugian. *ukan itu sahaja, penggunaan tenaga kerja serta bahan juga
boleh dianggarkan menggunakan ppembezaan ini. +leh itu, secara keseluruhannya,
penggunaanpembezaan daam ekonomi adalah tidak dapat dielakkan dan semestinya dapat
membantu kita dalammeningkatkan kualiti keusaha)anan seseorang itu dan membantu
dalam membuat keputusan.
&isamping itu juga, pembezaan digunakan dalam menganggarkan nilai maksimum
dan minimum dalam sesuatu perkara. 'ebagai contoh dalam menganggarkan keuntungan
tertinggi dalam sesuatu perniagaan ataupun menganggar kuantiti maksimum dan minimum
yang boleh digunakan bagi mengelakkan kerugian.Pembezaan juga turut digunakan dalam
bidang perniagaan. (isalnya, seorang pengilang tin makanan perlu menentukan bentuk tin
yang paling ekonomi. &ia perlu menjimatkan kepingan logam yang digunakan untuk
membuat tin bagi isipadu kandungan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. &engan
mengaplikasikan kalkulus pembezaan ukuran optimum bagi setiap bentuk tin dapat
ditentukan dan dapat memilih bentuk tin yang paling optimum. 'elain itu, dengan
menggunakan pembezaan juga, penggunaan tenaga kerja serta bahan juga boleh
dianggarkan dan dapat mengelakkan pembaziran dan kerugian. +leh itu, dapat disimpulkan
baha)a ekonomi dan pembezaan memang tidak dapat dielakkan dan sangat membantu
seseorang usaha)an itu membuat keputusan dalam perniagaannya.
Pembezaan turut memainkan peranan penting dalam bidang #izik yang mengkaji
mengenai had laju dan membolehkan kita menemui dan mengaplikasikan piston yang
digunakan dalam semua kenderaan. Piston adalah sumbat gelangsar yang dipasang di
dalam sebuah silinder enjin pembakaran dalam silinder hidraulik , pneumatik , dan silinder
pam . Pembezaan telah lama digunakan untuk membantu manusia menjalani kehidupan
dengan lebih baik terutama dalam pelayaran pada zaman dahulu. &engan adanya kalkulus
ini, maka adalah lebih senang untuk pelayaran dilakukan dan arah yang ditujui dapat dibaca
dan dikenali dengan lebih senang. ,asil daripada perkembangan pembezaan ini adalah
sangat berguna dan penting kepada manusia. Penggunaan pembezaan dan pengamiran
juga turut didapati dalam mengukur kelajuan cahaya dan elektrik. *egitu untuk mengukur
amaun elektrik yang diperlukan untuk menjanakan sesustu alatan elektrik.
&alam bidang kimia pula, ianya melibatkan konsep terbitan yang terdapat dalam
topik pembezaan. Pembezaan dapat digunakan untuk mencari kadar perubahan tidak kira
dalam tindak balas kimia mahupun benda lain. Pembezaan membantu seseorang untuk
mencari kadar tindak balas sesuatu bahan kimia terhadap bahan lain dan ini membantu kita
untuk penciptaan pelbagai peralatan atau bahan kegunaan harian. Perubahan dari segi
keadaan, suhu dan sebagainya boleh disukat dan dikaji menggunakan pembezaan.
'atu lagi contoh aplikasi pembezaaan adalah dalam penggunaan teknologi komputer
dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar memahami konsep pembezaan
itu sendiri. Penggunaan teknologi komputer sebagai contoh, penggunaan -eometer
'ketchpad .-'P/ adalah bagi menyediakan suatu persekitaran pembelajaran altemati#
dalam mempelajari konsep abtrak dalam kalkulus, iaitu konsep pembezaan, dy0d1 sebagai
2tangen bagi suatu lengkuk pada suatu titik2 dan juga sebagai 2kadar perubahan2 .
&alam kaedah pembelajaran tradisionaI, konsep-konsep begini diajar dan dipelajari
menggunakan pendekatan yang abstrak dan purely conceptual. Pendekatan tradisional
begini adalah sesuai bagi segolongan pelajar tertentu sahaja sementara ramai pelajar lain
mengalami kesukaran untuk menerima dan memahami maksud sebenar konsep yang
dipelajari dalam kalkulus pembezaan. &alam hal ini, ramai pendidik matematik kontemporari
berpendapat baha)a teknologi komputer dapat membantu pelajar yang bermasalah
membina makna konsep berkenaan dengan 2rnelihat2 .%isualize/ konsep berkenaan melalui
simulasi komputer yang menunjukkan maksud sebenar 2kadar 32 berbanding 4i-2 or 2kadar
perubahan nilai-y berbanding nilai-1 2. Penggunaan gra#ik komputer seperti ini terbukti
berkesan dalam membantu pelajar 2melihat2 dan kemudiannya membina dan menghayati
konsep pembezaan melalui pembesaran suatu bahagian tertentu lengkuk berkenaan yang
kelihatan sebagai suatu garis lurus, iaitu tangen bagi lengkuk pada titik berkenaan .5ui,
1667/. Penggunaan pendekatan P8P alternati# seperti ini sebenarnya telah mula tersebar
luas merentasi pendidikan matematik moden, khususnya di negara maju dan telah memberi
kesan terhadap ke#ahaman yang mendalam dalam konsep pembezaan.
'egala-galanya tentang konsep pembezaan dapat diaplikasikan dalam penciptaan
bahan kegunaan harian yang kita gunakan sekarang. 'ebagai contoh di dalam empangan,
paras air boleh disukat dan dika)al dengan menyesuaikan saiz lubang dan ini dapat disukat
menggunakan pembezaan. !plikasi pembezaan yang digunakan pada empangan adalah
sangat penting supaya tidak ada tekanan berlebihan keatas empangan tersebut ataupun
juga air yang mengalir secara berlebihan di dalam empangan dan boleh menyebabkan
banjir di ka)asan berhampiran.
Pembezaan juga membolehkan kita mengetahui masa yang perlu diambil untuk ke
suatu tempat sekiranya kita bergerak dalam kelajuan yang tertentu dan juga ini memang
diaplikasikan dalam kehidupan harian. 9ontohnya, kita dapat mengetahui jumlah masa yang
diambil untuk sampai ke sesuatu destinasi dengan hanya melihat kelajuan atau kita juga
boleh menganggarkan masa yang akan kita ambil untuk sampai ke sesuatu destinasi.
'elain itu, pembezaan juga turut diaplikasikan dalam -P' atau -lobal Positioning 'ystem
dimana kita dapat mencari jalan dengan cepat dan betul ke arah tempat yang dituju tanpa
perlu merujuk pada peta untuk sampai ke dentinasi.
*anyak #aedah yang diperolehi oleh manusia hasil daripada penggunaan konsep
pembezaan. !ntaranya meningkatkan peluang pekerjaan, meningkatkan produkti%iti,
mengurangkan kos, membantu dalam pengurusan sumber, meningkatkan perkhidmatan
pelanggan, memba)a kelebihan kompetati#, meningkatkan komunikasi, kualiti produk dan
perkhidmatan serta keselamatan. +leh itu, dapat disimpulkan baha)a pembezaan bukanlah
sekadar konsep atau teori semata-mata, bahkan memainkan peranan yang penting dalam
menyelesaikan masalah kehidupan manusia.
Pembezaan dapat diaplikasikan dalam mengetahui had laju kenderaan, terbitan bagi
pergerakan jasad yang melibatkan had laju. :ambahan lagi, reaksi kimia turut melibatkan
konsep terbitan yang terdapat dalam topik pembezaan dan terbitan juga digunakan bagi
mencari titik minima dan maksima bagi sesuatu #ungsi gra#. *erdasarkan aplikasi-aplikasi
tersebut, jelaslah baha)a pembezaan amat penting dan berman#aat dalam kehidupan,
bukanlah sekadar ilmu atau teori semata-mata tetapi sebagai pemudahcara dalam
kehidupan seharian manusia.
*anyak kelebihan pembezaan yang kita ketahui dalam kehidupan. Ianya menjadi
satu titik tolak bagi seseorang untuk merancang atau mengkaji sesuatu perkara untuk
kegunaan ramai. 'ebagai seorang gurur atau tenaga pengajar , kita tidak harus
memahirkan diri murid untuk mencari nilai dy0d1 secara prosedur sahaja .Pelajar perlu
tahu makna dy0d1 dan kosep-konsep penting yang berkaitan dengannya serta aplikasinya
dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan dan #izik dan juga mengaitkan konsep
pembezaan.di##erentiation/ dengan beberapa prosedur matematik yang lain untuk mencari
kecerunan tangen atau garislurus yang pernah mereka pelajari sebelumnya.!pabila kita
mengajar berasaskan logik minda pelajar, mereka akan juga nampak logik dalam tajuk
pembezaan yang mereka pelajari.;ika ini berlaku akan lebih mudah bagi kita sebagai
pendidik untuk membina pemikiran kritis dan kritis berasaskan logik yang terbina dalam
minda mereka dan seterusnya membolehkan mereka ber#ikir tentang kandungan
pengetahuan yang mereka pelajari.
Dengan menggunakan perisian GSP atau lain
yang sesuai. Lukiskan graf bagi fungsi yang
berikut pada system koordinat yang berbeza
LAMPIRAN
YUHANA BT YUSOF
790804-10-5422
Refleksi
*ersyukur kehadrat Ilahi akhirnya dapat juga saya menyelesaikan tugasan
(atematik (:< =13> iaitu Kalkulus !sas ini dengan kerjasama diantara pensyarah dan
juga rakan sekumpulan. *anyak pengalaman suka duka yang telah saya tempohi bagi
tugasan yang diberi dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. :erdapat dua tugasan yang
diberikan kepada saya iaitu Perancangan Pelajaran (atematik dan yang kedua ialah :eori
Pembelajaran, teknik dan Kaedah Pengajaran (atematik.
*agi subjek (:< =13 iaitu Kalkulus !sas banyak mendedahkan saya tentang
pembezaan anatara #ungsi dan bukan #ungsi, melakar gra# menggunakan perisian -'P
yang diterima oleh pensyarah , mengenal pola perhubungan, menentukan #ungsi
songsangan, mencari terbitan pertama dan kedua serta kamiran bagi #ungsi.
'aya juga dikehendaki menyediankan satu laporeang mengenai aplikasi konsep
pembezaan dalam kehidupan harian. Pada mulanya agar sukar unutk saya mendapatkan
bahan tersebut. &engan adanmya kemudahan internet dan juga bantuan daripada rakana-
rakan akhirnya dapat juga saya mendapatkan bahan-bahan ilmiha yang berguna unutk
kegunaan aplikasi pembezaan ini. :ugasan ini memerlukan saya unutk membuat
pembacaan yang mendalam tentang tajuk pembezaan yang diberikan. :erdapat banyak
sekali kegunaan konsep pembezaan ini dalam kehidupan seharian kita.
Pensyarah juga telah banyak membantu kami dengan memberikan nota tambahan
bagi meningkatkan mutu ke#ahaman bagi tajuk yang diajar. 'egala penerangan yang
disampaikan di dalam kelas telahpun saya catatkan pada buku nota sebagai rujukan saya
kelak. (elalui teguran daripada pensyarah untuk kami mengaitkan kegunaan pembezaan
yang bersesuaian dengan topic yang digunakan dapat memberikan kami lebih input dan
kebaikan dalam pengajaran nanti.
Kekurangan yang saya dapati sepanjang pembelajaran saya ini ialah dari segi masa
dan juga latihan kendiri yang sangat minima. &engan peruntukan masa yang terhad dan
juga sesi perjumpaan yang singkat bersama pensyarah menjadi sedikit halangan yang perlu
saya harungi. ?amun saya sentiasa ber#ikir positi# bagi membendung perasaan yang
kurang selesa agar dapat meneruskan pengajian saya dengan lebih cemerlang lagi.
'egalanya boleh diatasi jikat lebih berusaha dan ber#ikiran positi#.
Impak atau kesan yang saya dapati bagi keseluruhan pengajian saya bagi subjek
(:< =13> telah menjadikan saya lebih yakin berdepan dengan pelbagai persoalan dan
pandangan seseorang tentang Kalkulus !sas dan juga permasalahan yang berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran. ,arapan saya agar dapat menguasai dan
mendalami dunia pendidikan agar seiring dengan kemajuan yang ada sekarang. 'aya juga
berharap agar pada masa akan datang segala pembelajaran dan juga tugasan yang
diberikan dapat saya hasilkan dengan lebih baik dan cemerlang.
Rujukan
1/ http@00))).angel#ire.com0onA0'ai#ulazrulchelah09!R!BP<(*<?:K!?B
(I?!:BK<P!&!BP<C!;!R!?B(!:<(!:IK.html
A/ ?oraini Idris. .A331/. Pedagogi dalam pendidikan matematik. tusan
Publications 8 &istributors 'dn *hd, Kuala Cumpur.
=/ (argetson, &. .1667/. Dholeness and educati%e learning@ the Euestions o#
problem in changing to problem-based learning. 1bridge. K.
F/ :an !i Cee .A333/ Pembinaan Prototaip Perisian &is!P *erasaskan
Pembelajaran *ercorak Penemuan :erbimbing &alam Konsep !sas Cuas
dan Perimeter. :esis (.<d..(aths. <d./. :idak diterbitkan. ni%ersiti
:eknologi (alaysia.
G/ Khairi !ziz..16>G/. Kegunaan Pembezaan . Penerbit #ajar *akti.Kuala
lumpur.
*ahagian acara padang
!cara padang terdiri daripada acara lompatan .lompat jauh, lompat tinggi, lompat
bergalah dan lompat kijang/ dan acara balingan .melontar peluru, merejam lembing,
melempar cakera dan membaling tukul besi/.
!cara-acara lain pula ialah berjalan kaki .G kilometer, 13 kilometer, A3 kilometer dan
sebagainya/, acara separa maraton .A1.367G kilometer/, maraton .FA.16G kilometer/,
heptatlon .7 acara untuk )anita/ dan dekatlon .13 acara untuk lelaki/.
P<-!D!I :<K?IK!C K<;+,!?!? +C!,R!-!
'ebagai seorang guru satu ketika nanti, sudah pasti anda akan di beri tugas sebagai
pega)ai teknikal.
Keringat semua guru di peringkat sekolah ditagih dalam membantu urusan mengelola dan
mengendalikan
kejohanan olahraga peringkat sekolah. &alam kejohanan peringkat sekolah-sekolah daerah,
negeri dan negara kebanyakan guru-guru terlibat sebagai pega)ai teknikal. 'elain daripada
itu terdapat juga guruguru tertentu dilantik sebagai pengelola dan pengurus kejohanan. &ari
pengalaman yang luas ini tidak
teknik.
Pega)ai-pega)ai teknikal kejohanan seharusnya dilantik daripada mereka yang
mempunyai tauliah
daripada Kesatuan +lahraga !matur (alaysia .K+!(/. Pega)ai-pega)ai teknikal
merupakan mereka yang berperanan penting ketika acara olahraga berlangsung. Pega)ai
teknikal bertanggungja)ab memastikan peserta dalam sesuatu acara tidak melanggar
amnya pega)ai teknikal boleh di bahagikan kepada empat kumpulan umum iaitu@
.a/ Kumpulan Pengurusan
.a/ Pengurus Kejohanan
.b/ Pengurus :eknik
.c/ 'etiausaha Kejohanan
'<(!K K<?&IRI >.1.b/ Kumpulan ;uri Rayuan
&ianggotai oleh tiga hingga lima orang ahli juri rayuan. Kalau di peringkat sekolah juri
rayuan di pengerusikan oleh pengetua sekolah dan setiausaha juri rayuan biasanya
merupakan setiausaha sukan sekolah. !hli juri rayuan biasanya orang yang berpengalaman
dan berpengetahuan dalam kejohanan olahraga. ;uri rayuan juga perlu bebas atau tidak
mempunyai kepentingan dengan manamana pasukan yang bertanding.
.c/ Kumpulan Pertandingan
.i/ 'eorang pengadil bagi acara balapan
.ii/ 'eorang pengadil bagi acara padang
.iii/ 'eorang pengadil bagi acara jalan kaki
.i%/ ,akim-hakim bagi acara balapan
.%/ ,akim-hakim bagi acara padang
.%i/ ,akim-hakim bagi acara jalan kaki
.%ii/ Pengadil-pengadil balapan
.%iii/ 'eorang ketua penjaga masa
.i1/ Penjaga-penjaga masa
.1/ Pelepas
.1i/ Penolong pelepas
.1ii/ Pencatat pusingan
.1iii/ Perakam
.1i%/ Penga)as-penga)as balapan
.1%/ Penyelia peserta
.d/ Kumpulan Pega)ai-pega)ai :ambahan
.i/ ;uru acara
.ii/ 'eorang juru ukur rasmi
.iii/ ;uru teknik alat penyukat angin
.i%/ Pasukan pembantu padang
:anggungja)ab pega)ai teknik secara amnya semasa kejohanan olahraga ialah@
H 'emua pega)ai yang bertugas hendaklah hadir A3 minit sebelum kejohanan dimulakan
bagi sesi taklimat.
H Ketua pega)ai teknikal perlu memberi taklimat kepada pega)ai tentang masalah dan
etika.
H Ketua pega)ai teknikal perlu memastikan dan mencatat kehadiran pega)ai. 'ekiranya
ada pega)ai yang tidak dapat hadir ketua pega)ai teknikal boleh merujuk kepada urus
setia untuk penggantian pega)ai.
H Ketua pega)ai teknikal perlu memastikan baha)a pega)ai bertugas di setiap tempat
pertandingan adalah mencukupi bagi melancarkan lagi kejohanan.*idang :ugas Pega)ai
:eknikal Pega)ai teknik biasanya di lantik daripada indi%idu yang bertauliah,
berpengetahuan dan mempunyai pengalaman luas dalam satu temasya olahraga.
'ekiranya perlu pega)ai yang dilantik hendaklah menjalani kursus sebelum kejohanan bagi
melicinkan lagi pengelolaan kejohanan. *erikut di antara bidang tugas pega)ai teknik@
1. Pengurus Kejohanan
H *ertanggungja)ab terhadap kelicinan dan kelancaran perjalanan kejohanan olahraga.
H *erkuasa dalam menentukan dan mengendali keseluruhan perjalanan majlis.
H (emastikan kehadiran pega)ai teknikal yang bertugas serta mendapat pengganti
sekiranya ada di antara pega)ai teknikal tidak dapat hadir.
H (emastikan keselamatan perjalanan kejohanan.
H (engaturkan perjumpaan dan taklimat dengan pega)ai-pega)ai pengurusan dan teknikal
kejohanan olahraga.
H (enentukan hanya mereka yang berkenaan sahaja dibenarkan berada di arena.
A. Penolong Pengurus Kejohanan
H (embantu tugas- tugas Pengurus Kejohanan.
H (encatatkan kedatangan pega)ai pada setiap sesi.
H (encatat masa mula dan berakhirnya setiap sesi.
H (enilai tugas pega)ai, kekuatan dan kelemahan-kelemahannya.
H (embantu pengelolaan (ajlis Penyampaian ,adiah.
H (embantu pengagihan cenderamata jika ada.
H (engagihkan kain lengan pega)ai.
=. Pengurus teknik
H (emastikan gelanggang balapan dan padang dalam keadaan baik dan boleh digunakan.
H (emastikan ukuran gelanggang balapan dan padang menepati pia)aian.
H (emastikan alatan gelanggang balapan dan padang dalam keadaan baik dan boleh
digunakan.
H (emastikan borang-borang teknikal untuk kegunaan pega)ai-pega)ai teknikal tersedia.
F. 'etiausaha Kejohanan
H *ertanggungja)ab menguruskan urusan mesyuarat-mesyuarat ja)atan kuasa induk dan
mesyuarat yang berkaitan dengan pengelolaan kejohanan.
H (embuat catatan dan penyediaan minit mesyuarat.
H (enguruskan perjalanan surat-menyurat.
H (enyediakan laporan perjalanan mesyuarat.G. ;uri Rayuan
H (enerima masalah, bantahan dan rayuan daripada peserta dan pasukan yang bertanding.
H (enyelesaikan masalah bantahan dan rayuan yang dikemukakan daripada peserta dan
pasukan yang bertanding.
H Keputusan juri rayuan adalah muktamad.
7. Pengadil
H (emastikan dan menentukan peraturan pertandingan dipatuhi di dalam kejohanan
olahraga.
H (embuat keputusan dari aspek teknikal yang berbangkit terutama sekiranya masalah ini
tiada terdapat dalam peraturan-peraturan pertandingan.
H (erupakan orang yang di rujukan dan seterusnya membuat keputusan dalam satu
pertelingkahan teknikal sekiranya hakim tidak dapat membuat keputusan.
H Pengadil perlu memastikan terdapat hakim yang bertugas bagi acara-acara tertentu,
sekiranya belum terdapat lantikan hakim bagi acara-acara tertentu pengadil perlu membuat
pelantikan.
H (embuat taklimat kepada hakim-hakim dan pega)ai teknikal tentang aspek teknikal
sebelum memulakan kejohanan.
H (enga)asi pengukuran yang dilakukan dalam acara padang dan memeriksa
keputusankeputusan akhir serta menyelesaikan pertelingkahan.
H (enga)asi cara mengambil masa dalam acara balapan dan seterusnya memeriksa
keputusankeputusan akhir serta menyelesaikan pertelingkahan.
H (engesahkan semua catatan rekod dan menandatanganinya.
H (emastikan semua keputusan dicatat dengan betul sebelum diserahkan kepada pencatat.
.Ketua ,akim perlu membantu/.
H Pengadil berkuasa memberi amaran kad kuning dan kad merah dengan itu pengadil
berkuasa untuk menyingkirkan peserta dari kejohanan atas sebab-sebab tertentu.
H Pengadil berkuasa membatalkan acara dan mengatur semula pertandingan pada masa
yang sama mengikut budi bicara.
H Pengadil berkuasa menukarkan tempat pertandingan dalam acara padang jika pada
pendapatnya keadaan memerlukan dengan syarat sesuatu pusingan itu ditamatkan dahulu.
H *erkuasa menyingkirkan mana-mana peserta yang tidak bersopan dan memutuskan
semua
bantahan mengenai seseorang peserta pada ketika itu juga.
7. Ketua ,akim
*agi membantu pengadil menjalankan tugas yang agak berat dari segi teknikal ketua hakim
biasanya dilantik bagi membantu pengadil. Ketua hakim akan membantu pengadil dari segi
memantau dan memastikan perjalanan kejohanan olahraga di laksanakan dengan licin serta
mengurangkan masalah teknikal. &i balapan ketua hakim akan mengumpulkan keputusan
sebelum diserahkan kepada pengadil untuk ditandatangani.
>. ,akim *alapan
,akim balapan bertanggungja)ab menghakimi semua acara balapan. !ntara tugasnya
ialah@
H (enentukan kedudukan setiap peserta yang mengambil bahagian dalam sesuatu acara.H
(encatat maklumat yang perlu diisi dalam borang keputusan acara balapan untuk tindakan
ketua hakim.
H (emerhati kedudukan peserta-peserta bagi setiap pusingan dalam acara jarak jauh
dengan bantuan pencatat.
H (encatatkan nombor dan kedudukan peserta serat-merta sebaik sampai di garisan
penamat.
H ,akim balapan tidak digalakkan berbincang kedudukan peserta dengan hakim lain.
6. ,akim Padang
,akim padang akan bertugas di ba)ah seorang ketua hakim, di antara tugasnya hakim
padang ialah@
H (enghakimi acara padang mengikut peraturan.
H (engukur dan mencatat setiap percubaan oleh peserta
H (enyemak catatan pada akhir setiap pusingan
H (engesahkan balingan atau lompatan
13. Pengadil Corong
'entiasa berada di sesuatu tempat seperti yang telah ditetapkan oleh Pengadil atau Ketua
pengadil Corong. (ereka bertugas diba)ah seorang ketua pengadil dan membantu
pengadil dalam membuat membuat sebarang keputusan dan melaksanakan undang-
undang dalam sesuatu kejohanan. ?amun pengadil lorong tiada mempunyai kuasa dalam
pembatalan dan membuat keputusan. 'ebaliknya tugasnya adalah melapurkan kesalahan
kepada pengadil untuk diambil tindakan. &i antara tugasnya ialah@
H (emerhati baha)a semua peserta yang bertanding tidak melanggar peraturan ketika
mengambil bahagian dalam perlumbaan
H Pengadil lorong perlu memastikan peserta berlari mengikut lorong masing-masing dari
mula sampai penamat
H (enga)asi ka)asan pertukaran baton semasa acara lari berganti-ganti di patuhi mengikut
peraturan pertandingan
H (engangkat bendera merah sebagai isyarat adabila berlaku pelanggaran peraturan ketika
bertugas
H (elapor kepada pengadil semua peristi)a atau kejadian yang berlaku untukmembolehkan
pengadil membuat keputusan
11. Penjaga (asa
:ugas utama penjaga masa ialah untuk mengambil masa yang di lakukan oleh pelumba lari
dan pelumba jalan kaki dari permulaan hingga ke penamat. (asa akan mula diambil
daripada daripada kilat atau cahaya tembakan pistol .cahaya bergerak lebih cepat dari
bunyi/ sehingga detik badan .torso/ peserta itu sampai ke garis penamat seperti yang di
syarat dalam buku peraturan.
(emandangkan tugasnya yang memerlukan tumpuan sepenuhnya terhadap pergerakan
permulaan sehingga tamat seorang atlit bisanya penjaga-penjaga masa ditempatkan di luar
balapan iaitu bertentangan dengan garisan penamat. (ereka duduk di atas pentas yang
bertingkat dan mengadap barisan hakim balapan. 'eorang ketua penjaga masa akan
menga)asi para penjaga masa yang bertugas. &i antara tugasan penjaga masa ialah@H
'ebelum bertugas penjaga masa perlu memeriksa dan memastikan jam yang digunakan
dalam keadaan baik.
H 'etiap jam mempunyai butang arahan yang berlainan oleh itu penjaga masa perlu
membuat latihan serta memahami #ungsi butang yang terdapat pada jam.
H (engambil dan mencatat masa perlumbaan peserta yang di tetapkan oleh ketua penjaga
masa dalam acara balapan
H (encatat maklumat ke dalam "borang penjaga masa$ untuk di serahkan kepada ketua
penjaga masa
H ntuk mengelakkan bias ketika menjalankan tugas penjaga masa hendaklah bertugas
sendirian, mereka tidak di galakan berbincang, membanding atau menujukan masa yang
dicatatkan kepada penjaga masa yang lain.
H Penjaga masa perlu menunjukkan jamnya kepada ketua penjaga masa yang akan
memeriksa jam untuk menentukan masa yang di laporkan sama dengan masa di jam. +leh
itu penjaga masa tidak di benarkan untuk balikkan jarum jam .reset/ sehingga diperiksa atau
diarah oleh Ketua
Penjaga (asa.
1A. Ketua Penjaga (asa
Ketua penjaga masa bertanggungja)ab untuk membuat keputusan berkaitan masa rasmi
yang di catat oleh setiap peserta dengan mengisi semula maklumat yang di perlukan dalam
borang laporan ketua penjaga masa. *iasanya terdapat tiga atau dua jam digunakan untuk
mengambil masa seorangpeserta. &alam keadaan dua daripada tiga jam rasmi
menunjukkan masa yang sama dan jam ketiga mencatatkan masa berlainan, maka masa
rasmi adalah masa yang di tunjukkan oleh dua jam yang sama. ;ika ketiga-tiga jam
menunjukkan masa yang berlainan maka jam yang menunjukkan masa di tengah-tengah di
ambil sebagai masa rasmi. 'ekiranya dua jam di gunakan masa jam yang lebih lambat di
terima sebagai masa rasmi. ?amun dalam keadaan tertentu ketua penjaga masa akan
mengambil sendiri masa perlumbaan, sekiranya terdapat perbezaan yang nyata ketua
penjaga masa boleh mengambil masa yang diambilnya sebagai masa rasmi.
1=. Pelepas dan Pelepas Panggil *alik
Pelepas dan pelepas panggil balik biasanya terdiri daripada indi%idu yang mempunyai lesen
khas dalam mengendali pistol. &i antara tugas pelepas ialah@
H Pelepas bertanggung ja)ab membuat pelepasan semua peserta bagi setiap acara
balapan
mengikut syarat-syarat yang telah di tetapkan.
H Pelepas bersama-sama dengan pembantu perlu menga)al semua peserta yang
bertanding dari sebelum masa ke garisan sehingga peserta berlepas.
H Pelepas atau pelepas panggil balik boleh bertindak sekiranya terdapat pelanggaran
peraturan ketika proses pelepasan.
H Pelepas panggil semula bertugas membantu pelepas menga)asi peraturan pelepasan di
patuhi oleh peserta.
H ;ika peserta berlepas lebih a)al dari tembakan pistol pelepas atau pelepas panggil
semula perlu melepaskan tembakan sebagai syarat memanggil semula peserta-peserta
yang berlepas
H !maran dan penyingkiran hanya boleh di berikan oleh pelepas
H Pelepas perlu memastikan para hakim dan penjaga masa bersedia sebelum memulakan
pelepasan.H Pelepas juga perlu memastikan arahan yang di berikan dapat di dengari oleh
kesemua peserta.
H Pelepas perlu mengambil masa yang bersesuaian ketika memberi arahan dalam keadaan
"ke
garisan$, dan$ I'ediaJ.
1F. Penolong Pelepas
Penolong pelepas bertugas membantu pelepas, antara tugas ini ialah@
H (emeriksa dan memastikan hanya peserta-peserta yang sah dan dida#tarkan sahaja
bertanding atau mengambil bahagian dalam sesuatu perlumbaan atau acara tertentu.
H (enentukan peserta-peserta memakai nombor mengikut peraturan yang telah di tetapkan
di bahagian hadapan dan belakang bajunya seseorang peserta.
H (emastikan dan menga)as peserta-peserta sentiasa berada di lorong dan tempat
permulaan yang betul seperti yang di tetapkan dalam borang pelepas .*orang laporan
penyeliaan peserta/.
H (enga)asi baha)a tiada peserta melanggar peraturan permulaan setelah pelepas
memberi isyarat ke garisan. ;ika ada, penolong pelepas hendaklah memberi isyarat kepada
pelepas.
H (emastikan baton-baton telah tersedia bagi pelari pertama dalam acara lari berganti-ganti.
H 'ekiranya segala peraturan pelepas sudah di patuhi penolong pelepas perlu memberi
isyarat kepada pelepas baha)a semua peserta sudah sedia.
1G. Pencatat Pusingan
&alam acara yang melibatkan pusingan yang banyak contohnya acara jarak jauh seperti
acara G333m atau 13333m pencatat pusingan di perlukan bagi mengelak kekeliruan. :ugas
utama pencatat ialah mencatat bilangan pusingan yang di buat oleh tiap-tiap peserta dan
pencatat pusingan juga bertanggungja)ab untuk memberitahu peserta bilangan pusingan
yang perlu di sempurnakan.
9atatan ini akan di buat dalam borang pencatat pusingan. Coceng akan di bunyikan sebagai
tanda kepada peserta yang beliau perlu menghabis satu pusingan sahaja lagi. *iasanya
seorang pencatat pusingan akan di tugaskan untuk menga)asi seorang peserta.
17. Perakam
Perakam bertugas untuk membuat catatan terhadap keputusan dalam kejohanan olahraga.
!ntara
tugas perakam ialah@
H (endapatkan keputusan semua pertandingan daripada Ketua ,akim yang telah disahkan
oleh
Pengadil.
17. (arsyal
(arsyal merupakan orang yang bertanggung ja)ab terhadap keselamatan gelanggang.
&engan kata lain marsyal berkuasa penuh menga)asi arena pertandingan dan tidak
membenarkan sesiapa yang tidak berkenaan berkumpul atau berada dalam ka)asan
pertandingan. Ini termasuk pega)aipega)ai teknik yang tidak bertugas dan sepatutnya
berada di tempat yang dikhaskan kepada mereka. !ntara tugas marsyal ialah@
H *erkuasa penuh mengarahkan penonton dan pega)ai yang tidak berkenaan supaya
meninggalkan gelanggang.
H (engagihkan pembantu-pembantu padang dan memaklumkan tugas mereka.
H (enga)as supaya tiada gangguan berlaku di tempat pertandingan.
H (enyediakan prosedur keluar dan masuk peserta dan pega)ai serta majlis penyampaian
hadiah.
1>. Pembantu (arsyal
Pembantu marsyal biasanya terdiri daripada pelajar atau ahli-ahli badan-badan uni#orm
antara tugas pembantu marsyal@
H (embantu marsyal menjalankan tugas-tugas menga)al keselamatan gelangang
permainan.
H (embantu pengelola peserta memba)a dan mengiringi peserta-peserta ke tempat
pertandingan dan balik.
H (embantu pengelola ja)atan kuasa hadiah memba)a pemenang ke tempat penyampaian
hadiah dan balik.
16. Penyelia Peserta
&i antara tugas penyelia peserta ialah@
H (endapatkan semua borang penyertaan daripada Pengerusi :eknik Pertandingan.
H (enyemak kehadiran dan kesediaan peserta-peserta yang akan bertanding dalam
sesuatu acara.
H (embuat panggilan dan mengumpulkan peserta untuk ke gelanggang.
H (endapat bantuan pembantu marsyal untuk menghantar peserta ke gelanggang.
H (enyusun peserta masuk ke padang mengikut lorong bagi memudahkan tugasan pelepas
atau hakim.
H (enulis di papan markah bertujuan mengingatkan pengurus pasukan menyediakan
pesertauntuk pertandingan.H (encatat maklumat jika terdapat dalam borang penyelia
peserta .misalnya peserta yang menarik diri/ untuk makluman dan perhatian penolong
pelepas.
H (enjalankan tugas mengumpul pemenang-pemenang hadiah untuk upacara penyampaian
hadiah.
H (enyusun pemenang hadiah mengikut kedudukan tempat bagi memudahkan acara
penyampaian hadiah.
A3. ;uru acara
!ntara tugas juruacara ialah@
H ;uru acara akan membuat pengumuman kepada orang ramai maklumat yang berkaitan
dengan peserta yang mengambil bahagian dalam satu acara.
H ;uru acara biasanya membuat pengumuman dalam bentuk nama peserta, nombor,
pasukan, lorong dan saringan.
H ;uruacara juga akan menghebahkan keputusan sesuatu acara yang di pertandingkan
sebaik saja menerima maklumat yang sah daripada perakam atau pencatat.
H ;uru acara juga perlu mengumumkan upacara penyampaian hadiah berdasarkan
kenyataan pada borang penyampaian hadiah.
H ;uru acara akan membacakan keputusan dengan menyatakan acara, pemenang, pasukan
dan pencapaian yang dibuat
H 'emasa membuat pengumuman- perhatikan di tempat-tempat pertandingan juru acara
perlu mengelakkan dari membuat ulasan selari semasa peserta sedang bertanding.
H ;uru acara kejohanan juga tidak di galakan menggunakan bahasa yang berbunga- bunga
dan berbelit-belit.
H mumkan sebarang kesilapan sebaik sahaja disedari.
H 'elain daripada maklumat berkaitan dengan pertandingan juru acara juga diarahkan untuk
membuat pengumuman yang tertentu berkaitan dengan kejohanan atau perkara-perkara
lain yang perlu di hebahkan.
A1. ;uru kur Rasmi
;uru ukur bertugas sebelum kejohanan olahraga bermula@
H *eliau bertanggungja)ab mengukur dan memastikan ukuran balapan dan semua bulatan
lontaran termasuk sektornya memenuhi spesi#ikasi rasmi.
H *eliau akan menyerahkan sijil pengesahan yang menyatakan semua ukuran ka)asan
pertandingan adalah betul kepada pengurus kejohanan, pengurus teknik dan pengadil
setelah berpuas hati terhadap semua ukuran gelanggang pertandingan.
AA. Pega)ai Perubatan
Pega)ai perubatan yang di bantu oleh pasukan sukarela amat perlu untuk memberi bantu
mula dan mera)at kecederaan kecil. Pega)ai perubatan bertugas memberi ra)atan
kepada peserta-peserta yang tercedera atau memerlukan perhatian perubatan ketika
kejohanan berlangsung.A=. ;uru teknik !lat Penyukat !ngin
H ;uru teknik perlu menempatkan alat penyukat angin di tempat yang sesuai seperti yang
disyaratkan oleh pihak pengelola dan mengikut undang-undang K+!(.
H :ugas rasmi beliau ialah memerhati dan mencatat kelajuan angin dan arah larian ketika
sesuatu acara berlangsung.
H 9atatan ini akan di serahkan kepada ketua hakim balapan dan padang yang berkenaan
bagi menentukan dan mengesahkan apakah terdapat bantuan angin dalam sesuatu acara.
Ini penting dalam mengesahkan rekod kejohanan.
.&i antara acara olahraga yang memerlukan kelajuan di sukat ialah 133 meter, A33 meter,
133, 113 meter lompat pagar, lompat jauh dan lompat kijang/.
AF. Penga)as Darta)an
H &alam kejohanan besar seorang pega)ai akan di lantik oleh pengelola sebagai pega)ai
perhubungan antara pihak pengelola kejohanan dengan pihak )arta)an.
H (aklumat untuk sebaran akan di hantar kepada pihak akhbar melalui penga)as
)arta)an.
AG. Penga)as Pembantu Padang
.a/ Pengurus Kejohanan
.b/ Pengurus :eknik
.c/ 'etiausaha Kejohanan
uk pertandingan dan menyimpannya selepas pertandingan.