Anda di halaman 1dari 6

Generasi ya4ng terbina kualiti asas- intelektual, rohani, emosi dan jasmani.

Generasi yang berjiwa besar dan cita-cita menggunung


Generasi yang Mengamalkan Al-Quran dan Al-Sunnah
Generasi yang mempunyai kepakaran dan mengikut ajaran agama
Generasi yang mempunyai pandangan hidup
Generasi yang berkemampuan menangani isu-isu semasa
Mempunyai sakhsiah yang terpuji
Menghayati sistem kepercayaan berfalsafah dan berprinsip
Berintegriti: ada wawasan,
perancangan yang rapi
, keterampilan diri
, pemantaundan adab dan akhlak terpuji
bangsa yang berpekerti mulia,
mempunyai hemah yang tinggi
, berjiwa besar, cintakan negara
dan merekamempunyai kekuatan jasmani dan kekuatan rohani
n individu yang berilmu, berkeyakinan,
mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi
, beretika, berbudi pekerti,
bersopan-santun,
berdisiplin,
dinamik,inovatif,
kreatif,
sihat,
bersemangat patriotik,
adil,
progresif
, cekal
dan berdaya saing.
Definisi MODAL INSAN atau human capital
The set of skills which an employee acquires on the job, through training
andexperience, and which increase that employee's value in the
marketplace.http://www.investorwords.com/2359/human_capital.htmlHuman capital
refers to the stock of productive skills and technical knowledgeembodied in
labour.http://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital
Modal insan bermaksud:
Mempunyai sakhsiah yang terpuji
Menghayati sistem kepercayaan berfalsafah dan berprinsip
Berintegriti: ada wawasan,
perancangan yang rapi
, keterampilan diri

, pemantaundan adab dan akhlak terpuji(kertas kerja I Dr. Che Noraini Bt Hashim,
Pensyarah UIAM pada konvensyentersebut)Kepentingan Modal InsanUntuk
membangunkan modal insan, kita mahu memberi ilmu pengetahuan yangsecukupnya,
kita mahu mendidik mereka menjadi
bangsa yang berpekerti mulia,
mempunyai hemah yang tinggi
, berjiwa besar, cintakan negara
dan merekamempunyai kekuatan jasmani dan kekuatan rohani
.Kita mestilah menjadi rakyat yang cintakan negara ini, rakyat yang
bersemangat,bersedia bekerja dengan kuat, bekerja dengan rajin serta menjadi rakyat
yangmengamalkan budi bahasa yang bermutu tinggi.
PM Malaysia (Petikan Perutusan Hari Kemerdekaan ke-48)
Modal Insan negara yang berkualiti merupakan elemen paling kritikal dalammencapai
misi nasional. Oleh itu, pembangunan modal insane akan menjadi terasutama
pembangunan dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-9. Pembangunanmodal insan
akan dilaksanakan secara holistic merangkumi pemerolehanpengetahuan dan
kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaankeusahawanan dan pengetahuan
sains dan teknologi serta memiliki sikap, nilai danetika positif dan progresif melalu
pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjanghayat.
(Rancangan Malaysia ke-9: RMK 9)
"Tiada satu penekanan khusus yang diberikan bagi membangunkan insankhususnya
golongan muda terpelajar ini dalam sasaran utama pelan tersebut," ujarKamarudin
mempertikaikan keseriusan kerajaan yang pernah menyebut agendapembangunan
modal insan sebagai aset utama negara yang kelihatan tidak selari


dengan perancangan dan tindakan yang dibuat setakat ini.Di bawah rancangan jangka
panjang yang dinamakan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun
2020 yang dilancarkan Perdana Menteri itumenggariskan tujuh teras utama iaitu
meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti,menambah baik kualiti pengajaran dan
pembelajaran, memperteguh penyelidikandan inovasi, memperkasakan institut
pengajian tinggi, mempergiatpengantarabangsaan, membudayakan pembelajaran
sepanjang hayat danmengukuhkan sistem penyampaian KPT.
(sumber: Harakahdaily.net)
Tidak dapat kita nafikan modal insan merupakan satu-satunya jawapan untukmengisi
kelompongan-kelompongan nilai murni dikalangan rakyat Malaysia tatkalaini. Kejadian
rasuah, pecah amanah, gangguan seksual dan jenayah lain terjadikerana ketiadaan
modal insan dikalangan masyarakat. Bukan hendak menuding jarike mana-mana pihak,
tetapi disebalik ambang kemerdekaan ke-51 negara pada 31Ogos ini, di manakah
kedudukan modal insan di Malaysia yang menjadi subjekutama untuk ditekankan di
peringkat atasan.Kita lihat sahaja, sistem pendidikan sekarang yang kebanyakan
menekankantentang praktikal bekerja semata-mata, dimanakah nilai-nilai murni
yangsepatutnya diterapkan dikalangan pelajar tidak kira di peringkat sekolah
mahupununiversiti. Jika kita meneruskan pelajaran di universiti, berapakah
banyakkahagaknya jam kredit wajib diambil hanya untuk meningkatkan modal insane
dikalangan pelajar university?Bagi umat Islam, apabila kita membincangkan tentang
modal insan pasti sekali kitaakan berbalik kepada pengisian dari sudut rohani. Dalam
menghadapi zaman fitnahyang dahsyat ini, tarbiyyah(didikan) semestinya diperlukan
oleh semua. Jangan katapelajar sahaja, pak-pak menteri juga perlu diisi
dengan pengisian rohani mereka.Isu rasuah yang berlegar-legar dikalangan mereka
seakan-akan menjadi suatukebiasaan pada akhir-akhir ini. Orang yang memegang
amanah untuk menjadi BPR juga menghadapi tuduhan rasuah.Mengikut statistic pada
tahun 2008, sehingga bulan Jun sebanyak 319 kes rasuahyang dilaporkan. Adakah ini
satu perkara yang normal? Amanah dipersia-siakanapakah mereka tidak menilai
tentang implikasi pada hari pembalasan nanti? Lebihdekat dari itu, adakah mereka
akan tenang dalam kehidupan? Lebih pelik dari itu,orang yang menerima rasuah ini
rata-rata mempunyai pendidikan yang baik.Firman Allah S.W.T yang bermaksud:
"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba-Nya ialahmereka
yang berilmu." (Surah Fatir, ayat ke-28)
Namun, modal insan bukan sahaja khusus untuk masyarakat Islam malah kepada

seluruh manusia. Kerajaan perlu mengambil serius mengenai isu ini kerana negarayang
kuat lahir dari pemimpin yang berkaliber. Perlu diingat bahawa untukmengubah nasib
orang lain, diri sendiri perlu dimulai dahulu.Pada pendapat saya, salah satu halangan
yang menjadi batu di tengah jalan ialahAUKU itu sendiri. AUKU dilihat sebagai suatu
akta yang mengonkong pelajar. Inimenyebabkan pemikiran dan pendapat pelajar tidak
dapat disalurkan sebaiknya.Mana mungkin Malaysia dapat melahirkan pemikir
hebat yang bakal memimpinnegara untuk menangkis anasir-anasir jahat. Jika kita
membaca akhbar, blog, webdan sebagainya pasti akan membicarakan tentang isu-
isu politik nasional; AUKUtidak relevan bagi mereka yang sentiasa mengambil tahu isu-
isu semasa dan hanyanormal untuk dipraktikkan bagi mereka yang tidak cakna dengan
isu semasa yangberlaku di negara. AUKU juga menyekat kebebasan bersuara yang
sepatutnyanegara demokrasi seperti Malaysia berikan kepada rakyat. Jika kita lihat
negaraseperti Indonesia, mahasiswa dibenarkan untuk berdemonstrasi; diberikan
tempatdan waktu yang khas untuk menyuarakan pendapat mereka pada
kerajaan.Selain itu, sistem pendidikan negara perlu dikaji semula dengan mengambil
kirapendapat keseluruhan kerajaan, pensyarah, pelajar, ulama dan sebagainya.
Dalamusaha untuk melahirkan modal insan yang bagus, sentiment politik
perlulahdiketepikan agar negara akan terus maju. Kerajaan juga perlu mengkaji
sebaiknyatentang satu platform yang boleh mengira tentang keberkesanan sistem
pendidikannegara dalam melahirkan modal insan yang cemerlang dan tidak
memfokuspendidikan untuk melahirkan pelajar yang hanya terbaik dalam akademiknya.
DEFINISI MENURUT ISLAM
Istilah modal insan pada mulanya dipercayai pertama kali dibincangkan oleh ArthurCecil
Pigou (1877-1959) dalam karyanya, A Study in Public Finance pada tahun1928.
Kemudiannya diikuti tokoh-tokoh seperti Jacob Mincer dalam artikelnyaInvestment in
Human Capital and Personal Income Distribution pada tahun 1958dan Gary Becker
dalam Human Capital pada tahun 1964. Pada aspek yang tertentu,idea mereka
menyamai idea Karl Marx (1818-1883) iaitu konsep labor power.Bagi definisi Barat,
pembangunan modal insan didefinisikan sebagai suatu carauntuk mengenal dan
mengkategori kemahiran dan kebolehan orang yang digunadalam pengambilan pekerja
dan dalam hal lain, mereka memberi sumbangankepada pembangunan negara.
Menurut perspektif mereka, mereka begitu memberifokus kepada pembangunan
sumber manusia dari sudut pengetahuan dankemahiran tertentu yang dapat
memberi pulangan kepada ekonomi sesebuahorganisasi atau masyarakat


Permintaan ekonomi terhadap kualiti tenaga buruh dipertingkatkan dengan menambahperatusan
kelompok ini yang mempunyai pencapaian pendidikan di peringkat tertiari. Dijangkapada tahun
2010, seramai 12.4 juta tenaga kerja ini diperlukan.Pelaksanaan pembangunan modal insan di
peringkat negara akan dijalankan oleh KementerianPelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi
yang akan bertanggungjawab menyediakan lebihbanyak peluang pendidikan prasekolah, rendah
dan menengah serta pendidikan guru yangberkualiti seterusnya meningkatkan peluang pendidikan
tertiari yang berkualiti.Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Usahawan dan
Koperasi sertaKementerian Belia dan Sukan akan mengambil tanggungjawab bagi menyediakan
programlatihan untuk meningkatkan kemahiran tenaga buruh.Peranan pendidikan sentiasa
mendapat perhatian utama oleh kerajaan yang memperuntukkan jumlah yang sangat besar dalam
belanjawan tahunan. Justeru, agenda pembangunan sumber manusia perlu diutamakan dalam
proses pembangunan sesebuah negara kerana modal insanadalah pemangkin yang bakal
mencorak tahap kemajuan dan kemunduran masyarakat dannegara berkenaan.
Kepentingan modal insan dalam pendidikan
Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan telah timbul kesedaran di kalangan para pemimpindan
rakyat Malaysia betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan
untukmenggantikan sistem pendidikan penjajah demi memenuhi kehendak negara
(FadzilahAbdullah,1993).Dasar Pendidikan Kebangsaan secara tidak rasminya bermula selepas
pilihan raya 1955setelah wujudnya manifesto oleh parti Perikatan untukmembentuk sistem
pendidikan yangseragam dan bersepadu. Jawatankuasa pendidikan telah dibentuk pada tahun
1956 yangdiketuai oleh Tun Abdul Razak. Laporan jawatankuasa ini telah diluluskan oleh
MajlisMesyuarat Perundangan Persekutuan pada 16 Mei 1956 yang dikenali sebagai Penyata
Razak.Tumpuan khas Tun Abdul Razak dan jawatankuasanya ialah (Asnarulkhadi Abu Samah,
1997):1.Membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang seragam.2.Menjadikan Bahasa
Melayu sebagai bahasa rasmi3.Memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara.Undang-
undang Pelajaran 1957 digubal dan diluluskan oleh Dewan Negara pada tahun 1957.Dasar
pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 dan telah menghasilkan LaporanRahman
Talib.

Dasar Pendidikan Kebangsaan secara rasminya diisytiharkan pada tahun 1961 dan
digubalberdasarkan kedua-dua laporan iaitu Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib
1960(Zulhilmi Paidi & Rohani Abd. Ghani, 2003).Sebuah jawatankuasa telah dibentuk pada tahun
1974 bagi mengkaji semula dasar pendidikanuntuk menambah baik dan memantapkan
pelaksanaan dasar sedia ada. Di samping itumatlamat untuk melahirkan masyarakat yang
bersepadu dan berdisiplin serta memenuhikeperluan semasa rakyat yang terlatih untuk
pembangunan negara (Fadzillah Abdullah, 1993).Laporan jawatankuasa ini telah ditambah keada
Dasar Pendidikan Kebangsaan yangmerangkumi beberapa matlamat yang dikenal pasti iaitu
(Asnarulkhadi Abu Samah,1997) :1.Menyatukan sistem pelajaran bagi memupuk kesedaran dan
perpaduan kebangsaan.2.Memperluaskan serta mengubah suai rancangan-rancangan pelajaran
dan latihan bagimemenuhi memenuhi keperluan tenaga kerja.3.Memperbaiki mutu pelajaran bagi
membina suatu masyarakat yang progresif berlandaskansains dan teknologi moden.4.Memperbaiki
kemudahan-kemudahan penyelidikan, perancangan dan pelaksanaan bagimencapai objektif di
atas.Perkembangan modal insan di Malaysia telah bermula dengan terancang selepas
negaramencapai kemerdekaan. Rancangan Lima Tahun yang diperkenalkan oleh kerajaan
sentiasamenitikberatkan sumber manusia sebagai tumpuan. Kajian oleh NAFSA (National
Associationof Foreign Students in America) pada tahun 1985 meletakkan pelajar Malaysia di tangga
kedua(32,000 orang) selepas Taiwan (35,000 orang) dari segi bilangan pelajar asing yang
menuntutdi sana.Malaysia akan mencapai status negara maju kira-kira 14 tahun yang akan datang.
Jangka masaini akan diisi oleh generasi muda yang berada dalam masyarakat kita yang sedang
ghairahmeniti perkembangan usia dan mereka inilah akan merasai sepenuhnya nikmat negara
maju.Merealisasikan Wawasan 2020 adalah suatu tugas yang penuh kebertanggungjawaban di
atasbahu semua pihak khususnya peneraju pendidikan negara. Sembilan cabaran Wawasan
2020yang sebahagian besarnya berkaitan pembangunan modal insan bermula dengan
cabaranmembentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan berakhir dengan
cabaranmembentuk masyarakat yang makmur (Mahathir Mohamad,1991).Melihat cabaran-cabaran
ini yang begitu besar, pengisian terhadap sumber utama ialahprasyarat terhadap kemajuan sains
dan teknologi serta penyelidikan dan pembangunan.Abad ke-19 adalah detik yang menyaksikan
pelaburan modal insan secara sistematik tidakbegitu diutamakan di semua negara. Keperluan
terhadap pendidikan, latihan dalam kerja dansemua jenis pelaburan adalah begitu kecil. Perubahan
secara radikal yang berlaku pada abad

ini telah bermula di Great Britain setelah aplikasi dan pembangunan sains bagi menciptabarangan
baru dan kaedah pengeluaran yang lebih cekap. Perubahan demi perubahan berlaludan merebak
ke negara-negara lain dalam masa yang singkat.Pertumbuhan ekonomi yang sangat pantas pada
abad ke-20 boleh dianggap sebagai era modalinsan kerana taraf hidup, pembangunan ilmu,
kemahiran, kesihatan dan produktiviti telahmeningkat di negara-negara yang membuat pelaburan
besar dalam pendidikan. Malaysia jugatelah membuat pelaburan yang banyak bagi meningkatkan
modal insan
(Sila hubungi editor).
Jadual 1 : Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan untuk Pendidikandan Latihan 2001-2010
(RM Juta)Pentingnya modal insan terhadap sesebuah negara boleh dilihat daripada pencapaian
Jepun,Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan dan negara-negara Asean yang pesat
membangun.Negara-negara ini tidak mempunyai sumber semula jadi yang banyak bagi
membangunkannegara masing-masing tetapi keupayaan mereka ialah mengurus apa yang ada
sangatmembanggakan. Mereka mempunyai masyarakat yang terlatih, berpendidikan, tenaga
kerjayang gigih dan ibu bapa yang berdedikasi.Pelaburan modal insan akan meningkatkan
kebajikan ekonomi dan mengurangkan kemiskinan.Usaha kerajaan Malaysia melaksanakan
program pendidikan kepada seluruh lapisanmasyarakat kena pada masanya kerana hasil daripada
proses pembelajaran dapat membantumasyarakat berpendapatan rendah mengubah kaedah
pemikiran, sikap dan amalan seterusnyamenjayakan program kerajaan bagi mengurangkan tahap
kemiskinan di kalangan rakyatberpendapatan rendah.Masyarakat yang berpendidikan akan lebih
cenderung membuat pelaburan ke atas kesihatandiri dan keluarga. Apatah lagi berkemungkinan
pendidikan adalah satu-satunya faktor tunggalyang menentusahkan kesihatan dan jangka
hayat.Umpamanya di Amerika Syarikat dan negara-negara yang kaya, tidak ramai golongan
terpelajar yang merokok. Tabiat merokok di Amerika Syarikat hanya terhad kebanyakannya
kepadamereka yang tidak ada pendidikan dan pelajar sekolah yang tercicir.Pendidikan kepada
golongan miskin dan berpendapatan rendah membantu meningkatkanpengambilan makanan
dengan cara melatih mereka untuk memilih makanan yang sihat, bersihdan segar. Secara umum,
mereka yang berpendidikan lebih cenderung mengamalkan diet yanglebih baik.Persekitaran
ekonomi moden meletakkan pendidikan, latihan dan sumber-sumber ilmupengetahuan sebagai
sangat relevan walaupun dalam jangka masa 50 tahun. Perubahan diantara pendidikan dan tahap
pendapatan boleh dilihat di banyak negara. United Kingdomcontohnya, 40 tahun yang lepas
menyaksikan para graduan memperolehi 40 hingga 50 peratuslebih pendapatan daripada lulusan
sekolah tinggi. Mereka yang berpendidikan amat diperlukan

di Korea Selatan sejak 20 tahun yang lepas bagi memenuhi keperluan pembangunan
negara.Pendidikan dan latihan bukan sekadar menggalakkan pertumbuhan dan kecekapan
ekonomimalah turut mengurangkan ketidaksamaan dan impak ke atas golongan yang
tidakberkemampuan. Pendidikan merupakan kaedah paling berkesan kepada orang muda
yangdatang daripada kelompok miskin untuk meningkatkan tahap ekonomi kerana modal
insanmerupakan 90 peratus aset berharga untuk mana-mana penduduk sesebuah negara.
Jurangpendapatan yang tidak seimbang pada sesebuah negara menjadi lebih besar apabila
jurangdalam pendidikan menjadi besar.Modal insan tidak banyak menyumbang kepada
pertumbuhan ekonomi jika mereka yang terlibattidak dilatih dengan berkesan. Jika sesebuah
organisasi tidak cekap, pekerjanya akanmendapat kemahiran yang salah disebabkan insentif yang
lemah. Sebagai contoh, sistempekerjaan yang tidak menggalakkan pekerja terlatih mendapatkan
gaji lebih tinggi akanmemberi kesan terhadap pelaburan dalam meningkatkan latihan dan kemahiran
mereka. Itulahyang berlaku ke atas bekas Kesatuan Soviet dan negara-negara komunis. Mereka
mempunyaiprogram pendidikan yang meluas dan menarik tetapi sistem ekonomi kekurangan
kakitanganyang terlatih dan berkemahiran.Institusi pendidikan mempunyai tiga peranan utama
dalam masyarakat iaitu:(i) sosialisasi, (ii) menyediakan tenaga kerja, dan (iii) promosi integrasi dalam
masyarakat

Anda mungkin juga menyukai