Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran : Sains

Kelas : 4 Anggerik
Hari/ Tarikh : 23 April 2014 (Rabu)
Masa : 11.15 12.15 (60 minit)
Bilangan Murid : 20 orang (10 lelaki, 10 perempuan)
Tema : Sains Fizikal
Tajuk : Pengukuran

Standard Kandungan : Pada akhir pengajaran, murid dapat
6.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang luas
Standard Pembelajaran :
6.2.1 Menyatakan luas ialah besarnya sesuatu permukaan
6.2.2 Mengukur luas permukaan satu objek menggunakan menggunakan alat
pengukuran piawai seperti kertas petak berukuran 1cm x 1cm
6.2.3 Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik iaitu millimeter
persegi (mm
2
), (sentimeter persegi (cm
2
), meter persegi (m
2
) dan kilometer
persegi (km
2
)
6.2.4 Mengira luas permukaan segiempat tepat dan segiempat sama
menggunakan rumus: Luas = panjang x lebar
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menyatakan maksud luas dan unit piawai bagi luas
2. Mengukur luas permukaan sesuatu objek menggunakan alat pengukur piawai.
3. Mengira luas permukaan segiempat tepat dan segiempat sama menggunakan
rumus
Aktiviti P&P :
1) Murid mendengar cerita daripada guru.
2) Murid menjawab soalan yang disoal guru.
3) Murid mengukur luas kad bergambar menggunakan kertas petak
4) Murid mendengar penerangan guru tentang konsep/rumus luas
5) Murid membuat lembaran kerja
6) Murid berbincang bersama guru tentang hasil dapatan
7) Membuat refleksi.

Pengetahuan sedia ada : Murid sudah biasa dengan konsep luas. Mereka juga dapat
mengenal pasti panjang dan lebar sesuatu permukaan.
Kemahiran Saintifik :
KPS memerhati, berkomunikasi, mentafsir data, mengukur dan menggunakan nombor
Kemahiran Berfikir :
Mencirikan, membandingkan dan membezakan, menjanakan idea dan
menghubungkaitkan

Sikap Saintifik dan Nilai Murni :
Minat dan bersifat ingin tahu, bekerjasama, berfikir secara rasional, yakin dan
berdikari.

Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) :
Kreativiti dan inovasi . Memastikan pengukuran dilakukan dengan
menggunakan alat dan cara yang betul

Sumber P&P : kertas petak 1cm x 1cm, kad bergambar, lembaran kerja, pembaris,
pemadam, buku latihan
Fasa / Masa Kandungan Aktiviti P&P Catatan
Orientasi

(5 minit)
tajuk P&P :
mengukur luas

Menyatakan luas
ialah besarnya
sesuatu
permukaan

1) Guru bercerita kepada murid
tentang aktiviti riadah iaitu joging
setiap petang di beberapa tempat
seperti padang bola, gelangang
bola tampar, dll.
2) Murid menjawab beberapa
soalan guru.
3) Guru perkenalkan topik
pelajaran iaitu mengukur luas.
4) Guru bersoal jawab dengan
murid apa yang dimaksudkan
dengan luas.

KB:
Mencirikan,
menghubungkait,
menganalisis

KPS:
berkomunikasi,
membuat infrens.


Pencetusan
Idea

(10 minit)
Mengukur luas
permukaan satu
objek
menggunakan
menggunakan alat
pengukuran
piawai seperti
kertas petak
berukuran 1cm x
1cm

1) Guru menyoal murid. Cth :
a) Adakah luas boleh diukur?
b) Berapa luas bilik yang
kamu belajar sekarang?
c) Berapa luas padang bola
sepak sekolah?
d) Bagaimana anda hendak
mengukur luas?
2) Guru membahagikan murid
kepada empat kumpulan.
3) Guru memberitahu murid
bahawa hari ini cikgu ada bawa
empat keping gambar yang tidak
diketahui luasnya.
4) Guru mengajar langkah
pengiraan menggunakan kertas
petak.
KB:
menjana idea

KPS: Memerhati,
berkomunikasi,
mengukur dengan
menggunakan
nombor

Nilai murni: Sifat
ingin tahu

Abm :
kertas petak 1cm x
1 cm
4) Guru menyuruh murid mengira
luas gambar-gambar tersebut
dengan menggunakan kertas
petak yang berukuran 1 x 1 cm.
6) Murid mengira luas gambar-
gambar tersebut sehingga
mendapat jawapan.
7) Setiap kumpulan memberikan
jawapan masing2

Penstrukturan
Idea

(30 minit)
Menyatakan unit
piawai bagi luas
dalam sistem
metrik iaitu
millimeter persegi
(mm
2
), (sentimeter
persegi (cm
2
),
meter persegi (m
2
)
dan kilometer
persegi (km
2
)

Mengira luas
permukaan
segiempat tepat
dan segiempat
sama
menggunakan
rumus: Luas =
panjang x lebar
1) Berdasarkan jawapan yang
diberi, guru bertanya apa unit
yang harus diletakkan untuk
ukuran luas kad-kad gambar
tersebut.
2) Murid memberikan pelbagai
pendapat dan jawapan.
3) Guru menerangkan kepada
murid unit piawai bagi luas dalam
sistem metrik iaitu milimeter
persegi (mm2), sentimeter
persegi (cm2), meter persegi
(cm2), dan kilometer
persegi(km2)
4) Guru menyoal murid
bagaimana mahu mengukur luas
sebuah kawasan yang besar
seperti padang bola dan padang
hoki.
3) Guru menerangkan cara
mengira luas permukaan segi
KB: Menjana idea,
mencirikan

KPS: Komunikasi,
memerhati,
mengukur dan
menggunakan
nombor

Sumber P&P:
buku teks

EMK: Kreativiti dan
Inovasi
empat tepat dan segi empat sama
dengan menggunakan rumus.


Aplikasi

(10 minit)
Aplikasi rumus
luas : -

Luas = panjang x
lebar
-1. Guru membahagikan
lembaran kerja kepada murid.
2. Murid menjawab lembaran
kerja dalam masa yang
ditetapkan.
3. Guru memantau murid
menjawab soalan.
4. Guru dan murid membuat
perbincangan untuk mencari
jawapan yang betul.

KB: Menjana idea,
menghubungkait,
menganalisis

KPS: Komunikasi,
mengukur dan
menggunakan
nombor

ABM :
buku latihan,
pembaris, lembaran
kerja, pemadam

Nilai Murni: minat
dan bersifat ingin
tahu, yakin dan
berdikari
Refleksi

(5 minit)
Imbas kembali
pelajaran yang
telah dipelajari
hari ini.
1. Guru meminta beberapa orang
murid membuat kesimpulan
berkenaan apa yang mereka telah
belajar pada hari ini.
2. Guru merumuskan isi
pelajaran.

KPS :
berkomunikasi
KBK :
membuat
kesimpulan,Luas = panjang x lebar

Anda mungkin juga menyukai