Anda di halaman 1dari 5

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan makluma N! M"ki#$Sura %eranak$&!kumen #an Nama Muri#.
'. Sila pilih (anina muri#.
). Sila aip aau pilih *+* pa#a k!ak %an# pengua,aan muri#.
BIL NAMA MURID
J
A
N
T
IN
A
BIDANG/TAJUK
Al-Quran Akidah Ibadah Sirah
BAND BAND BAND BAND
1 2 3 ! " 1 2 3 ! " 1 2 3 ! " 1 2 3 ! "
l l A
2 2 B
3 3 C
4 4 D
5 5 E
6 6 F
7 7 G
8 8 H
9 9 l
l0 l0 J
ll ll K
l2 l2 L
l3 l3 M
l4 l4 N
l5 l5 O
l6 l6 P
l7 l7 Q
l8 l8 R
l9 l9 S
20 20 T
2l 2l U
22 22 V
23 23 W
24 24 X
25 25 Y
26 26 Z
27 27 AA
28 28 AB
29 29 AC
30 30 AD
3l 3l AE
32 32 AF
33 33 AG
34 34 AH
35 35 Al
36 36 AJ
37 37 AK
38 38 AL
39 39 AM
40 40 AN
4l 4l AO
42 42 AP
43 43 AQ
44 44 AR
45 45 AS
46 46 AT
47 47 AU
48 48 AV
49 49 AW
50 50 AX
N#$ M%KID/ SURAT B&RANAK/
D#KUM&N
RUMUSAN PERKEM%ANGAN PEM%ELAJARAN MUR-&
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0
* Murid menguasai Band Tertinggi
%-L NAMA MUR-&
J
A
N
T
I
N
A
%-&ANG$TAJUK
1 ' ) . / 0
l l A
2 2 B
3 3 C
4 4 D
5 5 E
6 6 F
7 7 G
8 8 H
9 9 l
l0 l0 J
ll ll K
l2 l2 L
l3 l3 M
l4 l4 N
l5 l5 O
l6 l6 P
l7 l7 Q
l8 l8 R
l9 l9 S
20 20 T
2l 2l U
22 22 V
23 23 W
24 24 X
25 25 Y
26 26 Z
27 27 AA
28 28 AB
29 29 AC
30 30 AD
3l 3l AE
32 32 AF
33 33 AG
34 34 AH
35 35 Al
36 36 AJ
37 37 AK
38 38 AL
39 39 AM
40 40 AN
4l 4l AO
42 42 AP
43 43 AQ
44 44 AR
45 45 AS
46 46 AT
47 47 AU
48 48 AV
49 49 AW
50 50 AX
NO. M1K-&$ SURAT
%ERANAK$ &OKUMEN
%ORANG PRESTAS- UJ-AN PENGGAL
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0
%-L NAMA MUR-&
J
A
N
T
I
N
A
l l A
2 2 B
3 3 C
4 4 D
5 5 E
6 6 F
7 7 G
8 8 H
9 9 l
l0 l0 J
ll ll K
l2 l2 L
l3 l3 M
l4 l4 N
l5 l5 O
l6 l6 P
l7 l7 Q
l8 l8 R
l9 l9 S
20 20 T
2l 2l U
22 22 V
23 23 W
24 24 X
25 25 Y
26 26 Z
27 27 AA
28 28 AB
29 29 AC
30 30 AD
3l 3l AE
32 32 AF
33 33 AG
34 34 AH
35 35 Al
36 36 AJ
37 37 AK
38 38 AL
39 39 AM
40 40 AN
4l 4l AO
42 42 AP
43 43 AQ
44 44 AR
45 45 AS
46 46 AT
47 47 AU
48 48 AV
49 49 AW
50 50 AX
NO. M1K-&$ SURAT
%ERANAK$ &OKUMEN
GRE& PEN2APA-AN
UJ-AN PENGGAL
0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
TAHUN
Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tahun :
'&N%ATAAN D&SKRI'T#R '&RK&MBANGAN '&MB&LAJARAN MURID
BIDANG/TAJUK BAND
Al-Quran
Akidah
lbadah
Sirah
Adab
Jawi
......................
0
(Guru Mata Pelajaran)
20 Mei 2014
GR&D '&N(A'AIAN
UJIAN '&NGGAL
0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH ###
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ###
TAHUN
Nama Murid : A A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1 B
Tahun : C
D
E
'&N%ATAAN D&SKRI'T#R '&RK&MBANGAN '&MB&LAJARAN MURID
F
'&N%ATAAN D&SKRI'T#R
G
#N/A
H
I
J
#N/A
K
L
M
#N/A
N
O
P
#N/A
Q
R
#N/A
S
T
U
#N/A
V
W
X
AN
* Murid menguasai Band Tertinggi AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX