Anda di halaman 1dari 8

Tema 2: Transformasi Masyarakat

Tajuk : Gerakan Penentangan Terhadap Sistem Residen di Perak, Pahang, Kelantan


dan Terengganu.
Pengenalan:
Kehadiran dan campurtangan British di negeri-negeri Melayu sejak 1874
memang tidak dapat diterima mudah oleh masyarakat tempatan khususnya golongan
pemerintah. Penglibatan British dalam pentadbiran tempatan telah menimbulkan
bantahan dan kemarahan dikalangan rakyat yang kemudiannya membaa kepada
kemunculan gerakan penentangan terhadap British. !alaupun akhirnya kesemua
gerakan penentangan ini dapat ditumpaskan namun ia memperlihatkan bahaa rakyat
tempatan tidak pernah menerima kehadiran kuasa asing di negara mereka dengan hati
yang terbuka.
Penentangan di Perak
a. "ames !heeler !ood#ord Birch telah dilantik menjadi $esiden British yang
peretama di negeri Perak dan mula menjalankan tugas pada bulan %o&ember'
1874.Beliau membuat tempat kediaman di pejabatnya di Bandar Baru' iaitu
berhampiran kaasan yang menemukan (ungai Kinta dangan (ungai Perak.
Kelemahan Perjanjian Pangkor
a. )idak menyelesaikan masalah perebutan takhta antara $aja *bdullah ' $aja
+smail dan $aja ,usu#.
b. Keleatan dalam pelantikan "!! Birch sebagai $esiden dan memberi
kesempatan kepada (ultan *bdullah memerintah secara bebas.
c. %gah +brahim tidak puas hati dengan pelantikan Penolong $esiden.
Peribadi JWW Birch yang lemah
a. )iada pengalaman dan pengetahuan mengenai adat resam orang Melayu.
b. )idak mempunyai sikap diplomasi dan bertolak ansur
c. Melaksanakan pembaharuan secara tergesa-gesa tanpa memikirkan perasaan
pembesar Melayu.
d. Menghina (ultan *bdullah semasa beliau meminta bayaran ganti rugi.
Pembaharuan-pembaharuan Birch
a. Penentangan terhadap amalan perhambaan - hamba berhutang.
b. Menamatkan hak memungut cukai.
c. Pembatalan pajakan Kuala (ungai Perak oleh (ultan *bdullah selama 1. tahun
kepada saudagar /ina - 0ee /heng )ee dengan kadar 12 ... setahun dan
pembatalan cukai bijih timah di Batang Padang yang sebelum itu dinikmati
oleh (ultan' 0aksamana dan pembesar lain dan digantikan dengan bayaran
royalty 34... bagi setiap bahara bijih yang dipungut di Kuala Perak
d. Birch menubuhkan pusat pungutan cukai yang baru dan diletakkan di baah
kaalan pegaai 5ropah.
Tindakan Sir William Jervois
a. Menjadi 6abenor %egeri-negeri (elat bagi menggantikan (ir *ndre /larke
pada Mei' 1877. Beliau mahu supaya Perak diletakkan dibaah pentadbiran
British.
b. 8i (enggang' $aja ,usu# menyatakan persetujuan supaya Perak diletakkan
dibaah pentadbiran British manakala di Belanja' $aja +smail tidak memberi
apa-apa reaksi terhadap cadangan "er&ois. 8i Bandar baru pula' "er&ois
menaarkan bayaran elaun kepada (ultan *bdullah dan pembesar-pembesarnya
agar bersetuju menerima taaran. (ultan *bdullah diberi masa 7 hari untuk
menyatakan persetujuan cadangan "er&ois. "ika tidak takhta kerajaan akan
diserahkan kepada $aja ,usu# kerana "er&ois juga berpendapat $aja *bdullah
dan $aja +smail tidak layak menjadi (ultan.
c. (ultan *bdullah tiada pilihan dan menandatangani perjanjian perisytiharaan
menerima penguasaan British di Perak pada 1 9ktober' 1877.
d. (ultan *bdullah bimbang dengan perkembangan tersebut lalu mengadakan
rundingan dengan pembesar-pembesar dan menyusun strategi untuk membunuh
$esiden. 8ato maharaja 0ela diarahkan untuk menjalankan tugas tersebut dan
raja +smail bersetuju untuk membantu 8ato Maharaja 0ela.
Peristia Pem!unuhan "ir#h
a. (etelah mendapat persetujuan (ultan *bdullah' Birch bertindak menghebahkan
perisytiharaan ke seluruh Perak. Kedatangan Birch ke Pasir (alak ditentang oleh
8ato Maharaja 0ela. 8ato Maharaja 0ela mengarahkan pengikut-pengikutnya
mengoyakkan sebarang perisytiharaan yang ditampal.
b. Birch enggan mematuhi arahan 8ato Maharaja 0ela' lalu mengarahkan Mat
*rshad menampal perisytiharaan tersebut. )indakan tersebut menyebabkan
pengikut 8ato Maharaja 0ela :Pandak +ndut; menikam dan membunuh Mat
*rshad.
c. 9rang-orang Melayu terus menyerang Birch yang sedang mandi di atas rumah
rakit. Birch diserang dan akhirnya ditikam oleh (i )uah dengan lembing yang
diberikan oleh 8ato Maharaja 0ela. (eputum kemudiannya menetak kepala
Birch dengan pedang hingga mati.
d. Peristia pembunuhan Birch menggemparkan British. Pasukan tentera British
diketuai oleh "eneral ". $oss dan Mejar "eneral <. /olborne dihantar ke Perak.
e. 8ato Maharaja 0ela' 8ato sagor' Pandak +ndut dan (eputum digantung sampai
mati. %gah "abor' Panjang Bur' Kulup *li dan (i )uah dipenjara seumur hidup.
$aja +smail dan Penglima Perang (emaun dibuang ke (kudai' (ultan *bdullah'
%gah +brahim' 0aksamana !an Muhamad dan (hahbandar =da Mahamor dibuang
ke Pulau (eychelles.
Penentangan di Pahang
(elepas satu perjanjian ditandatangani antara (ultan *hmad dengan British
pada 9ktober' 1887 >ugh /li##ord dilantik sebagai akil British di negeri itu. "P $odger
menggantikan >ugh /li##ord pada 9ktober 1888 sebagai $esiden British yang pertama
di Pahang.
1. Pembaharuan JP odger
a. Pembahagian Pahang kepada enam buah daerah dan diletakkan dibaah
pentadbiran Majistret dan Pemungut hasil 5ropah bagi menggantikan
penghulu-penghulu tradisi. 8aerah-daerah tersebut adalah Pekan' >ulu
Pahang' Kuantan' )emerloh' $ompin' dan Kuala Pahang.
b. Pembesar-pembesar tidak lagi bebas menjalankan pentadbiran kerana kuasa
pentadbiran diambil alih.
c. *malan membaa senjata disekat oleh British. *malan ini sudah lama
dijalankan dan sekatan ini 'menimbulkan kemarahan rakyat tempatan.
d. Pemberian elaun kepada para pembesar tidak diterima oleh pembesar.)ok
6ajah' )emenggung ' 8ato (hahbandar' Maharaja Perba "elai ' 9rang Kaya
/henor dan 9rang Kaya )emerloh ditaarkan elaun 311.. setahun. 8ato
Bahaman ditaarkan elaun 3 84. setahun. Pembayaran elaun ini tidak
diterima. Para pembesar menyi#atkan Majlis Mesyuarat %egeri hanya sebagai
?Majlis )uan@ kepada $odger. +ni menyebabkan $odger memberi amaran
untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pembesar yang
menentang.
e. British campurtangan dalam urusan perhambaan dan system kerah. *rahan
baru yang dikeluarkan menyatakan setiap pemilik hamba diajibkan
menda#tar hamba-hambanya kepada Pemungut /ukai 8aerah. Kegagalan
berbuat demikian akan menyebabkan mereka kehilangan hak ke atas hamba
tersebut. Manakala untuk undang-undang kerah pula setiap orang yang
dikenakan kerah tidak boleh lebih daripada satu bulan setiap kali atau
maksima dua bulan setahun.
#. Pembesar kehilangan kuasa memungut cukai di kaasan masing-masing
akibat pelantikan Majistret dan Pemungut >asil. 0angkah ini mengugat kuasa
tradisi dan punca pendapatan pembesar tempatan dan membaa kepada
gerakan penentangan khususnya apabila pelantikan pegaai daerah
dikuatkuasakan pada tahun 1884.
!. Peris"i#a Penen"angan
a. Penentangan peringkat aal dimulakan oleh 9rang Kaya Maharaja (etia $aja
>aji !an 8aud di Kuala 0ipis atas isu tanah di Kuala 0ipis.
b. Penentangan 9rang Kaya (etia Pahlaan ' 8ato Bahaman yang menguasai
daerah (emantan. Beliau dihalang mengutip cukai tetapi 8ato Bahaman tidak
mengendahkannya.)indakan 5.* !ise yang membina balai polis di 0ubuk )erua
menimbulkan kemarahan 8ato Bahaman. 8ato Bahaman ditaarkan elaun 384.
setahun sebagai ganjaran tetapi 8ato Bahaman menuntut 32.... )untutan
tersebut tidak dihiraukan oleh pihak British. Peristia penangkapan A orang
pengikut 8ato Bahaman ditangkap oleh /.5.B. 8esborough ' Pemangku
Pemungut >asil )emerloh diatas tuduhan memungut hasil hutan tanpa
kebenaran membuka ruang kepada 8ato Bahaman untuk bertindak. 8ato
Bahaman dibantu oleh orang -orang asli :bertindak sebagai pengintip; ' Mat
Kilau' Panglima Muda "empol dan +mam Perang $asul :)ok 6ajah;. 8ato
Bahaman berjaya mengumpul kekuatan tentera seramai 2.. orang untuk
menentang British.
c. 8alam menghadapi gerakan penenetangan ini' British mendapatkan bantuan
pasukan (ultan :*skar Melayu;. +ni menyebabkan 8ato Bahaman berundur ke
sempadan Kelantan dan )erengganu kerana tidak mahu menentang pasukan
sultan atas alas an tidakmahu menderhaka.
d. (emangat dan dorongan oleh (ayyid *bd. $ahman al +drus :(aiyid Paloh;yang
menyatakan perjuangan mereka sebagai perang sabil B jihad telah
menyebabkan 8ato Bahaman dan pengikut berjaya menaan "eram *mpai buat
seketika.
e. Kebangkitan rakyat Pahang menentang British mengambil masa yang panjang
:1841-1847; !alaupun British berjaya menumpaskana gerakan penentangan ini'
ia telah memberi kesan terhadap pentadbiran mereka di Pahang. Pemungutan
hasil banyak tergendala dan pentadbiran tidak dapat berjalan lancar. Pahang
mengalami masalah keangan yang serius apatah lagi %egeri-negeri (elat tidak
memberikan pinjaman. +ni juga merupakan antara punca kemasukan Pahang ke
dalam pentabdiran %egeri-negeri Melayu Bersekutu 1842.
Penen"angan di Kelan"an
Kebangkitan menentang penjajah di Kelantan berlaku di Pasir Putih pada 1417
dipimpin oleh >aji Mat >assan bin Munas :)ok "anggut;. Beliau mendapat sokongan daripada
5ngku Besar "eram yang bernama )un *hmad. Penguasaan British di Kelantan bermula selepas
satu perjanjian ditandatangani antara kerajaan negeri itu dengan British pada 141.. !illiam
*mstrong 6raham dilantik sebagai Penasihat British di Kelantan dan telah memperkenalkan
beberapa perubahan dalam pentadbiran negeri yang kemudiannya menimbulkan rasa tidak puas
hati dikalangan penduduk tempatan.
a. Pada 14.4 6raham mencadangkan melalui Majlis %egeri supaya ditubuhkan jajahn
:daerah; di Kelantan untuk memudahkan urusan pentadbiran. )iap-tiap jajahan
ditadbir oleh seorang Ketua "ajahan dan sebuah balai polis didirikan di setiap jajahan.
Ketua "ajahan dibantu oleh )ok Keng :Penggaa; dan )ok %ebeng :Penghulu;
b. Penubuhan "ajahan Pasir Putih telah menjejaskan kuasa tradisi dan keibaaan
seorang pembesar tempatan yang bergelar 5ngku Besar "eram yang berkuasa di "eram
dan Pasir Putih.
c. Melalui pengenalan pentadbiran baru - kedudukan 5ngku Besar "eram' )uan *hmad
terjejas. /he *ndak dilantik menjadi )ok Keng :penggaa; yang bertanggungjaab
kepada pegaai daerah. )uan *hmad hanya diberi jaatan )ok Keng Muda :Penolong
Penggaa;. (elain kehilangan kuasa )uan *hmad diajibkan membayar cukai ke atas
tanah miliknya alhal sebelumnya )uan *hmadlah yang berkuasa dalam memungut
cukai. )uan *hmad bergabung dengan )ok "anggut dan mula menjalankan kempen
menentang British. <aktor lain yang membaa rasa benci )ok "anggut kepada British
adalah peristia pembunuhan ayahnya :Panglima Munas; dan abangnya :Mat )ahir; atas
perintah (ultan. )ok "anggut mendapat bantuan daripada >j. (aid ' Penghulu *dam dan
+shak Merbol.
d. Pada 14.7 undang-undang baru mengenai padi dan kelapa telah dikuatkuasakan. (etiap
penduduk mesti melaporkan kepada )ok Keng mengenai jumlah keluasan saah padi
yang dimiliki dan kedudukan tanah itu.
e. Pada Mac' 1414 satu notis perisytiharaan dikeluarkan mengenai cukai tetap tanah yang
telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat %egeri. Mengikut notis tersebut' system
pungutan cukai yang baru itu akan berkuatkuasa mulai 1 "un 1417. Kesan pengenalan
cukai ini akan mendatangkan masalah dan beban kepada para petani di Pasir Putih.
Kadar cukai yang dikenakan adalah seperti berikut C-
1. /ukai tahunan tanah pertanian
31... hingga 31.1. seekar keatas tanah kelas satu
8. sen seekar bagi tanah kelas 1
2. sen seekar bagi tanah kelas A
4. sen seekar bagi tanah kelas 4
(etiap tanah yang dimiliki sama ada diusahakan atau tidak ' diajibkan membayar cukai dan
jumlah cukai yang ditetapkan adalah C-
a. )anaman sirih 7 sen sejunjung
b. 0embu dan kerbau 1. sen seekor
c. Pokok kelapa yang berbuah A sen sepokok
d. 8urian 11 D sen sepokok
e. Pinang 1 sen sepokok
#. (istem cukai yang diperkenalkan oleh British amat asing kepada penduduk tempatan.
/ukai tanah yang dikuatkuasakan adalah tetap dan mesti dibayar.
g. )erdapat juga beberapa masalah dalam pembayaran cukai kerana C-
1. Pejabat bayaran terletak jauh dan berada di daerah-daerah tertentu
1. Bayaran dibuat pada aktu pejabat dan kakitangan tidak cekap
A. Pegaai bersikap kasar dan sering memaki rakyat
4. $akyat yang tidak membayar cukai akan ditangkap B didenda
Peris"i#a Penen"angan
a. Penentangan secara terbuka bermula pada 14 *pril' 1417 apabila )ok "anggut
mengadakan mesyuarat di Kampung )ok *kib. Keputusan diambil iaitu memulaukan
pembayaran hasil dan menyerang Pasir Putih.
b. *ngkatan penentangan yang dipimpin )ok "anggut' 5ngku Besar "eram dan Penghulu
*dam' serta /he (ahal Merbol kemudiannya melancarkan serangan ke atas Pasir Putih
dan berjaya menguasai Bandar itu. (ebuah kerajaan sementara ditubuhkan. 5ngku
Besar "eram' )uan *hmad dilantik menjadi Pemerintah Pasir Putih dan )ok "anggut
sebagai Perdana Menteri. Mereka berada di Pasir Putih selama A hari dan telah
betindak membakar pejabat kerajaan' menaan balai polis dan membebaskan orang
tahanan.
c. Pihak British telah mengambil tindakan balas terhadap serangan )ok "anggut dengan
menghantar bantuan tentera dari (ingapura. (atu perisytiharaan dikeluarkan yang
memaklumkan 7 pemimpin :)ok "anggut' 5ngku Besar "eram' Penghulu *dam' /he
(ahak dan >j. (aid ; supaya menyerah diri dalam masa 7 hari.
d. British kemudiannya menaarkan hadiah B ganjaran sebanyak 37.. kepada sesiapa
yang berjaya menangkap mereka.
e. 8alam satu pertempuran yang berlaku di Kampung 8alam Pupuh' )ok "anggut telah
terkorban akibat ditembak. Mayat )ok "anggut diarak di Pasir Putih dan Kota Bharu'
sebelum digantung dengan kepalanya ke baah di Padang Merdeka' Kota Bharu untuk
ditonton kepada umum. Mayat beliau kemudiannya dikebumikan di Pasir Pekan.
Kesimpulan
(atu perkara menarik yang perlu dibincangkan dalam gerakan penentangan )ok "anggut
ini adalah berkaitan dengan sikap anti British oleh beliau. )ok "anggut yang pernah berguru di
Mekah dan menunaikan haji telah terpengaruh dengan gerakan khila#at )urki untuk
mengukuhkan kekuatan negara +slam. Penentangan terhadap British bagi beliau merupakan satu
tuntutan :jihad; untuk menegak dan mendaulatkan +slam dan menentang penjajah barat.

Kebangki"an di Terengganu
(ejak penasihat British dilantik pada 1414' pelbagai peraturan baru yang dianggap asing
dan bercanggah dengan nilai-nilai tempatan telah diperkenalkan. Peraturan baru banyak
melibatkan rakyat yang menetap di kaasan pedalaman. Mereka merupakan masyarakat desa
yang hidup dalam kemiskinan dan bergantung hidup kepada hasil pertanian seperti saah padi
dan huma' kutipan hasil-hasil hutan dan bercucuk tanam. (ebelum kedatangan British dan
pengenalan peraturan baru itu ' mereka bebas membuka tanah membuat huma ' bercucuk
tanam ' mengambil hasil-hasil hutan dan memburu tanpa sekatan.
a. Keadaan berubah setelah pentadbiran British diujudkan. *ntara perubahan -perubahan
tersebut adalah C-

a. $akyat ajib mengambil surat kebenaran untuk menebang kayu' membuka tanah untuk
membuat huma.
b. Melalui =ndang-undang Kaalan Binatang Buas pada 141A' penduduk tempatan dilarang
memburu binatang liar. (esiapa yang engkar dikenakan denda sebanyak 37......
c. Peraturan tanah 1414 di mana setiap penduduk diajibkan menda#tar tanah mereka
untuk mendapat surat hak milik. Bayaran dikenakan 3 1.7. untuk menyelesaikan
kedudukan tanah mereka kepada mahkamah. Penduduk yang enggan akan dikenakan
tindakan sama ada disaman' denda ataupun dipenjarakan.
b. Kebangkitan rakyat di )erengganu juga dipengaruhi oleh gerakan penentangan British
di Pahang pada 1841-1847.
c. Pemimpin-pemimpin tempatan muncul untuk mengetuai gerakan penentangan seperti
>j. Eakaria :>j. Kia; Mat Ein b. Mat Min' 0ebai 8eraman di )elemong' +smail Kuala Por'
Mat )ok Pitas' Penghulu (alleh Pasir %yior' *bdullah "urukaka dan *bu bakar /hinting
di Kuala Berang. Kesemua mereka berada di baah arahan dan pimpinan seorang ulama
yang disegani iaitu >j. *bd. $ahman b. *bd. >amid :$ahman 0imbong;
d. (atu aspek penting dalam gerakan anti British di )erengganu ialah peranan isu agama
yang begitu ketara. 6olongan yang menentang penjajah telah menyebarkan ajaran
yang menyeru orang ramai supaya tidak mematuhi peraturan-peraturan baru tersebut.
>aji Musa b. *bd. 6ani :>j. Musa Minangkabau; semasa mengajar ilmu agama'
memungut Fakat #itrah di Kuala Berang sentiasa menjelaskan kepada rakyat bahaa
segala peraturan baru itu sebagai undang-undang ka#ir dan sesiapa yang mematuhinya
dianggap menyebelahi orang ka#ir.
e. >aji *bd. $ahman 0imbong pula menegaskan bahaa tanah adalah milik *llah dan
rakyat bebas untuk mengerjakannya tanpa perlu membayar cukai kepada kerajaan .
>j. *bd. $ahman 0imbong dan >j. Musa *bd. 6ani yang sesuai dengan tara#nya sebagai
ulama berjaya mempengaruhi rakyat agar tidak mematuhi arahan-arahan yang
dikeluarkan oleh British.
!alaupun gerakan penentangan di )erengganu ini gagal' namun ia jelas
menunjukkan bahaa reaksi rakyat terhadap pemerintahan British adalah menentang
pembaharuan yang hendak dilaksanakan. )okoh utama iaitu >j. $ahman 0imbong telah
dijatuhkan hukuman buang negeri ke Mekah. Beliau meninggal di Mekah pada 2
%o&ember' 1414 kerana sakit.