Anda di halaman 1dari 42

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Page 1
Minggu :1
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari : Isnin
Tarikh :2.1.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
MODUL 1 :PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi :Warna Ton
San!ar! Kan!un"an :
1.1 Men'an'i %el(agai re%ert)ir se*ara s)l) atau (erkum%ulan.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.1.1 Men+em)ntrasi ,arna t)n (un'i
#alam semula ja+i
#hai,an
#akti-iti harian
#ken+eraan
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ men'an'i lagu +engan t)n suara 'ang (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu.
2. Muri+ men'an'i +engan t)n suara mengikut mel)+i.
3. Muri+ men+em)nstrasi ,arna t)n (un'i mengikut ik)n gam(ar
'ang +itunjuk )leh guru.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men+engar ,arna t)n (un'i.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # ,arna t)n suara manusia0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3
Penyerapan Ni%ai : Kerjasama0 1ert)lak ansur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan ,arna t)n (un'i.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e)0
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ +em)ntrasi ,arna t)n (un'i
se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 2
Minggu :2
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :/.1.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi :Posur
San!ar! Kan!un"an:
1.1 Men'an'i %el(agai re%ert)ir se*ara s)l) atau (erkum%ulan.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.1.2 Men'an'i +engan %)stur +an %erna5asan 'ang (etul.
- %)stur +u+uk
- %)stur (er+iri
- %engam(ilan na5as
- %engeluaran na5as
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ men'an'i lagu +engan t)n suara0 %)stur +an %erna5asan 'ang (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ men'an'i +engan t)n suara mengikut mel)+i.
3. Muri+ men'an'i +engan *ara %)stur +an %erna5asan.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men'an'i lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # %engam(ilan na5as +an %engeluaran na5as0 %)stur +u+uk +an
(er+iri0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai: H)rmat#mengh)rmati0 Men'anjung (u+a'a
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan %engam(ilan na5as +an %engeluaran na5as0 %)stur +u+uk +an
(er+iri semasa n'an'ian.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 3
Minggu :3
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :13.1.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi :So%'a
San!ar! Kan!un"an :
1.1 Men'an'i %el(agai re%ert)ir se*ara s)l) atau (erkum%ulan.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.1.3 Men'an'i s)l5a +) 0 re 0 mi.
# men'an'i s)l5a +alam %el(agai *)rak irama
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ men'an'i lagu +engan t)n suara0 s)l5a 'ang (etul.
2. Men'an'i +engan %i* 'ang (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ men'an'i +engan t)n suara mengikut mel)+i.
3. Muri+ men'an'i +engan s)l5a +an %i*.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men'an'i lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # s)l5a +) re mi0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3
Penyerapan Ni%ai : Menghargai alam sekitar0 T)l)ng men)l)ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan s)l5a +an %i*.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e)
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ men'an'i +engan mem(uat gerakan
s)l5a +) re mi +an %i* se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 4
Minggu :4
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :20.1.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi :Te#po
San!ar! Kan!un"an :
1.1 Men'an'i %el(agai re%ert)ir se*ara s)l) atau (erkum%ulan.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.1.4 Men'an'i mengikut tem%).
# *e%at # lam(at
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ men'an'i lagu +engan t)n suara +an %erna5asan 'ang
(etul mengikut tem%).
2.Men'an'i +engan (un'i %anjang +an %en+ek +engan (etul mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ men'an'i +engan t)n suara mengikut mel)+i.
3. Muri+ men'an'i lagu mengikut tem%) +an (un'i.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men'an'i lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # tem%) *e%at +an tem%) lam(at0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : Ke(ersihan0 1erusaha
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan tem%) *e%at +an lam(at +an (un'i %anjang juga %en+ek
semasa n'an'ian.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ men'an'i +engan mem(uat %ergerakan
tem%) *e%at +an lam(at serta (un'i %anjang +an %en+ek se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 5
Minggu :"
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 2!.1.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi :Dina#ik
San!ar! Kan!un"an :
1.1 Men'an'i %el(agai re%ert)ir se*ara s)l) atau (erkum%ulan.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.1." Men'an'i +engan +inamik.
- lem(ut p & # kuat f &
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ men'an'i lagu +engan t)n suara +an +inamik 'ang (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ men'an'i +engan t)n suara mengikut mel)+i.
3. Muri+ men'an'i +engan +inamik lem(ut +an +inamik kuat.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men'an'i lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # +inamik lem(ut +an kuat0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : 6ajin0 Ti+ak s)m()mg
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan +inamik lem(ut +an kuat.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ men'an'i +engan aksi +inamik lem(ut
+an kuat se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 6
Minggu :/
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :3.2.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian
Fokus Ekspresi :Se$uan .uru' /oka%
San!ar! Kan!un"an :
1.1 Men'an'i %el(agai re%ert)ir se*ara s)l) atau (erkum%ulan.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.1./ Men'an'i +engan se(utan huru5 -)kal
# a 0 e 0 ) 0 i 0 u.
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ men'an'i lagu +engan t)n suara +an se(utan 'ang (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ men'an'i +engan t)n suara mengikut mel)+i.
3. Muri+ men'an'i lagu +engan -)kal a0 e0 )0 i0u.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men'an'i lagu lagu Tahun 2
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # huru5 -)kal a0 e0 )0 i 0u0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : Kerjasama0 (ert)lak ansur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan -)kal a0 e0 )0 i0 u
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e)
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 7
Minggu :!
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 10.2.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
PE0KUSI
Fokus Ekspresi : C)rak irama
San!ar! Kan!un"an :
1.2 Memainkan %erkusi se*ara s)l) atau (erkum%ulan +ari%a+a
%el(agai re%ert)ir.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.2.1 Memainkan %erkusi mengikut *)rak irama mel)+i.
#%)stur
#*ara memainkan
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan %erkusi +engan %)stur 'ang (etul.
2 . Muri+ *ara memainkan %erkusi mengikut +etik +engan (etul
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ memainkan %erkusi +engan %)stur +u+uk +an (er+iri.
3. Muri+ *ara memainkan %erkusi mengikut *)rak irama.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men+engar lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # %erkusi0 %)stur +u+uk +an (er+iri0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : Kasih sa'ang
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (ermain %erkusi +engan %)stur +u+uk +an (er+iri.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e)
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain %erkusi se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 8
Minggu :$
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :1!.2.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
PE0KUSI
Fokus Ekspresi :Te#po
San!ar! Kan!un"an :
1.2 Memainkan %erkusi se*ara s)l) atau (erkum%ulan +ari%a+a
%el(agai re%ert)ir.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.2.2 Memainkan %erkusi mengikut tem%).
- *e%at
- lam(at
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan %erkusi +engan *)rak irama 'ang sesuai
mengikut tem%) +engan (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ (ermain %erkusi +engan *)rak irama mengikut tem%) *e%at +an
lam(at.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men+engar lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # %erkusi0 *)rak irama0 tem%) *e%at +an lam(at0 ra+i)0 CD lagu
Tahun 3
Penyerapan Ni%ai : Menghargai alam sekitar0 T)l)ng men)l)ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan tem%) *e%at +an lam(at.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e)
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermian %erkusi (a+an tem%) *e%at +an
lam(at se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 9
Minggu :7
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 24.2.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
PE0KUSI
Fokus Ekspresi :Dina#ik
San!ar! Kan!un"an :
1.2 Memainkan %erkusi se*ara s)l) atau (erkum%ulan +ari%a+a
%el(agai re%ert)ir.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.2.3 Menga%likasi %erkusi +engan +inamik.
- lem(ut % &
- kuat 5 &
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ menga%likasi %erkusi +engan +inamik 'ang (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ (ermain %erkusi +engan +inamik lem(ut +an kuat.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men'an'i lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # +inamik lem(ut +an kuat0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # Ke(ersihan
# 1erusaha
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan +inamik lem(ut +an kuat
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e)
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain %erkusi +engan +inamik lem(ut
+an kuat se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 10
Minggu :10
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :3.3.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GE0AKAN
Fokus Ekspresi : Dinamik
San!ar! Kan!un"an :
1.3 Mem(uat %ergerakan mengikut muzik.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.3.1 Mem(uat %ergerakan mengikut ruang +iri +an am (er+asarkan:
- +inamik kuat
- +inamik lem(ut
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ mem(uat %ergerakan mengikut ruang +iri +an am
(er+asarkan +inamik +engan (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ mem(uat %ergerakan +inamik kuat +an lem(ut mengikut muzik.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mem(uat %ergerakan semasa men+engar lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # +inamik kuat +an lem(ut0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : 6ajin0 ti+ak s)m()ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan +inamik kuat +an lem(ut semasa n'an'ian.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e)
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ +engan mem(uat %ergerakan +inamik
kuat +an lem(ut se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 11
Minggu :11
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 10.3.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GE0AKAN
Fokus Ekspresi : Pic
San!ar! Kan!un"an :
1.3 Mem(uat %ergerakan mengikut muzik
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.3.1 Mem(uat %ergerakan mengikut ruang +iri +an am (er+asarkan:
- %i* tinggi
- %i* ren+ah
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1.Muri+ mem(eri res%)n terha+a% muzik 'ang +i+engar menerusi
%ergerakan (er+asarkan %i* +engan (etul
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ mem(uat %ergerakan %i* tinggi +an ren+ah.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mem(uat %ergerakan semasa men+engar lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # %i* tinggi +an ren+ah0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : Kerjasama0 (ert)lak ansur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan %i* tinggi +an %i* ren+ah
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e)
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat %ergerakan se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 12
Minggu :12
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :1!.3.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GE0AKAN
Fokus Ekspresi :Te#po
San!ar! Kan!un"an :
1.3 Mem(uat %ergerakan mengikut muzik
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.3.1 Mem(uat %ergerakan mengikut aras +an arah (er+asarkan:
- tem%) *e%at
- tem%) lam(at
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ mem(eri res%)n terha+a% muzik 'ang +i+engar
menerusi %ergerakan (er+asarkan tem%) +engan (etul. .
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ mem(uat %ergerakan tem%) *e%at +an lam(at.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mem(uat %ergerakan semasa men+engar lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # tem%) *e%at +an lam(at0 ra+i)0 CD lagu 3.
Penyerapan Ni%ai : h)rmat mengh)rmati0 men'anjung (u+a'a.
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan tem%) *e%at +an lam(at.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat %ergerakan tem%) *e%at +an
lam(at se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 13
Minggu :13
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 31.3.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GE0AKAN
Fokus Ekspresi : )unyi
San!ar! Kan!un"an :
1.3 Mem(uat %ergerakan mengikut muzik.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.3.1 Mem(uat %ergerakan mengikut aras +an arah (er+asarkan:
- (un'i %anjang
- (un'i %en+ek
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ mem(eri res%)n terha+a% muzik 'ang +i+engar menerusi
%ergerakan (er+asarkan (un'i %anjang +an %en+ek +engan (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ mem(uat %ergerakan (un'i %anjang +an %en+ek.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mem(uat %ergerakan semasa men+engar lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # (un'i %anjang +an %en+ek0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3
Penyerapan Ni%ai : H)rmat mengh)rmati0 men'anjung (u+a'a.
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i %anjang +an %en+ek.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat %ergerakan (un'i %anjang +an
%en+ek se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 14
Minggu :14
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :!.4.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
GE0AKAN
Fokus Ekspresi : Mu!
San!ar! Kan!un"an :
1.3 Mem(uat %ergerakan mengikut muzik.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.3.2 Mem(uat %ergerakan (er+asarkan lirik +an mu+ muzik.
- lagu aksi a*ti)n s)ng&
- %ermainan n'an'ian singing games&
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ mem(eri res%)n terha+a% muzik 'ang +i+engar menerusi
%ergerakan (er+asarkan lirik +an mu+ +engan (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ men'an'i lagu sam(il mem(uat %ergerakan (er+asarkan lirik +an
mu+ muzik mengikut lagu aksi.
3. Muri+ (ermain %ermainan n'an'ian.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men'an'i lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # ka+ %ermainan n'an'ian0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3
Penyerapan Ni%ai : Menghargai alam sekitar0 T)l)ng men)l)ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan %ermainan n'an'ian.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e)
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat %ergerakan +an %ermainan
n'an'ian se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 15
Minggu :1"
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 14.4.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL
0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1 Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er # *ara menjaga rek)r+er
#*ara memegang rek)+er
1.4.2 Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& #em()u*hure
#%)stur
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure'ang (etul mengikut tem%)
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%)
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan 5rasa lagu (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah melihat rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai: Ke(ersihan 0 1erusaha
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 16
Minggu :1/
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :21.4.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Fokus Ekspresi : 0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1 Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er # *ara menjaga rek)r+er
#*ara memegang rek)+er
1.4.2 Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:&
#em()u*hure #%)stur
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r . # memainkan 5rasa lagu
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure'ang (etul (er+asarkan sk)r mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%)
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan 5rasa lagu (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai: # 6ajin # Ti+ak s)m()ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 17
Minggu :1!
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 2$.4.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Fokus Ekspresi : 0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1 Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er#*ara menjaga rek)r+er
#*ara memegang rek)+er
1.4.2 Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& #em()u*hure
#%)stur
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r. # memainkan mel)+i kaunter
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure'ang (etul (er+asarkan sk)r mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%)
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan mel)+i kaunter (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # 1ers'ukur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 18
Minggu :1$
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :".".2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Fokus Ekspresi : 0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1 Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er #*ara menjaga rek)r+er
#*ara memegang rek)+er
1.4.2 Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& #em()u*hure
#%)stur
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r # memainkan mel)+i
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure'ang (etul (er+asarkan sk)r mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%)
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan mel)+i (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # Kerjasama0 # 1ert)lak ansur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 19
Minggu :17
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 12.".2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Fokus Ekspresi : 0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1 Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er #*ara menjaga rek)r+er
#*ara memegang rek)+er
1.4.2 Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& #em()u*hure
#%)stur
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r # memainkan mel)+i.
1.4.4 Memainkan rek)+er mengikut tem%).
- *e%at # lam(at
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure'ang (etul (er+asarkan sk)r mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0 %erli+ahan
+an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%) *e%at +an lam(at.
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan mel)+i kaunter (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # H)rmat# mengh)rmati # Men'anjung (u+a'a
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 20
Minggu :20
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :112324516
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Fokus Ekspresi : 0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er #*ara menjaga rek)r+er #*ara memegang rek)+er
1.4.2Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan #em()u*hure
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& # %)stur
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r
# memainkan mel)+i
1.4." Menga%likasikan +inamik +alam %ermainan rek)+er.
- lem(ut % & # kuat 5 &
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure +engan +inamik 'ang (etul (er+asarkan sk)r
mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul +engan +inamik lem(ut +an kuat.
4. Muri+ memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # Menghargai alam sekitar #T)l)ng#men)l)ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 21
Minggu :21
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 172724516
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 4-PENG.ASILAN MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
2.1 Menghasilkan i+ea muzikal kreati5.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
2.1.1Menghasilkan %el(agai (un'i menggunakan (ahan im%r)-isasi.
C)nt)h (ahan im%r)-isasi: #tem%urung0 ()t)l %lastik0 %ensel0
%em(aris +an su+u.
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ menghasilkan %el(agai (un'i0 *)rak irama +an mel)+i menerusi
akti-iti muzikal +engan (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar *erita muzikal +ari rakaman CD Tahun 3 +an %a%aran
%),er %)int3%enulisan *erita +i %a%an %utih.
2. Muri+ +i(ahagikan ke%a+a " kum%ulan.
3. Muir+ menghasilkan %el(agai (un'i0 *)rak irama +an mel)+i menerusi
akti-iti muzikal melalui %erkusi (a+an0 alat %erkusi +an (ahan im%r)-isasi.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. ;etia% kum%ulan mem(uat %ersem(ahan.
". .uru menilai %ersem(ahan setia% kum%ulan.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah menggunakan %erkusi (a+an +an alat %erkusi
mengiringi muzik.
)a*an )anu Men"a&ar:
8lat %erkusi0 %erkusi (a+an +an (ahan im%r)-isasi0 ra+i) CD Tahun
3. Penyerapan Ni%ai : # Ke(ersihan #1erusaha
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i melalui %erkusi (a+an0 alat %erkusi +an (ahan
im%r)-isasi.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat im%r)-isasi se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 22
Minggu :22
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :23./.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 4- PENG.ASILAN MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
2.1 Menghasilkan i+ea muzikal kreati5.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
2.1.2 Men*i%ta *)rak irama mu+ah menggunakan ik)n.
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ menghasilkan %el(agai (un'i0 *)rak irama +an mel)+i menerusi
akti-iti muzikal +engan (etul.
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar *)rak irama +ari guru.
2. Muri+ men*i%ta *)rak irama mu+ah.
3. Muri+ mem(uat %ersem(ahan mengikut kum%ulan.
4. .uru menilai %ersem(ahan muri+.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men*i%ta *)rak irama semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # *)rak irama +an ki()+0 %erkusi (a+an.
Penyerapan Ni%ai : # 6ajin #Ti+ak s)m()ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan *)rak irama +ari kum%ulan 'ang (erlainan.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ men*i%ta *)rak irama se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 23
Minggu :23
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 30./.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 4-PENG.ASILAN MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
2.1 Menghasilkan i+ea muzikal kreati5.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
2.1.3 Men*i%ta +an men'an'ikan mel)+i mu+ah.
#mengajuk mel)+i.
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ menghasilkan %el(agai (un'i0 *)rak irama +an mel)+i menerusi
akti-iti muzikal +engan (etul.
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar mel)+i +ari guru.
2. Muri+ mengajuk +an men*i%ta mel)+i mu+ah.
3. Muri+ mem(uat %ersem(ahan mengikut kum%ulan.
4. .uru menilai %ersem(ahan muri+.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mengajuk +an men*i%ta mel)+i semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # mel)+i +an ki()+0 %erkusi (a+an.
Penyerapan Ni%ai : # 1ers'ukur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan mel)+i +ari kum%ulan 'ang lain.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mengajuk +an men*i%ta mel)+i se*ara
kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 24
Minggu :24
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :!.!.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 4-PENG.ASILAN MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
2.1 Menghasilkan i+ea muzikal kreati5.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
2.1.3 Men*i%ta +an men'an'ikan mel)+i mu+ah.
#mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i 'ang +i(erikan
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ menghasilkan %el(agai (un'i0 *)rak irama +an mel)+i menerusi
akti-iti muzikal +engan (etul.
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar mel)+i mu+ah +ari guru.
2. Muri+ mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i +ari guru.
3. Muri+ mem(uat %ersem(ahan mengikut kum%ulan.
4. .uru menilai %ersem(ahan muri+.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i +ari
guru semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # mel)+i0 %erkusi (a+an.
Penyerapan Ni%ai : # Kerjasama
# 1ert)lak ansur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan im%r)-isasi mel)+i +ari kum%ulan 'ang (erlainan.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ im%r)-isasi mel)+i se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 25
Minggu :2"
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 14.!.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 8-AP0ESIASI MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
3.1 Mengha'ati muzik +ari%a+a %el(agai re%ert)ir
San!ar! Pe#$e%a&aran :
3.1.1 Mengenal %asti jenis alat muzik +ari%a+a muzik 'ang +i+engar.
- alat (ertali
- alat %erkusi
- alat tiu%an
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ mengenal %asti jenis alat muzik +ari%a+a muzik 'ang
+i+engar +engan (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu.
2. Muri+ mengenal %asti jenis alat muzik +ari%a+a muzik 'ang +i+engar:
- alat (ertali
- alat %erkusi
- alat tiu%an
3. Muri+ men'e(ut jenis alat muzik.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah melihat %el(agai jenis alat muzik +alam (ilik muzik
atau men)nt)n T4.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # tekstur ni%is +an te(al0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
.
Penyerapan Ni%ai : # H)rmat# mengh)rmati # Men'anjung (u+a'a
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan jenis alat muzik.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 26
Minggu :2/
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :21.!.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 8 : AP0ESIASI MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
3.1 Mengha'ati muzik +ari%a+a %el(agai re%ert)ir.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
3.1.2 Mengenal %asti mu+0 tem%)0 tekstur +an +inamik +ari%a+a muzik 'ang
+i+engar.
# mu+ riang0 se+ih0 marah +an takut&
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ mengenal %asti mu+ +engan (etul +ari%a+a muzik 'ang
+i+engar +engan (etul.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ mem(uat aksi mengikut mu+ lagu.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men'an'i lagu +engan mu+ lagu Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # mu+ riang0 se+ih0 marah +an takut&0
ra+i) +an CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # Menghargai alam sekitar # T)l)ng#men)l)ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan mu+ riang0 se+ih0 marah +an takut&
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat aksi mengikut mu+ laguse*ara
kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 27
Minggu :2!
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 30.!.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 8-AP0ESIASI MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
3.1 Mengha'ati muzik +ari%a+a %el(agai re%ert)ir.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
3.1.2 Mengenal %asti mu+0 tem%)0 tekstur +an +inamik +ari%a+a muzik
'ang +i+engar
- tem%) *e%at
- tem%) lam(at
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ mengenal %asti tem%) +engan (etul +ari%a+a muzik 'ang +i+engar.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ mem(uat aksi tem%) +engan (etul +ari%a+a muzik +alam kum%ulan
(esar.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mengenal %asti tem%) lagu semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # tem%) *e%at +an lam(at0 ra+i) +an CD lagu Tahun
3 Penyerapan Ni%ai : # 6ajin # Ti+ak s)m()ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan tem%) *e%at +an lam(at.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat aksi tem%) *e%at +an lam(at
se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 28
Minggu :2$
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :4.$.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 8-AP0ESIASI MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
3.1 Mengha'ati muzik +ari%a+a %el(agai re%ert)ir.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
3.1.2 Mengenal %asti mu+0 tem%)0 tekstur +an +inamik +ari%a+a muzik 'ang
+i+engar
# tekstur s)l) # ni%is +an kum%ulan # te(al&
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ mengenal %asti tekstur +engan (etul +ari%a+a muzik 'ang +i+engar
mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ mem(uat aksi tekstur +engan (etul +ari%a+a muzik +alam kum%ulan
ke*il.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mem(uat aksi tekstur lagu semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # tekstur 0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3
Penyerapan Ni%ai : # 6ajin # Ti+ak s)m()ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan tekstur lagu.
semasa n'an'ian.
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat aksi tekstur se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 29
Minggu :27
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 11.$.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 8-AP0ESIASI MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
3.1 Mengha'ati muzik +ari%a+a %el(agai re%ert)ir.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
3.1.2 Mengenal %asti mu+0 tem%)0 tekstur +an +inamik +ari%a+a muzik
'ang +i+engar
- +inamik kuat # lem(ut&
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ mengenal %asti +inamik +engan (etul +ari%a+a muzik
'ang +i+engar.
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ mem(uat aksi +inamik kuat +an lem(ut +engan (etul
+ari%a+a muzik +alam kum%ulan ke*il.
3. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
4. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
". .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mem(uat aksi +inamik semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # +inamik kuat +an lem(ut0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3
Penyerapan Ni%ai : # 6ajin # Ti+ak s)m()ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan +inamik kuat +an lem(ut semasa n'an'ian.
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat aksi +inamik se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 30
Minggu :30
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 2 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :1$.$.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1 Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er #*ara menjaga rek)r+er
#*ara memegang rek)+er
1.4.2 Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& #em()u*hure
#%)stur
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure'ang (etul mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%)
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan 5rasa lagu (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # 1ers'ukur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 31
Minggu :31
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 2".$.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er #*ara menjaga rek)r+er
#*ara memegang rek)+er
1.4.2Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& #em()u*hure
#%)stur
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r .
# memainkan 5rasa lagu
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure'ang (etul (er+asarkan sk)r mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%)
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan 5rasa lagu (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # Kerjasama
# 1ert)lak ansur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 32
Minggu :32
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :1.7.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er #*ara menjaga rek)r+er
#*ara memegang rek)+er
1.4.2 Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& #em()u*hure
#%)stur
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan
sk)r. # memainkan mel)+i kaunter
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure'ang (etul (er+asarkan sk)r mengikut tem%).
Aki(ii :
. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%)
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan mel)+i kaunter (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun
3. Penyerapan Ni%ai : # Menghargai alam sekitar # T)l)ng#men)l)ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 33
Minggu :33
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 2 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : $.7.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er #*ara menjaga rek)r+er #*ara memegang rek)+er
1.4.2 Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan #%)stur
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& #em()u*hure
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r.
- memainkan mel)+i kaunter
1.4.4 Memainkan rek)+er mengikut tem%).
- *e%at # lam(at
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure +engan (etul (er+asarkan sk)r mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%) *e%at +an lam(at.
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan mel)+i kaunter (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar:
6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # Ke(ersihan # 1erusaha
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 34
Minggu :34
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :22.7.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
0EKODE0
San!ar! Kan!un"an :
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.4.1Mengenal rek)r+er.
#(ahagian rek)+er #*ara menjaga rek)r+er
#*ara memegang rek)+er
1.4.2 Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan
#%erli+ahan +engan se(utan 9tu:& #em()u*hure
#%)stur
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r
# memainkan mel)+i
1.4." Menga%likasikan +inamik +alam %ermainan rek)+er.
# lem(ut % & # kuat 5 &
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure +engan +inamik 'ang (etul (er+asarkan sk)r
mengikut tem%).
Aki(ii : 1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul +engan +inamik lem(ut +an kuat.
4. Muri+ memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a: Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar: 6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun
3.
Penyerapan Ni%ai : # #H)rmat#mengh)rmati # Men'anjung (u+a'a
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5
.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 35
Minggu :3"
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 27.7.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 4-PENG.ASILAN MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
2.1 Menghasilkan i+ea muzikal kreati5
San!ar! Pe#$e%a&aran :
2.1.1 Menghasilkan %el(agai (un'i menggunakan (ahan im%r)-isasi.
C)nt)h (ahan im%r)-isasi: #tem%urung0 ()t)l %lastik0 %ensel0 %em(aris
+an su+u
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ memainkan %erkusi +engan +inamik +engan (etul.
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar mel)+i mu+ah +ari guru.
2. Muri+ mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i +ari guru.
3. Muri+ mem(uat %ersem(ahan mengikut kum%ulan.
4. .uru menilai %ersem(ahan muri+.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i
+ari guru semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # mel)+i0 %erkusi
(a+an. Penyerapan Ni%ai : # Menghargai alam sekitar
# T)l)ng men)l)ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan im%r)-isasi mel)+i +ari kum%ulan 'ang (erlainan.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ im%r)-isasi mel)+i se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 36
Minggu :3/
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 2 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :/.10.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 4-PENG.ASILAN MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
2.1 Menghasilkan i+ea muzikal kreati5
San!ar! Pe#$e%a&aran :
2.1.2 Men*i%ta *)rak irama mu+ah menggunakan ik)n.
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ menghasilkan %el(agai (un'i0 *)rak irama +an mel)+i menerusi
akti-iti muzikal.
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar *)rak irama +ari guru.
2. Muri+ men*i%ta *)rak irama mu+ah.
3. Muri+ mem(uat %ersem(ahan mengikut kum%ulan.
4. .uru menilai %ersem(ahan muri+.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah men*i%ta *)rak irama semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # *)rak irama +an ki()+0 %erkusi
(a+an. Penyerapan Ni%ai : # Ke(ersihan # 1erusaha
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan *)rak irama +ari kum%ulan 'ang (erlainan.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ men*i%ta *)rak irama se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2
Page 37
Minggu :3!
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 2 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 13.10.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 4-PENG.ASILAN MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
2.1 Menghasilkan i+ea muzikal kreati5
San!ar! Pe#$e%a&aran :
2.1.3 Men*i%ta +an men'an'ikan mel)+i mu+ah.
#mengajuk mel)+i
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ menghasilkan %el(agai (un'i0 *)rak irama +an mel)+i menerusi
akti-iti muzikal.
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar mel)+i +ari guru.
2. Muri+ mengajuk +an men*i%ta mel)+i mu+ah.
3. Muri+ mem(uat %ersem(ahan mengikut kum%ulan.
4. .uru menilai %ersem(ahan muri+.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mengajuk +an men*i%ta mel)+i semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # mel)+i +an ki()+0 %erkusi (a+an.
Penyerapan Ni%ai : # 6ajin # Ti+ak s)m()ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan mel)+i +ari kum%ulan 'ang lain.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mengajuk +an men*i%ta mel)+i se*ara
kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 38
Minggu :3$
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :20.10.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 4 - PENG.ASILAN MUZIK
San!ar! Kan!un"an :
2.1 Menghasilkan i+ea muzikal kreati5.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
2.1.3 Men*i%ta +an men'an'ikan mel)+i mu+ah.
#mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i 'ang +i(erikan.
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ menghasilkan %el(agai (un'i0 *)rak irama +an mel)+i menerusi
akti-iti muzikal.
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar mel)+i mu+ah +ari guru.
2. Muri+ mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i +ari guru.
3. Muri+ mem(uat %ersem(ahan mengikut kum%ulan.
4. .uru menilai %ersem(ahan muri+.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a: Muri+ %ernah mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i +ari
guru semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar: Ka+ ik)n # mel)+i0 %erkusi (a+an.
Penyerapan Ni%ai : # 1ers'ukur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan im%r)-isasi mel)+i +ari kum%ulan 'ang (erlainan.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ im%r)-isasi mel)+i se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 39
Minggu :37
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 2!.10.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKAL
Nyanyian !an 0eko!er
Fokus Ekspresi : So%'a
San!ar! Kan!un"an :
1.1Men'an'i %el(agai re%ert)ir se*ara s)l) atau (erkum%ulan.
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.1.3 Men'an'i s)l5a +) 0 re 0 mi.
- men'an'i s)l5a +alam %el(agai *)rak irama.
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r:
- memainkan mel)+i
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. .Muri+ men'an'i lagu +engan t)n suara0 s)l5a 'ang (etul.
2. Muri+ memainkan rek)+er +engan %i* 'ang (etul mengikut mel)+i
Aki(ii :
1. Men+engar lagu .
2. Muri+ men'an'i +engan s)l5a +an %i*.
3. Muri+ (ermain rek)+er +engan mel)+i (er+asarkan sk)r.
4. Muri+ +i(im(ing )leh guru.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a: Muri+ %ernah men'an'i s)l5a semasa men+engar lagu Tahun 2
+an (ermain rek)+er a,al %enggal %ertama.
)a*an )anu Men"a&ar: Ka+ ik)n # s)l5a +) re mi0 mel)+i rek)+er0 ra+i) +an CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # Kerjasama
# 1ert)lak ansur
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan s)l5a +) re mi.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ mem(uat s)l5a +) re mi se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 40
Minggu :40
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :3.11.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL
N9AN9IAN: PE0KUSI : 0EKODE0
Fokus Ekspresi : Dina#ik
San!ar! Kan!un"an :
1.1Men'an'i %el(agai re%ert)ir se*ara s)l) atau (erkum%ulan.
1.2 Memainkan %erkusi se*ara s)l) atau (erkum%ulan +ari%a+a
%el(agai re%ert)ir.
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.1." Menga%likasi +inamik +alam
n'an'ian. #lem(ut%& #kuat 5&
1.2.3 Menga%likasi +inamik +alam %ermainan
%erkusi. # lem(ut % & # kuat 5 &
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan
sk)r # memainkan mel)+i
1.4." Menga%likasikan +inamik +alam %ermainan
rek)+er. # lem(ut % & # kuat 5 &
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ men'an'i lagu +engan t)n suara +an +inamik 'ang (etul.
2.Muri+ menga%likasi +inamik +alam %ermainan %erkusi +engan (etul.
3. Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure +engan +inamik 'ang (etul (er+asarkan sk)r
mengikut tem%).
Aki(ii : 1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3.Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul +engan +inamik lem(ut +an kuat.
4. Muri+ memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni +an
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a: Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar: 6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun 3.
Penyerapan Ni%ai : # H)rmat#mengh)rmati # Men'anjung (u+a'a
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 41
Minggu :41
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh : 10.11.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk : MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL
N9AN9IAN DAN 0EKODE0
Fokus Ekspresi : Posur
San!ar! Kan!un"an :
1.1Men'an'i %el(agai re%ert)ir se*ara s)l) atau (erkum%ulan.
1.4 Memainkan rek)r+er se*ara ensem(el
San!ar! Pe#$e%a&aran :
1.1.2 Men'an'i +engan %)stur +an %erna5asan 'ang (etul.
# %)stur +u+uk # %)stur (er+iri # %engam(ilan na5as # %engeluaran na5as
1.4.2Memainkan n)t 1 0 8 +an . +engan t)n 'ang (aik.
#%enjarian n)t 1 0 8 +an . #%erna5asan #%erli+ahan +engan se(utan 9tu:&
#em()u*hure #%)stur
1.4.3 Memainkan rek)+er (er+asarkan sk)r
- memainkan mel)+i
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ men'an'i lagu +engan t)n suara0 %)stur +an %erna5asan 'ang
(etul. 2.Muri+ memainkan rek)r+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure'ang (etul (er+asarkan sk)r mengikut tem%).
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar lagu %engenalan rek)+er
2. .uru menunjukkan %engenalan rek)+er +an teknik (ermain rek)+er
3. Muri+ memainkan rek)+er +engan %enjarian0 %)stur0 %erna5asan0
%erli+ahan +an em()u*hure 'ang (etul mengikut tem%)
4. Muri+ memainkan rek)+er +engan mel)+i (er+asarkan sk)r.
". Muri+ +i(im(ing )leh guru.
/. .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
!. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a: Muri+ %ernah (ermain rek)+er.
)a*an )anu Men"a&ar: 6ek)+er0 *arta rek)+er0 ki()+0 ra+i)0 CD lagu Tahun
3.
Penyerapan Ni%ai : #Menghargai alam sekitar #T)l)ng men)l)ng
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan (un'i rek)+er n)t 1 8 . semasa (ermain rek)+er.
TMK :
Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an
-i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ (ermain rek)+er se*ara kreati5.
RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3
Page 42
Minggu :42
Mata Pelajaran :Dunia Muzik
Kelas :Tahun 3 Cemerlang
Hari :Isnin
Tarikh :1!.11.2014
Masa :30 Minit !.4" # $.1" %agi&
Ta&uk :MODUL 4-PENG.ASILAN MUZIKAL
San!ar! Kan!un"an :
2.1 Menghasilkan i+ea muzikal kreati5.
San!ar! Pe#$e%a&aran :
2.1.3 Men*i%ta +an men'an'ikan mel)+i mu+ah.
#mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i 'ang +i(erikan
O$&eki' Pen"a&aran : #Pa+a akhir %engajaran +an %em(elajaran muri+ +a%at:
1. Muri+ menghasilkan %el(agai (un'i0 *)rak irama +an mel)+i
menerusi akti-iti muzikal +engan (etul.
Aki(ii :
1. Muri+ men+engar mel)+i mu+ah +ari guru.
2. Muri+ mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i +ari guru.
3. Muri+ mem(uat %ersem(ahan mengikut kum%ulan.
4. .uru menilai %ersem(ahan muri+.
". .uru mem(uat %en'era%an nilai murni.
/. .uru mem(uat ulasan ringkas t)%ik hari ini.
Pen"a%a#an Se!ia A!a:
Muri+ %ernah mengim%r)-isasi 9ja,a%an: ke%a+a 9s)alan: mel)+i +ari
guru semasa Tahun 2.
)a*an )anu Men"a&ar:
Ka+ ik)n # mel)+i0 %erkusi (a+an.
Penyerapan Ni%ai : #Ke(ersihan
#1erusaha
Ke#a*iran )er'ikir : Mem(ezakan im%r)-isasi mel)+i +ari kum%ulan 'ang (erlainan.
TMK : Penggunaan la%t)% +an 2CD Pr)jekt)r 3 T4 untuk au+i) +an -i+e).
EMK +E%e#en Merenas Kuriku%u#, : Kreati-iti muri+ im%r)-isasi mel)+i se*ara kreati5.

Anda mungkin juga menyukai