Anda di halaman 1dari 224

00 Muqaddimah

Mon, 2007-12-17 12:54 admin


Kejayaan dalam mendidik manusia ialah bilamana seseorang itu mamu memerkenalkan !uhan keada
manusia sehingga takut dan "inta keada-#ya$ %inta dan takut itu menjadikan manusia itu suka untuk
beribadah keada !uhannya$ &uah dariada ibadahnya melahirkan manusia yang baik yang boleh
memberi man'aat keada orang lain$ (ni semua ada hubungan raat dengan ilmu rohaniah$
Maka bagi orang yang ada "ita-"ita untuk membaiki diri atau guru-guru yang hendak mendidik manusia,
mereka mestilah mengetahui ilmu rohaniah ini$ )ekaligus memraktikkan ke dalam diri mereka terlebih
dahulu sehingga mereka menjadi baik$ %ontoh dan suri teladan yang baik dariada mereka itulah jadi
ikutan ula keada murid-murid dan engikut-engikutnya$ *engan kata-kata lain, mereka menjadi model
hamba +llah yang baik yang mamu memberi 'aedah keada manusia sejagat$
Melalui engalaman kita, mendidik manusia adalah sulit sekali$ (ni kerana manusia itu ada akal, roh, na'su
dan 'i,ikal$ -i,ikal adalah anggota lahir$ +kal, roh dan na'su adalah anggota batin$ Kejayaan mendidik
manusia adalah ditentukan oleh tiga anggota batin yang tidak namak tadi iaitu akal, roh dan na'su itu$
.adi kalau endidik-endidik atau guru-guru tidak ada ilmu rohaniah, hanya 'aham 'i,ikal manusia semata-
mata, bagaimana dia hendak mendidik murid-murid dan engikut-engikutnya$ !entu sekali endidik-
endidik atau guru-guru tadi akan gagal$ Mendidik manusia tidak "uku mendidik 'i,ikal mereka sahaja$
!ai itulah yang berlaku selama ini$ Murid-murid atau engikut-engikut dididik 'i,ikal mereka semata-
mata$ !iga anggota batin yakni roh, akal dan na'su tidak dididik$ /alhal hakikat manusia itu ialah anggota
batin inilah, manakala anggota lahir mengikut saja$
(lmu rohaniah ertinya ilmu yang berkait raat dengan roh 0hati nurani manusia1$ (lmu rohaniah ini juga
disebut sebagai ilmu tasa2u'$ +l 3uran menganjurkan ilmu ini iaitu:
Maksudnya: Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya.
(Asy Syam: 9 - 10
4oh atau hati nurani 0anggota batin1 adalah meruakan hakikat diri manusia$ 5rtinya, harga diri dan nilai
diri manusia itu ditentukan oleh roh, akal dan na'sunya$ !ana roh, manusia adalah bangkai$ Kerana
adanya roh juga maka manusia itu dikatakan mukala' yakni makhluk yang dierintahkan untuk menyembah
+llah, atuh keada suruhan-#ya dan menjauhi larangan-#ya$ !ana roh, erintah dan larangan +llah
tidak ada erti aa-aa$ !ai bukan semua roh itu yang menjalankan erintah dan menjauhi larangan$ +da
juga roh yang melanggar erintah dan melakukan larangan$ (ni bergantunglah keada roses endidikan
yang diterima oleh roh itu$
4oh yang taat, takut dan "inta ada +llah akan menjadikan manusia itu berguna dan menguntungkan
dirinya serta orang lain$ !ai roh atau hati yang rosak atau kotor akan menjadikan manusia itu tidak
berguna aa-aa lagi$ *irinya seolah-olah bangkai bernya2a$ *engan kata lain, dia adalah samah
masyarakat$ *ia masih hidu, boleh bergerak ke hulu ke hilir, boleh mengatur dan mentadbir, ber"aka
dan bertindak, namun semua itu enuh kejahatan dan kerosakan$ Maksud saya, sekiranya roh atau hati
yang rosak atau kotor itu ada ada seorang emimin maka keiminannya tidak lagi adil bahkan enuh
dengan kekejaman, diskriminasi, mementingkan diri, keluarga dan kliknya sahaja, malah dia adalah
erosak bangsa, agama dan negara$
Kalau roh atau hati atau anggota batin yang rosak itu berada dalam diri orang kaya, jadilah si kaya itu
bakhil, tamak, lintah darat dan memba,ir$ Kalau roh atau hati dalam diri ulama sudah rosak, jadilah si
ulama itu enjahat 0ulama suk1$ *ia akan menjual ilmu (slamnya untuk membeli keentingan dunia yakni
dia gunakan ilmu +llah untuk men"ari angkat, nama dan duit semata-mata ma"am etani menjual
tanamannya untuk mendaat duit$ 6lama suk menjual ilmunya untuk keentingan dunianya$ Kalau ia
ber"aka adalah bagi ihak tuan bukan bagi ihak !uhan$ Kalau tidak ber"aka, mereka menjadi
syaitansyaitan bisu ula$
4oh atau hati atau anggota batin yang sudah rosak kalau berada dalam diri ara emuda, emuda itu akan
menghabiskan masanya dengan ber'oya-'oya, berangan-angan, meleak-leak dan berseronok-seronok$
!enaga sasanya disia-siakan tana memberi aa-aa 'aedah atau khidmat keada masyarakat$ +khirnya
mereka jadi samah masyarakat$
Kalau roh atau hati yang jahat ada ada si miskin, maka keluh- kesahlah dia seanjang masa, rasa hina,
rasa malu keada orang yang lebih darinya$ *engan orang kaya mereka rasa dengki dan dendam$ 5rtinya
dia tidak sabar dan tidak redha dengan kemiskinan yang menima dirinya$
*emikianlah kalau roh yang jahat itu ada dalam diri ara gadis remaja dan kaum 2anita maka rosaklah
dirinya dengan asyik berla2a-la2a, bersolek-solek dan bergaya untuk menarik erhatian orang adanya$
*irinya sanggu dijual ada sesiaa saja yang boleh memberi nikmat dunia adanya$ 4amai lelaki yang
tergoda$ )esama sendiri saling ben"i-memben"i dan bersenget- senget hati$
&egitulah eranan roh dalam hidu manusia$ (a bagaikan raja dalam negara diri$ Menjadi enentu baik
atau tidaknya manusia itu bahkan enentu hidu mati manusia$ Kalau ia keluar dari jasad, manusia akan
menjadi bangkai$ Kalau ia ada ula dialah yang akan men"orak kehiduan itu, baik atau buruk, erosak
atau engislah, eruntuh atau embangun, bertanggungja2ab terhada masalah atau en"etus keada
masalah, endamai atau enghuru-hara dan lain-lain lagi$ (nilah yang disabdakan oleh 4asulullah )+/:
Maksudnya: !alam diri anak Adam itu ada seketul daging" kalau #aik daging itu maka #aiklah manusia"
kalau ia rosak maka rosaklah manusia. $etahuilah itulah hati atau roh. (%i&ayat Bukhari dan Muslim dari
'ukman #in Basyir
7engalaman kita sendiri membuktikan baha2a hati atau roh kitalah yang menentukan tindak-tanduk kita$
-i,ikal 0tangan, kaki, mulut, mata, telinga, erut dan lain-lain anggota1 "uma menunaikan kehendak-
kehendak hati$ +nggota lahir 0'i,ikal1 bukan enentu tetai hanya ekerja dan buruh-buruhnya sahaja$
Kalau hati mahu, semuanya jadi$ Kalau hati tidak mahu, aa un tidak jadi$ )ebab itulah 4asulullah )+/
bersabda:
Maksudnya: Sesungguhnya setia( amalan itu disertai dengan niat. !an sesungguhnya setia( orang dinilai
dari a(a yang diniatkan. Sesia(a yang hi)rah ke(ada Allah dan %asul-'ya maka hi)rahnya itu adalah dinilai
kerana Allah dan %asul-'ya. !an sesia(a yang hi)rah kerana dunia yang diidamkan atau (erem(uan yang
ingin dikah&ininya maka hi)rahnya dinilai kerana itulah. (%i&ayat Bukhari
Kalau niat baik maka amalan itu diterima sebagai amalan baik$ )ebaliknya kalau niat jahat maka amalan itu
dikira jahat sekaliun namaknya baik$ %ontoh, )i + berniat untuk sembahyang kerana +llah, maka
sembahyang itu diterima sebagai amalan soleh$ Manakala )i & meniatkan sembahyang itu untuk dia
dikatakan orang baik maka sembahyangnya tertolak$ +da juga niat yang baik tetai dilaksanakan dengan
"ara yang jahat$ (ni juga tertolak$ Misalnya seorang yang berniat untuk menolong seseorang dengan "ara
men"uri duit seseorang yang lain$ (ni tidak betul$ 8ebih-lebih lagilah tidak betul kalau niatnya salah dan
erlaksanaannya un salah$ )ebab itulah 4asulullah )+/ bersabda:
Maksudnya: Sesungguhnya Allah *aala tidak memandang gam#aran ru(a kamu dan tidak ke(ada #angsa
kamu dan tidak ke(ada harta #enda kamu ta(i !ia memandang hati kamu dan amalan-amalan kamu.
(%i&ayat At *a#rani
*i sinilah kita lihat +llah membahagikan amalan hamba-hamba-#ya keada dua bahagian: 7ertama: +a
kata hati 0niat1 Kedua: &entuk erlaksanaan lahir *engan kata lain +llah be,akan niat dengan sika$
/alauun kedua-duanya dierintahkan tetai keutamaan diberi ada niat suaya seseorang tidak meniu
dirinya dan orang lain dengan berbuat baik tai bermaksud jahat$ Manusia "uma namak yang lahir dan
tidak tahu aa yang dirahsiakan di dalam hatinya$ )edangkan kalau dia buat jahat orang boleh namak
dan boleh tegur untuk keselamatan dirinya$
9al ini boleh diibaratkan ada sebiji buah yang ada kulit dan ada isi$ Kedua-dua kulit dan isi adalah
enting$ &uah yang baik itu adalah kerana kulitnya baik dan isinya un baik$ &uah yang kulitnya baik tai
isinya tidak baik, ia tidak berguna aa-aa$ Manakala buah yang kulitnya buruk sedangkan isinya baik un
tidak bagus$ %uma ia masih boleh dimakan$ )ebab itu 4asulullah )+/ bersabda:
Maksudnya: 'iat orang mukmin le#ih #aik dari amalannya. (%i&ayat Al Baiha+i dan Ar %a#i,
Maksudnya niat yang baik itu lebih baik dari amalan yang baik kerana niat yang baik tidak di"elah oleh
riyak atau ujub$ Manakala amalan yang baik "uku mudah dihingga oleh riyak dan ujub$ .arang manusia
boleh selamat dari diganggu dan dirosakkan amalannya oleh riyak dan ujub$
+da 9adis mengatakan baha2a seseorang yang baru berniat baik sahaja sudah diberi ahala oleh +llah$
)edangkan niat yang jahat tidak dikira berdosa sehinggalah orang itu benar-benar melaksanakan niat jahat
tersebut$
7ara emba"a, endidik, guru-guru yang dikasihi sekalian$ &egitulah entingnya roh diberi erhatian dan
endidikan$ Memerhati, mengkaji dan menilai bidang inilah yang disebut ilmu tasa2u' atau ilmu rohaniah
atau ilmu batiniah$ (lmu yang meruakan satu bahagian yang terenting dalam ilmu (slam di saming ilmu
usuluddin yang menjadi asasnya dan kemudian ilmu 'ekah 0syariat1$ !asa2u' umama isi buah manakala
ilmu syariat itu umama kulit buah$ +tau ilmu syariat itu diangga kisrun 0kulit1 dan ilmu tasa2u' itu
diangga lubbun 0intiati1$ Kedua-duanya enting tetai yang lebih enting ialah isinya kerana isi itulah
yang mahu dimakan$ )yariat dan tasa2u' samasama enting tetai keutamaan ialah tasa2u', kerana ia
yang menjadi erhatian dan enilaian +llah$
:leh kerana ilmu rohaniah ini sangat berhubung raat dengan endidikan maka marilah kita mengkajinya
dengan memba"a buku ini samai ke enghujungnya sehingga kita daat memahami, memraktikkan
ada diri kita hingga membuahkan hasil yang baik dan daat menjadi "ontoh dan suri teladan keada
murid-murid dan engikut-engikut$
00 Prakata
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
;a +llah, Kekasih +gungku, *ikaulah yang menjadualkan adaku 2aktu ini menulis tentang ilmu rohani$
+ku hamba-Mu yang maha dhai' ini tidak mamu rasanya untuk menyingka tabir ilmu-Mu yang ghaib dan
maha luas ini kalau bukan dengan kekuatan, iminan, kei,inan dan ilmu yang 5ngkau re,ekikan$
(nikan ula ersoalan roh atau hati, yang mana sangat berat untuk dierbahaskan$ +atah lagi untuk
menghuraikan suaya orang ramai daat memahaminya dan meyakini serta membersihkannya agar
erjalanan mereka lurus dalam kehiduan mereka$ #amun demikian tidak ada mustahil bagi-Mu 2ahai
!uhan$ *engan kekuatan yang *ikau kurniakan, bersama keyakinan yang *ikau sematkan dan ilmu yang
5ngkau buka dan singkakan, aku jadi begitu berani untuk menulis halhal yang enuh rahsia dan misteri
ini$
Moga-moga dengan kurniaan-Mu yang besar ini aku akan jadi makin kenal dan "inta ada-Mu dan merasa
begitu besar dengan mukji,at 4asulullah )+/ serta karamah )ayidi )yeikh Muhammad +bdullah +s
)uhaimi$ *i saming daat memersembahkan rasa syukur untuk-Mu dalam setia detik hidu dan matiku$
!uhanku< Menulis tentang ilmu rohaniah ini tidak semudah menulis dan mengarang ilmu-ilmu lain seerti
ilmu 'e=ah, ilmu sejarah, ilmu tauhid dan sebagainya$ (a bukan saja memerlukan ilmu engetahuan yang
luas bahkan erlukan ilmu rasa atau ilmu -auk 0 1$ ;akni hasil dariada engalaman yang dierolehi
setelah mengamalkan syariat melalui mujahadah yang sungguh-sungguh se"ara berterusan dan isti=amah$
(lmu ini subjeknya ialah roh atau hati nurani yang tidak daat dilihat dengan mata keala$ (a hanya daat
dirasa dengan mata hati 0basyirah1$ Maka untuk memerkatakan hal-hal yang makna2i 0subjekti'1 atau hal-
hal yang abstrak ini> yang mana ianya hanya daat dirasa dan dijangkau oleh orang-orang yang
memunyai mata hati atau roh yang bersih setelah melalui roses mujahadah yang sungguh-sungguh
0serious1 dan isti=amah 0berterusan1> aku sangat sulit untuk menggambarkannya melalui tulisan ini$ !etai
aku minat ilmu ini dan merasa ianya terlalu enting$ Maka aku gagahi juga dengan mengharakan *ikau
membantuku untuk mudah memahami ilmu-Mu ini$ +ku bukanlah orang yang layak untuk memerkatakan
ilmu- Mu yang maha dalam dan yang maha tinggi ini$ +ku juga sedar diriku memunyai banyak kelemahan
yang nyata$ +ku hamba-Mu ini amat dhai' di bidang ilmu engetahuan$ *i ,aman orang mengiktira' degri,
aku ternyata tidak unyai aa-aa sijil$ +ku bukan lulusan dari mana-mana uni?ersiti$ &agi sesetengah
orang tentulah tidak boleh menerima ilmu dari orang yang tidak unya degri ma"am aku ini$ Mereka ini
tentulah mengangga aku tidak ada autoriti$ !uhanku< +ku hamba-Mu ini masih lemah dan malas dalam
bermujahadah$ )edangkan untuk daatkan ilmu batiniah atau engalaman rohaniah, erlukan roses
mujahadah yang serius dan isti=amah$ &ukan sekadar diakal-akalkan atau diandaiandaikan tetai dialami$
;a 4abbi< *alam menegakkan syariat ada diri, aku masih tidak serius dan tidak isti=amah$ *alam
kelemahan-kelemahan ini, *ikaulah yang memberi kekuatan sehingga aku jadi berani memerkatakan ilmu
yang sangat sulit ini$ /alhal diriku ini bukan ahlinya$ .uga aku bukan akarnya, tidak miliki aa-aa sijil dan
degri serta autoriti$ !ambahan ula belum merasai dan mengalami hal-hal batiniah atau rohaniah ini$
:leh itu 5ngkaulah yang mendorongku untuk menulis buku ini$ Kerana memandangkan sejak akhir-akhir ini
sudah ramai di kalangan umat (slam hatta ulama-ulamanya sudah tidak memelajari dan mengabaikan
ilmu ini$ )esetengah ulama dan orang ramai sudah mena'ikan terus ilmu rohaniah 0ilmu tasa2u'1$ Kalau
ada un sebahagian mereka yang tidak menolaknya tetai mereka sudah mengangga enteng, sudah
a"uh tak a"uh lagi dengan ilmu ini$ +alagi untuk memraktikkannya$
Malangnya bila orang a2am melihat kehiduan ara ulama> ini kerana ada mereka, ulamalah temat
"ontoh teladan kehiduan mereka> maka mereka mengikuti jejak ulama ini$ Mogamoga kedatangan buku
ini adalah bertujuan untuk memertahankan kebenaran ilmu-Mu$ .uga bermaksud untuk menarik erhatian
semula kaum muslimin agar mengambil berat dan mengamalkan semula ilmu ini dalam kehiduan mereka$
+gar segala tindak-tanduk mereka lahir dan batinnya bersih$
-aktor-'aktor inilah yang mendorong kuat aku mengarang dan menulis tentang ilmu rohaniah ini$ /alauun
ianya amat berat dan sulit$ +ku, engarang yang serba lemah ini mengharakan semoga dengan
kedhai'an dan kelemahan ini dibantu juga oleh-Mu 2ahai !uhan yang 9annan 2al Mannan agar mutiara
yang terendam dalam ajaran tasa2u' atau ilmu kerohanian atau mutiara yang terendam di dalam dasar
lautan hati akan diba2a ke ermukaan antai kehiduan$ *an daat dikuti oleh sesiaa saja yang
memerlukan dan menghargainya$
Moga-moga kuharakan hasilnya nanti ji2a-ji2a umat (slam akan hidu dan subur kembali$ )ehingga lahir
semula si'at berkasih sayang antara satu sama lain, berbunga semula hati-hati mereka men"intai +llah,
timbul semula rasa kehambaan ada +llah, rasa hebat ada kebesaran dan kekuasaan-#ya, rindu semula
dengan kehiduan di +khirat, tenang berhadaan dengan ujian, timbang rasa sesama manusia, berlaang
dada dengan kerenah manusia dan redha dengan ketentuan dari-Mu ya +llah$ .uga bersih dari hasad
dengki, emarah, dendam, 'itnah-mem'itnah, umat-mengumat, tamak, sombong, mementingkan diri dan
lain-lain$
*engan kata-kata yang lain diharakan daat ter"etus kembali kehiduan yang berkasih sayang, harmoni
dan aman damai di mayaada-Mu ini seertimana ernah berlaku di ,aman sala'ussoleh$ 5rtinya,
ter"italah kembali kehiduan syurga .annatul +jilah 0syurga yang disegerakan1$ *i 2aktu itu seluruh
enghuni dunia ini hidu dengan tenang setelah sekian lama hidu di dalam suasana hiruk-ikuk, jeritan
enderitaan, erselisihan dan eerangan yang telah menyeksakan manusia serta memusnahkan
kehiduan mereka di dunia ini$
Kalaulah berlaku hal demikian, itu adalah kerana berkat 4asulullah )+/ yang selalu aku dii,inkan +llah
)/! untuk bersela2at keadanya dan juga barakah mursyidku iaitu )ayidi )yeikh Muhammad bin
+bdullah +s )uhaimi, ak "ikku 8ebai (brahim dan juga guru-guruku serta kedua ibu baaku yang sentiasa
mendoakan aku$ Kuohon keamunan dari-Mu 2ahai !uhan ;ang Maha 7engamun di atas kelemahan-
kelemahanku semasa menulis buku ini$ Mungkin juga ada semasa mengarang ini terlintas di hati tujuan-
tujuan dunia, selain dariada kerana- Mu$
/ahai !uhan, kalau ada juga ahalanya hasil usahaku ini, kuhadiahkan keada mereka yang kutumang
berkat mereka di atas tadi$ *an juga orang-orang yang ernah berkhidmat dan berjasa keadaku$ +llah-lah
!uhan yang memberi hidayah dan tau'ik keada sesiaa yang *ia kehendaki$

9amba-Mu yang berdosa, +shaari Muhammad
00-Sajak 1 : Akibat Tidak Ada Didikan Rohani
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)ajak 1 : +kibat !idak +da *idikan 4ohani
Manusia ini kalau dari ke"il tidak dididik rohaninya
9anya diberi ilmu-ilmu syariat
yang lahir-lahir sahaja
*ia akan lebih kenal orang lain dari dirinya
Kejahatan orang lain dia lebih namak
dari kejahatan dirinya sendiri
:rang lain sombong atau ego dia namak
ada masa yang sama ego dirinya
lebih besar dari orang itu dia tidak terasa
*i 2aktu dia susah, orang tidak membantunya
dia terasa, adahal dia sendiri
tidak ernah membantu orang
dia tidak terasa satu kesalahan
:rang mementingkan diri dia tersinggung
dia mementingkan diri
dia tidak sedar yang sudah jadi budaya
:rang lain bakhil, dia namak tidak atut
dia sendiri bakhil seolah-olah tidak mengaa
:rang tidak sabar, dia namak sangat
dia tidak sabar, ayah dia hendak memahaminya
&egitulah manusia jika tersalah didik dari ke"ilnya
)oal-soal roh atau hati yang ada hubungan
dengan mahmudah dan ma,mumah
tidak ernah dia kenal
Kalauun dia diajar tentang (slam hanya banyak
menekankan syariat lahir semata-mata
+kibatnya dia tidak kenal diri sendiri
!idak kenal diri sendiri ertinya
tidak boleh nilai diri
!idak boleh nilai diri sendiri,
kejahatan orang lainlah yang dia namak
Kejahatan diri sendiri dia tidak namak
Kejahatan diri sendiri dia tidak sedari
:leh itu orang ini selalu sahaja menuding jari
keada orang lain
*irinya terke"uali dariada kesalahan
4amai manusia di dunia hari ini bersika begini
/aktu *huha
00-Sajak 2 Susah Mengesan Perjalanan ati atau Roh
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)ungguh susah menjaga erjalanan hati atau roh
)usah dikesan, aatah lagi amat susah dikontrol
atau dikendalikan
Ke"uali ashabul =ulub atau ulil albab
+dakalanya di 2aktu dia men"eritakan
enyakit hati keada endengar
di 2aktu itulah suburnya enyakit itu
)ebagai "ontoh,
di ketika dia men"eritakan tentang ikhlas
di 2aktu itulah dia tidak ikhlas
kerana hatinya berkata agar orang angga
dia andai men"eritakan
Ketika dia men"eritakan jangan riyak, jangan ujub
ia adalah dosa batin
di 2aktu itulah dia riyak dan ujub
)eterusnya selalu dia berkata jangan "intakan dunia
di 2aktu ber"aka itulah dia "inta dunia
kerana dia mengharakan ujian di 2aktu itu
Memang ramai orang amat sulit sekali
mengesan enyakit hati
Kadang-kadang ara ulama, abid-abid
ramai yang diserang enyakit batin ini
6lama tertiu oleh kerana dilindungi oleh ilmunya
+hli-ahli ibadah ditutu oleh banyak ibadah
hingga enyakit batin tidak terasa lagi
+duh, sungguh susah sekali
hendak mengesan enyakit hati
atau enyakit batin ini
!idak ada orang yang tidak diserangnya
sekaliun ara ejuang
Ke"uali siaa yang !uhan selamatkan,
maka selamatlah dia
!uhan,
Kami berlindung dengan 5ngkau
dariada enyakit-enyakit rohaniah
-ahamkanlah kami erjalanan hati atau roh itu
8ihatkanlah keada kami baik buruknya
*iajarkan kami bagaimana menyuburkan
yang baiknya
dan ajarkan kami bagaimana membuang
yang buruknya
!olonglah kami !uhan
kerana hati itulah yang menjadi
andangan 5ngkau
atau enilaian 5ngkau
.adikanlah kami ashabul =ulub
atau ulil albab
Menjelang Maghrib
07 @ 04 @200A
00-Sajak1: Di Mana Mulian!a Manusia
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)iaalah manusia iniB<
Kejadian yang ertama dari tanah, hina
!emat ijakan segala makhluk yang melata
Kejadian yang kedua dari air mani yang teran"ar
dari saluran yang menjijikkan
9ina juga mengaibkan
Kalau ia terbuang tiada siaa yang menguti
untuk diletakkan di temat yang mulia
7eluhnya, baunya meloyakan
)iaa dekat, ji2anya menderita
;ang keluar dari hidung dan telinga
semuanya menjijikkan
;ang keluar dari kedua jalan
lagi buruk dan busuk dan memalukan
(a dibuang di jamban
!emat yang hina dan menjijikkan
8idahnya juga selalu digunakan untuk merosakkan
bukan kebaikan
Mem'itnah, mengumat, mengadu domba
memaki, men"er"a
)emuanya meruakan najis-najis makna2i dan rohani
#ajis-najis makna2i dan rohani ini merbahaya sekali
7erosak masyarakat manusia
+kalnya, adanya ke"erdikan,
keandaian dan ilmu
8umrahnya untuk meniu,
untuk keentingan diri
#a'sunya lagilah, enjahat di dalam diri
yang memusnah
9atinya selalunya dikuasai na'su
4aja di dalam kerajaan diri yang dikuasai musuhnya
4aja yang jahat inilah yang mengarah dan melarang
4osaklah kehiduan manusia seluruhnya
*i mana mulianya manusiaB<
*i mana keutamaan manusiaB<
Mulianya, utamanya
jika beriman dan berta=2a
.ika tidak, busuk sahaja yang ada
ada manusia
)eleas +sar
01 @ 05 @ 1CC7
00: Sajak2: Murabbi Dan Rabbani
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)udah menjadi )unnatullah 0bagi orang yang kenal !uhan, yang tidak kenal !uhan mengatakan sunnah
alam1
baha2a setia benda itu adakalanya baik, adakalanya
rosak
)etia yang rosak akan dibaiki semula
hingga normal seerti sediakala
&egitulah juga setia benda
bukan sahaja dibaiki seleas rosak
tai andai menggunakan agar ia memberi guna
Membaiki setia erkara itu
bukan semua orang menjadi akar
dan boleh menggunakannya
Membaiki dan menggunakannya mestilah akar
atau setidak-tidaknya boleh 'aham membaiki
dan menggunakannya
&egitulah sunnatullah atau sunnah alam
berlaku ada setia yang di"ita
di dalam dunia dan di dalam kehiduan manusia
9al yang disebutkan tadi semua orang
boleh menerimanya
(aitu bukan semua orang boleh membaiki
atau menggunakan benda-benda yang rosak
yang ada dan bereranan
di dalam kehiduan manusia
&ahkan di setia negara telah un
memerundang-undangkan agar setia erkara
yang rosak hendak dibaikulih semula
mestilah hanya dibenarkan orang yang akar
menanganinya sahaja
)iaa yang melanggar undang-undang
dihukum denda
setengah hal dihukum enjara
Kita buat "ontoh beberaa erkara
untuk renungan bersama:
:rang sakit lahir mestilah doktor yang bertauliah
dan yang berlesen mengubatinya
.ika yang mera2at esakit itu bukan doktor
hamir semua negara akan bertindak menghukumnya
kerana boleh membahayakan keada manusia
Kalau mengenai enjin tidak semua orang
boleh membuka bengkel
mestilah orang yang ada tauliah
sama ada engineer atau 'oreman
(tu baru enyakit lahir atau benda-benda beku
mestilah diastikan hanya orang
yang ada kelulusan atau ada kemahiran sahaja
baru boleh melakukannya
!ai malangnya hendak membaiki manusia
boleh ula semua orang membaikinya
tidak kira siaa
7adahal manusialah yang hendak menentukan
baik buruk manusia dan kehiduan manusia
*an juga hendak menentukan
alat-alat kehiduan manusia
aakah disalahgunakan atau sebaliknya
Manusialah hendak menentukan aman damainya
bersatu adu, bekerjasama
hendak bahagia dan harmoni di dunia
Mendidik manusia seratus kali susah
dariada hendak membaiki enyakit lahir
dan benda-benda beku seerti yang dinyata
Manusia ada 'i,ikal, ada akal, ada na'su
dan ji2a atau hati yang bereranan
di dalam diri dan di dalam kehiduan manusia
)enangkah hendak mendidik na'su manusia
agar daat dikontrol
dariada mendorong kejahatannyaB
Mudahkah hendak mendidik akal
agar tidak bekerjasama dengan na'su
membuat onarB
+akah mudah mengkontrol erasaan 0hati1
dariada mengikut ha2a na'su yang jahat, membuat
angkaraB
+akah mudah mendisilinkan diri 0anggota lahir1
agar tidak melaksanakan kehendak na'su
yang jahat membuat durjanaB
Manusia ada anggota lahir dan anggota batin
+nggota batinnya akal, na'su dan hati
erjalanannya sangat halus dan seni
Mendidik manusia bukan sekadar
erlu keada muallim
atau usta, sekadar memberi ilmu
Muallim, guru atau usta, hanya memberi ilmu
Mendidik manusia tidak "uku hanya memberi ilmu
Manusia erlukan murabbi atau rabbani
kerana kejahatan manusia itu
terlalu seni dan unik sekali
Murabbi atau rabbani
dia ada beberaa si'at yang erlu ada
berilmu, beramal, berakhlak mulia, menghayati
boleh mendidik manusia, boleh di"ontohi
Murabbi dengan murid terus berhubung
samai mati
9ubungan murabbi dengan murid
seerti anak dengan ibu baa
bahkan lebih dariada itu tidak ada utusnya
9ubungan murabbi atau rabbani dengan murid
adalah hubungan roh dengan roh
hubungan hati dengan hati samai mati
Ma"amlah 4asul dengan )ahabat
adalah hubungan roh dengan roh
kasih-mengasihi, "inta-men"intai
9ubungan kedua-duanya samai mati
tidak boleh diutuskan oleh aa sekaliun
ke"uali masing-masing atau salah satu memutuskannya
kerana tidak ada hubungan dengan
!uhannya lagi
Daman sekarang yang ramai adalah muallim
atau usta, 0guruEkiyai1
bukan murabbi atau rabbani
Murabbi dan rabbani di ,aman ini
adalah bilangan jari susah di"ari
Kerana itulah ayah hendak mendidik manusia menjadi
baik dan jujur
kerana mubaligh atau guru dengan murid
lebih kurang sama ke"uali ilmu
Mana ada endidik di hari ini 0guru atau rabbani1
ada ilmu, mengamalkan, berakhlak mulia, menghayati,
boleh mendidik dan terus berhubung
dengan muridnya hingga mati
8ihatlah hasil guru hanya memberi ilmu semata-mata
tabiat manusia tidak berubah
Murid-murid mela2an guru
mela2an emak baa
hubungan guru dengan murid tidak ada
murid bergaduh sesama
)etelah de2asa masing-masing ada tugas
dan ada kerja
berlaku rasuah, malas bekerja,
hasad dengki, tidak sehati
.atuh-menjatuhkan, ,alim-men,alimi,
mementingkan diri, hidu na'si-na'si,
,ina, tiu-meniu, budaya liar yang jijik
;ang memberi ilmu un sama
mereka adalah muallim
bukan murabbi atau rabbani
9endak mendidik manusia bukan sebarang orang
bukan "alang-"alang orang ilihan !uhan
8ebih-lebih lagi guru bermoti' makan gaji
kerana sesua nasi
aakah mamu mendidik manusia
hingga "intakan atau takutkan !uhanB
7endidik murabbi atau rabbani
dia adalah bayangan 4asul
atau bayangan #abi
Kerana itulah umat (slam seluruh dunia
tidak berkasih sayang
tidak boleh bersatu
tidak ada rasa bersama
tidak boleh bekerjasama
tidak bela-membela
takut dengan musuh-musuhnya
6mat (slam hari ini
sudah kehilangan murabbi atau rabbani
yang ada hanya guru memberi ilmu
tidak boleh di"ontohi
Menjelang +sar
01 "lmu Rohani
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
(lmu rohaniah atau ilmu rohani adalah ilmu mengenai roh$ ;akni ia mengkaji, memerhati, mengesan dan
menilai tentang erjalanan roh$ 7erkataan rohaniah itu berasal dariada erkataan F ruhunG 0 1$ +akah yang
dikatakan roh ituB 6ntuk men"ari ja2aannya marilah bersama-sama saya mengembara ke alam rohani
ini, dengan i,in +llah )/!$ Moga-moga saudara-saudari juga turut sama daat memahaminya melalui
engembaraan kerohanian ini$ 6ntuk itu mari kita kenali aa itu roh$ 4oh terbahagia keada dua iaitu: 1$
4uhul hayah 2$ 4uhul tamyi,
R##$ A%A
4uhul hayah terdaat ada semua makhluk termasuk manusia, jin, malaikat, binatang dan setia benda
yang bernya2a$ Mengikut kajian ahli biologi atau ara saintis, okok-okok kayu juga ada roh$ &egitu juga
ada semua jamadat seerti batu, kayu dan sebagainya$
R##$ TAM%"&
4uhul tamyi, 0ruhul amri1 lebih dikenali sebagai akal$ (a tidak 2ujud ada binatang tetai hanya 2ujud ada
manusia, malaikat dan jin$ *engan adanya roh tamyi, inilah maka malaikat, jin dan manusia menjadi
makhluk yang mukala'$ ;akni mereka diertanggungja2abkan untuk membangunkan syariat$ Mereka
memikul beban untuk membangunkan aa yang dierintahkan oleh +llah dan menjauhi segala larangan-
#ya$
)ebaliknya roh tamyi, atau ruhul amri itu tidak ada ada binatang$ &inatang hanya ada ruhul hayah dan
na'su tana akal$ (a hanya memiliki roh yang membolehkan seseorang atau binatang itu hidu dengan i,in
+llah$ .adi roh tamyi, ini tidak ada ada binatang dan seluruh jamadat$ :leh kerana itulah binatang dan
jamadat itu tidak mukala' dan tidak di2ajibkan membangunkan syariat$ (a tidak terlibat melaksanakan
erintah suruh dan menjauhi erintah larang dari +llah )/!$
&agi ara malaikat, manusia dan jin, mereka 2ajib melaksanakan erintah suruh dan menjauhi larangan
dari +llah$ *engan lain erkataan, mereka diangga makhluk yang mukala' yang mesti bertanggungja2ab
keada +llah kerana adanya ruhul tamyi, ini$
4oh tamyi, terkenal dengan sebutan akal$ 9adis ada meri2ayatkan:
Maksudnya: $etika Allah menci(takan akal" !ia memanggil akal itu dan akal itu (un datang. !ia
menyuruh akal itu (ergi maka (ergilah ia. $emudian Allah #er.irman ke(ada akal: /!emi ke#esaran dan
kemuliaan-$u" Aku tidak menci(takan sesuatu makhluk yang le#ih Aku sayangi dari(ada kamu. !an tidak
Aku sem(urnakan kamu melainkan (ada orang yang Aku cintai. $e(adamulah Aku akan menyuruh"
melarang dan menyeksa serta mem#eri (ahala,. (%i&ayat A#dullah #in 0mam Ahmad
(nilah yang membe,akan antara manusia, jin dan malaikat dengan lain-lain makhluk yang hanya semata-
mata ada ruhul hayah$ 6mamanya binatang, ia tidak mukala'$ )ebab itu ada binatang 2alauun ia
berbuat baik, tidak diberi ahala$ (a berbuat jahat un tidak berdosa$ Maka bila mati mereka jadi tanah$ Ke
)yurga tidak, ke #eraka un tidak$
!etai ketiga-tiga makhluk ini yakni manusia, jin dan malaikat, oleh kerana memiliki akal atau ruhul amri
maka mereka akan dibalas sama ada ke )yurga dengan rahmat-#ya atau ke #eraka dengan keadilan-
#ya$ Kalau mereka berbuat baik akan diberi ahala$ )ebaliknya bila berbuat jahat, mereka berdosa dan
akan di"amakkan ke #eraka$ )elama ini kita mungkin jarang mendengar tentang istilah roh tamyi, ini$
Mungkin kita hanya biasa mendengar tentang istilah roh atau ruhul hayah sahaja$
%uhul hayah yang ada ada binatang, manusia, malaikat dan jin, kiranya ia keluar dari badan, mereka
akan mati$ Kalau ia keluar dari malaikat, malaikat akan mati$ &egitu juga kalau ia keluar dari jin, jin akan
mati$ Kalau ia keluar dari hai2an, hai2an itu juga akan mati$ Kerana ruhul hayah ini menjadi enyebab
ada manusia dan lain-lain makhluk itu hidu$
Manakala roh tamyi, ula, kalau ia keluar dari badan manusia, manusia tidak akan mati$ )ebaliknya ia
akan ergi ke alam-alam lain$ Mungkin daat melihat alam malakut, daat melihat alam roh, daat melihat
alam ghaib, daat melihat alam kubur, daat melihat alam +khirat, daat melihat alam jin, daat melihat
alam malaikat, alam yang seni-seni 0alam ma2araa-ul maddah - 1 iaitu daat melihat alam di luar material
0kebendaan1 ini dengan i,in +llah$
(ni yang berlaku aabila roh tamyi, keluar dari jasad sama ada keluar di 2aktu kita tidur atau se"ara jaga$
Kiranya roh tamyi, itu keluar di 2aktu seseorang itu sedang tidur, dia akan daat mimi$ &ila ia juma roh
yang su"i, seseorang itu akan daat mimi yang baik-baik$ !etai aabila roh tamyi, itu bertemu dengan
ruhul khabitah 0roh yang jahat1 ia akan berjuma dengan jin yang jahat, syaitan, iblis atau benda-benda
yang menakutkan$
.ika ruhul tamyi, ini keluar di 2aktu jaga, se"ara yaka,ah, dia akan dikasya'kan iaitu tabir yang bersi'at
maddiah dibuka atau diangkat$ (a akan daat melihat alam malaikat, alam jin, alam kubur, daat memba"a
hati orang dan +llah memerlihatkan hakikat manusia itu sendiri atau melihat benda-benda yang jauh
darinya seerti manusia lain yang tidak semajlis dengannya$ Mungkin manusia yang dilihatnya itu berada di
jarak ratusan atau ribuan batu darinya$ +a yang ada ada manusia itu, bagaimana erangai manusia itu,
begitulah yang akan dilihat oleh roh$ (tulah kelebihan ruhul tamyi, dengan kuasa +llah$ !etai ruhul hayah
itu bila keluar dari badan mana-mana makhluk, maka makhluk itu akan mati$
7erlu dijelaskan lagi:
1$ Malaikat ada roh, ada akal tetai tidak ada na'su$ *ia mukala. yang taat atau tabiat makhluknya taat,
atuh dan tidak ernah ingkar$ )eerti yang disebutkan di dalam +l 3uran:
Maksudnya: (Malaikat itu tidak (ernah menderhakaiAllah terhada( a(a yang di(erintahkan-'ya ke(ada
mereka dan selalu menger)akan a(a yang di(erintahkan. (At *ahrim: 1
2$ &inatang ada roh, ada na'su tetai tidak ada akal dan tidak mukala.$ !idak diertanggungja2abkan
syariat keada mereka$ &ila mati jadi tanah$ !idak ke )yurga dan tidak ke #eraka$
A$ Manusia ada roh, ada na'su dan ada akal$ 5rtinya, ada ketiga-tiga sekali$ Kalau diasuh, dididik dan
dibersihkan hatinya, ia akan ber2atak malaikat yang berua manusia$ &ila tidak dididik dan diasuh atau
tidak dibersihkan hatinya, dia akan jadi 2atak binatang atau 2atak syaitan yang berua manusia$
01-Sajak1: Pim'inan (rang Rohani
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)ajak 1 7iminan :rang 4ohani
+abila dunia ini akal manusia tidak terbangun
+kal 'ikiran kosong dariada ilmu engetahuan
dan engalaman
)iaa sahaja di kalangan ahli 'ikir atau 'ilasu'
boleh didatangkan ke dunia
mengisi akal dengan ilmu dan engetahuan
*unia un terbangun, maju dan bertamadun
kehiduan manusia un selesa
dan hidu di dalam kemudahan
*unia indah, "antik
tai belum tentu tenang
dan tidak asti mendaat kebahagiaan
(tulah dia yang dikatakan tamadun material
+abila di suatu ,aman
roh yang tidak terbangun atau roh terbiar
tana didikan
9ati manusia un hitam legam
na'su manusia un bermaharajalela
merosakkan roh yang menjadi raja
di dalam diri insan
Maka manusia un hidu
ma"am hai2an dan syaitan
menghan"urkan ketenangan dan kebahagiaan
*i ,aman itu
orang rohani atau emimin-emimin dari !uhan
un didatangkan
)eerti ara rasul, ara nabi seleas #abi Muhammad
ara mujaddid didatangkan
setia satu abad bereranan
Maka roh manusia un dibangunkan semula
atau diulihkan semula
setelah lama hitam legam merosakkan kehiduan
Maka roh-roh manusia yang menjadi raja diri
bereranan semula di dalam kehiduan insan
4oh-roh bebas semula dariada belenggu na'su
mentadbir diri manusia
diba2a semula keada !uhan
Kehiduan se"ara syaitan dan hai2an bukan tidak ada
tai sangat berkurangan
Manusia-manusia hidu ramai yang bereranan
dan bersi'at malaikat
yang taat keada !uhan
9idu berkasih sayang, harmoni
dan di dalam kebahagiaan dan tenang
subur di tengah kehiduan
!idak mesti ada kemudahan dan senang
Maka tamadun insaniah un terbangun
atau tamadun rohaniah un subur menghiasi kehiduan
insan
)eerti berakhlak tinggi,
rasa bertuhan dan rasa kehambaan
beradab mulia 2ujud semula
di kalangan manusia
*i sini baru kita 'aham
kalau hendak membangunkan kemajuan
dan tamadun material
!uhan utus ahli 'ikir
sekaliun mereka ka'ir dan ,alim
.ika !uhan hendak membangunkan di dunia
tamadun insaniah atau tamadun rohaniah
!uhan utus orang-orang !uhan atau golongan rohani
)eerti rasul-rasul, nabi-nabi, ara mujaddid
&iasanya tamadun material juga ikut sama maju
;ang aling malang
ahli sastera2an yang kehilangan !uhan
datang setia ,aman
Mereka hanya syok-syok sendiri,
berkhayal-khayal tana tujuan
sama ada untuk dunia mahuun +khirat
Kalauun menyebut !uhan
hanya untuk menyedakan bahasa dan rasa
bukan untuk berta=2a
Maka !uhan un berkata di dalam +l 3uran:
HMereka ma"am orang-orang gila
yang tidak siuman
mengembara di lembah-lembah yang kotor
tidak ada tujuanI
+hli-ahli rohani 2alauun tujuannya
untuk membangunkan
tamadun insaniah atau rohaniah
&iasanya terjadi juga ikut sama
terbangun material
dan lahir sastera2an-sastera2an yang beriman
dan berta=2a
Menjelang Duhur
A1 @ 05 @ 200A
01-sajak2: Manusia )ersi*at ai+an
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)ajak 2 Manusia &ersi'at 9ai2an
9amba +llah itu
jika si'at insaniahnya unah
lahirlah si'at hai2aniahnya
4uanya manusia, ji2anya hai2an
/ajahnya manusia, tabiatnya binatang
&erbagai-bagai hai2an ada
di dalam ji2a insan
!abiat babi, buruk makan
dan sangat memba2a kekotoran
!abiat anjing adalah tamak
aa sahaja hendak dijadikan rebutan
+khirnya berkelahi sesama insan
ma"am anjing mendaat tulang
&ertabiat kuda, suka menendang
Menggambarkan keangkuhan
dan kesombongannya
&ertabiat lembu atau kerbau
bodohnya dan bebal ayah diajar
*i dalam bodoh-bodoh un
suka menanduk sekaliun tuannya
&ertabiat musang, suka meniu daya
Kerja musang men"uri
dan mengambil ayam-ayam
dan buah isang orang
&egitulah manusia yang bersi'at musang
suka sahaja meniu orang
&ertabiat singa, garang dan menerkam
Manusia yang suka men,alim
dan menganiaya orang
!ana belas kasihan
;ang enting mendaatkan mangsanya
agar erut kenyang
&ertabiat ular sa2a
aabila kenyang akti' tiada
)uka tidur-tidur sahaja
&egitulah manusia
ada yang aabila terlalu kenyang
malas un tiba
)uka tidur dan rehat-rehat sahaja
Menjelang tidur
07 - 10 - 1CCC
02 ,ama dan )entuk Roh
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
*i sini kita akan membin"angkan tentang ruhul amri 0hati1 yakni erbahasan se"ara terhurai dan tererin"i
tentang erjalanan ruhul tamyi, atau ruhul amri atau =albun 0hati1$ (aitu roh yang membe,akan antara
manusia, jin dan malaikat dengan hai2an$
)etelah dikaji dalam kitab-kitab (slam, didaati ada berma"am-ma"am nama atau istilah roh yang diberi
oleh ulama$ &ahkan dalam +l 3uran kalau kita lihat ada berma"am-ma"am nama$ +ntara yang terkenal
ialah roh$ +dakalanya ia dianggil dengan =albun 0 1 - hati, 'uaadun 0 1 - hati sanubari, lati'atur-rabbaniah 0 1
atau ruhul amri 0 1$ 7ada orang Melayu ia juga dianggil hati, nya2a, hati nurani atau hati sanubari$ !etai
yang terkenalnya adalah roh saja$
4oh yang sedang kita erkatakan ini, kalau dia bererasaan seerti sedih, gembira, senang, terhibur,
marah atau sebagainya, maka ia dianggil dengan roh atau hati atau nya2a$ !etai 2aktu ia berkehendak,
berkemahuan atau merangsang sama ada sesuatu yang berkehendak itu ositi' atau negati', baik atau
buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal atauun yang haram, di 2aktu itu ia tidak dianggil roh, hati
atau nya2a lagi$ !etai ia dianggil na'su$ Kalau di 2aktu ia ber'ikir, mengkaji, menilai, memerhati dan
menyelidik, maka ia dianggil akal$
Kalau begitu huraiannya, maka na'su, roh atau akal ini hakikatnya adalah satu$ (a dianggil akal di 2aktu ia
ber'ikir, mengkaji, menilai, memerhati dan menyelidik$ /alhal bila bererasaan, ia tidak dianggil akal lagi,
sebaliknya ia dianggil roh atau hati atau nya2a$ !etai 2aktu ia berkehendak, berkemahuan atau
merangsang sama ada sesuatu yang berkehendak itu ositi' atau negati', baik atau buruk, yang
dibenarkan atau tidak, yang halal atauun yang haram, di 2aktu itu ia dianggil na'su$
Kalau begitu 2alauun ia memunyai tiga nama atau tiga istilah tetai hakikatnya adalah satu$ &enda yang
sama juga$ %uma eranannya saja yang tidak sama$ 7eranan yang tidak sama itulah yang menjadikan
namanya tidak sama atau namanya berlainan$
6ntuk mudah di'ahami begini kiasannya: manusia bila dia berbohong dinamakan embohong$ &ila dia
meniu dinamakan eniu$ !etai bila dia men"uri dinamakan en"uri$ &ila dia memimin dianggil
emimin$ *inamakan embohong, eniu, en"uri dan emimin, hakikatnya adalah orang yang sama$
%uma namanya berbe,a bila eranannya bertukar$ Kenaa 'i,ikal yang sama boleh timbul istilah yang
berlainanB (ni kerana eranannya tidak sama$ +akah bila namanya berlainan, orangnya berlainanB !idak<
:rang yang sama juga$
7erlu diingat, bila kita membi"arakan tentang roh ini, bukannya ula kita hendak mengkaji hakikat roh atau
mengkaji ain atauun mengkaji hakikat ,at roh itu$ Kerana ,at atau hakikat roh itu tidak akan daat dilihat
oleh mata keala$ Kerana ia adalah jismullati' 0 1, yakni benda halus yang bersi'at makna2iah atau abstrak$
(aitu tidak daat dilihat oleh mata keala tetai terasa akan adanya$ (nilah yang dimaksudkan oleh +llah
)/! dalam 'irman-#ya:
Maksudnya: Mereka #ertanya ke(ada engkau &ahai Muhammad tentang roh. 2endaklah engkau katakan
ke(ada mereka" /%oh itu adalah urusan dari(ada *uhanku,... (Al 0srak: 34
*ariada ayat ini daatlah kita 'aham baha2a hakikat roh itu tidak akan daat dijangkau oleh mata keala$
Dat roh itu tidak akan daat di'ikirkan oleh akal$ Kita tidak tahu bagaimana ruanya$ )ebab tidak daat
dilihat oleh mata keala$ !etai terasa oleh hati akan adanya$ Maka oleh yang demikian, hakikat roh itu
tidak daat di'ikirkan oleh akal bagaimana ruanya, bagaimana bentuknya, beraa tebal atau anjangnya$
(a tidak daat dibayangkan$ 9anya +llah yang tahu dan tidak ada makhluk yang tahu$
/alauun +llah berkata hakikat roh atau ,at roh tidak daat diketahui dan tidak daat dijangkau oleh akal
dan mata keala, namun ada juga ulama-ulama yang berijtihad tentangnya$ +ntaranya ialah (mam Malik$
&eliau ernah berkata: H4oh manusia itu sama saja bentuknya dengan jasad lahirnya$I
Kalau diambil ijtihad (mam Malik itu, ertinya rua roh kita ialah ma"am rua bentuk badan lahir kita$ (ni juga
memberi erti baha2a 2alauun +llah berkata roh itu adalah urusan-#ya, iaitu hakikat roh itu +llah saja
yang tahu dan makhluk lain tidak mengetahuinya, tetai tidak ula ada larangan dari +llah kalau ada
sesiaa yang ingin berijtihad untuk mengkajinya$
&agi sesetengah orang, mungkin +llah beri ilmu yang men25 dalam tentang hal ini sehingga dia daat
menjangkaunya$ :leh itu maksud ayat +l 3uran yang menyatakan Froh itu adalah urusan !uhankuG, +llah
bermaksud kebanyakan manusia tidak daat mengetahuinya tetai tidak ula menolak kalau ada orang-
orang yang tertentu se"ara khusus yang +llah beri ilmu tentang hakikat roh ini sehingga daat
menghuraikannya$
Mengikut endaat saya boleh jadi juga (mam Malik memerkatakan hakikat roh ini bukan berdasarkan
ijtihadnya saja tetai juga berdasarkan kasya'$ Kalau berdasarkan ijtihad tidak mungkin akal beliau daat
menjangkaunya kerana roh itu jismullati' 0tubuh halus1$ (a adalah hati nurani yang bersi'at makna2iah$
*iibaratkan seerti "ahaya$ &ahkan "ahaya, daat juga dilihat tetai "ahaya yang ini tidak daat dilihat
atau ia jenis "ahaya yang tersembunyi$
&agaimana ula hendak diijtihadkanB (jtihad itu dibuat ada benda-benda yang berketul atau benda yang
daat dilihat$ &enda-benda yang boleh diraba dan dirasa$ !etai roh, benda yang tidak boleh diraba, tidak
boleh dirasa dan tidak boleh dilihat oleh mata keala$ .adi bagaimana hendak diijtihadkan$ &egitulah
andangan saya$ /allahu Falam$
:leh itu atas dasar aakah roh seseorang itu seerti rua bentuk lahirnya sebagaimana endaat (mam
Malik ituB )aya berendaat +llah beri dia 0(mam Malik1 kasya'$ +llah erlihatkan roh itu$ 4oh yang
jismullati' itu dibentukkan, dilihatkan ma"am rua diri seseorang itu$ Kalau begitu aa yang dimaksudkan
oleh +l 3uran baha2a tidak ada orang yang mengetahui hakikat roh itu melainkan +llah saja, itu adalah
untuk orang a2am$ Manakala bagi orang yang khusus ma"am (mam Malik mungkin +llah beritahu adanya
sebagai karamahnya$
7endaat (mam Malik ini agak munasabah, boleh diterima dan agak rasional$ %ontohnya kita bermimi
melihat seseorang yang kita tidak ernah juma atau dengan orang yang ernah kita juma sama ada
yang masih hidu mahuun sudah mati$ +a yang kita lihat dalam mimi itu serua dengan bentuk lahir
orang itu$ )edangkan orang yang kita lihat dalam mimi itu rohnya bukan orangnya$ Mungkin 2aktu itu
orang tersebut berada di rumah atau telah berada di alam &ar,akh$
.adi di 2aktu itu dia adalah roh$ 4oh bertemu dengan roh$ !etai mengaa dalam mimi kita roh orang itu
serua dengan dirinyaB )edangkan bukan berjuma jasadnya tetai rohnya$ (ni membuktikan roh orang itu
ma"am jasadnya juga$ .adi benarlah aa yang diijtihadkan oleh (mam Malik itu$
&egitu juga orang yang diyaka,ahkan melihat se"ara jaga orang yang sudah meninggal dunia$ %ontohnya
melihat 4asulullah, melihat ara ulama ,aman dahulu atau sesiaa sahaja yang dia kenal$ *ia melihat
4asulullah betul-betul ma"am 4asulullah$ +tau dia melihat gurunya benar-benar ma"am gurunya, melihat
ibu dan ayahnya serua ma"am ibu dan ayahnya, tidak ada "a"atnya$ )edangkan mereka sudah mati$
/aktu itu yang dilihat adalah rohnya$ (ni juga membuktikan benarnya endaat (mam Malik yang mana roh
seseorang itu serua dengan diri lahirnya$
%ontoh lain, 4asulullah )+/ se2aktu diisrak dan dimikrajkan telah ditemukan dengan roh ara rasul dan
ara nabi$ 4asulullah )+/ lihat mereka seertimana melihat jasad-jasad mereka$ (ni juga meruakan bukti
yang rasional baha2a roh seseorang itu sama ruanya dengan bentuk jasadnya$
&oleh jadi juga ayat +l 3uran di atas itu bermaksud baha2a ayat itu khusus ditujukan keada orang-orang
ka'ir$ ;akni mereka ini memang tidak memahami tentang erjalanan roh dan 'ungsinya$ +llah )/!
memberitahu keada kekasih-#ya, 4asulullah )+/ baha2a mereka tidak akan 'aham tentang hal ini$
Keku'uran mereka itulah yang menghijabnya seertimana huraian saya yang anjang lebar tentang hal ini
di dalam &ab Mata 9ati$ *ikeranakan itulah menjadi enyebab mereka langsung tidak memahaminya$
+llah )/! tidak meminta 4asulullah )+/ bersusah ayah untuk ergi memahamkan orang-orang ka'ir itu
tentang hal roh ini$ 8antaran itulah dikatakan roh itu urusan +llah$ (ni bukan ula bermaksud umat (slam
un turut sama dilarang mengkaji tentang roh$ &ahkan umat (slam mesti memahaminya sungguhsungguh
tentang erjalanan roh ini$ Kalau tidak bagaimana ula hendak membaiki diriB +tau bagaimana hendak
mengekalkan 2atak-2atak kemanusiaannya dan bukan 2atak kebinatangannya$
6ntuk ini kita 2ajib memahaminya serta menghayati 2atak- 2atak kemanusiaan itu$ 9ati manusia berbe,a
dengan hati hai2an$ Kerana hati manusia boleh menerima erintah suruh dan erintah larangan$ Kerana
itulah ia disebut ruhul amri$ Manakala hati hai2an tidak bersi'at demikian, maka ia disebut ruhul hayah$
02-Sajak 2: -ara Mendidik ,a*su
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
Menghadai na'su tidak sama
dengan roh atau ji2a atau hati
4oh kenalah dihidukan
tai na'su hendaklah dilumuhkan
)uaya kehendaknya yang rakus itu tidak akti'
hanya sekadar yang dierlukan
#a'su tidak mungkin dimatikan ke"uali kematian
badan
#a'su hanya sekadar dilumuhkan
agar kehendaknya yang gelojoh,
tamak itu distabilkan
Kehendaknya yang stabil itu
ialah mengikut kehendak-kehendak !uhan
)eerti kehendaknya yang dihalalkan
aling dibenarkan un yang diharuskan
Menstabilkan na'su itu ada hubungan dengan kebersihan
roh insan
4oh yang bersih hanya mengingat !uhan
menakuti-#ya dan men"intai !uhan
4asa bertuhan, rasa kehambaan
di dalam erasaan insan
*i dalam hal ini hendaklah diambil erhatian
Menstabilkan na'su dengan mujahadah berterusan
+gar roh sentiasa bersih dan bereranan
&ersihnya itu agar beranjangan
)uaya roh tidak dirosakkan oleh na'su serakahnya
#a'su adalah high2ay syaitan
!utulah jalan syaitan itu
dengan menstabilkan na'su insan
&egitulah "aranya mendidik na'su
mengikut ajaran 9adis dan +l 3uran
02-Sajak .: Mengenal ati dan /eajaibann!a
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
9+!( daging adalah sarang atau rumah
bagi hati nurani
9ati nurani boleh juga dianggil hati batin
9ati daging adalah bersi'at lahir
(a meruakan kajian ara doktor erubatan
9ati nurani yang boleh juga dianggil roh
(a adalah meruakan bahan kajian
ara doktor kerohanian
)eerti ara rasul, nabi-nabi,
ara 2ali dan ulama-ulama su'i
7erbahasan kita di sini adalah hati nurani
atau roh
Kerana ia menjadi andangan !uhan
+akah seseorang itu taat atau derhaka
(a meruakan enentu aakah seseorang itu
ke )yurga atau ke #eraka
(a diangga raja di dalam diri manusia
&aik raja diri maka baiklah seluruh anggota
.ika raja itu jahat maka jahatlah seluruh anggota
Kalau ia bersih dariada segala godaan ma,mumah
mendaat kemenanganlah manusia
)ekiranya ia digoda oleh ma,mumah,
gagal dan ke"e2alah yang emunya diri
)ungguh ajaib hati di segi si'atnya
dan rohaninya serta eranannya
7enuh rahsia, enuh misteri
jarang manusia daat menyelaminya
(a meruakan kha,anah ilmu
dan hikmah yang tersiman
;ang datang dariada saluran-saluran ja2arih insan
)eerti mata, telinga, tangan
dan lain-lain anggota badan
Marilah seterusnya kita mengenal hati nurani
*engan "ara kita membuat
erumamaan-erumamaan dan ibarat-ibarat
)ebagai endekatan-endekatan
untuk mudah kita 'aham
9ati ibarat erigi atau kolam yang amat jernih
*ia akan terus jernih jika dijaga
bahkan akan bertambah jernih
jika dimasukkan ta2as di dalamnya
&adan menjadi sihat dan segar
jika diminum dan dibuat mandi
!ai ia akan menjadi kotor atau keruh
kalau dibiarkan masuk benda-benda
yang mengotorkannya
+kan mendatangkan enyakit jika digunakan
9ati ibarat tanah yang subur
jika digemburkan bertambah subur
&oleh menumbuhkan berbagai-bagai jenis tanaman
yang memberi 'aedah
!etai jika ia menjadi kemarau dan gersang
!iada kehiduan yang boleh hidu
;ang tiada memberi aa-aa 'aedah
keada makhluk !uhan
Menjelang tidur
05 - 10 - 2000
02-Sajak1: Peranan 0m'at Anasir Dalam Diri Manusia
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
7eranan 5mat +nasir dalam *iri Manusia
Maha &esar dan Maha )u"i !uhan
yang menjadikan di dalam diri manusia
ada emat anasir yang ber'ungsi dan bereranan
.asad, roh, na'su dan akal
yang meruakan satu akej kejadian manusia
yang luar biasa dan bereranan
Keemat-emat anasir itulah yang bertindak
bekerjasama satu sama lain
menggerakkan manusia di dalam kehiduan
sama ada manusia sedar atau tidak sedar
&egitulah diri manusia itu bertindak
di 2aktu hidunya
Kalau semua anasir itu sihat
dan sama-sama de2asa dan matang
ia akan jadi manusia luar biasa
tetai jarang berlaku
7eranannya sangat mengkagumkan
&eruntunglah kalau satu bangsa itu
ada rakyatnya begitu
bukan sahaja indi?idunya beruntung
Mari kita mengenal manusia lahir dan batinnya
+gar kita kenal diri kita dan kenal juga orang lain
dan mengenal 2atak dan sika manusia
untuk andai mendidiknya
.asad lahir tidak erlu dierkata
kerana mudah manusia mengenalnya
Kita akan erkatakan tiga anasir yang enting sahaja
kerana susah di'aham oleh manusia yang ramai
!ugas roh hanya merasa:
)eerti rasa marah, rasa suka, rasa takut,
rasa "emas rasa sedih, rasa gembira, rasa senang
rasa meradang, rasa dendam, rasa sayang
rasa "inta, rasa simati rasa jijik, rasa dengki
rasa elik, rasa lega dan sebagainya
#a'su eranannya berkehendak atau merangsang:
!ugas na'su hanya merangsang dan berkehendak
Kehendaknya sama ada baik atau jahat
kehendaknya semula jadi sangat gelojoh
rakus, tamak dan bakhil
Kemahuannya sangat luar biasa
tidak ada batasnya, ma"am laut tidak bertei
Kalau hendak diikutkan, badan boleh merana
terseksa dan binasa
!ugas akal lain ula
(a memunyai eranan yang tersendiri
+kal hanya memikir, mengkaji, men"ari ilmu
menerima maklumat dan engalaman
kemudian menilai, menais,
menyiman dan mengeluarkan
+kal, ($3nya ula ada enam kategori
atau enam eringkat
5loklah diketahui oleh ibu baa
guru-guru dan ara emimin
+kal genius atau ab=ari
Kekuatan ber'ikir yang luar biasa dan istime2a
Mungkin 100 juta, seorang di dalam satu ,aman
+kal ini mamu membuat teori
atau membuat enemuan-enemuan baru
dikatakan membuat matan satu-satu ilmu
)eleas itu akal "erdik
&oleh dan mamu menghurai
teori-teori tadi atau matan
hingga mudah di'aham oleh ramai
Mungkin 10 juta, seorang sahaja
yang mendaat ($3 ini
)esudah itu ($3 "erdik biasa
boleh memahami sebahagian aa yang sudah dihurai
dan dierjelas
jika seseorang itu diberi elajaran yang "uku
Jolongan ini agak ramai
ibu baa dan guru-guru, ara emimin
juga atut daat menilai
*i ba2ah ini hanya ($3 biasa
tidak "erdik dan tidak ula bodoh
itulah yang teramai di dunia ini
*i ba2ah ini ada lagi ($3,
iaitu yang bodoh dan yang dungu
tai golongan ini tidak ramai bilangannya
($3 ini tidak mamu memelajari ilmu-ilmu
yang dalam dan tinggi-tinggi
Kalau didorong un tidak boleh ergi
mungkin setakat darjah rendah sahaja
atau sekolah dasar
4oh ada emat kategori ula
roh yang ber"ahaya
roh yang bersih
roh yang kabur
dan roh yang hitam legam
)etia eringkat roh ini ada hubungan
dengan sejauh mana baiknya
dan jahatnya na'su
#a'su ula ada 7 eringkat:
+mmarah na'su yang sangat jahat
8a22amah na'su yang lemah mujahadah
kerana itulah selalu sahaja men"er"a dirinya
Mulhamah na'su yang sudah mula terimin
dan terdidik tai belum kuat,
belum mendarah mendaging
masih di dalam kebimbangan lagi
itulah na'su orang yang soleh
#a'su mutmainnah, na'su yang sudah tenang
ia tidak daat lagi digugat
oleh kesenangan mahuun kesusahan
sudah daat darjat 2ali ke"il
#a'su 4adhiah, na'su yang sudah redha
aa sahaja yang telah ditentukan oleh +llah !aala
sama ada senang mahuun susah
#a'su Mardhiah, na'su yang !uhan ula redha
#a'su Kamilah kemun"ak kebersihan na'su
ini hanya ada ada rasul-rasul
dan ara nabi sahaja
.asad lahir, ia hanya tentera-tentera
atau ekerja-ekerja suruhan hati
ia hanya taat semata-mata
sama ada keada kebaikan mahuun kejahatan
.asad hanya erlu dijaga kesihatannya
+gar mamu melaksanakan arahan hati,
raja di dalam diri
.ika ia sihat, ia akan "ergas dan akti'
serta tahan lasak melaksanakan kehendak raja diri
iaitu kehendak hati
:leh itu kesihatan badan
kenalah juga diusahakan dan dijaga
Makanannya hendaklah diberi
,at-,at makanan yang boleh menjaga kesihatannya
hendaklah diusahakan
Keemat-emat anasir di dalam diri manusia
bekerjasama satu sama lain
jika ia hendak bertindak
)ama ada tindakannya itu baik mahuun jahat
Mula-mula hati atau roh 0raja diri1 merasa
Kemudian rasa itu dihantar keada na'su
maka na'su un berkehendak
atau merangsang untuk mahu bertindak
)eleas itu ia hantar ula keada akal
bagaimana hendak melaksanakan
maka akal ula yang memikirkan
)esudah ada keutusan dari akal
ia arahkan seluruh anggota bertindak
untuk mendaatkannya
.ika !uhan kehendaki berjaya, maka berjayalah
.ika !uhan tidak mengkehendaki, maka gagallah
(tulah dia manusia dan bagaimana dia bereranan
Ketahuilah ilmu ini
untuk andai mendidik manusia
)elesailah sudah, maa' kalau salah
+ntara Duhur K +sar
01 @ 0L @ 200A
0. Si*at-si*at Roh 1ati2
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
4oh yang ada di dalam diri kita ini terlalu abstrak 0seni1$ )i'atnya sensiti', selalu berubah- ubah, sekeja
baik dan sekeja jahat$ 7erubahan ini berlaku terlalu "eat sekali sehingga susah untuk kita mengesannya$
(ni menyebabkan banyak si'at-si'at yang baik telah terabai dan si'atsi'at yang buruk 0jahat1 dibiarkan
bermaharajalela dalam diri sama ada disengaja atau tidak, disedari atau tidak$
)i'at-si'at roh terbahagi keada dua iaitu:
1$ )i'at-si'at mahmudah 0si'at ositi' atau si'atsi'at yang baik1
2$ )i'at-si'at ma,mumah 0si'at negati' atau si'atsi'at yang keji1
Pertama: Si*at-si*at mahmudah
antaranya: a1 jujur b1 ikhlas "1 ta2adhuk d1 amanah e1 taubat '1 sangka baik g1 emaa' h1 emurah i1
syukur j1 ,uhud k1 tolak ansur 0timbang rasa1 l1 sabar m1 redha n1 berani o1 laang dada 1 lemah lembut =1
kasih sayang r1 selalu ingat mati s1 ta2akal t1 takut +llah
/edua: Si*at-si*at ma3mumah
di antaranya: a1 riyak b1 ujub "1 sumGah d1 takabur atau sombong e1 hasad dengki '1 emarah g1 dendam h1
bakhil i1 enakut j1 "inta dunia k1 gila angkat l1 gila uji m1 jahat sangka n1 utus asa o1 tamak
Kajian terhada si'at-si'at mahmudah dan ma,mumah ini sangat enting kerana dengan adanya ilmu ini
memudahkan seseorang itu mengenal hakikat dirinya$ ;akni, kenal sungguh tentang si'at batinnya$ &ila
si'at baik dan si'at jahat sudah dikenal asti ada dalam diri seseorang itu maka tindakan yang erlu
dilakukan ialah:
1$ )i'at-si'at yang teruji 0mahmudah1 itu hendaklah kita ertahankan, suburkan, ertajamkan dan kekalkan
kerana si'at-si'at ini dikehendaki dan dierintahkan oleh +llah dan 4asul serta digemari oleh manusia
seluruhnya, yang mana itulah bunga diri ada seseorang$
2$ )i'at-si'at yang terkeji 0ma,mumah1 ula hendaklah ditumaskan, dikikis, dibuang, dihaus dan di"abut$ (ni
erlu dilakukan melalui roses mujahadatun na'si 0mela2an ha2a na'su1$ ;akni melalui latihan terus-
menerus terhada na'su 0riadatun na'si1$ /ajib di"abut buang si'at-si'at keji ini kerana si'at-si'at ini sangat
diben"i oleh +llah dan rasul serta diben"i oleh manusia seluruhnya$
6ntuk mendaat akhlak yang baik 0teruji1 ma"amlah roses mendaatkan buah yang baik dan manis$ (a
didaati setelah ditanam dariada benih-benih yang baik dan manis$ &egitulah juga untuk melahirkan
erbuatan dan tindakan yang baik serta akhlak yang baik itu adalah dengan menanam benih-benih yang
baik di dalam roh 0hati1$ ;akni benih-benih si'at-si'at mahmudah seerti kasih sayang, rasa simati, rasa
malu, sukakan ilmu engetahuan, emurah, emaa', sabar dan lain-lain lagi$
&uah yang masam adalah hasil ditanam benih yang masam$ &egitulah erbuatan atau tindakan yang buruk
atau akhlak yang buruk 0keji1 adalah berun"a dariada ditanam benih-benih yang keji 0ma,mumah1 di
dalam roh 0hati1$
+daun benih-benih mahmudah dan benih-benih ma,mumah yang 2ujud dalam roh 0hati1 hanya daat
dikesan oleh mata hati yang dibantu oleh ilmu mengenainya$ &ukan dengan mata keala yang si'atnya
tidak daat menjangkau dan merasainya$ ;akni roh melihat roh$ 9anya roh yang daat mengenali atau
mengesan roh$
(ni bererti, mengesan si'at-si'at roh ini mestilah melalui keekaan andangan mata hati serta dibantu oleh
ilmu$ 7erjalanan roh ini laju dan sentiasa berubah-ubah, sensiti' dan berbolak-balik dari detik ke detik$
Kalau kita tidak eka dalam mengesannya setia saat, kita akan rugi$ !idak eka dalam mengesan si'at-
si'at yang baik bererti kita telah mengabaikan si'at-si'at roh yang baik atau erasaan-erasaan yang baik$
Maka si'at baik tadi jadi tidak subur$ Ma"am menanam okok tana disiram air, tana diberi baja, tana
dijaga, 2alauun okok itu boleh tumbuh tetai daunnya kuning, kering, akhirnya mungkin mati$ ;ang
baiknya, erlu ada guru mursyid yang memberi iminan atau didikan 0yang daat memimin hati kita,
asalkan kita sanggu mentaatinya1$
!idak eka dalam mengesan si'at-si'at ma,mumah 0jahat1 bererti kita biarkan ma,mumah itu berada dalam
diri$ *ari hari ke hari ma,mumah itu kian subur bersama suburnya jasad lahir$ +khirnya ia menguasai diri
dan kehiduan kita$ Ketidakekaan tadi menyebabkan ma,mumah itu teta bersarang di dalam hati 0roh1,
tidak ditumaskan, dikikisbuangkan dan di"abut$ +khirnya hati yang jahat itu mendorong untuk melakukan
erbuatan atau tindakan-tindakan jahat atau akhlak-akhlak jahat$ ;ang kerananya akan merosakkan
ergaulan dan menerjunkan kita ke #eraka$
&agaimanakah kaedah untuk mengesan kelajuan erubahan si'at-si'at roh yang sentiasa berubah-ubah
dan berbolak-balik iniB %ara mengesan benih-benih si'at-si'at roh 0hati1 ialah roh melihat roh atau roh
meneroong roh$ *iteroong, dikaji dan diselidiki sebaik-baiknya dengan dibantu oleh ilmunya untuk
memastikan di kala mana berlaku si'at-si'at yang baik dan di 2aktu mana berlaku si'at-si'at jahat$ &ila
didaati roh 0hati1 bersi'at baik maka hendaklah disuburkan$ *i 2aktu roh 0hati1 bersi'at jahat maka
dikekang dan dila2an, serta ditahan$
-(,T( S"4AT-S"4AT MAM#DA:
15 Si*at kasih sa!ang
*engan andangan mata hati 0mata roh1 kita akan daat mengesan adanya benih kasih sayang dalam
hati$ (a adalah 'itrah semula jadi yang murni$ ;akni hati terasa terhutang budi keada orang yang
membantu atau berjasa keada kita$ Mengikut istilah syariat dikatakan rasa syukur atau rasa hendak balas
budi$ (ni si'at baik 0ositi'1$ +abila didaati ada si'at-si'at ini dalam hati hendaklah disuburkan,
diertajamkan dan dikekalkan serta dilaksanakan suaya kita jadi orang yang berterima kasih ada
manusia$ 8ebih-lebih lagi bersyukur keada +llah kerana nikmat-#ya yang tidak ernah utus-utus$
4asa kasih sayang ini dierintahkan oleh +llah dan 4asul$ 4asulullah bersabda:
Maksudnya: H&arang siaa yang tidak mengasihi sesama manusia maka dia tidak dikasihi +llah$I 04i2ayat
!irmi,i1
9adis ini menyuruh kita untuk berkasih sayang$ (a mendorong kita untuk saling mengasihi antara manusia
dan makhluk +llah yang lain$ )uburkan dan tajamkan lagi sehingga matang bersama matangnya jasad
lahir kita$ 8akukan berma"am-ma"am "ara untuk suburkan si'at kasih sayang ini$
25 Rasa sim'ati6 timbang rasa atau tolak ansur
&enih rasa simati atau timbang rasa ini daat dikesan ada dalam hati bila berhadaan dengan orang yang
mendaat kesusahan$ /alauun kita tidak daat menolong dan membantunya tetai se"ara automatik
timbul rasa belas kasihan atau simati itu$ )etelah dikesan didaati ada si'at baik ini maka mestilah
disuburkan dan dikekalkan$ (ni suaya mendorong kita menolong orang yang susah atau sanggu
bersusah ayah untuk berkhidmat dan berbakti ada orang lain$
)yariat juga menyuruh kita bersimati atau bertimbang rasa atau bertolak ansur ada orang$ )abda
4asulullah )+/: Maksudnya: H)ebaik-baik manusia ialah manusia yang daat memberi man'aat keada
manusia lain$I 04i2ayat 3udhaGi dari .abir1
.5 Rasa malu
&enih rasa malu daat dikesan 2ujudnya dalam hati, lebih-lebih lagi bila kita berbuat salah$ 4asa malu bila
orang lain tahu$ (ni mesti disuburkan suaya daat membendung kita dariada berbuat salah, sekaliun
kesalahan-kesalahan dosa ke"il, aatah lagi dosa besar$ (ni juga mendorong kita segera bertaubat aabila
bersalah$ )eterusnya ia akan menyuburkan si'at jujur 0berlaku benar1, ikhlas dan amanah terhada +llah
dan 4asul serta manusia seluruhnya$
75 Rasa sukakan ilmu 'engetahuan
&enih rasa sukakan ilmu engetahuan daat dikesan ada dalam hati bila ada erasaan ingin tahu, ingin
andai, ingin menyiasat, ingin memiliki ilmu seertimana orang yang sudah ada ilmu, ingin amalkan, ingin
memba"a, mengkaji, menilai dan rihatin ada satu-satu erkara atau ingin men"ari engalaman
sebanyak- banyaknya$ &ila didaati benih si'at baik ini ada dalam hati maka suburkan dan dorong lagi
suaya ke"intaan keada ilmu bertambah$ (ni bersesuaian dengan erintah +llah dan 4asul-#ya$ )abda
4asulullah )+/:
Maksudnya: H!untutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad$I
Maksudnya: H!untutlah ilmu hingga ke negeri %hina, menuntut ilmu itu 2ajib bagi setia orang (slam$I
04i2ayat (bnu +bdul &ar dari +nas1 &ertambahnya ilmu dan engetahuan memberi kesan lahiriah yang
baik ada akhlak dan erbuatan seseorang itu seerti berani, andai, ber2iba2a, "akanya bernas, hidu
tidak buntu, kreati' dan lain-lain lagi$
7erlu diingat baha2a si'at-si'at yang baik yang disebut di atas tadi dan banyak lagi si'at-si'at mahmudah
lainnya itu, ia 2ujud bersama dengan jasad lahir$ 4asa-rasa itu semuanya tidak erlu dielajari dan tidak
ada guru yang mengajarinya$ (a adalah erasaan semula jadi yang murni yang ada dalam hati$ %uma
2aktu ke"il ia tidak subur$ !etai ia ikut de2asa bersama de2asanya tubuh kasar$
&enih-benih si'at-si'at mahmudah tersebut mesti dikenal asti dengan menggunakan teroong mata hati
serta dibantu oleh ilmunya$ Kemudian si'at-si'at baik ini hendaklah disuburkan, diertajamkan dan didorong
lagi suaya kita daat mengekalkan si'at-si'at mahmudah itu dalam diri$ *engan itu lahirlah akhlak-akhlak
yang baik, tindakan-tindakan yang mulia dan erbuatan-erbuatan yang teruji dalam kehiduan kita$
-(,T( S"4AT-S"4AT MA&M#MA:
15 Rasa tidak senang 1berdendam2
&enih-benih ma,mumah rasa tidak senang atau tidak redha atau berdendam daat dikesan ada dalam hati
di 2aktu kita diuji atau ditima bala$ )ama ada ujian-ujian itu berbentuk lahiriah atau makna2iah 0batiniah1$
6mamanya:
!erasa tidak senang bila dikata nista, dihina, diumat, di'itnah$ 9ati rasa marah, rasa dendam, rasa ingin
hinakan orang itu semula$ (ni sangat merbahaya$ &oleh men"etuskan e"ah ukh2ah, e"ah belah, huru-
hara dan ergaduhan dalam masyarakat$
!erasa tidak senang atau menderita bila tidak ada duit, tidak ada angkat atau harta$
!erasa tidak senang bila diuji dengan sakit atau kematian orang yang dikasihi$
!erasa tidak senang atau ke"e2a aabila orang-orang yang dikasihi membuat ragam atau tidak
bertanggungja2ab$
!erasa tidak senang atau tidak redha dengan takdir +llah$ (ni daat dikesan bila kehendak-kehendak atau
hajat-hajat hati tidak ter"aai$ Katalah kita hendak begian, daat begian$ 9endak banyak, daat sikit$
9endak andai, tidak andai-andai juga$ 9endak angkat, ja2atan, ujian tai tidak daat-daat$
&arangkali kalau didorong si'at keji ini akan timbul bimbang terhada masa dean$ 9ati makin susah
sebelum susah yang sebenarnya menima$ Misalnya hati merasa, H&agaimana nanti kalau aku sakitB
&agaimana kalau aku miskinB Kalau aku tak kah2inB Kalau aku tak daat anakB Kalau aku tak ada
rumahB Kalau tak ada kebun seleas en"enB *an ma"am-ma"am hajat yang tak ter"aai$I
&ila rasa tidak senang ini disuburkan, ia boleh memba2a keada iri hati atau hasad dengki ada orang
lain$ *ia tidak akan senang melihat ada orang yang daat lebih nikmat atau lebih senang dariadanya$
)etelah dikesan adanya rasa tidak senang atau tidak redha dengan ketentuan +llah ini mestilah
dikikisbuangkan, ditumas dan di"abut$ .ika si'at-si'at ini tidak dibuang dan dibendung sebaliknya
disuburkan, ia akan jadi lebih arah lagi$ *ia sentiasa keluh-kesah atau gelisah bila berhadaan dengan
sebarang ujian atau kesusahan$ (a menjadi seorang yang emarah, endendam, tidak senang dan utus
asa hingga timbul akhlak-akhlak yang buruk atau erbuatan-erbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk
yang merosakkan dirinya dan masyarakat$ Maka hilanglah kebahagiaan hidu$
)ebab itu dalam (slam disuruh redha dengan ketentuan +llah$ )i'at tidak redha ini sangat diben"i +llah dan
4asul serta seluruh manusia$ 6ntuk membendungnya ingatlah erintaherintah +llah )/!$
-irman-#ya dalam +l 3uran:
Maksudnya: H9endaklah kamu katakan semua itu datang dariada +llah$I 0+n #isaaG: 7M1
Maksudnya: H.anganlah kamu berutus asa dariada nikmat +llah$I 0;usu': M71
(ngatlah setia erkara yang berlaku sama ada baik atau buruk, hakikatnya dariada +llah$ (a ada
hikmahnya yang tersendiri, yang tersembunyi, untuk kebaikan dan man'aatnya ada diri kita kalau kita
andai menerimanya$
)ebenarnya ada rahsia yang kita tidak tahu$ Mungkin kalau kita daat aa yang kita kehendaki, kita tidak
bersyukur$ !entulah ini berdosa$ &oleh jadi ada orang lain ula yang hasad dengki dengan aa yang kita
daat itu$ &ukankah itu membahayakan diri kitaB Kalau kita sedar hakikat ini tentulah kita rasa bertuah
dengan aa yang ada atau aa yang +llah berikan$ /alauun tidak memenuhi hajat kita namun tidaklah
samai rasa tidak senang, yang mana bererti kita tidak senang dengan +llah, !uhan yang Maha +dil itu$
&ila rasa tidak senang ertinya kita ku'ur dengan nikmat$ (tulah en,aliman terhada diri yang kita lakukan
setia saat$ :leh itu si'at keji ini hendaklah dikikisbuangkan$ Kalau tidak, ia akan menjadi dosa dan
menerjunkan kita ke #eraka, &al,iya-u#illah$
25 Rasa ujub
&enih rasa ujub ini daat dikesan bila kita daat nikmat lebih sama ada lebih ilmu, lebih angkat, lebih
harta, lebih "antik, lebih andai, lebih bijak dan lain-lain kelebihan lagi$ /aktu itu hati terasa istime2a,
terasa hairankan diri$ &ila didorong lagi si'at keji ini akan menjadi si'at riyak$ ;akni timbul rasa ingin
menunjuk-nunjuk$ )eterusnya bila disuburkan lagi berubah keada si'at keji yang lain ula iaitu si'at
sombong$ ;akni rasa bermegah-megah, rasa diri suerman atau suer2oman, rasa hebat diri dan suka
menghina orang lain$
)i'at keji ini bila didaati 2ujud dalam hati, maka mestilah ditumaskan dan dikikisbuangkan melalui roses
mujahadatunna'si$ (ni kerana si'at sombong atau takabur atau membesarkan diri sangat dimurkai +llah$
;ang mana ia meruakan akaian +llah )/! yang tidak dibolehkan bersekutu ada mana-mana makhluk-
#ya$
)ombong ini boleh menimbulkan hilang ukh2ah, hilang kasih sayang dan ben"i-memben"i$ +khirnya
bergaduh dan timbul ere"ahan, krisis, tegang dan jatuh-menjatuhkan$ Masyarakat jadi haru-biru dan
orak-eranda serta hilang kebahagiaan dan keamanan$
.5 Rasa tamak atau bakhil
&enih rasa tamak ini daat dikesan ada di hati bila kita melihat atau ternamak nikmat$ /aktu itu rasa
hendak memiliki nikmat itu untuk jadi hak milik sendiri$ (ri hati kalau nikmat itu diunyai oleh orang lain$
4asa tamak dan haloba menyerang hati$ /alau aa "ara sekaliun dia akan usahakan untuk memilikinya
tana mengira halal atau haram$
4asa hati di 2aktu itu rakus, gelojoh dan ganas$ *ia tidak eduli sama ada menyusahkan orang lain atau
tidak$ Melanggar hak asasi kemanusiaan atau tidak$ 7okoknya dia daat 2alau aa "ara sekaliun$ )i'at
keji ini tersangat merbahaya$ (a boleh bertindak meramas, meniu, men"uri, meromak, rasuah, merogol,
ber,ina, bergaduh dan akhirnya bererang$ 7enyakit ini erlu ditumaskan dari a2al lagi$
&ila dikesan ada rasa tamak, ia hendaklah ditumaskan dan dikikisbuangkan melalui roses
mujahadatunna'si$ (a sangat diben"i dan menjadi musuh +llah dan 4asul-#ya serta seluruh manusia$
Kemudaratannya bukan setakat di dunia bahkan di +khirat akan di"amak ke #eraka, 2alGiya,ubillah$
75 Rasa takut
&enih rasa takut daat dikesan 2ujud dalam hati bila berhadaan dengan makhluk yang lebih berkuasa,
lebih kaya, lebih berangkat, lebih berengaruh atau yang berbudi adanya dan lain-lain lagi$ &oleh jadi
rasa takut ini juga disebabkan oleh in'eriority "omleN dengan makhluk$
&ila takut menguasai diri, dia akan hilang kebebasan dan kemerdekaan diri$ Kalau disuburkan rasa takut
ini, tana sedar dia akan mengangga makhluk lebih berkuasa dariada !uhan$ !erjebak dengan
mentuhankan makhluk tana sedar$ (ni termasuk syirik kha'i$ )i'at keji ini tersangat merbahaya$ (a
mengakibatkan orang ini sanggu melanggar syariat +llah dan 4asul serta mena'ikan kuasa +llah$
/alauun mulutnya mengatakan +llah-lah yang berkuasa tetai ada realitinya makhluklah temat dia
rujuk, atuhi, taati dan takuti$
5rtinya, dia sudah mentuhankan makhluk atau mentuhankan manusia$ %ontohnya, dia sembahyang,
uasa, naik haji tetai tunduk dengan FtuanGnya bila disuruh jual atau beli atau minum arak$ Katalah dia
tidak minum arak, "uma jual atau beli arak, tetai kerana FtuanGnya memberinya gaji, maka dia taat dan
atuh$ /alhal dia tahu erbuatan ini jelas melanggar syariat +llah$ 5rtinya dia lebih takutkan arahan
manusia melebihi suruhan +llah )/!$
:leh itu si'at keji ini hendaklah dihaus dan ditumaskan dariada bersarang di hati kita$ Kalau erkara ini
tidak dikaji dan diteliti, sudah tentu tidak diketahui$ Kikiskanlah dengan menanam rasa takut hanya ada
+llah$ 4asakanlah +llah Maha &erkuasa, Maha &esar dan +llah-lah Maha Kuat dan Maha Jagah dariada
segala-galanya$ )emua makhluk ini sama-sama lemah di sisi !uhan yang Maha 7erkasa itu$ Kalauun
makhluk itu kuat atau berkuasa, hanya kerana dia diberi nikmat yang lebih sedikit saja dariada orang lain$
!etai dia teta lemah dan teta dalam kuasa !uhan yang Maha &erkuasa$ +llah telah mendidik kita agar
hanya ada-#ya kita 2ajib takut dan menghinakan diri$ (ni kerana +llah-lah yang Maha Men"ita, Maha
Menganugerah, Maha 7emberi, ;ang Menghidukan dan ;ang Mematikan$ +llah-lah yang mengadakan
dan mentiadakan sesuatu$ +llah-lah yang menentukan nasib makhluk$ +llah-lah yang muassir 0memberi
bekas1$ )elain-#ya semuanya tidak lebih gagah, tidak lebih besar dan tidak memberi bekas aa-aa$
/alauun makhluk itu lahirnya kita namak besar dan hebat, gagah dan berkuasa tai hakikatnya semua
makhluk itu teta dalam genggaman +llah )/!$ 9anya emat si'at ma,mumah saja yang kita kaji se"ara
tererin"i di sini, yang meruakan sebahagian dariada si'atsi'at ma,mumah yang banyak itu$ 7erlu diingat
juga baha2a si'at-si'at yang jahat ini semuanya sudah 2ujud bersama lahirnya tubuh kasar$ 4asa-rasa itu
tidak erlu dielajari dan tidak ada guru yang mengajarinya$ %uma 2aktu ke"il ia tidak subur$ !etai ia ikut
de2asa bersama de2asanya tubuh kasar$ :leh itu benih-benih si'at ma,mumah dalam hati ini mesti
dikenal asti di a2al-a2al lagi$
*engan menggunakan teroong mata hati dengan dibantu oleh ilmunya, si'at-si'at jahat ini mesti
ditumaskan dan dikikisbuangkan melalui roses mujahadatunna'si 0yang akan kita bin"angkan dalam bab
akan datang1$ &arulah si'at ma,mumah ini daat dikekang dan dikosongkan, yang akhirnya si'at
mahmudah daat diisi dalam hati$
*i sinilah entingnya mengkaji dan mengesan si'at-si'at roh 0hati1$ )uaya setelah kedua-duanya dikesan,
yang mahmudahnya daat disuburkan dan yang ma,mumahnya daat dihauskan$ &arulah manusia itu
kembali keada hakikat dirinya$ ;akni hakikat manusia itu sendiri$ (ni kerana nilai diri manusia itu adalah
ada si'at roh 0hati1nya$ (a jadi enentu yang men"orak kehiduannya dan manusia seluruhnya$
4oh ini dikekalkan untuk ditanya dan diertanggungja2abkan di +khirat nanti$ 4oh inilah yang mukala'$ (a
yang akan merasai nikmat atau a,ab$ 4oh inilah juga yang akan ke )yurga
0.-sajak1: Si*at ati6 8i+a dan Roh
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
9ati sangat erasa
.i2a sangat sensiti'
4oh mudah sangat tersentuh
Merasa sensiti' dan tersentuh
sama ada yang ositi'nya atau negati'nya
;ang ositi'nya di antaranya suka, gembira,
senang, rasa laang, "eria, "inta, gemar,
malu, sayang, simati
*i antara yang negati'nya:
marah, ben"i, sakit hati, jijik
susah hati, derita, tidak suka
)etia erasaan yang dirasa oleh hati atau ji2a
ada sebab-sebabnya
&erlainan sebab, berlainan ula yang dirasa
4asa-rasa inilah yang datang keada ji2a
silih berganti tana kita duga
tidak daat kita menolak rasa-rasa itu
Kalau hati kita dengan !uhan tidak kuat
atau tidak takut !uhan
aa un yang datang jadi bahaya
)etia yang ositi'nya un bahaya
setia yang negati'nya un bahaya
*atang yang ositi'nya ia jadi megah,
riyak, sombong, bakhil, ujub
*atang yang negati'nya ia akan jadi endendam,
ke"e2a, utus asa
:leh itu setia yang datang hati merasa
kenalah kuat mujahadah
*engan mujahadah boleh membendung
erasaan-erasaan itu
agar ia teta normal
9ati orang mukmin itu sentiasa normal
+a yang menimanya dia teta tenang
9atinya tidak berubah
dikeranakan berubahnya erasaan
:rang mukmin sentiasa boleh kontrol hatinya
setia masa
Kerana hatinya terlalu sibuk dengan !uhannya
4asa-rasa hatinya itu
tidak samai merosakkan hatinya
!akutkan !uhanlah anak kun"inya
boleh membendung erasaan
&egitulah hati orang mukmin
ia tidak tergugat oleh berbagai-bagai erasaan
yang mendatang
Menjelang Duhur
2M @ 07 @ 2004
0.-Sajak2 ati !ang /otor
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
+abila hati kotor, ia akan mengotorkan
akal dan mata
Kotornya adalah bersi'at makna2i dan rohani
ia tidak terasa
9ati yang kotor, matanya suka melihat
maksiat dan kemungkaran
Maka jadilah ia mata keranjang,
suka melihat eremuan
8ebih-lebih lagi eremuan yang searuh berakaian
atau bertelanjang
+abila hati kotor, akal un memikirkan yang mungkar
&erangan-angan yang tidak keruan
memikirkan yang sia-sia dan derhaka
&er"aka un sudah tidak ada ertimbangan
dan tidak ada sukatan
+a yang di"akakan tana di'ikirkan lagi baik buruknya
&ahkan ber"aka kotor dan lu"ah jadi budaya
*ia rasa la,at dengan kata-kata lu"ah
rasa seda dengan kata-kata kotor
)indir-menyindir menjadi basahan di dalam ergaulan
Malu un hilang, segan silu gersang
*ia tidak 'ikir aa kata orang
:rang suka atau ben"i dia tidak ambil kira
*ia 'ikir dia, orang eduli aa
(tulah dia budaya orang yang hatinya kotor
Mata, lidah, hati ikut sama-sama kotor
&ersihkanlah hati dari kekotoran ma,mumah
+gar hidu kita bersih dariada budaya kotor
Kerana ia merbahaya di dalam kehiduan manusia
Menjelang tidur
0.-Sajak.: Perjalanan ati Antara A!at Allah !ang Ajaib
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)egala yang kita lihat
seerti gunung-ganang dan lautan
adalah ayat-ayat +llah
*i sana daat dilihat kekuasaan dan kebesaran +llah
menjadi ke"ut erut dibuatnya
;ang dilihat dari itu ayat-ayat +llah
yang bersi'at rohaniah
adalah erjalanan hati kita yang sangat ajaib
!uhan boleh membolak-balikkan
rasa dan erasaan hati kita
setia detik dan masa
!ana daat kita kontrol dan menga2alnya
7atutlah dia hati enentu baik dan buruk manusia
Munasabahlah dia jadi raja di dalam diri manusia
&oleh melakukan dan menggunakan anggota lahir
sebagai tenteranya membuat aa sahaja
&erdasarkan yang ia rasa
yang sering sahaja bertukar ganti
setia masa dan ketika
*ia erintahkan na'su yang berkehendak
menggunakan anggota-anggota manusia
mengikut rasa hati
*ierkotak-katikkannya anggota manusia
semahu-mahunya
&adan susah dan letih tak usah dikira
teraksa membuat kerja hati manusia
9ati di dalam diri manusia
sebagai raja yang berkuasa
#a'sulah enguatkuasanya membuat aa sahaja
*i satu segi di sini daat dilihat
Maha Kuasanya !uhan
Maha 7entadbir, Maha &esar
dan Maha 9ebatnya *ia
*i sudut yang lain kita daat lihat
begitu ajaibnya hati nurani manusia
9ati yang bertaak di dalam hati daging
(a sangat bereranan ke atas diri manusia
*ialah yang menentukan baik buruknya manusia
Kerana itu jagalah hati selalu
'ahamilah bisikannya, ositi' atau negati'
Mintalah keada !uhan mentadbir hati kita
dengan etunjuk-#ya
+gar *ia sentiasa memimin kita
ke jalan yang lurus
Menjelang Duhur
A0 @ 0M @ 200A
07 Mata ati
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
*i dalam diri manusia ada dua mata, iaitu ertama mata lahir, dan kedua mata batin$
MATA $A"R
(a adalah mata keala atau mata 'i,ikal yang kebiasaannya ada manusia ada dua biji$ Mengikut ahli
biologi, biji mata ini berbentuk bulat$ +da mata utih dan mata hitam$ Mata hitam atau anak mata ini
terdaat kanta di dalamnya$ Kanta inilah yang ber'ungsi menangka aa saja objek lahir yang ada di
hadaannya sehingga menghasilkan ar"a-ar"a 0gambar-gambar1 yang daat dilihat oleh mata$ :bjek-objek
yang daat dilihat oleh mata lahir ini seerti jenis insan, jenis hai2an, jenis jamadat 0batu, besi, asir1, jenis
nabatat 0tumbuhan1, jenis "airan dan lain-lain lagi$
MATA AT"
Kekuatan andangan mata lahir ini boleh dikategori keada emat eringkat:
1. 5andangan yang ta)am atau luar #iasa
Kuasa mata ini mamu memandang atau melihat bendabenda lahir yang jauh$ +tau mamu melihat
bendabenda halus tana menggunakan alat-alat sainti'ik seerti mikrosko, teroong dan sebagainya$ (ni
mungkin terdaat hanya seorang dalam sejuta$
6. 5andangan yang #iasa
(ni berlaku ada kebanyakan orang$ ;akni mamu melihat benda-benda lahir dari jarak yang sederhana
jauhnya$ +tau tidak mamu memandang benda atau objek yang terlalu jauh$ +tau ia tidak mamu melihat
benda-benda lahir yang halus seerti sel, kuman dan lain-lain lagi tana dibantu dengan mikrosko dan
lain-lain alat-alat sainti'ik$
7. 5andangan yang rosak atau ka#ur
(a terbahagi keada dua iaitu kabur kuat dan kabur sedikit atau kabur biasa$ &erkemungkinan berlakunya
kerosakan mata ini kerana diliuti selaut niis atau tebal$ .adi kekuatan andangannya samar-samar atau
kabur$ *ia tahu ada benda 0objek1 di hadaannya tetai tidak jelas atau tidak tahu dengan teat aakah
jenis objek itu$ Ke"uali jika dibantu dengan "ermin mata, barulah englihatannya namak jelas objek di
hadaannya$
8. 5andangan yang #uta
+da hal-hal yang terjadi yang menyebabkan mata ini buta, tidak namak langsung objek yang ada di
hadaannya$ Mata ini tidak boleh bereranan atau ber'ungsi langsung mungkin kerana beberaa sebab: @
biji mata sudah e"ah @ mungkin kerana ter"u"uk benda-benda tajam @ mungkin tersiram asid atau ra"un
@ mungkin ditima enyakit ketumbuhan
(nilah mata hati atau mata rohaniah$ (a bersi'at makna2iah atau abstrak$ ;akni hanya ada makna saja,
tidak ada rua$ *ilihat tidak ada, tetai terasa adanya$ -ungsinya sangat berbe,a dengan mata lahir yang
hanya mamu melihat objek-objek lahir saja itu$ Mata batin ini berkemamuan melihat benda-benda yang
batin atau benda-benda yang ghaib atau benda-benda makna2iah seerti alam roh, alam malakut, alam
jin, alam &ar,akh, alam +khirat, 8oh Mah'u,, mamu menamung ilmu 2ahyu, ilmu laduni atau ilmu ilham
hatta mamu tajalli terus dengan +llah )/! se"ara laisakamislihi syaik 0 @ ti-dak seumama- #ya bagi
sesuatu1 dan lain-lain lagi dengan i,in +llah$ Mengikut kaedah kekuatan mata lahir tadi yang terbahagi
keada emat itu, saya menta'sirkan kekuatan mata batin juga terbahagi keada emat kategori iaitu:
1. 5andangan mata hati yang ta)am atau luar #iasa. (ni hanya dimiliki oleh ara rasul dan ara nabi$ Mata
hati mereka mamu melihat alam-alam ghaib tadi dengan i,in +llah$ Mamu menamung ilmu 2ahyu dan
sesetengah mereka daat tajalli terus dengan +llah +,,a2ajalla, yang tidak daat digambarkan se"ara
material atau se"ara makhluk atau benda$
6. $ekuatan (andangan mata hati #iasa. (ni hanya dimiliki oleh ara 2ali atau orang yang berta=2a yang
mata hati mereka tembus, daat melihat alam-alam ghaib dan daat menamung ilmu laduni dengan i,in
+llah$ /alau bagaimanaun kekuatan mata hati ara 2ali ini adalah lebih rendah dariada mata hati ara
rasul dan nabi-nabi$
7. 5andangan mata hati yang rosak (ka#ur #iasa dan ka#ur kuat. a$ Kabur biasa (ni mata hati orang-orang
soleh yang 2alauun mereka tidak mamu melihat alam-alam ghaib tetai diberi keyakinan dan keteguhan
hati tentang ersoalan iman dan ersoalan ghaib$ Kalau ada un golongan ini yang daat melihat alam
ghaib atau menangka alam rohaniah atau daat ilmu laduni, itu terlalu sedikit atau sekali-sekala$ Mungkin
ia dibantu oleh berkat seseorang seerti berkat gurunya$ b$ Kabur kuat 0hamir buta1 (ni mata hati orang
mukmin Fasi atau mukmin yang derhaka atau 'asik atau ,alim$ Mata hati ini sudah ada hijab, tidak daat
melihat alam ghaib dan keyakinan tentang alam ghaib un tidak begitu adu, sudah samar-samar tetai
tidak menolaknya$
8. 5andangan mata hati yang #uta. (a langsung tidak namak alam ghaib$ *an tidak ada keyakinan
langsung tentang alam kerohanian dan alam ghaib yang teat$ (ni dimiliki oleh orang ka'ir atau orang
muna'ik$
(jtihad saya ini hasil merenung mata lahir$ Mata lahir di eringkat 1 dan 2 ini adalah mata yang normal$
5rtinya tidak sakit$ Manakala mata lahir di eringkat A dan 4 adalah mata yang sakit$ :leh itu teraksalah
memakai "ermin mata untuk daat melihat dengan jelas$ &oleh jadi juga tidak namak terus 2alauun
dibantu dengan alat aa sekaliun$ Mata lahir yang tidak sakit, dia daat menangka dengan baik dan jelas
objekobjek yang ada di hadaannya$ )edangkan kalau ia sakit atau buta, dia tidak daat menangka lagi
objek-objek yang ada di hadaannya$
&agaimana ula dengan mata batinB Kaedah yang berlaku ada mata lahir ini berlaku juga ada mata
batin$ Mata batin ini kalau tidak sakit atau tidak berenyakit, ia daat menangka objek-objek makna2iah
atau yang berbentuk rohaniah yang +llah hadakan adanya dengan baik$ Kalau ia tidak sakit, ia bersih
dan tidak berselaut atau istilah syariatnya, ia tidak ada hijab$
+abila hati itu bersih, ia ma"am "ermin yang bersih$ (a daat menangka aa saja objek yang ada di
hadaannya dengan baik dan jelas$ Kalau "ermin itu makin bersih kerana rajin menggilanya maka makin
bertambah jelaslah gambar-gambar 0ar"a atau imej1 yang ada di hadaannya$ Kalau ia terlalu bersih,
kekuatan mata hati ma"am "ermin yang digila dihadakan setentang dengan 8oh Mah'u,> yakni temat
segala suratan takdir +llah ter"atat di sana sama ada yang sudah berlaku, yang sedang berlaku atau yang
akan berlaku$ )emua hal ada di sana tana tertinggal satu un$ &agi hati yang terlalu bersih seerti hati
ara rasul dan nabi-nabi itu, kekuatan mata hati mereka itu mamu melihat atau menangka gambaran
0objek makna2iah atau rohaniah1 yang ada di 8oh Mah'u, dengan i,in +llah )/!$ 9atta mereka daat
terus tajalli dengan +llah +l Khalik dengan se"ara Flaisakamislihi syaikG$
!ara' yang di ba2ah ini ialah hati ara 2ali iaitu memunyai kekuatan mata hati di eringkat kedua$ ;akni
mata hati tembus yang daat melihat alam ghaib$ Mungkin daat melihat alam roh atau alam jin atau alam
malaikat, alam &ar,akh atau daat memba"a hati manusia atau dierlihatkan hal-hal masa dean yang
akan berlaku dengan i,in +llah$ (tulah yang dikatakan kasya'$ .ika berlaku keada rasul dan nabi, ia
dikatakan sebagai mukji,at makna2iah$ !etai bila berlaku ada 2ali-2ali, ia diangga sebagai karamah
makna2iah$
&agaimana hati boleh melihat alam batin atau makna2iah atau alam bukan material ituB 6mama burung,
hati terkurung dalam sangkar badan$ :leh kerana sangkar itu kuat dan berat, maka burung teraksa
terkurung dalam sangkar yang semit dan menyeksakan itu$ )emit gelanggangnya, terbatas juga
englihatannya$ (aitu sekitar dalam sangkar atau di luar sangkar yang jaraknya hanya beberaa dea saja$
/alhal kalau burung itu besar dan kuat, tentu saja dia daat terbangkan sangkar tersebut$ ;akni kekuatan
sangkar itu daat dikalahkannya$ Maka diba2alah sangkar tersebut terbang ke merata-rata temat,
sekadar yang termamu$ 7adahal 2aktu itu dia masih berada di dalam sangkar$ !etai sekurang-
kurangnya englihatan, andangan dan engalamannya sudah jauh$ &ukan sekadar sekitar jarak dua tiga
dea saja$ 7englihatannya seluas mana dan sejauh mana kemamuannya memba2a sangkar itu$
7aling hebat kalau burung itu mamu e"ahkan sangkar$ !idak terkurung dan terikat lagi$ *i 2aktu itu ia
bebas terbang ke mana saja$ &oleh ergi ke jarak yang lebih jauh lagi$ (kut saja kemahuan hati$ !idak ada
halangan aa-aa lagi$ *aat terbang sebebas-bebasnya seerti burung-burung yang lain$ +tau boleh
terbang ke temat yang burung lain tidak boleh ergi$ !entulah andangan dan englihatannya juga makin
jauh$ !entu sekali sangat berbe,a dari alam sangkar yang semit sebelumnya$
*emikianlah hati, kalau ia gagah, kuat dan teguh 0kerana terlalu bersih1, ia mamu menerobos keluar
dariada sangkar badan dan bebas terbang ke mana saja ia suka$ +tau kalau dia tidak terlalu kuat
mungkin tidak daat bebas dariada sangkar badan tetai mamu terbangkan badan se"ara rohaniah$
Ma"am burung yang daat terbangkan sangkar tadi$ 5rtinya di 2aktu itu dia terkeluar dariada engaruh
benda 0material1$ 7engaruh itulah yang menjadi enghalang besar selama ini$ /alhal bila engaruh itu
tidak ada lagi, dia "uku bebas, merdeka, boleh berlegar-legar terbang ke mana saja$ )ehingga daat
melihat alam yang selama ini bukan alamnya iaitu alam ghaib atau alam rohaniah$ Maka tersingkalah
alam ghaib yang enuh rahsia itu$
Kalau burung yang ke"il dan lemah terkurung selama-lamanya dalam sangkar, maka hati yang lemah juga
akan terkurung selama-lamanya dalam jasad$ 4oh dan hati yang lemah tidak daat mengatasi jasad$
7engaruh materiallah yang melemahkan hati$ (tulah enyebab utama hati terkurung dan terenjara$
+khirnya hati itu jadi kabur dan buta$ Maka terhijablah ia selama-lamanya dariada melihat alam rohaniah
atau alam ghaib$
&agaimanakah roses terhijabnya mata hati iniB 7roses yang berlaku ada mata lahir jadi rosak atau buta
ialah berun"a dariada enyakit dan sakit, hingga berselaut dan tidak boleh melihat objek-objek yang
ada di hadaannya$ 7roses atau kaedah yang sama juga berlaku ada mata batin$ Mata batin juga boleh
rosak atau buta disebabkan enyakit-enyakit batin$ (nilah yang jadi selaut atau hijab sehingga tidak
daat melihat alam rohaniah atau alam ghaib serta tidak daat menangka sesuatu yang bersi'at rohaniah$
9ijab-hijab hati antaranya disebabkan oleh:
1$ 7enyakit syirik jali atau keku'uran atau kemuna'ikan$
2$ 7enyakit syirik kha'i iaitu riyak, ujub, sombong, sumFah, emarah, endendam, bakhil, enakut, "inta
angkat, "inta nama dan lain-lain lagi$
A$ 7enyakit "inta dunia dalam semua hal$ &aik yang halal, haram, makruh dan syubhat$
4$ 7enyakit "inta dunia yang harus atau halal sahaja$
.adi hati boleh dikategorikan keada emat eringkat:
P0RTAMA: 9ati ara rasul, nabi-nabi dan 2ali-2ali +llah
9ati mereka terlalu bersih$ !idak terlibat langsung dengan enyakit-enyakit hati yang menghijabkan$ 7ada
ara rasul dan nabi-nabi, +llah erlihatkan alam ghaib, alam malakut, alam &ar,akh, alam jabarut, alam
+khirat, alam jin, 8oh Mah'u, dan lain-lain lagi$
Mata hati mereka mamu menangka benda-benda makna2iah iaitu ilmu yang bersi'at 2ahyu$ ;akni ilmu
yang jatuh ke hati se"ara dire"t dariada +llah$ (ni adalah anugerah-#ya atau 2ahbiah yang ianya didaati
tana usaha ikhtiar, tana belajar atau tana berguru$ Kalau ada erantaraan un, ianya dariada
malaikat$ (ni hati eringkat ertama iaitu hati ara rasul dan nabi-nabi$ )ementara hati 2ali-2ali berada di
ba2ah sedikit dariada hati ara rasul dan ara nabi ini$ Mereka juga daat menangka sesuatu yang
berbentuk makna2iah seerti ilham atau ilmu laduni$
/0D#A: 9ati orang soleh
9ati mereka ini sedikit terhijab kerana tersangkut dengan hijab keemat iaitu teraut dengan dunia yang
harus atau halal sahaja$ /alhal mereka tidak terhijab dengan hijab-hijab lain$ /alau bagaimanaun mata
hati mereka masih bersih dariada keku'uran, bersih dariada kemuna'ikan, bersih dariada si'atsi'at
ma,mumah serta terleas dariada "inta dunia yang haram, makruh dan syubhat$ !aha hati ini mungkin
sekali-sekala +llah erlihatkan juga alam ghaib$ +tau mungkin daat menangka objek-objek 0benda-
benda1 yang bersi'at rohaniah atau makna2iah iaitu ilmu yang bersi'at ilham atau ilmu laduni$ ;akni ilmu
yang terus jatuh ke hati, yang datang terus dariada +llah se"ara 2ahbiah$ Mendaat ilmu tana usaha
ikhtiar, tana belajar dan tana berguru$ +tau ia juga diberi rasa hati atau gerakan hati yang teat dan
benar, yang disebut juga sebagai ilmu 'irasat$ 4asulullah )+/ bersabda dalam satu 9adis 3udsi:
Maksudnya: H#amun hamba-Ku itu sentiasa berusaha mendekatkan diri keada-Ku dengan melakukan
erkaraerkara yang sunat sehingga +ku men"intainya$ +abila +ku telah men"intainya, +ku menjadi
endengarannya untuk dia mendengar, dan englihatannya untuk dia melihat$I 04i2ayat &ukhari1
&agi rasul dan nabi, +llah kurniakan ilmu 2ahbiah ini melalui erantaraan malaikat saja$ Manakala ada
2ali-2ali atau orang soleh, ilmu ilham ini diberi melalui erantaraan malaikat, rasulrasul, nabi-nabi, 2ali
atau jin-jin yang soleh$
/0T"9A: 9ati mukmin yang Fasi atau yang derhaka
Mata hati mereka terhijab dengan enyakit nombor 2 dan nombor A$ ;akni hati yang "inta dunia dalam
semua hal$ !idak kira halal, haram, makruh atau syubhat$ .uga mereka masih mengekalkan si'at-si'at
ma,mumah$ /alau bagaimanaun mereka terleas dariada syirik dan keku'uran serta kemuna'ikan$ Mata
hati golongan ini sangat kabur ma"amlah "ermin yang kotor disebabkan habuk, 2a atau air$ (a akan gela
atau terus jadi kabur$ +kibatnya benda-benda yang ditangkanya juga jadi kabur dan samar$ !idak daat
menangka alam ghaib atau alam makna2iah 0ilmu laduni1$ Mereka bagaikan orang yang teraba-raba
dalam gela 2alhal matanya "elik$
/00MPAT: 9ati orang ka'ir atau muna'ik
Mata hatinya terhijab dengan enyakit syirik jali iaitu ku'ur dan muna'ik$ +tau terhijab dengan keemat-
emat kategori di atas$ .adi hijabnya sangat tebal$ Mata hati jadi buta, gela dan tidak namak aa-aa$
Ma"am "ermin yang terlalu tebal karatnya hingga menutui seluruh "ermin$ +a saja yang ada di
hadaannya, tidak daat ditangka gambar 0ar"a1 itu$ :leh itu dia tidak namak tentang alam ghaib,
langsung tidak kenal tentang adanya !uhan, +llah yang 2ujud itu$ )eerti 'irman +llah:
Maksudnya: !an #arangsia(a #uta (di dunia ini akan #uta (ula di Akhirat dan terle#ih sesat lagi dari )alan
yang #enar. (Al 0srak: 96
6ntuk golongan ini +llah ber'irman:
Maksudnya: !alam hati mereka ada (enyakit lalu ditam#ah Allah (enyakitnya dan #agi mereka seksa
yang (edih dise#a#kan mereka #erdusta. (Al Ba+arah: 10 :
+llah temelak lagi mereka ini:
Maksudnya: Maka a(akah mereka tidak #er)alan di muka #umi lalu mereka mem(unyai hati yang dengan
itu mereka da(at memahami atau mem(unyai telinga yang dengan itu mereka da(at mendengar; $erana
sesungguhnya #ukanlah mata itu yang #uta teta(i yang #uta ialah hati yang ada di dalam dada. (Al 2a)):
81
Kini kita telah sama-sama mengenali hati rasul dan nabi, hati orang soleh, hati orang mukmin yang asi, hati
orang muna'ik dan hati orang ka'ir$ Kita juga sudah kenali hati dan mata hati serta eranannya$ *itegaskan
sekali lagi, kalau hati itu bersih, ia akan menjadi temat jatuhnya andangan +llah$ 9ati itu ibarat 2adah$
Ma"amlah kita ada 2adah atau bekas$ /adah yang kotor ma"am inggan kotor$ Mana mungkin kita isi
makanan yang seda di dalamnyaB Kita tidak akan tergamak untuk letakkan barang yang seda atau
benda-benda yang bersih dan berharga itu ke dalam 2adah atau bekas yang kotor$ 9ati sebagai 2adah
temat jatuhnya andangan +llah, tidak mungkin +llah hendak kurniakan barang berharga dan bernilai ke
dalamnya jika ada kekotoran hatiB !entulah tidak$ Ke"uali sesudah dibersihkan dan betul-betul bersih,
barulah +llah "urahkan ke dalamnya barang yang terlalu bernilai itu yang berua keyakinan, keimanan,
keta=2aan, hikmah, 2ahyu, kasya', ilmu laduni, ilham, 'irasat dan lain-lain lagi$
07-Sajak1: 9abungan Akal Dan Roh %ang Tajam
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
*i antara nikmat !uhan
jika boleh bergabung akal yang tajam
dengan roh yang bersih
.ika ia berlaku keada seseorang
dia akan jadi manusia luar biasa di dunia
*ia akan menjadi manusia
yang sangat intar dan "erdik
&ukan sahaja ilmu yang keluar dari lidahnya
!ai ilmu hikmah juga akan teran"ar
dari lidahnya
&ergabunglah ilmu dengan ilmu hikmah
ada seseorang itu
+kan teresonalah orang yang mendengarnya
orang yang dengki sangat sakit hati
8idahnya masin, kerana kata-katanya selalu terjadi
:rang ini kalau dia imin orang
anak iminannya mudah terdidik
dan mudah "erdik
:rang yang dimuliakan oleh !uhan ilmu dan hikmah
yang mendengarnya sangat terkesan
:rang yang mendengar ilmunya tidak jemu-jemu
mendengarnya sahaja mahu lagi, mahu lagi
:rang rindu dengan ilmunya
bahkan rindu dengan eribadinya
&ertemu rasa senang dan bahagia
berisah lama rindu dengannya
*ia adalah sumber ilmu dan sumber hikmah
+a yang diu"akan oleh lidahnya
adalah bak mutiara yang sangat berharga
*irinya itu adalah kitab bergerak
*ia tidak ayah ba"a kitab
kerana dirinya itu adalah kitab
*ia memiliki ilmu dunia +khirat
Memang dia adalah manusia luar biasa
8uar biasa ula,
ulama se,aman dengannya memben"inya
Kerana itulah engikut-engikutnya
adalah golongan sekular bukan elajar agama
)ebahagian engikut-engikutnya
akan jadi ulama instant, tana nasnya
:rang yang se,aman dengannya akan hairan
orang bukan keluaran sekolah agama
jadi ulama di tangannya
&iasanya dia adalah mujaddid di ,amannya
atau kalau bukan mujaddid dia adalah hakim
&iasanya setia satu ,aman hanya ada seorang sahaja
)ama ada dia mujaddid atau dia itu hakim
seerti 8u=manul 9akim di dalam +l 3uran
yang di"eritakan adalah ahli hikmah
7andangannya elik dan luar biasa
&anyak andangannya
erkara-erkara baru di ,amannya
orang ayah hendak menolaknya
&agi orang yang dengki mudah menuduhnya sesat
:rang yang sema"am ini di satu ,aman hanya seorang
Ma"am kedatangan rasul,
seorang sahaja di satu ,aman
Ke"uali di ,aman #abi Musa dan 9arun
+tas nama emimin di ,aman itu
teta diangga seorang sahaja iaitu #abi Musa
#abi 9arun hanya membantunya sahaja
Menjelang tidur
1L @ 0C @ 2004
07-Sajak2: A'abila ati Sudah )uta
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
+7+&(8+ hati manusia telah buta
+tau jika hati manusia telah mati
7erasaannya yang ositi' sudah tidak ada lagi
Kasih sayangnya hilang, rasa simatinya gersang
&ertimbang rasa sesama manusia lenya sama sekali
&elas kasihannya ter"abut sama sekali dari ji2anya
Maa'-bermaa'an tidak akan berlaku sesama manusia
*i 2aktu itu hatinya kejam, ji2anya keras
Kalau dia men,alim atau menganiaya manusia,
terhibur hatinya
Kalau dia disinggung orang, sangat berdendam
.ika orang mendaat kesusahan gembira hatinya
7uas hatinya melihat orang di dalam enderitaan
*ia jadi orang emarah, emosional dan emberang
.angan ada orang yang men"abarnya, dia tidak sabar
*ia akan bertindak balas keada orang itu
Kalau mendaat angkat, kekayaan,
sombongnya terserlah
.ika mendaat kesusahan atau ujian,
aduh, sungguh derita ji2anya
)entiasa sahaja keluh-kesah, resah dan gelisah
Marah-marah un tiba hingga sika tidak normal lagi
7antang diberi ingatan dan nasihat
7ayah mahu menerima bahkan dia tersinggung
)akit hati un membara keada orang itu
&egitulah jika hati manusia sudah buta
+tau kalau ji2a manusia telah mati
:leh itu hati kenalah jaga
.angan biarkan ia buta atau mati
Menjelang Maghrib
2A @ 12 @ 1CCC
01L 4amadhan 142091
07-Sajak.: -elikkanlah Rohku
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
;a +llah< 5ngkau "elikkanlah rohku
+gar jasad lahirku atuh keada-Mu
9idukanlah ji2aku agar ja2arihku
!aat dan setia keada-Mu
!uhan<
9idukanlah rohku dengan mengingati-Mu
!uhan<
9idukanlah ji2aku dengan rasa bertuhan
&angunkanlah ji2aku dengan rasa kehambaan
+gar 'itrahku daat dikembalikan
keada asal kejadian
-itrah semula jadi sebelum dirosakkan
*ia telah kenal !uhan
*ia telah berjanji keatuhan dan ketaatan
!uhan<
.anganlah 5ngkau biarkan rohku di dalam kebutaan
#anti kelak dia tidak akan kenal lagi kebenaran
.anganlah 5ngkau tinggalkan ji2aku buta
9ingga dia tidak kenal lagi !uhan dan kebenaran
!uhan<
7eliharalah 'itrahku
.anganlah samai ada yang merosakkannya
.agalah 'itrahku agar ia teta dengan si'at asalnya
!uhan<
4osak 'itrahku
Maka rosaklah ja2arihku
4osak 'itrahku, rosak ulalah syariatku
;ang aling aku takut, jangan samai rosak
erhubunganku dengan !uhan
Kalau berlaku, unahlah kehiduanku
dunia dan +khirat
)ia-sialah umur dan kehiduanku
Malanglah aku dan binasalah aku
:leh itu sekali lagi haraanku keada-Mu
.agalah 'itrah semula jadiku
+ku tidak mamu menjaganya kerana banyak ujian
5ngkau sajalah yang mamu menjaganya
Menjelang tidur
0M - 11 - 1CCC
0: "lmu Rohani6 "lmu Tasa+u*6 "lmu akikat adalah Satu
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)ebenarnya ilmu rohaniah itu adalah ilmu tasa2u' atau dikatakan juga sebagai ilmu hakikat atau ilmu batin$
Mengaa ilmu ini dikatakan ilmu rohaniB (ni kerana erbahasannya adalah mengenai roh$
Mengaa ula ia juga dikatakan ilmu tasa2u'B .ika kita lihat erbin"angan ara ulama termasuk ulama
moden, erkataan tasa2u' itu diambil dariada berma"am-ma"am erkataan$ !etai di sini saya hanya
memilih salah satu dariadanya iaitu dari erkataan syi.akG 0 1 bermakna bersih atau murni$ !egasnya, ilmu
tasa2u' itu adalah ilmu bagaimana hendak membersihkan atau memurnikan roh 0hati1 atau na'su$ +gar
dari dorongan hati yang bersih itu daat membersihkan ula anggota lahir dariada melakukan
kemungkaran dan kesalahan$
:leh itu, ilmu tasa2u' itu adalah ilmu mengenai "ara-"ara membersihkan lahir dan batin dariada dosa dan
kesalahan$ &ahkan kesalahan lahir ini berun"a dari kesalahan batin$ *osa lahir ini berlaku setelah
berlakunya dosa batin$ Maka sebab itulah ia dikatakan ilmu tasa2u'$
Kenaa ula ilmu ini juga dikatakan ilmu batinB (ni kerana roh atau hati memang tidak daat dilihat oleh
mata keala$ (a adalah makhluk yang tersembunyi$ Maka ilmu ini dinamakan ilmu batin kerana ia
membahaskan tentang hati dan si'at-si'atnya yang memang tidak daat dilihat dengan mata lahir tai daat
dilihat oleh mata batin$
Mengikut andangan umum masyarakat sekarang, bila disebut ilmu batin, mereka mengangga itu adalah
ilmu engasih atau ilmu kebal$ :rang yang belajar ilmu batin bermakna dia belajar ilmu kebal atau belajar
ilmu engasih$ )ebenarnya orang itu belajar ilmu kebudayaan Melayu, yang mana ilmu itu ada di"amur
dengan ayat-ayat +l 3uran$ Kebal juga adalah satu ju,uk dariada kebudayaan orang Melayu yang sudah
disandarkan dengan (slam$ Kalau kita hendak memelajarinya tidak salah jika tidak ada unsur-unsur syirik$
!etai itu bukan ilmu tasa2u' atau ilmu kerohanian seerti aa yang kita bahaskan di sini$
+dakalanya ilmu tasa2u' dianggil juga ilmu hakikat$ (ni kerana hakikat manusia itu yang sebenarnya
adalah rohnya$ ;ang menjadikan manusia itu hidu dan ber'ungsi adalah rohnya$ ;ang menjadikan
mereka mukala' disebabkan adanya roh$ ;ang merasa senang dan susah adalah rohnya$ ;ang akan
ditanya di +khirat adalah rohnya$ 9ati atau roh itu tidak mati se2aktu jasad manusia mati$ %uma ia
berindah ke alam &ar,akh dan terus ke +khirat$
.adi hakikat manusia itu adalah roh$ 4oh itulah yang kekal$ )ebab itu ia dikatakan ilmu hakikat$ :leh yang
demikian aabila kita memelajari sungguh-sungguh ilmu rohani ini hingga kita berjaya membersihkan hati,
2aktu itu yang hanya kita miliki adalah si'at-si'at mahmudah iaitu si'at-si'at teruji$ )i'at-si'at ma,mumah
iaitu si'at-si'at terkeji sudah tidak ada lagi$ Maka jadilah kita orang yang berta=2a yang akan diberi bantuan
oleh +llah )/! di dunia dan +khirat$ Kebersihan hati inilah yang akan menjadi andangan +llah$
Maksudnya, bila hati bersih, sembahyangnya diterima oleh +llah )/!$ &ila hati bersih, uasanya diterima
oleh +llah$ &ila hati bersih, erjuangannya diterima oleh +llah$ &ila hati bersih, 2irid dan ,ikirnya diterima
oleh +llah$ &ila hati bersih, engorbanannya diterima oleh +llah$ !etai bila hati tidak bersih, seluruh
amalan lahirnya tidak akan diterima$ (tulah yang dimaksudkan di dalam ajaran (slam baha2a 2alauun
kedua-dua amalan lahir dan amalan batin dierintahkan melaksanakannya tetai enilaiannya adalah
amalan roh atau hatinya$ (ni sesuai dengan 9adis yang bermaksud:
H<uku( sem#ahyang sunat dua rakaat dari(ada hati yang #erta+&a.I
Maknanya dua rakaat sembahyang seorang yang berta=2a itu lebih baik dariada seorang yang banyak
sembahyang tetai hati masih kotor$ )elain sembahyang itu diterima, dua rakaat sembahyang dari hati
yang berta=2a itu akan memberi kesan keada kehiduan seseorang itu$ )embahyangnya itu boleh
men"egah dirinya dari berbuat kemungkaran dan kemaksiatan, lahir dan batin$
&erdasarkan 9adis di atas, kita "uku bimbang kerana selama ini kita telah mengerjakan sembahyang,
sudah lama berjuang, sedikit sebanyak sudah berkorban, sudah habiskan masa untuk berdak2ah,
sembahyang berjemaah, ikut jemaah (slamiah, yang mana ini semua adalah amalan lahir, rua-ruanya
+llah tidak terima semua amalan itu disebabkan hati kita masih kotor$ 4oh kita masih tidak bersih$
:leh itu dalam kita menunaikan ke2ajian yang lahir ini, jangan lua kita memikirkan roh kita$ Kerana roh
yang kotor itulah yang akan men"a"atkan amalan lahir, men"a"atkan sembahyang, men"a"atkan segala
ibadah dan men"a"atkan ahala seluruh kebaikan kita$
%uba renung kembali 9adis yang ernah diu"akan oleh 4asulullah )+/ keada )ayidina Mua, bin
.abal$ 09adis lengka - lihat &ab 151
:rang yang banyak amal ibadah, di langit yang ertama sudah ter"amak amalannya$ Kalauun boleh
naik, di langit yang kedua ula tersekat$ &egitulah seterusnya di intu-intu langit yang lain hingga samai
ke intu langit yang ketujuh, tersangkut lagi$ (tu bagi orang yang beramal, masih tertolak amalannya$
&agaimana agaknya kalau orang yang tidak beramal langsungB
Mengaa amalan lahir itu tersangkutB !ersangkutnya amalan itu kerana ia ada hubungan dengan enyakit
batin atau roh 0hati1 kita yang masih kotor$ :rang yang mengumat umamanya, kerana hatinya sakit$
/alauun mengumat itu namaknya amalan lahir, mulutnya yang ber"aka tetai ia datang dari hati yang
kotor$ )ebenarnya hati itulah yang mengumat$ 9asad dengki, riyak, ki#ir, sombong dan sebagainya, itu
semua amalan hati$ 4ua-ruanya yang menghijab amalan lahir ini adalah ma,mumah hati$ +malan hati
0roh1 ini hendaklah dijaga kerana ma,mumah hati inilah yang membatalkan ahala amalan-amalan lahir$
*itegaskan sekali lagi, ilmu rohani adalah ilmu !ang mengesan tabiat roh atau hati sama ada !ang
ma3mumah atau mahmudahn!a$ &ukan untuk mengetahui hakikat ,at roh itu sendiri$ 9akikat roh itu
sendiri tidak akan daat dijangkau oleh mata keala atau tidak akan daat dibahaskan$ !etai aa yang
hendak dibahaskan adalah si'at-si'atnya sahaja suaya kita daat mengenal si'at-si'at roh atau hati kita
yang semula jadi itu$ Mana-mana yang mahmudahnya 0ositi'1 hendak diersuburkan dan diertajamkan$
Kita ertahankannya kerana itu adalah dierintah oleh syariat, dierintah oleh +llah dan 4asul dan
digemari oleh manusia$ Mana-mana yang ma,mumahnya 0negati'1 hendaklah ditumaskan kerana si'at-
si'at negati' itu dimurkai oleh +llah dan 4asul serta juga diben"i oleh manusia$
:leh yang demikian, sesiaa yang memiliki ilmu tentang roh ini, mudahlah dia mengesan si'at-si'at semula
jadi yang ada ada roh itu$ Mahmudahnya daat disuburkan dan yang ma,mumahnya daat ditumaskan$
Maka jadilah roh atau hati seseorang itu bersih dan murni$
)edangkan hati adalah raja dalam kerajaan diri$ &ila raja dalam kerajaan diri ini sudah bersih, baik, adil,
takut keada +llah, men"intai +llah dan 4asul, maka sudah tentu dia akan mendorong rakyat dalam dirinya
iaitu anggota 0ja2arih1 ini untuk tunduk dan atuh keada +llah$ Mudah untuk membangunkan syariat dan
)unnah 4asulullah )+/ serta mudah berbuat berma"am-ma"am bentuk kebaikan lagi$
Maka kebaikan anggota lahir inilah yang meruakan buah dariada kebersihan ji2a itu sendiri$ .adi
kebersihan ji2a itulah okok yang melahirkan kebaikan keada tangan, mulut, mata, telinga, kaki dan
seluruh tindakan lahir kita ini$ Maka bila roh sudah baik, akan jadi baiklah seluruh lahir dan batin manusia$
&ila baik lahir batin manusia, dia akan menjadi orang yang berta=2a$
&ila dia telah menjadi orang yang berta=2a, maka dia daat embelaan dari +llah sama ada di dunia
mahuun di +khirat$ )elagi belum menjadi manusia yang berta=2a, tidak ada jaminan dari +llah akan
dibela sama ada di dunia mahuun di +khirat$ Kalau sekadar menjadi orang (slam, tidak ada jaminan dari
+llah untuk dibela$
*alam +l 3uran, +llah tidak mengatakan akan membela orang (slam$ !idak ada satu ayat un yang +llah
berjanji hendak membantu orang (slam$ !etai yang ada dalam ayat +l 3uran mahuun dalam 9adis, +llah
hanya membantu orang-orang mukmin yang berta=2a$ .adi bila ji2a sudah bersih, maka akan bersih lahir
dan batin, maknanya orang itu sudah memiliki si'atsi'at ta=2a$ (nilah yang dimaksudkan oleh +llah )/!
dalam +l 3uran:
Maksudnya: H2endaklah kamu #er#ekal. Sesungguhnya se#aik-#aik #ekalan itu adalah si.at ta+&a$I 0+l
&a=arah: 1C71
&ila seseorang itu sudah daat berbekal dengan si'at-si'at ta=2a, maka dia akan daat embelaan dari
+llah )/!$ 7embelaan di dunia mahuun di +khirat$ )ebenarnya, di sinilah rahsia kejayaan dan
kemenangan umat (slam$ .uga rahsia kehebatan umat (slam hingga berjaya menumaskan musuh-
musuhnya sama ada musuh lahir mahuun musuh batin$
0:-Sajak1: 0ngkau )oleh )elajar Dengan 8i+a 0ngkau Sendiri
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)eatutnya engkau boleh belajar
dengan ji2a engkau sendiri
(tulah yang dikatakan 'itrah semula jadi
(lmu (slam hanya menguatkan sahaja
-itrah semula jadi manusia sama sahaja
+a yang dimaksudkan boleh belajar
dengan ji2a atau erasaan sendiriB
(aitu ji2a kita kan suka dikasihi orang
&egitulah erasaan orang lain
)eatutnya kita boleh memberi kasih sayang
keada orang lain ula
.i2a kita suka dibantu terutama di 2aktu kesusahan
Mengaa kita tidak suka membantu orang
seerti kita suka dibantuB
.i2a kita terhibur kalau ada ilmu, kekayaan
dan lain-lain kesenangan
)eatutnya kita rasa terhibur
dengan keistime2aan orang lain
)eertimana yang kita rasa dan suka
%ukulah itu "ontoh yang kita datangkan
.adi manusia boleh belajar dengan ji2a
dan erasaan sendiri
%uma ilmu (slam datang menyuburkan sahaja
atau menguatkan sahaja
#amun demikian tidak ramai orang boleh belajar
dengan ji2a sendiri
Kerana itulah eri kemanusiaan sudah hilang
&ertimbang rasa dengan manusia sudah gersang
Kehendak ji2a sendiri tidak daat diFalyGkan
keada orang lain
)eertimana orang lain juga
tidak daat lakukan keada kita
Kerana masing-masing terlalu mementingkan diri
%intakan !uhan sudah hilang
dari ji2a manusia
+kibatnya "inta sesama manusia
kering kontang
)eleas +sar
22 Muharam 1421
0:-Sajak2: 8alan Tuhan
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
+s siratalmusta=im adalah jalan !uhan
.alan untuk keselamatan manusia
di dunia di dalam kehiduan
dan di +khirat di enghujungnya
.alan !uhan tidak namak oleh mata
bahkan tidak dinamak
oleh semata-mata akal 'ikiran
kalau tidak diandu oleh 2ahyu !uhan
.alan !uhan adalah bersi'at makna2i dan rohani
*i seanjang jalan ada tanda-tanda jalan
untuk anduan insan
)iaa 'aham dan ikut eraturan
dia selamat dan menyelamatkan
.ika tidak 'aham atau 'aham
tai disilin jalan raya !uhan
tidak dijadikan anduan
4amailah orang eksiden
berlakulah erlanggaran
bahaya un datang membinasakan
&ukan senang hendak menemuh jalan !uhan
yang tidak namak oleh mata
bahkan tidak mamu dilihat oleh akal 'ikiran
!anda-tanda jalan juga sebagai anduan
adalah juga bersi'at makna2i dan rohani
yang mata tidak kelihatan
Kalau mata rohani tidak "elik
dan tidak dibantu ula oleh akal 'ikiran
yang disuluh oleh 2ahyu !uhan
&erlakulah selalu erlanggaran
huru-haralah kehiduan insan
musnahlah kehiduan
&anyak orang tersesat jalan
ada yang tidak tersesat
tidak ula mengikut eraturan
Kedua-dua "ara ini merbahaya
yang satu tidak samai enghujung jalan
yang satu lagi terkandas di tengah jalan
di dalam erjalanannya
Menemuh jalan !uhan
erlukan seorang emandu jalan raya
yang 'aham undang-undang
berdisilin, mengikut ula undang-undang
)edangkan hendak menemuh jalan
yang bersi'at makna2i dan rohani itu
ayah hendak dikesan
:rang yang matanya di hatinya sahaja
yang daat benar-benar 'aham
erjalanan as siratalmusta=im
+tau mata hati yang "elik sahaja
yang suluhannya mamu menemuh jalan selamat
Mata hati dibantu oleh 2ahyu dan oleh akal 'ikiran
+kal 'ikiran yang telah diberi kekuatan dari hati
yang disuluh oleh 2ahyu !uhan
:rang eksiden di jalan
yang bersi'at makna2i dan rohani
tidak daat dikesan
Ke"uali mata hati orang yang "elik
dan akal yang ada engetahuan
dari 9adis dan 3uran
Kerana ia adalah jalan ke +khirat
#egara yang berkekalan
mata tidak kelihatan
!idak seerti jalan raya dunia yang bersi'at maddi
jelas mata memandang, amat terang
Kerosakannya mudah dikesan
bahayanya jelas kelihatan
tidak ada kesamaran
.alar raya ke +khirat setia 2aktu
jelas berlaku erlanggaran
)etia hari eksiden tidak kelihatan
&ahayanya jangka anjang baru daat dikesan
5ksiden atas jalan raya ke +khirat
lebih kera kejadiannya
sangat memudharatkan
5go melanggar hasad
dendam melanggar emarah
engumat melanggar orang sabar
&akhil melanggar emurah
gila nama melanggar gila kuasa
gila uji melanggar gila harta
7erlanggaran ini atau eksiden ini
orang mengangga bukan satu erlanggaran
Kerana bahayanya tidak namak se"ara sontan
!ai aa yang berlaku di dunia hari ini
orang bergaduh, berkrisis, berbunuh-bunuhan
eerangan, harta musnah, embangunan unah
kerana eksiden tadilah
Kejadian itu berlaku
kerana tidak mengikut jalan as siratalmusta=im
+tau ikut jalan tai tidak ada anduan
atau tidak mengikut eraturan jalan
)eleas Duhur
0C @ 02 @ 2004
0; Makanan atau iburan Roh
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)abda 4asululah )+/:
Maksudnya: H!alam diri anak Adam itu ada seketul daging. $alau #aik daging itu maka #aiklah manusia.
$alau ia rosak" maka rosaklah manusia. $etahuilah itulah hati (roh$I 04i2ayat &ukhari dan Muslim1
9adis ini bermaksud, hati kitalah yang menentukan tindak-tanduk kita seharian$ !angan, kaki, mulut, erut
dan lain-lain anggota, "uma menunaikan kehendak-kehendak hati$ :leh kerana itu roh 0hati1 hendaklah
diberi makanan atau hiburan yang baik 0semurna1 barulah roh 0hati1 itu sihat dan kuat$ 4oh yang sihat
ialah roh yang memunyai si'at-si'at hati yang bersih 0baik1 yakni si'at-si'at hati yang mahmudah$
)ebaliknya kalau roh 0hati1 diberi makanan atau hiburan yang tidak baik atau kotor, roh tadi jadi sakit atau
lemah 0lemah ji2a1$ 4oh yang sakit ialah kerana dia berenyakit$ ;akni roh itu memunyai si'at-si'at hati
yang kotor 0keji1 iaitu si'at-si'at ma,mumah$
&arangkali boleh kita kiaskan keerluan makanan atau hiburan roh sama seerti keerluan makanan jasad
lahir$ Kalau jasad lahir erlukan makanan, maka roh juga erlukan makanan$ .asad akan gemuk dan subur
kalau dia diberi makanan yang baik dan ber,at$ Memilih makanan yang baik untuk badan sangat enting
untuk menentukan badan sihat bertenaga dan tidak berenyakit seerti diberi makan nasi, daging, ikan,
sayur, susu dan lain-lain lagi$ (a meruakan makanan ber,at yang mamu membina tubuh$ .asad lahir jadi
subur dan "eat membesar$ &adan jadi segar, "ergas, akti' dan bergerak tangkas$
Kalaulah jasad lahir tadi erlukan makanan yang baik dan ber,at, roh juga erlukan makanan atau
hiburannya yang baik untuk membina roh atau memberi kekuatan keada roh$ Makanan yang baik dan
bersih untuk roh ialah ,ikir, tasbih, tahmid, tahlil, sembahyang, uasa, ba"a +l 3uran, doa, sela2at,
ta'akur, mendaatkan ilmu yang memberi man'aat, memahami dan merasa tentang kebesaran dan
kehebatan +llah, 'aham kenaa +llah datangkan ujian, 'aham segala =adak dan =adar +llah$ .uga
berjuang dan berjihad, berdak2ah dan mengajar kerana keredhaan +llah, berkhidmat dengan manusia
sama ada dengan ilmunya, tenaganya, hartanya dan lain-lain lagi, dengan ke'ahaman dan enghayatan
serta dengan hati yang enuh ikhlas$
&ila makanan yang baik untuk roh ini diberikan maka roh itu akan subur dan sihat$ Kemudian ia tidak sakit
dan berenyakit$ 4oh yang sihat ialah roh yang memunyai si'at-si'at yang baik 0mahmudah1 seerti si'at-
si'at ta2adhuk, emaa', emurah, berani, ta2akal, sabar, laang dada, kasih sayang, timbang rasa, taat,
atuh, redha, ,uhud, "intakan +khirat, "inta +llah, rindukan )yurga, takutkan #eraka dan lain-lain lagi$
*engan 2ujudnya si'at-si'at roh atau hati yang disebutkan tadi, akan ter"etuslah keharmonian, aman
damai dan kebahagiaan di dalam kehiduan se"ara indi?idu dan bermasyarakat$
5rtinya, kalau roh sihat, indi?idunya jadi orang yang baikbaik dan soleh$ &ukan sahaja dia baik tetai
orang-orang lain juga daat man'aat bersama dengan kebaikannya$ *ia boleh memberi bantuan untuk
keamanan dan keselamatan orang lain$ )eertimana ernah berlaku dalam sejarah di ,aman 4asulullah
)+/ juga sala'ussoleh$ Makanan roh mereka adalah ,ikir, tasbih, tahmid, tahlil, ba"a +l 3uran,
sembahyang, sedekah, uasa, ta'akur, sela2at dan lain-lain lagi$ Mereka disebut oleh 4asulullah )+/
sebagai:
Maksudnya: HSe#aik-#aik manusia ialah manusia di kurunku. $emudian kurun yang mengiringinya.
$emudian kurun sele(as itu.I 04i2ayat &ukhari dan Muslim1
.usteru itu lahirlah dalam kehiduan mereka hasil dariada roh yang kuat dan tenang serta akal yang
diimin oleh hati, satu kehiduan yang luar biasa$ Mereka akti' membantu masyarakat, berkhidmat ada
masyarakat, mementingkan masyarakat dan mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri$ Mereka jadi
elindung dan enaung keada masyarakat$ .adi embangun tamadun dan engislah di bumi$ Masyarakat
selamat, dunia jadi aman makmur$
Kenaa berlaku roh atau hati itu sakitB Kiasannya, ma"am juga badan atau jasad lahir$ &adan sakit kerana
makanan yang tidak baik atau tersalah memilih makanan$ +tau badan terdedah dengan udara yang
berkuman$ &adan atau jasad kurus kalau tidak diberi makanan yang baik-baik$ Makanan yang tidak bersih,
bernajis dan berkuman tidak baik untuk badan atau jasad seerti rokok, arak, "andu, ganja, mor'in dan
lain-lain lagi$ +khirnya, badan jadi tidak subur, rosak dan mudah diserang enyakit$
+kibatnya badan jadi lemah, tidak bertenaga, hilang ke"ergasan, tidak bermaya, tidak akti', asi' dan sakit-
sakit$ &ahkan menyusahkan orang lain dengan kesakitan yang ditanggungnya$ &oleh jadi enyakitnya itu
enyakit yang berjangkit yang menyebabkan orang menjauhi diri darinya$ 5rtinya bukan dia sahaja yang
sakit dan susah bahkan orang lain juga turut susah dan disusahkannya$
&egitu jugalah bandingannya roh yang diberi makan dengan makanan yang tidak baik atau tersalah ilih
makanan yang tidak bersih tadi$ Makanan roh yang tidak bersih atau tidak baik itu seerti berhibur dengan
nyanyian yang melalaikan, mu,ik-mu,ik, menonton 'ilem-'ilem lu"ah, suka melihat aurat eremuan, suka
bergaul bebas dengan lelaki atau eremuan yang bukan muhramnya, berhibur dengan judi, tari-menari,
arak, ,ina, suka ke kelab malam, ub, disko, rumah sundal dan sebagainya$
)emua makanan atau hiburan roh bentuk ini akan membina ma,mumah serta menyuburkan dan
membangkitkan na'su$ :leh kerana makanan roh tadi itu tidak bersih, maka akibatnya roh jadi tidak subur$
4oh sudah dirosakkan$ .adilah roh itu sakit, mudah berenyakit atau lemah ji2a$ (aitu ia ditima
enyakitenyakit si'at-si'at ma,mumah seerti sombong, riyak, ujub, emarah, tamak, hasad dengki,
endendam, bakhil, enakut, gila dunia, gila angkat, gila uji dan lain-lain lagi$
*orongan hati 0roh1 yang bersi'at jahat ini akan menghasilkan tindak-tanduk anggota-anggota lahir yang
men"etuskan erbuatan- erbuatan jahat di tengah kehiduan masyarakat$ Maka lahirlah mengumat,
mengeji, menghina, menghasut, berkrisis yang tidak sudah-sudah, demonstrasi di sana sini, ere"ahan di
mana-mana, eniuan di semua eringkat, rasuah berleluasa, ke"urian dan romakan yang menjadi-jadi,
enyalahgunaan kuasa bermaharajalela, menggelakan 2ang negara, kekusuMA tan rumah tangga yang
beranjangan dan ergaduhan yang akhirnya memba2a eerangan$ (nilah kemun"aknya$ +kibat dari itu,
akan hilang ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dan keselamatan di kalangan manusia$
!idak ada ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian di dunia hari ini kerana roh manusianya sudah ditima
enyakit ma,mumah$ &ukan sebab-sebab yang lain$ !ai malangnya ara emimin, golongan intelek,
ara endidik atau ara "endiaka2an hari ini banyak yang belum ketemu lagi un"a-un"a enyakit ini$
Masing-masing menyangka tidak bahagia, tidak tenang, tidak damai adalah berun"a dariada soal-soal
kemiskinan, berun"a dari soal-soal ekonomi, soal-soal olitik yang ada, berun"a dariada sistem
masyarakat yang 2ujud di hari ini$
/alhal itu semua adalah buah atau hasilnya$ 7okoknya adalah hati$ 9ati 0roh1 itulah un"a segala masalah
0enyakit1$ :leh kerana "erdik andai dan ara emimin hari ini tidak namak enyakit-enyakit ini
berun"a dariada hati, maka di"uba-"ubalah baiki enyakit-enyakit tadi dengan membaiki sistem yang
ada ini$ *ibaiki sistem entadbiran, dibaiki sistem olitik, dibaiki sistem masyarakat, membasmi kemiskinan
dan lain-lain lagi$ ;ang aling arahnya, hati mereka sendiri lebih banyak enyakitnya 0ma,mumah1 atau
aling jahat$ +akah orang jahat boleh membaiki orang jahatB +nda ja2ablah sendiri$ (nilah yang berlaku di
dunia moden hari ini$
:leh itu kononnya berhibur mengikut istilah masyarakat hari ini mesti dengan melakukan maksiat dan
kemungkaran$ (tu adalah endaat yang tidak betul menurut (slam$ 9akikatnya ia menjadikan hati 0roh1
ma"am badan atau jasad yang makan makanan yang kotor, bernajis dan berkuman atau ma"am tersalah
ilih makanan seerti ganja atau mor'in$ &ahkan bertambah melalaikan dan merosakkan badan$ &egitu
juga roh 0hati1, dia jadi bertambah berenyakit dan sakit$ Memerdalamkan lagi sakit ji2anya$ *isangka
terhibur tai yang sebenarnya tidak$
%uma berhibur dengan maksiat ini mengghalitkan 0melalaikan1$ 8ua sekeja masalah dan enderitaan
ji2a 0buat semen- tara 2aktu1$ &ukan membahagiakan, hanya luakan sekeja masalah diri$ )eleas itu
enderitaan itu datang semula bahkan bertambah kusut dan bertambah 'rust lagi$ &uktinya, kita lihat di
dunia hari ini, mereka yang menggelar diri mereka itu enghibur antarabangsa, merekalah yang aling
tidak terhibur$ &erjaya menghiburkan orang tetai hatinya sendiri tidak terhibur$ +khirnya ambil dadah,
ganja, mor'in dan sebagainya$ *iri binasa dengan +(*s dan akhirnya mati$ )esetengahnya ula bunuh diri$
)ebab itu enghibur-enghibur di hari ini seerti enyanyi, enasyid-enasyid yang telah mela"urkan
nasyid-nasyidnya, enari, elakon, enyambut tetamu, eraga2ati, ela"ur-ela"ur, yang dedah aurat dan
jual maruah diri dengan harga yang murah, mereka semuanya sebenarnya orang yang aling sakit ji2a$
(tulah sebabnya golongan inilah yang aling banyak F'rustG dalam hidu$ *ata dan 'akta menunjukkan
golongan inilah yang aling banyak bunuh diri, kah2in "erai, ke"e2a dan sakit ji2a$ 7aling tidak, ji2anya
gelisah$
(ni menunjukkan berhibur "ara itu bukan 'itrah tetai adalah rangsangan na'su yang jahat$ :leh itu orang-
orang yang berhibur dengan erkara itu tadi, akan jadi orang yang jahat ula$ ;ang mana selalu jadi
masalah ada masyarakat$ 6ntuk membuktikan ia bukan dari 'itrah murni tetai dari dorongan na'su jahat,
kita lihat 2alauun majoriti manusia terjebak dengan hiburan itu kerana tidak mamu untuk la2an na'su
tetai kalau seseorang itu hendak jadi emimin negara atau raja, orang ramai akan memersoalkan jika
dia kaki disko, kaki ,ina dan kaki membuang masa di kelab malam$
*i &arat, mana-mana emimin yang terlibat dengan kes-kes eremuan, dia akan jatuh dalam ilihan
raya$ 4akyat tidak menyenanginya sedangkan rata-rata rakyatnya un sama-sama jahat seerti emimin
mereka$ (ni menunjukkan 'itrah manusia suka ada kebaikan 2alauun dia sendiri seorang yang tidak baik
0;-Sajak1:Makanan 8asad6 Akal dan Roh
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)emua anggota di dalam diri manusia
kena diberi makan
+nggota lahir mahuun anggota batin
Kalau tidak, semua anggota itu akan kelaaran
(lmu adalah makanan akal
jasad makanannya adalah nasi, roti
dan sebagainya
4oh, raja di dalam diri
makanannya adalah mengingati !uhan 0,ikrullah1
Dikir di sini yang dimaksudkan
bukan memba"a ayat-ayat
atau kalimah-kalimah dijadikan ,ikir
(ni adalah bagi orang yang lalai
atau bagi ermulaan sebagai latihan
Dikrullah di sini ialah mengenal !uhan
se"ara teat
9ingga terasa besar dan hebat
!akut dan "intakan !uhan sebagai hiburan
.i2anya rasa bertuhan sentiasa hidu
*i masa bila dan di mana-mana sahaja
5rtinya dia sentiasa bersama !uhan
-aham kerja dan eranan !uhan
)ama ada lahirnya ositi'
mahuun lahirnya negati'
)etelah ada ilmunya, dihayati ula
ji2anya akan tenang
+a sahaja yang berlaku dalam dirinya
dia terhibur
*aat nikmat dia rasa bersyukur
dan malu dengan !uhannya
tidaklah takbur
Mendaat ujian kesusahan, kemiskinan,
kematian, kesakitan
sabar dia menerimanya
*ia merasa mendaat ahala dari !uhannya
atau dosanya dihauskan
)enang hatinya dengan kesusahan-kesusahan itu
Mendaat ahala atau enghausan dosa
tentulah ji2anya terhibur
Kalau tidak, akan masuk #eraka
yang amat bahayanya dan dahsyatnya
+a sahaja yang dia hajatkan yang berbentuk kebaikan
kadang-kadang daat, kadang-kadang tidak
+dakalanya hendak mendaat seerti yang dia mahu
tai daat kurang dariadanya, dia redha
*ia baik sangka dengan !uhannya
Masa deannya dia serahkan keada !uhan
di dalam dia berusaha
*ia boleh menerima aa sahaja ketentuan dari !uhannya
Ke"uali keku'uran dia tidak redha
Kesenangan orang dia rasa senang,
kesusahan orang dia rasa derita
9asad dengkinya tidak ada
-ahaman seerti yang disebut adalah makanan ji2a
(a diangga ,ikir keada !uhannya$
)iaa yang 'aham seerti yang di"eritakan
*ihayati dan boleh dialy di dalam hidu
dia tidak akan ditima enyakit ji2a
(nilah dia ertahanan diri
dariada terlibat dengan dadah
dan segala gejala yang tidak sihat
Menjelang +sar
2M-05-2004
0;-sajak2: )erhiburlah dengan 8i+a
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
(nginkan hiburan adalah 'itrah semula jadi manusia
Kerana ia adalah makanan batin manusia
untuk kebahagiaannya
!idak ada hiburan batin
manusia kelaaran dan terasa kekosongan
!idak ada hiburan
jangka anjang amatlah bahayanya
!ai kalau salah "ara berhibur, ia lebih lagi merbahaya
&oleh rosak ji2a
&uahnya merosakkan ula akhlak diri
dan manusia lainnya
.ika rosak akhlak
ia rosak-merosakkan ula sesama manusia
Kalau sudah rosak-merosakkan akhlak
masyarakat manusia akan jadi huru-hara
:leh itu berhati-hatilah men"ari hiburan
agar kehiduan manusia daat dijaga
dengan mulianya
Kalau tidak, manusia yang akan menerima adahnya
9iburan ertinya hendak men"ari keuasan batin manusia
)ama ada keuasan akal, keuasan na'su
mahuun keuasan roh atau ji2anya
!uhan hanya membenarkan
men"ari keuasan akal dan keuasan ji2anya
Keuasan na'su 2alauun ia hiburan
tai diharamkan kerana bahayanya
Ke"uali hiburan na'su didisilinkan oleh syariat !uhan
di dalam kehiduannya
9iburan akal adalah men"ari ilmu
melalui memba"a, menyelidik dan lain-lainnya
)ama ada ilmu yang 2ajib mahuun ilmu yang sunat
yang diharuskan dibolehkan juga
&erhibur dengan ilmu boleh jemu
dan boleh meletihkan akal manusia
9iburannya yang berterusan seleas ada ilmu
ia boleh menjadi anduan di dalam kehiduan
7anduan itu adalah juga hiburan
di dalam kehiduan manusia
Kerana ia boleh menyenangkan kita
di dalam berusaha dan tindakan bekerja
9iburan menurut akal
2alauun termasuk keuasan batin manusia
tai ia masih belum dikatakan hiburan yang hakiki
mengikut !uhan en"ita
9iburan "ara akal 2alauun dibolehkan
hiburan akal tidak mamu membendung hati
dariada mendaat ujian dan kesusahan
di dalam kehiduan
Kalau ada bala berat yang menima
"ita-"ita yang gagal, mendaat kesusahan
selalu sahaja ji2a derita
*ia akan gelisah, ke"e2a, mungkin utus asa
!idak hairanlah orang yang banyak ilmu,
bijak dan andai, tai sakit ji2a
&ahkan ada juga di kalangan mereka
membunuh diri kerana ke"e2a
9iburan mengikut na'su ia adalah diharamkan
ke"uali yang disyariatkan
Kerana bahayanya dahsyat di dalam kehiduan insan
+khlak manusia rosak
masyarakat manusia huru-hara
menggugat keamanan
9iburan na'su amatlah banyaknya
)eerti melihat eremuan atau gambarnya
terutama yang terdedah auratnya
7akaian yang menjolok mata
yang merangsang na'su manusia
Melihat 'ilem-'ilem lu"ah
yang memberangsang na'su, merosakkan ji2a
Menonton tarian gelek dariada eremuan-eremuan
yang menggoyangkan badannya
)emuanya itu boleh menyuburkan na'su jahat
yang memba2a er,inaan dan erogolan
;ang merosakkan keturunan, merosakkan rumah
tangga dan memba2a ergaduhan
9iburan mengikut na'su ada hakikatnya bukan
hiburan
*i dalam hiburannya ada ra"un keada ji2a manusia
Kerana ia memba2a kerisauan, memba2a angan-angan
'ikiran ka"au tidak keruan
Memba2a 'ikiran tidak tenang
selagi kemahuan tidak ditunaikannya
+khirnya tidak daat "ara halal
dilakukan se"ara haram yang dilaknat !uhan
(a memba2a ula "emburu-men"emburui,
ben"i-memben"i, hasad dengki, rebut-merebutkan
+khirnya buahnya adalah erbalahan
dan ergaduhan, kemun"aknya embunuhan
9iburan mengikut na'su itulah
yang telah memusnahkan kehiduan di dunia
&erbagai-bagai gejala masyarakat berlaku kerananya
9ilang keamanan, hilang ketenangan
;ang ada, kebimbangan dan ketakutan
#egara susah, rakyat arah, tergugat keselamatan
!ermasuk juga hiburan na'su melihat atau mendengar
la2ak jenaka yang keterlaluan
Melihat atau mendengar ahli-ahli la2ak
ber"aka tidak keruan
Jelak keta2a terbahak-bahak yang memalukan
&er"aka terlolong-lolong
+dakalanya erkataan men"arut
!ana segan silunya diu"akan
7ela2ak-ela2ak ji2anya akan mati
dan mematikan ji2a ara endengarnya
atau F"lientGnya
.i2a yang mati lua !uhan
.i2a yang mati luakan mati
.i2a yang mati lua 9ari 7embalasan
.i2a yang mati ia selalu lalai dengan !uhannya
8alai adalah diben"i !uhan
9iburan yang hakiki adalah hiburan ji2a atau hati
9iburan hati sebenarnya banyak sudut
dan banyak bidangnya kalau dierhati
Memba"a +l 3uran atau mendengar ba"aannya
yang dihayati menembusi lubuk hati
adalah salah satu "aranya
Mengingati !uhan hingga terasa kasih sayang-#ya
terasa kebesaran-#ya, terasa kuasa-#ya
(tu semuanya boleh memba2a ketenangan ji2a
Ketenangan ji2a adalah hiburan
!akutkan !uhan sebenarnya ada erkara yang tersirat
iaitu hiburan
!akutkan !uhan menjadikan tidak takut
dengan kesusahan kehiduan
!idak takut dengan kesusahan dan "abaran kehiduan,
di situ ada hiburan
!idak takut selain !uhan itu adalah hiburan
kalau di'ikirkan
Ketakutan selain !uhan itu adalah membunuh hiburan
di dalam ji2a manusia
Kerana itulah !uhan berkata yang bermaksud:
HKetahuilah, ingatkan !uhan itu
menenangkan ji2a$I
.i2a tenang itu adalah hiburan yang tidak erasan
!ermasuk juga hiburan ji2a
mendengar nasyid-nasyid yang merdu dan syahdu
)enikatanya ula yang menusuk ji2a
)eerti memuji-muji !uhan, keamunan !uhan,
nikmat dan rahmat !uhan keada insan
!ermasuk memerdengarkan kasih sayang !uhan, enjaga dan enyelamat insan
Kasihkan !uhan juga hiburan kalau dihayati oleh ji2a
Kasihkan !uhan adalah rahsia
kasih sesama manusia atau insan
Kasih sesama manusia adalah saluran hiburan
bagi ji2a
Kasihkan manusia terhibur membantunya
terhibur men,iarahinya, terhibur menolongnya
)eterusnya terhibur memaa'kannya,
terhibur memberi maa' keadanya
4uanya ji2a terhibur
boleh menghiburkan ji2a manusia
Ketenangan ji2a itulah hiburan yang tersembunyi
di dalam ji2a
:rang berhibur bukankah hendak menenangkan
dan menyenangkan ji2aB
!akutkan !uhan menghilangkan takut selain-#ya
!idak takut lagi dengan kesusahan-kesusahan dunia
!idak takut dengan kesusahan dunia itu
adalah hiburan yang tersembunyi ada manusia
4asa susah dengan kesusahan dunia
ji2a tidak tenang, hilanglah hiburan
!akutkan !uhan sahaja menghilangkan takut
dengan kesusahan dunia
&ukankah itu hiburanB
)ebagai menutu intiati
9iburan manusia ada tiga bahagian:
9iburan akal, hiburan na'su, hiburan ji2a
Ketahanan manusia adalah hiburan ji2anya
Ketahanan ji2a itulah jati diri manusia
9iburan akal dan na'su merauhkan kekuatan ji2a
.i2a yang rauh tidak tahan berhadaan
dengan ujian dunia
%arilah hiburan, untuk keuasan dan kekuatan ji2a
Keuasan dan kekuatan ji2a
itulah ketahanan diri manusia
:rang yang selalu menghiburkan na'sunya
ketahanan ji2a tidak ada
!idak boleh teruji dengan kesusahan,
dengan "abaran dan dengan kegagalan
+atah lagi ujian-ujian itu besar
dan berat ditanggung oleh ji2a
.i2a un gelisah, resah, derita, terseksa,
ke"e2a dan utus asa
Kerana itulah enghibur-enghibur na'su
selalu sakit ji2a
7enghibur-enghibur na'su banyak yang hidu ke"e2a
7enghibur-enghibur na'su ramai yang utus asa
Mereka-mereka itu ada yang membunuh diri
adahal mereka terkenal dan oular
7enghibur-enghibur na'su
ramai yang rumah tangganya orak-eranda
Mereka ber"erai-berai erkara biasa,
sudah jadi budaya
Masih umur muda sudah jadi janda
(ni bukan hendak mengata
ia adalah realiti kehiduan sebahagian mereka
&erhiburlah, ia bukanlah salah
!ai berhiburlah dengan ji2a
&erhibur dengan ji2a mendaat untung dua erkara
hiburan dan ahala
Menjelang tidur
0;-sajak.: )ila ati $a'ang
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
+abila hati laang, rumah yang semit terasa laang
+abila hati semit, rumah yang luas terasa semit
*ada rohaniah kita kenalah jaga
)enang, susah dialah yang menentukan
&ila dada laang, hidu yang susah terasa senang
9idu ayah, terasa me2ah
Miskin terasa kaya bahkan bahagia
+abila dada rohaniah semit
*i mana sahaja ergi terasa terhimit
!emat yang laang terasa semit
Kaya terasa miskin
ada terasa tiada
Makan rasa tidak semurna
7adahal di hadaannya
berma"am-ma"am jenis lauknya
&ila dada semit dia tidak tahu
aa yang hendak di"arinya
)eolah-olah men"ari barang yang tiada dimilikinya
*ia tidak terasa memiliki aa-aa
4asa tiada seanjang masa
rasa kurang sahaja
.usteru itulah rasa tidak senang menusuk dadanya
4asa tidak tenang merobek hatinya
Ma"am ditima kanser di dada
yang tidak daat dilihat oleh mata
9anya yang terasa sakitnya
)eleas +sar
0L @ 05 @ 1CC7
0;-Sajak7: Pena+ar Pen!akit 8i+a
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
)embahyang 'ardhu atau sunat
adalah ubat enyakit hati
yang berbagai-bagai jenisnya
Memba"a +l 3uran adalah il
engubat enyakit ji2a manusia
7enyakit manusia yang enuh dengan ma,mumah
yang meruakan barah rohaniah
dan lain-lain enyakit rohani
yang membahayakan manusia
7enyakit ini akan menular ke anggota lahir manusia
yang merosakkan manusia lain ula
Dikir yang menjadi 2irid
sejenis ubat rohani manusia juga
Kalau kena "ara dan eraturannya
boleh menyembuhkan enyakit rohani manusia juga
&elajar ilmu yang tujuannya sama sahaja
9endak membaiki enyakit batin manusia
yang berbagai jenisnya
+da enyakit bakhil, tamak, emarah, dengki,
dendam, riyak, ego, megah, ingin nama
sumGah, "inta dunia dan lain-lainnya
&er'ikir juga boleh mengubat enyakit rohani manusia
kalau kena "aranya
(ni adalah jenis ubat yang bersi'at makna2i dan rohani
+a yang telah kita sebutkan tadi semuanya ubat
ia adalah ubat hati dan ji2a
6bat na'su yang sangat jahat yang liar dan rakus
gelojoh, sombong bodoh,
merangsang dan mendorong
!egasnya berbagai-bagai bentuk ibadah
yang ada di dalam (slam
semuanya itu adalah ubat ji2a
)uaya manusia sembuh dariada
sebarang enyakit rohani yang merbahaya
+gar masyarakat berkasih sayang, bertimbang rasa
rasa bersama, bekerjasama, bahagia dan harmoni
!ai ramai orang yang beribadah berbagai jenisnya
tidak ula menyembuh enyakit ji2a
atau hati mereka
+dakalanya makin banyak beribadah
semakin subur enyakit batin manusia
)emakin banyak beribadah, semakin "inta dunia
)emakin banyak beribadah, dengki dan emarah
masih subur di dalam hati manusia
)emakin banyak beribadah, kasih sayang tidak ada
&ela-membela tidak ernah ada
di dalam kehiduan manusia
4uanya ibadah manusia itu
tidak boleh mengubat enyakit rohani manusia
7adahal !uhan suruh beribadah tujuan berubat
menghilang ma,mumah yang merbahaya
Kalau enyakit tidak sembuh
sudah tentulah ibadah itu banyak yang tidak kena
(badah yang tidak 'aham, tidak dihayati samai ke ji2a
(badah itu adalah ibadah rangka sahaja
(badah bangkai bernya2a yang tidak memberi 'aedah
aa-aa keada manusia
(badah yang tidak boleh mengubat enyakit rohani
manusia
!uhan tolak sahaja tidak daat ahala aa-aa
(badah orang yang lalai,
untuk dimasukkan ke #eraka sahaja
Kerana beribadah tidak samai matlamatnya
Menjelang tidur
07 @ 10 @ 2004
0< /ena'a Makanan Roh Tidak )er*ungsi
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
*alam bab yang lalu kita daati roh 0hati1 jadi rosak 0jahat1 disebabkan oleh emakanannya$ )ama ada
berun"a dari makanan yang tidak baik atau tersalah ilih makanan yang tidak bersih atau makanan roh itu
terdedah keada maksiat dan mungkar$ Kesannya, roh yang jahat akan mendorong anggota-anggota lahir
turut menjadi jahat$
+da golongan yang berkata, H)aya sudah sembahyang, uasa, ,ikir, sela2at, ba"a 3uran, berkorban,
berjihad, berdak2ah dan buat lain-lain kebaikan tetai hati teta tidak terhibur atau ji2a masih tidak
tenang$I
*alam maksud yang lain, hati itu teta juga sakit atau masih berenyakit$ ;akni hati masih lagi bersi'at
emarah, tidak sabar, hasad, dendam, mengumat, bakhil, tidak ada kasih sayang dan lain-lain lagi$
Kenaa jadi begituB &agaimana ula untuk mengatasinyaB
6ntuk menja2ab ersoalan ini saya ja2ab begini: Kiaskan emakanan roh sama dengan emakanan jasad
lahir kita$ Kalau jasad lahir kita sudah diberikan dengan makanan yang baik dan ber,at, tetai tidak juga
badan itu sihat$ 5rtinya, kena kaji juga bagaimana makanan itu disajikan$ +akah kerana "ara memasak itu
tidak betulB +dakah kerana makanan itu belum semat masak, kita sudah memakannya$ +dakah makanan
itu terdedah dengan en"emaranB +dakah makanan tersebut sudah ter"amur ra"un atau sudah basiB
+dakah kita makan terlalu banyak atau mungkin makanan yang merosakkan badan juga turut kita makanB
Katakanlah makanan yang baik dan ber,at itu ialah nasi, daging, ikan, sayur, susu dan lain-lain lagi$ Kalau
dimasak nasi dengan "ara yang tidak betul seerti terlalu kuat ainya hinggakan nasi menjadi hangit, maka
akan hilanglah ,at karbohidratnya$ (kan yang segar dan memunyai rotin, kalau belum semat masak,
kita sudah memakannya, tentulah tidak seda rasanya kerana ia masih mentah$ &egitu juga dengan sayur-
sayuran hijau yang banyak mengandungi ?itamin %, kalau dimakan tana dibasuh dengan bersih, tentu ia
akan terdedah keada kuman enyakit atau bera"un 0ra"un serangga1$ )usu yang memunyai ,at lemak,
kalau disajikan setelah susu itu basi, ia bukan lagi memberi kesihatan ada badan, bahkan akan
memudaratkannya$ +atah lagi kalau makanan yang ber,at itu disertai dengan ra"un atau kera"unan,
tentu ra"un itulah yang akan menguasai seluruh badan, merosak dan menyakitkan badan$
+daun teknik atau "ara atau kaedah menyajikan makanan itu un mesti kita 'aham betul-betul$ &arulah
makanan yang baik dan ber,at itu jadi begitu seda dan menyelerakan$ Kalau salah "ara memasaknya
akan tinggal hamas-hamas sahaja$ !idak ada ,atnya lagi$ /alhal makanan itu asalnya baik, bermutu
tinggi, enuh dengan ,at tetai hasilnya teta sama sahaja dengan orang yang makan makanan tidak baik
atau tidak ber,at atau orang yang makan makanan bera"un$ 5rtinya, tetalah makanan itu tidak daat
menyuburkan badan$ &ahkan badan tidak sihat dan mudah diserang dengan enyakit serta selalu saja
sakit$
&egitu juga dengan roh$ Makanan roh yang baik ialah sembahyang, uasa, ,ikir, sela2at, ba"a +l 3uran,
berkorban, berjihad, berdak2ah, belajar, berkhidmat keada masyarakat dan lain-lain kebaikan lagi$
/alauun makanan roh yang baik seerti di atas itu sudah dilakukan, ia teta tidak mendatangkan
ketenangan kerana ia mungkin dilakukan dengan "ara yang tidak semurna dan tidak teat dengan
ilmunya$ +tau dilakukan dengan "ara yang tidak ikhlas atau tidak dihayati dengan ji2anya$ !entulah
ibadah-ibadah tersebut tidak akan memberi kesan keada ji2a dan 'ikiran$ .adi, kalau sudah tidak memberi
kesan keada ji2a dan 'ikiran, tentulah ia juga tidak akan memberi kesan keada tindakan anggota lahir$
;akni anggota lahir teta juga jahat$ %ontoh-"ontohnya:
1$ )embahyang tetai tidak menghayatinya, lalai dan berkhayal se2aktu menunaikannya$
)embahyang begini tidak akan memberi kesan aa-aa ada hati dan 'ikiran$ &ila tidak berkesan
ada hati dan 'ikiran, tentulah ia juga tidak akan berkesan ada anggota lahir$
2$ 4ajin ba"a +l 3uran tetai tidak melaksanakan tuntutantuntutan dari ayat-ayat yang diba"a itu,
tentulah tidak akan memberi kesan aa-aa keada hati dan 'ikiran$ (a tentunya tidak berkesan
juga ada anggota lahir$
A$ )ela2at, ,ikir, berjuang, berjihad dan berdak2ah tetai tidak dari hati$ 9anya u"aan di lidah
sahaja$ !entulah tidak berkesan aa-aa keada hati dan 'ikiran$ &ila tidak berkesan ada hati dan
'ikiran, tentulah ia juga tidak berkesan aaaa ada anggota lahir$
4$ &erkorban, bersedekah, lain-lain kebaikan dan kebajikan juga, kalau tersalah "ara, tidak teat
dengan ilmunya, tidak dibuat dengan semurna, bukan kerana +llah, tidak ada tematnya atau
tidak dihayati, maka kesannya tidak akan samai ke hati dan 'ikiran$ +abila tidak berkesan di hati
dan 'ikiran, tentulah tidak berkesan juga keada anggota lahir$
+daun semua makanan roh yang baik ini 2alauun asalnya baik tetai oleh kerana tidak 'aham "ara,
tidak teat dengan ilmunya, tidak dibuat dengan semurna, tidak dihayati di hati atau membuat erkara itu
tetai tidak disertai dengan mu)ahadatun na.si, maka hasilnya teta sama dengan orang yang tidak
melakukannya$ ;akni tidak daat memberi kekuatan keada roh 0ji2a atau hati1$
Kalau begitu roh teta tidak sihat, lemah ji2a, mudah diserang enyakit hati seerti hasad dengki,
sombong, riyak, emarah, bakhil, dendam dan lain-lain ma,mumah lagi$ 7enyakit- enyakit ma,mumah
0keji1 teta juga tidak terubat$ )ebab itu hati tidak tenang, gelisah dan keluh-kesah$
4oh atau hati juga boleh jadi rosak 0jahat1 kalau kita "amurkan antara membuat erkara yang baik
dengan membuat erkara-erkara yang jahat$ /alauun erkara-erkara yang baik itu dibuat tetai dalam
masa yang sama masih melanggar antang-larang syariat seerti bergaul bebas lelaki dan eremuan,
mendedahkan aurat, makan makanan yang haram dan subahat, suka mengumat, mem'itnah orang, gila
dunia, gila angkat dan gila uji, maka tentulah makanan roh yang baik tadi tidak akan memberi kesan$
Kiasannya, ma"am memakan makanan yang ber,at di"amur dengan ra"un$ Kita tentu daat mengagak
aa yang akan terjadi$ !entulah bukan makanan yang ber,at yang bereranan tetai ra"un itulah yang kuat
menjalar "eat dan akti' dalam badan$ +khirnya, merosakkan seluruh urat sara' dan saluran darah serta
daging$ &adan akan rosak dan sakit-sakit dengan arahnya$
&egitulah juga kalau makanan roh yang baik di"amur dengan makanan roh yang tidak baik$ !entulah
makanan roh yang tidak baik itu yang lebih bereranan$ .adi kalau yang hak dan yang batil sama-sama
dilakukan, maka yang batil itulah yang akan lebih memberi kesan ada akal, hati serta tindakan lahir$
:leh kerana itulah +llah beresan dalam 'irman-#ya:
Maksudnya: HA(akah kamu (ercaya dengan setengah dari kita# dan ingkar dengan se#ahagiannya. *idak
ada #alasan orang yang melakukan demikian melainkan hina hidu( di dunia$I 0+l &a=arah: M51
5rtinya, kalau erintah suruh +llah 0yang hak1 dan larangan +llah 0yang batil1 dibuat serentak samalah
dengan orang yang er"aya dengan sebahagian dari kitab dan ingkar dengan sebahagian lainnya$ .adi
untuk golongan ini, hukuman yang setimal di atas kedegilan mereka ini ialah +llah hinakan hidu mereka
di dunia lagi$
!erhinanya hidu mereka ini berun"a dari si'at-si'at ma,mumah yang masih bersarang dalam diri mereka
itu seerti si'at emarah, ujub, sumFah, sombong, keras hati, tamak, hasad, dengki, mengumat, bakhil,
gila dunia, gila angkat, gila uji dan lain-lain ma,mumah lagi$
)i'at-si'at jahat 0enyakit-enyakit ji2a1 inilah yang menjadikan ji2a tidak tenang, gelisah, keluh-kesah dan
tidak bahagia serta boleh merosakkan orang lain dan masyarakat$ !etai manusia kebanyakannya tidak
sedar baha2a si'at-si'at ma,mumah yang 2ujud dalam diri mereka itulah yang menjadi un"a tidak adanya
ketenangan dan kebahagiaan sekaliun dia seorang raja, emerintah negara, ulama, emimin, orang
kaya dan sebagainya$ Kerana itulah +llah melarang dalam 'irman-#ya:
Maksudnya: H=angan kamu cam(urkan yang hak dan yang #atil.I 0+l &a=arah: 421
5rtinya, dalam kita berbuat baik, jangan di"amur dengan erbuatan yang jahat atau erintah suruh dibuat,
erintah larang juga dilaksanakan$
Kesimulannya, bila membuat atau melakukan yang baik dan yang jahat sekaligus, yang jahat itulah yang
akan lebih berengaruh dan berkesan dalam kehiduan$ +kibatnya, kebaikan itu tidak akan jadi aa-aa
atau sia-sia sahaja sebab sudah dirosakkan oleh erbuatan yang jahat itu$
0<-Sajak1: ,a*su Puas Ta'i 8i+a Derita
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
5ngkau leaskan kehendak na'sumu
5ngkau rasa uas tai ingat
ji2amu teta tidak uas
9atimu teta gelisah dan arah
Kerana hati tidak berbohong
bahkan tidak tahu berdusta
Mulut boleh berbohong
)ika kita boleh berura-ura
Kita boleh berlagak
ma"am orang tidak ada aa-aa masalah
demi menjaga 2iba2a
!ai hatimu tidak boleh berura-ura
.i2amu tidak boleh berlagak
ma"am orang tidak ada masalah
Masalah teta tersiman di dalam lubuk hatimu
5ngkau tidak boleh meluakannya
)ebagai "ontoh, untuk memuaskan na'su
engkau maki ibumu
!ai hatimu menjerit melolong merasa bersalah
5ngkau temeleng isterimu untuk memuaskan hati
Memuaskan hati itu istilah sahaja
9atimu teta menjerit kerana kesalahan itu
5ngkau kata dan hina gurumu
6ntuk memuaskan na'su
5ngkau rasa na'su uas
!ai ji2amu menjerit, ji2amu menderita,
hatimu menangis
9ati tidak boleh berbohong
9ati tidak andai berlakon dan berdusta
Kalau yang betul dia teta terasa betul
;ang salah teta dia terasa bersalah
9ati satu-satunya anggota
yang tidak boleh menyorokkan hakikat kebenaran
+khirnya engkau menderita
dengan kesalahan engkau sendiri
/alauun luarnya semua engkau boleh berlakon
menutu-nutunya
)eleas +sar
27 @ 0C @ 1CCC
0<-Sajak2: /emungkaran =ajib /ita Takut
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
Kemungkaran dan maksiat 2ajib kita takut
Kita mesti "emburu selalu dengan kemungkaran
dan maksiat itu
.usteru itulah jalan-jalan dan lorong-lorongnya
kena kita tutu dan sekat
Menjaga dari enyakit lebih baik
dari mengubat enyakit
7enyakit rohani lebih merbahaya dari enyakit jasmani
7enyakit jasmani enghausan dosa
7enyakit rohani memba2a ke #eraka
+2aslah dengan enyakit rohani<
Kerosakannya merata, merbahayanya
menjerumuskan orang ke #eraka
(a merosakkan agama, bangsa dan negara
.ika dibiarkan gejala masyarakat bermaharajalela
*i 2aktu itu embangunan akan sia-sia belaka
Kemajuan tidak memunyai erti aa-aa
Kerana embangunan insan
jatuh tertiara searas bumi
(nsan lebih enting
dari kemajuan dan embangunan benda
+abila insan telah rosak, kemajuan dan embangunan
akan menjadi alat erosak
;ang menggerakkan embangunan
dan kemajuan adalah insan
.ika insan telah rosak, embangunan
dan kemajuan akan disalahgunakan
&angunkanlah insan sebelum membangunkan
kemajuan dan embangunan
)eleas +sar
A0 @ 05 @ 1CC7
0<-sajak.: Tuhan Adalah Segala-galan!a )uat "nsan
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
!uhan adalah keerluan di dalam kehiduan
*ia adalah segala-galanya buat setia insan
Marilah kita gambarkan untuk 'aham
siaa sebenarnya !uhan
&umi temat kita tinggal adalah keunyaan !uhan
8angit ata bumi
di sana ada matahari,
bulan dan bintang "itaan !uhan
6dara yang dihiru enyambung hidu
dari detik ke detik
anugerah !uhan
.antung yang bergerak, enjin keada badan
buatan !uhan
+kal yang digunakan mendaatkan ilmu
dan untuk ber'ikir
adalah nikmat dari !uhan
+nggota lahir yang digunakan setia 2aktu
untuk keerluan hidu manusia
adalah !uhan jadikan
4oh atau ji2a kita bererasaan silih berganti
)eerti gembira, sedih, senang dan ben"i
entadbiran !uhan
Kita sakit, berusaha makan ubat
yang menyembuhkan !uhan,
bukan ubat yang dimakan
*i 2aktu laar dan haus, kita erlu makan
makanan dan minuman dari !uhan
)eleas makan kita rasa kenyang
!uhan kenyangkan
Kita letih seleas bekerja ingin rehat
!uhan tidurkan
tenaga kita kembali semula seerti sediakala
10L
75#*(*(K+# 4+7+! *5#J+#
4:9+#(+9 M+#6)(+
untuk tenaga bekerja
!uhan ulihkan
+abila hendak berhibur
di antaranya !uhan jadikan jenis lelaki
dan eremuan
)etia satu sama lain hibur-menghiburkan
4asa terhibur itu adalah dari !uhan
6ntuk menyambung hidu lahir generasi baru
hasil erhubungan lelaki dan eremuan
Kelahiran itu adalah juga enghibur
keada lelaki eremuan iaitu ibu dan baa
boleh juga mengisi kekosongan ji2a insan
*i 2aktu hubungan suami isteri mula renggang
anak adalah engikat semula yang renggang
&egitulah seterusnya kalau kita 'ikirkan
dan eka memerhatikan
!idak ada yang terleas dari !uhan
Kalau begitu, !uhan adalah sangat dierlukan
di dalam kehiduan
atau kehiduan adalah eranan !uhan
!ai mengaa manusia meluakan !uhanB
Mengaa manusia tidak merasakan
!uhan bererananB
Kerana itulah !uhan hukum manusia
!erasa kekosongan ji2a
.i2a gelisah aja sekaliun berkuasa dan kaya
!akutilah !uhan, "intailah *ia
!uhan adalah sangat dierlukan
!uhan adalah segala-galanya
buat manusia di dalam kehiduan
0> "lmu Rohani Adalah "lmu Rasa
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
(lmu rohani juga dikatakan ilmu rasa 0,auk1 kerana erbahasan ilmu ini adalah mengenai rasa$ ;akni rasa-
rasa atau erasaan semula jadi yang bertaak di hati sama ada rasa ositi' atau rasa negati'$ 4asa ini
berhubung kait dengan roh$ &ila ada roh, adalah rasa$ &ila roh tidak ada seerti )amadat 0seerti batu,
asir, besi1, rasa un turut tidak ada adanya$
5rtinya hakikat rasa adalah rohnya$ ;ang rasa marah itu adalah roh$ ;ang rasa sakit adalah roh$ ;ang rasa
angkuh un roh$ ;ang rasa sabar dan rasa sayang adalah roh$ &egitulah seterusnya rasa-rasa yang lain$
)ebab itulah ilmu roh ini juga dikatakan ilmu rasa$
4asa ositi' seerti "inta, berani, ikhlas, kasih, sabar dan lain-lain, semuanya dirasa oleh roh di dalam
jasad$ &egitu juga dengan rasa negati' seerti ke"e2a, marah, angkuh, hasad dan lain-lain lagi$ (ni juga
berhubung kait dengan roh$
4asa ositi' 0mahmudah1 yang bertaak di hati itu akan lahir ada sika atau ada anggota lahir yang akan
bertindak melakukan ma"am-ma"am kebaikan$ Manakala rasa-rasa negati' 0ma,mumah1 juga akan lahir
ada sika atau ada anggota lahir, yang mana ia juga akan bertindak se"ara negati' ula$
*i sini kita akan bahaskan tentang ilmu rasa sehingga rasa ositi' dan negati' yang bertaak di hati itu
benar-benar daat dirasakan, bukan sekadar diakal-akalkan$ *engan itu, si'at-si'at mahmudah daat
dimiliki 0dirasai1 dan daat disuburkan$ Manakala si'at-si'at ma,mumah ula dikenal asti dan
dikikisbuangkan$
Mungkin selama ini kita baru tahu 0sekadar akal1 tentang si'at- si'at mahmudah dari ilmu yang kita elajari
tetai kita belum benar-benar merasai 0di hati1 si'at-si'at mahmudah itu$ &egitu juga dengan si'at-si'at
ma,mumah, kita sekadar tahu adanya si'at-si'at itu tetai buat a"uh tak a"uh sahaja hinggakan tidak serius
berusaha membuangnya dan menggantikannya dengan si'at-si'at mahmudah$
Melalui kaedah roh melihat roh, rasa-rasa ositi' atau negati' ini daat dikesan$ )etelah daat dikesan
serta daat ula disuburkan melalui mujahadah dan latihan-latihan se"ara isti=amah, maka erasaan-
erasaan mahmudah yang bertaak di hati itu akan mamu mengubah anggota lahir manusia atau
tindaktanduk atau tabiat untuk melakukan kebaikan-kebaikan$ ;akni ia menjadi motor 0endorong1 atau
kuasa untuk seseorang itu berbuat baik$
6mamanya, rasa ikhlas dalam hati akan menjadikan seseorang itu ikhlas di dalam erbuatannya$ 4asa
kasih menjadikan dia berkasih sayang dengan manusia$ 4asa ta2akal dalam hati menjadikan dia seorang
yang menyerah diri ada +llah dalam setia kerjanya$ 4asa rindukan +llah dalam hatinya menjadikan dia
erindu +llah dan sanggu berkorban aa saja demi !uhan$ 4asa takutkan +llah menjadikannya gementar
aabila mendengar nama-#ya disebut dan dia akan menjauhkan segala larangan-#ya$ 4asa yakin dengan
janji-janji +llah menyebabkan dia terhibur dengan kebenaran dan tahan dengan ujian$
)ehingga lahirlah dalam kehiduan seharian kebaikan-kebaikan yang terserlah seerti dia akan jadi orang
yang ikhlas, ta2adhuk, berkasih sayang, emurah, ta2akal, sabar, redha, baik sangka, en"inta dan
erindu +llah, sangat sensiti' dengan dosa dan kesalahan, suka mengutamakan orang lain dan lainlain
si'at mahmudah lagi$
-irman +llah:
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang #eriman itu adalah mereka yang a(a#ila dise#utkan nama
Allah" maka gementarlah hati mereka dan a(a#ila di#acakan ke(ada mereka ayat-ayat-'ya" #ertam#ahlah
keimanan mereka (kerananya dan ke(ada *uhanlah mereka #erta&akal. (Al An.al: 6
)abda 4asulullah )+/:
1$ Maksudnya: *ari (yadh bin 9imar r$a$, katanya telah bersabda 4asulullah )+/: H)esungguhnya +llah telah
me2ahyukan keada saya, berta2adhuklah 0merendah diri1 sehingga seseorang tidak menyombongkan diri
terhada lainnya dan seseorang tidak menganiaya terhada dirinya$I 04i2ayat Muslim1
2$ Maksudnya: *ariada +bu 9urairah r$a$, katanya 4asulullah )+/ telah bersabda: H!idak kurang harta
kerana bersedekah dan +llah tidak menambah ada seseorang yang memaa'kan melainkan kemuliaan$
*an tiada seseorang yang berta2adhuk 0merendah diri1 kerana +llah, melainkan dimuliakan +llah$I
04i2ayat Muslim1
A$ Maksudnya: *ariada +isyah r$ha$, katanya baha2a 4asulullah )+/ bersabda: H)esungguhnya +llah
lunak, tenang dan suka ada ketenangan dalam semua urusan$I 04i2ayat &ukhari dan Muslim1
4$ Maksudnya: H)ebaik-baik manusia ialah yang daat memberi man'aat keada manusia yang lain$I 04i2ayat
3udhaFi dari .abir1
!erlalu banyak si'at mahmudah ini disebut di dalam +l 3uran dan 9adis khususnya ditujukan keada
orang-orang mukmin$ !ujuannya suaya mereka meyakini kemudian merasainya$ Meyakini tidak sama
dengan merasai$ Meyakini atau memer"ayai itu hanya ada akal atau atas dasar ilmu$ +da hujah-hujah
dan dalil tentang itu sehingga akal tidak boleh menolaknya$ !etai merasai itu di hati, iaitu hati
menghayatinya serta sangat memberi kesan terhada sika hidunya$
)elama ini kita hanya yakin atau er"aya tentang sabar, redha, ta2akal, takut, "inta, hara, kasih sayang,
emurah, ikhlas, ,uhud, malu, merendah diri, tolak ansur, entingkan orang lain dan lain-lain lagi$ !etai ia
belum subur di dalam hati dan tidak ernah menjadi engalaman dalam diri, aalagi merasai hal-hal itu
semua$ ;akni hati belum lagi menghayatinya dan belum menjadi tabiat diri$ Maka ia tidak akan berkesan di
dalam sika diri dan dalam kehiduan$
)eerti yang dikatakan tadi, meyakini si'at-si'at itu tidak sama dengan merasai 0menghayati1nya$ *ua
erkara yang sangat berbe,a$ )emua orang boleh ber"aka atau memerkatakan hal ini, bahkan
memer"ayainya$ 7er"aya itu di akal tetai rasa itu di hati$
6ntuk mudah di'ahami biar dibuat satu erbandingan$ )eorang yang yakin dan er"aya baha2a harimau
itu menakutkan tidak sama dengan seorang yang rasa takutkan harimau$ 7er"aya, baru di eringkat ilmu
tetai rasa takutkan harimau itu adalah rasa dan engalaman$ )emua orang bila sebut harimau akan
er"aya yang harimau itu menakutkannya$ !etai rasa takut itu belum ada dalam hati$
&ilakah rasa takut itu benar-benar bertaak di hatiB (tulah se2aktu terseremak dengan harimau$ )ontan
saja timbul rasa takut yang amat sangat di dalam hati$ !akut yang mungkin tidak terka2al lagi$ (barat
ku"ing yang sedang menggonggong anaknya, akan terjatuh anaknya dari mulutnya lantaran rasa takut itu
terlalu menguasai dirinya$ (tulah kesan dari rasa takut$ )edangkan orang yang tidak berdean dengan
harimau, tidak terkesan aa-aa$ /alauun dia tahu yang harimau memang menakutkan$
*emikianlah bandingannya dengan "ontoh rasa-rasa yang lain$ )eerti rasa manis ada gula, tidak daat
dikesan kalau kita "uma tahu yang gula itu manis$ !etai bila dimakan barulah terasa manisnya$ *emikian
juga rasa edas ada "ili$ +tas dasar ilmu memanglah semua orang er"aya yang "ili itu memunyai si'at
edas tetai belum merasai edas$ )udah makan "ili barulah rasa edasnya$ )elagi tidak dimakan,
2alauun kita "uku tahu yang "ili itu edas, asti tidak akan terasa edasnya$
&egitu jugalah selama ini, akal atau ilmu kita er"aya dan yakin baha2a takut, hebat, sayang, gerun,
sensiti', malu, merendah diri, "inta, hara, ta2akal dan rindu dengan +llah itu semuanya dierintahkan
tetai kita belum merasainya di dalam hati$
4asa-rasa ini jika benar-benar bertaak dalam hati, ia akan mendorong anggota lahir manusia bertindak
membuat seribu satu ma"am kebaikan$ *engan kata-kata lain, ia meruakan enghayatan tauhid di dalam
hati$ ;akni bukan sekadar diketahui oleh akal sebagai ilmu tetai ia benar-benar dirasai oleh hati$
)etia ilmu itu kalau sekadar di'ahami di akal tana dirasai oleh hati, maka ilmu itu akan jadi mental
e>ercise semata-mata$ !idak untuk dijadikan tindakan di dalam kehiduan$ .adilah ia bahan erbahasan di
dalam kertas-kertas kerja atau teori 'alsa'ah sahaja$ (a sekadar menjadi bahan erbin"angan di
muktamarmuktamar atau seminar-seminar, sebagai erbahasan ilmiah di dalam tulisan-tulisan, sebagai
bahan kajian atau tesis atau hanya untuk eeriksaan bagi melayakkan daat sijil atau degri serta sekadar
dierbin"angkan$ !ernyata ia tidak berlaku dalam sika dan kehiduan$
(tulah yang berlaku di kalangan sebahagian besar ara ilmuan terutama ara ulama sekarang ini$ (aitu ilmu
menjadi bahan erbin"angan semata-mata$ !idak untuk mengubah sika dariada jahat keada baik$
*ariada tidak berakhlak keada berakhlak$ *ariada sombong keada merendah diri$ *ariada bakhil
keada emurah$ !idak juga mengubah dariada "inta dunia keada "inta +llah )/!$ *ariada takutkan
makhluk keada takutkan +llah$ *ariada sensiti' dengan dunia keada sensiti' dengan kesalahan dan
dosa atau sensiti' dengan +khirat$ *ariada kasar keada berkasih sayang$ *ariada keluh-kesah keada
ketenangan$ *ariada enting diri keada mengutamakan orang lain dan sebagainya$
(lmu rohani atau ilmu rasa 0-auk1 ini bukan senang hendak disuburkan ke dalam hati, sekaliun asasnya
sudah ada$ )elama mana hati tidak daat dibersihkan dariada men"intai dunia serta si'at-si'at
ma,mumah yang lainnya, maka selama itulah "inta keada +llah tidak akan bertaak di hati$ 4asa hamba
tidak akan terasa$ 4asa hebat keada +llah tidak akan tersemat$ 4asa kasih sayang tidak akan berbunga$
4asa rindu jauh sekali$ 4asa timbang rasa tidak akan 2ujud$ 4asa emurah tidak akan ada$ 4asa dia2asi
oleh +llah tidak akan timbul$ 4asa sensiti' dengan dosa tidak akan bertaak di dalam hati$ 4asa senang
menunggu janji dari +llah tidak akan ada dan begitulah seterusnya$
Kalau rasa-rasa yang disebut di atas tadi belum bertunjang di hati atau tidak subur di dalam hati 0,auk1,
dengan aa lagi yang akan mendorong manusia untuk membuat kebaikanB +akah lagi erkara lain yang
akan menjadi enjin atau motor yang mamu menolak kejahatan atau mendorong men"etuskan kebaikanB
Kalauun kelihatan ada kebaikan-kebaikan lahir yang dibuatnya, itu bukanlah didorong oleh hati 0iman1$
!etai atas dorongan keentingan eribadi - hu-u-unna.si 0 1$ %ontoh-"ontohnya:
@ )eorang yang menolong orang atas dasar inginkan undinya$
@ Memberi 'at2a untuk hiburkan hati tuan, bukan !uhan$
@ &erkhidmat keada masyarakat kerana inginkan kemasyhuran$
@ &ersedekah kerana nama$
@ Membantu kerana hendak mengelak dariada kejahatan manusia$
@ 9ormatkan orang kerana takutkan kuasanya$
@ &eri kasih sayang kerana inginkan bantuan dan emberiannya$
@ &ekerja kerana gaji atau elaun$
@ Membanteras kemungkaran kerana diarahkan oleh tuan, bukan kerana itu erintah !uhan$
@ &erseminar atau membentangkan kertas kerja kerana ada eluang-eluang untuk daat duit yang
di"urahkan dalam seminar-seminar itu dan bukan tujuan erlaksanaan$
@ Memerkatakan (slam suaya jangan rasa ketinggalan di ,aman kebangkitan (slam ini$ +tau jangan
samai dituduh orang tidak mengikuti erkembangan semasa dan ma"amma"am desakan keentingan
eribadi 0hu-u-unna.si1$
)emua itu bukan meruakan kebaikan yang hakiki, tetai "uma untuk sementara 2aktu$ (a hanya
dorongan luaran, bukan dorongan dalaman$ *i sisi +llah, mereka termasuk ke dalam golongan orang yang
berura-ura baik atau bersi'at ni'ak$ *i 2aktu-2aktu keentingan tidak ada, kebaikan itu tidak dibuat lagi$
:rang begini biasanya kebaikan yang dibuat itu tidak tahan diuji$ ;akni kalau ada ujian dia tidak akan
daat meneruskan kebaikan itu$
6ntuk golongan ini +llah )/! ada mengingatkan di dalam 'irman-#ya:
Maksudnya: Barangsia(a yang mengkehendaki (ahala di dunia sa)a (maka ia merugi" kerana di sisi Allah
ada (ahala dunia dan Akhirat. !an Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An 'isaa,: 178
-ARA M0,DAPAT/A, "$M# RASA 1&A#/2
(lmu rohani atau ilmu tasa2u' atau ilmu rasa 0,auk1 ini tidak akan daat dierolehi dengan hanya diberitahu
atau dielajari saja$ (anya mesti diusahakan melalui beberaa langkah iaitu:
1$ Mendaat iminan guru mursyid atau guru yang berta=2a$
2$ Mengetahui tentang ilmu rohani$
A$ Melalui tarbiah atau didikan$
4$ Melalui latihan mela2an na'su$
5$ )anggu mujahadah mela2an na'su$
L$ (sti=amah bermujahadah$
7$ )elalu ber'ikir tentang dosa dan kelemahan diri di saming ber'ikir tentang kebesaran +llah$
M$ &erdoa mengharakan ertolongan +llah$
)ebenarnya, laan "ara untuk mendaat ,auk ini tiada be,anya dengan "ara-"ara mendaatkan iman dan
ta=2a$ )ebab ,auk ini adalah sama dengan menanamkan iman dan ta=2a$ Kelainan istilah dan susunan
hanya memerlihatkan baha2a roses itu boleh berlaku dalam berbagai "ara$
+a yang berlaku di seluruh dunia hari ini ialah sekolah-sekolah, kolej-kolej, institusi-institusi dan uni?ersiti-
uni?ersiti (slam menyamaikan ilmu semata-mata$ 5rtinya elajar-elajar atau sis2a-sis2i atau orang ramai
hanya diberikan taalim tana diberi tarbiah atau didikan, tana ada latihan 0riadatunna'si1, tana bimbingan
mujahadatunna'si, tana disilin-disilin ibadah tertentu dan tana iminan terus oleh guru-guru yang
terlibat dengan taalim yang mana guru itu ula mesti menjadi "ontoh$ 6ntuk mendaat guru mursyid
memanglah susah terutama di akhir ,aman ini kerana bukan mudah untuk menjadi guru mursyid$ (aitu guru
yang dirinya itu menjadi model dan "ontoh$
Juru yang sekadar berikan kuliah ilmu, leas itu terulanglah keada murid untuk 'aham atau tidak, untuk
beramal atau tidak$ 5soknya ditambah dengan kuliah ilmu yang baru ula$ Juru seerti ini mudah di"ari$
&egitu juga elajar-elajar dan sis2a-sis2i hanya buka kitab, tutu kitab dan strugglelah sendiri kalau ingin
'aham atau lulus dalam elajaran mereka$ 9ubungan murid dengan guru tidak ada langsung$ 8ebih-lebih
lagi guru-guru itu tidak ula menjadi "ontoh keada elajarelajarnya$ 6sahkan guru hendak memimin
murid, dirinya sendiri un tidak terimin$ Kalauun ada kelas tambahan atau tutorial seleasnya, ituun
dibuat kerana hendak lulus eriksa$ &ukan dibuat untuk memimin dan mendidik murid-muridnya$ .adi
bagaimanakah mereka daat melahirkan anak-anak murid yang terdidik dan berakhlak muliaB
&egitu juga berlaku sebahagian besar di ondok-ondok dan esantren-esantren di seluruh dunia hari ini,
seleas guru-guru atau usta,-usta, mengajar &abul &uyuk 0bab jual beli1 misalnya, mereka tidak un
berusaha untuk melaksanakan aa yang dielajari$ )eolah-olah +llah suruh belajar untuk tahu sahaja,
bukan untuk dilaksanakan$ ;ang sedihnya kadang-kadang kita lihat, betul-betul di sebelah ondok atau
esantren itu, tersergam kedai orang bukan (slam yang berniaga dan menjadi temat beli- belah enduduk
sekitar ondok itu$ )eluruh kakitangan ondok, dari murid-muridnya hingga ke usta,-usta,nya turut
bertumu ke kedai tersebut$ Membantu membangun dan memajukan ekonomi orang bukan (slam$
)istem ekonomi (slam yang dielajari tidak un diusahakan dan ditegakkan$ 7atutnya hasil elajaran itu,
guru-guru terus melatih murid-muridnya memraktikkan ilmu dalam kedaikedai ke"il yang modalnya
diusahakan bersama$ 6sahakan samai kaedah erniagaan (slam itu tertegak dan erniagaan yang tidak
ikut sistem (slam itu daat dihauskan$ )ebagaimana 4asulullah )+/ berjaya mengatasi ekonomi kaitalis
;ahudi di Madinah melalui erniagaan (slam F)u=ul +nsarG$
-irman +llah )/!:
Maksudnya: Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang #ersama dengannya adalah keras
terhada( orang ka.ir teta(i #erkasih sayang sesama mereka. (Al ?ath: 69
!etai mengaa terjadi sekarang ini hal yang sebaliknyaB )ebab ilmu yang diberi itu ilmu yang mati 0beku1$
!idak ada rohnya$ Maka kesannya, guru dan murid tidak rasa aa-aa terhada erniagaan orang ka'ir itu$
!idak timbul rasa "emburu, tidak rasa ter"abar, tidak malu dan tidak ingin berlumba-lumba untuk
menegakkan ekonomi (slam bagi menggantikan ekonomi orang bukan (slam itu$ !egasnya, ji2a
erjuangan atau jihad 'isabilillah tidak ditanam ke dalam ji2a melalui engajaran yang dibuat$ 9asilnya
murid tiada uaya untuk memerjuangkan ilmu +llah yang telah diketahuinya$ .adilah umat (slam jumud
dan beku$
.adi, ilmu yang hanya menjadi mental eNer"ise ini tidak akan daat dihayati oleh hati$ +khirnya lulusan
engajian (slam ini tidak daat menjadi "ontoh keada masyarakat$ 9inggakan masyarakat tidak namak
"ontohnya lagi$ Maka berterusanlah masyarakat hidu dalam dunia sekularnya$
:leh itu menghayati ilmu rasa atau ilmu tasa2u' itu sangat enting keada kaum muslimin kerana ia
menjadi endorong yang kuat keada kebaikan dan benteng yang kebal keada kejahatan$ Kalau tidak
nanti manusia itu ibarat kereta tana enjin$ /alauun bodynya baik, "antik dan gagah tetai ia tidak daat
bergerak ke hadaan atau tidak daat digunakan atau tidak daat diman'aatkan$
0>-sajak1: Peranan ati dan Roh
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
7eranan hati atau roh adalah merasa
+tau ia adalah erasaan yang berbagai-bagai rasa
4asa-rasa itu sama ada ositi' atau negati'
sering datang silih berganti
;ang ositi' di antaranya: rasa malu, gembira,
suka, senang, laang, tenang, er"aya,
hina, rasa hamba
;ang negati'nya tentulah banyak ula
*i antaranya: sedih, ilu, ben"i, jijik, marah,
meluat, dendam, duka"ita, geram, dengki,
takut, bimbang, "uriga, hiba
)i'at yang ositi'nya hendaklah disuburkan
(a sangat man'aat ada diri dan masyarakat
(a selamat-menyelamatkan dunia +khirat
7eranan akal lain ula
sangat berbe,a dengan eranan roh manusia
7eranannya: menerima ilmu,
menerima engalaman
melalui saluran anggota badan
Melalui mata, telinga, lidah, sentuhan
Kemudian disiman di dalam kha,anah akal
serta memroses, memerluas
dan membuang yang tidak dierlukan
)etelah itu ilmu dan engalaman yang tersiman
dikeluarkan aabila dierlukan
7erlu itu kerana hendak dilaksanakan,
atau ditanyakan atau untuk mengajar
atau untuk emberitahuan
7eranan na'su ula
11C
)+.+K
ia hanya berkehendak dan merangsang
Kehendak dan rangsangannya
amat gelojoh dan rakus
tana semadan atau tidak ada batasnya
Kemahuannya luar biasa
yang halal mahuun yang haram
dia tidak kira
;ang dibenarkan mahuun yang dilarang
kalau boleh hendak dimilikinya
:rang suka atau tidak suka dia tidak eduli
yang enting kemahuannya daat atau berjaya
Kehendaknya terlalu banyak
berbagai-bagai ma"am kemahuannya
*i antaranya keada makan minum, akaian, eremuan,
kenderaan, temat tinggal,
erhiasan dan lain-lainnya
)etelah daat bukan uas ula
mahu lagi, hendak lagi hingga mati
)ungguh buruknya kemahuan na'su
tamak dan rakus tidak uas-uasnya
&agaimana na'su
mengimlementasikan kemahuannyaB
*ia gunakan akal
Memikirkan keada aa yang dia kehendak
+kal un mengeluarkan ilmu atau engalaman
untuk menjayakan kehendak na'su
#a'su un akan menggunakan seluruh anggota badan
berdasarkan ilmu
melaksanakan kemahuan na'su
&erjaya atau tidak terletak keada keandaian akal
dan sejauh mana ula kemamuan badan
.adi di sini kita 'aham
badan lahir eranannya melaksanakan
kehendak na'su
+nggota lahir hanya menerima arahan na'su
+nggota badan tidak mamu menolaknya
ke"uali sakit atau "a"at atau lumuh
Maka seluruh arahan na'su
tidak daat ditunaikan
kerana badan sudah tidak mamu bereranan
&egitulah eranan setia anggota
yang ada di dalam badan manusia
)ama ada anggota batinnya
mahuun anggota lahirnya
&egitulah hakikat diri manusia
-aham ilmu yang telah dinyatakan tadi
maka 'ahamlah erti manusia
(tulah dia diri kita semua
Menjelang tidur
1A @ 0L @ 2004
0>-Sajak2: A'abila 8i+a idu'
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
+abila ji2a hidu atau ji2a jaga
+a sahaja yang dilihat, dirasa, didengar,
disentuh menambahkan iman
:rang yang ji2anya hidu sangat sensiti'
dengan !uhan
)egala aa yang dialami terhubung terus
dengan Khali=ul +lam
!uhan sentiasa mengusik-usik erasaannya
+atah lagi setia yang hebat terasa olehnya
kehebatan !uhan
)etia kebesaran yang dilihat terasa olehnya
kebesaran !uhan
7erjalanan malam dan siang terasa olehnya
entadbiran en"ita alam
+ir bah, gunung berai yang meletu, gema bumi
terasa olehnya kekuasaan dan =udrat !uhan
)etia yang berlaku terasa olehnya
kehendak !uhan
&egitulah orang yang ji2anya hidu
4asa bertuhan sentiasa subur
&uahnya lahirlah rasa kehambaan
yang mendalam
!ai aabila ji2a mati atau ji2a buta,
aa yang dilihatnya, didengar, dirasa
dan sebarang kejadian
tidak terasa aa-aa lagi
&ahkan makin membunuh rasa bertuhan
4asa bertuhan terus mati
)ide e''e"tnya ialah rasa kehambaan hilang
Maka berlakulah satu malaetaka yang besar
keada manusia di dunia
+abila rasa bertuhan tidak ada
berlaku berbagai-bagai gejala yang tidak sihat
7eniuan, en,aliman, rasuah, embohongan,
embunuhan, en,inaan, erogolan
en"erobohan, e"ah belah di kalangan manusia
di semua eringkat menjadi-jadi
+khirnya dunia jadi neraka
yang menderita manusia juga
Maka musnahlah seluruh kehiduan manusia
)egala kesenangan dan keme2ahan
sudah tidak ada erti aa-aa lagi
)eleas +sar
20 Muharam 14219
0>-Sajak.: Renunglah Selalu ati /ita
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
4enunglah selalu hati kita
Kerana ia meruakan sumber kebaikan
dan kejahatan
/adah keku'uran dan keimanan
4ebutan di antara malaikat dan syaitan
9ati erasaannya halus
)entuhannya tiada terasa
!ai sangat memberi kesan
di dalam kehiduan kita
)iaa yang ari' erjalanan hatinya
-aham kebaikan dan kejahatannya
&ersungguh-sungguh bermujahadah
membuang kejahatannya
*iganti segera dengan kebaikan
:rang itu akan selamat dari tiu daya
syaitan dan dunia
4amai orang tidak 'aham erjalanan hatinya
sekaliun ulama
!erima sahaja yang baik dan yang buruknya
Kemudian merasakan baik semuanya
!iada terasa lagi membuat dosa
*i sinilah erlu iminan guru
yang mengenal hati manusia
)eleas )ubuh
1C @ 11 @ 1CCM
0? Amalan S!ariat dan akikat Mesti Serentak
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
!inul 0slam itu adalah satu ajaran yang men"aku seluruh ruang hidu manusia lahir, batin, dunia dan
+khirat$ Mengkaji ilmu (slam yang sangat luas ini tidak "uku kalau dibuat setakat beberaa jam sahaja
dalam satu minggu seertimana berlaku di sekolah-sekolah sekular sekarang ini$ )ebab itulah hari ini,
ramai umat (slam yang tidak tahu betul tentang agama anutannya sendiri sekaliun mereka beranggaan
mereka lebih tahu dan 'aham serta berautoriti kerana mereka lulusan dari uni?ersiti (slam$ /alhal hakikat
sebenarnya, mereka belum mengetahuinya$
*engan i,in +llah saya akan "uba menerangkan serba sedikit tentang selok-belok yang ada dalam ajaran
(slam ini$ +jaran (slam itu selain dariada ilmu usuluddin 0ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan1 yang
menjadi asas keada ajaran (slam, terdaat juga ilmu syariat dan ilmu hakikat$ *isebut juga keduanya
sebagai ilmu 'e=ah dan ilmu tasa2u'$ Kedua-duanya termasuk erkara yang enting yang turut dituntut
oleh +l 3uran dan 9adis$ &idang kajian ilmu syariat ialah tentang kehiduan lahiriah manusia$
15 "lmu S!ariat
*e'inisi ilmu syariat itu ialah: hukum-hakam yang datang dariada +llah, yang disamaikan keada #abi
Muhammad )+/ terdiri dariada lima hukum iaitu 2ajib, sunat, haram, makruh dan harus 0mubah1$
*engan hukum-hakam ini, syariat menentukan seluruh kehiduan ini ada yang mesti dibuat, yakni erkara-
erkara yang 2ajib$ +da yang elok dibuat yakni erkara sunat$ +da ula yang mesti ditinggalkan iaitu
erkara haram$ Manakala yang makruh elok ditinggalkan$ !erdaat juga sebahagian dariada kehiduan
ini yang boleh dibuat dan boleh ditinggalkan, yakni erkaraerkara yang dikategorikan sebagai harus
0mubah1 hukumnya$ *engan kata lain, setia aa sahaja bidang yang kita "eburi di seluruh asek
kehiduan seerti dalam sistem endidikan, ekonomi, ertanian, kebudayaan, teknologi dan lain-lain
sistem hidu, tidak akan terleas dari lima hukum ini$
25 "lmu akikat
(lmu hakikat itu bidang kajiannya ialah tentang alam rohani atau hati nurani manusia atau mengkaji tentang
si'at-si'at na'su$ )i'at-si'at na'su yang terdiri dariada na'su ammarah, na'su la&&amah, na'su mulhamah,
na'su mutmainnah, na'su radhiah, na'su mardhiah dan na'su kamilah$ !ermasuk juga di dalamnya erihal
si'at-si'at gerakan serta dorongan hati$
*e'inisi ilmu hakikat ialah rasa-rasa hati 0-auk1 atau syuGur 0 1 yang ada di dalam hati atau ji2a manusia
yang si'atnya berubah-ubah dari satu bentuk rasa keada rasa yang lain$ &ergantung keada bentuk-
bentuk rangsangan-rangsangan lahir yang mendatangi manusia itu$ +da yang mahmudah dan ada yang
ma,mumah$
*i antara rasa-rasa hati yang mahmudah 0si'at ositi'1 itu ialah ikhlas, "inta +llah, rasa kehebatan +llah,
rasa gerun dengan #eraka, rasa berdosa, malu, rasa dia2asi, kasih sayang, simati, merendah diri, yakin,
ta2akal dan sebagainya$ )ementara rasarasa hati yang ma,mumah 0si'at negati'1 itu ula di antaranya
riyak, ujub, sombong, emarah, hasad, dendam, tamak, bakhil, enakut, jahat sangka dan lain-lain lagi$
4asa-rasa hati yang telah disebutkan di atas sentiasa silih berganti menguasai hati atau roh$ :leh kerana
itu, hati sentiasa berbolak-balik$ )ebab itulah di dalam kitab, hati berbolak-balik itu dikatakan +al#un 0 1$
!idak dinamakan hati itu melainkan kerana berbolak-baliknya$ 9ati juga 2ajib bersyariat iaitu menyuburkan
si'at-si'at mahmudah$ (nilah yang dikatakan syariat batin$
.elaslah baha2a syariat dan hakikat sama entingnya$ Kita tidak boleh menolak salah satu dan mengambil
salah satunya sahaja$ Kedua-duanya mesti diamalkan serentak atau berjalan seiring$ :leh itu dalam siri
tertib untuk mengamalkan ajaran (slam bolehlah disusun begini:
1$ )yariat
2$ !are=at
A$ 9akikat
4$ Makri'at
5rtinya kita mulakan dengan bersyariat, kemudian bertare=at, seterusnya berhakikat dan akhirnya
bermakri'at$ )emuanya saling berhubungan$ 9ubungan antara satu dengan yang lain seolah-olah anak
tangga ertama dengan berikutnya, hinggalah selesai di anak tangga tertinggi sekali$ Maksudnya, mula-
mula kita memahami syariat iaitu eraturan-#ya, yakni mengetahui hukum-hakam$ Mana yang halal, mana
yang haram, yang sunat, makruh dan mubah$ .uga sah dan batal sama ada mengenai sembahyang,
uasa, jihad, dak2ah, ekonomi, endidikan dan lain-lain lagi$ Kemudian aabila kita mengamalkannya
bersungguh- sungguh dan isti=amah, ertinya kita telah menemuh jalan- #ya iaitu yang dikatakan tareqat$
;akni mengamalkan aa yang dierintahkan dan meninggalkan yang dilarang se"ara serius$
.adi tidaklah salah kalau syariat itu disebut jalan$ %uma belum ditemuhi jalan itu hanya sekadar
mengetahuinya terlebih dahulu$ &ila jalan tadi telah ditemuh atau digunakan, barulah dinamakan tare=at$
)yariat dan tare=at itu kalau dibuat dengan 'aham dan dihayati akan berlakulah nanti ah&al 0erubahan
ji2a1 atau erubahan eringkat-eringkat na'su$ Misalnya erubahan rasa kehambaan, rasa "inta keada
+llah, rasa rendah diri keada !uhan, rasa ta2akal, rasa enyerahan diri, rasa berani, rasa kasih sayang
sesama makhluk, rasa redha, rasa sabar, rasa ikhlas keada +llah dan mahmudah-mahmudah yang
lainnya$ +tau kalau hendak dinisbahkan ada eringkat na'su, rosesnya berlaku dariada na'su ammarah
keada na'su la&&amah, bereringkat-eringkat sehinggalah ke eringkat kemun"ak kebersihan na'su
iaitu na'su kamilah$
:rang yang mendaat ah&al 0erubahan ji2a1 se"ara isti=amah 0teta - tidak turun naik1, inilah yang
dikatakan telah mendaat ma+am$ ;akni dia mendaat darjat mengikut si'at mahmudah yang
dierolehinya$ &iasanya ia berlaku bertaha-taha$ 6mamanya ma=am sabar, ma=am ta2akal, ma=am
redha sehinggalah kesemua si'at-si'at mahmudah itu dierolehi se"ara teta 0isti=amah1$ &oleh jadi ada
yang mendaat se"ara serentak si'at-si'at mahmudah itu$ (nilah juga yang dikatakan dia telah mendaat
hakikat$ (aitu mendaat intiati (slam 0lu##un1$
5rti lain maksud hakikat itu ialah batin (slam atau intiati (slam 0lubbun1$ &ilamana hal-hal hakikat tadi daat
dialami se"ara kekal 0isti=amah1 berterusan, bahkan makin menebal dan subur, maka akan terbukalah
nanti rahsia-rahsia ghaib atau rahsia +llah$ (ni sangat sulit untuk digambarkan ke"uali dirasai oleh orang-
orang yang mengalami dan merasainya$
)ebagaimana lautan dalam yang enuh dengan elbagai misteri, bukan semua orang daat mengetahui
rahsia di dalamnya ke"uali yang ahli tentangnya sahaja$ (tuun erlu dibantu dengan eralatan yang
"anggih, barulah daat menyelami hingga ke dasarnya$ )ehingga terbongkarlah elbagai rahsia yang tidak
ernah diketahui oleh manusia lain selama ini$ Kebanyakan orang hanya tahu di ermukaannya sahaja$
9asil berhakikat ula kita akan mendaat makri.at$ (aitu samai ke eringkat hal-hal hakikat daat dialami
se"ara isti=amah$ +llah akan kurniakan satu eringkat kemun"ak yang mana daat men"aai ke satu
taha keyakinan yang tertinggi$ *i 2aktu itu, dia telah samai ke eringkat makri'at, yakni daat benar-
benar mengenal +llah dan rahsia-rahsia-#ya$ Jelaran untuk mereka ini lebih dikenali sebagai al /ari.#illah$
&andingan adalah seerti berikut$ Mula-mula kita semai sebiji benih$ Kemudian ia tumbuh menjadi
sebatang okok$ 7okok itu akhirnya berbuah dan buah itu bila masak memberikan kita kesedaan rasanya,
yang tidak daat kita "eritakan ada orang yang tidak memakannya$ Maka:
biji benih itu umama syariat$
menanam okok itu umama tare=at$
buah itu umama hakikat$
rasa buah itu umama makri'at$
)ebab itu dikatakan syariat menghasilkan tare=at$ !are=at membuahkan hakikat$ 9akikat buahnya adalah
makri'at$ )emuanya saling melengkai, erlu-memerlukan, sandar-menyandar dan mesti berjalan seiring$
;ang lahir menggambarkan yang batin$ Maka kalau diisah-isahkan, akan "a"at dan rosaklah keislaman
seseorang itu$ (mam Malik r$hm$ berkata:
Maksudnya: Barangsia(a #er.e+ah (syariat tan(a tasa&u. (hakikat" maka ia )adi .asik. Barangsia(a
#ertasa&u. (hakikat tan(a .e+ah (syariat" maka ia )adi ka.ir -indik (ka.ir secara tidak sedar.
)uaya lebih jelas lagi, mari kita lihat "ontoh-"ontoh berikut:
15 )er*eqah tan'a tasa+u*
)eseorang itu hanya melakukan amalan-amalan lahir$ Katalah semua rukun (slam yang lima itu beres
dilakukannya$ *itambah lagi dengan berjuang .isa#ilillah, berdak2ah, belajar, mengajar, men,iarah,
berkorban dan menutu aurat$ *ijaga juga dari melakukan erkara-erkara lahir yang haram dan makruh$
*itambah lagi dengan amalan-amalan sunat$ 7endek kata, semua erintah atau larangan lahir ditaati,
tetai amalan batin yakni hatinya tidak diambil using$
*ibiarkan saja riyak, ujub, gila nama, ingin glamour, sombong, tamak, bakhil, emarah, dendam, dengki,
"inta dunia dan lain-lain lagi si'at negati' men"orak sikanya$ (nilah dia orang syariat atau orang ber'e=ah
sahaja$ 7ada andangan mata lahir, dia seorang yang sangat baik kerana hukum (slam yang lahir sangat
dijaganya$ !etai di sisi +llah orang ini masih berdosa, yakni derhaka ada +llah kerana dia tidak
menjalankan syariat batin yang dierintahkan oleh +llah$ 8ihatlah sabda 4asulullah )+/:
Maksudnya: Sesungguhnya Allah *aala tidak memandang gam#aran ru(a kamu dan tidak ke(ada #angsa
kamu dan tidak ke(ada harta #enda kamu ta(i !ia memandang hati kamu dan amalan-amalan kamu.
(%i&ayat At *a#rani
Maka orang yang melanggar syariat batin ini, (mam Malik menjatuhkan hukum 'asik$ ;akni orang berdosa,
kalau mati tana taubat akan masuk #eraka tetai tidak kekal di dalam #eraka$
25 )ertasa+u* tan'a *eqah
)eseorang yang menjaga hati sahaja, seluruh atau sebahagian dari syariat batin 0amalan batin1 tetai
menolak dan meninggalkan syariat lahir semua sekali$ Katakanlah dia sangat menjagai hati dari hasad,
dendam, emarah, jahat sangka di saming menyuburkan kasih sayang, simati, ta2akal, ta2adhuk, sabar
dan lain-lain si'at mahmudah lagi$ !etai dia tidak melaksanakan rukun (slam yang lima dan lain-lain lagi$
(nilah orang yang berhakikat tetai mena'ikan syariat$ 7ada (mam Malik, orang ini dikatakan ka'ir -indi+
iaitu ka'ir se"ara tidak sedar$ &ila mati tana taubat, akan dimasukkan ke #eraka dan kekal di dalamnya$
@al,iya-u#illah.
*alam masyarakat hari ini banyak kita temui mereka yang memisahkan ajaran (slam dan beramal dengan
salah satu darinya$ +da yang bersyariat sahaja$ +da yang berhakikat saja$ &ahkan ada yang meninggalkan
kedua-duanya sekali$ 9al ini sebenarnya menyimang dari ajaran (slam$ (slam yang sebenarnya bukan
begitu$ (a mesti diamalkan serentak antara syariat dan hakikat$ &ila diamalkan, kita akan memerolehi
hasilnya iaitu makri.atullah$ )eerti sebiji buah, ada yang jadi kulit, ada isi dan ada rasa$ Mana boleh kita
isahkan-isahkan antara ketiga-tiganya$ )emuanya mesti bagus, barulah kita mengatakan buah itu
bagus$ Kalau kulit saja busuk, tentu sudah ditolak orang kerana dikatakan buah itu tidak bagus$
Kesimulannya, (slam seseorang itu hanya akan semurna kalau dia mengamalkan syariat, tare=at dan
hakikat se"ara serentak$ Maka layaklah ia digelar taslim, yakni tunduk lahir dan batin$ )iaa yang tidak
sedemikian halnya maka +llah menemelak dengan 'irman-#ya:
Maksudnya: Mereka #ercaka( dengan mulut mereka teta(i tidak se(erti dalam hati-hati mereka. (Ali
0mran: 119
%iri-"iri yang menyamai si'at orang muna'ik yang lahirnya lain, dalam hati ula lain$ Moga-moga kita diberi
hidayah dan tau'ik dari +llah )/!$ +min$
0?-sajak1: $emah Mengamalkan S!ariat )atin
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
4amai orang boleh melaksanakan syariat lahir,
boleh bersembahyang, uasa, ,akat,
naik haji, ba"a +l 3uran dan lain-lain lagi
Mengerjakan syariat batin sangat lemahnya
)eerti susah hendak sabar, ayah berkasih sayang
berat memberi maa' dan meminta maa'
tidak ada belas kasihan, tidak mudah redha
+atah lagilah rasa bertuhan, rasa rendah diri
rasa hina, rasa hamba, rasa berdosa dan bersalah
rasa bertimbang rasa dan bertolak ansur
Kerana itulah akhlak mulia tidak lahir
dari orang yang beribadah seerti bersembahyang,
uasa, naik haji, ba"a +l 3uran
berdak2ah dan berjuang
7adahal dari syariat batin itu
lahirlah akhlak yang mulia
+khlak yang mulia itulah andangan +llah
andangan 4asul dan andangan manusia
:rang yang bukan (slam masuk (slam
kerana akhlak yang mulia
yang ada ada umat (slam
bukan kerana banyak ibadahnya
:rang (slam yang lemah agamanya
akan sedar dan insa'
kerana melihat akhlak mulia orang (slam
yang bermujahadah dan bersyariat
9ari ini ayah orang hendak masuk (slam
kerana bunga diri tidak ada ada umat (slam
iaitu akhlak yang mulia
:rang (slam yang liar susah hendak diinsa'kan
kerana orang yang lahirnya beragama un
tidak ada akhlak yang mulia
&ahkan orang takut dan ben"i
dengan (slam dan umat (slam
(slam hanya tinggal kulit sahaja
(si tidak ada, enghayatannya atau rohnya kosong
hanya tinggal rangka
&angkai bernya2a
9anya tinggal bangkai dan tulang
yang masih berjalan ma"am hantu jerangkung
yang menakutkan
Menakutkan manusia
orang lari dari (slam,
kerana erbuatan umat (slam
Kerana memburukkan (slam
yang sudah tidak asli lagi
oleh enganut-enganutnya
Menjelang +sar
01 @ 07 @ 200A
0?-Sajak2: /onse' "badah
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
Konse ibadah sudah teresong
dariada makna asalnya
!ujuan ibadah terutama sembahyang
hendak menebalkan rasa kehambaan
(badah dibangunkan suaya subur rasa rendah diri,
takut, malu, rasa bertuhan, rasa lemah,
hara, rasa dia2asi, rasa dikuasai, rasa hina,
rasa dilihat, rasa didengar
+a yang telah disebutkan tadi
sebahagian si'at-si'at kehambaan
Kalau dari erbuatan ibadah
tidak lahir rasa kehambaan
&ilakah lagi seorang hamba hendak merasa
erasaan hamba di dalam ji2aB
*i masa berniaga, di masa bertani,
di masa ejabat, di masa berjalan
sudah tentu tidak mungkin daat
menajamkan rasa kehambaan
.ika ibadah tidak menyuburkan rasa kehambaan ibadah
tidak akan memberi kesan
(badah yang tidak berkesan tidak akan melahirkan
akhlak yang mulia sekaliun banyak ibadahnya
(badah yang tidak berkesan tidak akan merubah erangai
buruk keada baik
Mengaa ibadah tidak berkesanB
+da beberaa sebab di antaranya ibadah itu
tidak dihayati makna dan erbuatannya
9anya jadi latihan 'i,ikal sahaja
(badah itu dibuat dengan tujuan ahala atau 'adhilat
kerana )yurga takut #eraka
&ukan tujuan mengabdikan diri keada !uhan
sebagai seorang hamba
!idak hairanlah orang yang beribadah masih mengumat, meniu, rasuah, menghina
emarah, hasad dengki, tamak, bakhil
tidak sabar, tidak berkasih sayang,
tidak redha, tidak emaa' dan lain-lainnya
+da lagi "ara !uhan hendak merasakan hamba itu
rasa kehambaan
(aitu ujian-ujian yang berbagai-bagai
bentuk dan ragam
*i antaranya sakit, miskin, ben"ana alam
orang ben"i, harta kena "uri dan lain-lain lagi
)uaya hamba itu rasa lemahnya diri
tidak ada kuasa,
tidak mamu menolak yang diben"inya
!idak mamu menolak takdir !uhan
!erasalah !uhan itu Maha &erkuasa
Maha 9ebat yang atut ditakuti
!ai dari ujian yang berma"am-ma"am ragam
tidak melahirkan si'at hambaB MengaaB
Kerana tidak kenal !uhan, tidak kenal eranan !uhan
!idak ada ilmu tentang !uhan
tidak tahu hikmahnya erbuatan !uhan
Maka sebab itulah dariada ujian
tidak mamu bersika seorang hamba
(badah un tidak memberi kesan yang ositi'
keada eribadi
6jian un demikian juga tidak mendidik manusia
Kerana kedua-dua asek tadi sudah disalah erti
(badah dengan tujuan melahirkan rasa kehambaan
bukan untuk mendaat ahala
6jian dengan tujuan didikan dan keinsa'an
bukan untuk ke"elakaan
Menjelang +sar
14 @ 0L @ 2004
0?-Sajak.: )e3a /enal Tuhan dengan /enal S!ariat-,!a
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
!idak sama (slamnya seseorang
yang dimulai dengan mengenal !uhan
dengan yang dimulai mengenal syariat-#ya
Jolongan yang ertama
kalau bersyariat sangat dihayatinya
hingga rasa bertuhan sangat menunjangi ji2anya
9asil bersyariat lahirlah si'at-si'at kehambaan
yang begitu ketara
)eerti kasih sayang, ta2adhuk, emalu
sabar, emurah, mengutamakan orang lain
dan maa'-bermaa'an
7uak kedua mungkin ibadahnya baik
tai enghayatannya tidak ada
Mereka bersyariat, rasa bertuhan tidak ada
#atijah dariada ibadahnya
tidak lahir rasa kehambaan
&ahkan dari ibadahnya subur si'at-si'at ma,mumah
)eerti emarah, bakhil, keras hati
mementingkan diri, sombong dan riyak
)eolah-olah mereka beribadah atau bersyariat
terutus hubungannya dengan +llah
Mereka bersyariat sudah sama tara'nya
dengan ajaran ideologi
+jaran ideologi mana ada bertunjangkan iman
atau terhubung dengan +llah
&egitulah orang mengamalkan (slam
yang dimulai mengenal syariat
)edangkan !uhan tidak dierkenalkan
dengan mendalam keadanya
+kibatnya orang yang bersyariat tidak "inta
dan takut dengan !uhan
*i dalam mereka bersyariat, ada masa yang sama
kemungkaran dibuatnya
)yariat yang diamal
tidak membuahkan akhlak yang mulia
9ingga (slam yang diamalkan
tidak kelihatan indah
dan "antik di dalam kehiduan
Kerana itulah orang lain tidak minat keada (slam
+atah lagi yang bukan (slam
ingin masuk (slam jauh sekali
Kerana engamal-engamal
dan ejuang-ejuang (slam
sangat menakutkan mereka
Keindahan (slam tidak daat dilihat
di dalam kehiduan mereka
)eleas Duhur
A0 Muharam 14219
10 )aha!a Menolak "lmu Rohaniah
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
Kalau diterima tuduhan-tuduhan dari sebahagian orang yang menolak tasa2u' atau ilmu rohaniah atau ilmu
,auk, ertinya kita telah mengangga syariat (slam itu hanya mengenai kehiduan lahir semata-mata$
)eolah-olah tidak ada hubungan langsung dengan soal-soal batin seerti ersoalan hati atau roh dan
na'su$
5rtinya sama ada sedar atau tidak, kita mengakui baha2a ajaran (slam itu sama sahaja atau setara'
dengan ajaran-ajaran isme atau ajaranajaran ideologi "itaan manusia$ ;ang mana eraturan- eraturan
atau hukum-hakamnya hanya mengenai kehiduan yang lahir$ ;akni aa yang daat dinilai oleh mata lahir
semata-mata dan tidak ada hubungkait langsung dengan hati atau roh dan na'su$
Merbahaya sungguh jika kita menolak ilmu rohaniah ini$ !entu kita langsung tidak akan memedulikan soal
hati, na'su dan hal eh2alnya$ !entu kita tidak akan ambil erhatian tentang kejahatan na'su dan tidak
angga enting untuk membersihkan diri dan membuang si'at-si'at jahat tersebut$ )ekaligus bererti,
manusia tidak lagi bermujahadah untuk membaiki diri agar daat memiliki si'at-si'at mahmudah 0si'at
teruji1 dan menumaskan si'at-si'at ma,mumah 0si'at terkeji1$
6ntuk menghuraikan lebih tererin"i lagi kita ba2akan beberaa "ontoh$ 6mamanya, seleas memiliki
a=idah, mereka "uku hanya sekadar memraktikkan 4ukun (slam yang lima$ &oleh jadi mereka suka juga
menambah ibadah-ibadah sunat yang lain$ !etai di 2aktu itu mereka tidak akan memersoalkan lagi
tentang soal khusyuk atau tidak, ikhlas atau tidak, riyak dan ujub atau tidak, megah dan sombong atau
tidak$ Mereka tidak akan ambil berat aakah mereka berbuat kerana nama dan kemasyhuran atau tidak$
+akah ada udang di sebalik batu dan sebagainya dalam mereka mengajar, belajar, berdak2ah, berjuang,
berkorban, memimin, menutu aurat dan lain-lain lagi$ /alhal inilah erkara yang aling enting yang
mesti dijaga$
&egitu juga kalau dia meninggalkan yang haram, dia tidak akan ambil kira yang batin$ +a sebab
ditinggalkannyaB +dakah kerana takut ditangka atau kerana takutkan +llahB !akut susah atau takutkan
+llah$ !akut malu atau takutkan +llah$ !akut dihina orang atau takutkan +llah$ ;ang enting ada mereka,
"ukulah erintah buat atau erintah tinggal itu ditaati sesuai dengan syariat$ )oal-soal hati di 2aktu itu
tidak usah diambil kira sangat$ 7eranan hati usah diambil kira lagi$ *i 2aktu dia bertindak itu, kerana atau
mengaa hati itu mendorong bertindak begitu, tidak diambil kira$ ;ang enting ianya sesuai dengan syariat
lahir, itu sudah "uku baginya$
Kalau diibaratkan orang membeli buah, dibelinya kerana memertahankan keelokan kulitnya sahaja tana
memikirkan soal isinya$ +akah begitu tindakan kita ada realitinya bila kita membeli buahB !entu tidak<
Malanglah kalau kita menerima andangan ini$ ;akni 'ikir kulit sahaja, tana memikirkan isinya$ (ni bererti
kita menolak sabda 4asulullah dalam 9adisnya:
1$ Maksudnya: H)esungguhnya +llah !aala tidak memandang gambaran rua kamu dan tidak keada
bangsa kamu dan tidak keada harta benda kamu tai *ia memandang hati kamu dan amalan-
amalan kamu$I 04i2ayat +t !abrani1
2$ Maksudnya: H)esungguhnya dalam jasad ada seketul daging$ Kalau baik daging itu maka baiklah
seluruh jasadnya$ .ika ia rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya$ Maka ketahuilah, itulah dia hati$I
04i2ayat &ukhari dan Muslim1
.uga ia menolak sebahagian dariada ayat-ayat +l 3uran$
1$ -irman +llah: Maksudnya: Sesungguhnya ha&a na.su sangat menga)ak ke(ada ke)ahatan.
(Ausu.: 47
2$ -irman-#ya lagi: Maksudnya: Sesungguhnya menda(at kemenanganlah orang-orang yang
mem#ersihkannya dan menda(at kece&alah orang yang mengotorinya. (Asy Syams: 9-10
)eterusnya orang yang menolak ilmu rohaniah, mereka akan mena'ikan adanya ilmu laduni, ilham, kasya.,
'irasat, kedatangan hati. 0 1 dan ertolongan ghaib$ )edangkan erkara-erkara yang disebut tadi, selain
dariada ada disebutkan dengan ilmiahnya di dalam +l 3uran dan 9adis, ia juga telah menjadi
engalaman orang-orang soleh ,aman dahulu seertimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab muktabar$
&egitulah 2ahyu +llah dan sabda 4asul-#ya serta hujah sejarah yang ada disebut di dalam kitab, yang
menguatkan lagi hujah saya baha2a soal-soal roh atau hati dan na'su ini mesti diambil kira$
Kesimulannya, endaat-endaat ulama yang menolak ilmu rohaniah ini sudah a2al-a2al lagi tertolak$
10-sajak1: Tujuan "badah Menda'at Tuhan
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
!ujuan ibadah 'ardhu dan sunat
hendak mendaatkan !uhan
*ari ibadah hendak menyuburkan
takut dan "intakan !uhan
*ari situ akan sentiasa hidu rasa bertuhan ini
di dalam ji2a, di dalam kehiduan
*i mana ergi teringat-ingatkan sahaja !uhan
di dalam ji2a
4asa bertuhan itulah ji2a memunyai kekuatan
Kekuatan ji2a itulah yang dikatakan jati diri
ada hamba !uhan
(a menjadi baju besi rohani dan makna2i
agar erkara yang negati' ada andangan, endengaran
dan 'ikiran di dalam kehiduan
.i2a tidak dirosakkan
.i2a yang tidak dirosakkan oleh keadaan kehiduan
tidak merosakkan akhlak insan
+khlak yang mulia itu ia adalah hiburan
9ibur-menghiburkan sesama insan
atau sesama hamba !uhan
+da orang beribadah, ia daatkan dirinya sendiri
*ia rasa senang dengan ibadahnya
dan rasa selamat kerana ibadahnya
*ia un merasa dirinya orang baik
dan namak orang lain jelek
*ia rasa mendaat ahala
dan merasakan dia orang luar biasa
Megah un datang dengan ibadahnya
)ombong tiba kerana ibadahnya
14A
)+.+K
4uanya ada orang beribadah,
ibadahnya sudah teresong
!ujuan ibadah untuk mendaat !uhan,
takutkan !uhan, "intakan-#ya
hingga rasa bertuhan subur di dalam ji2a
)ide e''e"tnya rasa hambanya un subur di ji2a
4asa hina, rasa malu, rasa lemah,
rasa hara keada !uhannya
!ai dia daatkan dirinya sendiri,
dia rasa bangga daat ahala
(badahnya menghilangkan rasa bertuhannya
ibadahnya merasakan dia bangga
Maka dia tertiu dengan ibadahnya
&ahkan dia tidak terasa lagi berdosa
&egitulah orang yang beribadah
jahil tentang !uhannya
.ahil memahami konse ibadah
Maka ibadahnya menjadi bala keadanya
:rang beribadah beginilah yang masuk #eraka
bukan ke )yurga
/alFiya,ubillah
:rang beribadah tara' itulah
banyak terjadi di akhir ,aman
Kerana itulah ahli ibadah di ,aman ini
tidak ada kesannya di dalam kehiduan
Menjelang Maghrib
1A @ 0M @ 2004
10-sajak2: Serius dengan Tuhan
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
+da orang setelah dia daat menunaikan yang 'ardhu
dan yang sunat se"ara lahir
*aat ula meninggalkan maksiat se"ara lahir
di dalam kehiduannya
*ia merasakan baha2a dia telah serius
dengan !uhan
*ia sebenarnya belum serius
dengan !uhan 7en"itanya
:rang yang serius dengan !uhan disertakan sekali
sentiasa takut dengan-#ya
9atinya sentiasa bergelombang
dengan kebimbangan
)etia kali seleas mengerjakan ibadah
9atinya rasa kesal kerana dirasakan
ibadahnya tidak semurna
*ia un memohon amun keada !uhan
8ebih-lebih lagi sekali-sekala terbuat dosa
+duh, ji2anya sangat derita
Kerana terbuat dosa dia un bersedekah
+tau berkhidmat keada ibu atau guru
atau ka2an-ka2annya
+tau memba"a +l 3uran atau dia ber,ikir
+tau bersela2at sekian-sekian banyaknya
untuk ibu baa atau gurunya
.ika amalan kebiasaannya tertinggal dia gelisah
*ia mesti bayar
umamanya menghadiahkan -atihah
+tau sela2at dan lain-lain lagi keada gurunya
+tau hari itu dia bersedekah atau berkhidmat
dengan manusia
-ikirannya sentiasa ke hadaan
+a lagilah kebaikan yang hendak di"etuskan
Kalau dia masbuk sahaja dengan imam
145
)+.+K
9atinya tidak tenang ada hari itu
6ntuk memujuk hatinya
dia akan bayar dengan sedekah
+tau sembahyang sunat atau khidmat
dan mendoakan gurunya
Kalau dia hendak membuat kerja yang besar
atau aa-aa hajat
*ia mesti mengadu dengan !uhan terlebih dahulu
(a akan berta2asul dengan gurunya
)etia kali dia membuat kejahatan
*ia akan tutu dengan membuat kebaikan
*i saming hatinya sedih dan terseksa
*ia tidak boleh mendengar ada orang yang susah
9atinya gelisah dan dia mesti berusaha menolongnya
Kalau dia bersalah "eat-"eat memohon maa'
*an memberi maa'
*i atas kesalahan orang keadanya
&egitulah orang yang serius dengan !uhan
Menjelang Maghrib
14 @ 12 @ 1CCC
00L 4amadhan 142091
10-sajak.: Sudahkah /enal Diri@
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
)udahkah engkau kenal diri engkauB
Mengenal se"ara makna2i dan rohani
Kerana mengenal diri se"ara 'i,ikal
mungkin mudah dan senang
*aatkah engkau kesan
ilmu yang engkau miliki itu
sejauh mana nilainya mengikut !uhan
)udahkah engkau daat memba"a
ilmu yang engkau miliki itu sejauh mana
memberi man'aat keada agama dan dunia
+a engkau rasa dengan ilmu engkauB
5ngkau berbanggakah atau bersyukur
dan merendah diriB
8ebih-lebih lagi engkau kenalkah
ji2a atau hati engkauB
5ngkau daat kesankah ji2a engkau
tentang ma,mumah dan mahmudahnya
&olehkah engkau menilai
aakah yang engkau lintaskan
di dalam hati engkauB
Kebesaran aa yang engkau rasa
di dalam ji2a engkauB
+a engkau rasa bila berbagai-bagai erubahan
yang engkau lihat dan rasa
Kalau engkau tidak erasan ini semua
+tau ia berlalu begitu sahaja,
engkau belum kenal diri engkau
.ika diri engkau tidak kenal,
lebih-lebih lagi diri guru engkau
sudah asti engkau tidak kenalB<
Kalau guru engkau sendiri engkau tidak kenal
/ah, lebih-lebih lagi !uhan engkau
belum engkau kenal lagi
:leh itu mengaa engkau membesarkan diri
tidak mahu diimin lagiB
*iri engkau sendiri un engkau belum kenalB
5ngkau mahu berjalan sendiri tana iminanB
8ebih-lebih lagi engkau ada "ita-"ita
hendak imin orang lainB
.angan< .angan< #anti engkau akan sesat
dan menyesatkan orang lain
#ilailah diri engkau<
5ngkau atut jadi engikut
atau menjadi emiminB
Kalau engkau hendak jadi emimin,
engkau mesti kenal sungguh diri engkau
.ika tidak bagaimana engkau
hendak kenal diri orang lain
Menjelang Maghrib
14 @ 12 @ 1CCC
00L 4amadhan 142091
11 Menga'a Pentingn!a Menjaga Roh@
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
8a,imnya manusia sangat memberi erhatian dan menga2asi kesihatan 'i,ikal$ 7enga2asan dibuat
dengan seribu satu ma"am "ara$ +abila mengalami sakit atau sebarang gangguan, biasanya tana
lengah lagi manusia akan segera menemui doktor$ +ndainya tidak berkesan dariada ra2atan biasa,
berindah ula ke doktor atau ra2atan akar$
+nehnya, tidak demikian sika manusia dalam menghadai enyakit hati atau rohani$ )ama ada manusia
mengambil sika terus tidak eduli langsung atau mereka memandang remeh terhada ersoalan hati atau
roh$ 7adahal kesan dan akibat dariada enyakit hati atau roh bukan sahaja men"etuskan berbagai
kejahatan dan kemungkaran malah akan diseksa di #eraka +llah )/! di +khirat kelak, &al,iya-u#illah.
Marilah sama-sama kita lihat mengaa terlalu entingnya menjaga hati atau roh yang di antaranya seerti
berikut:
1$ Kerana roh itu kekal atau dikekalkan, tidak seerti 'i,ikal 0jasad lahir1, ia binasa$ *i +khirat kelak,
roh itu akan diberi jasad baru$
2$ 4oh itulah yang akan menerima atau merasa nikmat atau a,ab bersama jasad barunya di +khirat
kelak$
A$ (a adalah 2adah rebutan antara malaikat dan syaitan yang mana sama-sama ingin mengisi$
Malaikat dengan iman, syaitan dengan keku'uran atau malaikat dengan keyakinan, syaitan dengan
keraguan$
4$ (a adalah temat jatuhnya ilham atau ilmu laduni 0daat ilmu tana belajar1, ia meruakan &ah#iah
0anugerah1 dariada +llah$ +kal temat ilmu na-ali 0ilmu yang dielajari1$
5$ 4oh kalau ia bersih, +llah beri ia rasa yang teat atau 'irasat$
L$ 4oh kalau ia terlalu bersih, matanya lebih tajam dari mata lahir atau mata keala, sebahagian
erkara yang ghaib +llah erlihatkan keadanya$ (tulah yang dikatakan mukasya.atul +ulu#$
7$ 4oh atau hati adalah raja dalam diri$ Kalau hati itu baik, ia akan arahkan tentera-tenteranya iaitu
anggota lahir atau ja2arih keada kebaikan$ Kalau ia jahat, ia akan arah tenteranya membuat
kejahatan$
M$ Kerana ia boleh menerima si'at-si'at mahmudah yang dikehendaki dan juga boleh menerima si'at-
si'at ma,mumah yang diben"i dan dikeji yang sayugianya hendaklah dibuang atau dijauhi$
C$ (a adalah meruakan temat merasa iaitu susah atau senang, bahagia atau duka"ita, rasa semit
atau rasa laang, rasa keluh-kesah atau tenang, rasa ke"e2a atau "eria, rasa utus asa atau
haraan yang "erah, rasa ben"i atau suka, rasa ragu atau er"aya, rasa esimis atau otimis, rasa
rindu atau simati$
10$ )ika jasad lahir atau tingkah laku adalah an"aran dari hati atau roh sama ada baik atauun
buruk$
11$ 9ati temat englihatan dan nilaian !uhan manakala jasad lahir temat andangan makhluk$
12$ 9idayah yang lahir, ia adalah un"a dari yang batin atau roh atau hati$
1A$ )i'at mahmudah yang aling teruji ialah ikhlas, enentu segala amalan seseorang itu diterima
atau ditolak ialah bertaak ada roh atau hati, malaikat un tidak tahu, hanya +llah yang
mengetahui$
14$ )eseorang yang membuat kebaikan, orang tidak kata baik tangannya, kakinya, tai orang berkata
baik hatinya$
15$ Ketahanan yang lahir adalah berun"a dariada ketahanan yang baik yakni roh atau hati$
1L$ )egala erubahan yang lahir ini berun"a dariada erubahan yang batin yakni roh atau hatinya$
17$ 7enyakit roh atau hati memba2a ke #eraka, enyakit lahir memba2a ke )yurga 0segala
kesusahan dan kesakitan lahiriah meruakan ki'arah dosa1$
1M$ 7enyakit lahir 2alau bagaimana teruk sekaliun, ia hanya merosakkan badan, tai enyakit roh
atau hati menghan"urkan aa yang ada di dunia ini$
1C$ 7enyakit badan kalau sudah teruk sangat, memba2a mati badan, tai enyakit roh atau hati
memba2a matinya iman dan (slam$
20$ 7enyakit badan sakitnya tidak kekal, tai enyakit roh atau hati seksanya kekal abadi$
21$ 7enyakit lahir hanya manusia yang ben"i, tai enyakit batin +llah ben"i$
22$ 7enyakit lahir menguruskan badan, tai enyakit batin menguruskan iman$
2A$ *i dalam tidur, adakalanya mendaat alamat di dalam mimi sama ada se"ara jelas atau ibarat$ (a
dierlihatkan keada roh, bukan keada mata kasar$
24$ 4asulullah )+/ menyuruh takut dengan andangan mata hati atau andangan roh$ +llah tidak
mengatakan agar takut keada andangan mata kasar$
Maksudnya: *akutilah .irasat orang mukmin" kerana ia melihat dengan cahaya Allah. (%i&ayat At
*armi-i
25$ 7enyakit lahir tidak diandang hina oleh (slam, tai enyakit batin diandang hina$
2L$ 7enyakit lahir tidak samai hilang keer"ayaan orang, tai enyakit batin samai menghilangkan
keer"ayaan orang$
27$ 7enyakit lahir tidak memba2a ermusuhan, ere"ahan dan eerangan, tai enyakit batin
memba2a ergaduhan, ere"ahan dan eerangan$
2M$ 4oh boleh mengembara tana jasad dan daat melihat erkara- erkara yang ajaib dengan i,in
+llah$
2C$ )eleas mati, roh boleh balik ke dunia dan daat melihat keluarganya, tidak seerti jasad$
A0$ 7enyakit lahir orang simati, enyakit batin orang tidak simati$
:leh kerana entingnya hati dan roh, maka ia hendaklah dijaga sungguh-sungguh iaitu:
1$ /ajib kita memberi makanan yang "uku$ Makanannya ialah sembahyang, ,ikrullah, memba"a +l
3uran, tasbih, tahmid, sela2at, melihat kebesaran-#ya melalui emandangan dan mengingati
mati$
2$ Memberi ia akaian iaitu dengan si'at-si'at ta=2a$
A$ .auhkan dari sebarang enyakit seerti marah, bakhil, endendam, sombong, riyak, ujub dan
sebagainya$
4$ Muhasabah terhadanya selalu$
5$ )anggu bermujahadah, membersihkan dan memberi ia makan serta akaian
11-sajak1:Mengenal ati dan /eajaibann!a
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
9ati daging adalah sarang atau rumah
bagi hati nurani
9ati nurani boleh juga dianggil hati batin
9ati daging adalah bersi'at lahir
(a meruakan kajian ara doktor erubatan
9ati nurani yang boleh juga dianggil roh
(a adalah meruakan bahan kajian
ara doktor kerohanian
)eerti ara rasul, nabi-nabi, ara 2ali
dan ulama-ulama su'i
7erbahasan kita di sini adalah hati nurani atau roh
Kerana ia menjadi andangan !uhan
+akah seseorang itu taat atau derhaka
(a meruakan enentu
+akah seseorang itu ke )yurga atau ke #eraka
(a diangga raja di dalam diri manusia
&aik raja diri maka baiklah seluruh anggota
.ika raja itu jahat maka jahatlah seluruh anggota
Kalau ia bersih dariada segala godaan ma,mumah
Mendaat kemenanganlah manusia
)ekiranya ia digoda oleh ma,mumah
Jagal dan ke"e2alah yang emunya diri
)ungguh ajaib hati di segi si'atnya
dan rohaninya serta eranannya
7enuh rahsia, enuh misteri,
jarang manusia daat menyelaminya
(a meruakan kha,anah ilmu
dan hikmah yang tersiman
;ang datang dariada saluran-saluran ja2arih insan
)eerti mata, telinga, tangan
dan lain-lain anggota badan
Marilah seterusnya kita mengenal hati nurani
*engan "ara kita membuat erumamaan-erumamaan
dan ibarat-ibarat
)ebagai endekatan-endekatan
untuk mudah kita 'aham
9ati ibarat erigi atau kolam yang amat jernih
*ia akan terus jernih jika dijaga
&ahkan akan bertambah jernih
jika dimasukkan ta2as di dalamnya
&adan menjadi sihat dan segar
jika diminum dan dibuat mandi
!ai ia akan menjadi kotor atau keruh
kalau dibiarkan masuk benda-benda
yang mengotorkannya
+kan mendatangkan enyakit jika digunakan
9ati ibarat tanah yang subur
jika digemburkan bertambah subur
&oleh menumbuhkan berbagai-bagai jenis tanaman
yang memberi 'aedah
.ika ia menjadi kemarau dan gersang
!iada kehiduan yang boleh hidu
;ang tiada memberi aa-aa 'aedah
keada makhluk !uhan
Menjelang tidur
05 @ 10 @ 2000
11-sajak2: ati Sebagai =adah
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
!uhan menganugerahkan keada engkau
hati atau ji2a sebagai 2adah
(a adalah anggota yang aling enting
dalam diri manusia
!ai malang, atau sungguh sayang
5ngkau tidak jadikan 2adah
menerima hidayah
/adah engkau tidak un engkau isi
dengan kasih sayang
9ati sebagai 2adah
engkau tidak isi rasa bertuhan
.i2a engkau sebagai 2adah
tidak engkau isi rasa kehambaan
/adah engkau, engkau kosongkan
dariada timbangrasa
dan erikemanusiaan
5ngkau kosongkan 2adah engkau
dariada erasaan-erasaan yang mulia
!ai aa yang engkau isikanB
5ngkau isikan dengan ra"un-ra"un ma,mumah
yang merosakkan manusia
&ahkan yang menghan"urkan dunia
9ati engkau tidak engkau jadikan "ermin
melihat kebenaran
5ngkau butakan hati engkau
9ingga tidak ada lagi rasa bertuhan
)etidak-tidaknya engkau merabunkan
9ingga engkau ragu dengan kebenaran
)ayang, hati atau ji2a yang aling berharga
;ang menentukan engkau manusia
yang ada kemanusiaan
!ai engkau abaikan
!ai yang engkau urus sangat
dan engkau belai
+nggota lahir engkau, ja2arih engkau
+nggota yang akan dimakan ulat dan binasa
+nggota yang kekal abadi
yang akan diersoalkan
engkau abai dan biarkan
7adahal hati temat andangan !uhan
8eas eksedisi
01 @ 10 @ 1CCC
12 -ara Memim'in ati
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
9ati mesti diimin agar ia menjadi bersih atau baik$ Kerana membersihkan hati adalah 2ajib$ &ila ia
bersih, akan membersihkan seluruh kehiduan lahirnya$ *i antara "ara-"ara memimin hati ialah:
Pertama:
+da ilmu tentang hati atau roh$ !ujuannya untuk mengenal si'at-si'at hati yang ositi' dan yang negati'$
Kalau tidak ada ilmu tentangnya, si'at-si'at ma,mumah tidak akan daat dikesan$ +alagi untuk
ditumaskan$ &egitu juga dengan si'at-si'at mahmudahnya tidak akan daat dikesan untuk disuburkan$
/edua:
7erlu latihan-latihan raktikal melalui:
1$ Mujahadatunna'si
2$ (sti=amah
A$ !a'akur
4$ &ergaul dengan orang yang baik-baik
5$ 7iminan mursyid
A5 M#8AADAT#,,A4S"
Mujahadatun na'si itu, di antara "aranya ialah dengan menemuh tiga eringkat iaitu:
1$ *akhalli 0 1 - mengosongkan, membuang atau menyu"ikan dariada si'at-si'at yang keji$
2$ *ahalli 0 1 - mengisi atau menghiasi dengan si'at-si'at teruji$
A$ *a)alli 0 1 - terasa kebesaran dan kehebatan +llah atau sentiasa rasa bertuhan$
7ada ketiga-tiga eringkat ini hendaklah dilakukan dengan mengadakan latihan yang dinamakan
riadatunna.si0 1$ ;akni latihan mela2an atau memerangi semua kehendak-kehendak hati yang jahat, yang
didorong oleh ha2a na'su$ %ara memeranginya ialah melalui latihan-latihan menolak kemahuan jahat yang
ditimbulkan oleh na'su$ 8angkah-langkahnya adalah seerti berikut:
15 TA/A$$"
*i eringkat takhalli, kita mesti mela2an dan membuang dengan memaksa terus-menerus semua
kehendak-kehendak na'su yang rendah 0jahat1 dan dilarang oleh +llah$ )elagi kita tidak memaksa diri
untuk memben"i, memusuhi dan membuangnya jauh-jauh se"ara terus-menerus dari diri kita, selagi itulah
na'su jahat akan sentiasa menguasai dan memerhambakan kita$ 4asulullah )+/ bersabda:
Maksudnya: Se)ahat-)ahat musuh engkau ialah na.su engkau yang terletak di antara dua lam#ung
engkau. (%i&ayat Al Baiha+i
Kerana kejahatannya itu, telah ramai manusia yang ditiu dan dierdayakan untuk tunduk dan bertuhankan
ha2a na'su$ (ni ada di"eritakan oleh +llah dengan 'irman-#ya:
Maksudnya: A(akah engkau tidak (erhatikan orangorang yang mengam#il ha&a na.su men)adi *uhan"
lalu dia di#iarkan sesat oleh Allah #erdasarkan ilmu-'ya. (Al =asiyah: 67
+abila na'su jahat itu dibiarkan menguasai hati, iman tidak akan ada tematnya$ &ila iman tidak ada,
manusia bukan lagi menyembah +llah, !uhan yang sebenarnya tetai dia akan menyembah ha2a na'su$
:leh itu usaha mela2an ha2a na'su janganlah diermudah-mudah dan diangga ringan$ (a adalah satu
jihad yang besar$ (ngatlah sabda 4asulullah )+/ ada )ahabat- )ahabat ketika baginda berangkat ulang
dari satu medan eerangan:
Maksudnya: $ita #aru #alik dari satu (e(erangan yang kecil untuk memasuki (e(erangan yang #esar.
Bila (ara Saha#at #ertanya: 5e(erangan a(akah itu; Baginda #erkata: 5e(erangan mela&an na.su.
(%i&ayat Al Baiha+i
Mela2an ha2a na'su sangatlah susah$ &arangkali kalau na'su itu ada di luar jasad kita dan boleh ula
diegang, senanglah kita i"it dan membunuhnya samai mati$ !etai na'su kita itu ada dalam diri kita,
mengalir bersama aliran darah, menguasai seluruh tubuh kita$ &ahkan ia menjadi sebahagian dariada
jasad kita iaitu tubuh yang halus 0jismul-lati'1$ Kerana itu, tana kesedaran, kemahuan dan aksaan yang
sungguh-sungguh, kita asti dikalahkannya, kemudian ia eralatkan semahu-mahunya$ 6ntuk lebih jelas,
biar saya senaraikan eringkat-eringkat na'su manusia$ )eertimana iman itu sendiri
bereringkateringkat, begitu juga na'su$ )eseorang yang daat mengalahkan na'sunya akan meningkat
ke tara' na'su yang lebih baik$ &egitulah seterusnya sehingga na'su manusia itu benar-benar daat
ditundukkan keada erintah +llah$
&erikut ialah eringkat-eringkat na'su yang saya senaraikan mengikut aturan tingkatannya:
1$ #a'su ammarah
2$ #a'su la22amah
A$ #a'su mulhamah
4$ #a'su mutmainnah
5$ #a'su radhiah
L$ #a'su mardhiah
7$ #a'su kamilah
:rang yang imannya di tara' iman ilmu, na'sunya berada di tara' yang kedua iaitu na'su la&&amah$ Kita
mesti berjuang mela2an na'su itu hingga ia mahu tunduk seenuhnya ada erintah +llah iaitu aling
minima, na'su mutmainnah$ #a'su mutmainnah ada ada orang yang memiliki iman ayan$ *i eringkat
inilah sahaja kita akan daat menyelamatkan diri dariada seksaan #eraka$ (ni dinyatakan sendiri oleh
+llah )/! dengan 'irman-#ya:
Maksudnya: 2ai )i&a yang tenang (na.su mutmainnah" kem#alilah (ada *uhanmu dengan hati yang (uas
lagi diredhai-'ya. Maka masuklah ke dalam )emaah ham#aham#a- $u. !an masuklah ke dalam Syurga-
$u. (Al ?a)r: 69-70
*i sini saya eranjangkan lagi, bagaimana mahu membersihkan si'at-si'at ma,mumah yang melekat ada
hati itu$ )i'at-si'at ma,mumah yang melekat ada hati seertilah daki yang melekat di badan$ Kalau kita
malas menggosoknya, akan bertambah menebal dan kuatlah ia bertaak di badan$ )ebaliknya kalau kita
rajin meneliti dan menggosoknya, maka akan bersihlah badan$ &egitulah ma,mumah 0daki1 hati$ .ika kita
rajin meneliti dan membersihkannya, maka bersihlah hati itu, malah ia ber"ahaya$
&agaimanakah "ara membuang si'at-si'at ma,mumah dari hatiB !entulah tidak sesenang membuang daki
di badan$ (a memerlukan latihan ji2a yang sungguh-sungguh, didikan yang berterusan dan tunjuk ajar yang
berkesan dari guru mursyid$ ;akni guru yang daat memba"a dan menyelami hati muridnya sehingga dia
tahu aakah kekurangan dan kelebihan muridnya itu$ Malangnya di akhir ,aman ini kita ketiadaan guru
mursyid$ (ni dinyatakan sendiri oleh baginda 4asulullah baha2a di akhir ,aman yang banyak adalah
mubaligh tetai sukar men"ari guru mursyid$
#asib kita hari ini umama anak ayam kehilangan ibu$ !iada yang akan memandu kita melalui jalan
kebaikan yang ingin kita temuhi$ Meraba-rabalah kita$ !etai bagi orang yang memunyai kea,aman yang
kuat untuk membersihkan ji2anya, dia tidak akan ke"e2a hanya kerana tiada orang yang boleh mendidik
dan memiminnya$ (a akan sanggu berusaha sendiri demi kesemurnaan diri dan hidunya, sekadar
yang termamu$ 6ntuk jelasnya saya buat beberaa "ontoh, "ara membersihkan hati yang jahat ini:
-ontoh 1: Rasa )akhil
&iasanya na'su mendorong kita bersi'at bakhil$ )edangkan bakhil itu dikeji dan diben"i oleh +llah$ Kerana
+llah mahu kita jadi emurah$ *alam sebuah 9adis, 4asulullah )+/ bersabda:
Maksudnya: Si (emurah yang )ahil le#ih dicintai Allah dari(ada ahli i#adah yang #akhil. (%i&ayat Al
$hati#
:leh itu kita mesti mela2an kemahuan na'su itu$ 7aksalah hati memberi atau menderma selalu,
terutamanya 2aktu rasa bakhil itu menguasai diri$ ;ang aling baik, 2aktu duit tinggal sedikit, 2aktu itulah
kita latih berkorban kerana 2aktu itulah na'su rasa aling ter"abar$ (tulah 2aktu yang sebaik-baiknya untuk
menundukkan na'su$ )edangkan 2aktu kita kaya, 'ungsi menderma tidaklah sebagai riadah mela2an
na'su tetai erbuatan itu sekadar daat ahala$
Katakanlah kita sedar baha2a ada diri kita ada si'at bakhil$ Kita un tahu baha2a +llah tidak suka ada
orang yang bakhil$ Kerana itu kita bera,am untuk mengikis si'at yang terkutuk itu$ Maka kita erlu "uba
membiasakan dan membanyakkan sedekah, memberi hadiah dan lain-lain amalan yang berua emberian
hak kita keada orang lain$ +gar si'at emurah menjadi subur dan sebati seterusnya menjadi tabiat kita$
)ebagai endorongnya, kita hendaklah selalu memba"a 'irman-'irman +llah dan 9adis- 9adis yang banyak
menganjurkan kita berkorban$ *i sini dietik beberaa ayat +l 3uran dan 9adis untuk menunjukkan +llah
dan 4asul-#ya sangat menganjurkan si'at emurah itu$
-irman +llah )/!:
Maksudnya: Berimanlah kamu ke(ada Allah dan %asul- 'ya dan na.kahkan se#ahagian dari hartamu
yang Allah telah men)adikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang #eriman di antara kamu dan
mena.kahkan se#ahagian dari hartamu" mem(erolehi (ahala yang #esar. (Al 2adid: 9
Maksudnya: Sia(akah yang mahu memin)amkan ke(ada Allah (in)aman yang #aik" maka Allah akan
meli(at gandakan (#alasan (in)aman itu untuknya dan dia akan mem(erolehi (ahala yang #anyak. (Al
2adid: 11
&ersabda 4asulullah )+/:
Maksudnya: Brang yang mem#antu (erem(uan )anda dan orang miskin" samalah se(erti #er)ihad di )alan
Allah dan se(erti #ersolat malam tan(a letih" dan se(erti #er(uasa siang hari tan(a #er#uka. (%i&ayat
Bukhari
)ebenarnya si'at bakhil bukan sahaja ada ada orang kaya dan berharta bahkan orang miskin un tidak
mustahil dihinggai enyakit ini$ Kerana itu dalam (slam bukan sahaja sedekah itu boleh dilakukan dengan
harta benda tetai boleh juga dilakukan dengan "ara yang lain$ %ara-"ara ini daat mendidik akhlak mulia
bagi semua orang, memberi eluang ada orang miskin mengikis si'at bakhil selain turut mendaat ahala
sedekah$
+llah )/! ber'irman:
Maksudnya: H7erkataan yang baik dan emberian maa', lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan
sesuatu yang menyakitkan 0erasaan enerima1$ +llah Maha Kaya lagi Maha 7enyantun$I 0+l &a=arah:
2LA1
4asulullah )+/ ernah memberikan garis-garis anduan berikut dalam satu ri2ayat 9adisnya:
Maksudnya: Segala (er#uatan yang #aik itu sedekah. (%i&ayat Ahmad dan Bukhari dari =a#ir
Maksudnya: Senyuman ke(ada saudaramu itu adalah sedekah. (Masha#i Assunah
Maksudnya: Aku kha#arkan ke(adamu" yang le#ih tinggi dari dar)at (uasa" sem#ahyang dan sedekah.
$ha#arkanlah" kata Saha#at-Saha#at. Mendamaikan dua golongan yang #ergaduh itu sedekah.
(%i&ayat Ahmad dari A#i !ardak
*engan menggunakan anduan-anduan di atas, orang yang menyedari ada adanya si'at bakhil,
bolehlah "uba melatih diri untuk mengubatnya$ &ila ada saja eluang untuk sedekah dan sebagainya,
jangan dibiar begitu sahaja$ 7aksalah hati untuk mengeluarkan harta atau bertindak memberi kebaikan
keada orang lain dengan berma"am-ma"am "ara itu$
*i 2aktu rasa bakhil itu terasa kuat bergantung di hati, 2aktu itulah erla2anan mesti dihebatkan$
Keluarkan aa-aa yang disayangi itu dengan segera dan sebanyak-banyaknya$ 8atihan ini akan jadi lebih
berkesan kalau kita sanggu mengeluarkan harta itu semasa kita sendiri kekurangan$ Katakanlah kita
didatangi oleh eminta derma di 2aktu kita hanya ada 4M5 di oket$ /aktu itu, aksakan hati suaya
mengeluarkan searuh yang ada$ !entulah hati rasa berat tetai keluarkanlah juga$ (nsya-+llah, kalau ini
dibuat dan sanggu kita buat selalu, kita akan jadi seorang yang emurah dan rasa bakhil akan lenya
terus dari hati kita$ Katakanlah kita ada duit 4M10,000 tetai yang kita dermakan hanya 4M10 sahaja,
tentu tidak akan berkesan aa-aa di hati kita$ *i 2aktu duit sedikit, rasa bakhil sangat kuat maka 2aktu itu
kita akan rasa berat untuk menderma$ Ketika itulah kita erlu la2an si'at bakhil itu$ (tulah yang dikatakan
latihan$ (tulah "aranya untuk suburkan si'at-si'at emurah$
-ontoh 2: Si*at Takabur
)i'at takabur 0sombong1 adalah ma,mumah yang 2ajib sangat dikikis segera$ Kalau tidak ia akan menutu
semua jalan-jalan kebaikan yang mungkin dibuat oleh seseorang itu$ 9amir semua dari kita ada si'at ego
atau sombong ini$ 6ntuk membuangnya, amat susah sekali$ (mam Jha,ali ada berkata baha2a si'at ego
itu hamir-hamir mustahil daat dibuang semuanya dari ji2a manusia$ +da ulama su'i berkata, setelah
melakukan latihan mela2an ha2a na'su, si'at ma,mumah yang aling akhir sekali keluar dari dirinya ialah
kibir, sombong atau ego$
&agaimanaun kita erlu berusaha untuk mengurangkannya$ Kita mesti "uba merendah diri dengan
memaksa hati untuk merasa dan mengakui kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia biasa$ *alam
erselisihan endaat atau ergaduhan kita dengan orang lain misalnya, "uba rasakan kesilaan itu di
ihak kita$ +tau aling tidak, akuilah baha2a kita juga turut bersalah$ &ukankah ada eatah mengatakan,
H&erteuk sebelah tangan masakan berbunyi$I
Kalau kita mamu dan berani mengakui kesalahan, akan mamu ulalah kita meminta maa'$ 9anya
dengan meminta maa' sahaja dosa kita sesama manusia akan terhaus$ :leh itu erlu sangatlah kita
melatih diri untuk mela2an si'at sombong atau takabur itu$
8atihan yang lebih berkesan lagi ialah kita biasakan diri tinggal bersama dengan orang-orang yang
diandang rendah oleh masyarakat$ :rang-orang susah, eminta sedekah, orang "a"at dan siaa sahaja
yang setara', kita damingi dan gauli$ *uduk, ber"aka-"aka, minum dan tidur baring bersama mereka
hingga kita rasa sama seerti mereka$ /aktu itu ji2a ego kita akan berasa kesal, terhina dan terseksa
sekali kerana kita merasakan orang lain semua mengejek dan merendah-rendahkan kita$ &iarkan$ &isikkan
di hati, HMemang a2ak ini asalnya miskin dan hina$ &erasal dari tanah dan akan menjadi tanah$ *atang ke
dunia dulu tana seurat benang dan sesen 2ang$I
Kalaulah amalan ini dibiasakan, insya-+llah si'at ego itu sedikit demi sedikit akan daat kita buang dari hati
kita$ +lah bisa tegal biasa dan yakinlah ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya$ *an ingatlah selalu
'irman +llah:
Maksudnya: !an )anganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana som#ong dan )anganlah
kamu #er)alan di muka #umi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka seseorang yang som#ong
lagi mem#angga diri. (Cu+man: 13
+llah ber'irman lagi:
Maksudnya: 2ai orang-orang yang #eriman" )anganlah satu golongan menghina golongan yang lain
kerana #oleh )adi mereka yang dihina le#ih #aik dari mereka yang menghina. !an )angan (ula &anita
(menghina &anita-&anita lain kerana #oleh )adi &anita yang dihina le#ih #aik dari &anita yang menghina.
(Al 2u)urat: 11
.anganlah kita berjalan di muka bumi dengan sombong kerana kekayaan kita$ Kekuatan kita tentu tidak
daat membelah bumi dan ketinggian kita teta tidak daat menyamai bukit$ (mam )ya'ie ernah berkata,
H!idak akan mulia orang yang mengangkat diri dan tidak akan hina orang yang merendah diri$I
)i'at berkasih sayang sesama manusia adalah si'at teruji yang dituntut oleh +llah$ (a adalah la2an ada
si'at sombong, hasad dengki dan berdendam sesama manusia$ 6ntuk mendaat- kannya, kita kena
melakukan latihan$ 6ntuk menyayangi orang yang kita sayang itu mudah$ (tu bukan latihan namanya$
6ntuk sayang ayah dan ibu kita, ia tidak erlukan latihan$ Memang 'itrah semula jadi kita sayang keada
ibu dan ayah$ !etai yang memerlukan latihan ialah untuk berbuat baik keada orang yang tidak ernah
berbuat baik keada kita atau berbuat baik keada orang yang berbuat jahat keada kita$
8atihan ini sangat susah hendak dibuat kerana ia sangat bertentangan dengan na'su$ !etai kita diminta
juga untuk mengusahakannya$ )ebab itu 4asulullah ada bersabda:
Maksudnya: 2endaklah #uat #aik ke(ada orang yang #uat )ahat ke(ada kamu.
&iasanya kita hanya boleh berbuat baik dengan orang yang berbuat baik keada kita sahaja$ Kalau ada
ka2an yang menyinggung kita, kita tidak sanggu berbuat baik keadanya$ )ebab itulah kita kena latih
mela2an kemahuan jahat itu$ %aranya, orang yang kita tidak suka itu, kita ajak makan bersama, ajak
berbual, ajak bermesra, ajak berjalan dan lain-lain lagi$ 9al ini memanglah boleh membuatkan hati susah
sedikit$ !idak mungkin sekali dua kita usahakan, kita terus mendaat hasilnya$ Kita kena lakukan latihan ini
seanjang masa$ &ila ada eluang melakukannya, teruslah bertindak$
)anggukah kita membuat latihan seerti yang telah kita sebutkan tadiB Kalau kita mamu berbuat, kitalah
rijal$ Kitalah 2ira kerana sanggu memerangi na'su$ 5rtinya sanggu memerangi diri sendiri$ #amun ianya
bukan mudah$ +mat susah$ !ersiksa kita dibuatnya$ +dakalanya hendak berbuat baik keada orang yang
ernah berbuat baik keada kita un amat susah$ &etaa ula hendak berbuat baik keada orang yang
ernah berbuat jahat keada kita$ !entu lebih sulit lagi$ #amun melalui latihan yang bersungguh-sungguh,
insya-+llah ianya akan diermudahkan oleh +llah$ +llah ber'irman:
Maksudnya: Mereka yang #er)uang di )alan $ami nescaya $ami tun)ukkan )alan-)alan $ami.
Sesungguhnya Allah #erserta orang yang #er#uat #aik. (Al Anka#ut: 19
-ontoh .: Rasa Takut
4asa takut yang menguasai hati akan bertindak dalam berbagai bentuk mengikut suasana yang dihadai$
%ontohnya, takut jin, takut harimau, takut ular, takut enjahat, takut miskin, takut orang kata, takut
menegakkan kebenaran, takut maksiat dan takutkan +llah$
*i antara rasa-rasa takut yang disenaraikan di atas, ada rasa takut yang dilarang syariat dan ada ula rasa
takut yang disuruh syariat$ 7erlu diketahui baha2a kedua-dua jenis takut ini tidak mungkin mengisi hati
manusia dalam satu masa$ Kalau rasa takut yang dilarang syariat ada dalam hati, maka rasa takut yang
disuruh syariat, tidak akan bertaak di hati$ )ebaliknya kalau takut yang disuruh syariat mengisi ruangan
hati, maka hilanglah ula rasa takut yang dilarang syariat$
!ujuan mela2an ha2a na'su yang dianjurkan syariat adalah untuk membuang segala rasa takut yang
dilarang, untuk diganti dengan rasa takut yang disuruh$ Kemun"ak rasa takut yang dikehendaki syariat
ialah rasa takutkan +llah, dengan erti takutkan segala a,ab yang dijanjikan oleh +llah di dunia aalagi di
+khirat$
6ntuk itu kita mesti mela2an na'su kita yang takut ada hantu atau momok misalnya$ )etia kali kita
terseremak dengan suasana itu, jangan kita mengalah dengan na'su$ Kuatkan hati dan tanamkan
keyakinan baha2a +llah sahaja yang layak kita takuti$ ;ang lain-lain hanyalah makhluk seerti kita dan
tidak ada aa-aa kuasa$ 6ntuk lebih berkesan, "uba di 2aktu tengah malam, kita ergi sendirian ke tanah
erkuburan atau ke temat-temat yang menyeramkan$ Masya-+llah< !entulah takut$ !akut itulah yang
mesti kita la2an$ 8a2an dengan iman dan ilmu$ ;akin baha2a tidak ada suatu kuasa un yang boleh
memberi kesan melainkan kuasa dan kei,inan +llah$ /aktu itu, isikan hati dengan ,ikrullah$ )edar dan
yakinlah baha2a +llah sentiasa bersama dan +llah sangat hamir dengan kita$ +llah Maha Melihat dan
sedang melihat aa yang kita lakukan$ +llah Maha Mendengar dan sedang mendengar aa yang kita
katakan$ +llah Maha Mengetahui segala masalah yang sedang melanda hati kita$ +llah enentu, +llah
emutus, +llah enolong, +llah embantu, +llah enyelamat dan +llah Maha Kasihan &elas ada hamba-
hamba-#ya yang mahu mengikut jalan-#ya$
Maksudnya: Mereka yang #ermuha)adah (#er)ihad untuk mencari keredhaan Allah (ada )alan $ami" akan
$ami tun)ukkan )alan-)alan $ami. Sesungguhnya Allah #erserta orang yang #er#uat #aik. (Al Anka#ut: 19
8akukan latihan ini dengan ta2akal dan doa yang sungguhsungguh, agar +llah merestui dan memudahkan
erjalanan kita$ &uangkan rasa takut itu dan gantikan dengan ingatan serta keyakinan hanya ada-#ya$
&agi orang yang ingin menegakkan kebenaran, tetai takut dikata orang, takut dihina, takut dibuang kerja,
takut ditangka, takut dijel, takut diben"i dan diketeikan, juga 2ajib bermuhajadah$ 8a2anlah rasa takut
yang begitu dengan bertindak melakukan amalan tersebut$ Misalnya kita takut hendak menghantar anak ke
sekolah yang terjamin ada endidikan (slam, dengan alasan takut tidak daat kerja, takut gelalah masa
deannya di saming takutkan sika hidu yang konon ketinggalan ,aman$
%ara mela2annya ialah hantarkan sahaja anak ke sekolah yang ditakuti itu$ Kuatkan hati, ejamkan mata,
ekakkan telinga dan leaskan si anak ergi$ +a sahaja yang dibisikkan na'su dan syaitan itu kita la2an$
.angan dilayan$ !a2akal dan berdoa keada +llah semoga usaha itu direstui dan semoga +llah bukakan
jalan-jalan kemenangan keada kita di dunia dan +khirat$
&agi orang-orang yang tidak mela2an na'su, imannya tidak mungkin daat bertambah$ Malah makin
berkurang$ )ama ada mereka sedar atau tidak, mereka telah dierhambakan oleh na'su, menemah
ke"elakaan dan kutukan +llah di dunia dan +khirat$
)ebenarnya aa yang ditakuti itu, baik jin, mahuun kemiskinan atau enghinaan dari orang lain, ada
hakikatnya tidak begitu$ +dakah selama ini jin yang men"ekik dan membunuh orangB &enarkah orang
yang berendidikan (slam itu miskin dan hinaB &enarkah orang yang berendidikan sekular terjamin hidu
dunianyaB %ubalah renung dan 'ikirkan hakikat ini$ Kemudian sesuaikan ula dengan 'irman +llah:
Maksudnya: @ahai orang-orang yang #eriman" )ika kamu tolong Allah" Allah akan menolong kamu dan
!ia akan meneta(kan kedudukanmu. (Muhammad: 9
*emi +llah yang tidak akan mungkir janji, yakinlah baha2a setia usaha yang bertujuan men"ari
keredhaan-#ya asti mendaat jaminan dan dimuliakan$ )eerkara yang harus kita sedar baha2a +llah
yang Maha 7emurah dan Maha 7engasih itu, sentiasa bersedia untuk menolong sesiaa sahaja dari
hambahamba- #ya$ Kerana telah ditetakan-#ya baha2a untuk mendidik hati, menambah iman itu erlu
kita banyakkan latihan mela2an ha2a na'su, maka +llah sendiri selalu memberi eluang ada kita untuk
berbuat demikian$
Mehnah atau ujian dari +llah yang selalu menima kita seerti miskin, sakit, kematian, ke"a"atan anggota,
kekurangan rua aras, lemah dan bodoh, kata nista, hasad dengki orang, ben"ana alam dan lain-lain
kesusahan serta enderitaan itu adalah eluang yang +llah berikan untuk kita bermujahadah$ 8agi tinggi
tara' iman seseorang, lagi banyaklah mehnah yang +llah datangkan$ *emikian maksud sabda 4asulullah
)+/:
Maksudnya: H&ala yang aling berat akan ditima ada nabi-nabi, kemudian orang yang aling mulia
0seleas nabi1, kemudian yang aling mulia seleas itu$ )eseorang itu diuji mengikut egangan agamanya$
.ika kuat agamanya beratlah ujiannya$ .ika lemah agamanya, maka diuji mengikut agamanya$I 04i2ayat +t
!irmi,i1
+abila ji2a dihimit dengan kesusahan-kesusahan, ertinya na'su ter"abar$ #a'su bakhil, sombong,
enakut dan lain-lain ma,mumah itu menjadi sakit dan terseksa setia kali ditima ujian$ )esiaa sahaja
sama ada orang (slam atau bukan (slam, asalkan dia hamba +llah, asti merasakan hal ini$ &agi
orangorang yang beriman, dia sedar maksud +llah berbuat begitu$ )etia kali ditima ujian dia "eat-"eat
memberitahu hatinya baha2a kalau ia sabar dan redha dengan ujian itu ia asti akan mendaat satu dari
dua yakni:
1$ 7enghausan dosa atau 2$ Kasih sayang +llah dan angkat darjat di )yurga
+abila diyakini sungguh-sungguh, bagi kita yang bertara' iman ilmu tentu akan sanggu bermujahadah,
memaksa na'su untuk tenang dan merasa tidak ada aa-aa dengan enderitaan itu$ Kalau kita miskin,
maka ujuklah hati untuk tidak sedih dan susah hati dengan kemiskinan$ Kajilah kebaikan yang dierolehi
oleh orang miskin, di dunia mahuun di +khirat$ Misalnya di dunia kita beruntung, tidak ayah mengurus,
tidak ayah bertanggungja2ab membantu orang lain$ *i +khirat ula hisab akan dikurangkan dan
dier"eatkan masuk ke )yurga$
Kemudian ajaklah hati untuk menerima emberian +llah itu dengan redha, tana kesal dan buruk sangka
dengan +llah$ ;akinlah baha2a +llah "uku tahu kenaa kita erlu miskin$ Kita ula sangat lemah untuk
memahami hakikatnya aalagi untuk menangkisnya$ (barat baju kita yang mana ia tidak ernah tahu
kenaa kadang-kadang dibasuh, kadang-kadang digosok, kadang-kadang dijahit, kadang-kadang diakai
dan kadangkadang dibuang$ Maka begitulah kita yang jahil tentang rahsia diri dan hati sendiri$ +mat
munasabahlah untuk kita redha dan sabar dengan ketentuan +llah keada kita$
Memang di eringkat mujahadah, hati masih sakit dan tidak uas hati$ 9anya jagalah suaya kita tidak
gelisah, tidak mengungkit- ungkit, tidak mengadu-ngadu serta tidak buruk sangka dengan +llah$ Kalau si'at
ini daat dikekalkan, insya-+llah eluang untuk meningkatkan iman adalah besar$ )ebaliknya kalau setia
ujian dihadai dengan keluh-kesah dan gelisah, kebimbangan, tidak sabar dan buruk sangka dengan +llah,
bersedialah untuk menanggung kegelisahan ji2a yang erit dan enderitaan di +khirat yang amat sangat$
6ntuk engetahuan kita, erlu dinyatakan baha2a bagi orang-orang mu=arrobin dan nabi-nabi, iman yang
tinggi menjadikan mereka lebih senang hidu dalam kesusahan dariada kesenangan$ Mereka lebih
inginkan kekurangan dariada ke"ukuan$ )ebagai bukti "uba kita lihat doa 4asulullah )+/:
Maksudnya: @ahai *uhan" hidu(kan aku di dalam kemiskinan" matikan aku dalam kemiskinan dan
kum(ulkan aku dalam Syurga #ersama orang-orang miskin. (%i&ayat At *irmi-i
)ayidina +li dalam sejarahnya ernah ketika dia hanya ada sebiji kurma untuk berbuka uasa, tiba-tiba
datang eminta sedekah meminta makanan, terus diberikannya kurma yang sebiji itu$
)eorang eremuan di ,aman 4asulullah )+/, yang unya tiga anak lelaki, sanggu meleaskan
kesemua anaknya ke medan erang$ *ia senyum ketika anak sulung dan anak keduanya mati syahid di
medan erang tetai menangis bila diberitahu anak bongsunya juga syahid$ &ila ditanya kenaa dahulu
senyum, sekarang menangisB &eliau menja2ab: H+ku sedih kerana tiada lagi anak yang boleh aku
korbankan untuk jihad 'isabilillah$I
#a'su kita juga selalu membuatkan kita kelu dan takut untuk ber"aka bila berhadaan dengan orang-
orang besar atau raja$ )edangkan ber"aka benar di hadaan raja yang ,alim itu adalah dituntut$
4asulullah )+/ bersabda:
Maksudnya: =ihad yang (aling utama itu #erkata #enar ke(ada (enguasa yang -alim. (%i&ayat A#u
!aud" *irmi-i dan 0#nu Ma)ah
:leh itu kita mesti berusaha daatkan si'at berani$ 6ntuk melakukannya, mesti biasakan ber"aka
kebenaran bila semajlis dengan orang-orang besar$ Memanglah di ermulaannya kita akan rasa gementar
tetai lama kelamaan rasa takut ada makhluk itu asti hilang$ ;ang timbul hanya rasa takut ada +llah
sahaja$
!ana latihan tidak mungkin kita boleh buat eningkatan$ )edangkan latihan itu memang sulit$ Kerana kita
dihalang oleh na'su$ 4asa takut dan rendah diri itu sudah lama mendarah mendaging$ .adi dengan ji2a
tauhid yang kuat dan amuh bertunjang di hati saja, kita mamu menolak na'su-na'su takut dan hina diri
itu$ !erutama bila berhadaan dengan orang besar atau orang yang berkuasa$
25 TAA$$"
!ahalli bererti menghias$ ;akni erkataan la2an bagi takhalli$ )esudah kita mujahadah yakni
mengosongkan hati dari si'at-si'at terkeji atau ma,mumah, segera ula kita menghiasi hati dengan si'at-
si'at teruji atau mahmudah$ 6ntuk mudah di'ahami, "uba gambarkan hati kita sebagai sebuah mangkuk
yang kotor$ Kemudian mangkuk itu dibersihkan$ )etelah bersih, jangan dibiarkan ianya kosong$ (sikan dia
dengan barang-barang yang berharga dan makanan yang la,at$ &egitu jugalah dengan hati yang telah
dibersihkan dariada si'at-si'at ma,mumah tadi$ .anganlah dibiarkan ianya kosong$ Mestilah diisi dengan
si'atsi'at mahmudah ula$
6ntuk mengisi hati dengan si'at mahmudah, sekali lagi kita erlu mujahadah$ )aya tegaskan sekali lagi,
baha2a dalam eringkat mujahadah ini, kita masih berasa berat dan susah$ )usahnya memerangi ha2a
na'su itu kerana hakikatnya kita teraksa memerangi diri kita sendiri$ &ukankah sebelum ini kita katakan
na'su itu sebahagian dari jasad kita, iaitu jasad halus kita 0jismul lati'1$ Maknanya belum ada ketenangan
dan kela,atan yang sebenar$ &agaimana hendak la,at kalau teraksa memerangi diri sendiri$ (nsya-+llah,
kalau kita bersungguh-sungguh, lama kelamaan bila ia sebati dengan hati, di 2aktu itu akan terasalah
la,atnya$ Kerana setelah kita bersungguh-sungguh, +llah akan membantu seertimana janji-#ya dalam +l
3uran$
%ara-"ara mujahadah dalam tahalli samalah seerti kita mujahadah untuk takhalli$ Ma"amlah juga orang
yang buat latihan senaman untuk sihatkan badan$ 7eringkat a2al tentulah terasa letih, menjemukan dan
sakit-sakit badan$ !etai akhirnya nanti, dia akan rasa seronok dan terhibur dengan senaman itu$ &egitulah
juga dalam riadatunna'si ini$ 5rtinya, kita bersenam se"ara rohaniah$ 7eringkat a2al tentulah jemu dan
terseksa tetai akhirnya ia akan mesra dengan tabiat diri kita$
Misalnya, kita mahu menghiasi hati dengan si'at emurah$ Maka kita mujahadah dengan mengeluarkan
harta atau barang kita, terutama yang kita suka dan sayang, untuk diberi ada yang memerlukannya$
Mulanya tentu terasa berat dan ayah$ !etai jangan menyerah$ Kita la2an$ (ngatkan hati bagaimana
orang-orang mu=arrobin berebut-rebut untuk daatkan ahala sedekah$ )ayidatina +isyah r$ha$ di 2aktu
tiada aa yang hendak dimakan, beliau "uba juga mendaatkan 2alau sebelah kurma untuk disedekahkan$
&egitu kuat keinginan mereka ada ahala dan rindunya dengan )yurga$ Mereka berlumba-lumba
menyahut ertanyaan +llah )/!:
Maksudnya: Sia(akah yang mahu memin)amkan ke(ada Allah (in)aman yang #aik" maka Allah akan
meli(atgandakan (#alasan (in)aman itu untuknya" dan dia akan mem(erolehi (ahala yang #anyak. (Al
2adid: 11
)etia kali kita rasa sayang ada harta, setia kali itulah ula kita keluarkannya$ (nsya-+llah lama-
kelamaan kita akan memiliki si'at emurah$ &egitu juga dengan si'at-si'at mahmudah yang lain seerti
kasih sayang, berani, ta2adhuk dan sebagainya, erlulah kita miliki$ 6ntuk itu kenalah bermujahadah$ .ika
tidak, iman juga turut hilang$ )ebab iman itu terdiri di atas si'at-si'at mahmudah$
.5 TA8A$$"
)ebagai hasil mujahadah dalam takhalli dan tahalli , kita akan memerolehi ta)alli$ (aitu sejenis erasaan
yang datang sendiri tana memerlukan usaha lagi$ +gak sukar untuk dituliskan atau digambarkan dengan
bahasa$ +akah yang dikatakan ta)alliB ;ang sebenarnya ia adalah sejenis erasaan yang bersi'at
makna2iah 0,auk1, yang hanya mungkin dimengertikan oleh orangorang yang mengalami dan merasainya$
)eertilah kemanisan gula, tidak akan daat digambarkan se"ara teat$
*a)alli se"ara ringkas, se"ara asas dan se"ara mudah di'ahami ialah erasaan rasa bertuhan, rasa dilihat
dan dia2asi$ 9ati seakan-akan "elik, hidu, namak dan terasa kebesaran +llah$ (ngatan dan rindu enuh
tertuju ada +llah$ 9ati tenggelam dalam kebesaran-#ya atau dalam men"intai-#ya dengan tidak utus-
utus lagi$ 9araan dan ergantungan hatinya tidak lagi ada yang selain dari +llah$ *irasakan oleh
hatinya baha2a seluruh amal bakti yang dibuatnya, adalah kerana dan untuk +llah semata-mata$ +tau
hadiah dariada +llah keadanya$ +a sahaja masalah hidu, dihadai dengan tenang dan bahagia$ !idak
ada un kesusahan dalam hidunya$ )ebab semua itu dirasa emberian dari Kekasihnya, +llah )/!$
Kalau begitu, bagi orang-orang yang beriman, dunia ini sudah terasa bagaikan )yurga$ Kebahagiaan
mereka adalah kebahagiaan sejati dan kebahagiaan abadi iaitu kebahagiaan hati$
)etakat ini yang mamu saya gambarkan rasa tajalli yang agak rasional yang boleh dihuraikan se"ara
ilmiah$ ;ang selebihnya, lemahlah tinta untuk menulisnya$ 9anya siaa yang daat, dia akan
merasakannya dan tidak daat berkongsi dengan orang lain ula$ Kalau "uba juga di"eritakannya, akan
menimbulkan 'itnah di sisi orang-orang yang jahil$ )ementara orang-orang yang hasad dengki ula akan
mengambil eluang menuduhnya sesat, ka'ir atau ,indik$ *alam soal ini ada seorang )ahabat 4asulullah
)+/ ernah berkata: HKalau aku luahkanlah aa yang terasa dalam hati ini, orang akan menuduh aku ka'ir
dan lantas membunuh aku$I
)5 "ST"AAMA
)ika isti=amah 0teta1 beramal adalah benteng iman yang keemat$ )eseorang yang memiliki sika ini
sebenarnya telah mendirikan benteng untuk menga2al imannya dariada gangguan musuh$ )ebaliknya,
tana sika ini seseorang telah membuka satu intu keada musuh-musuhnya untuk masuk ke hati dan
merosakkan imannya$ &agaimana ini boleh terjadiB
!elah saya katakan berulang kali baha2a tujuan ibadah serta membersihkan hati itu adalah untuk
membuahkan iman dan akhlak$ Kalau tidak begitu, ibadah itu tidaklah bererti aa-aa$ +malan yang
membuahkan iman dan akhlak itu adalah benteng yang menjaga iman$ Maka melaksanakannya se"ara
teta dan berterusan akan menetakan iman dan akhlak itu ada hati kita$ )ebaliknya, kalau amalan yang
berbuah itu dilakukan sekalisekala dan tidak berterusan, maka tentulah iman itu juga tidak terjamin
keselamatannya$ *i 2aktu amalan itu kita lakukan, iman akan tinggi tetai ketika amalan itu ditinggalkan,
iman akan menurun atau merosot$
:leh itu suaya iman sentiasa ada dan stabil, sika isti=amah beramal adalah enting$ (a akan bertindak
sebagai benteng yang daat memelihara dan menyelamatkan iman dariada serangan musuh terutama
na'su dan syaitan$ )abda 4asulullah )+/:
Maksudnya: Amalan yang (aling disukai Allah ialah amalan yang #erterusan (#erkekalan &alau(un
sedikit. (%i&ayat Bukhari dan Muslim
;ang enting dalam beramal ialah mengekalkan amalan itu$ Kalau tidak mamu berbuat banyak amalan,
"ukulah sedikit, asal dikekalkan 0isti=amah1, dariada banyak amalan tetai tidak kekal$ %ontohnya,
memba"a +l 3uran, "ukulah lima baris sahaja tetai dibuat tia-tia hari dariada lima ju, sekali ba"a
tetai dibuat sebulan sekali$ )embahyang sunat ula, "ukulah dua rakaat tia-tia malam dariada
seratus rakaat tetai sebulan sekali$ &egitu juga dengan sedekah$ &iar hanya 10 sen setia hari dariada
4M10 tetai setahun sekali$
/ebaikan dari sika' istiqamah ini ialah:
1$ +malan yang dibuat se"ara isti=amah akan berkesan$ 6mama setitik air kalau terus-menerus memukul
batu, lamakelamaan akan melekukkan batu$ )ebaliknya kalau banjir sekaliun yang datang tetai hanya
sekali datangnya, tentu tidak berbekas ada batu$
2$ !ujuan beramal dan membersihkan hati agar iman dan akhlak subur$ )etia kali kita beramal kita akan
merasai nikmat buahnya itu$ .adi kalau sesuatu amalan itu kita kekalkan, maknanya kita akan sentiasa
daat menikmati nikmatnya$ #ikmat inilah yang akan memelihara iman kita$
A$ Musuh kita terutama na'su dan syaitan tidak ernah rehat dariada memusuhi kita$ *engan isti=amah,
barulah seimbang ertahanan kita terhada musuh-musuh itu$ Maknanya kita juga tidak ernah berehat
memertahankan iman dan akhlak kita$
(mam +l Jha,ali ernah mengingatkan, H&anyakkanlah olehmu akan amalan yang terasa berbekas di hati$I
8ain orang lain hatinya, maka lain ulalah minat dan kegemaran beramal$ +da orang seronok dengan ,ikir
FalhamdulillahG$ Maknanya bila sebut FalhamdulillahG terasa di hati la,atnya ,ikir itu$ Maka untuk orang ini
banyakkanlah ,ikir itu$ :rang lain ula rasa la,at dengan uasa$ Maka banyakkanlah uasa sunat$ &egitu
juga ada orang yang terasa la,at dengan ber'ikir$ &ila ber'ikir terasa bertambah iman$ Maka banyakkanlah
ber'ikir$
Kebaikan dari sika ini ialah aabila sesuatu amalan itu dilakukan dengan suka dan rela, ia akan lebih
berkesan dan tidak menjemukan$ :rang yang beramal kerana teraksa dan ikut-ikutan atau se"ara jahil
dan tidak 'aham 'alsa'ah ibadah itu, tidak akan memerolehi aa-aa kesan baik$ )ebaliknya akan mudah
terasa jemu$ :rang yang jemu beramal akan utus hati dengan +llah$ &ila utus hubungan hati dengan
+llah, bermakna orang itu sedang berada dalam kemurkaan +llah$ +llah ber'irman dalam 9adis 3udsi:
Maksudnya: 2ai ham#a-$u" menga(a kamu )emu #eramal sedangkan Aku tidak (ernah )emu mem#eri
(ahala (adamu;
+llah )/! sentiasa bersedia untuk melimahkan rahmat dan ahala ada kita tetai mengaa kita tidak
memedulikan-#yaB 6ntuk mengelak dari sika itu, kita mesti berhati-hati dalam beramal$ .angan beramal
kerana ikut-ikut orang dan kerana teraksa$ !ilik dahulu hati dan minat kita, kemudian ilihlah amalan yang
betul-betul sesuai$ &arulah dilakukan amalan itu$ Kalau tidak, lama-kelamaan enyakit jemu beramal akan
menyerang kita$
&ila jemu, banyaklah erkara yang boleh berlaku$ +da yang langsung meninggalkan amalan itu$ +da ula
yang langsung ben"i dengan (slam$ +da yang kadang-kadang buat, kadangkadang tinggalkan$ )ebab itu,
banyak berlaku orang lari meninggalkan jemaah (slam, ergi meneruskan hidu yang sesuai dengan
kehendak na'su dan syaitan$
*alam beramal elok diraktikkan teori: H&iar sedikit tetai banyak jenis dariada banyak tetai satu jenis$I
Men"ari keuntungan +khirat samalah seerti men"ari keuntungan di dunia$ *i dunia ma"am-ma"am yang
kita buat seerti berniaga, tanam adi, tanam sayur, tangka ikan, ternak kambing dan lembu$ Kalau satu
dariada usaha-usaha itu mengalami kerugian, kita masih boleh bergantung ada usaha-usaha yang lain$
!etai kalau kerja kita satu jenis sahaja, katakanlah berniaga sahaja, tiba-tiba kita rugi, akan menderitalah
kita 2aktu itu$
&egitulah juga halnya dalam men"ari keuntungan hidu di +khirat$ 5lok kita beramal banyak jenis selain
yang di'ardhukan seerti sembahyang, uasa, sedekah, ,ikir, ba"a 3uran, tolongmenolong, berkhidmat,
berdak2ah dan lain-lain yang dianjurkan oleh syariat$ Katalah ada di antara amalan itu tidak diterima oleh
+llah, 2aktu itu masih ada lagi amalan yang lain boleh kita harakan$ !etai kalau satu jenis sahaja
amalan, tiba-tiba yang satu itu tidak diterima, aalagi yang boleh diharakanB :leh itu "uba jangan
tumukan amalan kita ada satu jenis sahaja$ 6sahakan suaya banyak jenis$ &iarlah sedikit asalkan
isti=amah$
-5 )0RTA4A/#R
)eterusnya kita lalui jalan ber'ikir 0ta'akur1$ &anyak ayat +l 3uran yang menganjurkan kita ber'ikir$ -irman
+llah )/!:
Maksudnya: !an menga(a mereka tidak memikirkan tentang (ke)adian diri mereka; (%om: 3
Maksudnya: A(akah kamu tidak memikirkannya; (Al An,am: 40
Maksudnya: 5ada diri kamu menga(a kamu tidak memerhatikannya. (A- Dariyat: 61
&er'ikir yang dimaksudkan di sini ialah merenung dengan hati dan akal tentang "itaan !uhan hingga
datang rasa insa' dan terasa kelemahan diri$ Misalnya memikirkan rahsia "itaan alam sehingga terasa
kebesaran +llah dan timbul rasa gerun ada kekuasaan-#ya$ )eterusnya memikirkan rahsia erjalanan
hati yang bergelombang antara berbagai alunan rasa ma,mumah dan mahmudah$ ;akni tana dikontrol
oleh kita, daat kita rasakan satu entadbiran ;ang Maha +gung sedang menga2asi diri kita$ Kesannya
kita akan rasa sungguh takut untuk menderhakai +llah$ Merenung dan ber'ikir tentang mati, yang tidak
ernah ada seorang un daat mengelak darinya sehingga timbul rasa ingin beramal se"ara serius,
sekaligus mahu membuat ersiaan ke arah itu$ &er'ikir terus tentang itu semua, insya-+llah hati kita akan
dimasuki si'at-si'at mahmudah$
.adi untuk memiliki si'at-si'at mahmudah mestilah seseorang itu membuat latihan-latihan ber'ikir seerti
ber'ikir tentang kesalahan diri, tentang dosa dan tentang ma,mumah dalam diri$ &a2a ta'akur dan
merenung barulah terasa betaa buruknya ma,mumah$ Ketika itu barulah mahu menyerah dan menghina
diri keada +llah$ Kesannya akan mendorong kita untuk tunduk dan atuh keada +llah dan erintah-#ya$
Mendorong kita menjadi ta2adhuk, rendah diri, berlemah-lembut sesama manusia dan memiliki lain-lain
si'at mahmudah$ .adi ber'ikir juga salah satu "ara boleh membaiki diri seseorang$
D5 )0R9A#$
!arbiah dan didikan juga boleh didaati melalui ergaulan$ (mam +l Jha,ali r$hm$ ada berkata, di antara
"ara-"ara yang raktikal untuk membaiki diri, hendaklah kita bergaul dengan orang ramai$ Melalui
ergaulan daat dikesan si'at-si'at buruk kita$ Manusia umum biasanya lebih memerkatakan tentang
keburukan kita dariada kebaikan kita yang kadang-kadang kita sendiri tidak sedar dan tidak tahu itu satu
kejahatan$ .adi bila kita dikata orang, barulah kita tahu akan kejahatan diri$ Maka di 2aktu itu mudahlah
untuk membaikinya$
05 P"MP",A, M#RS%"D
%ara membaiki diri seterusnya ialah melalui iminan$ 7emimin atau guru mursyid itu mamu memimin
kerana kelebihannya yakni dia lebih tahu tentang ke"a"atan dan kelemahan muridnya lebih dariada
muridnya mengenali dirinya sendiri$ Mengetahui tentang sir dan batin muridnya$ !ahu ula memba"a hal-
hal halus yang ada ada hati seseorang$ 7emimin yang soleh atau guru mursyid itu juga namak dan
boleh menunjuk kelemahan diri kita$ &oleh mendidik dan menunjuk ajar$ &iasanya "ara ini lebih berkesan
dan lebih "eat untuk kita membuat erubahan diri$ +salkan kita daat memberi keatuhan keadanya
tana berbelah lagi$ &iasanya dia sentiasa buat teguran keada engikut-engikutnya atau murid-muridnya
sama ada se"ara langsung dengan lisan mahuun dengan erbuatan se"ara tidak langsung$
.adi iminan emimin yang mursyid itu lebih berkesan dariada latihan-latihan lain dalam membaiki diri
yakni membaiki roh kita itu$ /alau bagaimanaun elbagai ma"am latihan lagi boleh dibuat$ !erulanglah
keada kesedaran dan kemamuan kita$
&egitulah ilmu tentang roh atau ilmu rohani$ (a adalah ilmu untuk daat mengesan si'at-si'at roh sama ada
yang mahmudah untuk disuburkan mahuun yang ma,mumah untuk ditum1M1 askan suaya roh kita ini
bersih dan murni$ Membersihkan roh atau hati itu mestilah melalui dua eringkat$ 7eringkat a2al dengan
mengetahui ilmu dan eringkat kedua melalui latihan$ )etelah menemuh kedua-dua jalan ini, dengan
hidayah dan tau'ik dariada +llah, hati atau roh itu akan bersih$ )edangkan hati ini meruakan raja dalam
kerajaan diri$ *ialah yang mengarah, dialah yang menahan, dialah yang menyuruh dan sebagainya$
&ila mana roh dan hati ini menjadi raja dalam diri, kalau raja sudah bersih, ertinya raja itu sudah baik, maka
segala anggota lahir atau ja2arih seerti tangan, kaki, mulut, mata, telinga dan lain-lainnya, akan
mematuhinya$ /alauun terasa berat, bila hati sebagai raja dalam negara diri sudah memerintah, maka
seluruh rakyat dalam dirinya akan mematuhinya$
*itegaskan sekali lagi, anggota-anggota lahir itu adalah ibarat rakyat dalam negara diri dan hati adalah
rajanya$ &ila raja baik, seluruh rakyat akan baik$ Maknanya seluruh anggota lahir kita ini akan baik$ !etai
bila raja itu jahat, maka dikerahkan ula anggota lahir kita ini untuk buat kerja-kerja jahat$
&ila raja dalam diri baik, baiklah seluruh ja2arih, maka ja2arihkita ini akan tunduk keada erintah +llah$
(tulah anggota manusia yang bersyariat$ .adi anggota lahir ini boleh bersyariat kerana hati itu bersyariat$
+nggota lahir kita ini baik, kerana hati itu baik$ +nggota lahir kita ini boleh rukuk dan sujud, kerana hati itu
sudah rukuk dan sujud$ +nggota lahir ini 2alau bagaimana susah un, dia sanggu juga tunduk keada
+llah kerana hati sudah tunduk$ (nilah yang dimaksudkan oleh sabda 4asulullah )+/:
Maksudnya: !alam diri anak Adam itu ada seketul daging" kalau #aik daging itu maka #aiklah manusia"
kalau ia rosak maka rosaklah manusia. $etahuilah itulah hati atau roh. (%i&ayat Bukhari dan Muslim dari
'ukman #in Basyir
&egitu besarnya eranan hati atau roh ini$ (a adalah raja dalam kerajaan diri$ )ebab itu +llah
memerintahkan hati atau roh mesti dibersihkan$ &ersihkan ma,mumahnya digantikan dengan mahmudah
melalui takhalli, tahalli dan tajalli, seertimana yang telah dibahaskan$
.adi baru kita tahu anggota lahir kita ini akan bersyariat bila hati itu bersyariat$ +nggota lahir itu baik
bilamana hati itu baik$ &ila anggota lahir itu tidak atuh keada +llah atau tidak bersyariat, itu menunjukkan
hati tidak baik$ .ahatnya berun"a dari hati yang tidak baik$ 5rtinya raja dalam kerajaan diri ini sudah
khianat dan sudah ,alim hingga dia men,alimi semua rakyatnya yang ada dalam dirinya, iaitu anggota lahir
atau ja2arih kita itu$
.adi kalau hati yang menjadi raja dalam kerajaan diri sudah baik, maka dia akan kerahkan anggota lahirnya
sebagai rakyat dalam diri membuat baik$ Maka +llah berkata dalam +l 3uran:
Maksudnya: Sesungguhnya menda(at kemenanganlah orang yang mem#ersihkan hatinya (roh atau
na.su. !an kece&alah orang-orang yang mengotorinya. (As Syams: 9-10
.adi +llah sebut orang yang hatinya baik, dia akan berjaya atau menang dalam hidu$ &erjaya di dunia dan
berjaya di +khirat$ Mendaat kemenangan di dunia dan mendaat kemenangan di +khirat$ )ebaliknya,
kalaulah hati seseorang itu sudah rosak, hatinya kotor hingga ma,mumahnya subur, mahmudahnya kurus,
maka hati yang kotor itulah yang akan menge"e2akan manusia di dunia lagi$ 9idunya lintang-ukang,
haru-biru, tidak ada kasih sayang, tidak ada kemesraan, selalu bergaduh, bergeseran dan krisis hingga
memba2a eerangan$ Maka dengan kerosakan itu tidak ada lagi keamanan di dunia ini$ (ni semua adalah
hasil atau kesan dariada roh atau ji2a atau hati yang tidak dibersihkan$ +kibatnya gagallah hidunya
2alauun dia seorang kaya, seorang raja, seorang embesar atau seorang alim$ :rang yang gagal di
dunia, akan gagal di +khirat$ :rang yang ke"e2a di dunia, akan ke"e2a di +khirat$ *i +khirat terjun ke
#eraka$
)ebab itu dalam ajaran (slam, membersihkan roh itu amat enting sekali bahkan di2ajibkan yakni dengan
"ara memelajari ilmu rohaniah atau ilmu mengetahui tentang si'at-si'at roh atau hati$ 4oh itulah hakikat
diri manusia$ (a adalah enentu baik atau jahatnya seseorang itu$ :leh itu bila roh manusia baik, ertinya
manusia itu kembali keada hakikatnya iaitu bersi'at seerti manusia$ Kalau rohnya diabaikan hingga
enuh dengan si'at ma,mumah, maka dia tidak kembali keada hakikatnya$ /alauun ruanya manusia
tetai si'atnya mungkin hai2an atau mungkin syaitan$
&egitulah entingnya roh atau hati dalam (slam$ &egitu enting memelajari ilmu rohani suaya kita tahu
tentang si'at-si'at roh itu$ ;ang mahmudahnya hendak kita suburkan manakala yang ma,mumahnya
hendak kita tumaskan dan di"abutbuangkan$ 7erbin"angan atau erbahasan ini hanya ada di dalam ilmu
tasa2u'$
12-Sajak1: Menga+al ati !ang )er'erasaan
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
&ukan mudah hendak kontrol hati yang ada erasaan
7erasaannya ula sering bertukar ganti
7erasaannya yang bertukar ganti itu
hendak ditadbir atau hendak didisilin
sungguh sulit sekali
)edangkan hati adalah raja di dalam diri
&aik hati, baiklah seluruh rakyat
di dalam diri 0anggota lahir1
&ukan senang hendak ditadbir hati ketika bererasaan
7erasaan sentiasa berubah-ubah
*i antara erasaan-erasaan itu: gembira, sedih, emarah,
rasa laang, rasa senang, megah
)elain itu lagi ben"i, suka, jijik, malu, dendam,
ingin nama, ingin diuji dan lain-lain
&ukan mudah hendak meletakkan
setia rasa itu aabila datang
hendak diletakkan ada tematnya
&ukan senang setia rasa-rasa itu
hendak diselaraskan dengan kehendak !uhan
Kalau salah letak adalah satu kesalahan
9endak diletakkan ula jangan terlebih
dan jangan terkurang
&iarlah ia berlaku seimbang
7erasaan-erasaan itu ula hendaklah diletakkan:
mana yang boleh diteruskan, hendaklah diteruskan
Mana yang tidak dibolehkan, hendaklah dikekang
Mentadbirnya adalah amat sulit di'aham
(a memerlukan ilmu yang seni yang bersi'at rohani
&ukan mudah juga mana untuk di'aham
!idak mudah ula mengesan erjalanan hati
)etelah di'aham, tidak mudah ula:
mana yang boleh, hendak dileaskan
!idak mudah juga mana yang tidak boleh hendak ditahan
+dakalanya ia memerlukan muhajadah
)ama ada hendak diteruskan mahuun hendak ditahan
+dakalanya aa yang kita hendak teruskan itu
yang kita tidak senang
bukan senang hendak diteruskan
+dakalanya aa yang hendak kekang itu
yang kita senang
bukan mudah hendak dikekang
+dakalanya yang hendak dikekang merugikan kita
&egitu juga yang hendak diteruskan itu merugikan kita
Memang sungguh sulit hendak kontrol erasaan
mengikut kehendak !uhan
Ke"uali orang yang takutkan !uhan itu tinggi erasaannya
!akutkan !uhan itulah yang mamu mentadbir
erasaan hati yang begitu seni
Kalau !uhan belum ada di hati, !uhan belum ditakuti
maka na'sulah yang akan dituruti
&ukan senang hendak mengkontrol raja di dalam diri
;ang kerenah raja ula ma"am-ma"am yang dia rasa
terutama megah, emarah, hendak nama, senang
Kalau kerajaan di dalam diri
seerti emimin atau guru
tidak ada 2iba2a
)elalunya tunduk keada raja
yang telah diengaruhi oleh na'su
enjahat di dalam diri
12-Sajak2: Taq+a Aset Makna+i ke Akhirat
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
&ertaubat mengembalikan kebersihan makna2i
dan rohani jasad
dariada najis makna2i dan rohani
yang tidak daat dilihat
#ajis yang tidak namak diandang
oleh mata lahir tai bahaya
Kembali bersih, !uhan kasih
Kalau kotor lagi, bersihkan lagi dengan bertaubat
Ketentuan !uhan keada kita, kenalah redha
4edha ertinya boleh menerima dengan senang hati
tidak sedikit un sakit hati
*i situlah keredhaan !uhan
4edha !uhan sangat mahalnya
&ukan senang hendak mendaatkan keredhaan !uhan
di dalam kehiduan
)abar ertinya tahan menderita menerima ujian dariada
!uhan
dariada sebarang yang kita tidak suka
)ekaliun terasa sakit dan eritnya erasaan
namun tidak samai keluh-kesah
dan hilang ertimbangan
Kita teta tenang di saming mengingatkan dosa-dosa
mengaa !uhan menghukum kita
dengan kesusahan
)abar juga adalah kasih sayang !uhan
ada hamba-hamba-#ya
7ahalanya juga besar
kerana diberi ganjaran tana hisab
Mengorbankan hak kita kerana !uhan
di situlah ahala dan keredhaan-#ya
1M7
)+.+K
&iasanya hak selalu sahaja manusia ertahankan
Memertahankan hak selalu sahaja menjadi masalah
keada manusia di dalam kehiduan
Kerana hak selalu sahaja berlaku erselisihan
dan ergaduhan
+da orang korbankan hak, di situlah keredhaan !uhan
sedangkan orang lain ertahankan
)eerti hak masa, hak harta, hak tenaga
hak giliran, hak erasaan
)eberaa banyak hak seseorang
yang sanggu dikorbankan
(tu adalah manusia luar biasa
2ira di dalam andangan !uhan, bukan manusia
Korbankan hak adalah si'at bertolak ansur
Korbankan hak ada unsur-unsur berlaang dada
dan ji2a terbuka
Korbankan hak memberi manusia
atau orang lain gembira
Korbankan hak, ramai orang yang senang dan suka
:rang yang sanggu korbankan hak
orang yang tidak ada keentingan eribadi di dunia
Korbankan hak boleh melahirkan kasih sayang
sesama manusia
+langkah besar ahala orang yang sanggu
mengorbankan hak-haknya
Mujahadah adalah si'at yang !uhan suka
Mujahadah itu terseksa kerana !uhannya
!erseksa kerana memaksa diri dan erasaan
membuat yang dia tidak suka
kerana !uhan men"intainya
!erseksa kerana memaksa diri dan erasaannya
meninggalkan aa yang dia suka
kerana keredhaan !uhannya
&ermujahadah, !uhan akan tunjukkan
jalan-jalan kebaikan
keada hamba-hamba-#ya
&ermujahadah diangga orang yang membuat baik
!uhan suka orang yang membuat baik
&ermujahadah ertinya sanggu mela2an ha2a na'su
sedangkan orang lain tidak mamu melakukan
&ermujahadah adalah satu gelanggang erjuangan
yang lebih besar
sekaliun ruang lingkunya semit
dariada berjuang mela2an musuh lahirnya
&ermujahadah mela2an na'su,
ramai orang yang gagal
sekaliun ara emimin dan ulama
Kerana itulah orang yang kuat bermujahadah
adalah 2ira !uhan, bukan 2ira bangsa
!ai tidak glamor, tidak ada nama
kerana manusia tidak tahu, hanya !uhannya
)iaa yang hendak menjadi 2ira !uhan
bersungguh-sungguhlah mela2an ha2a na'sunya
*ia adalah 2ira +khirat bukan 2ira dunia
)egala yang telah disebutkan tadi
ia adalah sebahagian si'at ta=2a
)i'at ta=2a adalah harta benda, kekayaan, aset
yang bersi'at makna2i dan rohani
untuk bekalan di +khirat sana
)ekianlah adanya
Menjelang Duhur
10 @ 0M @ 2004
12-Sajak.: Menuju Tuhan Perlu Pemim'in Pilihan Tuhan
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
.alan keada !uhan
adalah bersi'at makna2i dan rohani
Mata tidak daat melihatnya
;ang melihat dan menilai
adalah akal dan hati
)edangkan jalan raya yang bersi'at maddi
&oleh dilihat oleh mata,
ramai orang yang terjatuh
+tau tersasar ke kiri atau ke kanan
:leh itu jalan keada !uhan
tidak semua orang
boleh memimin ke arahnya
)ekaliun dia seorang yang dikatakan ulama
Mungkin yang bersi'at makna2i
akal boleh menyuluhnya
!ai aabila yang bersi'at rohani,
ia lebih tersembunyi
*an ia adalah eranan hati
.alan keada !uhan itu terlalu seninya
Kalau seseorang itu bukan emimin
yang hatinya bersih
;ang dia diimin oleh +llah dan diberi ilham
!idak mungkin dia boleh memimin manusia
menuju !uhannya, sekaliun ulama
Kerana kebanyakan ulama
akar di dalam memahami la'a,
dan ayat yang lahir
Memahami yang batin itu
adalah ulama ilihan !uhan
(a meruakan ilihan di kalangan ulama
(a adalah rasul yang bukan rasul
atau nabi yang bukan nabi
Kalau ulama yang bukan bersi'at rasul atau nabi
Mereka juga erlukan iminan
&etaalah orang a2am
lebih erlu lagi adanya emimin
.angan angga jalan keada !uhan itu
boleh ba"a sendiri
boleh imin diri sendiri tana emimin
Kita akan tersesat jalan
Kenalah ambil erhatian tentang ini
)eleas Duhur
0C - 12 - 1CCC
01 4amadhan1
12-Sajak: Mujahadah 8alan Menuju Allah
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
Mujahadah adalah satu jalan
untuk seseorang menuju +llah
!ana mujahadah adalah mustahil
seseorang hamba samai keada-#ya
Kerana yang menjadi enghalang
seseorang itu menuju +llah
ialah syaitan dan na'sunya
!ai na'su adalah lebih menghalang
dari syaitan laknatullah
Kehendak na'su dengan kehendak !uhan
biasanya selalu sahaja berla2anan
*i sinilah erlunya bermujahadah
bersungguh-sungguh
dan bermati-matian
&ermujahadah adalah sangat menjemukan
&ermujahadah adalah terseksa
dan menyakitkan
!ai di sinilah ahalanya yang besar
dari !uhan
&ermujahadah adakalanya sangat susah
dan ayah
+da juga dengan rahmat !uhan bermujahadah diermudahkan
!ai ara rasul dan ara nabi
dengan anugerah !uhan dielihara !uhan
Mereka diberi kelebihan
tana mujahadah menuju !uhan
Mereka itu orang istime2a dan orang !uhan
!erleas dariada syaitan
dan bebas dariada na'sunya
Mereka adalah orang ilihan !uhan
Kerana mereka hendak dijadikan
"ontoh dan ikutan
Mereka itu benar-benar orang !uhan,
dan 2akil !uhan
6ntuk diikut oleh manusia berbagai-bagai laisan
Kita yang bukan rasul dan nabi ini kenalah bermujahadah
*i dalam bermujahadah mintalah
ertolongan dengan !uhan
+gar dibantu !uhan di dalam bermujahadah
mela2an na'su dan syaitan
&erta2asullah selalu dengan 4asul dan Mursyidnya
Meminta tolong di dalam bermujahadah
agar dimudahkan oleh !uhan
&ermujahadahlah se"ara isti=amah
dan jangan jemu-jemu
#anti dengan rahmat +llah
mujahadah kita diermudahkan
Menjelang tidur
27 - 0C - 1CCC
1. )ukti-bukti Susahn!a Mela+an ,a*su
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
)abda 4asulullah )+/:
Maksudnya: $ita #aru #alik dari (e(erangan kecil ke(ada (e(erangan yang maha #esar. 5ara Saha#at
#ertanya: 5e(erangan a(akah itu ya %asulullah; =a&a# #aginda: 5erang mela&an na.su. (%i&ayat Al
Baiha+i
Mela2an na'su 0mujahadah1 ini memang susah$ 4asulullah ibaratkan lebih susah dariada berdean
dengan eerangan senjata$ *alam bab-bab sebelum ini, kita sudah huraikan betaa sulitnya na'su itu
hendak dikesan dan tersembunyi ula$ )ebab itu sesetengah orang tidak daat mengesannya$
)esetengahnya lagi tidak ernah ambil tahu adanya erkara batin ini$ .adi dia tidak ernah ber'ikir untuk
bererang dengan na'su sendiri$ Jolongan ini merasa hairan bila diajak mela2an ha2a na'su$
Kata mereka,
H*i mana susahnya hendak mela2an na'suBI
H&etulkah na'su itu sulit untuk dierangiBI
H#a'su itu tidak ada aa-aa$ )aya tidak ada masalah dengan na'su saya$I
H7elik< Mengaa orang kata na'su itu sangat jahatB )ulit untuk ditundukkanB (a erlu dierangiB +ku tak
'aham<I
6ntuk golongan ini, agar mudah memahaminya kita "uba buat erbandingan$ #a'su yang jahat itu kita
ibaratkan en"uri, eromak dan enyamun$ .adi men"uri, meromak dan menyamun itu memang
ro'esyen mereka$ Mereka tidak rasa susah dengan kerja men"uri, meromak atau menyamun sebab
kerja-kerja itu memang kerja mereka$ Merekalah yang selalu mengganggu-gugat keamanan orang,
men"uri, kidna, e"ah rumah, ramas barang orang, larikan anak gadis orang, mengan"am nya2a orang,
membunuh dan lain-lain lagi$ :leh kerana itu kerjanya, dia tidak terasa susah dan sulit dalam
melaksanakan tugas-tugas tersebut$ !etai yang rasa susahnya ialah orang yang kena "uri$ ;ang rasa
terganggu-gugat adalah orang yang kena romak$ ;ang rasa huru-haranya adalah orang yang kena
samun$ &etaa a,abnya mereka menanggung$
9idu dalam ketakutan$ 4asa hilang keselamatan$ 4asa hilang bahagia sebab harta hilang, rumah
musnah, duit habis dikebas hingga jadi aa kedana$ +nak isteri dilarikan dan nya2a teran"am$ 9ati susah
yang amat sangat$ 9ilang ketenangan$ Makan tidak kenyang, tidur tidak lena$ )egala kerja terganggu
hingga haru-biru masyarakat$ !idak aman negara$ 7olis dan orang ramai turut sama susah, terganggu dan
teran"am$ *i1C5 susahkan, diganggu dan dian"am oleh eromak-eromak dan lanun-lanun tadi$
Membendung eromak dan lanun-lanun ini bukannya mudah$ )atu kerja yang ayah dan sulit$ 9endak
memusnahkan semua sekali tidak mungkin sebab eromak-eromak ini selalunya bekerja di 2aktu
malam, dalam gela ekat, di 2aktu orang sedang tidur nyenyak dan di 2aktu orang sedang sibuk dan
asyik$ *ia bekerja bukan terang-terangan tetai se"ara senya- senya dan berhati-hati$ Kerjanya tangkas,
"eka dan akar$ )eleas kerja, terus hilang lesa$ *ia andai menyembunyikan diri dengan menyamar
ma"am orang biasa$ 9ingga manusia susah hendak mengesan dan menangkanya$ 9anya olis yang
"eka dan intar, yang dibantu dengan alatan "anggih sahaja yang daat mengesannya dan sekaligus
berjaya menangkanya$ (tulah kerja eromak dan lanun-lanun yang menjadikan semua orang ening,
risau, terganggu, tergugat dan huru-hara$
.adi orang yang terganggu ini akan berdean dengan tiga kesusahan iaitu:
1$ )usah kerana gangguan mereka$
2$ )usah hendak mengesan siaakah yang mengganggu itu kerana mereka tidak isytiharkan diri$
A$ )usah hendak mela2an dan memusnahkan engganggu tadi$
!etai eromak-eromak dan lanun-lanun tadi relaks saja$ Mereka tidak rasa terganggu atau hilang
ketenangan sebab mereka yang mengganggu$ &agi orang yang senya-senya bekerjasama dengan
eromak-eromak dan lanun-lanun tadi, mana terasa susah$ *ia juga tidak susah ma"am tidak
susahnya eromak-eromak tadi$ :rang yang beri laluan, orang yang jadi sy dan beri kerjasama
dengan eromak-eromak tadi un tidak rasa susah dan tergugat$
&egitulah tamsilannya na'su kita yang jahat ini$ .ika seseorang itu sudah jadi engikut na'su yang jahat itu,
dia un senang hati dengan erbuatan jahatnya$ Mana terasa susah lagi kerana telah sama-sama jadi
geng jahat$ ;ang terasa kejahatannya itu ialah orang yang diganggu$ &agi orang yang tidak mahu tunduk
dengan kejahatan na'su dan ingin memeranginya, tentulah dia terasa susah, amat terseksa dan letih untuk
memusuhi na'sunya$ Kalau tidak benar-benar tekad dan tabah, ia akan kalah dan menyerah sahaja$
:rang yang terasa betaa susahnya mela2an na'su akan berdean dengan tiga kesusahan iaitu:
1$ )usah hendak mengesan na'su yang abstrak, yang makna2iyah, yang terlalu halus hingga
teraksa memelajarinya$
2$ &ila sudah tahu, kehendak-kehendak hati nuraninya ula teraksa bertarung dengan kehendak-
kehendak na'sunya$ +mat susah ula untuk tidak mengikut kehendak-kehendak na'su$
A$ )usah hendak mujahadah terhada na'su kerana teraksa membuat berma"am-ma"am latihan
yang men"abar$
*i sini didatangkan beberaa "ontoh sebagai bukti susahnya bererang atau bertarung dengan na'su iaitu:
1$ Kalau ada orang mengata, menghina, mengumat, maki hamun di dean atau di belakang kita,
bagaimanakah sika kitaB &olehkah hati kita rasa senang dan tenangB Mudahkah kita tahan hati
kita yang sedang gelojak marah ituB &olehkah kita diamkan sahaja tana sakit hati atau susah hati
atau berdendam$ &olehkah kita u"akan H+ssalaamualaikum,I dan tinggalkan mereka dengan
senyum manisB Mamukah kita memaa'kannyaB !entu tidak mudah$ 9ati kita tentu sakit dan
menderita$ +atah lagi hendak berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat terhada kita seerti
kehendak 4asulullah )+/: Maksudnya: H&erbuatlah baik ada orang yang berbuat jahat ada
kamu$I
2$ Mudahkah kita memaa'kan orang yang telah bersalah ada kitaB Mungkin telah menghina atau
berlaku kasar dengan menengking-nengking kita$ !entu tidak mudah, susah dan ahit$ Kerana hati
kita sudah dilukakannya selama ini ke"uali kita la2an na'su kita itu$
A$ Kita diuji +llah dengan berma"am-ma"am ujian seerti hidu miskin$ Kita sudah berusaha tetai
tidak juga kaya$ Kita ingin andai$ )etelah berusaha, kita tidak juga "erdik$ Kita gagal eeriksaan$
Masyarakat tidak eduli$ *i"emuh ula kerana kemiskinan dan tidak ada sijil tinggi$ Mudahkah kita
tanamkan ji2a besar di 2aktu itu sehingga kita boleh berdikari dan tidak edulikan kata-kata
mereka ituB +akah di 2aktu itu kita boleh menahan erasaan dariada keluhkesah hingga boleh
menyerahkan ada takdirB &olehkah redha dan baik sangka dengan +llahB 9ati atau na'su mana
mahu menerima hakikat di sebalik kejadian itu ada ahala yang menungguB
4$ Kita lihat ada orang susah, menderita dan melarat$ Mungkin terasa simati untuk membantu
memberi duit adanya$ (ni mungkin mudah dan rasa mulia dilakukan kerana orang kata kita baik
dan emurah$ *isanjung dan diuji ula$ !etai untuk duduk setara' bersama-sama mereka dan
menghiburkan hati mereka, tentu susah$ Mamukah kita bergaul dengan merekaB !idur baring dan
makan minum bersama merekaB &ermesra-mesra dengan merekaB Memberi salam mendahului
merekaB !entu tidak mudah$ #a'su terasa hina dan malu$ 8ebih-lebih lagi kalau kita ada
kedudukan, tentu na'su rasa jatuh 2iba2anya$
5$ Kita ada kelulusan engajian (slam, mungkin &$+$, M$+$ atau 7h*$ Kita tahu bekerja atas tiket
ija,ah satu erkara yang hina dan keji dalam (slam$ )ebab 4asulullah )+/ ernah bersabda:
Maksudnya: H&arangsiaa menuntut sesuatu dari ilmu ini yang dikehendaki dengannya 2ajah +llah
untuk mendaatkan sedikit dari mata benda dunia, asti masuk #eraka$I 04i2ayat (bnu +sakir1
)edangkan eluang ada$ !erbuka bila-bila masa sahaja$ Kelulusan yang kita miliki membolehkan
kita menja2at ja2atan tinggi dengan gaji dan elaun yang lumayan$ +da angkat, ada nama,
disebut dan disanjung orang$ Mungkin jadi mu'ti, kadhi atau ketua engarah jabatan (slam$ +akah
kita akan tolak ta2aran tersebut dengan alasan ingin men"ari ekerjaan yang lebih halal seerti
berniaga, bertani atau berternakB !entulah akan bererang dengan na'su sendiri$ )enangkah
untuk leaskan eluang iniB !entu ayah$ #a'su akan terlonjak-lonjak berkehendakkan ja2atan
dan kedudukan dengan kelulusan agama tadi$ #a'su akan rasa rugi dan bodoh bila menolak
eluang merebut keme2ahan dunia itu$
L$ Kita ada ja2atan enting$ +da kuasa untuk luluskan rojek- rojek untuk kemajuan rakyat$ 4akyat
memohon dan merayu ada kita$ Kita tunaikan$ +dakalanya rojek yang diminta kita luluskan
segera, disogoknya ratusan ribu atau berjuta-juta ringgit atau diuman dengan eremuan-
eremuan "antik serta ma"am-ma"am ta2aran istime2a lagi$ +akah mudah kita menolak
ta2aran-ta2aran istime2a iniB !entu ayah$ #a'su akan mendorong dan membisikbisikkan suaya
eluang keemasan itu jangan dileaskan$ (nilah yang ditunggu-tunggu selama ini$ Ka2an-ka2an
yang setara' sudah lama merasa$ !entu na'su tidak mahu kalah$ 9endak ditolak, orang lain un
buat$ #yatalah sulitnya mela2an na'su ini$
7$ Kita seorang eniaga$ &ersama-sama kita ada eniagaeniaga lain yang berniaga bersebelahan
dengan kita$ 7erniagaannya sangat maju dan berjaya sedangkan kita sebaliknya, tidak maju dan
hamir bangkra$ +akah mudah untuk menahan na'su suaya sabar dan redha dengan takdir
serta tidak berlaku hasad dengki dengan eniaga yang berjiran dengan kita tadi$ !entu tidak
mudah<
M$ Kita sebagai etani, sama-sama berkebun dengan jiran kita$ Kebunnya menjadi dan subur$
)edangkan kebun kita tidak menjadi dan tidak subur$ 9asilnya juga kurang$ 7endaatan kita jauh
kurangnya berbanding dengan ka2an kita tadi yang sudah jadi kaya-raya dengan jualan hasil
kebunnya$ +akah mudah kita redha dengan keutusan +llah ituB +akah boleh kita membendung
na'su kita suaya tidak hasad dengki dengan jiran kita itu$ !entu sulit<
C$ Kita seorang endak2ah$ Kita berdean dengan endak2ah bebas atau endak2ah dari jemaah
lain atau sama-sama berdak2ah dalam sebuah jemaah$ Kita daati orang itu lebih diterima oleh
orang ramai dan disanjung-sanjung$ +da engikut ula$ )edangkan dak2ah kita tidak diterima
orang$ &ahkan dihina-hina ula$ Kita tidak ada engikut sedangkan kita ada kelulusan tinggi dari
uni?ersiti o?ersea atau kita adalah endak2ah rasmi$ Mudahkah kita terima hakikat iniB +akah
kita sanggu mengangkat tangan mendoakan kejayaannyaB Kemudian memberi sokongan moral
dan material ada orang ituB )ebab melalui tangannya orang boleh terima (slam$ &ahkan
mamukah hati kita berkata: H!ak aalah kerana ada orang yang sedar melalui orang itu$I !entu
tidak mudah$ #a'su selalunya hasad dengki bila melihat orang lain berjaya$ &ahkan bertindak
menyebarkan 'itnah dan menjatuhkan orang itu$ Kalau kita ada kuasa, kita akan "uba
menyekatnya dengan alasan orang itu tidak ada tauliah$
10$ )eorang isteri yang dioligamikan$ )uami memberi kasih sayang yang lebih ada isteri-isteri yang
lain$ *iistime2akannya ula$ *iba2a ke mana-mana$ )egala ermintaannya dilayan mesra
sedangkan diri kita tidak$ Mudahkah untuk kita bersabar dan redha dengan suami itu$ Mudahkah
kita bermuka manis dengan suamiB )enangkah untuk tidak berdendam dengan suami dan madu
kita ituB &ahkan mendoakan keselamatan dan kejayaan untuk merekaB !idak mudah< /alauun
kita tahu betaa besarnya ganjaran yang +llah kurniakan di +khirat kelak disebabkan tolak ansur
kesabaran kita itu, na'su teta terasa berat$ &egitulah sulitnya mela2an na'su ini$
11$ Kita duduk sekamung atau satu ejabat dengan ka2an kita$ )ama-sama jatuh "inta dengan
seorang eremuan "antik jelita$ Masing-masing berusaha mena2an dan menambat hati
eremuan itu$ &ersaing memberikan hadiah-hadiah istime2a, mengharakan eremuan itu
membalas "inta kita$ *idaati "inta kita tidak berbalas$ &erteuk sebelah tangan$ )ama-sama
ergi meminang$ 7inangan kita ditolak tetai inangan ka2an kita itu diterima$ &agaimana hati kita
ada 2aktu ituB 9ati tentu han"ur berke"ai dan remuk-redam$ *irasakan hilang dunia ini dari
andangan$ *i 2aktu itu mamukah kita membendung na'su suaya jangan gilakan eremuan itu
lagiB !eta seerti biasa, berbuat baik ada eremuan ituB Mamukah untuk tidak berdendam
dengan ka2an seejabat kita tadiB &olehkah hati kita menerima takdir itu dengan tenang, tana
keluh-kesah kerana redha dengan takdir +llahB !entu ayah$
12$ )ebagai bos ejabat, di ba2ah kita ada kerani, ekerjaekerja, emandu, tukang kebun, tukang
sau dan lain-lain lagi$ Mamukah kita bergaul mesra dengan merekaB Mamukah kita memberi
kasih sayang ada merekaB Makan minum serta tidur baring dengan merekaB +akah boleh kita
membantu mereka bila mereka erlukan bantuanB +dakah senang kita memberi nasihat baik-baik
dengan enuh kasih sayang, bukan marah-marahB +dakah na'su tidak terasa ter"abar untuk buat
itu semuaB +akah na'su tidak terasa jatuh tara' sebagai seorang ketua$ !entulah na'su rasa
ter"abar$ #a'su rasa jatuh tara' sebagai seorang ketua$ #a'su akan rasa tuan, rasa suerman$
Kesalahan erlu ditegur dengan marah-marah baru orang-orang ba2ahan takut$ #a'su rasa uas
kalau daat tengking dan herdik-herdik, "er"a dan hina-hina orang ba2ahan$ &egitulah jahatnya
na'su yang hendak dila2an itu$
1A$ Kita berdean dengan isteri yang buat salah$ Mudahkah kita nasihatkan isteri dengan baik dan
enuh kasih sayangB +tau isteri, bila daati suami bersalah, mudahkah untuk memaa'kannyaB
!egur dengan baik$ *iingatkan dengan kasih sayangB &ukan dengan marah-marah dan
mengaraharahB Mudahkah untuk berakhlak mulia iniB !entu ayah$
14$ )eorang ibu ayah yang berdean dengan kerenah anak-anak yang memeningkan keala$
Mudahkah untuk bersabar dengan mereka ituB !idak mudah$ )elalunya na'su akan hilang
ertimbangan dengan kenakalan mereka$ !erekikekik, terjerit-jerit dan anak-anak jadi
mangsanya$ +tau ibu ayah yang bersalah ada anak-anaknya, mudahkah untuk anak-anak
memaa'kannyaB *an berdiam diri tidak menja2ab kata-kata kesat merekaB )enangkah untuk taat
arahan merekaB #a'su selalunya mendorong kita untuk mela2an "aka ibu ayah kita, tidak
mentaatinya, menyakiti dan menderhakai mereka$
15$ Kalau kita sebagai emimin berdean dengan rakyat yang menegur kita, aakah kita daat
menerima teguran dengan sebaik-baik dan berlaang dadaB Kalau teguran itu baik, aakah kita
u"akan terima kasih kerana dia sudah selamatkan kita di dunia dan +khiratB 5rtinya selamat
dariada #eraka$ )elalunya rakyat yang begitu akan dian"am atau ditekan$ *ikatakan "uba
mengan"am keamanan negara, hendak rebut kuasa atau hendak gulingkan kerajaan$
&egitulah na'su kita$ &etaa susahnya bererang dengan na'su itu terbukti dariada salah satu
engalaman kita tadi$ &ererang dengan musuh memanglah a,ab$ 6ntuk mengikut kata na'su memang
mudah kerana kita sudah jadikan musuh sebagai ka2an$ 6ntuk jadikan na'su itu sebagai tuhan, itulah
aling mudah$ !idak terasa aa-aa susahnya kerana na'su sudah menjadi temat kita meletakkan "inta$
+abila na'su sudah dijadikan "inta kita, memanglah seronok untuk kita tunduk dengannya$ *iajak ke
mana-mana un senang kita ikut dan kita taati$ (ni sudah un diberitahu +llah dalam 'irman-#ya:
Maksudnya: A(akah engkau melihat orang yang men)adikan ha&a na.su itu tuhannya; (Al ?ur+an: 87
!unduk dengan "inta agung memanglah mudah$ Ma"amlah aabila kita sayangkan isteri maka untuk
mengikut "akanya memanglah mudah$ %uba kalau isteri itu sudah diben"i dan dimusuhi$ +akah mudah
diikut "akanyaB !entu ayah$ .adi 2alauun kita susah memerangi na'su ini tetai kita usahakan juga
tana jemu-jemu$ Kita tahu memerangi na'su inilah yang aling +llah suka$ :leh kerana ia diangga jihad
akbar 0eerangan yang besar1 maka kita teruskan juga$ Kita yakin +llah membantu$
Kalau hati kita jahat, +llah tidak akan bantu kita$ )egala kerja-kerja kita terbengkalai dan tersangkut$ !idak
selesai$ (tulah hukuman +llah di dunia di atas ke"uaian kita bermujahadah itu$ )eanjang hidu kita berada
dalam dosa$ *osa batin yang tidak kita sedari$ :leh itu mari kita bersihkan dosa batin kita ini$ Mari kita
terus bermujahadah yakni bererang dan bertarung dengan na'su kita sendiri sehinggalah akhir hayat kita$
&arulah dikatakan 2ira sejati$ )eerti sabda 4asulullah )+/:
Maksudnya: Sia(akah yang diangga( &ira itu; $ata Saha#at: Mereka yang tidak da(at dikalahkan
(dalam (e(erangan. 'a#i men)a&a#: (Brang yang diangga( &ira itu ialah orang yang da(at menahan
dirinya ketika marah. (%i&ayat 0#nu Atsir
+llah )/! juga ada berjanji:
Maksudnya: Sesungguhnya #eruntunglah orang yang mem#ersihkan diri (dengan #eriman. (Al A,la: 18
Maksudnya: Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Asy Syams: 10
17 /ibir 1Sombong2
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
7erkataan ki#ir mengikut istilah bahasa Melayu, ertinya ialah sombong atau angkuh$ 7engertian dalam
bahasa moden ialah ego$ Mengikut syariat (slam, erti kibir ialah membesarkan diri kerana merasakan diri
memunyai kelebihan dan keistime2aan sehingga lua keada +llah dan menderhakainya$ 7engertian
mengikut istilah syariat inilah yang akan dihuraikan di sini$
)i'at kibir atau sombong atau angkuh atau ego bermakna membesarkan diri kerana hati merasakan diri
memunyai kelebihan, keistime2aan dan kehebatan$ (a meruakan si'at batin 0ma,mumah1 yang aling
keji$ &ahkan ia adalah si'at batin yang sangat jahat$
*osa dan kesalahan ertama yang dilakukan oleh makhluk +llah terhada +llah ialah si'at sombong$ (blis
enggan sujud keada #abi +dam a$s$ se2aktu +llah memerintahkannya$ *ia membesarkan diri lantaran
merasakan dirinya lebih utama dan lebih mulia dariada #abi +dam a$s$ Kejadiannya dariada ai
sedangkan #abi +dam a$s$ dariada tanah$ (tu saja enyebab yang dia rasa dirinya lebih hebat dan
istime2a$
7eristi2a kesombongan iblis ini +llah "eritakan dalam +l 3uran, 'irman-#ya:
Maksudnya: H*an 0ingatlah1 ketika Kami memerintahkan keada malaikat: F)ujudlah keada +da$G *ia
0(blis1 enggan dan membesarkan dirinya$ Maka sesungguhnya dia adalah dari golongan musyrik$I 0+l
&a=arah: A41
*i sini +llah men"eritakan bagaimana keengganan iblis untuk tunduk dan taat dengan arahan +llah$
&ahkan ia membesarkan diri kerana merasa dirinya lebih hebat dan mulia dariada #abi +dam a$s$ Maka
dia menjadi ka'ir dan menerima kutukan +llah dunia +khirat$ +llah keluarkan dia dari )yurga yang enuh
nikmat dan menukar 2ajahnya menjadi seburuk-buruk rua$ *i sinilah bermula dendamnya keada #abi
+dam a$s$ dan anak "u"u "i"itnya yang tidak ernah adam sesaat un$
.elas, dariada enyakit sombong ini akan lahirlah enyakitenyakit batin yang lain seerti emarah,
endendam dan hasad dengki$ *ari sini lahirlah buahnya di dalam tindakan lahir seerti kasar, keras,
mengangkat-angkat diri, mengumat dan menghina orang, menganiaya, enindasan, diskriminasi,
en,aliman dan embunuhan$ )ebab itu sombong sangat dimurkai +llah )/!$
Kesan dariada si'at sombong ini ter"etus kerosakan dalam kehiduan masyarakat seerti hilang kasih
sayang, e"ah er- aduan, saling berdendam, hina-menghina, kata-mengata dan jatuh-menjatuhkan serta
berbunuh-bunuhan$ (tulah kemun"aknya$ )ebab itu si'at sombong ini mesti dikikisbuangkan$
)i'at sombong ini hanya layak bagi +llah$ (a akaian !uhan maka makhluk tidak berhak memakainya$ +llah
)/! ber'irman dalam 9adis 3udsi:
Maksudnya: Som#ong itu selendang-$u dan keagungan adalah sarung-$u. Barangsia(a meram(as salah
satu darinya" Aku lem(arkan dia ke 'eraka =ahannam. (%i&ayat A#u !aud
*i antara ayat 3uran yang sangat melarang kita memakai si'at kibir ini ialah:
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang meyom#ongkan diri dari(ada menyem#ah-$u" akan masuk
ke 'eraka =ahannam dalam keadaan hina dina. (Al Mukmin: 10
Maksudnya: =anganlah kamu #er)alan dengan menyom#omgkan diri kerana sesungguhnya kamu sekali-
kali tidak da(at menem#us #umi dan ketinggianmu tidak akan mele(asi gunung. (Al 0srak: 79
Maksudnya: Sesungguhnya Allah tidak suka ke(ada orang yang som#ong. (An 'ahl: 67
)edangkan si'at-si'at dan nama-nama-#ya yang lain yang sebanyak CC 0+smaul 9usna1 itu tidak salah
untuk hamba-hamba- #ya memilikinya$ Misalnya si'at 4ahman, 4ahim, Kaya, Kasih )ayang, 7emurah,
7emaa', +lim dan lain-lain lagi$ (ni dibenarkan bahkan dierintahkan suaya kita memilikinya$
:leh kerana si'at sombong ini menjadi un"a ter"etusnya enyakit-enyakit batin 0ma,mumah1 yang lain
sehingga melahirkan kejahatan-kejahatan lahiriah yang banyak di tengah kehiduan masyarakat, maka
sombong ini sangat dikeji dan dimurkai +llah$ 4asulullah )+/ juga ada mengingatkan dalam 9adis
baginda tentang bahayanya si'at sombong$
Maksudnya: *idak akan masuk Syurga orang yang di dalam hatinya terda(at se#esar #i)i sa&i dari
kesom#ongan. (%i&ayat Muslim
!idak akan masuk )yurga, ertinya ke #erakalah ja2abnya$ *engan memba2a sika sombong, di dunia
lagi orang tidak suka dan tidak ada kedamaian ji2a$ *i +khirat terjun ke #eraka$ )ebab itu sombong ini
mesti di"abut samai ke akar umbinya hingga tidak ada 2alauun sebesar ,arah, barulah kita selamat$
/alhal mengikut kata (mam +l Jha,ali, si'at sombong ini hamir-hamir mustahil daat dibuang$ :leh itu
kita mesti mengenal asti lebih dahulu tanda-tanda enyakit ini dan sebab atau un"a-un"a enyakit
suaya mudah mengubati atau mengikisnya$
TA,DA-TA,DA S"4AT S(M)(,9
8angkah-langkah untuk mengenal asti adanya enyakit ini ialah melalui ergaulan sesama manusia$
Melalui ergaulan, akan daat dikesan si'at sombong sama ada sombong yang keterlaluan, sederhana
atau ringan$
+akah tanda-tanda seseorang itu memiliki si'at sombongB *i antaranya:
1$ 7ayah menerima andangan orang lain sekaliun hatinya merasakan andangan orang itu lebih baik
dariadanya$ +atah lagi kalau andangan itu datang dariada orang yang lebih rendah dariadanya sama
ada rendah umur, angkat atau lain-lain lagi$
2$ Mudah marah atau emosional$ &ila berlaku erbin"angan dua hala, "eat tersinggung atau "eat naik darah
kalau ada orang tersila atau tersalah$
A$ Memilih-milih ka2an$ )uka berka2an hanya dengan orang yang satu Fle?elG atau sama tara' dengannya$
Manakala dengan orang ba2ahan atau lebih rendah kedudukannya, dia tidak suka bergaul atau bermesra,
takut jatuh status atau darjat dirinya$ &ahkan dengan orang yang sama le?el dengannya un masih diilih-
ilih lagi$ ;akni dia suka dengan orang yang mahu mendengar dan mentaati katakatanya$ Mereka inilah
saja yang dia boleh bermesra, duduk sama atau semajlis dengannya$
4$ Memandang hina ada golongan ba2ahan$
5$ *alam erbahasan atau erbin"angan, selalunya dia suka meninggikan suara atau menguatkan suara lebih
dariada yang dierlukan$
L$ *alam ergaulan dia suka kata-katanya didengari, diambil erhatian dan diikuti$ )ebaliknya di ihaknya
sendiri, susah untuk mendengar "aka atau nasihat orang lain serta tidak rihatin dengan "aka orang$
+atah lagi untuk mengikut "aka orang lain$
7$ *alam ergaulannya, dia saja yang memborong untuk ber"aka dan tidak suka memberi eluang keada
orang lain ber"aka$ Kalau ada orang lain ber"aka, dia suka memotong er"akaan orang itu$
M$ Kalau dia jadi emimin, dia memimin dengan kasar dan keras terhada engikut-engikutnya atau orang
ba2ahannya$ (a membuat arahan tana timbang rasa dan tidak ada erikemanusiaan$ Kalau dia menjadi
engikut, susah ula untuk taat dan atuh ada emiminnya$
C$ )usah hendak memberi kemaa'an keada orang yang tersila dengannya$ &ahkan ditengking-tengking,
diherdik, dikata-kata atau dihina-hina$ *i belakangnya diumatumat$
10$ Kalau dia yang bersalah, susah dan berat hendak minta maa'$ 4asa jatuh 2iba2a bila merendah diri
meminta maa'$ &ahkan dia tidak mengaku bersalah$
11$ *ia suka dihormati$ !ersinggung kalau tidak dihormati$ !etai dia sendiri susah atau berat untuk
menghormati orang lain$
12$ Mudah berdendam dengan orang lain terutamanya bila orang itu tersila$
1A$ )uka men,alimi orang sama ada se"ara kasar atau se"ara halus$
14$ Kurang bermesra dengan orang ke"uali teraksa kerana erlukan orang itu atau kerana takutkan orang itu$
15$ )uka memerkatakan keburukan orang seerti mengumat, mem'itnah serta memben"i orang$
1L$ Kurang menghormati emberian orang atau tidak menghargai emberian orang lain$
17$ )uka mengangkat-angkat diri atau men"eritakan kelebihan diri$
1M$ )uka menghina dan menjatuhkan air muka orang di hadaan orang lain$
1C$ Kurang menghormati nikmat-nikmat +llah$ Kalau ada makanan, berlaku emba,iran atau membuang
makanan yang berlebihan$ Kalau ada akaian 2alauun masih elok diakai tetai suka berganti dengan
yang baru$ 7akaian yang lama dibuang$ Kalau ada duit lebih, suka beli barang yang tidak dierlukan$
)emua itu lebih digemari dariada memberi nikmat yang berlebihan itu keada orang lain$
20$ Kalau berdiri, lebih suka ber"ekak inggang 0kerana membesarkan diri1$ Kalau ber"aka, meneuk-neuk
meja dan suka men"emik$ Kalau berjalan suka bergaya, menghentakhentak kaki atau berjalan membusung
dada$
21$ Kurang memberi simati atau kurang menolong orang lain melainkan ada tujuan-tujuan dunia atau kerana
takut dengan orang itu$
22$ Kurang minat menerima tetamu atau tidak suka jadi tetamu orang$
2A$ !idak suka menyebut kelebihan-kelebihan orang lain kerana takut men"abar dirinya$
24$ Kesalahan-kesalahan orang lain dibesar-besarkan sedangkan kesalahan sendiri didiamkan, disorokkan,
buat-buat tidak tahu atau "uba memertahankan diri suaya orang mengangga dia tidak bersalah$
25$ )angat tidak senang dengan kejayaan atau kebolehan orang lain$
2L$ *ia sangat tersinggung kalau ada orang memuji-muji atau menyebut kelebihan-kelebihan orang lain di
hadaannya$ !etai kalau dia diuji, terserlah ada air mukanya rasa bangga dan senang hati$
)enarai tanda-tanda, riak-riak atau sika-sika di atas sudah "uku jelas untuk kita daat mengenali si'at
sombong ini$ &ila sudah dikenal asti ertinya memudahkan kita mengatasi atau men"abut si'at keji ini$
S0)A)-S0)A) S(M)(,9
)ebelum men"abut si'at sombong yang keji ini erlu kita tahu kenaa si'at ini boleh berlaku$ (ni juga
meruakan 'aktor embantu untuk memudahkan kita mengikis si'at ini$ Ma"amlah jera2at yang ada di ii$
Kalau kita kenal tanda jera2at, kemudian tahu kenaa boleh timbul jera2at, barulah mudah untuk kita
mengubat jera2at itu$
-aktor-'aktor enyebab yang menjadikan seseorang itu memiliki si'at-si'at sombong, di antaranya ialah:
1$ Memiliki kuasa, sama ada dia memiliki kuasa besar atau ke"il$ Kuasa besar itu seerti jadi raja, residen,
erdana menteri, gabenor dan lain-lain lagi$ Kuasa ke"il seerti jadi ega2ai, *$:$, enghulu, guru besar,
guru-guru dan lain-lain lagi$ Kuasa yang ada itu mendorongnya menjadi sombong$
2$ Memunyai ilmu engetahuan sama ada engetahuan tentang dunia atau engetahuan tentang +khirat$
)ama ada engetahuan di banyak bidang atau di satu bidang$ (ni jadi endorong seseorang itu menjadi
sombong kerana dia rasa lebih andai dariada orang lain$
A$ Memunyai harta kekayaan$ 9arta juga mendorong seseorang itu menjadi sombong$
4$ Memunyai kegagahan iaitu orang yang memunyai kekuatan 'i,ikal atau memunyai keandaian dalam
memertahankan diri seerti tinju, gusti, tae k2an do, silat dan lain-lain lagi$ (ni juga mendorongnya menjadi
sombong$
5$ Keturunan$ +da orang jadi sombong kerana berketurunan bangsa2an, berketurunan ulama dan lain-lain
lagi, lantas merasa diri mulia serta memandang orang lain hina berbanding dengan dirinya$
L$ )ebab-sebab yang lain seerti ber2ajah taman dan "antik, disayangi oleh orang besar, disayangi suami,
disayangi oleh ibu ayah dan lain-lain lagi$ (ni juga endorong menjadi sombong$
7$ &ukan sebab-sebab yang di atas tadi, tai mungkin dia orang miskin atau orang jahil atau orang hodoh atau
orang "a"at atau orang lemah sedangkan dia teta sombong$ (ni dikatakan bodoh sombong$ :rang ini
2alauun tidak ada sebab khusus untuk dia berlaku sombong tetai oleh kerana benih si'at sombong yang
semula jadi ada dalam diri itu tidak terdidik dan tidak "uba untuk dikikisbuangkan atau tidak di"abut, bahkan
disuburkan, maka tetalah dia dengan sika sombongnya$ Jolongan yang sombong di tara' ini bilamana
tidak sedar atau tidak kenal dirinya yang sebenar, inilah yang jadi endorong dia bersi'at sombong$
Kalau begitu ada golongan manusia yang sombongnya bersebab dan ada ula golongan manusia yang
sombongnya tidak bersebab$ !etai kebanyakan manusia itu sombongnya bersebab, seerti yang
disebutkan di atas tadi$ &ersebab atau tidak, si'at sombong teta mesti di"abut dan dibuang$ .ika tidak, ia
akan memberi kesan yang buruk di tengah kehiduan masyarakat$
/0SA, S"4AT S(M)(,9
*i antara kesan si'at sombong ialah:
1$ :rang ben"i keadanya$ -itrah semula jadi manusia tidak suka keada orang yang bersi'at sombong ini$
9ati yang ben"i-memben"i tentulah tidak ada kasih sayang, akhirnya tidak 2ujud eraduan$ (ni bererti
umat (slam tidak ada kekuatan$ 4isikonya, (slam menjadi lemah, lumuh dan runtuh kerana tidak ada
autan hati antara satu sama lain$ (ni sangat merugikan umat (slam dan (slam sendiri$ Maknanya, aabila
si'at sombong dimiliki bersama, semuanya bersalah dan berdosa sehingga menyebabkan tamadun roh dan
tamadun material tidak daat dibangunkan$
2$ Mudah marah, di mana kebiasaannya kemarahan akan berakhir dengan erbalahan dan ergaduhan$
A$ &ilamana 2ujud si'at sombong, lahirlah enyakit yang berikutnya iaitu mudah berdendam, hasad dengki
dengan manusia, mudah hendak bertindak balas di atas kesilaan orang lain$ Kadang-kadang belum tentu
silanya, dia telah gooh-gaah bertindak$ Mudah ula sakit hati terhada kejayaan dan kebolehan orang
lain sehingga berusaha sedaya uaya untuk merosakkan atau menjatuhkan orang itu$ +khirnya tentulah
timbul ermusuhan sesama manusia$ 8ebih besar dari itu, akan berakhir dengan eerangan dan
embunuhan bilamana berlaku tindak balas dariada orang lain atau golongan lain ula$
Kesombongan sangat membahayakan masyarakat manusia dan dunia seluruhnya$ 8antaran ini +llah
sangat murka dan +llah tematkan mereka ini di #eraka bersama -iraun, #amrud, 9amman dan lain-lain
orang yang ,alim dan angkuh itu$
Memandangkan betaa merbahayanya enyakit ini maka usaha-usaha lahir mesti dibuat untuk
membendungnya$ &eberaa anduan dan kaedah diberi untuk mengikisbuang dan mengubatinya se"eat
mungkin se"ara serius suaya kita tidak terus mengida enyakit yang mengerikan ini$
*i antara "ara-"aranya ialah:
1$ Ada ilmu tentang si*at-si*at ma3mumah5 +danya ilmu ibarat ada "ahaya yang mamu menyuluh si'atsi'at
ma,mumah di dalam diri itu termasuk si'at kibir atau sombong$ 7erlunya ilmu kerana ia meruakan si'at
batiniah yang sesetengah orang ayah mengesannya tetai mudah ula dikesan oleh orang lain$
2$ )a+a ber*ikir selalu tentang kejadian manusia5 )edarkan hati kita baha2a soal kejadian manusia itu
adalah sama$ ;akni dariada tanah dan mati kembali ke tanah semula$ /alau bagaimana hebat sekaliun
seseorang itu, kejadiannya sama dengan orang lain$ Kejadian yang ertama asalnya dariada tanah$
/alauun berdarjat, berangkat, berkuasa, berharta, berilmu, sama ada yang alim atau tidak, yang kaya
atau miskin, yang "antik atau buruk, namun mereka semuanya sama$ )amasama berasal dariada tanah$
8ihatlah raja-raja besar seerti -iraun$ /alau bagaimana hebatnya dia sehingga mengaku dirinya tuhan, di
manakah dia sekarangB &ukankah dia tidak daat memertahankan kehebatannya, akhirnya mati dan
kembali ke tanah< .adi untuk aa dibangga-banggakan dengan kehebatan dan keistime2aan masing-
masing$ )edangkan semuanya setara', yakni berasal dariada tanah dan akhirnya kembali ke tanah jua$
!idak mamu untuk memanjangkan umur sendiri$
A$ 4ikirkan dan sedarkan hati kita baha+a kejadian manusia !ang kedua adalah dari'ada air mani !ang
hina$ Kalau dierlihatkan keada manusia, amat jijik dan ben"i sekali untuk melihatnya$ 5rtinya, kejadian
manusia itu tidak ada be,a di antara satu sama lain, sama ada orang kaya, orang berilmu, embesar atau
lain-lain lagi, semuanya berasal dariada air mani yang hina$ Kalaulah orang kaya berasal dariada intan,
embesar dariada emas, orang berilmu dariada berlian dan orang biasa berasal dariada air mani, boleh
jugalah berbanggabangga$ (ni tidak, semuanya berasal dariada benda yang sama iaitu air mani yang hina$
*ari segi kejadian, tidak ada erbe,aan aa-aa un$ .adi untuk aa kita berbangga-bangga dengan
keistime2aan diri ada orang lainB
4$ Melihat res'on orang lain terhada' kita5 *alam ergaulan hidu, daat dikesan reson orang lain keada
kita$ Kalau kita sombong, semua orang akan ben"i$ +nak isteri tidak suka, jiran-jiran meluat, kenalan
renggang dan engikut tidak suka$ +a endaat kitaB +dakah untung kita memertahankan sika begituB
+alah indahnya< &ukankah kita daat rasakan betaa buruk adahnya akibat memertahankan enyakit
keji dan jahat ini$ 8ebih-lebih lagi kerja kita tidak semua kita mamu uruskan sendiri$ 8agi tinggi angkat dan
darjat, lagi banyak urusan kerja yang erlu dibereskan, dibantu oleh tenaga-tenaga orang lain sama ada
se"ara langsung mahuun tidak langsung$ :leh itu ertolongan, bantuan dan titik eluh orang lain tidak
boleh kita luakan$ Kalau tidak ada mereka ertinya kita tidak jadi hebat dan kaya$ Kalau begitu untuk aa
kita rasa lebih istime2aB &ilamana orang sudah ben"i, di 2aktu-2aktu tertentu seerti 2aktu sakit atau
2aktu kematian atau ke"emasan, masyarakat akan ulaukan$ +tau lambat-lambatkan bantuan atau tidak
beri bantuan suaya kita terasa susah lebih dahulu$ (ni semua hasil dari mereka sakit hati dengan si'at
sombong kita itu$
5$ Ambil iktibar dari 'engalaman hidu'5 +abila ada kelebihan, keistime2aan dan kehebatan, bolehkah
bersi'at sombongB %uba 'ikirkan kejadian-kejadian yang berlaku dalam engalaman hidu seharian$
+akah kita berkuasa mengelakkan diri dariada sakitB +akah kita mamu mela2an kuasa tentera +llah
yang dihantar melalui ben"ana alam dan lain-lain lagiB +akah anda mamu mela2an kematian dengan
kesombongan dan kekibiran ituB !entu tidak< Kalau begitu kenaa kita merasakan lebih istime2a dariada
orang lainB /alhal tidak ada keistime2aan aa-aa un yang menjadi milik kita$ )emua itu +llah injamkan
sekeja$ .adi tidak ada aa-aa un kehebatan kita jika dibandingkan dengan orang lain$ Kadang-kadang
+llah beri kita kelebihan ilmu, kekayaan, angkat dan lain-lain, tai dalam masa yang sama kitalah yang
aling banyak mengida sakit$ Misalnya sakit jantung, ken"ing manis, darah tinggi dan lain-lain sehingga
kelebihan dan keistime2aan-keistime2aan itu semuanya tidak ada erti aaaa lagi$ +khirnya, nikmat yang
dikumul-kumulkan sekian lama, tidak daat dinikmati sendiri tetai dinikmati oleh orang lain$ :leh itu
untuk aa dibangga-banggakan dengan kehebatan yang ada ituB
L$ "ngat a3ab Allah untuk orang !ang sombong5 %ubalah renungkan$ (ngatkanlah di hati baha2a sombong
ini sangat dimurkai oleh +llah$ Kita diangga sudah meramas akaian-#ya$ +kibatnya, kita akan
di"amakkan ke #eraka yang anas ainya 70 kali ganda kekuatan ai dunia dan dalamnya 70 ribu tahun
erjalanan baru samai ke dasarnya$
(ngatkan #eraka yang keseluruhannya ai$ *i atasnya ai, di ba2ahnya ai, di kiri ai, di kanan ai, di
dean ai, di belakang ai yang memakan dan menghanguskan daging-daging dan tulang-belulang$
Kemudian diganti lagi dengan tubuh yang baru dan diseksa lagi$ &egitulah berulang-ulang berlaku
seanjang masa$
/alhal di 2aktu itu kita dibelenggu kaki dan tangan serta di"emeti berterusan oleh malaikat Dabaniah$ &au
#eraka yang busuk itu tidak daat digambarkan$ Kalaulah ditakdirkan bau itu ter"ium oleh enduduk dunia,
akan matilah semua lantaran busuknya$
7erkara-erkara di atas tadi erlu di'ikir-'ikirkan, direnung-renungkan dan diulang-ulang memikirkannya$
*iingat selalu dalam hati hingga tidak daat diluakan lagi$ Kesannya nanti akan timbul rasa malu dan
takut untuk kita bersika ego dengan !uhan dan dengan manusia$ *engan "ara-"ara atau kaedah ini
moga-moga membantu kita mudah untuk bermujahadah menumaskan sombong ini$ 9araan kita moga-
moga +llah sentiasa memimin kita agar menjadi hamba-hamba-#ya yang
1: "khlas )eramal
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
*alam ajaran (slam, ikhlas meruakan roh amal atau ji2a ibadah$ (a jadi enentu aakah amal ibadah kita
diterima atau ditolak yang mana bila amal ibadah tidak ikhlas, maka ia tidak ada nilaian di sisi +llah atau
tidak ada harganya lagi$ )ebaliknya kalau ikhlas dalam beramal, +llah terima dan diberi ganjaran yang
tidak ternilai$
&agaimanakah yang dikatakan ikhlas ini jadi enentuB +mal ibadah ini umama seorang manusia$ &ila
nya2a 0roh1 sudah tidak ada, ia akan jadi bangkai$ &angkai mesti dibuang ke kubur kerana nilai
kemanusiaannya sudah tidak ada lagi di 2aktu itu$ *ia tidak layak lagi bergaul dengan orang yang hidu$
/alauun dia seorang ratu "antik, orang teraksa buang juga kerana ia akan jadi busuk, berulat dan reut
menjadi tanah$
&egitulah dengan amal ibadah kita ini$ Kalau tidak ada rohnya atau tidak ada ji2anya, yakni tidak ikhlas,
+llah angga seerti bangkai yang kotor lagi busuk, yang tidak ada harganya$ !idak layak untuk +llah
menerimanya dan tidak layak diberi ganjaran ahala$ &ahkan akan di"amak balik ke muka kita sekaliun
seluruh makhluk-makhluk +llah di langit dan di bumi semuanya memuji-muji amal ibadahnya "antik, baik
dan bernilai$ Manusia hanya menilai dengan mata lahir sahaja maka yang kelihatan, amal ibadahnya itu
banyak, "antik dan berakhlak$ )edangkan +llah daat melihat yang batinnya$ )ekaliun amal itu sedikit,
jika ikhlas, +llah teta mengangganya banyak$ )edangkan amal ibadah yang banyak tetai tidak ikhlas,
+llah teta mengangganya sedikit atau ma"am amalan yang tidak 2ujud$
&egitulah enting dan bernilainya ikhlas itu$ +llah mahu agama-#ya yang su"i murni itu diamalkan se"ara
su"i ula yakni tidak di"elahi dengan sebarang bentuk hati busuk$ !idak di"elahi dengan rasa riyak, ujub,
ingin diuji, hendak nama, ingin dinilai dengan mata dunia atau dengan tujuan menolak kemudaratan
manusia$ *alam hal ini +llah ingatkan:
Maksudnya: 0ngatlah" hanya ke(unyaan Allah-lah agama yang #ersih (khalis. (A- Dumar: 7
.uga di ayat lain:
Maksudnya: 5adahal mereka tidak disuruh kecuali su(aya menyem#ah Allah dengan memurnikan
(mengikhlaskan ketaatan ke(ada-'ya dalam men)alankan agama yang lurus. !an su(aya mereka
mendirikan sem#ahyang dan menunaikan -akat dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Al Baiyinah:
4
6ntuk melakukan ikhlas ini sangat susah dan sulit terutama dalam sebarang amal ibadah seerti yang kita
bin"angkan dalam bab sebelum ini kerana hati itu amat seni sekali$ #a'su itu sangat tersembunyi erasaan
halusnya dan sangat ayah dikesan$ 6ntuk menguasainya amat sulit$ (a berbolak-balik setia hari dan
berubah-ubah ula setia 2aktu dan detik$ 7erjalanannya tidak menentu$ &ertukar-tukar dari ujub, riyak,
sombong, dengki, gila uji, gila nama, ingin dinilai dengan harga dunia dan susah untuk didisilinkan$ +mal
ibadah itu selalu terdorong ke arah keentingan-keentingan dunia ini$
4iyak, ujub dan lain-lain si'at ma,mumah itu aling ayah dihindari kerana gerakannya terlalu halus$
Ma"am desiran semut, tidak daat didengar bunyinya$ Kita tidak terasa kemahuan- kemahuan na'su atau
dorongan-dorongan kemahuan hati yang jahat kerana halusnya itu$ (nilah yang dikatakan syirik kha'i$ Kalau
tidak disuluh dengan andangan mata hati 0basirah1, ia tidak akan terasa adanya$
)ala'ussoleh, bila kenangkan hal-hal begini, mereka selalu menangis$ Mereka aling takut terhada syirik
kha'i ini$ !akut ibadah mereka tidak ada harga di sisi +llah$ !akut mereka akan mu'lis di +khirat sedangkan
untuk daatkan ikhlas terlalu susah$ (khlas hanya milik +llah$ (a adalah rahsia-#ya yang *ia sahaja yang
tahu$ 9atta ara malaikat un tidak tahu$ Mereka hanya tahu amal lahir sahaja$
)ebab itu dalam sejarah ernah di"eritakan betaa susahnya untuk daatkan si'at ikhlas ini sebagaimana
yang digambarkan oleh )ayidina Mua,$
%asulullah SA@ #ersa#da: 5u)i syukur ke hadrat Allah S@* yang menghendaki agar makhluk-'ya
menurut kehendak-'ya. @ahai Mua-E
=a&a#ku: Aa Saiyidil Mursalin. Sa#da %asulullah SA@: Sekarang aku akan menceritakan ke(adamu"
#aha&a a(a#ila diha.alkan (diam#il (erhatian olehmu akan #erguna teta(i kalau dilu(akan (tidak
di(edulikan olehmu maka kamu tidak akan mem(unyai hu)ah di hada(an Allah kelak. 2ai Mua-" Allah itu
menci(takan tu)uh malaikat se#elum !ia menci(takan langit dan #umi. Setia( langit ada seorang malaikat
yang men)aga (intu langit dan tia(-tia( (intu langit di)aga oleh malaikat (en)aga (intu menurut kadarnya
(intu dan keagungannya. Malaikat yang memelihara amalan si ham#a akan naik ke langit mem#a&a
amalan itu ke langit (ertama. 5en)aga akan #erkata ke(ada malaikat 2a.a-ah: /Saya (en)aga tukang
um(at. Cem(arkan #alik amalan ini ke muka (emiliknya kerana saya di(erintahkan untuk tidak menerima
amalan tukang um(at.,
Fsoknya naik lagi malaikat 2a.a-ah mem#a&a amalan si ham#a. !i langit kedua (en)aga (intunya
#erkata: /Cem(arkan #alik amalan ini ke muka (emiliknya se#a# dia #eramal kerana menghara(kan
keduniaan. Allah memerintahkan su(aya ditahan amalan ini )angan sam(ai le(as ke langit yang lain.,
$emudian naik lagi malaikat 2a.a-ah ke langit ketiga mem#a&a amalan yang sungguh indah. 5en)aga
langit #erkata: /Cem(arkan #alik amalan ini ke muka (emiliknya kerana dia seorang yang som#ong,.
%asulullah SA@ meneruskan sa#danya: Berikutnya malaikat 2a.a-ah mem#a&a lagi amalan si ham#a ke
langit keem(at. Calu (en)aga langit itu #erkata: /Cem(arkan #alik amalan ini ke muka em(unyanya. !ia
seorang yang u)u#. Allah memerintahkan aku menahan amalan yang u)u#.,
Seterusnya amalan si ham#a yang lulus di langit kelima dalam keadaan #ercahaya-cahaya dengan )ihad"
ha)i" umrah dan lain-lain teta(i di (intu langit kelima (en)aganya #erkata: /0ni adalah amalan tukang hasad.
!ia sangat #enci (ada nikmat yang Allah #erikan (ada ham#a-'ya yang lain. !ia tidak redha dengan
kehendak Allah. Se#a# itu Allah (erintahkan amalannya dilem(arkan #alik ke mukanya. Allah tidak terima
amalan (endengki dan hasad.,
!i langit keenam" (en)aga (intu akan #erkata: /Saya (en)aga rahmat. Saya di(erintahkan untuk
melem(arkan #alik amalan yang indah ini ke muka (emiliknya kerana dia tidak (ernah mengasihi orang
lain. $alau orang menda(at musi#ah dia merasa senang. Se#a# itu amalan ini )angan melintasi langit ini.,
Malaikat 2a.a-ah naik lagi mem#a&a amalan si ham#a yang le(as hingga langit ketu)uh. %u(a cahayanya
#agaikan kilat dan suaranya #ergemuruh. !i antara amalan itu ialah sem#ahyang" (uasa" sedekah" )ihad"
&arak dan lain-lain lagi. *eta(i (en)aga (intu langit #erkata: /Saya ini (en)aga sum,ah (ingin masyhur.
Sesungguhnya si (engamal ini ingin masyhur dalam kum(ulan-kum(ulan dan selalu ingin tinggi di saat
#erkum(ul dengan ka&an-ka&an yang se#aya dan ingin menda(at (engaruh dari (ara (emim(in. Allah
memerintahkan (adaku agar amalan ini )angan melintasiku. *ia(-tia( amalan yang tidak #ersih kerana
Allah maka itulah riyak. Allah tidak akan menerima dan mengka#ulkan orang-orang yang riyak.,
$emudian malaikat 2a.a-ah itu naik lagi dengan mem#a&a amal ham#a yakni sem#ahyang" (uasa" -akat"
ha)i" umrah" akhlak yang #aik dan (endiam" -ikir (ada Allah" diiringi malaikat ke langit ketu)uh hingga
sam(ai melintasi hi)a#-hi)a# dan sam(ailah ke hadrat Allah S@*. Semua malaikat #erdiri di hada(an Allah
dan semua menyaksikan amalan itu se#agai amalan soleh yang #etul-#etul ikhlas untuk Allah.
*eta(i .irman *uhan: /2a.a-ah sekalian" (encatat amal ham#a-$u" Aku adalah (enginti( hatinya dan Aku
le#ih mengetahui a(a yang dimaksudkan oleh ham#a-$u ini dengan amalannya. !ia tidak ikhlas (ada-$u
dengan amalannya. !ia meni(u orang lain" meni(u kamu (malaikat 2a.a-ah teta(i tidak #oleh meni(u
Aku. Aku adalah Maha Mengetahui. Aku melihat segala isi hati dan tidak akan terlindung #agi-$u a(a sa)a
yang terlindung. 5engetahuan-$u atas a(a yang telah ter- )adi adalah sama dengan (engetahuan-$u atas
a(a yang #akal ter)adi. 5engetahuan-$u atas orang yang terdahulu adalah sama dengan (engetahuan-$u
atas orang-orang yang datang kemudian. $alau #egitu #agaimana ham#a-$u ini meni(u Aku dengan
amalannya; Caknat-$u teta( (adanya.,
!an ketu)uh-tu)uh malaikat #eserta 7000 malaikat yang mengiringinya (un #erkata: /Aa *uhan" dengan
demikian teta(lah laknat-Mu dan laknat kami sekalian #agi mereka., !an semua yang di langit turut
#erkata: /*eta(lah laknat Allah ke(adanya dan laknat orang yang melaknat,.
Sayidina Mua- kemudian menangis teresak-esak dan #erkata: Aa %asulullah" #agaimana aku #oleh
selamat dari a(a yang diceritakan ini;
Sa#da %asulullah SA@: 2ai Mua-" ikutilah 'a#imu dalam soal keyakinan.
Mua- #ertanya kem#ali: *uan ini %asulullah sedangkan saya ini hanya Mua- #in =a#al. Bagaimana saya
#oleh selamat dan #oleh le(as dari #ahaya terse#ut;
Sa#da %asulullah SA@: Aa #egitulah" kalau dalam amalanmu ada kelalaian maka tahanlah lidahmu
)angan sam(ai mem#urukkan orang lain. 0ngatlah dirimu sendiri (un (enuh dengan ai#" maka )anganlah
mengangkat diri dan menekan orang lain. =angan riyak dengan amal su(aya amal itu diketahui orang.
=angan termasuk orang yang mementingkan dunia dengan melu(akan Akhirat. $amu )angan #er#isik
#erdua ketika di se#elahmu ada orang lain yang tidak dia)ak #er#isik. =angan taka#ur (ada orang lain nanti
lu(ut amalanmu dunia dan Akhirat dan )angan #erkata kasar dalam suatu ma)lis dengan maksud su(aya
orang takut (adamu. =angan mengungkit-ungkit a(a#ila mem#uat ke#aikan. =angan mero#ekkan (eri#adi
orang lain dengan mulutmu" kelak engkau akan diro#ek-ro#ek oleh an)ing-an)ing )ahanam. Se#agaimana
.irman Allah yang #ermaksud: /!i 'eraka itu ada an)ing-an)ing (ero#ek #adan manusia,.
Mua- #erkata: Aa %asulullah" sia(a yang tahan menanggung (enderitaan semacam itu;
=a&a# %asulullah SA@: Mua-" yang kami ceritakan itu akan mudah #agi mereka yang dimudahkan Allah
S@*. <uku(lah untuk menghindar semua itu" kamu menyayangi orang lain se#agaimana kamu mengasihi
dirimu sendiri dan #enci a(a yang #erlaku ke(ada orang lain a(a-a(a yang di#enci oleh dirimu sendiri.
$alau #egitu kamu akan selamat dan dirimu (asti akan terhindar.
+mal ibadah akan tertolak er"uma ibarat debu-debu berterbangan kalau keikhlasan hati tidak ada$ 6ntuk
menentukan amal ibadah itu ikhlas bukan boleh ditentukan dengan kata-kata$ Misalnya:
H)aya beri ini dengan enuh ikhlas$I H)aya buat ini ikhlas untuk a2ak$I HKutujukan ikhlas untukmu$I H)aya
yang ikhlas$I H)aya bantu a2ak dengan ikhlas hati$I
!idak erlu disebut ikhlas$ !idak usah ungkakan kata-kata tersebut$ (khlas itu bahasa hati atau kerja hati$
Kalau disebut, ternyata tidak ikhlas$ )ebab itu diam sahaja lebih baik$ Kita tidak tahu aakah kita ikhlas
atau tidak$ Malaikat yang kerohaniannya tajam un tidak tahu, mengaa kita yang kerohaniannya tidak
tajam mengaku kita ikhlas$ (nilah tanda tidak ikhlas$ Kalau begitu bagaimana hendak mengesan amal
ibadah itu ikhlas atau tidakB Kita ba2a "ontoh-"ontoh di ba2ah ini sebagai anduan untuk mengukur
keikhlasan kita$
1$ +akah kita sembahyang, 2irid, ,ikir, doa dan ba"a 3uran di rumah dengan di masjid ada
erbe,aanB *i rumah kita buat "eat-"eat dan lebih kurang sahaja sedangkan di masjid kita
lakukan dengan enuh teratur, tertib, soan, dengan suara seda atau "uba seda-sedakan
suara kita$ 5rtinya kita buat lebih baik bila berada di masjid yakni di dean orang ramai$ (tu
tandanya tidak ikhlas$
2$ 7ernahkah kita tidak buat sembahyang sunat se2aktu di rumah tetai kita buat atau buat lebih
banyak kalau di masjidB Kita buat kerana takut orang kata atau malu ada orang$ (tu tanda tidak
ikhlas$
A$ Kalau ada orang uji, aakah ada rasa berbunga, seda dan suka hatiB /aktu dikeji adakah rasa
marah atau semit dada dan sedihB Kalau terasa megah atau sedih, ertinya belum ikhlas$
4$ +akah kita menderma dengan bersyarat, misalnya mesti ditulis dalam da'tar atau disiarkan dalam
akhbar dan t?B Kalau tidak, kita tidak mahu menderma untuk masjid, surau, anak yatim, sekolah
(slam dan lain-lain lagi$ +tau teraksa ditulis nama kita ada mana-mana batu asas$ Kalau tidak,
kita tidak menderma$ (tu tanda tidak ikhlas$
5$ +dakah kita memba"a +l-3uran bertujuan untuk daat hadiah besar atau iala dan lain-lainB Kalau
tidak kita malas atau langsung tidak memba"anya$ (ni tanda tidak ikhlas$
L$ %uba kita renung-renungkan, adakah kita buat kebaikan kemudian suka sebut-sebut atau dengan
haraan suaya orang itu balas kebaikan kitaB +akah seleas kita berbuat baik ada seseorang,
kemudian bila dia lukakan hati kita, langsung kita berkata di dean atau di belakangnya: H!idak
atut engkau buat begini ada aku$ +ku dah banyak tolong engkau$ Kalau aku tak tolong selama
ini, susah engkau$ Memang orang tak kenang budi$I (ni juga tanda tidak ikhlas$
7$ 7ernahkah kita menderma hanya di dean orang tetai kalau se"ara sembunyi, kita tidak
mendermaB (ni juga tidak ikhlas$
M$ +akah kita suka segala kebaikan hanya di"etus oleh kita sahajaB &ila orang lain yang buat
kebaikan itu, kita tidak suka$ (ni juga tidak ikhlas$
C$ +dakah 2aktu kita berja2atan, kerana ada gaji dan elaun maka kita akti' dan gigih berjuang
memerkatakan (slamB Kita bersyarah merata-rata temat$ !ai bila tidak ada ja2atan, kita tidak
minat buat kerja-kerja itu lagi$ +tau kita ditukar ja2atan, bukan ja2atan agama lagi, langsung kita
tidak minat sebut (slam lagi$ (ni ada udang di sebalik batu namanya, tanda tidak ikhlas$
10$ +akah kalau ergi berdak2ah di temat yang jauh itu kita andang ada elaunB Kalau tidak ada
mileage dan elaun kita tidak ergi$ +tau kalau ergi un dengan hati yang berat$ !eraksa$ (ni juga
tanda tidak ikhlas$
11$ +akah kita ghairah menyebut (slam ini hanya dalam idato-idato atau seminar-seminar saja
tetai dalam erbualan- erbualan biasa tidak sibuk mengatakannyaB 5rtinya tidak sebut langsung
'asal (slam$ (ni juga tidak ikhlas kerana ada moti' nama dan kemasyhuran$
12$ +dakah kita sanggu mengajar hanya kerana kita diberi gajiB Kalau tidak ada gaji, kita tidak
sangguB +tau kalau mengajar juga se"ara teraksa kerana takut dikatakan, F+da ilmu, tai tidak
samaikan ilmu<G$ (tu tanda tidak ikhlas$
1A$ 7ernahkah kita memerkatakan (slam itu hanya se2aktu2aktu kita harakan daat kerusi di
7arlimenB +tau hendak tambat hati rakyat dengan haraan arti kita daat memerintahB !ai bila
tidak ada kerusi lagi atau sudah tua, kita tidak sibuk-sibuk lagi memerjuangkan (slam$ (ni ada
keentingan diri namanya$ .uga tidak ikhlas$
14$ +dakah kita buat teguran hanya ada orang-orang ke"il atau orang ba2ahan sahajaB !etai bila
tuan-tuan di atas kita buat kesalahan, kita tidak berani hendak tegurB (ni tanda tidak ikhlas$
15$ +dakah di dean ramai sahaja kita kuat jaga disilinB &erlakon jadi baik$ &ila di belakang orang,
hilang disilin$ Mulalah tidak daat hendak ka2al mata keranjang$ Mula tidak daat menga2al
telinga, dan tidak berakhlak$ (ni berakhlak tidak ikhlas namanya$
1L$ +dakah bila kita ada ja2atan dalam kamung atau di masjid atau aa-aa juga ja2atan dalam
masyarakat, baru mahu berkorbanB !etai bila tidak ada ja2atan, tidak mahu berkorban lagi$ (tu
tanda kerja kita tidak ikhlas$
17$ 4enungkanlah, aakah kita mahu belajar (slam kerana ada jaminan masa deanB Kalau tidak,
mungkin kita tidak belajar$ +tau tidak bersungguh-sungguh belajar (slam$ (ni juga tidak ikhlas$
1M$ 7ernahkah kita beri bantuan kerana orang itu berbuat baik keada kitaB )edangkan kalau orang
tidak berbuat baik ada kita, kita tidak suka membantunya, 2alauun orang itu atut dibantu$ (ni
juga tidak ikhlas$
1C$ +dakah kita rasa tidak senang bila ada orang sekali-sekala menggantikan kita ber"eramah atau
bersyarah di temattemat kebiasaan kita$ +tau kita rasa bangga atau rasa senang hati kerana dia
membantu kerja-kerja kita buat kebaikanB .ika tidak, ini juga tidak ikhlas$
20$ 7ernahkah terjadi dalam mana-mana mesyuarat atau manamana erbin"angan, kita mahu biarlah
"adangan-"adangan yang baik dan bagus hanya datang dari kitaB Kalau ada orang lain turut sama
memberi andangan 2alauun baik, kita rasa tidak senangB (ni tanda tidak ikhlas$ :rang yang
ikhlas, dia mahu orang lain juga daat memerkatakan kebenaran$ &ukan hanya melalui dirinya
seorang$
21$ +dakah dean orang ramai saja ilmu (slam itu jadi bualan kita tetai bila berhadaan dengan anak
isteri, kita bungkamB Malas hendak memerkatakan (slam$ !idak ghairah hendak sebut hal-hal
(slam atau hal-hal erjuangan$ (ni juga kerana bermoti' nama dan kemasyhuran$ *ean anak isteri
mana daat nama atau kemasyhuran$
22$ +dakah kita hantar anak belajar di satu-satu sekolah kerana mengharakan didikan, tarbiah dan
akhlak yang baikB &ukan kerana jaminan sijil atau daat kerjaB +tau sebaliknya yakni kalau tidak
ada sijil atau tidak ada jaminan kerja, kita tidak hantar anak kita 2alauun sekolah itu baik
didikannyaB (ni juga tidak ikhlas$
2A$ +dakah kita menutu aurat kerana orang suruh atau menutu aurat ini hanya di temat-temat
yang tertentu sahajaB +tau di majlis-majlis rasmi sahaja seerti majlis kematian$ +tau
menamakkan sebahagian anggota yang terlarang atau akaian terlalu ketat atau jarangB +tau
bertudung untuk bermegah-megahB (ni semua tidak ikhlas$
24$ )eorang yang ernah kita beri bantuan kerana dia atut menerima lantaran kemiskinan atau
kesusahannya, kemudian dia "a"atkan hati kita, aakah kita terus memberikan bantuan ituB Kalau
kita teruskan memberi bantuan itu keadanya, itu tanda ikhlas$
%ukulah setakat ini "ontoh-"ontoh yang lumrah berlaku di tengah-tengah kehiduan kita$ +gar ia menjadi
kayu engukur sejauh mana keikhlasan kita selama ini$ Kita tentu ada engalaman bersama dalam salah
satu hal-hal yang berlaku di atas$ Kalau begitu ukurlah diri masing-masing, aakah usaha-usaha, kerja-
kerja dan amal ibadah sudah ikhlas atau belumB
6ntuk mendaat ikhlas amat susah$ !etai bila tidak ada ikhlas, ertinya tidak ada roh amal$ !idak ada
nya2a ibadah$ /alauun manusia itu namaknya hebat, di sisi +llah, tidak ada aa-aa nilai$ Kosong$
(barat habaan mansura yakni habukhabuk yang berterbangan, hilang begitu sahaja$ :leh itu marilah kita
sama-sama berdoa keada +llah )/!:
Aa Allah )adikan kami orang yang ikhlas =adikan usaha kami kerana-Mu =angan diselit di hati kami selain-
Mu 5im(inlah kami &ahai *uhan Aang Maha 5engasih lagi Maha 5enyayang Agar usaha-usaha kami tidak
sia-sia Amin. Aa %a##al,alamin. Aa Mu)i#assailin" @ahai *uhan yang menunaikan segala (ermintaan
orang yang meminta.
)esungguhnya orang-orang yang ikhlas itu balasannya ialah syurga seerti sabda 4asulullah )+/:
Maksudnya: Allah S@* #er.irman" Aku menyediakan #agi ham#a-ham#a-$u yang soleh (ikhlas" a(a
yang #elum terlihat oleh mata dan #elum terdengar oleh telinga dan tidak (ernah terlintas dalam hati.
(Mutta.a+un /Alaih
1; Pendorong "badah
Mon, 2007-12-17 12:55 admin
*alam bab-bab yang lalu, ara emba"a sudah dierkenalkan dengan ilmu rohaniah$ ;akni ilmu yang sulit
untuk diketahui, sulit dikaji, sulit di'ahami dan sulit ula untuk mengamalkannya$ 6saha-usaha membaiki
diri ini memang susah kerana tiga 'aktor iaitu:
1$ Memerlukan mujahadatun na'si yang serius$
2$ 8atihan menga2al na'su ini satu kerja yang sangat menjemukan dan meletihkan$ 4isikonya, ayah hendak
isti=amah$
A$ &anyak halangan dan rintangan yang menyekat iaitu dunia dan tarikannya serta keluarga dan sahabat-
handai yang melalaikan kita$
Kalau begitu halnya, aa yang atut kita buat untuk mengatasi keadaan iniB +a ula endorong untuk kita
terus berjuang membaiki diriB .a2aannya ialah ilmu rohaniah inilah endorongnya$ ;ang atut kita buat
ialah:
1$ )uluh kelemahan diri kita$
2$ &angkitkan kesedaran ji2a$
Kedua-dua ini hendaklah dibuat melalui ta'akur$ +ntara erkara-erkara yang boleh kita ta'akurkan ialah:
A5 $emahn!a diri kita
Mari kita sama-sama ta'akur, merenung sekeja ke dalam diri kita$ 4asakan di hati kita baha2a kita ini
hamba +llah yang maha dhai', lemah dan hina$ &uktinya:
1$ &olehkah kita elak diri kita dari sakitB Kalau terkena atau ter"u"uk duri yang halus daatkah kita menahan
bisanyaB (tuun sudah terlalu sakit, sudah tidak tertahan lagi rasanya$ (tulah tanda lemahnya kita$ &olehkah
kita melihat kalau jarum ter"u"uk di mata kitaB &olehkah kita berna'as kalau air tersumbat di hidung kitaB
!entu tidak boleh$ (tulah tanda lemahnya kita ini$ +atah lagi kalau +llah tarik satu sahaja urat sara' kita,
meranalah kita seumur hidu$
2$ &olehkah kita elak dari orang "a"i maki dan kata kitaB
A$ &olehkah kita menolak dari ben"ana alam yang melanda mengejut ada kitaB !entu tidak boleh 2alauun
berkumul seluruh tenaga makhluk yang berada di langit dan di bumi$ &en"ana alam teta terjadi juga$ Kita
tidak mamu menahannya$ &anjir yang melanda, datangnya tidak mamu diemang$ +ngin tau'an, ribut
yang mengangkat dan menghumban, tidak mamu kita membendungnya$ Jema bumi yang dahsyat yang
membunuh segala hiduan, tidak kuasa manusia menahannya$ 8emahnya manusia ini$
4$ *aatkah kita menahan kematian orang yang kita "intaiB +khirnya kita juga akan mati$ *aatkah kita
menolaknyaB !entu tidak mamu$ &etaa lemah dan hinanya kita$ )udah mati jadi bangkai$ !idak seorang
un yang mahukan jasad kita itu$ (steri tidak mahu$ )uami tidak mahu$ +nak-anak un tidak mahu$ (bu ayah
tidak mahu$ Kekasih un tidak mahu$ )ebab itulah orang hantar "eat-"eat ke kubur kerana kalau
dibiarkan, busuk<
&ila dinilai bukti-bukti tadi menggambarkan betaa hinanya kita$ %uba kita rasakan kehinaan dan
kelemahan itu setia ketika dan kita ba2a erasaan itu di mana-mana$
)5 ,ikmat !ang kita da'at
9itung-hitungkan ula nikmat-nikmat yang ada ada kita$ Mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, akal
dan lain-lain lagi yang sangat enting untuk kehiduan kita itu$
-ikirkanlah tentang akal yang dikurniakan ada kita$ +langkah berharganya$ *engan akal itulah kita jadi
"erdik, andai dan bijaksana$ *engan akal itu juga kita membelah bumi, menerobos angkasa, menguasai
lautan dan daratan$ Kita bebas buat aa saja semahu-mahunya$ 9atta jadi kaya-raya dan berkuasa$
Menungkanlah, aakah layak akal yang begitu mahal kita gunakan hanya semata-mata untuk meruntuhkan
tamadun manusia dengan bererang dan membunuhB 4asakan di hati takut ada !uhan kerana
sebelumnya kita tidak gunakan akal itu untuk memikirkan kebesaran-#ya dan nikmat-nikmat emberian-
#ya yang ada ada kita$
-5 ,ikmat di luar diri kita
-ikirkan dan hitungkan ula nikmat-nikmat +llah yang berada di luar diri kita$ 9itung beraa banyak harta,
duit, rumah, kereta, erabot, inggan mangkuk, eriuk belanga, kain baju, kasut, barang kemas, makanan
yang kita siman, beraa jenis lauk yang dimakan untuk satu hari, beraa banyak kenderaan kita, kebun,
anak-anak, isteri-isteri, ka2an-ka2an, engikutengikut, embantu-embantu, udara yang dihiru, bumi
yang diijak, "ahaya matahari yang kita daat man'aat darinya$ 4asakan di hati baha2a alangkah
banyaknya kurniaan +llah ada kita selama ini$
Kemudian andang ke langit$ 8ihatlah besarnya "itaan !uhan itu$ !ergantung tana tiang$ /alhal rumah
kita yang ke"il un ada tiangnya$ &umi yang terhamar temat kita berijak, sangat berguna ada kita$
)aksikanlah matahari yang turun naik, yang "ahayanya sangat memberi man'aat, yang menjadikan silih
bergantinya siang dan malam, memberi eluang untuk kita bekerja dan rehat$ Menjadikan 2aktu yang
bermusim juga sangat ber'aedah ada manusia$ +ir yang disedut naik, hujan yang turun, ini memberi
bekalan air untuk seluruh hiduan$ Memeriahkan alam dengan "ahaya$ !enaga solar serta tenaga
elektriknya$ 4asakan ke dalam hati kita betaa entingnya ini semua$ 4asakan betaa erlunya nikmat-
nikmat ini dalam kehiduan kita$
-ikirkanlah< &olehkah manusia men"ita tanah, ai dan air ituB *aatkah kita tumbuhkan okokB ;ang
kayunya kita gunakan untuk membuat rumah ituB *aatkah kita buat segala keerluan-keerluan asas
yang jadi eralatan hidu kita ituB &olehkah hidu tana kita gunakan barang-barang "itaan +llah ituB
!entu tidak$ :leh itu datangkan rasa insa' ada diri kita baha2a kita tidak mamu mengadakan itu semua$
&ila kita sedar begitu barulah kita terasa erlunya +llah itu ada kita$ &arulah kita terasa atut kita
menyembah-#ya$ &arulah terasa atut kita taat erintah-#ya$ Kalau begitu bukankah atut kita atuh
keada-#ya$ &ukankah atut kita jadikan +llah itu !uhan kita$ !idaklah kita hendak bertuhankan diri kita
lagi$ (nilah endorong untuk kita beribadah$
&ila kita ba2a ber'ikir tadi barulah kita terasa !uhan itu terlalu berjasa dan emberi$ &arulah terasa
atutnya kita bersyukur ada +llah kerana segala-galanya adalah "itaan-#ya dan emberian- #ya$ &ukan
kita buat sendiri$ (nilah endorong$
D5 /ehidu'an sele'as mati
8ihatlah keada kehebatan dunia ini$ )emua yang kita miliki itu nanti akan terlu"ut dari kita kerana dunia ini
negara yang 'ana$ +llah jadikan kita bukan untuk tinggal terus di sini buat selama-lamanya$ !etai akan
mati dan ulang ke negara asal, negara +khirat yang kekal lagi abadi$ ;akni )yurganya kekal, #erakanya
juga kekal$ #ikmatnya kekal, a,ab siksanya un kekal$
%uba kita rasakan nikmat )yurga yang kekal itu$ !iada bandingan dan tandingannya$ Masya-+llah terlalu
hebat< 7atah lidah untuk mengungkanya$ !iada bahasa yang daat menggambarkannya$ !iada mamu
mata ena untuk menulisnya$ Mahligainya saja sudah seluas langit dan bumi, dibuat dariada emas,
ermata, dinding yang berkilau-kilau "ahayanya, atanya intan berlian yang tidak terkata indahnya dan
nikmat berada di dalamnya$ )eorang yang berta=2a saja memiliki beruluh-uluh buah bandar$ Kalau
rumahnya saja seluas langit dan bumi, agaknya beraa ula luas sebuah bandarB +atah lagi kalau
beruluh-uluh buah bandar$ !entulah tidak daat hendak dibayangkan betaa luasnya bandar-bandar
keunyaan seseorang itu$ !idak daat ena menulisnya$ !idak ada kiraan di dunia ini$ 7eralatan me2ah
dalam mahligai itu ula tidak ernah rosakrosak$ &ahkan makin diandang, makin "antik$ )emakin terasa
nikmat$ )ekali andang lain "antiknya$ *ua kali andang, lain ula "antiknya$ !idak ernah jemu-jemu
menikmatinya$
Kenderaan di +khirat ula ialah aa saja yang kita inginkan$ !eringat saja, sekeli mata datang$ !eringat
hendak naik kaal terbang, niat saja terus berada dalam kaal terbang yang diidamidamkan$ !erbanglah
selaju mana yang kita mahu dan ke mana saja yang kita ingin tuju, tidak ernah rasa bimbang dan "emas$
Kalau naik kaal terbang dunia, hati selalu diragut takut tetai di +khirat, kalau ingin jatuh, ia jatuh tai
tidak sakit$ )ebaliknya teta la,at$
4asakan ula nikmat di +khirat itu tidak ernah laar-laar$ +tau tidak ernah haus-haus$ )entiasa
kenyang$ Makanan yang kita makan tidak ernah menjemukan$ )ebab rasanya berlainan$ )uaan ertama
dengan yang kedua, berlainan rasanya$ &egitulah seterusnya$ 6ntuk satu jenis buah, kita akan daat
beruluhuluh jenis rasa$ .adi tidak ernah jemu memakannya$ Makin di- makan makin hendak dan
semakin la,at$ *emikian juga dengan jenis-jenis makanan yang lain$ Makanlah sebanyak mana un tidak
akan memudaratkan$ !idak menyakitkan erut$ !idak juga susah ayah untuk ke jamban$ !idak ayah
buang najis yang busuk itu$ !idak ada istilah tahi lagi seerti tahi mata, tahi telinga dan tahi gigi$ )emuanya
seda-seda, baik-baik, la,at dan indah-indah sahaja$ 9atta eluh kita un berbau 2angi$
4asakan ula setia orang berta=2a itu hadiahnya ialah bidadari-bidadari yang "antik jelita$ &ukan
seorang tetai beruluh-uluh dan beratus-ratus orang, yang nikmat dan keuasannya tiada tolok
bandingannya dengan dunia ini$ )eerti 'irman +llah dalam +l 3uran:
Maksudnya: Mereka #ertelekan di atas di(an-di(an #erderetan dan $ami kah&inkan mereka dengan
#idadari-#idadari yang cantik #ermata )eli. !an $ami #eri mereka tam#ahan dengan #uah-#uahan dan
daging dari segala )enis yang mereka inginkan. !i dalam Syurga mereka saling mem(ere#utkan (iala
(gelas yang isinya tidak (menim#ulkan kata-kata yang tidak #er.aedah dan tidak (ula (er#uatan dosa.
!an sekeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka" seakan mereka itu mutiara yang
tersim(an. (At *hur: 60 - 68
Kemudian kita rasakan ke lubuk hati kita betaa a,abnya #eraka yang kekal itu$ 7enderitaannya amat
dahsyat dan mengerikan$ !idak daat hendak ditulis dengan mata ena kedah257 syatannya itu$ +i yang
dahsyat itu 70 kali ganda anasnya dari anas ai dunia$ +i di dunia un kita tidak boleh egang, aatah
lagi ai #eraka$ Kita berada dalam rumah ai, dinding ai, bumbung ai, lantainya ai, makanannya ai,
minumannya ai, akaiannya ai, bantalnya ai dan segala-galanya dalam ai$ +abila han"ur daging-
daging tubuh kita maka digantikan dengan daging baru, dibakar lagi hingga jadi bara dan diganti lagi$
&egitulah terus-menerus$ 4asakan di hati, aduh, betaa sakitnya$ *ahsyat dan ngeri$ 4asakan di hati takut
yang amat sangat$
*i enjara +khirat itu, seluruh kaki tangan diikat dan disatukan$ *ihumban dan tenggelam di dalam ai
yang ombaknya bergelombang, menggulung dan membakar$ &ila tubuh kita jadi bara dan hangus, diganti
dengan kulit yang baru, kemudian diseksa lagi$ *i saming itu malaikat Dabaniah yang tidak ernah
senyum-senyum men"emeti terus setia detik hingga jadi han"ur-lebur, berseai-seai$
Jambarkan betaa dahsyatnya a,ab yang edih itu yang tidak akan tertanggung oleh kita$ (tu baru sedikit
gambaran yang daat digambarkan$ !idak akan tertulis hal keadaan yang sebenarnya betaa rasa a,ab
itu$ ;ang di"eritakan ituun sudah "uku untuk menggambarkan betaa ngerinya$
Kemudian datangkan rasa takut itu berterusan di hati kita$ *i sana tidak ada yang boleh membela dan
membantunya$ 7angkat kita, kereta menjalar, engikut-engikut, emimin-emimin, ibu ayah, suami,
isteri, anak-anak dan sahabat-handai kita, seorang un tidak menjenguk kita$ !idak ada sebarang makhluk
un yang akan datang menolong meringankan enderitaan yang maha dahsyat itu$ 4asakanlah di hati, kita
sendirian nanti menanggung kesakitan itu, yang enderitaannya uluhan kali ganda seerti yang
disebutkan$
Kalau kesemua rasa-rasa yang kita gambarkan di atas tadi daat diresakan se"ara serius ke dalam hati
nurani kita, langsung kita ba2a hati itu ke mana-mana, itulah yang jadi motor atau o2er yang kuat untuk
mendorong hingga kita mudah dan ringan untuk membaiki diri$ (nilah yang dikatakan hati mukmin$ +l hasil
kita tidak tergamak untuk melakukan dosa-dosa ke"il, aatah lagi dosa besar$ Kita akan rasa malu$
9ati mukmin ini 2alauun 'i,ikalnya bersama dengan makhluk tetai hatinya teta dengan +llah$ 9atinya
sentiasa meneroka alam +khirat$ 9atinya sentiasa takut dengan +llah, rindu dengan +llah dan )yurga-#ya$
7erasaan-erasaan inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di +khirat$ !etai kalau kesedaran
ji2a dalam hati seseorang itu tidak ada, aakah yang akan jadi endorong untuk mengelak dariada
kemungkaranB +akah yang jadi endorong untuk "inta +llah dan hari +khiratB !entu tidak ada$
Kalau erasaan ini tidak 2ujud di hati, aa yang akan terjadi ialah:
1$ Makin tinggi ilmu seseorang, makin alim dia, makin jahat lagi si'atnya$
2$ &ertambah kaya seseorang itu, makin dia angkuh dan sombong$
A$ Makin berkuasa seseorang itu, bertambah lagi ,alim dan kejamnya$
4$ &olehkah kita er"aya dia daat berlaku adil, tidak rasuah, tidak meniu, tidak men"uri masa dan lain-lain
lagiB +akah jaminannyaB !entu tidak ada$
:leh itu sematlah erasaan-erasaan di atas$ Moga-moga ia daat membantu kita dalam membaiki diri$
(nilah jalan yang menyelamatkan kita yakni bila hati kita selalu sedar dan insa'$ !etai jika sebaliknya
berlaku, ertinya hati dalam kelalaian, hati tidur atau hati buat$ 9ati kalau sudah buat, dia tidak namak lagi
jalan yang selamat untuk ke +khirat$
1< &uhud
Mon, 2007-12-17 12:54 admin
7erkataan ,uhud bila dilihat ertinya dalam kamus +rab atau mengikut engertian bahasa biasa ialah
meninggalkan dunia$ !etai mengikut istilah (slam, erti ,uhud itu ialah hati tidak ter'aut atau tidak
ter'engaruh dengan dunia dan nikmat-nikmatn!a$ 7engertian yang kedua, iaitu mengikut engertian
syariat inilah yang akan menjadi erbahasan saya$ Kerana ,uhud mengikut syariat adalah disukai oleh
+llah dan 4asul$ (a juga termasuk dalam si'at-si'at mahmudah$ Moga-moga dengan i,in +llah saya daat
menghuraikannya$
Mengikut ta'siran saya, kalau demikianlah engertian ,uhud itu, tidak semestinya orang yang ,uhud itu
tidak memiliki dunia atau mesti meninggalkan segala nikmat-nikmat dunia$ &oleh jadi nikmat dunia yang
dimilikinya lebih banyak dari orang lain atau dia mengendalikan dunia dengan banyaknya$ #amun
demikian, dunia yang banyak itu, yang dimilikinya atau yang dikendalikannya itu tidak memesonakannya$
)edikit un dunianya yang banyak itu tidak terjatuh ke hatinya$ &ahkan dunia itu ada atau tidak, sama saja
baginya$
*ia memiliki dunia serta mentadbirnya adalah dengan tujuan agar dunia itu dijadikan alat untuk
membolehkannya beribadah keada +llah )/! dan berkhidmat sesama manusia$ *unia yang dimilikinya
itu dijadikan jambatan untuk ke +khirat$ (ni sesuai ula dengan tuntutan ajaran (slam yang dinyatakan
dalam sabda 4asulullah )+/:
Maksudnya: !unia itu adalah tanam-tanaman untuk Akhirat. (%i&ayat Al /G+aili
(tulah (slam$ (slam mengajar atau mendidik kita baha2a dunia itu boleh diambil tetai biarlah ia boleh
dijadikan modal untuk beribadah keada +llah dan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya keada
manusia$ *emikianlah, suaya dengan itu membolehkan seseorang itu mengaut ahala sebanyak-
banyaknya untuk dia memerolehi nikmat )yurga di +khirat$ )iaa yang menjual dunianya untuk +llah atau
untuk +khiratnya, maka +llah akan beli dengan bayaran yang berganda- ganda tinggi nilainya$ (aitu
digantikan dengan nikmat )yurga yang kekal abadi dan terhindar dariada seksa #eraka yang amat
a,abnya$
7ersoalannya sekarang, bagaimana hukum dan "ara kita mengambil dunia iniB *an bagaimana "ara
mengendalikan dunia ini setelah realitinya ia berada di hadaan kitaB 7ada saya ada beberaa kategori
iaitu:
15 D#,"A %A,9 =A8")
*unia yang 2ajib diambil selagi ia halal ialah sekadar keer- luan asas saja$ ;ang tidak boleh tidak
0dharuri1, yang mesti ada seerti temat tinggal, makan minum, akaian dan lain-lain lagi$ Kalau tidak
diambil akan berlaku ke"a"atan di segi syariat atau di sudut 'i,ikal$ )iaa meninggalkannya, haram
hukumnya ke"uali setelah diusahakan tidak berjaya memerolehinya$ (ni tidak mena'ikan ,uhud$
25 D#,"A %A,9 S#,AT
*unia yang sunat diambil ialah erkara yang digunakan 0selagi halal1 untuk kemudahan di dalam
menunaikan tanggungja2ab yang 2ajib serta digunakan untuk menghasilkan erkara yang tidak boleh
tidak$ )eerti kenderaan yang erlu, alat-alat rumah yang memudahkan menjalankan tugas rumah tangga
seerti daur gas, inggan mangkuk, eriuk, dulang, mesin basuh, mesin jahit dan lain-lain lagi$
+gar dengan itu tidak membuang masa yang banyak$ *an memudahkan menjalankan tanggungja2ab$
&ahkan adakalanya menjadi 2ajib aradhi$ Kalau tidak ada alat-alat itu maka tergendalalah urusan yang
2ajib$ (ni juga tidak mena'ikan ,uhud$ 7erlu diingat, keerluan seseorang antara satu sama lain tidak
sama$ Maka sudah tentulah ula alat-alat keerluan tidak sama$ )ebagai "ontoh, alat-alat keerluan
seorang guru sudah tentu tidak sama dengan alat-alat keerluan seorang etani$ Kiaskanlah yang lain-
lainnya$
.5 D#,"A %A,9 ARAM
*unia yang haram kenalah ditolak terus seerti arak, 2ang judi, rasuah, hasil riba, hasil ,ina, tiu, romak
dan lain-lain lagi$ (ni kerana erbuatan yang haram itu akan memba2a ke #eraka$
75 D#,"A %A,9 MA/R#
*unia yang makruh diambil iaitu harta-harta yang syubhat$ ;akni erkara-erkara yang samar-samar
ber"amur antara yang halal dan yang haram, yang tidak daat diastikan yang mana halal dan yang
mana haram$ Maka hukumnya makruh$ &agi orang yang 2arak, dia terus meninggalkannya$ )esiaa 2LC
yang terlibat dengan harta syubhat ini terna'ilah ,uhudnya kerana ia diben"i$
:5 D#,"A %A,9 AR#S
*unia yang mubah 0harus1 diambil iaitu yang berbentuk untuk berseda-sedaan, untuk keselesaan seerti
kerusi yang me2ah, buaian, kerusi rehat, tilam, katil yang mahal, bilik yang agak luas dariada kadar biasa
tetai tidak keterlaluan besarnya, kenderaan yang me2ah dan lain-lain lagi, selagi halal$ %uma hisabnya
banyak dan ia juga mena'ikan ,uhud$
;5 P0M)A&"RA,
7erkara yang halal sekaliun, kalau digunakan terlalu berlebihlebihan, sudah melebihi batas keselesaan
dan berseda-sedaan, ini sudah diangga emba,iran$ )edangkan emba,iran adalah haram di sisi
+llah$ *alam +l 3uran emba,iran itu diangga sebagai ka2an syaitan$ -irman-#ya:
Maksudnya: Sesungguhnya orang yang mem#a-ir itu adalah saudara ke(ada syaitan. (Al 0srak: 69
.adi, jika kita daat menggunakan atau mengendalikan dunia yang dimiliki, yang tidak mena'ikan ,uhud
iaitu "ara yang ertama dan kedua 0dunia yang 2ajib dan sunat1, ia masih dikatakan ,uhud$
*alam (slam, kalau seseorang itu mengambil dunia sekadar yang erlu dan untuk kemudahan atau aling
tidak untuk keselesaan, kemudian selain dariada itu, dia tidak mahu mengusahakannya kerana kurang
yakin yang dia boleh amanah dalam menggunakan dunia itu untuk +llah dan masyarakat, maka tidak salah
dia berbuat demikian$
*emikianlah sebaliknya, kalau seseorang itu yakin yang dia daat berlaku amanah ada dirinya terhada
dunia atau daat mengendalikan dunia untuk +llah dan masyarakat dengan sebaik-baiknya, yakni dia yakin
boleh berbuat kebaikan dan kebajikan yang banyak serta boleh bersyukur, maka tidak mengaa dia usaha
men"ari kekayaan selagi halal$ 7adanya ada keharusan berbuat demikian$ (ni juga tidak mena'ikan ,uhud$
Sebagai Bontoh: Katalah dunia itu ialah ja2atan tinggi$ Kita tidak yakin dengan ja2atan itu kita boleh
berlaku amanah terhada +llah dan masyarakat, maka tidak salah kalau kita menolak ja2atan tersebut$
)ebaliknya, kalau kita yakin dengan ja2atan itu kita daat amanah dengan +llah dan masyarakat, maka
tidak salah ula kita mengambilnya$ Kalau harta, kita boleh mengambil sebanyak mana sekaliun$ :leh itu
kenalah kita hadai dunia ini dengan iman dan ta=2a agar daat diuruskan enuh amanah dan rasa
tanggungja2ab$
7erlu rasanya saya ingatkan, jika berlaku dalam satu masa atau satu ,aman, se"ara umum masyarakat
(slam tidak daat melaksanakan 'ardhu ki'ayah> menyediakan keerluan makan minum yang halal,
membangunkan temat-temat endidikan, membeli alat-alat senjata untuk mela2an musuh-musuh,
memberi biasis2a ada anggota-anggota masyarakat yang "erdik suaya berilmu di berbagai-bagai bidang
yang menjadikan masyarakatnya tidak bergantung keada orang lain> maka bagi orang yang mamu di
2aktu itu, 2ajib aradhi dia mengusahakan hingga terlaksananya 'ardhu ki'ayah tadi$ Kalau tidak, akan
menjadi satu kesalahan ada mereka$
.uga diingatkan, aabila ber,uhud jangan samai kita atau (slam terhina$ (ni dilarang ke"uali kita memang
tidak mamu 2alauun sudah berusaha untuk mengadakan keerluan-keerluan yang asas$ *i 2aktu itu
tidak mengaa dan kenalah kita bersabar$ .adi, kita kena 'aham sungguh-sungguh akan engertian ,uhud
ini$ Kalau tidak, jadilah kita orang yang me2ah tidak bertemat atau miskin samai terhina atau berme2ah-
me2ah di sebarang temat$
Maksudnya begini> untuk daat mengekalkan ,uhud mesti dilakukan beberaa "ara$ *i antaranya:
1$ Me2ah mesti kena ada tematnya$ 6mamanya, kalau makan kenduri atau makan berjemaah, dibenarkan
kita berme2ah-me2ah lauk-auknya$ !etai kalau kita makan seorang, eloklah ber,uhud$
2$ Miskin itu tidaklah dilarang tetai tidak dibenarkan samai tidak men"ukui keerluan-keerluan asas$ .adi
dibenarkan miskin asal "uku keerluan asas$
A$ &erme2ah-me2ah tidak boleh di sebarang temat yakni di 2aktu orang semuanya miskin, tidak dibenarkan
kita berme2ah-me2ah$ +gar kekayaan itu daat disalurkan keada orang miskin$
)e"ara ringkasnya, kita boleh mengambil dunia ini tetai erlu ertimbangkan mengikut ukuran semasa
atau indi?idu atau jemaah atau kumulan atau emimin atau mengikut tanggungja2ab serta tugas-tugas
yang diikul oleh seseorang dan lain-lain lagi$
-ontoh: Mengikut ukuran semasa yang tidak mena'ikan ,uhud:
1$ *i ,aman ini untuk menjimatkan masa, tenaga dan lainlain lagi, kenalah naik kenderaan kaal terbang
untuk erjalanan yang jauh, bukan akai kereta lembu atau kuda atau kereta$
2$ *i ,aman moden ini untuk berhadaan dengan musuhmusuh, kenalah kita gunakan senjata-senjata
"anggih bukan lagi menggunakan keris$
-ontoh: Mengikut ukuran kumulan atau jemaah yang tidak mena'ikan ,uhud:
!idak salah bagi orang yang berjuang yang sentiasa sibuk, demi menjimatkan masa, tenaga dan lain-lain
lagi serta selalu didatangi tetamu, maka di rumahnya dilengkakan dengan eti ais, daur gas, mesin
basuh dan lain-lain kemudahan$ !idak salah ula mengadakan ermaidani di rumah, di ejabat dan di
masjid selagi halal dengan tujuan menghormati tetamu atau D696* 272 75#*(*(K+# 4+7+! *5#J+#
4:9+#(+9 M+#6)(+ keentingan umum$ &ahkan di negeri-negeri sejuk, mengadakan ermaidani di
rumah dan di masjid sudah menjadi 2ajib aradhi ula$
&ahkan melengkakan alat-alat kemudahan ini sudah jadi erlu bagi orang yang berjuang yang masanya
terbatas$ Kalau terlalu lama masa dihabiskan untuk membasuh misalnya, ini dikira termasuk emba,iran
masa, tenaga dan lain-lain lagi$ )edangkan 2aktu itu seatutnya lebih baik digunakan untuk engurusan
hal-hal yang lebih erlu$ Katalah "ontohnya, dengan adanya mesin basuh, kita ada lebih masa untuk
melayan suami terutama kalau suami kita ulangnya un hanya sekali-sekala$ &oleh juga diniatkan
semasa mesin basuh itu bekerja, kita daat rehat atau tidur, dengan tujuan daat bangun sembahyang
malam$ Ke"uali untuk orang erseorangan yang tidak berjuang atau tidak ada tanggungja2ab mengadakan
kemudahan-kemudahan ini, dia tergolong orang yang tidak ,uhud sebab kalau diberi kemudahan dia akan
relaks saja$ Mungkin tidur baring saja atau duduk-duduk berbual kosong atau membolehkan dia berlalai-
lalai$ (ni menjadikan dia "inta dunia$
&erbe,a dengan orang yang berjuang, yang masanya terbatas, banyak tanggungja2ab dan sentiasa
bergerak "eat$ Kalau tidak ada alat-alat kemudahan ini, ia akan melambatkan atau mengganggu rogram-
rogram yang lain$ +tau banyak tanggungja2ab tidak daat dilaksanakan$
-ontoh lain: Mengikut ukuran emimin yang tidak mena'ikan ,uhud$ &agi seorang emimin, enting
adanya keerluan alat-alat kemudahan yang "anggih seerti kereta, tele'on, 'aks, komuter, erbelanjaan
erjalanan dan lain-lain lagi$ Kalau tidak ada kemudahan alat-alat tadi, sudah tentu tergendala
erjuangannya$
.uga diingatkan, kalau duit kita terbatas, janganlah dihabiskan untuk membeli barang-barang untuk
kemudahan$ *ibimbangkan, nanti tidak ada langsung bahagian untuk kita berbelanja ada erkara-erkara
yang asas atau terabai ke2ajian 'ardhu ki'ayah$ (ni akan jadi satu kesalahan$ Kerana erkara yang asas,
2ajib ditunaikan dan membangunkan masyarakat itu adalah lebih erlu suaya terlaksananya 'ardhu
ki'ayah$ (tu lebih atut kita utamakan$ &iarlah kita susah sedikit asalkan ke2ajian daat ditunaikan$
-",TA D#,"A
8a2an ,uhud ialah "inta dunia$ ;akni orang yang hatinya teraut dengan dunia atau men"intai dunia$
)ama ada dia boleh memiliki dunia atau tidak, sedikit atau banyak, maka terna'ilah si'at ,uhudnya$ +ntara
dunia itu ialah harta, yakni yang berua 2ang, emas, intan berlian, rumah, kenderaan, tanah, kebun dan
lain-lain lagi$ +tau angkat seerti ja2atan raja, erdana menteri, menteri, engarah, ega2ai tadbir,
kerani, mu'ti, kadhi dan lain-lain lagi$
*unia ini si'atnya memesonakan ma"am gadis "antik yang menggamit-gamit$ )iaa yang terandang
semua akan jatuh hati$ .adi siaa saja yang memandang atau memiliki gadis "antik ini tidak leas dari
tertarik atau tergoda adanya$ &egitulah juga dengan orang yang "inta dunia$ )udah asti dunia itu akan
memesonakannya$ :rang ini tidak akan daat leas lari dari ditiu daya olehnya$ +llah nyatakan hal ini di
dalam 'irman-#ya:
Maksudnya: !an kehidu(an dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan #agi orang yang ter(edaya. (Al
2adid: 60 H Ali 0mran: 134
Allah )uga mem#eri (eringatan keras di dalam .irman-'ya: Maksudnya: =angan sam(ai dunia itu meni(u
daya kamu. (Cu+man: 77
(tulah dunia$ Kenaa setelah +llah beri dunia, kemudian dilarang- #ya kita mengambil se2enang-
2enangnya dan dunia itu dikatakan eniu ulaB +a maksudnyaB
Maksud dunia itu meniu ialah ia menjadikan manusia lalai, tidak daat tunduk dan tidak atuh lagi ada
syariat +llah )/!$ Kemudian "inta dunia boleh menyebabkan seseorang itu menjadikan matlamat
hidunya hanya untuk dunia 2alauun dia tahu dunia ini tidak kekal$ *ia tahu dia juga akan mati dan akan
kembali ke +khirat$ #amun dia tidak buat ersiaan atau ersediaan aa-aa untuk ke sana$
A/")AT -",TA D#,"A
%inta dunia ini boleh mengakibatkan beberaa hal$ *i antaranya ialah:
1$ *ia sentiasa bertungkus-lumus memburu dunia sehingga tidak ernah memerhitungkan halal atau haram$
2$ 9atinya sentiasa bimbang atau tidak tenang kalau-kalau dia tidak mendaat dunia yang diburunya itu$
A$ *ia jadi manusia yang in'eriority "omleN atau hina diri dengan manusia yang berada bilamana dunia itu
tidak daat dimilikinya$
4$ Kalau dia memiliki dunia itu, bimbang ula kalau-kalau hilang atau berkurangan dariada tangannya$
&imbang dibinasakan oleh ben"ana alam atau di"uri oleh manusia dan sebagainya$
5$ Kalau dia lihat ada orang lain daat lebih darinya, dia akan susah hati$ *ia akan berusaha men"ari lagi
untuk mengatasi orang itu dengan aa "ara un, selain merasa hasad dengki terhada orang itu$
L$ *ia jadi orang yang berangan-angan untuk sentiasa menokok tambah lagi dunia yang telah sedia ada dan
'ikiran serta usaha-usahanya sentiasa ke arah itu$
7$ *ia akan jadi orang yang tamak dan rakus$
M$ Kalau dia memiliki dunia, dia akan jadi manusia yang sombong dan boleh jadi kejam$
C$ /alauun niatnya untuk men"ari kebahagiaan atau ketenangan tetai badan, hati dan 'ikiran tidak kenal
rehat, tidak ada ketenangan dan kebahagiaan lagi$
10$ (a tidak akan tunaikan ke2ajian dengan dunia yang dimilikinya$ 6mamanya, jika dia daat angkat atau
ja2atan dia akan jadikan itu semua untuk keentingan diri eribadinya lebih dariada +llah )/! dan dari
berbakti keada masyarakat$
11$ Kalau dia orang yang berharta, ia tidak akan keluarkan ,akat yang menjadi ke2ajiannya$ +atah lagi
ke2ajian yang aradhi dan untuk bersedekah$
12$ (a tidak akan tunaikan ke2ajian yang aradhi 0mendatang1$ %ontoh, orang yang susah tidak dibantunya$
Kalau negaranya menghadai erang, ben"ana atau kesusahan, dia tidak akan memberi bantuan$
1A$ +kan timbul e"ah belah dan hilang kasih sayang dan ersaudaraan kerana sombong dengan dunia dan
keentingan diri sendiri$
14$ Manusia akan memben"inya$ +atah lagi +llah$
)ebab itu sebuah 9adis 4asulullah )+/ menyeru: Maksudnya: 2endaklah kamu -uhud dengan a(a yang
ada di dunia nescaya kamu akan dicintai Allah. 2endaklah kamu #er-uhud dari a(a yang ada (ada
manusia nescaya kamu akan dicintai oleh manusia. (%i&ayat 0#nu Ma)ah
15$ (a akan jadi erosak masyarakat$ Kerana hendakkan dunia, dia sanggu meniu, menyogok, rasuah,
makan riba, beli undi, beli ija,ah, beli kertas eriksa, beli eremuan atau lelaki dan lain-lain lagi$
1L$ Kalau dia berja2atan emerintah, mungkin dia jadi diktator, kejam, ,alim, yang sanggu menjatuhkan la2an
dengan menaburkan 2ang untuk memertahankan kedudukannya, menghina dan mem'itnah orang demi
memertahankan ja2atan atau kerana inginkan ja2atan itu$
17$ !imbullah huru-hara, haru-biru, ku"ar-ka"ir, demontrasi atau mungkin juga eerangan di tengah-tengah
masyarakat$
*emikianlah buruknya akibat "inta dunia ini$ Maka berlakulah kemun"ak kerosakan di kalangan umat (slam
di akhir ,aman ini$ 9atta tidak beradunya mereka kerana inilah$ 9ingga mereka menjadi lemah dan
binasa$ 4asulullah sendiri ernah beresan:
Maksudnya: Akan ti#a ketikanya kamu akan dikeronyok oleh musuh-musuh se#agaimana orang-orang
yang #ere#ut untuk makan suatu hidangan. 5ara Saha#at #ertanya: A(akah ketika itu )umlah kami
sedikit" ya %asulullah; =a&a# Baginda: *idak" #ahkan )umlah kamu ketika itu ramai sekali teta(i se(erti
#uih-#uih ketika air #ah" sedang kamu ditim(a (enyakit &ahan. Mereka #ertanya lagi: A(akah (enyakit
&ahan itu ya %asulullah; Baginda men)a&a#: $ecintaan ke(ada dunia dan takut mati. (%i&ayat A#u
!aud
&ahkan "inta dunia inilah yang menimbulkan seribu satu ma"am enyakit masyarakat$ )ebab itu
4asulullah mengingatkan kita:
Maksudnya: <inta dunia ke(ala segala ke)ahatan. (%i&ayat Al Baiha+i
*i sinilah entingnya memiliki si'at ,uhud itu$ 7ada saya, dunia itu boleh diambil atau dikendalikan dengan
syarat kita tidak jatuh hati adanya dan mengambilnya mengikut keerluan- keerluan yang telah
disenaraikan tadi$ !etai kalau tidak ada dunia dalam tangan sedangkan hati gila dunia, teta juga tidak
dikatakan ,uhud$ Kalau begitu sebagai kesimulannya, asas ,uhud itu terletak ada hati itu sendiri$ &ukan
bererti tidak ada dunia, bahkan ada dunia tetai hatinya tidak teraut dan andai menggunakan dunia itu
ada tematnya seerti yang telah kita jelaskan, orang itu teta bersi'at ,uhud$ )ebaliknya kalau tidak ada
dunia tetai hatinya teraut dengan dunia, teta diangga tidak ,uhud$
1> Taubat
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
*alam bab-bab yang lalu dengan i,in +llah saya telah menghuraikan tentang hati 0roh1 dan na'su serta
bagaimana susahnya mela2an na'su 0mujahadatunna'si1 sehingga kita selalu te2as kerananya$ 5rtinya,
kita sentiasa berada dalam dosa$ *osa-dosa itulah yang menjadi hijab antara hamba dengan +llah )/!
dan kerananya juga +llah memandang hamba-#ya itu dengan enuh ben"i dan murka sehingga terhijab
seluruh rahmat dan kasih sayang-#ya$
&ila ini terjadi, aa saja amal ibadah dan kebajikan yang kita buat, +llah tidak andang dan tidak terima$
;akni ahalanya tergantung atau tidak samai keada +llah$ &ahkan bukan itu saja, di +khirat besok, +llah
akan menghukum dengan #eraka yang maha dahsyat$ :leh itu 2ajib setia hamba +llah itu bertaubat
dengan segera terutamanya aabila melakukan dosa dan kesalahan$
!aubat ertinya kembali merujuk keada +llah yang Maha 7engamun dan Maha 7enyayang$ Menyerah diri
0surrender1 ada-#ya dengan hati enuh enyesalan yang sungguh-sungguh$ ;akni kesal, sedih, duka"ita
serta rasa tidak atut di atas dosa-dosa yang dilakukan sehingga menangis mengeluarkan air mata$ 9ati
terasa e"ah-e"ah bila mengingati dosa-dosa yang dilakukan itu$ Merayu moga-moga +llah ambil
erhatian$ Memohon agar +llah yang Maha 7engamun akan mengamunkannya$ Meminta agar +llah
memandang dan memberi dengan enuh kasih sayang$ 9ati yang e"ah-e"ah itu menjadikan anggota-
anggota lahir 0mata, telinga, keala, kaki, tangan, kemaluan1 tunduk dan atuh dengan syariat yang +llah
telah tetakan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi erbuatan-erbuatan derhaka itu$
(tulah engertian taubat$ !idak seertimana sesetengah orang memahami engertian taubat selama ini$
Kata mereka, "uku dengan hanya mengu"akan istigh'ar di mulut, HAstagh.irullahal a-im 0 1 $I 9ati tidak
merasa bersalah dan berdosa$ !idak semudah itu +llah )/! hendak menerima taubat hamba-hamba-#ya
ke"uali setelah menemuh syarat-syarat 0roses1 yang telah ditetakan-#ya$
)yarat-syarat taubat ada dua bahagian sebagaimana dosa dan ahala terbahagi keada dua, iaitu: a$
syarat taubat di atas dosa dan kesalahan dengan +llah b$ syarat taubat di atas dosa dan kesalahan
dengan sesama manusia
S%ARAT TA#)AT D(SA D0,9A, A$$A
+ntara syarat-syarat taubat yang berhubung kait dengan +llah ialah: 1$ Menyesal sungguh di atas dosa-
dosa yang telah dilakukan$ ;akni terasa kesal, sedih, duka"ita, rasa tidak atut kerana melanggar syariat
+llah$ )ekaligus datang erasaan menyerah diri keada-#ya$ 2$ &era,am bersungguh-sungguh tidak akan
mengulangi lagi erkara-erkara yang menjadi larangan +llah itu$ A$ Meninggalkan erkara-erkara yang
mendatangkan dosadosa dengan +llah sama ada dosa besar atau dosa ke"il$
+ntara "ontoh-"ontoh dosa besar ialah meninggalkan sembahyang, tidak uasa, tenung nasib, minum arak,
,ina, judi, rasuah, riba, mem'itnah, mengumat, membunuh dan lain-lain lagi$
*i antara dosa-dosa ke"il ialah mendedahkan aurat, bergaul bebas antara lelaki dan eremuan,
mendengar nyanyian yang menaikkan na'su syah2at, ber"aka erkaraerkara lu"ah, bergurau berlebih-
lebihan, berkelakar, memba,ir dan lain-lain lagi$
:leh itu, kalaulah selama ini kita terlibat dengan erbuatan yang haram 0seerti riba, mendedahkan aurat,
minum arak1 maka kita tidak akan buat lagi atau terus tinggalkan erbuatan tersebut$ .uga kalau kita
terlibat dengan dosa-dosa kerana meninggalkan erkara-erkara 2ajib 0seerti meninggalkan sembahyang
dan tinggal uasa1, maka kita tidak akan meninggalkannya lagi$ 5rtinya kita terus melaksanakan erkara-
erkara yang 2ajib dengan bersungguh-sungguh dan membayar 0=adha1 segala erintah 2ajib yang
tertinggal$
S%ARAT TA#)AT D(SA D0,9A, MA,#S"A
)ekiranya seseorang itu berbuat dosa dan kesalahan yang ada hubungan sesama manusia, antara syarat-
syarat taubat yang mesti ditemuhi ialah:
1$ Menyesal sungguh-sungguh di atas segala kesalahan yang dibuat terhada orang lain itu$ &enar-benar
terasa di hati erasaan sedih, duka"ita dan rasa tidak atut berbuat begitu$
2$ Meninggalkan terus erkara-erkara yang mendatangkan dosa dengan manusia$
A$ &era,am bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi erkara-erkara yang mendatangkan dosa yang ada
hubungan dengan manusia itu$
4$ Meminta maa' atau meminta redha 0halal1 keada orang yang kita telah berbuat dosa terhadanya atau
bayar semula ganti rugi atau ulangkan barang yang telah diambil$*osadosa sesama manusia ini kalau
hendak disebutkan terlalu banyak$ )e"ara ringkasnya ia boleh dibahagikan keada emat kategori iaitu:
o *osa yang ada hubungan dengan harta %ontohnya hutang yang tidak dibayar, harta yang di"uri,
diramas, ditiu, dibinasakan dan lain-lain lagi$ (ni semua mesti minta dihalalkan atau meminta
maa' ada orang yang bersangkutan atau bayar hutang atau dibayar ganti ruginya atau
seumamanya$
o *osa yang ada hubungan dengan eribadi %ontohnya ukul, temeleng, "ubit, rotan, dera seerti
membuli, mengikat, merantai, menyeksa dengan barangbarang tajam atau binatang-binatang bisa,
men"a"atkan anggotanya atau memotong anggotanya, mengurung atau memenjarakannya dan
lain-lain$ *osa-dosa ini semuanya mesti diminta maa' keada orang berkenaan dan bersedia
menerima hukuman mengikut ketentuan syariat sekiranya dia meminta untuk mengenakan
hukuman di atas erbuatan kita itu$
o *osa yang ada hubungan dengan maruah atau agamanya$ Misalnya memberi malu di dean
khalayak ramai, mengumat dirinya, menghinanya, menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang
tidak benar, 'itnah dan lain-lain kesalahan$ (ni mesti diminta maa' atau minta redha$
o *osa yang ada hubungan dengan keluarganya$ %ontohnya kita ernah egang-egang, raba-raba,
"ium anak gadisnya atau ,inai anggota keluarganya atau bunuh ahli keluarganya dan lain-lain$
Maka hendaklah minta maa' dan minta redha dari keluarganya$ Kalau mereka tidak redha dan
maa'kan, kenalah sanggu diaa-aakan sahaja oleh ihak keluarganya itu sama ada diukul,
ditemeleng dan sebagainya mengikut yang ditentukan oleh syariat$
*i sini kita daat lihat baha2a bertaubat terhada dosa dengan sesama manusia lebih berat dariada dosa
dengan +llah$ (a mesti menemuh emat syarat tetai dosa dengan +llah hanya temuh tiga syarat$
)emua tuntutan syariat ini mesti dibuat mengikut kaedah di atas, barulah taubat itu diterima oleh +llah$
)ungguhun begitu bukan mudah untuk menunaikan syarat-syarat tadi melainkan setelah memiliki hati
yang benar-benar ikhlas dan surrender 0menyerah sebulat hati1 ada-#ya$ Kalau tidak daat menunaikan
syarat-syarat ini, taubat itu teta tidak akan diterima$ :rang yang egonya tinggi amat berat untuk bertaubat$
8ebih-lebih lagi dosa yang dilakukan itu terhada sesama manusia$
&egitulah kasih sayang +llah keada hamba-hamba-#ya kalau mereka membuat dosa-dosa$ Masih ada
eluang bertaubat untuk mendaat keamunan dari +llah dengan menemuh syarat-syarat yang telah
disebutkan$ Ke"uali dosa syirik yang tidak mendaat keamunan dari +llah$ (ni telah dinyatakan di dalam
'irman-#ya:
Maksudnya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengam(unkan dosa-dosa syirik teta(i akan
mengam(unkan selain itu. (An 'isaa,: 83
Maknanya selain syirik, orang-orang yang bertaubat dariada dosa-dosanya akan diamunkan oleh +llah$
+abila diamunkan, maka samalah dia seerti orang yang tidak berdosa$ )abda 4asulullah )+/:
Maksudnya: Brang yang #ertau#at dari(ada dosa se(ertilah orang yang tidak #erdosa. (%i&ayat At
*a#rani
)abdanya yang lain:
Maksudnya: Sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin yang ter)erumus #er#uat dosa teta(i
#ertau#at. (%i&ayat Ahmad
Maksudnya: Sesungguhnya Allah menerima tau#at ham#a-'ya selama nya&a #elum sam(ai ke
tenggorokan. (%i&ayat Ahmad
Maksudnya: Semua anak Adam (em#uat kesalahan" dan se#aik-#aik (em#uat kesalahan ialah mereka
yang #ertau#at. (%i&ayat Addarami
Maksudnya: *iada sesuatu yang le#ih disuaki Allah dari(ada seorang (emuda yang #ertau#at. (%i&ayat
Ad !ailami
+llah juga memberitahu kita dalam 'irman-#ya:
1$ Maksudnya: HMaka barangsiaa yang bertaubat, sesudah melakukan kejahatan itu dan membaiki diri, maka
sesungguhnya +llah menerima taubatnya$ )esungguhnya +llah Maha 7engamun lagi Maha 7enyayang$I
0+l Maidah: AC1
2$ Maksudnya: H!idakkah kamu tahu, sesungguhnya +llah yang memunyai kerajaan langit dan bumi,
diseksa-#ya siaa yang dikehendaki-#ya dan diamuni-#ya bagi siaa yang dikehendaki-#ya$ *an +llah
Maha Kuasa atas segala sesuatu$I 0+l Maidah: 401
A$ +llah ber'irman lagi: Maksudnya: !an #arangsia(a yang menger)akan ke)ahatan dan menganiaya dirinya
kemudian dia memohon am(un ke(ada Allah" nescaya dia menda(ati Allah Maha 5engam(un lagi Maha
5enyayang. (An 'isaa,: 110
&erdasarkan 9adis-9adis dan ayat-ayat +l 3uran tadi, daat di'ahami baha2a 2ajib setia orang (slam itu
bertaubat dariada dosa-dosanya suaya tidak menjadi hijab antara dia dengan +llah )/! 0huraian lanjut
dalam &ab 2M: 4ahsia 9ati1$ )etelah bersih dariada dosa, hijab un terangkat$ !erhubunglah kembali
kasih +llah yang terutus selama ini$ *ia memandang hamba-#ya itu dengan andangan enuh kasih
sayang sehingga rahmat-#ya melimah ruah$ .usteru itu, hidulah si hamba yang bertaubat itu dengan
enuh bahagia di dunia dan mendaat balasan )yurga di +khirat$
*emikianlah jika sebaliknya berlaku$ Kalau hamba itu tidak bertaubat dariada dosa-dosanya, ertinya dia
akan sentiasa berada dalam keadaan dosa$ Maka terhijablah dia dengan +llah )/!$ 9ubungannya
dengan +llah terutus$ *i 2aktu itu +llah memandangnya dengan enuh keben"ian dan kemurkaan$
4ahmat dan kasih sayang +llah terutus$ )eluruh amal ibadahnya tergantung$ *i +khirat nanti +llah seksa
lebih dahulu dengan a,ab yang amat edih$
)ebab itu +llah meminta dan memujuk hamba-hamba-#ya suaya segera bertaubat$ -irman-#ya:
Maksudnya: !an #ersegeralah kamu ke(ada am(unan *uhanmu dan ke(ada Syurga yang luasnya
seluas langit dan #umi yang disediakan untuk orang yang #erta+&a" iaitu orang yang mena.kahkan
(hartanya" #aik di &aktu la(ang mahu (un sem(it" dan orang yang menahan amarahnya dan memaa.kan
(kesalahan orang. !an Allah menyukai orang yang mem#uat ke#a)ikan.
!an )uga orang yang a(a#ila menger)akan (er#uatan ke)i atau menganiaya diri sendiri" mereka ingat akan
Allah" lalu memohon am(un terhada( dosa-dosa mereka" dan sia(a lagi yang da(at mengam(unkan dosa
selain dari(ada Allah. !an mereka tidak meneruskan (er#uatan ke)inya itu sedang mereka mengetahui.
Mereka itu #alasannya ialah am(unan dari *uhan mereka dan Syurga yang di dalamnya mengalir sungai-
sungai" sedang mereka kekal di dalamnya" dan itulah se#aik-#aik (ahala orang yang #eramal. (Ali 0mran:
177-171
&erdasarkan ayat ini +llah meminta kita bersegera bertaubat$ ;akni membesihkan diri dari dosa dan
menyerah diri seenuh hati ada +llah, sebelum kedatangan mati atau sebelum bertemu dengan-#ya$
Kerana mati itu tidak tahu bila masanya$ &oleh jadi mengejut, datang tiba-tiba$
)etelah bertaubat, +llah menyuruh kita segera mengejar )yurga$ ;akni dengan "ara melakukan amal
soleh atau amal kebajikan seerti berjuang, berkhidmat keada masyarakat, bersedekah, menahan marah,
memaa'kan kesalahan orang dan sebagainya$
:rang yang tidak bertaubat ertinya orang yang berdosa$ .ika dalam 2aktu yang sama dia beramal ibadah
atau mengada +llah, erbandingannya samalah dengan seorang rakyat datang mengada raja iaitu:
1$ .ika seseorang itu terlibat dengan dosa-dosa besar, dirinya umama seorang rakyat yang hendak bertemu
raja sedangkan seluruh badan dan akaiannya enuh dengan najis tahi anjing yang sangat busuk dan
menjijikkan$ #ajis tahi anjing itu bukankah najis mughalla,ah, yakni najis yang amat berat$ .adi dia bukan
saja tidak daat berjuma dengan raja bahkan di agar istana lagi sudah ditangka dan dihukum enjara
oleh enga2al-enga2al istana, kerana diangga mengotori majlis raja$
2$ :rang yang melakukan dosa-dosa ke"il ula ma"amlah seorang rakyat yang hendak bertemu dengan raja
tai badan dan akaiannya enuh dengan najis tahi ayam atau tahi ku"ing atau tahi lembu yang sangat
busuk dan sangat diben"i orang$ Ma"am nasib orang tadi juga, belum semat berjuma raja, di agar
istana lagi dia sudah ditangka dan dihukum enjara$ %uma hukuman yang dijatuhkan mungkin agak ringan
sedikit berbanding dengan orang yang ertama tadi$
A$ *emikianlah juga berlaku dengan orang yang melakukan erbuatan-erbuatan makruh$ :rang ini
ma"amlah orang yang badan dan akaiannya ber"elomos dengan lumur, debu-debu, habuk-habuk atau
eluh yang busuk dan berbau hangit tai bukan bernajis$ !iba-tiba dia mahu mengada raja$ Mungkin dia
tidak dihalang untuk ke majlis raja tai dia akan dimarahi dan ditemelak oleh enga2al raja kerana
diangga tidak bersoan$ /alauun tidak ditangka tai dia akan daat malu juga kerana dimarahi$
:leh itu untuk bertemu raja, ada syarat-syaratnya yang mesti dijaga suaya sentiasa berdisilin iaitu
kemas, bersih, rai dan tahu adab-adab mengada raja$ Kalau tidak, di luar istana lagi akan dihalau, tidak
diterima masuk mengada dan ditangka untuk dienjarakan$
*emikianlah juga dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, sama ada dosa-dosa besar mahuun
dosa-dosa ke"il, kalau tidak bertaubat, di +khirat dia tidak bereluang melihat Dat +llah yang Maha (ndah$
)ebaliknya, tematnya adalah #eraka yang amat edih dan amat dahsyatnya$
:rang yang melakukan erbuatan makruh juga kalau tidak bertaubat, 2alauun tidak dia,ab seksaan
#eraka, tai +llah memandang dengan enuh ben"i$ *ia dimarahi, diherdik dan diberi malu di dean
makhluk-makhluk lain sehingga malu yang dirasakan ada kita 2aktu itu tidak terhingga dan terkata$
)ehingga "air dan gugurlah segala daging-daging di muka dan akhirnya tinggallah rangka-rangka yang
sangat hodoh dan mengerikan$ &egitulah enanggungan malu yang dirasakan 2aktu itu$
(tu baru a,ab malu kerana terlibat dengan erbuatan makruh yang +llah ben"i$ (tuun sudah tidak
tertanggung oleh kita$ Jambarkanlah seksaan yang akan ditanggung kalau melakukan dosa-dosa besar
dan dosa-dosa ke"il$ )udah tentu tersangatlah a,ab dan seksanya$ :leh itu marilah kita sama-sama
bertaubat dariada segala dosa sama ada dosa-dosa ke"il dan erbuatan yang diben"i iaitu makruh$
Moga-moga kita menjadi orang yang bertaubat dan taubat kita diterima oleh +llah$
1? Roh Amal
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
*i antara tugas terenting ilmu tasa2u' itu ialah untuk menghidukan hati$ &ila hati hidu, ia daat
meman"arkan "ahaya rohaniahnya keada akal dan keada seluruh anggota$ )ehingga manusia mamu
untuk menyuluh tindak-tanduk lahir dan batin mereka$ Kemudian setia kerja, setia amalan, setia
tindakan yang dibuat itu akan dihubungkan dengan +llah$ *ia sentiasa ada contact dengan +llah$
)etia manusia sesudah memunyai hati sebegini, dalam dia bertindak, beramal, berbuat dan bekerja, dia
daat kekalkan terus rasa kehambaan ada +llah$ !idak ernah terutus$ 4asa kehambaan itu teta subur
dan menebal di alam rasanya 0-au+1$ *i 2aktu itu bila dia bereranan di bumi, hatinya daat berhubung
dengan +llah$ /aktu dia mentadbir bumi, kakinya saja di bumi tetai hatinya di +khirat$ 9atinya enuh
rindu atau tenggelam dalam "inta +llah$ +tau hati terbakar, gementar kerana takutkan a,ab +llah$ *ia rasa
dirinya hamba keada +llah$ *ia juga rasa dirinya khali'ah-#ya$ *i 2aktu itu barulah manusia daat
bereranan seerti yang +llah kehendaki$
6ntuk daat hati begini, maka setia amal, setia kerja dan setia tindakan kita itu mestilah ada roh$;akni
hati sentiasa ada "onta"t dengan +llah$
APA "T# R( AMA$@
(slam itu ada lahir, ada batin$ +da jasad, ada roh$ +da rangka, ada nya2a$ (slam itu ada kulit, ada isi$ &atin
(slam atau roh (slam atau nya2a (slam atau intiati 0lubbun1 (slam itulah yang dikatakan ruhul amal$ ;akni
roh dalam kita bekerja, roh dalam kita bertindak, roh dalam kita melaksanakan sesuatu, roh dalam kita
berjuang dan berjihad, roh dalam sebarang usaha ikhtiar kita, 2alau dalam aa bidang sekaliun seerti
bidang ibadah, bidang dak2ah, ekonomi, olitik, embangunan, ertanian, kesihatan dan lain-lain$
4oh amal inilah yang hendak dijaga sungguh-sungguh kerana ia meruakan nya2a dan enentu amal
lahir$ )yariat lahir yakni kerja, usaha dan tindakan yang daat dilihat dengan mata lahir$ 4oh amal itulah
temat andangan +llah kerana ia meruakan intiati amal (slam 0lubbun1 atau intiati ibadah$ 4oh amal
inilah yang +llah nilai$ (nilah yang dimaksudkan oleh 4asul dalam sabdanya:
Maksudnya: Sesungguhnya Allah *aala tidak memandang gam#aran ru(a kamu dan tidak ke(ada #angsa
kamu dan tidak ke(ada harta #enda kamu ta(i !ia memandang hati kamu dan amalan-amalan kamu.
(%i&ayat At *a#rani
5rtinya, amalan lahir yang kita buat seerti rukuk, sujud, berdiri dan ba"aan-ba"aan dalam sembahyang,
semuanya +llah tidak andang kalau rohnya tidak ada$ &egitu juga er"akaan kita yang didengar oleh
manusia, erjuangan kita dengan menggunakan tangan dan kaki, ergi ke sana dan ke mari,
berma"amma"am bentuk embangunan yang kita hasilkan dalam bidang ekonomi, ertanian dan
sebagainya, itu semua tidak ada nilaian di sisi +llah kalau rohnya tidak ada$
.adi +llah tidak melihat dan memandang gambaran lahir tetai +llah melihat hati kita$ 4oh usaha kita itu
yang +llah andang, di saming usaha itu erlu dibuat$ 4oh amal itu yang diandang oleh +llah, di
saming amal itu erlu dibuat$ 4oh jihad itulah yang +llah nilai, di saming jihad itu erlu dilaksanakan$
4oh uasa itulah yang +llah beri markah, di saming uasa itu erlu dibuat$ &egitulah seterusnya$ .adi
dalam kita beramal, kedua-duanya yakni lahir dan batin mesti kita buat, tetai enilaian +llah ada yang
batin$
(slam ada rangka, ada nya2a$ Kedua-duanya erlu tetai nya2a itulah yang dinilai oleh +llah$ .adi kalau
usaha kita, ibadah kita, embangunan kita, jihad kita atau aa sahaja yang kita "etuskan, rohnya tidak ada,
ia samalah seerti manusia yang sudah tidak ada nya2a$ 5rtinya sudah diangga bangkai$ Manusia, 2alau
bagaimana "antik sekaliun, kalau sudah tiada nya2a maka dia akan ditanam, tidak erlu disiman lagi$
:rang hormat keada ratu "antik kerana rohnya atau kerana nya2anya masih ada$ &ila tidak ada roh, tidak
ada siaa un minat$
.usteru itu, kita beribadah mesti berserta roh$ Kita berdak2ah mesti berserta roh$ Kita berjihad mesti
berserta roh$ &egitu juga kita bermusa'ir, bergaul, berilmu, beradu, berdoa, ber,ikir, berekonomi,
membangunkan ertanian, membangunkan kesihatan, berkumul dan sebagainya semuanya mesti
berserta roh$ 9inggakan diam kita un mesti ada roh$
.adi roh amal erlu kita jaga kerana ia meruakan nilaian +llah )/!, di saming soal-soal lahir 2ajib juga
dilaksanakan dan ia tidak boleh diabaikan$
+a yang dimaksudkan dengan roh amal atau nya2a ada amal, ada usaha kita, ada erbuatan kita
atau ada ibadah kita ituB )ebagai "ontoh, berikut adalah beberaa amalan yang boleh kita nilai sama ada
2ujud atau tidak rohnya$
R( S0M)A%A,9
Kalau kita bersembahyang, roh sembahyang itu antaranya ialah:
Khusyuk
-aham aa yang kita ba"a
9ati merasa hina dan kerdil di hadaan +llah serta merasakan kebesaran dan kehebatan +llah )/!$
&ila ada roh yang begitu rua dalam sembahyang, baru boleh dikatakan kita bersembahyang$ &arulah
amal sembahyang itu +llah terima$ Kalau tidak ada, maka sujud kita, berdiri kita dan ke'asihan lidah kita
memba"a ayat-ayat tiada erti aa-aa$ *uduk berdiri kita dalam sembahyang sudah tiada erti aa-aa
kalau roh sembahyang atau nya2a sembahyang kita sudah tidak ada$ )embahyang yang sudah tidak ada
roh adalah Fsembahyang bangkaiG$
R( )0RDA/=A
&erdak2ah adalah kita ber"aka, menyamaikan risalah, buku, majalah dan sebagainya$ &agaimanakah
yang dikatakan dak2ah yang ada roh atau dak2ah yang ada nya2a ituB +ntaranya ialah:
&ilamana setia endak2ah itu merasa aa yang dia buat itu satu tanggungja2ab dariada +llah )/!,
bukan dariA05 ada dirinya dan bukan tanggungja2ab dariada jemaah> jemaah itu "uma sebagai landasan
untuk dia berjuang, dia seolah-olah me2akili +llah$ (barat kita me2akili raja atau erdana menteri atau
menteri, bolehkah kita bersenangsenangB :leh itu dalam berdak2ah kita atut merasa kita me2akili +llah
di dunia ini untuk menyamaikan ajaran- #ya keada umat manusia$ (nilah yang dikatakan mesti ada rasa
tanggungja2ab dalam soal dak2ah kerana kita dierintahkan oleh +llah )/! suaya berdak2ah$
Kita berdak2ah memba2a hati yang takut keada +llah$ !akut-takut tersila menyamaikan atau tersila
menilai hukum$ )ebab kadang-kadang aa yang kita samaikan dan hukum yang kita beri dalam
berdak2ah itu didengar oleh ribuan orang$ Mereka akan berkeyakinan atau beregang mengikut
sebagaimana yang kita u"akan atau samaikan$ Kalau kita tersila, bukan senang kita hendak berjuma
setia orang untuk membetulkan kesilaan kita itu$ Kalau aa yang kita samaikan itu tidak teat
sebagaimana yang +llah dan 4asul erintahkan, bukan sahaja kita teraksa bertanggungja2ab di dunia
tetai juga di +khirat kelak$ (nilah yang dimaksudkan se2aktu kita berdak2ah itu mesti ada rasa takut dalam
hati$ !akut-takut dalam kita berdak2ah itu kita tersalah dan tersila$
!akut itu dalam hati, bukan ada telinga, bukan ada lisan$ )ebab itulah kalau kita berdak2ah, kita kena
ba2a hati sama$ .angan hanya memba2a lisan atau memba2a "aka sahaja tana memba2a hati$ +gar
kita terjauh dariada si'at ujub, riyak, sombong, rasa marah dan lain-lain si'at ma,mumah lagi$
*alam berdak2ah itu, kalaulah misalnya dak2ah kita orang ramai terima hingga mendorong mereka
membuat erubahan, kita rasa syukur keada +llah )/!$ (tu adalah kuasa dan nikmat dari-#ya$ 4asa
syukur itu dirasai oleh hati, bukan mulut, bukan telinga$ .adi kita mesti rasa !uhan yang membantu bila
dak2ah kita diterima orang$ (tulah di antara roh dalam kita berdak2ah$
Kita berdak2ah itu bukan kerana hobi$ &ukan ma"am kita meman"ing ikan atau kita memikat burung
atauun main "atur atauun jogging$ (tu semua adalah hobi$ .angan kita rasa berdak2ah itu sebagai satu
hobi tetai hendaklah kita rasakan ia satu tanggungja2ab atau ke2ajian yang +llah ikulkan keada kita$
Kalau roh dak2ah ini sudah tidak dijaga 2alau bagaimana andai dan 'asih kita berdak2ah dan orang
senang dengan aa yang kita samaikan, tetai +llah tidak senang$ :rang ramai redha tetai +llah tidak
redha kerana roh dak2ah sudah tidak ada di situ$ Kita hanya memba2a rangkanya semata-mata
sedangkan rohnya sudah tiada$ 5rtinya kita memba2a Fdak2ah bangkaiG$
R( 8"AD
.ihad ialah gerak diri kita, gerak kaki kita, gerak tangan kita, ergi ke sana sini memerah otak dan tenaga
'i,ikal untuk memikirkan bagaimana hendak menegakkan hukum-hakam +llah dalam kehiduan kita$
Memerah tenaga lahir dan batin kita untuk mendaulatkan (slam yakni agar hukum-hakam +llah itu
mendaat temat di tengah masyarakat$ (ni semua jasad lahir atau rangka ada jihad itu$ &agaimanakah
roh atau batinnyaB *i antara roh jihad ialah:
9ati mesti diba2a sama dalam berjihad$ 9ati mesti merasa jihad ini satu tanggungja2ab atau satu
ke2ajian yang telah +llah ikulkan keada kita$ 5rtinya kita berjihad bagi ihak +llah, bukan bagi ihak diri
kita dan bukan bagi ihak jemaah kita$ .emaah itu hanya sebagai landasan untuk memudahkan kita
berjuang dan berjihad di tengah masyarakat$
#iat itu kerja hati atau eranan batin$ #iat jihad itu ialah untuk meninggikan kalimah +llah yakni hukum +llah
yang lima itu$ ;ang 2ajib dan yang sunat hendak kita tegakkan dalam semua asek kehiduan, yang haram
dan makruh hendak kita hindarkan dariada semua asek kehiduan dan yang harus seboleh-bolehnya kita
jadikan ibadah$
)e2aktu berjihad itu hendaklah kita merasa takut keada +llah )/! kerana jihad ini simang-siur dan liku-
likunya terlalu banyak, gelanggangnya terlalu luas, maka mudah sahaja kita tersalah dan tersila$ .adi kita
mesti ba2a hati dalam berjihad$ 9endaklah sentiasa ada rasa takut kalaukalau tersalah dan tersila$ Kalau
erjuangan kita tersalah dan tersila, bukan sahaja kita rugi dan akan terhukum di dunia bahkan di +khirat
lebih arah lagi, +llah akan a,ab kita$
Mengharakan bantuan dariada +llah$ /alauun kita gigih dan akti' berjuang tai hati mesti selalu saja
bergantung keada !uhan$ Mengikut engajian akidah, usaha ikhtiar manusia itu tidak memberi bekas$
;ang memberi bekas atau yang menjayakan adalah +llah$ :leh itu dalam berjihad, hati mesti bergantung
keada +llah dan mesti berhara keada-#ya$
4asa diri lemah$ /alauun kita ada ramai engikut, alat kelengkaan yang "uku dan hebat, gelanggang
jihad kita luas dan sebagainya, namun kita mesti rasa lemah di hadaan !uhan$ )ebab kejayaan itu
dariada +llah, bukan dariada usaha ikhtiar kita 2alauun usaha dan ikhtiar kita itu memang
dierintahkan$ .adi 2alauun riuh rendah kita berjihad samai kadang-kadang mulut kita menemikkan
kalimah, H+llahu +kbar<I tetai hati kita mesti tunduk dan mesti rasa lemah terhada !uhan$
Kita rasa syukur bila mendaat kejayaan dan kemenangan$ (ni juga roh jihad$ 9endaklah kita malu dengan
+llah sebab kemenangan itu hadiah atau emberian dari-#ya$ (a meruakan rahmat dan nikmat dariada-
#ya$
Kemudian jika kita kalah atau tidak berjaya, hati jangan rasa ke"e2a$ ;ang baiknya hati merasa diri
berdosa yang kerananya +llah tidak tolong$ !idak boleh salahkan itu dan ini$ )alahkan diri sendiri$ (a tentu
berlaku lantaran dosa kita hingga kita terhijab dari bantuan +llah$ :leh itu, setia kali kita menemui
kegagalan dalam berjuang, hendaklah "eat-"eat ingat kembali dosa-dosa kita dan minta amun keada
+llah$ *osa itulah yang menghijab bantuan dariada- #ya$
R( )0RM#SA4"R
&agaimana ula roh amal dalam bersa'ar, bermusa'ir, bereksedisi atau mengembaraB *i antara rohnya
ialah:
)entiasa eka dengan aa yang kita lihat dan aa yang kita dengar$ +a saja yang kita lihat dan yang kita
dengar mestilah diambil iktibar dan engajaran dariadanya$ ;ang baik kita jadikan teladan dan yang jahat
kita jadikan semadan$
!erasa kebesaran +llah bilamana melihat alam atau melihat emandangan$ *alam sa'ar 0emusa'iran1 itu,
hati terasa dilihat oleh +llah )/!$ Kalau dalam sa'ar hati tidak terasa dilihat oleh +llah, itulah kadang-
kadang mata kita jadi mata keranjang$ Ma"am-ma"am benda yang bukan-bukan yang kita lihat nanti$ :leh
itu di dalam sa'ar kita mesti ba2a hati sama iaitu terasa dilihat oleh +llah )/!$
-irman +llah: Maksudnya: !an !ia (Allah sentiasa #ersama kamu di mana sa)a kamu #erada. !an Allah
Maha Melihat a(a yang kamu ker)akan. (Al 2adid: 8
Maksudnya di mana saja kita berada, +llah Maha Melihat, bukan saja yang lahir malah samai ke lubuk
batin kita$
+abila kita melihat orang buat maksiat, hendaklah masukkan ke dalam hati kita rasa insa' dan syukur yang
mana +llah telah selamatkan diri kita dariada melakukannya$ *i saming mengharakan +llah sentiasa
memberi etunjuk keada mereka agar mereka bertaubat$
.ika kita lihat kebajikan dan kebaikan, hati hendaklah terasa ingin untuk berbuat dan menirunya$ Kalauun
belum berkesematan, hati setidak-tidaknya hendaklah ber"ita-"ita atau asang niat untuk berbuat yang
sama$ 9endaklah kita sensiti' dengan erbuatan itu dan terbitkan keinginan di dalam hati untuk menirunya
ula$
+abila kita melihat orang yang dalam kesusahan atau mendaat kemalangan, hati rasa simati dan rasa
sedih 2alauun tidak daat memberi bantuan$ .angan rasa gembira dengan kesusahan orang lain$
*alam kita bergaul sesama manusia, kita merendah diri 2alauun kita ini orang andai dan intar atau
memunyai kedudukan yang tinggi$
R( P0R9A#$A,
*alam kita bergaul, kita tidak daat mengelak dariada melihat maksiat$ Maka hendaklah kita mengambil
engajaran dariadanya$ 9ati mesti rasa takut dengan maksiat yang dibuat oleh orang lain itu dan hati rasa
bimbang kalau-kalau kita turut sama terlibat dengannya$
*i antara roh dalam ergaulan lagi, hati rasa laang dada berhadaan dengan berma"am-ma"am erangai
manusia$ Maklumlah kita sedang bergaul di tengah-tengah masyarakat$ Kadang-kadang 2aktu kita hendak
rehat, di masa itulah orang hendak berjuma kita$ *i 2aktu itu hendaklah laangkan dada 2alauun hati
rasa tidak senang$ ;ang sebenarnya +llah hendak beri kita ahala 2aktu itu$ (nilah yang dikatakan tasamuh
0toleransi1 yakni berlaang dada ketika bergaul dan berhadaan dengan berbagai-bagai ragam manusia$
*i antara roh dalam ergaulan lagi, belajar membaiki diri dariada orang$ )ebab tidak kurang juga kita
melihat orangorang yang baik dalam ergaulan kita$ (tulah engajaran lisanul hal untuk kita tiru$ (tulah
tarbiah untuk diri kita$ Kalaulah sika diri yang kita gambarkan di atas tidak ada dalam ergaulan kita,
ertinya kita bergaul tana roh$ #ya2a ergaulan itu tidak ada$
R( )0R"$M#
Kita belajar hingga daat ilmu$ Maka ilmu yang kita miliki itu dikira ada roh aabila:
(a sentiasa mengingatkan kita baha2a kita memunyai banyak tanggungja2ab keada +llah yang mesti kita
laksanakan$ .adi kalau kita memiliki ilmu yang begitu banyak tetai ia tidak mengingatkan kita baha2a kita
ada tanggungja2ab keada +llah, ini bermakna roh atau nya2a ilmu itu tidak ada$ ;ang berlaku hanya
mental eNer"ise sahaja$ :leh kerana roh ilmu mengingatkan kita akan bertanggungja2ab keada +llah,
maka bila kita ada ilmu, kita akan merasakan tanggungja2ab yang makin berat$ Makin banyak kita tahu,
makin banyak ulalah tanggungja2ab$ Mengingatkan tanggungja2ab adalah eranan hati$ &ila kita memiliki
ilmu, ia mengingatkan kita akan erintaherintah +llah sama ada yang 2ajib mahuun yang sunat yang
hendak kita tegakkan$;ang haram dan makruh hendak kita tinggalkan$
*i antara roh ilmu lagi, bila kita memilikinya ilmu itu akan mendorong hati kita "intakan +khirat dan "intakan
+llah$ (a mendorong hati kita ben"i dengan dunia 0yang tidak memberi man'aat untuk +khirat1$ /alauun
kita berjuang di dunia, menegakkan hukum +llah di dunia, mengatur masyarakat di dunia, mengambil
kekayaan-kekayaan yang +llah halalkan di dunia, semuanya itu dierintahkan oleh +llah, namun hati teta
ben"i dengan dunia yang sentiasa saja hendak meniu kita$ !egasnya, roh dalam berilmu itu, ia sentiasa
menyedarkan hati kita baha2a dunia ini eniu, jahat dan hendak merosakkan kita$ Kalau kita rasa begitu
terhada dunia melalui ilmu kita, maka sudah tentu dunia tidak akan daat tiu kita$ +mbillah dunia yang
halal, tetai ingat kadang-kadang ia boleh merosakkan kita$ %arilah harta kekayaan tai ingat, kadang-
kadang ia menjahanamkan kita$ &erniagalah sebesar mana un tidak salah asalkan halal, tai ingat, jangan
samai ia merosakkan hati kita, merosakkan eraduan antara kita$ .adi kalau roh-roh dalam berilmu ini
tidak kita miliki ertinya kita baru daat rangka ilmu atau jasad lahirnya saja$ ;akni ilmu tana roh, atau
dalam kata yang lain, Hilmu-ilmu bangkaiI$ Kalau ilmu-ilmu bangkai yang kita daat, ia tidak boleh
menyelamatkan kita dariada rasa sombong, megah, riyak dan lain-lain ma,mumah lagi$
R( P0RPAD#A,
&agaimana ula yang dikatakan roh amal dalam eraduanB +llah suruh kita bersatu adu maka kenalah
kita bersatu adu$ 7eraduan dan ersatuan yang +llah suruh mesti ada rohnya$ +akah roh eraduan
ituB *i antaranya ialah:
Kita bersatu adu itu mesti disertakan rasa ukh2ah 0rasa ersaudaraan1 dan ingin mengutamakan orang
lain$ 5rtinya jangan hanya 'i,ikal kita saja yang bersentuh tai hati tidak bertaut$
)eterusnya eraduan juga dikira ada roh bilamana ia disertakan rasa kasih sayang$ Kalau kita beradu
dan berkumul tai tiada rasa kasih sayang, maka amat berat rasanya kita hendak bertemu selalu$ Kalau
ada tersalah tersila, lagi ben"i hendak bertemu$ !ai kalau bertemu dengan hati, ada rasa kasih sayang
antara satu dengan yang lain hingga rindu-merindui$ )eminggu tidak berjuma sudah bertanyatanya, olan
itu mana$ (tulah roh eraduan dan ersatuan$ &ila ada kasih sayang, krisis daat dihindarkan$ Kalau ada
krisis un, "eat adam, tidak beranjangan kerana masih ada lagi ertautan hati$
!ermasuk dalam roh eraduan juga ialah doa-mendoakan$ *oa itu tidak semestinya dengan angkat
tangan atau ber"aka tai juga doa dalam hati$ &ila kita namak ka2an buat baik, hati rasa senang dan
mendoakan, biarlah dia terus dalam kebaikan$ &ila kita tahu ka2an ada melakukan kesilaan, hati
merasakan mudah-mudahan jangan dia buat lagi$ 9ati kita berdoa keada +llah, mudah-mudahan +llah
berikan ka2an kita iminan, tau'ik dan hidayah$ Ka2an itu tidak diben"i, sebaliknya kalau boleh diberi
nasihat$
*i antara roh-roh eraduan lagi ialah ingin bertolong bantu dan simati atas kesusahan atau ujian yang
menima ka2an$ .adi kita beradu bukan kerana angkat atau kerana inginkan bantuan atau kerana
takutkan musuh$ .uga bukan kerana ekonomi dan bukan kerana itu dan ini$ !etai kerana ia tuntutan
dariada +llah )/!$ Kalau kita beradu kerana +llah maka indah sekali eraduan itu$ 7eraduan itu akan
sentiasa kukuh$ Kalau tidak, berma"am-ma"am krisis akan timbul$ Manusia di seluruh dunia hari ini "uba
me2ujudkan eraduan$ Mereka melaungkan: HMari bersatu, mari bersatu<I, tai tukang "aka itulah yang
memba2a e"ah-belah$ *ia ajak orang ramai bersatu adu tai di sudut yang lain dialah eme"ah belah
umat$ :leh itu roh eraduan mesti dijaga, kalau tidak nanti hanya berlaku ertautan 'i,ikal tetai tiada
ertautan hati$ 7ertemuan itu biarlah dengan tautan hati, bukan dengan tautan 'i,ikal semata-mata yang
tiada erti aa-aa$ :rang mukmin itu menurut 4asulullah ialah mereka yang ji2a 0roh1 mereka antara satu
dengan yang lain sentiasa ikatmengikat 0berangkai-rangkai, tiada utus-utus1$ &agaimanakah ula roh
amal dalam berdoaB *oa itu dalam bahasa Melayu maksudnya FmemintaG$ Maka antara rohnya:
Mesti 'aham aa yang kita minta keada +llah )/!$ Kalau kita meminta tetai tidak 'aham aa yang kita
minta, maka itu satu hal yang elik$ Katalah kita minta sesuatu dariada kerajaan, aabila ditanya, H+a
yang kamu mintaBI Kita ja2ab, H!idak tahu$I &ukankah aneh dan elikB
/aktu berdoa itu mesti rasa merendah diri dengan !uhan$ (barat kita hendak minta sesuatu dariada
menteri, janganlah ber"ekak-"ekak inggang di hadaannya, sebaliknya mesti dengan bahasa yang lembut
dan merendah diri$ .adi 2aktu kita berdoa itu mesti rasa merendah diri dan menghara keada !uhan$
!ermasuk juga roh berdoa, 2aktu berdoa itu kita yakin +llah terima doa kita$ .angan ula se2aktu berdoa
hati ke"il kita berkata, H5ntahlah, akan +llah kabulkan atau tidak$$$I 5rtinya dalam meminta itu kita sudah
jahat sangka dengan +llah$
.adi, dalam aa saja yang kita buat, roh amal itu mestilah kita kekalkan$ 9inggakan diam un mesti ada
roh$ 4oh diam itu ialah se2aktu diam itu, kita ber'ikir$ &er'ikir tentang kebesaran +llah, tentang diri sendiri
sebagai hamba +llah dan khali'ah- #ya, tentang dosa, tentang mati, tentang erjuangan dan tentang
+khirat$ .uga ber'ikir tentang erjuangan, tentang aa lagi engorbanan yang kita hendak buat dan tentang
tanggungja2ab yang belum kita laksanakan$
)ebab itulah diam orang mukmin yang berta=2a itu diangga ibadah dan diberi ahala, kerana diamnya itu
ada roh$ (a kadang-kadang lebih baik dariada orang yang tidak berta=2a yang namaknya akti' di tengah
gelanggang kehiduan ini$
.adi amal ibadah kita, erjuangan kita, usaha kita dan lain- lain lagi itu mesti memunyai roh$ Kalau tidak,
semua amal kita itu hanya rangka-rangka atau jasad lahir semata-mata$ (a seerti bangkai sahaja$ +mal
tana roh adalah sia-sia kerana yang +llah nilai adalah rohnya, 2alauun kita 2ajib beramal$ :leh itu roh
setia amal hendaklah kita jaga agar ia ada nilai di sisi +llah )/!$
/0,APA AMA$A, T"DA/ ADA R(
Kenaa ibadah, erjuangan, jihad dan segala amal tidak ada rohB +a un"anyaB (a adalah kerana:
1$ %inta dunia, iaitu gilakan eremuan, gila angkat, "inta nama, "inta kedudukan, "inta kemasyhuran dan
lain-lain$
2$ *osa-dosa yang kita buat$
A$ !idak ada ke'ahaman$ /alauun kita beramal ibadah, tetai kerana tidak 'aham 0jahil1, maka amal ibadah
kita itu tidak ada roh$
+abila amalan kita tidak ada roh, ertinya kita beramal dalam keadaan lalai$ .ika kita berdak2ah tai
rohnya tidak ada, ertinya kita berdak2ah dalam keadaan lalai$ Kalau kita berekonomi 2alauun berjaya
dan daat menegakkan yang halal tai rohnya sudah tidak ada maka kita berekonomi dalam keadaan lalai$
&etaalah kalau terlibat dengan yang haram$ Kalau kita bermusa'ir tana rohnya, ertinya bermusa'ir dalam
keadaan lalai$ Kalau kita mengajar 2alauun mengajar ilmu !uhan 0ilmu tauhid, 'e=ah dan ta'sir1 sekaliun
tai rohnya sudah tidak ada, ertinya mengajar dalam keadaan lalai$
&egitu juga kalau kita belajar, berjemaah, bertemu dan berjihad tana roh, ertinya semuanya itu dalam
keadaan lalai$
)i'at lalai ini dimurkai +llah$ 8alai itu termasuk HduniaI$ )ebab yang dikatakan H+khiratI itu ialah sesuatu
yang ada hubungan ingat keada +llah$ Kalau tiada hubungan ingat keada +llah, itu amal dunia
namanya$ )edangkan dalam +l 3uran ada menyatakan:
Maksudnya: =angan kamu men)adi orang yang lalai. (Al A,ra.: 604
!egasnya setia usaha dan ikhtiar kita mesti disertakan rohnya$ )ebab rohnya itulah temat nilaian +llah$
(nilah yang dimaksudkan oleh 9adis:
Maksudnya: 2endaklah kamu takut ke(ada Allah di mana sa)a kamu #erada" dan hendaklah kamu ikuti
ke)ahatan itu dengan ke#aikan" nescaya ia akan mengha(uskannya. !an hendaklah kamu #erakhlak
dengan sesama manusia dengan akhlak yang #aik. (%i&ayat At *irmi-i
5rtinya dalam masa kita berjihad, kita mesti ada rasa takut keada +llah$ &egitu juga dalam masa kita
bersembahyang, beramal ibadah, bermusa'ir, bergaul, bertemu dan berjemaah, mesti ada rasa takut
keada +llah$ .adi adanya rasa takut dalam aa saja tindakan yang kita buat itulah si'at-si'at ta=2a$ (tulah
roh-roh amal yang telah digambarkan tadi$
:leh kerana itulah dalam kitab ada dinyatakan, H%ukulah dua rakaat sembahyang sunat tetai dikerjakan
dalam keadaan takut keada +llah )/! dariada beribu-ribu rakaat yang tidak disertakan rasa takut
keada +llah 0roh amal itu tidak ada atau rasa ta=2a tidak ada1$
.adi kita erlu membangunkan roh dalam setia amal yang kita buat kerana di situlah nilaian +llah$ Kalau
kita boleh jaga roh amal dalam setia aa yang kita buat, insya-+llah, +llah akan sentiasa bantu kita ke
jalan-#ya yang lurus$ )usah sekali hendak kita jaga roh amal ini$ (nilah yang dikatakan ilmu tasa2u' yang
orang tolak hari ini$ 7ada roh amal inilah letaknya kejayaan umat (slam$
.adi beramallah, berjuang dan berjihadlah kerana +llah erintahkan demikian, tetai rohnya erlu dijaga$
4oh amal itulah dikatakan ikhlas dalam beramal$
1? Roh Amal
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
*i antara tugas terenting ilmu tasa2u' itu ialah untuk menghidukan hati$ &ila hati hidu, ia daat
meman"arkan "ahaya rohaniahnya keada akal dan keada seluruh anggota$ )ehingga manusia mamu
untuk menyuluh tindak-tanduk lahir dan batin mereka$ Kemudian setia kerja, setia amalan, setia
tindakan yang dibuat itu akan dihubungkan dengan +llah$ *ia sentiasa ada contact dengan +llah$
)etia manusia sesudah memunyai hati sebegini, dalam dia bertindak, beramal, berbuat dan bekerja, dia
daat kekalkan terus rasa kehambaan ada +llah$ !idak ernah terutus$ 4asa kehambaan itu teta subur
dan menebal di alam rasanya 0-au+1$ *i 2aktu itu bila dia bereranan di bumi, hatinya daat berhubung
dengan +llah$ /aktu dia mentadbir bumi, kakinya saja di bumi tetai hatinya di +khirat$ 9atinya enuh
rindu atau tenggelam dalam "inta +llah$ +tau hati terbakar, gementar kerana takutkan a,ab +llah$ *ia rasa
dirinya hamba keada +llah$ *ia juga rasa dirinya khali'ah-#ya$ *i 2aktu itu barulah manusia daat
bereranan seerti yang +llah kehendaki$
6ntuk daat hati begini, maka setia amal, setia kerja dan setia tindakan kita itu mestilah ada roh$;akni
hati sentiasa ada "onta"t dengan +llah$
APA "T# R( AMA$@
(slam itu ada lahir, ada batin$ +da jasad, ada roh$ +da rangka, ada nya2a$ (slam itu ada kulit, ada isi$ &atin
(slam atau roh (slam atau nya2a (slam atau intiati 0lubbun1 (slam itulah yang dikatakan ruhul amal$ ;akni
roh dalam kita bekerja, roh dalam kita bertindak, roh dalam kita melaksanakan sesuatu, roh dalam kita
berjuang dan berjihad, roh dalam sebarang usaha ikhtiar kita, 2alau dalam aa bidang sekaliun seerti
bidang ibadah, bidang dak2ah, ekonomi, olitik, embangunan, ertanian, kesihatan dan lain-lain$
4oh amal inilah yang hendak dijaga sungguh-sungguh kerana ia meruakan nya2a dan enentu amal
lahir$ )yariat lahir yakni kerja, usaha dan tindakan yang daat dilihat dengan mata lahir$ 4oh amal itulah
temat andangan +llah kerana ia meruakan intiati amal (slam 0lubbun1 atau intiati ibadah$ 4oh amal
inilah yang +llah nilai$ (nilah yang dimaksudkan oleh 4asul dalam sabdanya:
Maksudnya: Sesungguhnya Allah *aala tidak memandang gam#aran ru(a kamu dan tidak ke(ada #angsa
kamu dan tidak ke(ada harta #enda kamu ta(i !ia memandang hati kamu dan amalan-amalan kamu.
(%i&ayat At *a#rani
5rtinya, amalan lahir yang kita buat seerti rukuk, sujud, berdiri dan ba"aan-ba"aan dalam sembahyang,
semuanya +llah tidak andang kalau rohnya tidak ada$ &egitu juga er"akaan kita yang didengar oleh
manusia, erjuangan kita dengan menggunakan tangan dan kaki, ergi ke sana dan ke mari,
berma"amma"am bentuk embangunan yang kita hasilkan dalam bidang ekonomi, ertanian dan
sebagainya, itu semua tidak ada nilaian di sisi +llah kalau rohnya tidak ada$
.adi +llah tidak melihat dan memandang gambaran lahir tetai +llah melihat hati kita$ 4oh usaha kita itu
yang +llah andang, di saming usaha itu erlu dibuat$ 4oh amal itu yang diandang oleh +llah, di
saming amal itu erlu dibuat$ 4oh jihad itulah yang +llah nilai, di saming jihad itu erlu dilaksanakan$
4oh uasa itulah yang +llah beri markah, di saming uasa itu erlu dibuat$ &egitulah seterusnya$ .adi
dalam kita beramal, kedua-duanya yakni lahir dan batin mesti kita buat, tetai enilaian +llah ada yang
batin$
(slam ada rangka, ada nya2a$ Kedua-duanya erlu tetai nya2a itulah yang dinilai oleh +llah$ .adi kalau
usaha kita, ibadah kita, embangunan kita, jihad kita atau aa sahaja yang kita "etuskan, rohnya tidak ada,
ia samalah seerti manusia yang sudah tidak ada nya2a$ 5rtinya sudah diangga bangkai$ Manusia, 2alau
bagaimana "antik sekaliun, kalau sudah tiada nya2a maka dia akan ditanam, tidak erlu disiman lagi$
:rang hormat keada ratu "antik kerana rohnya atau kerana nya2anya masih ada$ &ila tidak ada roh, tidak
ada siaa un minat$
.usteru itu, kita beribadah mesti berserta roh$ Kita berdak2ah mesti berserta roh$ Kita berjihad mesti
berserta roh$ &egitu juga kita bermusa'ir, bergaul, berilmu, beradu, berdoa, ber,ikir, berekonomi,
membangunkan ertanian, membangunkan kesihatan, berkumul dan sebagainya semuanya mesti
berserta roh$ 9inggakan diam kita un mesti ada roh$
.adi roh amal erlu kita jaga kerana ia meruakan nilaian +llah )/!, di saming soal-soal lahir 2ajib juga
dilaksanakan dan ia tidak boleh diabaikan$
+a yang dimaksudkan dengan roh amal atau nya2a ada amal, ada usaha kita, ada erbuatan kita
atau ada ibadah kita ituB )ebagai "ontoh, berikut adalah beberaa amalan yang boleh kita nilai sama ada
2ujud atau tidak rohnya$
R( S0M)A%A,9
Kalau kita bersembahyang, roh sembahyang itu antaranya ialah:
Khusyuk
-aham aa yang kita ba"a
9ati merasa hina dan kerdil di hadaan +llah serta merasakan kebesaran dan kehebatan +llah )/!$
&ila ada roh yang begitu rua dalam sembahyang, baru boleh dikatakan kita bersembahyang$ &arulah
amal sembahyang itu +llah terima$ Kalau tidak ada, maka sujud kita, berdiri kita dan ke'asihan lidah kita
memba"a ayat-ayat tiada erti aa-aa$ *uduk berdiri kita dalam sembahyang sudah tiada erti aa-aa
kalau roh sembahyang atau nya2a sembahyang kita sudah tidak ada$ )embahyang yang sudah tidak ada
roh adalah Fsembahyang bangkaiG$
R( )0RDA/=A
&erdak2ah adalah kita ber"aka, menyamaikan risalah, buku, majalah dan sebagainya$ &agaimanakah
yang dikatakan dak2ah yang ada roh atau dak2ah yang ada nya2a ituB +ntaranya ialah:
&ilamana setia endak2ah itu merasa aa yang dia buat itu satu tanggungja2ab dariada +llah )/!,
bukan dariA05 ada dirinya dan bukan tanggungja2ab dariada jemaah> jemaah itu "uma sebagai landasan
untuk dia berjuang, dia seolah-olah me2akili +llah$ (barat kita me2akili raja atau erdana menteri atau
menteri, bolehkah kita bersenangsenangB :leh itu dalam berdak2ah kita atut merasa kita me2akili +llah
di dunia ini untuk menyamaikan ajaran- #ya keada umat manusia$ (nilah yang dikatakan mesti ada rasa
tanggungja2ab dalam soal dak2ah kerana kita dierintahkan oleh +llah )/! suaya berdak2ah$
Kita berdak2ah memba2a hati yang takut keada +llah$ !akut-takut tersila menyamaikan atau tersila
menilai hukum$ )ebab kadang-kadang aa yang kita samaikan dan hukum yang kita beri dalam
berdak2ah itu didengar oleh ribuan orang$ Mereka akan berkeyakinan atau beregang mengikut
sebagaimana yang kita u"akan atau samaikan$ Kalau kita tersila, bukan senang kita hendak berjuma
setia orang untuk membetulkan kesilaan kita itu$ Kalau aa yang kita samaikan itu tidak teat
sebagaimana yang +llah dan 4asul erintahkan, bukan sahaja kita teraksa bertanggungja2ab di dunia
tetai juga di +khirat kelak$ (nilah yang dimaksudkan se2aktu kita berdak2ah itu mesti ada rasa takut dalam
hati$ !akut-takut dalam kita berdak2ah itu kita tersalah dan tersila$
!akut itu dalam hati, bukan ada telinga, bukan ada lisan$ )ebab itulah kalau kita berdak2ah, kita kena
ba2a hati sama$ .angan hanya memba2a lisan atau memba2a "aka sahaja tana memba2a hati$ +gar
kita terjauh dariada si'at ujub, riyak, sombong, rasa marah dan lain-lain si'at ma,mumah lagi$
*alam berdak2ah itu, kalaulah misalnya dak2ah kita orang ramai terima hingga mendorong mereka
membuat erubahan, kita rasa syukur keada +llah )/!$ (tu adalah kuasa dan nikmat dari-#ya$ 4asa
syukur itu dirasai oleh hati, bukan mulut, bukan telinga$ .adi kita mesti rasa !uhan yang membantu bila
dak2ah kita diterima orang$ (tulah di antara roh dalam kita berdak2ah$
Kita berdak2ah itu bukan kerana hobi$ &ukan ma"am kita meman"ing ikan atau kita memikat burung
atauun main "atur atauun jogging$ (tu semua adalah hobi$ .angan kita rasa berdak2ah itu sebagai satu
hobi tetai hendaklah kita rasakan ia satu tanggungja2ab atau ke2ajian yang +llah ikulkan keada kita$
Kalau roh dak2ah ini sudah tidak dijaga 2alau bagaimana andai dan 'asih kita berdak2ah dan orang
senang dengan aa yang kita samaikan, tetai +llah tidak senang$ :rang ramai redha tetai +llah tidak
redha kerana roh dak2ah sudah tidak ada di situ$ Kita hanya memba2a rangkanya semata-mata
sedangkan rohnya sudah tiada$ 5rtinya kita memba2a Fdak2ah bangkaiG$
R( 8"AD
.ihad ialah gerak diri kita, gerak kaki kita, gerak tangan kita, ergi ke sana sini memerah otak dan tenaga
'i,ikal untuk memikirkan bagaimana hendak menegakkan hukum-hakam +llah dalam kehiduan kita$
Memerah tenaga lahir dan batin kita untuk mendaulatkan (slam yakni agar hukum-hakam +llah itu
mendaat temat di tengah masyarakat$ (ni semua jasad lahir atau rangka ada jihad itu$ &agaimanakah
roh atau batinnyaB *i antara roh jihad ialah:
9ati mesti diba2a sama dalam berjihad$ 9ati mesti merasa jihad ini satu tanggungja2ab atau satu
ke2ajian yang telah +llah ikulkan keada kita$ 5rtinya kita berjihad bagi ihak +llah, bukan bagi ihak diri
kita dan bukan bagi ihak jemaah kita$ .emaah itu hanya sebagai landasan untuk memudahkan kita
berjuang dan berjihad di tengah masyarakat$
#iat itu kerja hati atau eranan batin$ #iat jihad itu ialah untuk meninggikan kalimah +llah yakni hukum +llah
yang lima itu$ ;ang 2ajib dan yang sunat hendak kita tegakkan dalam semua asek kehiduan, yang haram
dan makruh hendak kita hindarkan dariada semua asek kehiduan dan yang harus seboleh-bolehnya kita
jadikan ibadah$
)e2aktu berjihad itu hendaklah kita merasa takut keada +llah )/! kerana jihad ini simang-siur dan liku-
likunya terlalu banyak, gelanggangnya terlalu luas, maka mudah sahaja kita tersalah dan tersila$ .adi kita
mesti ba2a hati dalam berjihad$ 9endaklah sentiasa ada rasa takut kalaukalau tersalah dan tersila$ Kalau
erjuangan kita tersalah dan tersila, bukan sahaja kita rugi dan akan terhukum di dunia bahkan di +khirat
lebih arah lagi, +llah akan a,ab kita$
Mengharakan bantuan dariada +llah$ /alauun kita gigih dan akti' berjuang tai hati mesti selalu saja
bergantung keada !uhan$ Mengikut engajian akidah, usaha ikhtiar manusia itu tidak memberi bekas$
;ang memberi bekas atau yang menjayakan adalah +llah$ :leh itu dalam berjihad, hati mesti bergantung
keada +llah dan mesti berhara keada-#ya$
4asa diri lemah$ /alauun kita ada ramai engikut, alat kelengkaan yang "uku dan hebat, gelanggang
jihad kita luas dan sebagainya, namun kita mesti rasa lemah di hadaan !uhan$ )ebab kejayaan itu
dariada +llah, bukan dariada usaha ikhtiar kita 2alauun usaha dan ikhtiar kita itu memang
dierintahkan$ .adi 2alauun riuh rendah kita berjihad samai kadang-kadang mulut kita menemikkan
kalimah, H+llahu +kbar<I tetai hati kita mesti tunduk dan mesti rasa lemah terhada !uhan$
Kita rasa syukur bila mendaat kejayaan dan kemenangan$ (ni juga roh jihad$ 9endaklah kita malu dengan
+llah sebab kemenangan itu hadiah atau emberian dari-#ya$ (a meruakan rahmat dan nikmat dariada-
#ya$
Kemudian jika kita kalah atau tidak berjaya, hati jangan rasa ke"e2a$ ;ang baiknya hati merasa diri
berdosa yang kerananya +llah tidak tolong$ !idak boleh salahkan itu dan ini$ )alahkan diri sendiri$ (a tentu
berlaku lantaran dosa kita hingga kita terhijab dari bantuan +llah$ :leh itu, setia kali kita menemui
kegagalan dalam berjuang, hendaklah "eat-"eat ingat kembali dosa-dosa kita dan minta amun keada
+llah$ *osa itulah yang menghijab bantuan dariada- #ya$
R( )0RM#SA4"R
&agaimana ula roh amal dalam bersa'ar, bermusa'ir, bereksedisi atau mengembaraB *i antara rohnya
ialah:
)entiasa eka dengan aa yang kita lihat dan aa yang kita dengar$ +a saja yang kita lihat dan yang kita
dengar mestilah diambil iktibar dan engajaran dariadanya$ ;ang baik kita jadikan teladan dan yang jahat
kita jadikan semadan$
!erasa kebesaran +llah bilamana melihat alam atau melihat emandangan$ *alam sa'ar 0emusa'iran1 itu,
hati terasa dilihat oleh +llah )/!$ Kalau dalam sa'ar hati tidak terasa dilihat oleh +llah, itulah kadang-
kadang mata kita jadi mata keranjang$ Ma"am-ma"am benda yang bukan-bukan yang kita lihat nanti$ :leh
itu di dalam sa'ar kita mesti ba2a hati sama iaitu terasa dilihat oleh +llah )/!$
-irman +llah: Maksudnya: !an !ia (Allah sentiasa #ersama kamu di mana sa)a kamu #erada. !an Allah
Maha Melihat a(a yang kamu ker)akan. (Al 2adid: 8
Maksudnya di mana saja kita berada, +llah Maha Melihat, bukan saja yang lahir malah samai ke lubuk
batin kita$
+abila kita melihat orang buat maksiat, hendaklah masukkan ke dalam hati kita rasa insa' dan syukur yang
mana +llah telah selamatkan diri kita dariada melakukannya$ *i saming mengharakan +llah sentiasa
memberi etunjuk keada mereka agar mereka bertaubat$
.ika kita lihat kebajikan dan kebaikan, hati hendaklah terasa ingin untuk berbuat dan menirunya$ Kalauun
belum berkesematan, hati setidak-tidaknya hendaklah ber"ita-"ita atau asang niat untuk berbuat yang
sama$ 9endaklah kita sensiti' dengan erbuatan itu dan terbitkan keinginan di dalam hati untuk menirunya
ula$
+abila kita melihat orang yang dalam kesusahan atau mendaat kemalangan, hati rasa simati dan rasa
sedih 2alauun tidak daat memberi bantuan$ .angan rasa gembira dengan kesusahan orang lain$
*alam kita bergaul sesama manusia, kita merendah diri 2alauun kita ini orang andai dan intar atau
memunyai kedudukan yang tinggi$
R( P0R9A#$A,
*alam kita bergaul, kita tidak daat mengelak dariada melihat maksiat$ Maka hendaklah kita mengambil
engajaran dariadanya$ 9ati mesti rasa takut dengan maksiat yang dibuat oleh orang lain itu dan hati rasa
bimbang kalau-kalau kita turut sama terlibat dengannya$
*i antara roh dalam ergaulan lagi, hati rasa laang dada berhadaan dengan berma"am-ma"am erangai
manusia$ Maklumlah kita sedang bergaul di tengah-tengah masyarakat$ Kadang-kadang 2aktu kita hendak
rehat, di masa itulah orang hendak berjuma kita$ *i 2aktu itu hendaklah laangkan dada 2alauun hati
rasa tidak senang$ ;ang sebenarnya +llah hendak beri kita ahala 2aktu itu$ (nilah yang dikatakan tasamuh
0toleransi1 yakni berlaang dada ketika bergaul dan berhadaan dengan berbagai-bagai ragam manusia$
*i antara roh dalam ergaulan lagi, belajar membaiki diri dariada orang$ )ebab tidak kurang juga kita
melihat orangorang yang baik dalam ergaulan kita$ (tulah engajaran lisanul hal untuk kita tiru$ (tulah
tarbiah untuk diri kita$ Kalaulah sika diri yang kita gambarkan di atas tidak ada dalam ergaulan kita,
ertinya kita bergaul tana roh$ #ya2a ergaulan itu tidak ada$
R( )0R"$M#
Kita belajar hingga daat ilmu$ Maka ilmu yang kita miliki itu dikira ada roh aabila:
(a sentiasa mengingatkan kita baha2a kita memunyai banyak tanggungja2ab keada +llah yang mesti kita
laksanakan$ .adi kalau kita memiliki ilmu yang begitu banyak tetai ia tidak mengingatkan kita baha2a kita
ada tanggungja2ab keada +llah, ini bermakna roh atau nya2a ilmu itu tidak ada$ ;ang berlaku hanya
mental eNer"ise sahaja$ :leh kerana roh ilmu mengingatkan kita akan bertanggungja2ab keada +llah,
maka bila kita ada ilmu, kita akan merasakan tanggungja2ab yang makin berat$ Makin banyak kita tahu,
makin banyak ulalah tanggungja2ab$ Mengingatkan tanggungja2ab adalah eranan hati$ &ila kita memiliki
ilmu, ia mengingatkan kita akan erintaherintah +llah sama ada yang 2ajib mahuun yang sunat yang
hendak kita tegakkan$;ang haram dan makruh hendak kita tinggalkan$
*i antara roh ilmu lagi, bila kita memilikinya ilmu itu akan mendorong hati kita "intakan +khirat dan "intakan
+llah$ (a mendorong hati kita ben"i dengan dunia 0yang tidak memberi man'aat untuk +khirat1$ /alauun
kita berjuang di dunia, menegakkan hukum +llah di dunia, mengatur masyarakat di dunia, mengambil
kekayaan-kekayaan yang +llah halalkan di dunia, semuanya itu dierintahkan oleh +llah, namun hati teta
ben"i dengan dunia yang sentiasa saja hendak meniu kita$ !egasnya, roh dalam berilmu itu, ia sentiasa
menyedarkan hati kita baha2a dunia ini eniu, jahat dan hendak merosakkan kita$ Kalau kita rasa begitu
terhada dunia melalui ilmu kita, maka sudah tentu dunia tidak akan daat tiu kita$ +mbillah dunia yang
halal, tetai ingat kadang-kadang ia boleh merosakkan kita$ %arilah harta kekayaan tai ingat, kadang-
kadang ia menjahanamkan kita$ &erniagalah sebesar mana un tidak salah asalkan halal, tai ingat, jangan
samai ia merosakkan hati kita, merosakkan eraduan antara kita$ .adi kalau roh-roh dalam berilmu ini
tidak kita miliki ertinya kita baru daat rangka ilmu atau jasad lahirnya saja$ ;akni ilmu tana roh, atau
dalam kata yang lain, Hilmu-ilmu bangkaiI$ Kalau ilmu-ilmu bangkai yang kita daat, ia tidak boleh
menyelamatkan kita dariada rasa sombong, megah, riyak dan lain-lain ma,mumah lagi$
R( P0RPAD#A,
&agaimana ula yang dikatakan roh amal dalam eraduanB +llah suruh kita bersatu adu maka kenalah
kita bersatu adu$ 7eraduan dan ersatuan yang +llah suruh mesti ada rohnya$ +akah roh eraduan
ituB *i antaranya ialah:
Kita bersatu adu itu mesti disertakan rasa ukh2ah 0rasa ersaudaraan1 dan ingin mengutamakan orang
lain$ 5rtinya jangan hanya 'i,ikal kita saja yang bersentuh tai hati tidak bertaut$
)eterusnya eraduan juga dikira ada roh bilamana ia disertakan rasa kasih sayang$ Kalau kita beradu
dan berkumul tai tiada rasa kasih sayang, maka amat berat rasanya kita hendak bertemu selalu$ Kalau
ada tersalah tersila, lagi ben"i hendak bertemu$ !ai kalau bertemu dengan hati, ada rasa kasih sayang
antara satu dengan yang lain hingga rindu-merindui$ )eminggu tidak berjuma sudah bertanyatanya, olan
itu mana$ (tulah roh eraduan dan ersatuan$ &ila ada kasih sayang, krisis daat dihindarkan$ Kalau ada
krisis un, "eat adam, tidak beranjangan kerana masih ada lagi ertautan hati$
!ermasuk dalam roh eraduan juga ialah doa-mendoakan$ *oa itu tidak semestinya dengan angkat
tangan atau ber"aka tai juga doa dalam hati$ &ila kita namak ka2an buat baik, hati rasa senang dan
mendoakan, biarlah dia terus dalam kebaikan$ &ila kita tahu ka2an ada melakukan kesilaan, hati
merasakan mudah-mudahan jangan dia buat lagi$ 9ati kita berdoa keada +llah, mudah-mudahan +llah
berikan ka2an kita iminan, tau'ik dan hidayah$ Ka2an itu tidak diben"i, sebaliknya kalau boleh diberi
nasihat$
*i antara roh-roh eraduan lagi ialah ingin bertolong bantu dan simati atas kesusahan atau ujian yang
menima ka2an$ .adi kita beradu bukan kerana angkat atau kerana inginkan bantuan atau kerana
takutkan musuh$ .uga bukan kerana ekonomi dan bukan kerana itu dan ini$ !etai kerana ia tuntutan
dariada +llah )/!$ Kalau kita beradu kerana +llah maka indah sekali eraduan itu$ 7eraduan itu akan
sentiasa kukuh$ Kalau tidak, berma"am-ma"am krisis akan timbul$ Manusia di seluruh dunia hari ini "uba
me2ujudkan eraduan$ Mereka melaungkan: HMari bersatu, mari bersatu<I, tai tukang "aka itulah yang
memba2a e"ah-belah$ *ia ajak orang ramai bersatu adu tai di sudut yang lain dialah eme"ah belah
umat$ :leh itu roh eraduan mesti dijaga, kalau tidak nanti hanya berlaku ertautan 'i,ikal tetai tiada
ertautan hati$ 7ertemuan itu biarlah dengan tautan hati, bukan dengan tautan 'i,ikal semata-mata yang
tiada erti aa-aa$ :rang mukmin itu menurut 4asulullah ialah mereka yang ji2a 0roh1 mereka antara satu
dengan yang lain sentiasa ikatmengikat 0berangkai-rangkai, tiada utus-utus1$ &agaimanakah ula roh
amal dalam berdoaB *oa itu dalam bahasa Melayu maksudnya FmemintaG$ Maka antara rohnya:
Mesti 'aham aa yang kita minta keada +llah )/!$ Kalau kita meminta tetai tidak 'aham aa yang kita
minta, maka itu satu hal yang elik$ Katalah kita minta sesuatu dariada kerajaan, aabila ditanya, H+a
yang kamu mintaBI Kita ja2ab, H!idak tahu$I &ukankah aneh dan elikB
/aktu berdoa itu mesti rasa merendah diri dengan !uhan$ (barat kita hendak minta sesuatu dariada
menteri, janganlah ber"ekak-"ekak inggang di hadaannya, sebaliknya mesti dengan bahasa yang lembut
dan merendah diri$ .adi 2aktu kita berdoa itu mesti rasa merendah diri dan menghara keada !uhan$
!ermasuk juga roh berdoa, 2aktu berdoa itu kita yakin +llah terima doa kita$ .angan ula se2aktu berdoa
hati ke"il kita berkata, H5ntahlah, akan +llah kabulkan atau tidak$$$I 5rtinya dalam meminta itu kita sudah
jahat sangka dengan +llah$
.adi, dalam aa saja yang kita buat, roh amal itu mestilah kita kekalkan$ 9inggakan diam un mesti ada
roh$ 4oh diam itu ialah se2aktu diam itu, kita ber'ikir$ &er'ikir tentang kebesaran +llah, tentang diri sendiri
sebagai hamba +llah dan khali'ah- #ya, tentang dosa, tentang mati, tentang erjuangan dan tentang
+khirat$ .uga ber'ikir tentang erjuangan, tentang aa lagi engorbanan yang kita hendak buat dan tentang
tanggungja2ab yang belum kita laksanakan$
)ebab itulah diam orang mukmin yang berta=2a itu diangga ibadah dan diberi ahala, kerana diamnya itu
ada roh$ (a kadang-kadang lebih baik dariada orang yang tidak berta=2a yang namaknya akti' di tengah
gelanggang kehiduan ini$
.adi amal ibadah kita, erjuangan kita, usaha kita dan lain- lain lagi itu mesti memunyai roh$ Kalau tidak,
semua amal kita itu hanya rangka-rangka atau jasad lahir semata-mata$ (a seerti bangkai sahaja$ +mal
tana roh adalah sia-sia kerana yang +llah nilai adalah rohnya, 2alauun kita 2ajib beramal$ :leh itu roh
setia amal hendaklah kita jaga agar ia ada nilai di sisi +llah )/!$
/0,APA AMA$A, T"DA/ ADA R(
Kenaa ibadah, erjuangan, jihad dan segala amal tidak ada rohB +a un"anyaB (a adalah kerana:
1$ %inta dunia, iaitu gilakan eremuan, gila angkat, "inta nama, "inta kedudukan, "inta kemasyhuran dan
lain-lain$
2$ *osa-dosa yang kita buat$
A$ !idak ada ke'ahaman$ /alauun kita beramal ibadah, tetai kerana tidak 'aham 0jahil1, maka amal ibadah
kita itu tidak ada roh$
+abila amalan kita tidak ada roh, ertinya kita beramal dalam keadaan lalai$ .ika kita berdak2ah tai
rohnya tidak ada, ertinya kita berdak2ah dalam keadaan lalai$ Kalau kita berekonomi 2alauun berjaya
dan daat menegakkan yang halal tai rohnya sudah tidak ada maka kita berekonomi dalam keadaan lalai$
&etaalah kalau terlibat dengan yang haram$ Kalau kita bermusa'ir tana rohnya, ertinya bermusa'ir dalam
keadaan lalai$ Kalau kita mengajar 2alauun mengajar ilmu !uhan 0ilmu tauhid, 'e=ah dan ta'sir1 sekaliun
tai rohnya sudah tidak ada, ertinya mengajar dalam keadaan lalai$
&egitu juga kalau kita belajar, berjemaah, bertemu dan berjihad tana roh, ertinya semuanya itu dalam
keadaan lalai$
)i'at lalai ini dimurkai +llah$ 8alai itu termasuk HduniaI$ )ebab yang dikatakan H+khiratI itu ialah sesuatu
yang ada hubungan ingat keada +llah$ Kalau tiada hubungan ingat keada +llah, itu amal dunia
namanya$ )edangkan dalam +l 3uran ada menyatakan:
Maksudnya: =angan kamu men)adi orang yang lalai. (Al A,ra.: 604
!egasnya setia usaha dan ikhtiar kita mesti disertakan rohnya$ )ebab rohnya itulah temat nilaian +llah$
(nilah yang dimaksudkan oleh 9adis:
Maksudnya: 2endaklah kamu takut ke(ada Allah di mana sa)a kamu #erada" dan hendaklah kamu ikuti
ke)ahatan itu dengan ke#aikan" nescaya ia akan mengha(uskannya. !an hendaklah kamu #erakhlak
dengan sesama manusia dengan akhlak yang #aik. (%i&ayat At *irmi-i
5rtinya dalam masa kita berjihad, kita mesti ada rasa takut keada +llah$ &egitu juga dalam masa kita
bersembahyang, beramal ibadah, bermusa'ir, bergaul, bertemu dan berjemaah, mesti ada rasa takut
keada +llah$ .adi adanya rasa takut dalam aa saja tindakan yang kita buat itulah si'at-si'at ta=2a$ (tulah
roh-roh amal yang telah digambarkan tadi$
:leh kerana itulah dalam kitab ada dinyatakan, H%ukulah dua rakaat sembahyang sunat tetai dikerjakan
dalam keadaan takut keada +llah )/! dariada beribu-ribu rakaat yang tidak disertakan rasa takut
keada +llah 0roh amal itu tidak ada atau rasa ta=2a tidak ada1$
.adi kita erlu membangunkan roh dalam setia amal yang kita buat kerana di situlah nilaian +llah$ Kalau
kita boleh jaga roh amal dalam setia aa yang kita buat, insya-+llah, +llah akan sentiasa bantu kita ke
jalan-#ya yang lurus$ )usah sekali hendak kita jaga roh amal ini$ (nilah yang dikatakan ilmu tasa2u' yang
orang tolak hari ini$ 7ada roh amal inilah letaknya kejayaan umat (slam$
.adi beramallah, berjuang dan berjihadlah kerana +llah erintahkan demikian, tetai rohnya erlu dijaga$
4oh amal itulah dikatakan ikhlas dalam beramal$
20 "n*ak 4isabilillah
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
0n.ak .isa#ilillah 0berkorban ada jalan +llah1 mengikut engertian syariat ialah berbelanja aa yang ada ke
jalan yang diredhai oleh +llah atau berkorban berhabis-habisan aa yang ada, sama ada harta, 2ang
ringgit, tenaga, masa, 'ikiran hatta nya2a sekaliun semata-mata untuk +llah$
&erkorban atau berbelanja ada jalan +llah ertinya teraksa kurangkan harta atau susutkan harta, kurang
2ang ringgit, kurang masa untuk dirinya berehat atau langsung tidak rehat, kurang daat kasih sayang
atau langsung tidak daat kasih sayang dan bermanja dengan isteri-isteri, suami, anak-anak dan keluarga$
4umah yang besar jadi ke"il atau langsung tidak ada rumah$
7atut daat kasih sayang, sudah tidak daat lagi$ !eraksa tinggalkan anak-anak, isteri-isteri, suami, ibu
ayah, saudara-mara, sahabat-handai, kamung halaman, harta, rumah tangga, tinggal ja2atan,
kedudukan, degri, menara gading dan tinggal segalagalanya kerana diuntukkan segala-galanya tadi buat
men"ari keredhaan +llah$
6ntuk erbuatan dan sikanya itu, mereka sanggu menerima aa jua risikonya seerti sanggu menjadi
miskin, dihina, di'itnah, dikata, di"a"i, dimaki, dike"am,ditohmah, diseksa hatta sanggu dibunuh sekaliun,
demi semata-mata hendak menunaikan kehendak "inta agungnya, iaitu +llah$ &egitulah engorbanan
seseorang itu bilamana +llah sudah dijadikan %inta +gungnya$ Kerana "inta itu memanglah buta 2alau
keada aa dan siaa sekaliun, sama ada keada isteri, keada suami, kekasih, tunang atau keada
+llah$
7ada saya, orang yang boleh berkorban atau berbelanja berhabis- habisan untuk +llah itu ialah orang yang
sangat "inta dan mabuk dengan +llah$ ;akni meletakkan +llah itu sebagai %inta +gungnya mengatasi
segala "inta yang lain$ !idak salah rasanya kalau disebutkan mereka ini orang yang gilakan +llah$ 9ingga
kerana-#ya, manusia sanggu susah dan mati$ &ahkan kesusahan itu tidak dirasakan susah lagi$
)ebaliknya susah itu dirasakan satu kebahagiaan dan kegembiraan bila daat ditunaikan$ (anya sebagai
hadiah atau emberian untuk %inta +gungnya$ (tulah keuasan 2alauun dia sendiri susah untuk
mendaatkannya$ &iasanya seorang kekasih rela berkorban aa saja untuk kekasihnya demi
merealisasikan bukti "intanya$ &iar aa un kata nista orang, langsung tidak diedulikannya$ &uktinya,
lihatlah ada seorang lelaki yang men"intai seorang eremuan$ Kelihatannya ma"am orang yang hilang
ertimbangan$ Kerana segala 'ikirannya, masa, tenaga, harta, 2ang ringgit dan sebagainya, dikorbankan
berhabishabisan untuk "intanya$ 9ingga meluakan keentingan diri sendiri$ Kalau ada orang yang
mengatakan erbuatannya itu bodoh atau sudah gila, dia tidak ambil using, ma"am tidak didengarnya$
*ia tidak terasa sakit hati dengan "emuhan-"emuhan, kritikan dan kata nista itu$
7adanya, bila dia daat berkorban atau berbelanja dengan memberi hadiah atau memberi sesuatu
emberian ada kekasihnya itu, ia satu nikmat, bukan menyusahkannya$ &ahkan terasa indah dan bahagia
serta seronok ula$ /alauun lahiriahnya kita namak 'i,ikalnya susah ayah bekerja untuk itu,
berhemas ulas mengumulkan duit untuk menyediakan hadiah-hadiah itu$
7engorbanannya makin hari makin banyak untuk membuktikan ke"intaan ada kekasihnya itu$ /aktu itu
2alauun susah ayah berhemas ulas, namun hatinya rasa tenang dan uas$ 7engorbanan yang diberi
se"ara berhabis-habisan itulah bukti rangsangan "inta yang telah memun"ak di dalam hati$ &andingannya
ma"am orang yang sedang bertunang yang hanya tunggu diijabkabulkan$ (nilah masanya dia berkorban
habishabisan$ 9abislah seluruh tenaga, 'i,ikal, masa, 2ang ringgit dan harta dikerahkan untuk memikirkan
bagaimana hendak memuaskan hati buah hatinya itu$
!entu dia akan liatgandakan usaha-usaha lebih dariada biasa, bagi mena2an buah hatinya semaksima
mungkin$ !entu dia bekerja keras untuk "ari duit belanja, bermati-matian untuk buat rumah dan membeli
segala kelengkaan isi rumah sebagai ersediaan menunggu hari erkah2inan atau hari ertemuan
ertama itu$ 7endek kata, buat kerja aa un, semuanya untuk memikirkan "intanya$ (tu sahaja$ *i 2aktu
itu 2ang ringgit ayah hendak diberikan ada orang lain$
(tu baru gambaran "inta seseorang terhada sesama makhluk yang tidak ada aa-aa jasa adanya$
)ekadar terikat ada rua aras dan ke"antikannya$ (tu un dia sanggu berkorban bermati-matian untuk
membalas "inta kekasihnya$ *emi menyenangkan hati orang yang di"intainya$ +atah lagi seorang
mukmin yang benar-benar berta=2a keada +llah$ !entulah engorbanannya lebih berganda-ganda lagi
dalam semua hal untuk +llah$ 7engorbanan itulah bukti rasa "inta ada +llah itu$ ;ang lain-lainnya sudah
jadi ke"il$ *ia rela susah dan menderita bahkan sanggu berkorban aa saja demi +llah %inta +gungnya
itu$
*i 2aktu itu dia sudah benar-benar tajalli dengan +llah )/!$ :leh itu dia daat menyemurnakan
urusannya dengan %inta +gungnya$ *engan memba2a rasa "inta di hati yang memun"ak inilah seseorang
itu daat berkorban untuk yang di"intainya$ Kalau "intanya meminta aa saja sekaliun hak miliknya, akan
sanggu dikorbankan$ (nilah yang telah dibuktikan oleh 4asulullah )+/$ Kerana "intanya keada +llah,
+llah un mengaku dialah kekasih-#ya yang digelar 9abibullah$ ;ang mana segala tenaga, masa,
kekayaan seenuhnya dikorbankan untuk +llah$
&egitulah juga berlaku ada ara )ahabat baginda yang lain seerti )ayidina +bu &akar, )ayidina 6mar +l
Khattab, )ayidina 6sman dan ramai lagi$ )ebahagian besar masa, tenaga, harta dan hidunya
dikorbankan untuk +llah$ Kalauun ada untuk keentingan diri dan keluarga, ianya terlalu sedikit$ )ebab
itulah (slam "eat berkembang dan "eat menguasai dunia$
)i'at atau 2atak mereka ini yang aling ketara ialah keghairahannya ada erjuangan (slam dan berkorban
untuknya$ ;akni menegakkan kalimah +llah ada diri, keluarga, masyarakat dan seluruh sistem hidu$
)egala masa, tenaga, 'ikiran, harta dan keuayaannya dikerahkan ada kerja-kerja menegakkan sistem
hidu (slam$
6ntuk itu dia sudah jual segala yang ada adanya ke jalan +llah kerana hendak membuktikan "intanya
keada +llah$ Kalau begitu bolehlah kita katakan, orang yang berkorban ada jalan +llah kerana orang itu
telah men"intai +llah$ 5rtinya, engorbanan dan "inta, dua erkara yang tidak daat diisahkan$ Kalau ada
"inta, ada engorbanan dan kalau ada engorbanan, ertinya kerana adanya "inta$
.adi, orang mabuk "inta +llah ini dia akan berkorban$ *engan engorbanan itu lahirlah kemajuan dan
tamadun (slam$ Kerana merealisasikan "intanya ada +llah, berma"am-ma"am engorbanan yang daat
dibuatnya$ )ehingga terlahirnya tamadun itu$ Jabungan dari hati-hati yang mabuk "inta ini akan daat
membangunkan jemaah dan negara serta emayar (slam$ (nilah buahnya$ Kemajuan atau tamadun itu
adalah hasil erjuangan dan engorbanan$ 7erjuangan dan engorbanan adalah buah "inta umat (slam
keada +llah$
%ontoh buah "inta lahirkan engorbanan adalah seerti:
1$ Memberi bantuan ke2angan keada endak2ah-endak2ah$
2$ Membantu dengan harta untuk menegakkan agama +llah seerti membangunkan sistem
endidikan (slam, sekolah (slam, uni?ersiti (slam, membangunkan masjid, surau atau rumah-rumah
kebajikan, rumah 2aka', membina kamungkamung (slam, hosital se"ara (slam, ekonomi (slam,
rumah anak-anak yatim, 'akir miskin dan janda-janda terbiar, membina jalan raya dan jalan air atau
tandas a2am, memberi bantuan ke2angan keada orang yang menegakkan ekonomi (slam
seerti membangunkan kilang atau rojekrojek se"ara (slam, keluarkan biasis2a, bantu beli
kenderaaan untuk kemudahan jemaah (slamiah, alat erhubungan bagi memer"eatkan
ergerakan erjuangan (slam dan lain-lain lagi$ Membantu tertegaknya ertanian se"ara (slam,
me2aka'kan tanah untuk embangunan semua hal yang tersebut tadi, men"airkan seluruh harta
kekayaan sebagai modal untuk membantu dalam semua sudut embangunan (slam$
+llah )/! yang bersi'at Maha 7engasih dan Maha 7enyayang ada hamba-hamba-#ya memang sudah
sedia men"intai hamba-hamba-#ya$ %uma "inta-#ya itu tidak berbalas$ -irman +llah dalam 9adis 3udsi
yang bermaksud:
Aku kasihkan ham#a-$u le#ih dari(ada kasih seorang i#u ke(ada anaknya.
&ila seseorang itu mula berkorban, ertinya "inta +llah itu baru mula berbalas$ 8agi banyak engorbanan
yang daat dibuat lagi bertambahlah "inta +llah keada-#ya$ -irman +llah )/! dalam 9adis 3udsi
melalui 4asulullah )+/:
Maksudnya: A(a#ila seorang ham#a mendekatkan diri ke(ada-$u se)engkal maka Aku mendekatkan diri
ke(adanya sehasta. !an #arangsia(a yang mendekatkan diri ke(ada-$u sehasta maka aku mendekatkan
diri-$u ke(adanya sede(a. $alau ham#a-$u datang ke(ada-$u dengan #er)alan" maka Aku datang
ke(adanya dengan #erlari. (%i&ayat Bukhari dari Anas
5rtinya, "inta +llah bertambah dari masa ke masa adanya mengikut engorbanan yang dibuatnya$
+langkah kasih dan sayangnya +llah kerana "intanya itu sudah berbalas melalui engorbanan hamba-
hamba-#ya tadi$ )ehingga +llah berjanji dengan engorbanan itu seerti yang disebut dalam +l 3uran:
Maksudnya: 5erum(amaan mereka yang mem#elan)akan harta mereka (ada )alan Allah laksana satu #i)i
yang mem#uahkan tu)uh tangkai. Setia( tangkai mem(unyai 100 #i)i. Allah menggandakan (gan)aran
ke(ada sia(a yang dikehendaki-'ya. (Al Ba+arah: 611
Maksudnya, +llah memberitahu setia engorbanan yang dilakukan oleh hamba-#ya itu, +llah bayar
dengan 700 kali ganda$ &ahkan samai eringkat berliat kali ganda lagi dariA2C ada ukuran tadi keada
sesiaa yang dikehendaki-#ya$ -irman- #ya lagi:
Maksudnya: Sesungguhnya Allah telah mem#eli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan
mem#erikan Syurga untuk mereka. Mereka #erkor#an untuk )alan Allah" lalu mereka mem#unuh dan
ter#unuh. (0tu telah men)adi )an)i yang #enar dari Allah di dalam *aurat" 0n)il dan Al Iuran. !an sia(akah
yang le#ih mene(ati )an)inya dari(ada Allah; Maka #ergem#iralah dengan )ual #eli yang telah kamu
lakukan itu dan itulah kemenangan yang #esar. (At *au#ah: 111
*alam 'irman-#ya yang lain, +llah menyeru:
Maksudnya: @ahai mereka-mereka yang #eriman" mahukah kamu Aku tun)ukkan satu (erniagaan yang
da(at mele(askan kamu dari(ada a-a# yang (edih; 0aitu hendaklah kamu #eriman dengan Allah dan
%asul-'ya. !an #er)uang (ada )alan Allah dengan harta dan )i&a raga kamu. 0tulah yang (aling #aik )ika
kamu orang yang mengetahui. (As Sa.: 10-11
*alam 'irman-#ya yang lain, +llah memberitahu:
Maksudnya: *idaklah sama antara mukmin yang tidak #er)ihad yang tidak ada mem(unyai keu-uran
dengan orang yang #er)ihad di )alan Allah dengan harta dan )i&a mereka. Allah mele#ihkan orang yang
#er)ihad dengan harta dan )i&a mereka atas orang yang duduk (tidak #er)ihad satu dar)at. $e(ada masing-
masing Allah men)an)ikan (ahala yang #aik (Syurga dan Allah mele#ihkan orang yang #er)ihad atas orang
yang duduk (tidak #er)ihad dengan (ahala yang #esar. (An 'isaa,: 94
Maka dengan engorbanan itu lahirlah tamadun (slam seerti ,aman 4asulullah )+/, Khula'aur 4asyidin
dan sala'ussoleh$ Mereka telah un korbankan segala-galanya untuk membuktikan "inta agung mereka$
4asulullah )+/ berkorban selaju angin ken"ang$ )ayidina +bu &akar habiskan semua hartanya sehingga
yang tinggal hanya +llah dan 4asul sahaja$ )ayidina 6mar +l Khattab tiga eremat hartanya habis
dikorbankan$ )ayidina 6sman +''an ula korbankan searuh dariada hartanya dan begitulah ara
)ahabat yang lainnya$ /alauun miskin tai teta juga berkorban$ .ika tidak ada engorbanan, ertinya
"inta itu adalah alsu$ %inta itu mesti dibuktikan dengan engorbanan$
*i sini daat di'ahami baha2a kesan dariada "inta +llah dan 4asulullah serta "intakan hari +khirat, jadi
endorong keada seseorang itu sanggu berkorban hingga daat membangunkan kemajuan dan
tamadun (slam$ Kalau "inta keada +llah dan 4asul tidak mendalam atau langsung tidak ada, maka
seseorang itu tidak akan sanggu berkorban berhabis-habisan$ Mungkin tangannya menghulurkan 2ang
untuk jihad tetai hatinya tidak ikhlas$ +da keentingan atau ada udang di sebalik batu$ Mungkin kerana
ingin undi, ingin diuji, ingin dibalas jasanya dan sebagainya$ Maka lahirlah tamadun yang tidak ber"orak
(slam$
&ila seseorang itu "intanya keada +llah dan 4asul tidak mendalam, maka dia tidak akan sanggu
berkorban berhabishabisan$ 7engorbanan itu tidak 2ujud darinya$ Kesannya, umat (slam tidak akan maju
dan tidak daat melahirkan tamadun (slam$ .uga tidak akan hidu bertolong bantu$ !enaga, 'ikiran, masa,
2ang ringgit dan harta dihabiskan untuk membangunkan sistem riba, hotel-hotel untuk kemungkaran, disko
untuk uaskan na'su, kilang atau 'aktori untuk ada eluang melabur atau untuk mendaat saham kosong,
membangunkan sekolah atau uni?ersiti untuk daat ilmu yang banyak tetai niat untuk angkat dan
ja2atan, bukan untuk +llah dan 4asul$
7embangunan atau tamadun begini, 2alau ma"am mana esat sekaliun ia adalah kerana "inta na'su dan
diri sendiri$ (ni akan menjadikan manusia itu rosak seerti sombong, gila dunia, rakus, mementingkan diri
dan sebagainya$ (nilah yang banyak berlaku di dunia hari ini$ Kemajuan dan tamadun yang begitu tinggi,
tidak daat menyelamatkan insaniah manusia$ Kemajuan yang tidak memberi ketenangan, kebahagiaan,
keharmonian dan keamanan$ :leh itu engorbanan yang di"urahkan itu tidak diangga engorbanan$ (a
diibaratkan barang buruk yang dihadiahkan keada kita$ &egitulah engorbanan yang +llah minta tetai
kita balas dengan kejahatan$
.adi orang yang tidak berkorban itu sebenarnya orang yang menjadikan atau menggunakan harta dan
dirinya untuk keentingan dirinya semata-mata$ -irman +llah:
Maksudnya: !an orang yang menyim(an emas dan (erak dan tidak mena.kahkannya (ada )alan Allah"
maka #erikan kha#ar untuk mereka dengan a-a# yang maha (edih. 5ada hari di(anaskan emas (erak itu
dalam 'eraka =ahannam" lalu di#akar dengannya dahi mereka" lam#ung dan (unggung mereka (lalu
dikatakan ke(ada mereka" /0nilah harta #endamu yang kamu sim(an untuk dirimu sendiri" maka
rasakanlah sekarang (aki#at dari a(a yang kamu sim(an itu,. (At *au#ah: 78-74
21 Akibat Mengabaikan ati
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
*i dalam tajuk ini, ingin saya tegaskan baha2a, eranan hati atau roh amat enting sekali$ (a enentu
hidu mati manusia$ (a enentu keada kebaikan atau enentu keada kejahatan setia indi?idu$
Kemudian bertolak dari indi?idu yang baik atau jahat inilah menggambarkan kehiduan seluruhnya sama
ada di sudut ekonomi, endidikan, erubatan, erhubungan, entadbiran, olitik, sosial dan sebagainya$
.adi semuanya berun"a dari hati$ 9ati ini meruakan satu makhluk yang sangat tersembunyi, rahsia dan
sulit untuk mengesannya$ !ambah ula ia dibentengi oleh kubu-kubu kebal jasad manusia itu sendiri$ (a
jadi raja dalam diri$ *uduknya di atas singgahsana hati daging$ (stananya diri manusia itu sendiri$
.arang manusia edulikan raja dirinya$ )edangkan raja 0hati1 inilah yang menguasai manusia itu$ ;ang
mengarahkan anggota lahir 0tentera-tenteranya1 suaya buat kebaikan atau kejahatan, yang jadi enentu
selamat di dunia dan enentu selamat di +khirat$
(nilah menjadi rahsia hidu manusia$ &agaimana "orak hidu seseorang begitulah "orak hatinya$ 9ati yang
menentukan manusia$ )egala bentuk erjalanan hidu yang ada di dunia, hati yang men"oraknya$ 9al-hal
yang daat kita saksikan dengan mata keala, sama ada yang menyenangkan kita atau menyusahkan
adalah meruakan buah-buah yang 2ujud berun"a dariada sebatang okok yang tidak daat dilihat oleh
mata keala iaitu hati atau roh$
Kedamaian dan keharmonian yang berlaku, membayangkan kedamaian dan keharmonian hati-hati
manusia itu sendiri$ .adi kalau berlaku sebaliknya yakni huru-hara, haru-biru, hirukikuk, berlakunya
ergaduhan, erselisihan, ertarungan antara manusia dengan manusia, krisis yang tidak habis-habis,
erbalahan di mana-mana, tekanan, enindasan, en,aliman yang 2ujud di muka bumi ini, eerangan
yang memusnahkan kehiduan manusia serta menghan"urkan tamadun mereka, semuanya adalah
berun"a dariada hati atau roh$
9ati yang jadi enentu keada kebaikan dan kejahatan itu sudah tidak diedulikan oleh manusia, sudah
tidak diambil using lagi oleh emimin-emimin manusia, sudah tidak dihiraukan lagi oleh ulama-ulama$
%uma yang ter'ikir oleh mereka ialah bila hendak baiki keadaan atau suasana, mereka buatlah akta$ +kta
yang dijangka boleh membendung sedangkan yang buat akta itu sendiri un tidak mahu ikut eraturan
tersebut$ *ia mahu aktakan orang lain saja$ Kalau sudah semuanya jahat, siaa lagi yang mahu ikut akta
ituB
*ia tidak benarkan atau aktakan jangan men"uri$ !ai dia sendiri meromak$ *ia katakan orang lain
jangan rasuah tai dia sendiri e"ah amanah$ *ia aktakan orang lain jangan bergaduh, tai dia sendiri
"etuskan ergaduhan$ *ia aktakan orang jangan main edang, tai dia sendiri jadi embunuh$ .adi samai
bila un dunia tidak akan aman$ )ebab yang hendak diaktakan ialah orang lain, sedangkan untuk diri
sendiri terleas$
:leh kerana tidak mahu kembali memikirkan membaiki hati masing-masing, maka manusia di dunia hari ini
sudah tidak boleh diimin lagi$ Kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh manusia itu akhirnya menyusahkan
mereka sendiri$ 7ara-ara emimin, ulama-ulama, ara emikir masyarakat terus bingung dan langsung
tidak tahu aa yang hendak dilakukan$ Mereka tahu enyakit tetai tidak tahu mana sumbernya$ Mereka
tahu enyakit tetai tidak tahu bagaimana mengubatnya$ Mereka rasa mereka akar-akar masyarakat tai
makin diubat, makin bertambah kronik sakitnya$ Makin arah$ 9ingga doktor un turut sama sakit$ 7ening
dan bingung$
7ayahnya kerana mereka hendak membaiki kejahatan manusia yang sudah majoritinya jahat$ %uma
kejahatan-kejahatan itu bentuknya tidak sama$ (barat doktor akar lemah jantung tai dia sendiri ken"ing
manis yang serius$ *ia ubat orang tai dia juga sakit$ 7aling tidak mereka hanya mamu melihat
enyakitenyakit dengan mata lahir tai tidak daat melihat dengan mata batin$
+a yang termamu mereka lakukan untuk mengatasi masalah enyakit masyarakat yang sudah serius
samai boleh memusnahkan manusia, misalnya +ids, mereka kemen gunakan kondom sebanyak-
banyaknya$ Kalau timbul erbalahan, ergeseran atau eerangan, mereka buatlah akta-akta dan undang-
undang untuk membendungnya$ /alhal dalam masa yang sama mereka juga buat eluru dan senjata-
senjata erang sebanyak-banyaknya$ Mereka laga-lagakan satu sama lain suaya timbul eerangan$ &ila
erang berlaku, senjata mereka akan jadi satu in"ome negara$ (tulah kerja akar-akar internasional yang
dikagumi oleh dunia$ 7adahal mereka itu bagaikan orang yang sesat di adang asir di siang hari$
Kalau jentera-jentera emerintah atau ega2ai-ega2ainya malas bertugas, tidak serius bekerja maka
dibuatlah akta dan eraturan suaya bersih, "eka dan amanah$ !etai emerintah sendiri yang buat akta
tersebut, tidak juga amanah, salahgunakan kuasa, sele2eng 2ang negara dan sebagainya$ *ia yang kaya
raya, tetai rakyat teta miskin$ 9idu teta berkasta-kasta$
+abila banyak er"eraian yang berlaku di kalangan orang yang sudah bernikah kah2in, maka dibuatlah
elbagai enakmen untuk membendungnya$ :leh kerana ditekan oleh undang-undang dan akta, maka
akhirnya suami isteri tinggal serumah tai bilik masing-masing$ 9endak ber"erai takut dikenakan tindakan
undang-undang atau tuntut-menuntut$ +lhasil masalah tidak juga selesai-selesai$ 6ndang-undang tadi
bahkan menimbulkan satu masalah baru yang lebih membingungkan$
Kalau anak-anak dianiayai oleh ibu ayah mereka, maka dibuatlah undang-undang untuk hukum saja ibu
ayah itu, agar erkara itu tidak berlaku lagi$ !idak juga selesai masalah$ &ila ibu ayah terenjara, anak-
anak akan terbiar$ +khirnya jadi samah masyarakat$ &uat lagi undang-undang baru$ !idak selesai-selesai
juga$ +khirnya bingung$
Kalau berlaku ergeseran di antara buruh dan majikan, kadang- kadang buat demonstrasi untuk
melahirkan rasa tidak uas hati$ 8alu dibuat akta atau eraturan suaya krisis tidak berlanjutan$
*iharakan dengan itu daat membendung ekonomi negara jangan samai musnah$ Krisis teta juga
berlaku$ 5konomi teta merosot$ &ahkan bema"am-ma"am akta, seribu satu ma"am enakmen dibuat
tetai masalah masyarakat tidak juga selesai-selesai$
*i setengah-setengah negara yang mata hatinya sudah tertutu dan buta, yang selalu menggunakan
'ikiran yang dikatakan genius, akar-akar emikir dunia, mereka jammed terus tidak daat ber'ikir lagi$
)udah tidak tahu bagaimana lagi hendak selesaikan masalah dunia hari ini$ Masalah erbalahan suami
isteri saja sudah bingung untuk diselesaikan kerana tidak ernah habis-habis$ 8umrah berlaku di mana-
mana saja$ )udah tidak ada kedamaian rumah tangga$ 9idu na'si-na'si 2alauun satu rumah$ +khirnya
buat akta yang membolehkan manusia kah2in dengan binatang, kah2in dengan anjing atau babi$
&egitulah manusia sekarang ini setelah hatinya buta, otaknya yang andai melangit tidak boleh memimin
manusia lagi$ 9ati kalau sudah rosak, rosaklah tindakannya$ &inasalah masyarakat$ :tak yang bergeliga
itu sudah tidak ber'ungsi dan berguna lagi$ !indakannya akan merosakkan lagi suasana yang sudah rosak
itu$ Manusia sudah tidak berji2a manusia lagi$ )ebaliknya sudah berji2a binatang atau syaitan$ +khirnya
lahirlah masyarakat hai2an dan syaitan yang dilahirkan oleh manusia-manusia tadi$
-irman +llah )/!:
Maksudnya: Sesungguhnya $ami masukkan manusia ke 'eraka ke#anyakan dari(ada )in dan manusia
yang mereka mem(unyai hati ta(i tidak mahu memahami dengannya dan mereka mem(unyai mata ta(i
tidak melihat dan mereka mem(unyai telinga ta(i tidak mahu mendengar. Mereka itu um(ama #inatang
ternakan" #ahkan le#ih sesat lagi. (Al A,ra.: 199
22 Roh Dan Peranann!a
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
6ntuk membangunkan satu kehiduan agar selamat di dunia dan selamat di +khirat, agar masyarakat
makmur daat ula keamunan !uhan, kemajuan dan tamadun ter"aai, akhlak yang mulia juga 2ujud
dan jadi budaya di dalam kehiduan, ia bak bunga yang kembang di taman yang indah yang sangat
menarik andangan dan temat jatuhnya hati manusia, kekayaan dan makan minum me2ah, budi juga
me2ah dan terserlah, kemudahan-kemudahan hidu "uku, tai disilin dan tatasusila manusia juga tinggi,
tamadun tinggi tai manusianya merendah diri, maka roh atau hati atau ji2a manusia hendaklah
dibangunkan$
*ari embangunan ji2a, akan lahir tamadun kerohanian atau akhlak yang mulia dan teruji atau terbangun
insaniah manusia yang dikatakan oleh kita selalu iaitu jati diri$
*i dalam diri manusia, roh adalah sebagai raja, akal sebagai enasihat, na'su adalah musuhnya manakala
anggota lahir 0ja2arih1 adalah rakyat di dalam diri$ Kalau raja di dalam diri baik, seluruh anggota 0rakyat di
dalam diri1 menjadi baik$ )amalah seerti di dalam sebuah negara, ada keterangan di dalam kitab
mengatakan:
Maksudnya: Manusia itu mengikut agama (emerintahnya.
5rtinya bagaimana sika emerintah begitulah sika rakyatnya$ &egitulah emerintah di dalam diri 0hati
atau roh1$ &agaimana keadaannya begitulah anggota lahirnya sebagai rakyat di dalam diri$ Kalau hati baik
0raja di dalam diri baik1, maka baiklah anggota lahir manusia 0rakyat di dalam diri1$ Kalau hati jahat maka
jahatlah seluruh anggota lahir manusia$
(a memang telah ditegaskan oleh 9adis #abi:
Maksudnya: !alam diri anak Adam itu ada seketul daging" kalau #aik daging itu maka #aiklah manusia"
kalau ia rosak maka rosaklah manusia. $etahuilah itulah hati atau roh. (%i&ayat Bukhari dan Muslim dari
'ukman #in Basyir
.usteru itu hati 0roh1 2ajib dibangunkan dengan "ara dididik dan diasuh$ (ni kerana dari embangunan ji2a,
lahirlah kebudayaan, tamadun kerohanian dan akhlak mulia yang sangat enting$ (a temat andangan
+llah dan temat jatuh hati manusia$ *an kerana itulah ara rasul dan ara nabi alaihimussolatu2assalam
diutus oleh +llah )/! demi untuk embangunan insaniah tersebut$ Mereka tidak diutus kerana
embangunan material dan 'i,ikal$ 7embangunan material, tana rasul dan nabi un manusia boleh
membangunnya$ (tu memang telah dibuktikan oleh sejarah, manusia membangun tidak erlu adanya orang
kerohanian seerti rasul dan nabi atau ulama ul amilin$
%ontohnya bangsa 4om, ;unani, -arsi, bangsa-bangsa yang disebut di dalam +l 3uran seerti kaum F+ad,
kaum !samud, kaum )abaG dan bangsa &abil atau &abylon$ Mereka membangun dan menegakkan
tamadun tana orang-orang kerohanian bahkan mereka menolak ara rasul dan menentangnya$
8antaran itulah juga 4asulullah )+/ ernah bersabda:
Maksudnya: Sesungguhnya aku diutuskan kerana menyem(urnakan akhlak yang mulia. (%i&ayat Malik
Maksudnya: Se#aik-#aik manusia ialah mereka yang (aling #aik akhlaknya. (%i&ayat At *a#rani
7erlu diingatkan baha2a membangunkan insaniah untuk melahirkan akhlak yang mulia ada seorang
manusia, tidak semudah yang kita sangka$ &etaalah kalau satu keluarga, sebuah sekolah, satu kamung,
satu mukim, sebuah daerah, satu negeri, lebih-lebih lagilah satu negara$ Membangunkan material seerti
membangun sebuah bangunan 100 tingkat mungkin lebih mudah dariada membangunkan insaniah
seorang manusia$ Membangunkan en"akar langit setinggi 100 tingkat mungkin boleh sia dengab
memakan masa tiga tahun, tai hendak membangunkan insaniah seseorang manusia, mungkin memakan
masa A0 tahun, itu un belum tentu berjaya$ 8antaran itulah untuk embangunan insan ini +llah datangkan
orang-orang-#ya iaitu ara rasul dan ara nabi alaihimussolatu2assalam$ )eleas itu mereka yang tunduk
keada ajarannya seerti ara auliya, kemudian ara ulama ul amilin, aling tidak orang yang soleh$
+abila disebut akhlak, akhlak yang utama terbahagi keada dua iaitu:
Pertama: akhlak keada +llah$
/edua: akhlak keada manusia$
Akhlak ke'ada Allah, di antaranya yang aling besar seleas beriman keada-#ya ialah menyembah-#ya
0sembahyang1, ikhlas, rasa bertuhan, ertinya hati sentiasa merasa di mana sahaja kita berada, +llah
sentiasa menga2asi, melihat dan mendengar terhada kita, rasa malu, rasa takut, rasa kasih, sabar,
redha, ta2akal, khusyuk, khuduk$
Akhlak ke'ada manusia di antaranya kasih sayang, emurah, mesra, adil, amanah, menunai janji,
ber"aka benar, merendah diri, bertolak ansur, ,iarah-men,iarahi, berlemah-lembut, bertolong bantu, baik
sangka$
)elain dua bahagian akhlak yang utama ini ada lagi akhlak dengan hai2an dan jamadat seerti okok,
batu dan lain-lain lagi$ Kita tidak boleh menyeksa binatang sesuka hati$ Kalau kita memeliharanya seerti
kambing, disediakan kandangnya, makan minumnya, sakit diubati, jika disembelih gunakan isau yang
tajam$ &egitu juga dengan jamadat seerti okok, kita tidak boleh menebang okok sesuka hati, mesti ada
maksud dan tujuan yang memberi man'aat$
&egitu sekali luas akhlak di dalam ajaran (slam dan begitu indah sekali akhlak yang dianjurkan oleh agama
akhir ,aman ini$ (a bersi'at sejagat, ia disukai oleh semua manusia sekaliun orang bukan (slam$ .usteru
itulah kalau umat (slam kembali berakhlak seerti ,aman tiga kurun seleas 4asulullah )+/, umat (slam
akan dihormati semula oleh dunia kerana dengan akhlak yang mulia terlalu sedikit orang hasad dengki$
Kerana akhlak bersi'at sejagat laksana bunga yang indah, tidak ada orang yang tidak suka dan tertarik$
2. 8ika Seseorang Memiliki Si*at-Si*at Ter'uji
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
.ika seseorang itu daat menajamkan rasa kehambaan dan rasa bertuhan di dalam hatinya maka
kesannya adalah seerti berikut:
Pertama: .ika si'at dan rasa kehambaan itu amat kuat berlaku ada seseorang muslim itu, ia akan
menghilangkan atau memusnahkan si'atsi'at ma,mumah seerti hilang rasa riyak, ujub, sumGah, sombong,
emarah, hasad, dendam dan lain-lain lagi$
)ebaliknya aabila rasa kehambaan itu tidak 2ujud, maka akan lahirlah rasa ketuanan$ 4asa ketuanan
itulah yang melahirkan rasa sombong, riyak, sumGah, emarah, hasad, minta diuji, meninggi diri, dendam,
tamak dan lain-lain lagi$
Kemudian jika si'at ketuanan itu dibiarkan subur dan dibaja, maka akan lahirlah ada seseorang itu rasa
atau si'at ketuhanan yang mana ia adalah milik +llah )/!$ Maka jatuhlah dia keada syirik$ /alGiya-
,ubillah$ *an kalau dia orang yang berkuasa, maka dia akan menjadi orang yang sangat ,alim dan kejam$
:leh itu kita sebagai hamba, kenalah memertajam dan menyuburkan rasa kehambaan itu agar segala
si'at-si'at ma,mumah hilang$ &egitulah yang dituntut oleh +llah !aala keada hamba-hamba-#ya$
+abila rasa kehambaan itu menghilangkan si'at-si'at ma,mumah seerti yang telah disebut tadi maka
se"ara automatik lahirlah ada diri seseorang itu si'at-si'at mahmudah seerti merendah diri, malu,
bertolak ansur, berkasih sayang, bertimbang rasa, mengutamakan orang lain, berta2akal, sabar, rasa
berdosa, rasa kurang, rasa lemah, rasa menghara, memberi maa', meminta maa', merasa diri bersalah,
rasa berdosa dan lain-lain lagi$
/edua: +abila rasa bertuhan benar-benar dihayati dan benar- benar men"engkam hati seseorang muslim
serta diba2a ke mana-mana, maka aa yang akan berlaku ada seseorang itu ialah dia rasa dia2asi dan
dierhati oleh +llah !aala$ 4asa malu sentiasa 2ujud$ 4asa takut tidak akan lekang lagi dari seseorang itu$
*ia akan benar-benar merasa dirinya di dalam kekuasaan +llah$ #asibnya benar-benar ditentukan oleh
+llah !aala$
Maka aa yang akan berlaku ada seseorang itu ialah dia takut membuat dosa$ Malu dengan !uhan$ *ia
akan menjadi orang yang jujur dan ikhlas$ )uka membuat baik$ *ia akan menjadi orang yang beradab dan
bersoan, berdisilin, menunai janji$ +abila membuat dosa terseksa ji2anya$ )entiasa mura=abah,
ji2anya sentiasa hidu dan berhubung dengan +llah !aala$
Maka mereka itu di dalam keadaan ma"am mana un, mereka teta tidak lalai$ +atah lagi mereka tidak
akan hanyut di dalam arus kemaksiatan dan kemungkaran masyarakat$ Mereka teta daat menga2al dan
menjaga diri$ *engan kata yang lain, rasa bertuhan itulah menjadi benteng ada seseorang itu dariada
melakukan dosa dan derhaka$ )ekaligus ia meruakan anak kun"i segala kebaikan$ :leh itu hendaklah
kita sentiasa tajamkan atau hidukan rasa bertuhan di dalam hati kerana rasa bertuhan itulah kita akan
menjadi orang baik di dunia ini$
P0R",9ATA,:
)ebagai eringatan, baha2a sembahyang dan ibadah yang banyak dilakukan oleh seseorang itu kalau
tidak daat dihayati maka rasa kehambaan ada seseorang itu tidak akan lahir$ 4asa bertuhan tidak akan
timbul$
Maka ibadah yang sema"am ini bukan sahaja tidak daat melahirkan orang yang merendah diri dan
berkasih sayang tetai akan lahir dariada sembahyang dan ibadahnya yang banyak itu si'at-si'at
sombong dan riyak, sumGah dan ingin diuji, rasa diri bersih dan tidak takut dengan !uhan$ :leh itu
sembahyang dan ibadah yang seatutnya menghubungkan diri seseorang hamba dengan Khali=nya atau
!uhan, sebaliknya telah menjadi hijab seseorang hamba itu dengan !uhannya$ *osa seerti inilah
biasanya seseorang itu mati tidak beramun kerana dia tidak tahu atau tidak merasa membuat dosa$
+khirnya manusia itu mati di dalam suasana suGul khatimah kerana dia rasa dia membuat baik bukan
membuat dosa dan derhaka$ 4uanya dia membuat dosa di atas saluran yang baik$ Membuat dosa dan
derhaka di dalam berbuat taat$ 8ahirnya namak taat tai batinnya derhaka$ Mereka bersembahyang dan
beribadah bukan untuk memusnahkan ma,mumah tai dengan ibadah itulah dia menyuburkan
ma,mumah$
@ahai *uhanE Berilah kami (im(inanE Fngkau (erlihatkanlah diri kami lahir dan #atinE Fngkau
(erlihatkanlah (erkara-(erkara yang seni-seni di dalam ke#aikan dan ke)ahatan agar kami selamat
dari(ada dosa-dosa yang susah hendak di.ahami. Amin" ya %a##al alamin.
27 8anji Allah #ntuk (rang !ang )ertaq+a
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
9asil mujahadah yang tinggi, serius serta isti=amah, +llah akan kurniakan keada kita si'at ta=2a$
&erma"am-ma"am kebaikan yang +llah janjikan dalam +l 3uran keada mereka yang memiliki si'at ta=2a
ini$ (ni adalah janji +llah yang asti teat dan asti ditunaikan-#ya$ (a tidak terhingga nilainya yang tidak
daat diukur dengan mana-mana mata 2ang di dunia ini$
*i antara janji-janji +llah keada mereka yang memiliki si'at ta=2a ini ialah:
15 Ter'im'in
Mereka mendaat iminan dariada +llah$ (ni jelas sekali melalui 'irman +llah:
Maksudnya: Allah men)adi (5emim(in 5em#ela #agi orang-orang yang #erta+&a. (Al =asiyah: 19
25 Terle'as dari kesusahan
Mereka daat terleas dariada kesusahan$ &ukan ertinya mereka tidak mendaat susah atau tidak
ditima ujian tetai seleas kesusahan dan ujian, mereka akan terselamat$ /alauun ada elbagai
rintangan dalam ujian itu, ia sementara 2aktu sahaja$ )eleas itu +llah akan leaskan dari ujian dan
rintangan itu dengan menghadiahkan elbagai ma"am nikmat ula$ (ni jelas dalam 'irman +llah:
Maksudnya: Barangsia(a yang #erta+&a ke(ada Allah" Allah akan le(askan dia dari masalah hidu(. (At
*hala+: 6
.5 Re3eki
*i dunia lagi akan diberi re,eki yang tidak tahu dari mana sumber datangnya$ *iberi re,eki yang tidak
terduga dan diran"ang$ (ni jelas dalam sambungan ayat tadi:
Maksudnya: !an akan di#eri re-eki sekira-kira tidak diketahui dari mana sum#ernya. (At *hala+: 7
(nilah jaminan dariada +llah )/! bagi mereka yang berta=2a$ )esiaa yang berta=2a, re,ekinya ada
sekadar yang erlu$ Makan minumnya yang erlu teta ada 2alauun dia tidak berusaha$ /alauun dia
tidak ada kerja, teta ada jaminan dariada +llah$ (ni diakui sendiri oleh (mam Jha,ali, mungkin ianya dari
engalaman beliau sendiri$ (mam Jha,ali ernah berkata: HKalau sekaliun orang berta=2a itu tidak ada
kerja, keerluan-keerluannya teta dierolehinya$I
/aktu makan akan diberi makanan$ .ika atut daat akaian, akan diberi akaian$ *ia sendiri tidak tahu
dari mana sumbernya kerana ianya bukan dariada usaha dan "ariannya sendiri$ *ia daat re,eki bukan
melalui sumber usahanya tetai melalui sumber usaha orang lain$ Kalau ta=2anya se"ara jemaah, maka
re,eki itu diberi se"ara berjemaah$ )ekiranya ta=2anya se"ara indi?idu, maka se"ara indi?idu jugalah
emberian +llah itu$
75 /erja di'ermudah
Kerja-kerja orang yang berta=2a itu diermudahkan +llah$ (ni jelas +llah gambarkan di dalam seotong
ayat:
Maksudnya: Barangsia(a yang #erta+&a ke(ada Allah" di(ermudahkan Allah segala urusannya. (At
*hala+: 8
+llah memberi jaminan, kerja orang yang berta=2a itu diermudahkan$ Mungkin juga di saming mudah,
hasilnya banyak$ &uat sedikit, hasilnya banyak$ .adi kalaulah kita buat kerja berhemas-ulas, di saming
hemas-ulas banyak ula rintangan, kemudian hasilnya ula sedikit atau langsung tidak ada, itu
menunjukkan kita belum memunyai si'at ta=2a hinggakan +llah tidak membantu$
:5 Diberi berkat
*ia diberi berkat dariada langit dan bumi$ &erkat ada hartanya, ada kesihatan badannya, ada ilmunya,
ada anak-anak dan ,uriatnya, ada isterinya, ada suaminya, ada sahabat handai dan jiran, ada
gurunya, berkat dak2ahnya, berkat ajarannya, berkat iminannya dan sebagainya$ (ni jelas sekali dalam
ayat:
Maksudnya: =ikalau (enduduk se#uah kam(ung (atau se#uah negara itu #eriman dan #erta+&a" *uhan
akan #ukakan #erkat dari(ada langit dan #umi. (Al A,ra.: 91
&erkat maknanya bertambah atau subur$ +abila dikatakan hidunya berkat, maknanya hidunya enuh
dengan kemuliaan, ketenangan, kebahagiaan dan enuh dengan ahala$ 9artanya berkat, harta yang tidak
utus-utus daat disalurkan keada kebaikan dan berahala 2alauun dia bukan orang kaya$ (lmunya
berkat, maknanya ilmu yang dimilikinya itu daat diamalkan, bertambah dan daat diman'aatkan keada
kebaikan serta menambahkan ahala$
&adannya yang sihat yang dikatakan berkat itu adalah badan yang daat digunakan untuk kebaikan$
*engan kesihatan badannya itu, digunakannya untuk jihad 'isabilillah, untuk khidmat keada masyarakat
dan daat menambahkan ahalanya$ Masanya berkat ialah masa yang +llah untukkan adanya, daat
digunakan keada kebaikan$ *ia tidak buang masa er"uma dengan erkara yang melalaikan$ 6murnya
berkat, mungkin umurnya bertambah$ Kalauun umurnya tidak bertambah, tetai umur yang diberikan
keadanya itu akan menambahkan ahala$ 4e,ekinya berkat yakni re,eki yang tidak utus-utus sekaliun
tidak kaya, yang daat digunakan untuk kebaikan dan daat menambahkan ahala$
&erkat ada anak-anaknya atau ,uriat ertinya, anak-anak dan "u"u "i"it berjaya menjadi anak-anak yang
soleh, yang menjadi enyejuk mata hati$ &erkat ada isterinya atau suaminya, iaitu isteri tersebut atau
suami itu soleh dan solehah, yang daat mengingat dan memiminnya selamat di dunia dan di +khirat$
&erkat ada sahabat handai dan jiran, ertinya mendaat sahabat yang baik-baik dan ramai ula yang
membantu erjuangannya untuk menegakkan kebenaran$ &erkat ada gurunya, iaitu dia mendaat guru
yang soleh yang daat memimin dan memandunya selamat di dunia dan +khirat$
;5 Amalan diterima
+mal ibadah orang yang berta=2a diterima oleh +llah$ Kalau begitu amal ibadah orang (slam tidak
diterima$ :rang (slam akan masuk #eraka dulu$ :leh yang demikian, hanya amal ibadah orang yang
berta=2a sahaja yang diterima oleh +llah$ (ni dijelaskan oleh +llah:
Maksudnya: Sesungguhnya amal i#adah yang diterima Allah ialah dari orang yang #erta+&a. (Al Maidah:
69
Maksudnya, +llah hanya menerima sembahyang orang yang berta=2a$ +llah tidak akan terima
sembahyang orang yang sekadar (slam$ +llah akan terima uasa orang berta=2a$ +llah akan terima
erjuangan orang yang berta=2a$ +llah tidak akan terima erjuangan orang (slam$ +llah akan terima haji
orang yang berta=2a$ +llah tidak akan terima haji orang (slam$ &egitulah seterusnya berdasarkan ayat di
atas tadi$
<5 Amalann!a di'erbaiki
+malan orang yang berta=2a itu sentiasa dibaiki oleh +llah$ )entiasa dierkemaskan oleh +llah dariada
masa ke semasa$ (ni jelas +llah mengingatkan keada kita:
Maksudnya: @ahai mereka yang #eriman hendaklah kamu takut ke(ada Allah. 2endaklah kamu
mem(erkatakan kata-kata yang teguhJ nescaya Allah akan mem#aiki amalanamalan kamu... (Al Ah-a#:
90-91
.adi orang-orang yang berta=2a amalannya sentiasa dibaiki oleh +llah$ )embahyangnya sentiasa dibaiki
+llah$ &egitu juga uasanya, ba"aan 3urannya, 2iridnya dan erjuangannya sentiasa dibaiki$ +a sahaja
bentuk kebaikan yang dibuatnya sentiasa dibaiki oleh +llah dari masa ke semasa$ (tulah jaminan +llah$
>5 Dosa diam'unkan
*osanya diamunkan$ *alam ayat tadi juga ada sambungannya:
Maksudnya: @ahai mereka yang #eriman" hendaklah kamu takut ke(ada Allah. 2endaklah kamu
mem(erkatakan kata-kata yang teguhJ nescaya Allah akan mem#aiki amalan- amalan kamu dan akan
mengam(un #agimu dosa-dosa kamu. (Al Ah-a#: 90-91
5rtinya dosa-dosa orang-orang yang berta=2a ini akan diamunkan$ #amun begitu orang (slam dosanya
tidak diamunkan oleh +llah$ )ebab itu orang (slam akan masuk #eraka dulu dan barulah ke )yurga$
/alGiya,ubillah$ +llahumma ajirna minan nar 0 1$ !egasnya, orang yang berta=2a sahaja akan diamunkan
dosanya oleh +llah )/!$
?5 Da'at ilmu tan'a belajar
*iberi ilmu tana belajar$ ;akni diberi ilmu terus jatuh ada hati$ Memanglah ilmu yang jatuh keada hati,
tidak erlu roses belajar$ Kalau ilmu yang jatuh ada akal, ia erlu melalui roses belajar yakni memba"a,
mentelaah, kena berguru, kena bermu,akarah, kena ber'ikir dan merenung$ &arulah akan daat ilmu itu$
)edangkan ilmu yang jatuh ada hati, tidak diketahui sumbernya, tidak erlu ber'ikir, mentelaah dan tana
berguru$ (a terus terjatuh sahaja ke hati$ 9ati itu sebagai 2adahnya$ .adi orang yang berta=2a ini diberi
ilmu tana belajar$ (ni jelas +llah nyatakan dalam ayat +l 3uran:
Maksudnya: Berta+&alah ke(ada Allah nescaya Allah akan menga)ar kamu. (Al Ba+arah: 636
*aat ilmu dariada +llah tana erantaraan guru, tana erantaraan belajar$ 9al ini dierkuatkan oleh
sabda 4asulullah )+/:
Maksudnya: Barangsia(a yang mengamalkan ilmu yang dia tahu" nanti dia akan di(usakakan ilmu yang
dia tidak tahu. (!ikeluarkan oleh A#u 'uaim
+a sahaja ilmu yang dia tahu, diamalkan$ 9asilnya nanti +llah akan beri ilmu tana dia belajar$ 4amai
orang-orang soleh dan ulama yang soleh diberi ilmu laduni$ (tulah ilmu yang jatuh keada hati yang juga
dianggil ilham$ -irman +llah !aala:
Maksudnya: !an $ami a)arkan dia ilmu yang datang dari dari sisi $ami. (Al $ah.i: 14
5rtinya orang yang berta=2a itu akan diberi ilmu terus dari +llah tana 2asilah guru$ +gar tidak terkeliru,
erlulah diingat baha2a orang yang hendak daat ilmu laduni itu, dia mesti ada ilmu asas iaitu ilmu 'ardhu
ain terlebih dahulu$
105 Terle'as dari ti'u da!a s!aitan
:rang berta=2a itu akan terleas dari tiu daya syaitan$ *alam +l 3uran ada disebutkan tentang hal ini$
-irman +llah:
Maksudnya: Sesungguhnya orang yang #erta+&a a(a#ila mereka ditim(a &as-&as dari syaitan" mereka
ingat ke(ada Allah" maka ketika itu )uga mereka melihat kesalahan- kesalahan mereka. (Al A,ra.: 601
115 Terle'as dari ti'u da!a musuh
:rang berta=2a juga leas dariada tiu daya musuh lahir sama ada orang ka'ir mahuun orang muna'ik$
-irman +llah:
Maksudnya: =ika kamu #ersa#ar dan #erta+&a" nescaya ti(u daya mereka sedikit (un tidak
mendatangkan kemudharatan ke(adamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala a(a yang mereka
ker)akan. (Ali 0mran: 160
125 Terhindar dari ,eraka
:rang berta=2a terhindar dariada #eraka$ 5rtinya tentulah dia masuk )yurga sebab di +khirat tidak ada
tiga temat$ Kalau terleas dariada #eraka, bermakna ke )yurgalah dia$ -irman +llah !aala:
Maksudnya: Akan teta(i orang yang #erta+&a ke(ada *uhannya" #agi mereka Syurga yang mengalir di
dalamnya sungai-sungai" sedang mereka kekal di dalamnya. (Ali 0mran: 193
Maksudnya: Sesungguhnya orang yang #erta+&a itu #erada dalam Syurga dan (di dalamnya mengalir
mata air. (!ikatakan ke(ada mereka: /Masuklah ke dalamnya dengan se)ahtera lagi aman,. (Al 2i)r: 84-
81
Maksudnya: 0tulah Syurga yang akan $ami &ariskan ke(ada ham#a-ham#a $ami yang selalu #erta+&a.
(Maryam: 17
(nilah di antara keuntungan-keuntungan atau bonus yang dierolehi oleh orang yang berta=2a$ Kesemua
itu tidak daat dinilai dengan mata 2ang dunia kerana terlalu tinggi nilainya$ (a didaatkan hasil dariada
membersihkan hati, mujahadah bersungguh-sungguh membuang si'at-si'at ma,mumah dan menyuburkan
si'at mahmudah serta mengamalkan syariat yang lahir dan batin$ Kalau di dunia ini kita berebut-rebut untuk
daatkan bonus yang tidak ada nilai di sisi +llah itu, mengaa kita tidak rebut bonus ta=2a yang
man'aatnya untuk dunia dan +khiratB Kalau tidak mahu bonus itu, orang bodoh namanya$ &odoh +khirat<
2: "man Dan Taq+a Asas )antuan
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
*alam ajaran (slam hukum-hakamnya, arahan dan larangannya, kejadian-kejadian yang terjadi, erkara-
erkara samFiyat yang kita dengar melalui +l 3uran atau 9adis ada yang berbentuk ta,a##udi 0 1 dan ada
yang taa,+uli 0 1$
!aGabbudi adalah erintah membuat atau meninggalkannya, dan disuruh taat menerimanya,
memer"ayainya dan meyakininya$ 7erkara itu tidak daat hendak dilogikkan atau susah hendak diterima
oleh akal seerti erkara-erkara kerohanian dan soal-soal +khirat$ /alauun tidak boleh diterima akal,
kita teraksa menerima dan meyakininya, kita dierintah beriman sahaja$
Kalau kita menolak kerana akal tidak boleh menerimanya, maka rosaklah iman kita$ &ila rosak iman maka
seseorang itu bukan seorang mukmin bahkan telah keluar dari (slam$ *i antara "ontoh-"ontohnya seerti
eristi2a alam kubur, Mahsyar, )yurga, #eraka, eristi2a (srak Mikraj, malaikat, sembahyang 0ada rukuk,
sujud, berdiri menghada kiblat1, alam jin, +rasy, Kursi, 3adhak dan 3adar, mengerjakan haji
0dierintahkan ta2a' mengelilingi Kaabah1, erkara mukji,at, karamah, memba"a ayat +l 3uran atau
sela2at murah re,eki atau menyembuhkan enyakit, terang hati, jauh dariada bala ben"ana dan lain-lain
erkara lagi$
7erkara yang taa,+uli ialah arahan buat atau meninggalkan yang boleh diterima oleh akal atau logik$ &ila
di'ikirkan erintah suruh dan larangan +llah itu memang munasabah dan terasa atutnya$ +kal kita boleh
setuju dan boleh menerima dan meyakininya$ :leh itu mudah kita beriman dengannya$ +ntara "ontohnya
ialah seerti dilarang minum arak, ber,ina, berjudi, membunuh, berbohong, menghina, meniu, rasuah,
mendedah aurat$ *isuruh menuntut ilmu, berjuang, berniaga, bersatu, bertolong bantu, emurah,
bekerjasama, bernegara dan lain-lain lagi$
*i antara erkara yang tergolong di dalam erkara yang ta,a##udi iaitu erkara yang tidak boleh dilogikkan
hanya 2ajib er"aya dan beriman keadanya dan tidak boleh dirasionalkan atau di'ikirkan ialah Ciman dan
taq+a asas bantuan dari Allah !ang Maha )erkuasaD$
&antuan yang dimaksudkan itu terdiri dariada berma"am-ma"am bentuk ula seerti berjaya di bidang
erjuangan, berjaya menyatukan engikut atau umat, berjaya menegakkan ekonomi, berjaya menegakkan
endidikan dan elajaran, berjaya menolak musuh dan tiu dayanya, berjaya menegakkan rumah tangga
yang berkasih sayang dan harmoni, berjaya mendidik hingga anak-anak taat dengan ibu baa, murid-murid
hormat dengan guru, isteri-isteri taat dengan suami, engikut-engikut taat dengan emimin, berdak2ah
mudah orang terima, rakyat taat dengan ketua negara, mudah menumaskan gejala-gejala masyarakat,
terjauh dariada bala ben"ana dariada sebab usaha manusia mahuun dari ben"ana alam, jauh dari
enyakit, berjaya menegakkan keamanan dan keharmonian masyarakat dan lain-lain lagi$
&antuan +llah keada orang yang beriman dan berta=2a ini banyak disebut dalam +l 3uran, antaranya:
1. Maksudnya: Allah adalah (em#ela orang-orang yang #erta+&a. (=asiyah: 19
6. Maksudnya: Sesia(a yang #erta+&a ke(ada Allah" nescaya !ia akan mengadakan #aginya
keluar" dan di#eri re-eki dari sum#er yang tidak diduga. (At *ala+: 6-7
7. Maksudnya: Sesia(a yang #erta+&a ke(ada Allah" nescaya Allah men)adikan memudahkan
segala urusannya. (At *ala+: 8
8. Maksudnya: !an #arangsia(a yang #erta+&a ke(ada Allah" nescaya !ia akan menutu(i
kesalahan-kesalahannya dan akan meli(at gandakan (ahala #aginya. (At *ala+: 4
4. Maksudnya: Sesungguhnya amal i#adah yang diterima Allah ialah dari orang yang #erta+&a. (Al
Maidah: 69
1. Maksudnya: =ikalau (enduduk se#uah kam(ung (atau se#uah negara itu #eriman dan #erta+&a"
*uhan akan #ukakan #erkat dari(ada langit dan #umi. (Al A,ra.: 91
9. Maksudnya: Berta+&alah ke(ada Allah nescaya Allah akan menga)ar kamu. (Al Ba+arah: 636
3. Maksudnya: 0tulah Syurga yang akan $ami &ariskan ke(ada ham#a-ham#a $ami yang selalu
#erta+&a. (Maryam: 17
9. Maksudnya: =ika kamu #ersa#ar dan #erta+&a" nescaya ti(u daya mereka sedikit (un tidak
mendatangkan kemudharatan ke(adamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala a(a yang
mereka ker)akan. (Ali 0mran: 160
2; Mukji3at
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
Mukji,at ialah hal-hal atau kejadian-kejadian yang berlaku yang +llah kurniakan ada rasul-rasul atau nabi-
nabi yang menyalahi adat kebiasaan - kha&ari+ul /adah 0 1 atau ia berlaku di luar logik akal$ !ujuannya
untuk kemuliaan dan kebenaran di ihak ara rasul dan nabi dan juga untuk melemahkan musuh-
musuhnya$
Mukji,at itu terbahagi keada dua bentuk iaitu: 1$ Mukji,at lahir 2$ Mukji,at batin 0makna2iah1
M#/8"&AT $A"R
(a adalah erkara yang men"arik adat yang berlaku ada seseorang rasul dan nabi, yang daat dilihat
dengan mata lahir$ +ntara "ontohnya, tongkat di"amak bertukar menjadi ular, manusia atau binatang mati
dihidukan, enyakit kusta dan soak daat disembuhkan, mata buta daat di"elikkan, air yang sedikit
daat diminum oleh ratusan orang, dibakar tidak hangus, tongkat diukul ke batu menghasilkan an"utan
air, bulan terbelah dua, tongkat daat membelah lautan dan sebagainya$
M#/8"&AT )AT", 1MA/,A="A2
Mukji,at ini hanya ada makna sahaja, tidak ada rua$ !erasa adanya dan boleh dinilai oleh mata hati
0basyirah1 sahaja$ !idak daat dilihat oleh mata lahir$ +ntara "ontohnya ialah 2ahyu2ahyu yang
disamaikan keada rasul dan nabi yang mengandungi berma"am-ma"am ilmu engetahuan dan hukum-
hakam tana mereka belajar seerti manusia biasa$ 6mamanya +l 3uran, (njil, !aurat, Dabur dan )uhu'-
)uhu', ianya tidak daat dilihat dengan mata keala ke"uali setelah ditulis$ Mukji,at batiniah yang lain
ialah:
daat tundukkan na'su tana mujahadah
+llah kurniakan bersih dari dosa dan kesalahan
hati tidak teraut dengan dunia dan kela,atan serta keindahannya
mendaat ilmu dan tarbiah terus dari +llah atau mendaat 2ahyu
manusia jatuh hati dan "inta luar biasa adanya
musuh merasa gerun dengan kehebatannya
sangat sabar dengan ujian-ujian dari kaumnya
a,amnya terlalu kuat, hati terlalu teguh, "intanya dengan +llah terlalu tinggi dan lain-lain lagi$
Mukji,at-mukji,at yang diberikan keada nabi dan rasul bukan diberi mengikut kehendak ara rasul dan
nabi itu sendiri$ !etai di"atu sesuai dengan hal semasa dan keerluan seAMC seorang nabi dan rasul itu$
*an ia tidak boleh dielajari tetai hadiah atau mauhibbah atau 2ahbiah dari +llah$ *alam sejarah rasul-
rasul dan nabi-nabi, mukji,at-mukji,at yang ernah diberikan keada mereka tidak sama di antara satu
sama lain$ Kebiasaannya mereka diberi mukji,at di kedua-dua eringkat$ Kalau dia seorang nabi> ertinya
dia bukan seorang emimin yakni bukan untuk masyarakat> maka +llah berikan mukji,at yang sesuai
dengan 2ataknya sebagai seorang abid$ Mungkin mukji,at lahir atau batin yang diberikan itu sesuai
dengan keerluannya sebagai abid$
!etai ada seorang 4asul yang dia adalah emimin umatnya, maka +llah kurniakan mukji,at lahir dan
batin 0makna2iah1, sesuai dengan keerluannya berdean dengan umat yang diiminnya$ 4asul-rasul
yang aling banyak mendaat mukji,at ialah rasul-rasul yang mendaat angkat 6lul +,mi kerana mereka
ini aling tahan, aling sabar berhadaan dengan ujian-ujian berat dariada kerenah kaumnya$
7emberian mukji,at ada nabi-nabi dan rasul-rasul ini tidak sama kerana keerluan mereka juga berbe,a
antara satu sama lain$ +dakalanya mereka tidak boleh ikut-mengikut di antara satu sama lain$ Mukji,at
#abi Musa a$s$ tidak sama dengan mukji,at #abi Khaidir a$s$ 7adahal #abi Musa a$s$ itu lebih besar darjat
dan keutamaannya dari #abi Khaidir a$s$ #abi Musa salah seorang 6lul +,mi sedangkan #abi Khaidir a$s$
hanya nabi, bukan rasul$ &ahkan sesetengah ulama masih memertikaikan tentang kenabian #abi Khaidir$
+da yang mengangga beliau hanya orang soleh yang bertara' 2ali sahaja$
!etai antara mereka berdua di suatu ketika, #abi Khaidir diberi mukji,at makna2iah 0batin1$ /alhal di
2aktu itu tidak diberi keada #abi Musa$ !iga hari saja mereka daat berka2an$ )edangkan sebelum itu
#abi Khaidir sudah ingatkan #abi Musa, HKau takkan sanggu ikut aku, kau takkan tahan sabar$I
(ni kerana eranan antara nabi dengan rasul itu berbe,a$ #abi bukan emimin sedangkan rasul adalah
emimin$ #abi mengikut takri'nya ialah seorang lelaki (slam yang merdeka, baligh dan berakal yang diberi
2ahyu tetai hanya untuk dirinya sendiri dan tidak 2ajib menyamaikannya keada orang lain$ &ila tidak
2ajib menyamaikan, maknanya dia bukan seorang emimin$
)edangkan rasul, seorang lelaki (slam yang merdeka, baligh dan berakal yang diberi 2ahyu dan dia 2ajib
mengamalkannya dan 2ajib menyamaikan keada umatnya$ Maknanya, dia emimin dan endidik$
#abi Musa a$s$ seorang rasul, dia memimin dan mendidik kaumnya$ +ntara mukji,at makna2iyah yang
ada ada #abi Musa a$s$ ialah tahan sabar, kuat a,am, kuat ji2a berhadaan dengan -iraun$ )angat sabar
bila disusah-susahkan oleh kerenah engikutnya serta tahan berindah-randah di tanah gurun anas yang
men"engkam itu atau bila sejuk terlalu dingin$ Ketabahan hatinya itu +llah nilai$ +khirnya +llah marah
keada &ani (srail dengan disesatkan mereka selama 40 tahun dan dibiarkan terumbang-ambing di
7adang !eh$ #abi Musa juga turut sama teruji bersama-sama engikutnya itu$ /alhal kesalahan itu bukan
dibuat olehya$ !etai kerana +llah hendak menghukum orang lain, dia juga turut sama terhukum$ /alau
bagaimanaun dia teta tahan menderita dan sabar dengan ujian yang sangat menyeksakan itu$ !ahan
ji2a, tahan sabar, kuat a,am, teguh hati dan tabahnya dengan ujian yang berat yang datang dari erangai
jahat umatnya$ (ni mukji,at makna2iyah yang berlaku adanya$ !etai ada kebanyakan orang, bentuk-
bentuk ini tidak diangganya sebagai mukji,at kerana tidak daat dilihat dengan mata keala$
Manakala mukji,at makna&iah 0batin1 yang berlaku ada #abi Khaidir lain ula bentuknya yakni
dikasya'kan$ *ia namak aa yang bakal berlaku iaitu kaal akan dimusnahkan oleh eromak$ 8angsung
kaal itu ditenggelamkannya$
%uba bayangkan kalau #abi Musa un daat mukji,at makna2iah begituB *ia juga kemudiannya akan
tenggelamkan kaal itu$ /alhal dia emimin umatnya$ !entulah engikutnya lebih sulit hendak mengikut
keiminannya dan akan memertikaikan erbuatannya$ *ia diangga ula sebagai erosak dan
en,alim$
Ma"amlah emimin sekarang ini, kalau +llah kurniakan dia keramat makna2iah, katalah dia membakar
Mer"edes atau bunuh orang$ )ebab dia namak batin orang itu akan meromak dengan menggunakan
Mer"edes itu$ +a yang akan terjadiB &olehkah orang ramai terima keiminan begituB !entu orang akan
tolak bahkan boleh jadi orang akan tuduh dia sebagai embunuh<
.adi #abi Khaidir diberi mukji,at bentuk itu kerana dia tidak memimin ummah$ Manakala #abi Musa a$s$
tidak diberikan mukji,at makna2iah seerti #abi Khaidir a$s$ di 2aktu itu$ Kalaulah #abi Musa diberi
kasya', namak aa yang akan terjadi seertimana #abi Khaidir, tentulah haru-biru masyarakat$ +da yang
akan marah dan mengamuk kerana harta benda mereka dijahanamkan$
/alhal mengenai strategi erang atau berkait dengan halhal keselamatan ummah, +llah kurniakan
mukji,at lahir ada #abi Musa a$s$ &ukan untuk dirinya tetai untuk keselamatan umum$ &uktinya, se2aktu
tali-tali ahli-ahli sihir -iraun bertukar menjadi ular, tongkat #abi Musalah yang bereranan menjadi ular
besar yang menelan habis kesemua ular-ular -iraun itu$ &ukankah ini di luar logik, di luar kebiasaan$ (nilah
mukji,at ,ahir$ +llah lakukan sihir itu tidak memberi kesan langsung dan tongkat mamu menjadi ular besar
yang menelan seluruh ular-ular itu$ (ni menunjukkan mukji,at bentuk itu amat erlu di 2aktu itu untuk
meyakinkan orang ramai yang menyaksikan tentang keagungan +llah dan demi menyelamatkan keyakinan
umat$ *i atas kejadian-kejadian inilah akhirnya ahli-ahli sihir itu turut beriman keada +llah dan keada
#abi Musa$ -irman +llah )/!:
Maksudnya: Calu ahli-ahli sihir itu #ersu)ud seraya #erkata: /$ami telah #eriman dengan *uhan 2arun dan
Musa,. (At *aha: 90
&egitu juga mukji,at tongkat #abi Musa daat membelah laut se2aktu dikejar -iraun dan tentera-
tenteranya$ (ni erlu di 2aktu itu untuk keselamatan #abi Musa dan kaumnya$ )ekaligus membunuh mati
enentang-enentang +llah itu$ (ni juga luar biasa dan di luar logik$ Mana mungkin hanya sebatang tongkat
bisa membelah lautanB Mustahil$ !etai itulah yang terjadi dan telah berlaku$ (nilah mukji,at lahir #abi
Musa yang berlaku yang sangat dierlukan oleh #abi Musa demi untuk menyelamatkan umatnya$ +llah
lakukan ini semua untuk keselamatan kekasih-#ya dan meyakinkan lagi kaumnya$
%ontoh mukji,at #abi (brahim ula, 4aja #amrud dan rakyatnya kerana terlalu marah dengan egangan
dan erjuangan #abi (brahim lantas menangka dan mahu membunuhnya$ *i"amakkan ke dalam ai
yang menjulang tinggi laksana gunung$ +i mengikut kebiasaan adatnya membakar$ !etai aneh< +i di
2aktu itu tidak un membakar #abi (brahim$ &ahkan berlaku sebaliknya$ #abi (brahim terasa sejuk$ (ni
berlaku di luar kebiasaan atau di luar logik$ (nilah mukji,at ,ahir$ +llah lakukan ai sebesar itu tidak menjadi
sebab membakar #abi (brahim$ 9al ini amat erlu di 2aktu itu$ Kalau tidak, tentunya #abi (brahim sudah
terbakar hangus$
7ada 4asulullah )+/ ula, antara mukji,at yang berlaku adanya ialah diberi ilmu tana belajar$ 7ernah
musuh-musuh baginda di kalangan orang-orang ;ahudi telah menghantar endita-enditanya untuk
menguji &aginda$ Mereka menyoal baginda dengan tujuan memberi malu, menjatuhkan maruah dan
ke2iba2aan &aginda$
&iasanya seorang yang tidak ernah belajar di mana-mana sekolah, yang tidak tahu memba"a dan
menulis ula, tentulah tidak daat menja2ab soalan-soalan yang dikemukakan$ !etai yang anehnya,
semua soalan yang diajukan 2alau aa bentuk masalah atau ersoalannya, semuanya daat dija2ab oleh
4asulullah )+/ dengan baik dan teat$ *an ini sangat memeranjatkan musuh$ &ahkan mereka ula yang
malu dan akur dengan ja2aan-ja2aan &aginda itu$ +khirnya mereka ulang dengan hamanya kerana
ketua endita mereka sendiri telah memeluk (slam, setelah mendaati kebenaran 4asulullah )+/$ (ni
berlaku di luar logik$
(nilah yang dikatakan mukji,at makna2iah$ +llah kurniakan mukji,at ini menunjukkan erlu di 2aktu itu dan
sesuai ula dengan hal-hal semasa kerana yang datang itu semuanya "erdik andai yang hendak menguji
keilmuan 4asulullah )+/$ Kalau tidak tentulah kebenaran +llah dan 4asul-#ya akan ditolak oleh musuh
buat selama-lamanya$
*ariada huraian-huraian di atas, nyatalah +llah kurniakan mukji,at ada rasul-rasul dan nabi-nabi-#ya
bukan sesuka hati, tetai di"atu mengikut keerluan semasa$ 6ntuk tujuan kemudahan, keindahan dan
keselamatan ummah$ Kebanyakan nabi-nabi dan rasul-rasul diberikan mukji,at makna2iah lebih dariada
mukji,at lahiriah$ 4asul-rasul yang aling banyak mendaat mukji,at lahiriah dan makna2iah ialah di
kalangan lima orang yang berangkat 6lul +,mi sahaja$ (aitu 4asulullah )+/, #abi (brahim, #abi (sa, #abi
Musa dan #abi #uh a$s$ Mereka ini semuanya terlalu kuat a,am, hati teguh, hati terlalu kuat bergantung
dengan +llah, sabar dan tabah dalam menghadai ujian-ujian dan kedegilan kaum-kaum mereka$
*emikianlah huraian se"ara ringkas tentang mukji,at$ Moga-moga kita sama-sama memahaminya$
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
Karamah adalah dari bahasa +rab yang bermaksud kemuliaan atau kemurahan iaitu kemuliaan atau
kemurahan yang +llah kurniakan ada hamba-#ya yang berta=2a, yang bukan bertara' rasul dan nabi
tetai ada yang bertara' 2ali$ (a berlaku ada seseorang itu dengan menyalahi adat kebiasaan, di luar
logik akal atau kha2ari=ul Fadah$ 6mamanya daat re,eki tana diduga atau tana logik, daat ilmu tana
berguru, daat bantuan-bantuan yang tidak terduga, daat kasya', hati' dan 'irasat$ (ni semua dikatakan
karamah$
+a yang kita sebut tadi semuanya adalah kemuliaan atau kemurahan yang datangnya dari +llah$ )iaa
yang mahu mena'ikan baha2a itu semua adalah satu kemuliaanB Memiliki karamah maknanya memiliki
beberaa kemuliaan yang +llah kurniakan tana diduga, tana usaha, tana logik dan di luar kebiasaan
atau menyalahi adat$ Karamah boleh dibahagikan keada dua bentuk iaitu:
1$ Karamah ,ahir
2$ Karamah makna2iah 0batiniah1
/ARAMA &A"R 1/ARAMA $A"R2
(a boleh dilihat oleh mata keala kerana mata mudah melihat dan menilainya$ +ntara "ontohnya, daat
berjalan di atas air, daat terbang di udara, ditikam atau ditembak tidak lut, ra"un diminum tidak memba2a
maut, daun diegang bertukar menjadi duit, digenggam buah keluar darah, binatang ganas seerti harimau
jadi jinak dan jadi khadamnya, boleh melomat ke atas gunung dan ribuan ma"am bentuk lagi$ 6ntuk
mengetahui se"ara luas, saya "adangkan ada ara emba"a memba"a buku =ami,u $aramatil Auliya, 0 1$
/ARAMA MA/,A="A 1/ARAMA )AT","A2
Karamah ini hanya ada makna saja, tidak ada rua$ Karamah ini tidak daat dilihat oleh mata lahir tetai
boleh dirasa adanya dan dinilai oleh mata hati sahaja$ (a lebih baik dari karamah lahir dan lebih berkesan$
%ontohnya, mudah memerangi ha2a na'su tana mujahadah yang bersungguh-sungguh, hati tidak teraut
dengan dunia, mendaat ilmu tana belajar 0ilmu laduni1, lidah masin yakni "aka atau nasihat mudah
terkesan di hati orang hingga boleh mengubah ji2a dan sika seseorang dengan "eat, kasya', hati' dan
rasa hatinya teat$ (tulah yang dikatakan ilmu 'irasat$ *alam 9adis, sabda 4asulullah )+/:
Maksudnya: 2endaklah kamu takuti .irasat orang mukmin kerana dia melihat dengan cahaya dari Allah.
(%i&ayat *irmi-i dan At *a#rani
Karamah makna2iah itu juga termasuklah seseorang itu mendaat kasya' atau daat melihat alam ghaib,
orang lain memberi kasih sayang yang luar biasa adanya, musuh terasa gerun dan memandangnya hebat
tana dia mengetahuinya, dia isti=amah beramal sama ada amalan 'ardhu atauun sunat$ .i2anya juga
tenang kerana hatinya kuat dengan +llah dan terlalu sabar 2aktu diuji$ )ama ada diuji atau dikeji, dia
tidak terasa aa-aa$ !ana mujahadah, baginya tidak ada erbe,aan antara ujian dan kejian$ .i2anya
teguh serta memunyai a,am yang kuat dalam menegakkan kebenaran$ /alau aa un bentuk ujian yang
ditimakan adanya, ia tidak menggon"angkan sika dan ji2anya$
Karamah ini diberi mengikut keerluan seseorang, sesuai dengan keadaan semasa dan keentingannya$
Kalau dia seorang abid, ertinya dia bukan seorang emimin masyarakat, +llah berikan karamah batin
yang bersesuaian dengan 2atak abidnya itu$ Manakala ada seorang emimin yang dierlukan oleh
umatnya, selalunya +llah kurniakan karamah ,ahir atau batin sesuai dengan keerluannya ula$
)ayidina +bu 9u,ai'ah r$a$ adalah seorang ahli abid, bukan emimin$ Karamah makna&iah yang +llah
kurniakan adanya ialah daat mengetahui sama ada seseorang itu muna'ik atau tidak$ )ebab itu
sekiranya ada orang yang meninggal dunia, )ayidina 6mar akan melihat sika +bu 9u,ai'ah terlebih
dahulu$ Kalau +bu 9u,ai'ah menyembahyangkan jena,ah tersebut, maka dia un akan turut serta$
&egitulah sebaliknya$
5rtinya, )ayidina 6mar tidak diberi karamah batin seertimana karamah +bu 9u,ai'ah yang mengetahui
orang muna'ik$ 7adahal dari segi ilmu lahirnya, siaa yang lebih tinggi darjat dan kemuliaannya antara
mereka berduaB !entulah kelebihannya ada ada )ayidina 6mar$ &eliau termasuk antara seuluh )ahabat
yang dijamin )yurga oleh 4asulullah, tergolong antara )ahabat yang raat dengan 4asulullah, yang
tera2al memeluk (slam, mertua 4asulullah, ahli &adar serta khali'ah yang kedua seleas 4asulullah$
Kelebihannya juga ernah disabdakan oleh 4asulullah )+/ sendiri, antaranya:
Maksudnya: HKalaulah ada nabi seleas aku, tentulah dia 6mar bin +l Khattab$I 04i2ayat +hmad, !irmi,i
dan 9akim1
Kuatnya iman )ayidina 6mar sehingga 4asulullah ernah berkata sekiranya suatu lorong itu ernah dilalui
oleh )ayidina 6mar, maka syaitan selama-lamanya tidak akan menemuh jalan tersebut$ .ika syaitan
temuh jalan itu, ia terasa sakit, menderita dan terseksa$ &etaa ulalah kalau ia berjuma dengan
)ayidina 6mar$ !entulah lagi dahsyat kesannya$
(tulah antara kelebihan yang ada ada )ayidina 6mar$ !etai elik, mengaa )ayidina 6mar tidak daat
kenal siaa orang yang muna'ikB Mengaa +bu 9u,ai'ah ula yang daat karamah ituB (ni kerana +bu
9u,ai'ah lebih keada 2atak abid dariada 2atak emimin$ Karamah )ayidina +bu 9u,ai'ah kebanyakan
untuk dirinya tetai karamah )ayidina 6mar untuk keselamatan masyarakat dan umat yang diiminnya$
Kalau karamah itu diberi keada )ayidina 6mar, tentu sukar baginya untuk memimin umat dan meratakan
kasih sayang terhada rakyat yang sedang dididiknya$ +kibatnya, tentulah haru-biru masyarakat$
Karamah )ayidina 6mar bukan untuk dirinya sahaja tetai ia ada hubungkait dengan keentingan
masyarakat umum$ 7ernah berlaku, se2aktu )ayidina 6mar berada di Madinah, dia daat memberikan
arahan keada ketua tenteranya bernama )ariyah di 7alestin$ /aktu itu )ayidina 6mar sedang
menyamaikan khutbah dan !uhan telah erlihatkan keadanya se"ara kasya' tentang keadaan
tenteranya yang di dalam bahaya$ +nehnya, )ayidina 6mar daat memberitahu ketua tenteranya, H9ai
)ariyah, tolong betulkan kedudukan tentera kamu$ #aik di atas bukit kerana di belakang bukit itu ada satu
asukan tentera musuh akan memukul kamu$I
Ketua tentera tersebut ula daat mendengar dengan jelas kata-kata )ayidina 6mar itu dan terus
membetulkan kedudukan tenteranya$ )edangkan di 2aktu itu tidak ada tele'on, 'aks atau internet dan lain-
lain alat-alat erhubungan teknologi "anggih$ !etai begitulah "anggihnya karamah )ayidina 6mar ini$
)uara ta=2anya sudah "uku untuk didengar oleh ketua tenteranya dari jarak 1000 batu tana
menggunakan aa-aa alat un$
6ntuk menyelamatkan umat, +llah beri karamah keada )ayidina 6mar sesuai dengan eranannya
sebagai seorang emimin yang tugasnya menyelamatkan umat$ +llah berikan karamah keada seorang
emimin tidak sama dengan karamah yang diberi keada orang soleh yang memba2a dirinya sahaja$
+akah hikmahnyaB
Karamah itu tujuannya untuk keindahan, bantuan dan keselamatan tetai kalau menimbulkan kesulitan, ia
bukan lagi satu karamah atau kemuliaan$ &ahkan diangga satu enghinaan ula$
)ebagai "ontoh, katalah ada seorang emimin yang berdak2ah ke ka2asan edalaman$ *engan i,in
+llah, dia dikurniakan karamah boleh berjalan atas air$ &ila dia samai di sungai, dia terus melun"ur
berjalan di atas air$ )edangkan engikut-engikutnya tidak$ %uba gambarkan bagaimana dengan keadaan
engikut-engikutnya yang ikut sama$ !entulah mereka tertinggal di belakang sedangkan emiminnya
sudah samai ke seberang$ (ni tentulah menjadi bala keada mereka, bala ditinggal emimin$ 7engikut
tertinggal A jam, emimin ula teraksa menunggu A jam$ )ebab itulah +llah tidak berikan karamah
bentuk itu keada ara emimin$
%ontoh lain, katakanlah seorang ketua anglima erang yang memba2a bersama-samanya tentera yang
teraksa menemuh gurun, adang asir dan bukit-bukit serta gunung-ganang$ 7emimin tersebut daat
melomat ke sebelah bukit atau gunung itu tetai engikut-engikutnya tidak$ !eringa-ingalah engikut-
engikutnya men"ari jalan untuk samai keada emiminnya$ !entulah susah, ayah dan makan masa
yang lama$
7emimin juga daat bala$ &ala menunggu engikut$ +khirnya sama-sama susah$ /alauun emimin
tersebut daat melomat, samai dulu dalam sekeli mata tetai teraksa menunggu anak buah, itu un
satu enyeksaan juga$
+dakalanya +llah berikan karamah ada seseorang itu tana disedarinya$ Kebanyakan mereka itu bukan
dikurniakan karamah lahir tetai karamah makna2iah$ )ebab itu sesetengah orang tidak mengangga itu
karamah$ %ontohnya:
15 $idah masin
&iasanya dikurniakan keada seorang emimin$ *i mana saja dia memberi kuliah, nasihat, tunjuk ajar,
berdak2ah dan sebagainya, ianya mudah diterima masyarakat dan boleh mengubah hati mereka$ +khirnya
berubahlah sika masyarakat$
25 /as!a*
Karamah ini menjadikan )ayidina 6mar namak aa yang sedang berlaku ada tentera-tenteranya$
Karamah ini enting kerana daat menyelamatkan seluruh tentera (slam itu$ 5rtinya menyelamatkan
umatnya$ &anyak lagi karamah-karamah yang dikurniakan ada emimin-emimin selain dariada
)ayidina 6mar yang semuanya untuk keindahan, kemudahan dan keselamatan umat$
.5 4irasat
)ayidina 6mar ernah berkata, H+kan ada nanti dari sulbiku seorang yang akan memenuhi bumi dengan
keadilan dan bertanda di dahinya$I (tulah dia )ayidina 6mar +bdul +,i,, "i"it )ayidina 6mar yang menjadi
khali'ah dan mujaddid di kurun ertama yang terkenal ta=2a dan 2arak dalam sejarah itu$
7emiminemimin yang mendaat karamah-karamah ini tidak banyak kerana +llah kurniakan hanya ada
emimin-emimin yang sangat soleh, yang sangat sabar menanggung ujian yang begitu berat
ditimakan keada mereka$
75 "lmu laduni
(aitu ilmu yang +llah kurniakan ada seseorang yang terus jatuh ke hatinya, tana dia belajar, tana
memba"a, tana mentelaah dan tana berguru$ (anya terus jatuh ke hati dan akhirnya jadi ilmu$ (ni
biasanya diberikan ada emimin-emimin yang berta=2a dan yang 2arak$ :rang yang sayang
keadanya, terlalu sayang hingga hilang ertimbangan$ )ebaliknya orang yang ben"i keadanya juga
terlalu ben"i sehingga hilang ertimbangan$ 9ikmahnya, orang yang kasihkannya itulah yang akan jadi
ka2an untuk membantu erjuangannya$ Manakala terhada orang yang memben"inya, dia daat bersabar
dengan mereka$ Maka dia akan daat ahala sabar dari-#ya$
:5 ati*
(aitu mendengar suara tetai tidak namak lembaganya sama ada dari jin yang soleh, malaikat atau
2aliyullah$ )uara itu adakalanya memba2a berita gembira atau berita yang negati'$ !ujuannya +llah
hendak menghiburkannya$ Kalau berita itu berita gembira, boleh menggembirakannya$ )ebaliknya kalau
berita itu duka, juga akan menggembirakannya kerana ia telah tahu terlebih dahulu$ )ekurang-kurangnya
dia boleh bersia sedia menghadai ujian itu$ +tau agar dia daat mengelak dariada bahaya itu sebagai
rahmat dari +llah$
2> Rahsia ati
Mon, 2007-12-17 12:5L admin
9ati kalau sudah bersih, andangannya akan menembusi segala hijab-hijab iaitu tabir alam maddiah
0benda1$ +kan tersingka hijab-hijab itu dan terbanglah ia ke alam ghaib yang maha luas setakat yang
dii,inkan oleh +llah !aala$ 9ati yang benar-benar bersih, di 2aktu itulah +llah )/! "urahkan ke dalamnya
erkara atau barang yang berharga dan terlalu bernilai iaitu keimanan, keyakinan, keta=2aan, hikmah,
2ahyu, kasya', ilmu laduni, 'irasat dan lain-lain lagi$
9uraian, ta'siran atau enjelasan tentang halhal ini akan dierbahaskan se"ara tererin"i, di ba2ah
tajuknya yang tersendiri$
A5 =A%#
(a adalah ilmu yang +llah samaikan keada rasul-rasul dan nabi-nabi se"ara terus atau dire"t$ +tau
melalui erantaraan malaikat, terus jatuh ke hati mereka, terus daat diha'al dan tidak lua buat selama-
lamanya$ (anya berlaku tana usaha ikhtiar dan tana belajar$ (nilah mauhibah atau anugerah dari +llah$
/ahyu memba2a syariat baru, memansuhkan syariat yang sebelumnya$
)5 "$M# $AD#,"E"$AM
+akah itu ilmu laduniB (a adalah ilmu yang memba2a engertian atau makna yang baru keada syariat,
bukan memba2a syariat baru$ (lmu laduni atau ilmu ilham ialah ilmu yang +llah jatuhkan ke dalam hati ara
2ali-#ya, tana melalui roses usaha ikhtiar atau hasil mendengar kuliah dariada guru atau hasil ber'ikir$
(a terjatuh dire"t ke dalam hati$ ;ang mana bila disyarahkan atau dihuraikan, ia jadi satu ilmu atau satu
huraian yang sangat ilmiah$ 5rtinya ia jadi satu ilmu yang sangat berman'aat$ (lmu yang didaati itu teat,
meyakinkan, logik, memberi keuasan serta tidak meletihkan otak$ &agaimana un ia boleh lua dariada
ingatan$ &erbe,a dengan ilmu hasil belajar, memba"a, ber'ikir atau mentelaah yang "eat menjemukan$
Kadang-kadang ianya tidak teat, tidak meyakinkan atau tidak logik dan meletihkan$ 6ntuk
mendaatkannya erlu roses masa yang lama$ 5rtinya hasil memba"a, ber'ikir setelah 'aham baru daat
ilmu$
Kalau begitu ilmu laduni atau ilmu ilham bukan memba2a syariat yang baru$ (a memba2a makna atau
ta'siran yang baru, yang sesuai dijadikan tindakan dan enyelesai masalah untuk ,amannya atau makna
yang tertentu, khusus untuk orang itu$ Mengaa ula ilmu ilham atau ilmu laduni ini dikatakan sebagai
enyelesai masalah sesuai dengan ,amannya dan bukan untuk semua ,amanB Kalau saya hendak
misalkan ilmu +llah itu yakni ilmu +l 3uran atau )unnah 4asul, yang maha luas dan tidak berkesudahan itu
diibaratkan sebagai kha,anah lautan, setia orang yang men"ari kha,anah lautan itu insya-+llah daat
sesuatu yang berman'aat untuk dirinya dan juga untuk orang lain$ +a yang dierolehi oleh setia orang itu
mungkin tidak sama di antara satu sama lain$ Mungkin ada yang daat kerang atau ada yang daat ikan
sahaja$ :rang yang daat ikan ula mungkin tidak sama jenisnya$ +da yang daat ikan yu, ada yang daat
ikan ari, ikan kembung dan sebagainya$ +da juga yang daat minyak, mutiara, batu karang dan lain-lain
lagi$
&agi orang yang tidak 'aham, dia akan mengatakan keada orang yang daat batu karang: H+2ak ni tak
daat aa-aalah< )aya daat ikan$ (nilah kha,anah lautan yang sebenar$ +2ak ni daat batu karang dari
hutan manaBI !ai bagi orang yang daat batu karang menyangka mereka yang daat ikan itu bukan dari
kha,anah laut$ +khirnya berlakulah tuduh-menuduh$ )ebenarnya kerang dan ikan sama-sama kha,anah
laut, tetai oleh kerana masing-masing kurang ilmu, maka masing-masing mengangga aa yang mereka
daat itulah sebenarnya dari laut$ ;ang lain bukan dari laut$ 8ebih-lebih lagi orang yang daat minyak,
tentulah mereka lebih sombong lagi dan menuduh orang-orang yang daat benda-benda lain tidak
diangga dari kha,anah laut$
:leh itu bagi orang yang 'aham tentang laut, ia tidak jadi masalah$ )emua yang disebut itu adalah
kha,anah lautan$ %uma keerluan saja yang tidak sama$ (kan untuk dimakan$ Kalau minyak untuk enjin
dan batu karang ula untuk hiasan dan begitulah seterusnya$
.adi, orang yang dikurniakan ilmu laduni atau ilmu ilham ini adalah orang yang mendaat kha,anah dari
lautan ilmu +llah$ +da ma"am-ma"am ilmu dan setia sesuatu ilmu itu memunyai banyak engertian dan
ta'sirannya$ .adi +llah memberi engertian dan ta'siran satu-satu ayat sesuai ada seseorang itu untuk
menyelesaikan masalah di ,amannya atau keerluan seseorang itu$ 7erkara itu ula kebanyakannya
bukan engertian mengenai hukum-hakam kerana soal itu sudah teta dan tidak berubah untuk setia
,aman ke"uali erkara khila'iah$ )ebaliknya ilmu laduni ini kebanyakannya mengenai enghuraian,
'alsa'ah, didikan, hal semasa, metod dan kaedah sahaja$ 7erkara-erkara ini boleh berubah$
.ika ilmu 2ahyu disamaikan keada rasul atau nabi, ilmu laduni atau ilmu ilham ula +llah kurniakan
keada ara 2ali dan orang-orang soleh$ (lmu 2ahyu adalah syariat baru yang memansuhkan syariat yang
diamalkan sebelumnya manakala ilmu laduni akan memba2a ta'siran atau makna baru keada ilmu 2ahyu
itu, sesuai untuk ,amannya atau orangnya$ (lmu 2ahyu tidak diluakan tetai ilmu laduni atau ilham mudah
diluakan oleh orang yang menerimanya$ Kalau yang menerima ilmu 2ahyu itu adalah rasul maka 2ajib
ianya disamaikan tetai kalau dia seorang nabi, maka tidak 2ajib menyamaikannya$ )edangkan ilmu
laduni elok disamaikan kerana ia akan daat menyelesaikan masalah-masalah semasa yang sedang
dihadai oleh masyarakat, sesuai untuk ,amannya$ +tau untuk mengetahui hikmah atau engajaran
sesuatu hukum itu$
Kalau ilmu 2ahyu ditolak, automatik seseorang itu akan jatuh murtad atau ka'ir dan di +khirat akan terjun
ke #eraka serta kekal selama-lamanya$ )ebaliknya kalau menolak ilmu laduni atau ilmu ilham, tidak
menjadi ka'ir tetai akan menghilangkan barakah dan tertutu intu bantuan +llah$
Mungkin ada orang yang akan menolak endaat saya tentang ilmu laduni ini dan ayah untuk
menerimanya terutamanya:
1$ :rang yang tidak er"aya adanya ilmu laduni atau ilham di dalam (slam$
2$ )eseorang yang tidak ada ilmu ini dan tidak ada engalaman mengenainya, sekaliun dia
memer"ayainya$
A$ )eseorang yang tahu mengenai ilmu ini tetai kerana hasad dengki, dia tidak senang dengan orang yang
mendaat ilmu ini, maka dia un buat-buat menolaknya, sedangkan hatinya membenarkan$
+a bukti ilmu laduni atau ilmu ilham ini 2ujudB &uktinya, adalah berdasarkan hujah berikut:
P0RTAMA: ujah naqli 1nas2
15 ujah Al Auran
*alam +l 3uran ada dalil yang kuat sebagai bukti ke2ujudan ilmu ini$
Maksudnya: 2endaklah kamu #erta+&a ke(ada Allah nescaya Allah akan a)ar kamu. (Al Ba+arah: 636
*alam ayat ini jelas +llah memerkatakan tentang orangorang berta=2a yang bersih dariada si'at-si'at
ma,mumah, +llah akan beri ilmu se"ara 2ahbiah, tana usaha ikhtiar, tana belajar atau berguru$
25 ujah adis
4asulullah )+/ bersabda:
Maksudnya: Barang sia(a yang #eramal dengan ilmu yang dia tahu" Allah akan (usakakan (adanya ilmu
yang dia tidak tahu. (!ikeluarkan oleh A#u 'uaim
(nilah buktinya$ 5rtinya ilmu yang telah sedia ada itu akan bertambah bila diamalkan$ ;akni ia akan daat
ilmu baru hasil diraktikkan ilmu itu$ 7roses ini juga berlaku se"ara 2ahbiah$ (nilah yang dikatakan ilmu
laduni atau ilmu ilham yang mana +llah usakakan melalui tiga "ara:
1$ (lmu itu +llah jatuhkan terus ke dalam hati$
2$ +dakalanya +llah tayangkan ilmu itu yang boleh dilihat seolah-olah melihat skrin !O$ )edangkan orang lain
yang ada bersama-sama dengannya ketika itu tidak daat melihatnya$
A$ +tau mungkin mendengar suara yang membisikkan ke telinganya tetai tidak namak rua makhluknya$
(nilah yang dikatakan hati'$ Mungkin suara ini suara malaikat, jin yang soleh atau 2ali-2ali +llah$
/0D#A: )ukti Sejarah
&anyak kitab dahulu men"eritakan bagaimana engalaman sala'ussoleh, ulama-ulama besar dan
engarang-engarang kitab sendiri yang mendaat ilmu-ilmu laduni ini$ +da kitabkitab karangan ulama
muktabar yang menunjukkan engarangnya mendaat ilmu laduni$ *i antara ulama yang memerolehi ilmu
laduni atau ilmu ilham ini di saming ilmu melalui usaha ikhtiar ialah imam-imam ma,hab yang emat,
ulama-ulama 9adis seerti (mam &ukhari, (mam Muslim, ulama-ulama tasa2u' seerti (mam +l Jha,ali,
(mam #a2a2i, (mam )ayuti, )yeikh +bdul Kadir .ailani, .unaid +l &aghdadi, 9assan +l &asri, ;a,id
&ustami, (bnu +rabi dan lain-lain lagi$
15 "mam Al 9ha3ali
6murnya endek sahaja iaitu sekitar 54 tahun$ &eliau mula mengarang seleas sahaja habis bersuluk di
kubah Masjid 6ma2i di )yam 0)yria1$ 6murnya 2aktu itu sekitar 40 tahun$ 5rtinya dalam hidunya dia
mengarang sekitar 14 tahun$ *alam 2aktu yang endek ini dia semat mengarang A00 buah kitab yang
tebal-tebal, yang berma"am-ma"am jenis ilmu engetahuan termasuklah kitab yang aling masyhur iaitu
"h!a #lumuddin, kitab tasa2u' 0dua jilid yang tebal-tebal1 dan Al Mustas!*a 0ilmu usul 'i=h yang agak
susah di'ahami1$
%uba anda 'ikirkan, bolehkah manusia biasa seerti kita ini menulis sebanyak itu$ /alau bagaimana genius
sekaliun otak seseorang itu, tidak mungkin dalam masa 14 tahun boleh menghasilkan A00 buah kitab-
kitab tebal, kalau bukan kerana dia dibantu dengan ilmu laduni yakni ilmu tana ber'ikir, yang terus jatuh ke
hati dan terus ditulis$ *alam engalaman kita kalau ilmu hasil ber'ikir dan mengkaji, seertimana ro'esor-
ro'esor sekarang, dalam masa emat tahun baru daat membuat satu tesis di dalam sebuah buku$ Kalau
satu buku mengambil masa emat tahun, ertinya kalau 14 tahun daat tiga buah buku$ !erlalu jauh
be,anya dengan (mam Jha,ali yang men"aai A00 buah buku itu$
25 "mam Sa!uti
6murnya juga endek, hanya 5A tahun$ &eliau mula mengarang se2aktu berumur 40 tahun dan daat
menghasilkan L00 buah kitab$ *alam masa hanya 1A tahun daat menghasilkan sebegitu banyak kitab$
5rtinya dia daat menyiakan sebuah kitab setia dua minggu$ Kitabnya itu ula tebal-tebal dan tinggi
erbahasannya dalam berma"am-ma"am jenis ilmu$ +ntara kitabnya yang terkenal +l (t=an 'i 6lumil
3uran, +l 9a2i lil -ata2a 0dua jilid1, +l .amius )oghir 0mengandungi matan-matan 9adis1, +l +shbah 2an
#ad,oir, !a'sir .alalain, +l (klil dan lain-lain lagi$
Kalaulah beliau menulis atas dasar memba"a atau ber'ikir semata-mata, tentulah tidak mungkin dalam
masa 1A tahun daat menulis L00 kitab atau tidak mungkin dalam masa hanya dua minggu daat tulis
sebuah kitab$ (nilah ilmu laduni$ !idak hairanlah hal ini boleh berlaku kerana dalam kitab +l !aba=atul
Kubra karangan (mam )yaGrani ada men"eritakan yang (mam )ayuti daat yaka,ah dengan 4asulullah
sebanyak 75 kali dan dia semat bertanya tentang ilmu dengan 4asulullah$
.5 "mam ,a+a+i
&eliau adalah antara ulama yang meninggal se2aktu berusia muda, iaitu A0 tahun$ &eliau tidak semat
berkah2in tetai banyak memusakakan kitab-kitab karangannya$ *i antara yang terkenal ialah Al
Majmuk yakni kitab 'ekah$ Kalau ditimbang berat kitab itu lebih kurang A kilogram, yakni kitab 'ekah yang
sangat tebal$ )elain itu termasuklah kitab 4iadhus )olihin, +l +,kar dan lain-lain lagi$
6ntuk mengarang kitab +l Majmuk saja kalau ikut kaedah biasa yakni atas dasar kekuatan otak, tidak
mungkin daat disiakan dalam masa dua atau tiga tahun$ Mungkin memakan masa 10 tahun$ (ni bererti
dia mula mengarang semasa berumur 20 tahun$ &iasanya di umur ini orang masih belajar lagi$ !etai di
usia semuda itu (mam #a2a2i mamu mengarang bukan saja +l Majmuk, tetai turut mengarang kitab-
kitab besar yang lain$ (ni luar biasa< &iasanya orang jadi engarang kitab di enghujung usianya$ (ni
membuktikan selain dari "ara belajar, ada ilmu yang +llah usakakan tana belajar, tana usaha ikhtiar
dan tana berguru$ (tulah dia ilmu laduni atau ilmu ilham$ )esudah kita mengkaji kemamuan ulama-ulama
dahulu, kita lihat ula ulama-ulama sekarang ini dan "uba kita bandingkan$ &eraa banyakkah buku-buku
atau kitab yang telah ditulis oleh mereka sekaliun setelah mereka ada 7h*B :leh itu, jika ulama-ulama
dulu mamu menulis kitab-kitab yang banyak dan tebal-tebal dalam masa yang singkat tentulah ianya
bantuan +llah yang luar biasa melalui ilmu laduni atau ilmu ilham yang bersi'at &ah#i di saming ilmu
kas#inya$
.elaslah sekarang ini sudah tidak ada lagi ulama yang daat ilmu laduni$ (ni kerana kita semua sudah
bersalut dengan "inta dunia dan berkarat dengan ma,mumah$ 8ihatlah ,aman sekarang ini, susah untuk
kita daati ulama yang mengarang buku atau kitab$ Mereka tidak mamu mengarang kerana kekeringan
minda, sibuk dengan dunia, di saming erlu menggunakan otak, ber'ikir, memba"a, banyak mentelaah
dan kena banyak re'eren"e yang tentunya memakan masa yang lama$ (ni semua membosankan dan
meletihkan, banyak ambil masa serta tidak "uku masa$ Mereka tidak daat ula ilmu melalui saluran
ilham$ Maka inilah rahsia kenaa ulama sekarang tidak menulis atau kurang menulis$
-5 4"RASAT
-irasat ialah erasaan atau gerakan hati yang benar atau teat kerana mendaat iminan dari +llah$
)abda 4asulullah )+/:
Maksudnya: *akutlah olehmu .irasat orang mukmin kerana ia memandang dengan cahaya Allah.
(%i&ayat At *armi-i
.ika hati kotor, syaitanlah yang mengisinya yakni dengan 2as-2as, jahat sangka, keraguan dan lain-lain
lagi$
D5 /AS%A4
+a itu kasya'B Kasya' ertinya FsingkaG yakni tabir-tabir yang jadi enghalang atau yang jadi hijab ada
mata batin untuk melihat alam ghaib atau rohaniah itu, +llah singkakan$ +llah buka dan erlihatkan$ !abir-
tabir enghalang itu adalah si'atsi'at ma,mumah$ +abila tabir-tabir ma,mumah itu sudah terangkat, maka
hatinya jadi "elik dan terang-benderang, utih bersih$ )ehingga mata hati mamu melihat makhluk-
makhluk +llah yang elik-elik di alam yang bukan alam benda atau material itu seerti melihat alam jin,
alam malakut dan alam &ar,akh$ .uga daat melihat si'at batin manusia yakni kalau seseorang itu
bererangai seerti kuda, maka dilihatnya rua orang itu seerti kuda$ Kalau bererangai anjing, orang itu
berua anjing$ +llah erlihatkan hakikat orang itu
2? Maksum dan Mah*u3
Mon, 2007-12-17 12:57 admin
7engertian maksum mengikut istilah bahasa ialah terelihara lagi terka2al$ Mengikut engertian syariat
ula, maksum ialah orang yang hatinya terlalu bersih kerana tidak ernah melakukan dosa-dosa besar dan
dosa ke"il sama ada dosa lahir mahuun dosa batin$ 7engertian mengikut istilah syariat inilah yang akan
kita erkatakan$
MA/S#M
Maksum bermakna ter'elihara dari'ada dosa dan terka+al dari'ada kesalahan dan kesila'an sama
ada dosa besar mahu'un dosa keBil sekali'un 'erkara makruh6 lahir atau batin serta terjamin
ter'elihara hingga ke akhir ha!atn!a$ Maksum ini hanya berlaku keada rasul-rasul dan nabi-nabi$
Kalauun mereka melakukan kesalahan, bukanlah kesalahan-kesalahan yang terjatuh keada haram atau
dosa$ &ahkan makruh un tidak berlaku$ !etai kalauun tersalah, kesalahan yang berlaku itu mengikut
istilah syariat dianggil khila'ul aula, yang bererti menyalahi yang utama$
Maksudnya begini> bila hendak melakukan kebaikan, mereka ilih yang kurang utama$ )ebagai "ontohnya,
katakanlah ada dua kebaikan$ )atu kebaikan itu dibuat daat 10 ahala dan satu lagi daat 70 ahala$
Kedua-duanya baik tetai ada sesetengah rasul itu tertemuh jalan kebaikan yang dibuat hanya daat 10
ahala$ (nilah yang dikatakan menyalahi yang utama$ ;ang utamanya elok dia menemuh jalan yang daat
70 ahala$ !etai dia menemuh jalan yang daat 10 ahala saja$ /alauun 10 tetai masih baik dan
berahala$ (ni yang dinamakan khila'ul aula atau menyalahi utama$ +tau "ontoh yang lain, satu erkara itu
kalau ditinggalkan lebih utama dan mendaat ahala dariada dilakukan kerana melakukannya harus
0mubah1 sahaja$
+a hikmahnya ara rasul dan ara nabi tidak membuat dosa sama ada dosa besar atau dosa ke"il dan
juga yang makruh, sama ada yang lahir atau batinB 9ikmahnya ialah kalau sedikit sahaja ke"a"atan yang
dilakukannya, risikonya amat berat$ Mereka adalah emimin, endidik, sumber rujuk, sumber ilmu, temat
sandaran, temat "ontoh agung seluruh umat di ,amannya$ Maka segala-galanya yang dilaksanakan oleh
mereka akan ditiru oleh umatnya$ .ika dia tersila, umatnya akan meniru kesilaan dengan alasan rasul
mereka berbuat demikian$ )elain itu, orang ramai juga akan meragui keadilan dan ke2arakan mereka$
)ebab itulah +llah jadikan mereka tidak ernah melakukan dosa besar dan dosa ke"il, juga erkara yang
makruh sama ada kesalahan lahir mahuun batin$ +llahlah yang menjaga dan menga2al orang-orang-#ya
ini, yang kerana itu mereka digelar maksum atau terelihara dan terka2al$
MA4#&
7engertian mah'u, mengikut istilah bahasa ialah dijaga tetai mengikut istilah syariat ialah seseorang
!ang hatin!a bersih kerana terka+al dari'ada dosa besar dan ban!ak meninggalkan dosa-dosa
keBil keBuali terlalu sedikit sahaja$ (tu un dia terlalu menyesal, lantaran itu "eat-"eat meminta amun
dan terlalu sedikit ula membuat yang makruh$
7erbahasan ilmu ini hakikatnya memerkatakan tentang hati 2ali-2ali +llah yang berbe,a dengan hati ara
rasul dan nabi-nabi$ Kalau maksum bermaksud terelihara lagi terka2al dan terjamin dariada kesalahan
hingga samai ke hujung umurnya$ )ementara mah'u, hanya terka2al tetai tidak ada jaminan
seertimana ka2alan yang diberi ada rasul dan nabi yang memang benar-benar terjamin$ Maksudnya,
hati mereka bersih kerana terelihara dariada dosa-dosa besar dan ke"il ke"uali sedikit sahaja serta
terlalu kurang terlibat yang makruh$ ;ang sedikit itu un tidak isti=amah dan tidak kekal$ Mungkin terlua
atau terlalai sahaja$ /alau bagaimanaun mereka tidak dijamin dariada melakukan kesalahan hingga ke
akhir hayatnya$ Kerana itulah mereka tidak diangga maksum tetai hanya mah'u, sahaja$ Mereka bukan
rasul dan nabi tetai hanya 2ali sahaja$
&ila mereka terbuat dosa ke"il, +llah rasakan dalam hatinya amat terseksa sekali dengan dosa yang
sangat sedikit itu$ 9atinya rasa arah dan menderita$ Mungkin barangkali enderitaannya seanjang masa
tetai orang lain tidak mengetahuinya$ ;ang emunya diri sahaja yang tahu$ 9ati yang rasa teruk
menderita dengan dosa itulah yang dikatakan mah'u, iaitu terka2al atau dijaga$ Kerana itu dosanya
diamunkan oleh +llah$ :rang yang diamunkan dosanya oleh +llah ma"amlah orang yang tidak berdosa$
(tulah yang dikatakan dijaga$ Ma"am orang yang kena lumur, kemudian dibersihkan$ .adilah dia bersih
ma"am tidak terkena lumur$ Kalau kena lumur lagi tana diran"ang, dibasuh lagi, maka bersih lagi$
Ketika membasuh dan membersihkan itu, hati mereka terlalu susah dan menderita kerana takut-takut kalau
terbuat dosa lagi$ 4asa terseksa dengan dosa itulah mendatangkan kasih sayang +llah$ ;ang mana +llah
rindu dengannya$ (tulah yang menjadikan +llah ambil erhatian terhada mereka$ &egitulah hati ara
2aliyullah$
+a hikmahnya dijadikan 2ali-2ali +llah ini terbuat sedikit dosa ke"il, yang dosanya itu tidak ula
dikekalkanB (a hanya tersalah, tersila dan terbuat dosa-dosa tetai itu un tidak diran"ang ula$
9ikmahnya ialah:
15 Su'a!a ke+aliann!a tertutu'
Kalau +llah bukakan rahsia ke2aliannya akan berlaku nanti ada sesetengah orang itu rosak binasa$
)ama ada orang yang ben"ikannya menjadi terlalu ben"i dan orang yang sayang juga terlalu sayang atau
"inta se"ara melulu$ Kedua-duanya merosakkan$
;ang terlalu ben"i, dia akan "a"i maki, hina, 'itnah dan membinasakan 2ali itu$ )ebab itulah ada amaran
dari +llah tentang hal ini melalui 9adis 4asulullah )+/$
Maksudnya: Barang sia(a yang #ermusuh dengan &ali-$u" Aku mengi-inkan memeranginya. (%i&ayat
Bukhari
!erdaat juga dalam 9adis lain, ulama yang bertara' 2ali kedudukannya ma"am ra"un$ )iaa yang
memakan ra"un yakni "uba membinasa, men"er"a, menyusah-nyusahkan mereka, dia akan binasa$ )iaa
makan ra"un asti akan binasa$ 7enentangan mereka itu keada ara 2aliyullah akan merosakkan mereka
sendiri$ +llah )/! akan teta membela 2ali-#ya$ /alauun nya2a mereka dian"am, diugut, di"a"i dan
dihina oleh musuhmusuhnya tetai syariat dan imannya teta daat ditegakkan$ /alauun kadang-kadang
dia mati terbunuh namun erjuangannya teta diterima umum$ Matinya un +llah golongkan dalam
golongan orang-orang yang mati syahid$ !etai orang yang menentang itu ula, di dunia dan di +khirat
akan terhina$
Manakala di ihak orang-orang yang jahil yang suka dan "inta keadanya, terlalu memberi kasih sayang
samai hilang ertimbangan dan melulu$ (ni juga akan menyusahkan 2ali tersebut dan orang itu terjatuh
keada kesalahan yang tidak disedari$
%ontohnya, mereka ingin berjuma dengan 2ali itu tidak kira 2aktu, ,iarahnya tidak kira masa, minta
didoakan, minta jami air, minta sembahyang hajat, minta berma"am-ma"am sehingga tidak ada
kerehatan dan mengganggu urusan 2ali itu$ Kebanyakan orang jahil yang datang kerana mahukan berkat
bukan mahu men"ontohi akhlaknya, ibadahnya, erjuangannya, jihadnya, mindanya dan lain-lain lagi$ *i
situlah salahnya$ Kalau samai mengganggu 2ali itu, orang yang mengganggu itu diangga berdosa$
/alauun asalnya niatnya baik tetai dalam "ara berhubung dan bergaul dengannya tidak berakhlak dan
beradab$ Kerana itu teta +llah kira sebagai satu kesalahan atau dosa$
Kesimulannya, kedua-dua golongan ini dikira berdosa$ :rang yang jahil, yang terlalu suka tetai tidak
andai beradab dengannya un berdosa manakala yang terlalu ben"i un lebihlebih lagi berdosa$ (nilah
rahsia besar kenaa ke2alian seseorang itu tertutu raat$ )engaja +llah sorokkan dengan menamakkan
ada kesalahan-kesalahan ke"il yang bukan diran"ang dan sebagainya$ )uaya orang ramai mengangga
dia bukan 2ali kerana ada mereka 2ali itu tidak ernah buat salah$ !entu mereka akan berkata: H!akkan
2ali begitu$ Mana 2ali boleh bersalahBI
25 Mengekalkan rasa hamba
*i antara hikmahnya lagi kenaa ara 2ali itu +llah lakukan sedikit kesalahan kerana dengan ini akan
menyedarkan 2ali itu baha2a dia teta hamba yang hina dan lemah serta berdosa$ .adi dia tidak rasa
dirinya semurna$ +gar hatinya tidak di"elahi oleh ujub, riyak, sombong dan sebagainya$ Kalau mereka
tidak memunyai kesalahan langsung, ditakuti dan dibimbangi hati mereka akan di"elahi riyak, sombong
dan ujub memandangkan mereka tidak terjamin terelihara iaitu tidak maksum$ (ni sangat merbahaya
keada mereka$
*i sudut ta'siran tasa2u' mengatakan: HKesalahan yang sedikit yang dilakukan oleh +llah keada
seseorang itu, itulah yang lebih menyelamatkan dia dari #eraka dariada seseorang yang langsung tidak
berdosa kerana dengan itu dibimbangi datangnya si'at ujub, sumFah dan sebagainya$I
!etai erlu diingatkan baha2a, kesalahan yang berlaku itu bukan kesalahan yang ditemah seerti
berkata: H#anti aku buat dosalah$ Kemudian boleh bertaubat$I (ni kesalahan yang diran"ang namanya$
&erlakunya salah itu bukan sengaja diran"ang tetai terlalai, terlua dan tidak isti=amah$ *isangkanya
erkara itu tidak salah, rua-ruanya termasuk ke ka2asan salah$ Kesalahan itu menjadikan hatinya
menderita dengan teruk$ 8antas dia bertaubat$ (tulah yang menyelamatkannya$ :rang ini tidak semat
di"elahi ujub, sombong dan riyak kerana mereka merasa sentiasa bersalah$ )edangkan orang yang tidak
ernah melakukan kesalahan mudah didatangi riyak, sombong dan ujub yang berkemungkinan
menyebabkan dia tidak selamat$
.0 Pengalaman Praktis "lmu Rasa Sala*ussoleh
Mon, 2007-12-17 12:57 admin
4ahsia kejayaan 4asulullah )+/, Khula'aur 4asyidin dan sala'ussoleh daat memerintah dan mena2an
tiga suku dunia dengan jayanya adalah kerana mereka "intakan +llah lebih dariada "intakan dunia$ .uga
kerana mereka memberi tumuan yang serius keada +khirat dengan membersihkan hati mereka$ Mereka
mamu menundukkan na'su, lalu dunia jatuh terjelaak ke tangan mereka$
Kalaulah mereka tidak mengutamakan si'at-si'at teruji 0mahmudah1 lebih dariada si'at-si'at terkeji
0ma-mumah1 tentulah mereka senasib dengan kita$ ;akni bukan saja tidak daat menegakkan emayar,
hendak memerintah satu negara un tidak akan berjaya$ Memerintah satu negeri un akan gagal$ &ahkan
memerintah satu kamung un akan timbul e"ah belah$ &ahkan gagal untuk mena2an 2alau satu hati
un$
Kalau masalah dalam diri tidak daat diatasi, tidak selesai-selesai, aa logiknya untuk ta2an hati orang
lainB 8ebih-lebih lagi aa logiknya untuk ta2an hati manusia dalam satu emayarB &ukankah 'itrah hati itu
akan jatuh hati hanya dengan orang yang memunyai akhlak terujiB
)ekali lagi diulang, berjayanya 4asulullah )+/ dan ara )ahabat serta sala'ussoleh mengislamkan dunia
adalah kerana mereka serius membersihkan hati mereka yang asalnya dari alam jahiliah ke"uali 4asulullah
)+/ yang sememangnya bersih dan tidak berdosa 0maksum1$ Memang sebahagian mereka ernah
melakukan berma"am-ma"am dosa tetai kerana seriusnya mereka dalam membersihkan hati dariada
si'at terkeji melalui mujahadatunna'si, riadatunna'si, dengan disilin serta barakah iminan 4asulullah
)+/, maka mereka diberi +llah si'at-si'at hati yang bersih seerti yang disebutkan dalam tajuk-tajuk yang
leas$
%ontohnya rasa kasih sayang, berkorban aa sahaja, "intakan kebenaran, "intakan +llah, takut, hara,
ta2akal ada +llah, rasa gerun dan hebat ada +llah, merasa diri hamba, merendah diri dan malu dengan
+llah, emaa', suka meminta maa', takut dan gerun dengan #eraka-#ya, "inta dan mabuk dengan )yurga-
#ya dan lain-lain si'at mahmudah lagi$ &ahkan hidu mati mereka diserahkan keada +llah$ 9ati mereka
sedikit un tidak teraut dengan dunia$ )edangkan di 2aktu yang sama, mereka mengurus dan mentadbir
serta memerintah tiga eremat dunia$
9akikat yang berlaku ialah bila mereka "intakan +llah dan "intakan +khirat, di 2aktu itulah mereka
mengorbankan hidu dan mati mereka untuk +llah$ )eerti orang ber"inta, dia sanggu beri aa saja demi
menunaikan hajat "intanya$ &egitulah hati mereka dengan +llah$
9ati, jantung, kaki, tangan serta seluruh anggota mereka gementar bila disebut nama +llah dan bila
mendengar ayat-ayat- #ya$ Mereka sangat "inta, rindu dan kasih keada 4asul-#ya$ )esama mereka
sangat berkasih sayang, bertolong bantu, bertolak ansur, berkorban aa saja, entingkan orang lain,
tenang dan damai serta hidu aman makmur$ *engan kehiduan yang beginilah mereka daat tegakkan
masyarakat yang baik selama A00 tahun$ (tulah yang dikatakan masyarakat sala'ussoleh seertimana yang
+llah kehendaki$ -irman-#ya:
Maksudnya: 'egara yang aman makmur dan menda(at keam(unan Allah. (Sa#a,: 14
&ilamana umat (slam sudah tidak mengikut kaedah ini lagi, yakni seleas umat (slam tidak mengamalkan
(slam melalui roses embersihan hati dariada si'at ma,mumah, emayar (slam telah jatuh ke tangan
musuh-musuhnya$ &ila musuh datang, bukan musuh yang dierangi, tetai sebaliknya yang berlaku$
Ka2an diangga musuh maka mereka bermusuh sesama sendiri$ 9ati enuh dengan "inta dunia, hasad
dengki, sombong, bakhil, enakut, emalas, emarah, gila angkat, gila nama dan berma"am-ma"am gila
lagi$ *i 2aktu itu, dunia yang sudah ada di tangan, terleas semula$
!ana roses embersihan hati, negara dan masyarakat akan dikuasai oleh orang jahat kerana rakyatnya
telah jahat$ 4akyat akan hidu susah dan menderita$ )edangkan orang yang unya kuasa, hidu senang-
lenang dan me2ah serta berlumba-lumba membina emayar masing-masing$ 9al ini kita boleh lihat dalam
realiti hidu kita$ *i mana negara yang umat (slamnya ramai, ekonomi negara dan masyarakat dikuasai
oleh orang yang bukan (slam$ 9idu masyarakat berkasta-kasta di mana yang kaya terlalu kaya dan yang
miskin terlalu miskin$ 9idu na'si-na'si, e"ah amanah dan rasuah$ 7eniuan, ergaduhan, en"urian,
demonstrasi, embunuhan sering berlaku dan dunia seluruhnya tidak aman lagi$
)ebab itu (slam meminta agar umatnya membersihkan hati dariada si'at ma,mumah dan menanam si'at-
si'at mahmudah$ Kerana dengan kaedah ini saja hati-hati manusia akan daat dita2an$ *unia akan
selamat dan aman makmur$ 9ati "inta dengan +llah tai dunia dalam tangan$ 9ati rindu dengan +llah tai
dunia daat ditadbir dan diuruskan$ Kaki berijak di bumi, mengurus ekonomi, ertanian, erubatan,
khidmat masyarakat, berdak2ah dan mengajar, berhubung dan mesra dengan manusia tetai hati dengan
+llah$
Kesan dari mujahadah yang sungguh-sungguh untuk membersihkan hati, maka lahirlah buah dalam
kehiduan masyarakat$ +abila sala'ussoleh ini memerintah dan mentadbir dunia, oleh kerana terlalu
takutnya dengan +llah yakni takut ditanya tentang entadbiran dan rakyatnya, dia tidak semat memikirkan
keerluan dirinya sendiri$ !idurnya hanya satu ertiga malam$ )embahyangnya terlalu banyak$ Kalau
mereka berniaga, di 2aktu tidak ada elanggan, mereka akan terus bersembahyang, memba"a 3uran atau
ber,ikir$ +da di antaranya tidak semat mandi junub kerana mendengar anggilan jihad 0gendang erang1
lantas menyahut seruannya$ Mereka menangis kalau tidak daat ikut serta dalam erang$ Mereka
menangis dan engsan bila mendengar ayat-ayat +llah$ )anggu berisah dengan suami atau isteri
samai beruluh-uluh tahun kerana berdak2ah atau berjihad$ )anggu hidu ala kadar kerana (slam$
)anggu hidu mati untuk +llah dan 4asul-#ya$
Malangnya melalui sistem engajian (slam yang sudah disekularkan, ilmu tasa2u' atau ilmu rasa 0-au+1 ini
sudah ditolak atau sudah tidak diambil berat lagi$ &ahkan diangga mengarut dan sesat serta
menyesatkan$ Kalau diajar un ajaran tasa2u', hanya di mulut atau seronok menyebut istilah-istilahnya
sahaja$ !etai intiati ajaran tasa2u' tidak bertaak di hati$ )ebab itu orang yang belajar tasa2u', ilmunya
itu tidak daat mengubah sika dan eribadi mereka$
:leh itu mari kita 'ikirkan se"ara serius tentang ilmu tasa2u' atau ilmu rohani atau ilmu rasa 0,au=1 ini
suaya ji2a kita yang sudah buta dan mati ini daat di"elikkan kembali serta hidu dan ber'ungsi$ +gar ia
daat menjadi o2er keada kebangkitan (slam di akhir ,aman$ Kalau dulu dunia daat dita2an, maka kali
ini sejarah itu akan berulang sekali lagi di tangan-tangan kita$
7engalaman atau kesan dariada mereka yang mendaat ilmu rasa 0,au=1:
15 Sembah!ang sunatn!a ban!ak
4asulullah )+/ adalah manusia biasa tetai kemamuan baginda untuk sembahyang banyak dan
berlama-lama adalah erkara luar biasa$ (anya tidak termamu dilakukan oleh manusia biasa$
)embahyangnya samai beratus-ratus rakaat sehari semalam$ *alam ada itu, baginda teta mentadbir
dunia, teta berhubung dangan )ahabat-)ahabat dan masyarakat$ &agaimana hal ini boleh berlaku
serentakB (ni tentulah tidak terbuat oleh manusia biasa$ !entu ada yang akan berkata, H;alah dia tu nabi,
tentulah boleh buat begitu<I
&aginda berbuat itu bukanlah kerana baginda itu nabi$ &aginda berbuat kerana merasa dirinya adalah
hamba +llah$ /alauun +llah sudah jamin )yurga tetai baginda teta berbuat bukan kerana hendakkan
)yurga$ )ebaliknya kerana dia adalah hamba$ .adi baginda teta berbuat 2alau tidak diminta atau
diarahkan$
&uktinya )ayidatina +isyah r$a$ isteri kesayangan ernah menegur baginda: HKenaa engkau sembahyang
samai bengkak- bengkak kaki, ya 4asulullah< )edangkan +llah mengamuni dosa-dosamu yang lalu dan
yang kemudian$I
&aginda menja2ab: H!idakkah layak aku menjadi seorang hamba yang mengenang budi 0yang bersyukur1$I
&aginda daat berlama-lama sembahyang sunat dan banyak ula samai bengkak-bengkak kakinya dan
ernah terjatuh$ 4ehatnya ialah dalam sembahyang$ *i 2aktu itulah dia terasa benar-benar daat
ber"aka dengan +llah, terasa amat dekat dengan-#ya, daat bermanja, merintih, rindu yang amat sangat,
merasa terlalu la,at daat berdialog, mengadu, menyerahkan diri, men"eritakan segala hal dan terasa
+llah menja2ab "aka"akanya itu$ !erasa satu keuasan dan nikmat hingga tenggelam dalam kerinduan
"intanya$ (tu sebabnya baginda terlalu lama sembahyang sehingga tana disedari kaki baginda jadi
bengkak dan badan terkulai, langsung jatuh$
5rtinya, kerana dia terlalu asyik samai terlua yang 'i,ikalnya sudah tidak mamu lagi menanggungnya
2alauun rohnya kuat$ .adi kalau bukanlah kerana terlalu la,at dalam sembahyang sudah tentu 4asulullah
)+/ juga tidak mamu berlama-lama dalam sembahyang baginda$ *alam ada itu baginda juga teta
semat memikirkan entadbiran dunia dan rakyatnya$ *unia yang ada di tangan, semuanya digunakan
untuk agama +llah$
)alah seorang )ahabat 4asulullah )+/, 9u,ai'ah r$a$ ernah meri2ayatkan tentang lamanya
sembahyang baginda$
Maksudnya: A#u A#dullah (2u-ai.ah #in Al Aaman r.a. #erkata" Saya #ersem#ahyang di #elakang
%asululah SA@ (ada suatu malam. !an setelah mem#aca Al ?atehah #aginda mem#aca surah Al
Ba+arah. Mulanya saya menduga akan rukuk (ada ayat keseratus" mendadak terus di#acanya. !alam
(erasaanku mungkin akan di#acanya satu surah dalam satu rakaat" mendadak setelah selesai terus
memulai mem#aca surah An 'isaa, sehingga selesai dan mulai surah Ali 0mran. Maka di#acanya dengan
tartil" tia( ada ayat tas#ih" #aginda mem#aca tas#ih" dan #ila ada ayat ta,a&&i-" dia #erlindung ke(ada
Allah dari(ada #ahaya. $emudian dari itu semua #aru rukuk sam#il mem#aca /Su#hana ra##iyal /a-imi
&a#ihamdih,. !an rukuknya ham(ir se(an)ang #erdirinya. $emudian #angun mem#aca /Sami, Allahu liman
hamidah" %a##ana lakalhamdu,. !an lama #erdiri sama dengan rukuknya. $emudian #ersu)ud sama
dengan #erdirinya. (%i&ayat Muslim Begitu )uga dengan Saha#at-Saha#at yang lain. Sem#ahyang
mereka )uga #anyak" ratusan rakaat dan lama. 5aling sedikit di kalangan mereka ialah seratus rakaat.
25 ati Terbakar
)ayidina +bu &akar +s )iddi= r$a$ yang terlahir dari rasa hatinya yang e"ah-e"ah dengan +llah, rindu
dan dendamnya akhirnya hatinya terbakar hangus dan bau hangitnya terkeluar$ &aunya ter"ium oleh ara
)ahabat yang lain$
.5 ati dan 8antung !ang 9ementar
9ati-hati sala'ussoleh ini semuanya gementar kerana takutkan +llah seertimana disebut di dalam +l
3uran$ %ontohnya berlaku ada )ayidina 6mar +l Khattab r$a$ kerana hatinya terlalu takut dan gerun
dengan +llah serta rasa kehebatannya, setia masa getaran hati dan jantungnya daat didengar dariada
jarak tiga sa' sembahyang$
)ayidina 6mar juga terkenal dalam sejarah sebagai seorang yang suka menghisab dirinya sendiri kerana
mengenangkan dosanya$ *ia menangis teresak-esak dan kadang-kadang keta2a kerana mengenangkan
kebodohannya se2aktu di alam jahiliah$ *i malam-malam hari, dia selalu memukul-mukul badannya sambil
berkata: H(nilah 6mar yang banyak dosa$ &iarlah 6mar rasa sakit di dunia asalkan jangan diseksa di
#eraka$I )edih dan menyayat hati bila mengenangkan kisah-kisah bagaimana )ahabat-)ahabat
membersihkan diri mereka dari dosa-dosa$ )edangkan mereka sudah dijamin )yurga oleh 4asulullah
)+/$
75 Da'at Menahan Sakit
)emasa bererang dengan orang ka'ir musyrik, )ayidina +li r$a$ terkena anah di belakangnya$ +da
sesetengah ri2ayat menyatakan di betisnya$ )ahabat-)ahabat telah men"abut anak anah tersebut
se2aktu )ayidina +li sedang sembahyang kerana )ahabat- )ahabat sedar di 2aktu itu saja tidak menyakiti
)ayidina +li disebabkan dia tenggelam dalam la,atnya sembahyang$ Kela,atan itu telah daat
mengalahkan kesakitan aabila anah itu di"abut$
5rtinya, kalaulah bukan kerana hatinya terasa kehebatan dan kebesaran +llah, terasa terlalu hina dan rasa
la,at yang amat sangat se2aktu bermunajat dengan !uhannya, tentu mustahil dia tidak sedar anah itu
di"abut$ &ukankah elik$ 5rtinya segala kesakitan-kesakitan di dunia akan hilang atau tidak terasa kalau
kita tenggelam dalam "inta +llah$
(barat orang yang sedang ber"inta$ +abila bertemu dengan "intanya, masa yang lama dirasakan sekeja
sahaja$ *ua jam dirasakan dua uluh minit sahaja kerana terlalu asyik$ &anyak lagi "erita )ahabat-)ahabat
lain yang turut sama dianah, ditikam dan ditetak tetai teta teruskan bererang sehingga terbunuh
0syahid1$ )ahabat yang bernama +nas bin +n #adhri ketika selesai erang didaati lebih M0 kesan tikaman
edang, tombak, anah dan di"in"ang-"in"ang oleh kaum musyrikin$ &egitu juga )ahabat-)ahabat yang
lain$ *orongan "inta +llah inilah yang membolehkan mereka berbuat begitu$ +da di kalangan mereka
se2aktu sedang bererang itu, mereka ternamak bayangan )yurga dan bidadari-bidadarinya$ )amai
terlua kesakitan yang mereka hadai dan sangat rindu dengan !uhannya$ )ebab itu mereka sanggu
syahid 2aktu itu juga untuk menemui "intanya$
:5 Menangis kerana Takutkan Allah S=T
+llah )/! telah men"eritakan erihal sala'ussoleh ini$ -irman- #ya:
Maksudnya: !an su)udlah mereka sam#il menangis dan #ertam#ah khusyuk. (0srak:109
*alam sebuah 9adis disebutkan:
Anas r.a #erkata #aha&a (ada suatu hari %asulullah SA@ #erkhut#ah" #elum (ernah dia mendengar
khut#ah se(erti itu. Calu #aginda #ersa#da dalam khut#ahnya itu: Maksudnya: Andainya kamu
mengetahui se#agaimana yang kuketahui" nescaya sedikit terta&a dan #anyak menangis. Anas #erkata:
Seketika itu (ara Saha#at menutu( muka masing-masing sam#il menangis teresak-esak. (%i&ayat
Bukhari dan Muslim
9adis yang lain ula mengatakan:
Maksudnya: A#dullah Syeikhir r.a. #erkata: Saya datang ke(ada 'a#i SA@ sedang #aginda sem#ahyang"
maka terdengar na.as tangisnya #agaikan suara air mendidih dalam #e)ananya.(%i&ayat A#u !aud dan At
*armi-i
;5 MembaBa Al Auran
+da di kalangan )ahabat-)ahabat dan sala'ussoleh, bila memba"a +l 3uran sama ada dalam
sembahyang atau di luar sembahyang, bila samai tentang ayat a,ab atau ayat tentang kebesaran +llah,
ada yang jatuh engsan dan terus mati$ )ensiti'nya dengan ayat-ayat +llah bagaikan terkena gen"atan
elektrik, terus mati$
Kalaulah bukan kerana kehebatan rasa dalam hati tidak begitu menekan sangat maka tidak mungkin dia
jatuh engsan$ +da sesetengah sala'ussoleh bila mendengar tentang ayat a,ab #eraka, ada yang tidak
lalu makan berhari-hari$ Kalaulah bukan kerana rasa hati yang begitu hebat tentang a,ab di +khirat
tentulah tidak samai terjadi demikian$
)ebab itulah sebahagian sala'ussoleh memba"a +l 3uran, oleh kerana terlalu la,at dan asyik, mereka
boleh menghabiskan tiga uluh ju, dalam 2aktu satu malam sahaja$ &egitu juga 2irid, ,ikir dan sedekah,
terlalu banyak$
<5 /ah+in
)esetengah mereka ini kerana rasa hati terlalu takut dengan +llah hingga tidak ada mood untuk
mengadakan erhubungan dengan isteri lagi$ 9ingga 4asulullah teraksa menegur erbuatan mereka ini$
&egitu juga telah diakui sendiri oleh isteri )ayidina 6mar +bdul +,i, seleas diberi tanggungja2ab berat
memikul urusan negara 0khali'ah1, dua tahun mereka tidak mandi junub$
5rtinya begitulah takutnya )ayidina 6mar +bdul +,i, keada +llah, takut akan ditanya tentang urusan
dunia dan entadbirannya dan takut ianya akan dia,ab$ *an matinya un setelah mendengar "erita mimi
khadamnya yang men"eritakan bagaimana ara emerintah &ani 6maiyah sebelumnya semuanya terjun
ke #eraka$ &elum semat khadamnya men"eritakan tentang nasibnya, dia sudah jatuh engsan dan terus
mati$
>5 S!attah 1melatah2 dan Sakar 1mabuk2
+da di kalangan )ahabat-)ahabat yang membuat engakuan, kalau aku "eritakan aa yang terasa di
hatiku ini, akan ada orang yang akan menyesatkanku dan akan membunuhku$ )etengah-setengah ahli su'i
,aman dahulu kerana mabuk "intanya sangat mendalam keada +llah hingga berlakunya syattah atau
melatah$ (aitu mengeluarkan kata-kata di mulut yang tidak daat dika2al 0"ontrol1$ )e2aktu-2aktunya atau
kadangkala tidak daat di'ahami oleh orang yang mendengarnya$ Kalau dilihat se"ara lahir, ia tidak daat
ditak2il dengan mudah agar sesuai engertiannya mengikut kedudukan syariat$ Kesannya, ada yang
menuduhnya ka'ir atau syirik$ (ni yang berlaku keada (bnu +rabi dan +l 9allaj, hingga mereka dibunuh
orang$
)ebenarnya aa yang terjadi ialah bahasa hatinya tidak daat diterjemah oleh bahasa lidah$ Maka
terkeluarlah bahasa lidah yang tidak mamu menterjemahkan bahasa hatinya$ Maka bagi orang yang tidak
memahami soal-soal rasa ini dan juga tidak daat mentak2ilnya maka jadi 'itnah adanya, langsung
disesatkan orang yang hamir dengan +llah itu$
.uga ernah berlaku ada orang-orang su'i yang mabuk "intanya dengan +llah yang tidak daat dika2al
hingga ada yang sakar 0mabuk1$ (aitu seolah-olah ma"am orang gila seerti berlaku ada 62ais +l 3arni
dan lain-lain lagi$ &oleh juga terjadi ada satu keadaan lain, mereka ini bila "uba melahirkan bahasa "inta
mereka keada +llah, akan terkeluarlah bahasa-bahasa yang indah-indah dan sastera yang mendalam
melalui syair dan sajak-sajak yang memuja dan memuji +llah atau 4asul$ %ontohnya berlaku ada 4abiatul
+da2iyah dan lain-lain lagi$
Kesimulannya, kesan dariada ilmu rasa 0-au+1 inilah daat melahirkan si'at-si'at mukmin yang sejati$
4asa hati telah membentuk sika manusia yang lahir di tengah-tengah kehiduan sala'ussoleh$ ;akni
orang mukmin itu ada lahirnya saja bersama- sama manusia tetai hatinya bersama +llah$ &adan lahirnya
sibuk mentadbir dunia tetai hatinya sibuk dengan +llah$ .asadnya sibuk berhubung dengan manusia
tetai hatinya remuk dan e"ah-e"ah dengan +llah$
Mereka ini namak senyum 2ajah lahirnya tetai hatinya berduka dengan +llah, "emas, hara, bergantung
dan berta2akal dengan +llah$ Kaki mereka berijak di bumi tetai hati dan erasaannya mengembara ke
alam yang lebih tinggi$ Kakinya di dunia tetai erasaan di +khirat$ .asad lahirnya bersama dunia tetai
hati tidak terikat dengan dunia kerana hatinya bersama +llah$ &adan lahirnya mengembara di bumi !uhan
tetai rohnya mengembara di alam rohani$ Mulutnya ber"aka dengan manusia tetai hatinya tidak leas
berhubung dengan +llah$ Matanya memandang dunia tetai hatinya gerun dengan #eraka-#ya$
!elinganya mendengar er"akaan manusia tetai hatinya mendengar aa kata +llah$
(ni menjadikan mereka 2alauun berijak di bumi, menguruskan entadbiran dunia tetai hati mereka
gementar takut keada +llah yang menga2asi, melihat dan mendengar aa yang dilakukan$ +khirnya
terkeluar dariada mulutnya, dia ber"aka-"aka seorang diri seolah-olah berbisik-bisik dengan +llah,
!uhannya itu$ Kadang-kadang ayah untuk di"eritakan dengan bahasa lidah$
Jambaran ini hanya sedikit yang daat di"oretkan dariada engalaman-engalaman mereka yang begitu
banyak dalam sejarah$ &ahasa tulisan lagilah tidak mamu untuk menterjemahkan bahasa lidah dan
bahasa hati yang unik itu$ (ni semua tentulah diangga mengarut oleh orang-orang yang menolak ilmu
tasa2u' atau ilmu rasa 0,au=1 ini$ +atah lagi bagi mereka yang mengambil ilmu (slam dariada lidah
orang-orang ka'ir 0musuh (slam1$ !entulah orang ka'ir 0musuh1 tidak akan ajar ilmu-ilmu ini kerana mereka
tidak 'aham terutamanya mereka yang mengambil ilmu (slam di 8ondon, di )"otland, !emle 6ni?ersity di
+merika )yarikat, 6ni?ersiti Kent di &ritain, di .erman, di 7eran"is dan lain-lain temat lagi$ (ni semuanya
ada mereka mengarut, sesat lagi menyesatkan$
Kenaa terjadi begituB +a logiknya mereka tuduh sesatB ini kerana mereka mengukur orang lain dengan
ukuran diri mereka$ 9al-hal rasa ini sudah tidak di"amakkan ke dalam hati mereka kerana hati sudah
dienuhi dengan "inta dunia$ 8ihatlah kehiduan mereka dan erbualan mereka$ ;ang jadi erbualan
harian ialah hal-hal gaji, elaun, mileage, kenaikan angkat, halhal yang menambahkan harta dan
membesarkan rumah dan lain-lain lagi$ Masakan +llah beri ilmu rasa ini<
.1 /ata-kata ikmah (rang-orang Soleh
Mon, 2007-12-17 12:57 admin
A5 SA%"D",A A)# )A/AR AS S"DD"A
Khali'ah ur 4asyidin yang ertama dan )ahabat utama 4asulullah )+/, )ayidina +bu &akar +s )iddi=
ernah meninggalkan esan, katanya:
1$ )iaa yang memasuki kubur dengan tidak memba2a bekalan samalah seerti orang yang belayar di
lautan dengan tidak bererahu$
2$ Kegelaan itu ada lima erkara dan enerangnya juga ada lima erkara iaitu:
a$ %inta dunia itu kegelaan dan enerangnya adalah ta=2a$
b$ *osa itu kegelaan dan enerangnya adalah taubat$
"$ +khirat itu kegelaan, enerangnya adalah amal soleh$
d$ Kubur itu kegelaan, enerangnya adalah kalimah F8a ilaha illallah Muhammadur 4asulullah$G
e$ )iratul Musta=im itu kegelaan, enerangnya adalah yakin$
A$ )esungguhnya iblis itu berdiri di hadaanmu, na'su di sebelah kananmu, dunia di belakangmu, anggota
di sekelilingmu dan +llah juga bersamamu$ (blis yang dilaknat
menyuruhmu meninggalkan agama$ #a'su menyuruhmu berbuat maksiat$ Keinginan ha2a na'su
menyerumu ke arah syah2at$ *unia menyeru suaya memilihnya dariada +khirat$ +nggotamu
menyerumu berbuat dosa$ +llah menyerumu ke )yurga dan keamunan-#ya$ )iaa yang menyahut
seruan iblis terkeluarlah agamanya$
)iaa yang menyahut seruan na'su terkeluar rohnya 0roh kemanusiaan1$ )iaa yang menyahut seruan
syah2at, terkeluar akalnya$ )iaa yang menyahut seruan anggota, terkeluarlah )yurganya$ )iaa yang
menyahut seruan +llah, terkeluarlah kejahatannya dan memerolehi segala kebaikan$
4$ )ayidina +bu &akar berkata:
!erdaat laan erkara yang menjadi erhiasan keada laan erkara:
@ Menjaga erkara yang haram, erhiasan keada 'akir$
@ )yukur erhiasan keada nikmat
@ )abar erhiasan keada bala$
@ !a2aduk erhiasan keada kemuliaan$
@ &erlemah lembut erhiasan keada ilmu$
@ Merendah diri erhiasan keada orang yang ber"aka$
@ Meninggalkan riyak erhiasan keada kebaikan$
@ Khusyuk erhiasan keada sembahyang$
5$ )esungguhnya hamba itu aabila datang ujub dengan sesuatu dari erhiasan dunia nes"aya +llah
memurkainya hingga dia men"eraikan erhiasan itu$
L$ Moga-moga aku jadi okok kayu di"antas kemudian dimakan$
7$ *ia berkata keada ara )ahabat:
)esungguhnya aku telah mengendalikan urusan kamu, tetai bukanlah aku ini orang yang aling baik di
kalangan kamu maka tolonglah aku, kalau aku berlaku lurus maka ikutilah aku tetai kalau aku
menyele2eng betulkan aku$
)5 SA%"D",A #MAR A$ /ATTA)
1$ Khali'ah kedua, )ayidina 6mar beresan:
)iaa yang menjaga er"akaannya dianugerahkan keadanya
hikmah$
)iaa yang menjaga englihatannya dianugerahkan keadanya
hati yang khusyuk$
)iaa yang menjaga makanannya dianugerahkan keadanya
kela,atan dalam beribadah$
)iaa yang bersabar di atas ujian, +llah semurnakan
sabarnya lalu memasukkannya ke dalam )yurga mana
yang dia suka$
)iaa yang menjaga dariada keta2a dianugerahkan
keadanya kehebatan$
)iaa yang menjaga dariada bergurau dianugerahkan
keadanya keelokan atau kemuliaan$
)iaa yang meninggalkan "inta dunia dianugerahkan
keadanya daat melihat kesalahan sendiri$
)iaa yang meninggalkan kesibukan men"ari kesalahan
ada erbuatan +llah, dianugerahkan keadanya eleasan
dariada ni'ak$
2$ .ika tidaklah kerana takut dihisab sesungguhnya aku erintahkan kamu memba2a seekor kambing
untuk dianggang di dean embakar roti ini$
A$ )iaa takut keada +llah )/!, nes"aya marahnya tidak daat dilihat$ *an siaa takutkan +llah,
kehendaknya akan ditunaikan$
4$ /ahai !uhan, jangan 5ngkau jadikan kebinasaan umat Muhammad )+/ di tanganku$
5$ !ermaktub dalam seu"uk surat khali'ah 6mar keada +bu Musa +l +syaari:
HMilikilah si'at sabar$ )i'at sabar itu ada dua$ )abar yang ertama lebih a'dhal dari sabar yang kedua iaitu
sabar dalam meninggalkan larangan +llah )/! dan sabar dalam menghadai musibah$ Ketahuilah
baha2a sabar itu sangkutan iman 0orang yang bersabar akan mendaat iman1 kerana kebajikan yang
aling utama adalah ta=2a dan ta=2a hanya daat di"aai dengan sabar$I
-5 SA%"D",A #SMA, "),# A44A, R5A5
Mari kita lihat ula kata-kata hikmah dariada khali'ah ketiga, )ayidina 6sman (bnu +''an r$a$ *i antaranya:
1$ +ku mendaat kemanisan ibadah dalam emat erkara:
a$ )e2aktu menunaikan aa yang di'ardhukan +llah$
b$ Meninggalkan aa-aa yang +llah haramkan$
"$ Ketika menyeru keada kebaikan$
d$ Ketika men"egah kemungkaran dan menjaga diri dariada membuat erkara yang menyebabkan
kemurkaan +llah$
2$ Katanya lagi: 5mat erkara yang ada ,ahirnya 'adhilat dan ada batinnya 2ajib:
a$ &ergaul dengan orang soleh itu 'adhilat, mengikut amalan mereka itu 2ajib$
b$ Memba"a +l 3uran itu 'adhilat, beramal dengannya itu 2ajib$
"$ Men,iarahi kubur itu 'adhilat, bersedia untuknya itu 2ajib$
d$ Men,iarahi orang sakit itu 'adhilat, menunaikan 2asiat itu 2ajib$
A$ 7esanannya: +ntara tanda-tanda Fari'in itu ialah:
a$ 9atinya berserta takut dan hara$
b$ 8idahnya bertahmid dan memuji +llah$
"$ Matanya berserta malu melihat erkara yang dilarang dan banyak menangis$
d$ Kehendaknya bersih dari "inta dunia dan bertujuan menuntut keredhaan +llah$
D5 SA%"D",A A$" A)# TA$") /5=5
Khali'ah keemat, )ayidina +li k$2$ berkata:
1$ (lmu itu sebaik-baik usaka$
+dab itu sebaik-baik si'at$
!a=2a itu sebaik-baik bekalan$
(badah itu sebaik-baik barang erniagaan$
2$ )iaa yang tinggalkan dunia, dikasihi oleh +llah$
)iaa yang tinggalkan dosa, dikasihi oleh malaikat$
)iaa tinggalkan tamak, dikasihi oleh orang-orang (slam$
A$ )iaa yang tidak ada adanya sunnah +llah, sunnah 4asul dan sunnah 2ali-#ya, maka tiadalah aa-
aa kebaikan adanya$ *itanya orang ada )ayidina +li k$2$, H+akah sunnah +llahBI
)ayidina +li menja2ab, HMenyembunyikan rahsia 0misalnya menutu aib orang lain1$I
*itanya lagi, H+akah ula sunnah 4asulullahBI
)ayidina +li berkata, H&erlemah lembut dengan sesama manusia$I
*itanya lagi, H+akah ula sunnah 2ali-#yaBI
)ayidina +li menja2ab, H0)abar dalam1 menanggung enderitaan$I
4$ )usah sekali melakukan kebaikan ada emat temat:
@ Memberi maa' ketika marah$
@ &ersedekah ketika kesemitan$
@ Menjauhi erkara haram ketika seorang diri$
@ &erkata benar keada orang yang ditakuti atau orang
yang selalu menolong$
5$ Memadai aku merasa mulia baha2a 5ngkau !uhan bagiku dan memadailah aku merasa bangga
baha2a aku menjadi hamba-Mu$ 5ngkau yang aku "intai maka berilah aku tau'ik 0agar daat melakukan
erkara-erkara yang 5ngkau "intai1$
L$ 9endaklah kamu lebih mengambil berat bagi diterima amalamal kamu dariada beramal$ )esungguhnya
sangat besar nilainya amalan yang disertai ta=2a dan betaa lagi kalau amalan itu diterima$
7$ .anganlah menghara seorang hamba itu melainkan !uhannya dan janganlah dia takut melainkan
dosanya$
M$ !iada kebaikan ibadah tana ilmu dan tiada kebaikan ilmu tana 'aham dan tidak ada kebaikan ba"aan
kalau tiada erhatian$
C$ *asar keka'iran itu dikelilingi oleh emat tiang iaitu kasar hati, buta 'ikiran, lalai dan rasangka$
10$ :rang berhati kasar akan menghina kebenaran, menunjukkan kejahatan dan mengutuk orang-orang
andai$
11$ &uta hati akan lua ,ikrullah$
12$ :rang yang syak 2asangka akan tertiu oleh angan-angan$ )amai masanya dia ditima ke"e2a dan
sesal tidak berhujung kerana dierlihatkan +llah hal-hal yang selama ini tidak dikiranya$
05 #MAR "),# A&"&
1$ :rang yang berta=2a itu dikekang$
2$ )esungguhnya syubhat itu ada yang halal$
A$ Kemaa'an yang utama itu ketika berkuasa$
4$ Khali'ah 6mar bin +bdul +,i, menasihati gabenor-gabenor di daerah emerintahannya dengan katanya:
HKekuasaan yang berada di tangan tuan-tuan telah memungkinkan tuan-tuan men,alimi rakyat$ &ila terasa
di hatimu untuk men,alimi seseorang, ingatlah segera betaa besarnya kekuasaan +llah atas diri kamu$I
HKetahuilah baha2a satu kejahatan yang ditimakan ada rakyat akan teta ter"atat dalam da'tar dosa$
Ketahuilah ula baha2a +llah )/! membela orang teraniaya terhada yang men,aliminya$I
45 S#44"A, AS SA#R"
1$ !idak ada ketaatan keada kedua ibu baa ada erkara yang syubhat$
2$ +da orang yang banyak harta tai dia ,uhud$ +da ula orang yang 'akir tai dia sangat "inta dengan
dunia$
A$ Menuntut ilmu lebih utama dariada sembahyang sunat$
95 "MAM AS% S%A4"0
1$ )iaa yang hendakkan +khirat, hendaklah ikhlas dalam menuntut ilmu$
2$ !idak ada sesuatu yang lebih indah ada ulama melainkan memiliki ke'akiran dan memadai aa yang ada
serta redha dengan kedua-duanya$
A$ 9endaklah kamu berilmu engetahuan sebelum kamu menjadi ketua sebab setelah menjadi ketua, tiada
jalan lagi bagi kamu men"ari engetahuan$
4$ :rang yang berakal itu adalah orang yang akalnya daat menga2al si'at-si'at ma,mumah 0keji1$
5$ )iaa yang ingin +llah menutu kejahatannya dengan kebaikan maka hendaklah dia bersangka baik
dengan manusia$
5 "MAM MA$"/
1$ &ukanlah ilmu itu dengan membanyakkan ri2ayat tai ilmu itu ialah "ahaya yang +llah letak dalam hati$
2$ +abila seseorang itu memuji dirinya maka hilanglah "ahayanya$
A$ :rang yang benar-benar menuntut ilmu itu asti memiliki kebesaran, ketenangan dan ketakutan$
"5 "MAM A)# A,"4A
1$ )etia kali aku bersembahyang, aku doakan untuk guruku 9ammad dan setia orang yang aku belajar ilmu
dariadanya atau aku mengajarkannya 0murid-murid1$
2$ +ku bergaul dengan manusia sejak 50 tahun$ +ku daati tidak ada seorang un yang mengamunkan
dosaku$ !idak ada yang menghubungiku ketika aku memutuskannya$
!idak ada yang menutu aibku dan aku tidak aman aabila dia telah marah keadaku$ Maka aku sangat
berbimbangbimbang dengan mereka itu$
A$ )esungguhnya tidak ada yang lebih mulia dari seorang alim yang 2arak$
85 "MAM AMAD
.angan kamu mengambil ilmu dari orang yang mengambil uah di atas ilmunya$
/5 S#4%A, )", A",A
1$ *ua erkara yang susah sekali mengubatinya iaitu meninggalkan
loba 0tamak1 untuk manusia dan mengikhlaskan
amal untuk +llah$
2$ )iaa yang ditambah akalnya kuranglah re,ekinya$
A$ Duhud di dunia itu ialah sabar dan menunggu-nunggu kedatangan
mati$
4$ (lmu itu jika tidak memberi man'aat adamu maka dia akan
memberi mudharat adamu$
5$ !idak diangga orang yang berilmu itu berakal selagi dia
tidak melihat dirinya hina$
$5 $A",-$A", P0SA,A,
1$ )urat dari ibu +isyah r$ha$ untuk Khali'ah Mua2iyah berbunyi
begini:
+ku dengar 4asulullah )+/ bersabda:
H)iaa yang mengusahakan keredhaan +llah samai dikesali manusia, dia akan disokong +llah dalam
menghadai manusia$ *an siaa yang membelakangkan +llah agar disenangi manusia, nasibnya akan
diserahkan +llah ada manusia itu$I
:leh itu tetalah hati tuan dalam takut ada +llah kerana bila tuan takut ada +llah, *ia akan
menyokongmu terhada manusia$ !etai kalau tuan takut ada manusia, mereka tidak akan daat
menolongmu terhada +llah$
2$ 8u=manul 9akim menasihati anaknya:
H/ahai anakku, damingi selalu ara ulama dan jangan engkau banyak berdebat dengan mereka suaya
tidak diben"i oleh mereka$I
H+mbillah dunia sekadar keerluan dan selebihnya belanjakanlah untuk +khirat$ *unia jangan ditolak habis
agar engkau tidak jadi arasit 0hidu menumang1 yang membebankan orang lain$I
H)elalu-selalulah beruasa untuk menundukkan na'sumu, tetai janganlah samai meletihkan badan
sehingga terganggu ibadah sembahyang kerana sembahyang lebih utama dari uasa$ .anganlah kamu
berka2an dengan orang yang bodoh sombong dan bermuka dua$I
A$ )eorang ulama sala' berkata:
H)etia hamba yang berbuat dosa, bumi temat dia berdiri meminta kei,inan !uhan untuk
membenamkannya dan langit yang di atas kealanya memohon i,in untuk gugur menimanya, tetai !uhan
ber'irman ada langit dan bumi itu: H!ahanlah bahaya untuk hamba-Ku itu dan beri dia temoh$ Mungkin dia
akan bertaubat keada-Ku lalu +ku amunkan dan mungkin sahaja dia mengganti kerja buruknya dengan
amalan yang baik lalu +ku gantikan dosanya dengan ahala$I
(nilah yang dimaksudkan dengan 'irman +llah:
Maksudnya: Sesungguhnya Allah menahan langit dan #umi dari ter)atuh dan kalau keduanya ter)atuh"
tiada seorang (un yang mam(u menahannya selain dari !ia. (?athir:
81
4$ ;ahaya bin Mua, r$a$ berkata:
HMalang sekali nasib keturunan #abi +dam, kalau mereka "emas dengan #eraka seerti "emaskan
kemiskinan tentulah mereka akan masuk )yurga$I
5$ )etengah ulama sala' bermunajat begini:
H;a +llah, generasi mana yang tidak membuat kederhakaan ada-Mu namun 5ngkau teta memberi re,eki
keada mereka$ )esungguhnya Maha )u"i 5ngkau dan Maha 7enyantun$
*emi kemuliaan-Mu, 5ngkau diderhakai manusia namun 5ngkau teta menghujankan emberian dan
re,eki bagaikan 5ngkau tidak andai marah, ya !uhan kami$I
.2 ati dan )ahasa ati
Mon, 2007-12-17 12:57 admin
P0RS(A$A, AT"
15 /A&A,A AT"
9ati ini kha,anah !uhan
&ak lautan dalam
Menyiman segala erbendaharaan
!idak setia hati menjadi erbendaharaan
9anya hati ilihan
;ang selalu di"urahkan ilmu dan hikmah
)iaa yang diberi hikmah
(a diberi sesuatu yang banyak
)ebaliknya hati yang usang
&ak tanah gersang
!idak boleh sebarang okok ditanam
(a laangan yang kosong
*ariada sebarang enghiduan
!idak ada air meleaskan kehausan
!idak ada erlindungan dariada hujan dan anas
)iaa yang ada di tanah itu
8aksana &ani (srail yang sesat di 7adang !eh
/aktu: 11$A0 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 24-02-1CC2
25 =ADA AT"
9ati ibarat 2adah
6ntuk diisi sesuatu yang indah
(lmu, hikmah, tau'ik, hidayah
*ia !uhan yang menganugerah
+llah tidak akan mengisi 2adah yang kotor
Mana boleh barang yang berharga diletak ke dalamnya
)elagi belum bersih
&ekas yang kotor, layak diisi dengan benda yang kotor
Ma"am temat buangan samah
)egala kekotoran dilemar keadanya
:leh itu jagalah hati
&ersihkan selalu
*ari ma,mumah yang melulu
Jilalah ia hingga ber"ahaya
+gar layak menamung anugerah
*ari +l Khali=ur 4ahman
;ang berua iman, hidayah dan tau'ik,
ilmu dan hikmah
*an lain-lain lagi yang tidak ada nilainya
/aktu: 1$A5 tengahari
!emat: 9at ;ai
!arikh: 24-02-1CC2
.5 AT" M0ST" D"8A9A
9ati kena jaga
(a adalah 2adah
4ebutan di antara malaikat dan syaitan
Kedua-duanya berlumba-lumba mengisinya
.i2a yang bersih, malaikat yang mengisinya
(man, ilham, iminan insan
.i2a yang kotor, syaitanlah yang mengisinya
(sinya keraguan, keku'uran dan 2as-2asnya
9ati kena elihara
(a raja dalam kerajaan diri yang memerintah
&ila syaitan dan na'su menjadi enasihatnya
Kederhakaanlah yang terjadi
Memenuhi kerajaan diri
&ila malaikat enasihatnya
+tau hati yang murni
Ketaatan, keatuhan, ketertiban yang terjadi
Memenuhi kerajaan diri
;ang dilaksanakan oleh rakyatnya
(aitu ja2arih yang daat dilihat oleh mata
.agalah hati
(a hakikat diri
&ahkan menjadi raja di dalam kerajaan diri
/aktu: L$00 etang
!emat: 9at ;ai
!arikh: 24-02-1CC2
75 S#SA AT" /0RA,A T#A,
9ati yang ilu
+dalah hati yang susah
kerana memikirkan +khirat
)elain itu, enderitaan yang salah
9ati yang hidu
susah dengan yang ada kaitan dengan +llah
9ati yang mati
susahkan yang ada hubungan dengan dunia meniu
9ati sakit bukan sakit kerana dunia
9ati sakit kerana mengenangkan hidu di sana
)etia rintihan diberi ahala
)etia enderitaan enghausan dosa
)elain itu diangga #eraka
#eraka dunia ditimakan dahulu
Kalau tidak rujuk keada yang 5sa
*i sana dihukum lagi, lebih teruk dari ini
9ati mukmin hati yang sejati
9ati ka'ir hati yang mati
9ati 'asik tidak ber"ahaya
9ati yang sejati itu memberi "ahaya
%ahayanya teran"ar ke muka
&ahkan an"aran "ahayanya ke seluruh anggota
/aktu: 1$A5 etang
!emat: 9at yai
!arikh: 2L-02-1CC2
:5 AT"/# )0R9($A/ S0$A$#
9ati ini selalu berbelah bagi
)entiasa bergolak, tidak menentu hala
&ak lautan samudera
)entiasa bergelombang dan berko"ak
!enangkan hatiku
*engan yakin ada-Mu
9iburkan hatiku dariada surat-surat dari-Mu
)ematkan haraan yang tinggi di dalamnya
!erhada janji-janji-Mu yang asti
8autan, dia akan tenang
&ila tidak ada angin yang lalu
&egitulah hati akan tenang bila beriman dengan yang 5sa
Kalau tidak dia akan berko"ak selalu
9ilanglah ketenangan kita di dunia 'ana ini
Kita bimbang dia akan berlarutan samai ke sana
+lam +khirat yang ba=a
!enang di sini, tenanglah di sana
&erko"ak di sini, bergeloralah di sana
/aktu: 1$4M etang
!emat: 9at ;ai
!arikh: 2L-02-1CC2
;5 AT" T0R")#R M0M)#AT /0R8A T#A,
7erjuangan itu sulit
7ahit dan sakit
!erulas dan terhimit
Mata namak begitu
!ai hati ini
(tulah hiburan dan kebahagiaan
)eronok dan indah
Kerana menunggu kemanisannya
*i hujung nanti
*i +khirat sana
Mengikut janji !uhanku
.anji itu asti diteati
Membuat kerja !uhan, terhibur di dalam sakit
Membuat kerja sendiri, sakit dalam terhibur
/aktu: 5$41 etang
!emat: )ingaura
!arikh: 10-0A-1CC2
<5 S#$"T,%A M0,8A9A AT"
9ati ini amat seni sekali
7erasaan halusnya
7ayah dikesan
)ulit dikuasai
&erbolak-balik setia hari
&erubah-ubah setia 2aktu
7erjalanannya tidak menentu
)ulit hendak didisilinkan
(nilah di antara keajaiban hati
Kerana itulah kita disuruh berhati-hati
Kerana dari sini sumber kekuatan akti?iti
+tau sebaliknya
Kalau tidak berhati-hati
Matilah seluruh amal ibadah kita
/aktu: 2$5C etang
!emat: 7huket
!arikh: 21-0A-1CC2
)AASA AT"
15 D0R"TA 8"=A/# /0RA,A D(SA
Kalbuku merintih, ji2aku edih
Melihat dosa yang melimah-ruah
bak air bah
+ku terlibat juga, ayah mengelaknya
Keamunan-Mu !uhan kuharakan
Magh'irah-Mu, itulah rahmat-Mu
7ada hamba-hamba-Mu seerti aku
*osaku, buat aku derita di ji2a
yang tidak kunjung hilang
Moga-moga itulah enghausan dosaku
Kerana rintihan orang yang berdosa
*i"intai lebih dariada tasbih auliya
.i2aku kadang-kadang rasa terbakar
:leh dosa yang selalu mendatang
9ilang bahagiaku
Moga-moga itulah hukuman
;ang didahulukan
+gar terleas di masa dean
;ang sangat membimbangkan
/aktu: 11$20 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 24-02-1CC2
25 "ST"AAMA/A,$A R",D#/#
4induku ada-Mu !uhan tidak selalu berbunga
(a datang sekali-sekala
!ai selalu terutus, lama tidak juga
%uma belum isti=amah saja
+ku hara rinduku ada-Mu tidak diutuskan
/alauun "intaku ada-Mu selalu terutus
!erutus bukan aku sengajakan
!ai bisikan-bisikan dunia
yang selalu melalaikan
+ku tidak suka itu semua
!ai ia mengganggu juga, setia masa
+ku "uba mengatasinya
+gar "intaku ada-Mu tidak terutus
&antulah aku !uhan mengatasinya
+gar rinduku ada-Mu sering berbunga
Maka "inta-Mu adaku berbunga ula
+langkah indahnya
5ngkau dan aku rindu-merindui
+gar selain-Mu tidak ada harganya
/aktu: 11$A0 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 24-02-1CC2
.5 R",D# DA, TA#)AT %A,9 S0)0,AR
4indu yang satu bukan sebutan
&ukan sekadar sebutan lisan
(a rindu menusuk, mabuk di lubuk hati
9ilang ertimbangan
Kena anah "inta abadi
Kebesaran +llah bukan sekadar tahu
(a terasa hebatnya di jantung hati
!erbakar jantung, bahang anahnya
;ang lain tidak terasa adanya lagi
#ikmat-#ya yang diberi,
bukan sekadar tahu dari-#ya
4asa malu di hati menerimanya
!erasa benar anahan kasihnya di lubuk hati
9ingga malu meminta lagi
!aubat bukan taubat si 'ajir sekadar u"aan mulut
hati tidak terasa hebatnya dosa
8ubuk hati terbakar rasanya
!akutkan !uhannya menikam jantungnya
9ingga keta2a tidak ada lagi
*unia tidak ada tersemat di dalam hati
9an"ur-luluh ka"a hatinya
Kalaulah ia benda, e"ah berderai
&erserih-serihan merata-rata
:leh hati hamba berdosa
&ila tersedar kesalahannya
/aktu: 1$2L tengah hari
!emat: 9at ;ai
!arikh: 24-02-1CC2
75 S#ARA AT"
)uara hati ayah diterjemahkan
Kelu lidah menterjemahnya
Kalau diterjemah juga
&erbagai-bagai tanggaan manusia
&oleh jadi ada yang mengelirukan
!idak kurang yang akan mentohmahnya
Menuduh-nuduh membabi buta
+da yang rosak akidahnya
Kerana melulu menta'sirkannya
!idak berlaang dada
Kerana engalaman belum ada
Memba"a kurang ula
9ilang baik sangka
&egitulah suara hati
)elalu membuat manusia
berbalah sesama mereka
/aktu: 5$5L etang
!emat: 9at ;ai
!arikh: 25-02-1CC2
:5 P0,-"PTA A$AM
+langkah indahnya alam ini
&ila hati menautkan
*i antara kejadian ini
*engan en"itanya, !uhan alam
!erasa di hati kasih sayang-#ya
4ahmat-#ya yang di"urahkan ke buana raya
+llah< 9ati terasa hebatnya
(a meruakan tanda-tanda kebesaran-#ya
!uhan, 5ngkau elindung semesta
7entadbir, engurus, enjaganya
+ku menumang rahmat-Mu dengan er"uma
;ang seatutnya menyembah-Mu dengan rela
!anda syukur tidak terhingga
5ngkau enyelamat,
5ngkau emberi rahmat
)amai masanya 5ngkau ambil semula
&egitulah kami semua makhluk
!ertakluk keada-Mu semuanya
/aktu: C$05 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 2L-02-1CC2
;5 )AASA AT" #)#,9A,/# D0,9A,-M#
Kuuntukkan engorbananku
7ada-Mu yang men"itaku
Kubisikkan ada-Mu, terimalah amalanku
Kuletakkan haraan ada-Mu !uhan
+munan dan kemaa'an
+ku munajat ada-Mu
*i 2aktu-2aktu hening dan tenang
+gar bahasa hatiku, aku 'ahami dengan mendalam
(tulah hubunganku dengan-Mu, 5ngkaulah yang menilainya
*i 2aktu itu moga 5ngkau terima dengan semurna
;ang terasa di hati, tidak daat diterjemahkan
!ai 5ngkau asti 'aham
(tulah kehendakku, haraanku setia 2aktu
)egala rintihanku 5ngkau dengar dan terima
Kesalahanku yang terlanjur 5ngkau amunkan saja
Kerana aku inikan hamba-Mu yang elua
Kalau 5ngkau amunkan aku
5ngkau tidak ada "a"at "elanya
*an aku selamat dari a,ab-Mu di sana
/aktu: C$15 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 2L-02-1CC2
<5 0,9/A# M0,D0,9AR555
5ngkau selalu mendengar, !uhan
Kerana 5ngkau tidak bertelinga
5ngkau Maha Mengetahui
Kerana 5ngkau tidak ada akal
5ngkau Maha Melihat, tidak ada selindungnya
Kerana 5ngkau tidak ada mata
Kuasa-Mu mutlak
Kerana 5ngkau tak unya badan ma"am makhluk
5ngkau kekal abadi
Kerana tidak ada bermula dan tidak berakhir
Kerana 5ngkau a2al
*ariada segala-gala yang ada
5ngkau en"ita tunggal
;ang tidak bermula
Kerana segala yang bermula
5ngkau menjadikannya
/aktu: 1$41 etang
!emat: 9at ;ai
!arikh: 2L-02-1CC2
>5 /#R,"A/A, A/# /0AMP#,A,-M#
+ku hara ada-Mu !uhan
Keamunan hari ini
6ntuk hari esokku
.angan 5ngkau biarkanku di dalam kekotoran
Kemaa'an-Mu itulah kebersihan
(tulah bekalku mengada-Mu
:rang yang berdosa bila diamunkan
)eerti tidak berdosa
(nilah enyelamatku
*i hari yang sangat menakutkan
Keamunan-Mu itulah rahmat-Mu
7ada hamba-Mu yang selalu terlalai
7ermintaanku ini 5ngkau kabulkan
5ngkau teta dengan kebesaran-Mu
!idak sedikit un meluakkan
5ngkau memang sudah sedia semurna
!idak dikurangkan oleh aa saja
(tulah kebesaran-Mu sebagai !uhan
:leh itu
aalah salahnya
amunkan sajalah dosaku
/aktu: L$17 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
?5 A,TARA /A#4 DA, RA8AD
4ahmat-Mu !uhan maha luas
!idak daat diukur dengan kiraan
)i'at-Mu ini mengalahkan Jhadhab 0marah1-Mu
*i sinilah yang menjadikan aku tenang
/alauun begitu, Jhadhab-Mu teta ada
7ada siaa yang membuat dosa
Jhadab-Mu syadid juga
Memandangkan ini gementar ji2a
!akkan ma"am aku boleh terleas dosa
+ku sentiasa meletakkan diriku
*i antara khau' dengan rajaG
+gar kerjaku untuk-Mu ada erimbangan
(tulah yang 5ngkau inta keada setia hamba
(a menjadi kereta menuju-Mu
(sti=amahkan aku di dalam jalan ini
+gar aku selamat menuju-Mu
.angan samai aku ke"e2a di 9ari 9isab
(tulah yang kuinta ada-Mu
/aktu: L$24 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
105 SA/"T,%A )0R8#A,9
+duh, sakitnya berjuang
Kiri kanan mendaat hentaman
*ean belakang juga tidak kurang
+dakalanya ia merimaskan ji2a
!ai 5ngkau selalu mengubatnya
*engan magh'irah-Mu
*engan bantuan-Mu
*engan janji-Mu yang di sana menunggu
Kalau bukan air mata ji2a ini
7erjuanganku sudah lumuh asti
+ir ena2ar hati inilah engubat hatiku
;ang selalu ilu di dalam erjuangan
Moga-moga air ini
selalu 5ngkau "urahkan
*i dalam kalbuku
menemuh erjuangan
+gar erjuanganku daat kuteruskan
*aat menolak segala rintangan
)uaya selamat aku menuju-Mu
9inggalah umurku
5ngkau sudahkan temohnya
/aktu: L$A0 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
115 A/# T0TAP T"DA/ 80M#
)udah ku"uba dengan daya yang ada
Menumukan ibadah ada-Mu
!ai tidak juga ia isti=amah
Kerana gangguan terlalu banyaknya
!ai ku"uba juga tidak jemu-jemunya
+ku berhemas-ulas melakukannya
!ai selalu saja ada turun naiknya
*ia tidak juga mahu terus maju
tana tolehnya
#amun teta ku"uba
2alau bagaimana keadaan
*i saming tidak leas
meminta ertolongan-Mu
&iarun begitu
)ikaku ini belum ada lurusnya
/alauun begitu aku berjanji ada-Mu
+ku akan "uba selalu
+ku akan bermujahadah setia 2aktu
+ku yakin satu masa akan berjaya juga
Kerana yakin dengan janji-Mu
:rang yang bermujahadah itu dibantu
(a akan dijayakan kerjanya
.anji-Mu asti 5ngkau tunaikan
Maha )u"i 5ngkau dari mungkir janji
!ai itulah yang aku tagih
)etia 2aktu
/aktu: L$A5 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
125 P0R8#A,9A, T0TAP /#T0R#S/A,
)elagi ji2aku membara
*engan iman dan "ita-"ita
*engan keyakinan dan haraan
7ada janji-Mu !uhan
*i dalam 3uran
7erjuangan ini teta kuteruskan
/alauun badan aku luluh
#amun teta aku teruskan
+ku hara semangat yang membara ini
+llah tidak tarik semula
+gar ia menjadi motor
Menolak erjuanganku ke dean
)elagi iman dan keyakinan ini
+ku tidak bimbang dengan rintangan
*engan aa jua gangguan
Kerana iman dan "ita-"ita
*aat menemuh aa saja
Ke"e2a tidak ada adanya
+ku hara ada-Mu !uhan
&ekalan ji2aku ini
.angan samai 5ngkau tarik semula
/aktu: L$40 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
1.5 8A,9A, )0RTA,99#-TA,99# $A9"
.angan tunggu hari esok
&elum tentu engkau unya
6rusan !uhan hari ini
)elesaikan di hari ini
9ari esok belum tentu engkau temui
.angan mudah-mudah menangguh-nangguhkan kerja
Kerana umur kita bila-bila masa samai ajalnya
&uatlah kerja !uhan seadan dengan janji-#ya
&uatlah kerja kita seadan ula dengan keerluannya
;ang ia tidak lama
Keerluan di sana tidak sama dengan di sini
*i sini daat diukur dengan masa
*i sana seanjang masa
!idak ada kesudahannya
:leh itu masa yang diuntukkan
&agi dunia dan +khirat tentu tidak sama
Kalau begitu bagilah masa sesuai dengan keerluannya
.angan terengaruh dengan konse F'i'ty-'i'tyG yang dikata
(tu meniu kita saja
/aktu: L$4M agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
175 )0RS0D"A$A
#un di sana negara abadi
*i sanalah kita akan ergi
%uma kita tidak tahu bila ke sana
#amun lambat-laun samai juga
&ersedialah menunggu masa
*engan iman di dada
*engan ta=2a yang diminta
(tulah bekalan untuk ke sana
!idak ada keduanya
Meleaslah kita
Kita akan aa-kedana
*i negara yang tidak diukur dengan masa
!ematnya ialah #eraka
.angan "uai men"ari bekalannya
+gar kita tidak menyesal di sana
*i sana tidak ada usaha ikhtiar
*i sinilah kita lakukan ini semua
&ersungguh-sungguhlah men"ari bekalannya
.angan lua jangan lalai
+gar tidak menyesal
/aktu: L$54 agi
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
1:5 )"$A AT" D"A)A"/A,
*unia sedang huru-hara
Merata-rata di mana-mana saja
!idak ada bumi yang terke"uali
Manusia hidu di dalam kehinaan
*i dalam ke"elakaan
Mengikut nilai masing-masing
Kerana kedudukan tidak sama
%ara mereka ditima ben"ana un berlainan
Masing-masing menerima kesusahannya
Mana hendak mengaduB
)iaa menyelesaikanB
!ukang selesaikan un tidak selesai
!ukang membaiki tidak baik
Kerana hati setia manusia sudah rosak
:leh daki dunia
;ang direbut-rebut
dan diburu-buru selama ini
Mereka tidak tahu aa un"anya
*an bagaimana membaikinyaB
Mereka bingung teringa-inga
(nilah logiknya
7emimin yang disiman
*i akhir ,aman
6ntuk menyelesaikannya
(mamul Mahdi gelarannya
;ang sangat ditakuti kedatangannya
:leh setengah manusia
yang durjana
/aktu: 1$AC etang
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
1;5 )0/A$A, /0 A/"RAT
#un di sana matlamat yang dituju
+khirat namanya
*i sinilah titik tolak
erjalanan ke sana
*unia yang sementara
Kita sedang diba2a ke sana
:leh kenderaan masa
;ang tidak terasa
!iba-tiba samai saja
(ngatlah kita sedang menuju ke sana
!ai kita tidak terasa
&ekalannya kena "ari dari sini
!a=2a dan amal bakti namanya
.angan lua berusahalah men"arinya
*i sana tidak ada usaha lagi
*i sana adalah memakan hasilnya
+a yang kita ba2a dari sini
Kalau buah ahit yang kita ba2a
7ahitlah yang kita rasa di sana
Kalau buah manis yang diba2a
Manis ula di sana kita rasa
&erhati-hatilah men"ari bekalannya
+gar jangan tersila memba2a
)esuatu yang tidak berguna
&ahkan berbahaya
/aktu: 1$45 etang
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
1<5 D0T"/ #M#R
)etia detik berlalu
&erlalulah umur kita
)etia saat berlalu
Makin banyak luaknya
)etia hari yang ergi
Makin bertambah lagi kurangnya
&ila minggu berlalu
)udah banyak umur yang dikikisnya
Kalau bulan berlalu
Makin laju kita ke sana
&ila tahun baru menjelang
/ah< !erlalu banyak umur yang hilang
)edarkah kita hal iniB
)etia detik umur hilangB
Menuju ulang<
#egara yang tidak ada ukuran masa lagi
)eerti di sini
Masa masih menjadi kiraan
9endaklah kita ingat semuanya ini
/aktu: 1$50 etang
!emat: 9at ;ai
!arikh: 1L-0A-1CC2
1>5 T"DA/ S"A-S"A )0R8#A,9
#ikmat yang diberi 2ajib disyukuri
6jian yang menima kenalah disabari
(lmu yang ada kenalah diamalkan
Kalau tidak, menyesal kemudian nanti
&erka2an sesama mukmin
Mestilah setia
&ersama-sama mengerjakan erintah agama
+gar eraduan terjalin bersama
*aat mendukung +khirat yang lebih semurna
9arta yang ada korbankanlah
6ntuk erjuangan 'isabilillah
(man dan ta=2a terutamanya
;ang mesti menjadi kekuatan di dalam erjuangan
.alan yang direntang mesti samai matlamatnya
Kalau tidak "ita-"ita tidak berjaya
&egitulah sebahagian tuntutan agama
;ang mesti di'ahami
;ang mesti diamalkan
Moga-moga dengan itu
7erjuangan kita tidak sia-sia
/aktu: 2$25 etang
!emat: 7huket
!arikh: 1C-0A-1CC2
1?5 8A,8"
.anji mesti diteati
.anji adalah budaya hidu
yang mesti dijaga
*i sini keyakinan manusia
*i sini keharmonian hidu
Menunggu janji satu enyeksaan
.angan samai tidak ditunaikan
Kerana ia boleh menge"e2akan manusia
.anji jangan diringan-ringankan
Menunaikan janji si'at mukmin
)ebaliknya si'at muna'ik
+2as, jangan mudah mungkir janji
.anji adalah hutang
)etia hutang mesti dibayar
&ahkan hutang ini lebih bernilai
*ari hutang 2ang ringgit
.anji yang tak ditunaikan
9ilang keer"ayaan orang
5rtinya hilang harga diri
Kalau hilang harga diri
9idu tidak bermakna lagi
/aktu: 2$A2 etang
!emat: 7huket
!arikh: 1C-0A-1CC2
205 ",DA,%A )0R8#A,9
7ahitnya berjuang
Manis nilainya
)akit di dalam erjuangan,
tinggi darjatnya
!erkorban di dalam erjuangan,
syahid ula
9aus dosanya setia masa
/ah< Kalau begitu
(ndahnya berjuang ini
Mari bersama kita ikut serta
+gar keutamaan itu kita terima
(tulah nilai hidu
;ang tidak ada tara bandingnya
7atutlah orang dahulu
7erjuangan katanya hiburan mereka
Kerana menunggu janji !uhan
yang akan diterima
Mereka tidak jemu-jemu melakukannya
9ingga terisah dengan anak isterinya
Kerana erjuangan merekalah
Kita beragama
Marilah kita sambungi 2arisan ini
6ntuk generasi di belakang hari
/aktu: 2$40 etang
!emat: 7huket
!arikh: 1C-0A-1CC2
215 "/$AS DA$AM ")ADA
+duh ilunya hati
Jundah-gulana setia hari
Kerana ikhlas ayah didaati
#amak kerja di kulit luarnya amat "antik
*i dalam hati bukan untuk-Mu lagi
)elalu saja hati ini
4iyak, ujub yang diisi
7ayah menghindarnya
Kerana gerakannya halus sekali
Ma"am desiran semut
!erlalu sembunyi
!idak berbunyi
+duh, bagaimana mengatasi ini !uhan
&antulah kami, tolonglah kami
Kalau tidak usaha-usaha kami
(barat abu-abu berterbangan saja
+langkah ke"e2anya kami
+alah yang akan jadi harta di negeri abadi
Kalau kami mu'lis
:leh syirik kha'i
/aktu: 2$A4 etang
!emat: 7huket
!arikh: 21-0A-1CC2
225 T"DA/ ADA M"$"/ /"TA
+alah yang hendak kita banggakan
+a yang ada ini
!idak ada satu un milik kita
&angga dengan "antik
Megah dengan kekuatan diri
Kuasa yang tinggi
&ukankah itu semuanya
%itaan !uhan
+nugerah dan kei,inan-#ya
(lmu yang ada
&ukankah ini daat melalui saluran otak
Makhluk-#ya
(lmu itu juga dari-#ya
!eresona dengan rumah yang besar
Jedung yang indah
&ahan kayunya, bahan simennya
&ukankah dari "itaan-#ya juga
&ermegah dengan kereta yang menjalar
&ahan buatannya bukankah "itaan 4abbul F+lamin
:leh itu
Mana kekuatan kita
Mana milik kita
ManaB Mana kita unyaB
!idak ada sebenarnya
:leh itu jangan selalu berbangga<
/aktu: 2$45 etang
!emat: 7huket
!arikh: 21-0A-1CC2
2.5 T"DA/ S0DAR D"R"
Kita tidak sedar diri
Merasa kuat bila berkuasa
Merasa gagah bila ada tenaga
Merasa bangga bila kaya
!eresona bila berilmu
&erbunga hati bila "antik
*engan ini semua
&oleh membendung sakitB
&oleh elak 'itnah yang tibaB
&oleh sekat masa tuaB
&oleh tolak berbagai masalahB
&oleh elak dari matiB
.a2ablah sendiri<
Kerana masing-masing boleh ja2ab
Kerana itu semua
+dalah engalaman yang terjadi
*i dalam kehiduan ini
/aktu: 2$51 etang
!emat: 7huket
!arikh: 21-0A-1CC2
275 D" AR" %A#MA$ "SA)
&ila samai ;aumal 9isab
!idak ada seorang yang berkata
)emua bisu kelu belaka
Jementar seluruh badan
&ergelombang seluruh ji2a
&ak lautan samudera
Ke"uali siaa yang dii,inkan oleh !uhan
+llah ber'irman di 2aktu itu
)iaa berkuasa sekarangB
&ertambah lagi badan terketar
.i2a bergelora
!idak tentu hala
8ebih-lebih lagi kaisar-kaisar, raja-raja,
diktator-diktator dunia
&ertambah ke"ut erutnya
!idak terangkat anak mata
)edangkan di 2aktu yang sama
Matahari di ubun-ubun keala
Ketatnya Mahsyar
.arum jatuh tidak jelus ke tanah
&eruluh-uluh tahun terbiar
Ma"am "a"ing keanasan
(ngatlah hari yang akan terjadi ini
/ahai insan
Kita akan menemuhnya
/alau kita raja besar dunia
+akah kita mahu lalaiB
/aktu: A$10 etang
!emat: 7huket
!arikh: 21-0A-1CC2
.. Madah Tentang ati
Mon, 2007-12-17 12:57 admin
1$ -i,ikal mengembara melalui 2asilah atau alat
+kal menjelajah setelah melihat bendanya
lebih dahulu atau setelah ada tajuk dahulu
4oh mengembara tana sebarang alat
2$ (lmu yang didaati melalui saluran akal
terasa letih
+dakalanya terasa jemu
!ai ilmu yang didaati mengikut saluran hati
!idak jemu dan tidak letih
&ahkan terasa indah dan tenang
A$ 4ahsia hati orang yang bersih itu atau yang
diberi berkat
Kalau di"eritakan keada ulama lahiriah atau
ulama materialistik
*ia akan menolaknya atau akan membuat berma"amma"am
tuduhan
Kerana mereka itu +llah beri hanya melihat dengan mata
sahaja
!idak dengan hati
4$ Makanan dan minuman makanan jasad
(lmu dan engalaman makanan akal
(man makanan roh
5$ &iasanya setia yang daat dinilai oleh mata
8ebih mudah dibuat
*ariada yang daat dinilai oleh hati
L$ Memikirkan kebaikan lebih mudah dariada membuat
kebaikan
Membuat dan menji2ai kebaikan lebih susah lagi
dariada itu
7$ .angan kaki sahaja yang mengembara
tai hati tidak mengembara
jangan kaki sahaja yang berijak di bumi
tai 'ikiran tidak berijak di bumi
M$ Keseronokan na'su selalunya
diakhiri dengan enderitaan dan enyesalan
Keseronokan ji2a memba2a kebahagiaan
yang abadi
C$ Membanyakkan sembahyang mudah
tai menji2ai sembahyang amat susah sekali
10$ Kebaikan yang ditegakkan
dengan beramai-ramai itu
daat mengelakkan dariada rasa ujub
11$ &ermesralah tai jangan samai mengada-ngada
)eriuslah tai
bukan samai bersi'at keras dan sombong
12$ &erani, takut dan malu
biarlah bertemat
agar kita andai hidu
suaya hidu kita bernilai
1A$ &erlumba-lumba membuat kebaikan disuruh
tidak senang dengan orang yang membuat baik ditegah
tidak eka dengan orang yang membuat kebaikan
menunjukkan hati sudah mati
14$ &erji2a besar disuruh
membesarkan diri dilarang
membesarkan erut mematikan hati
15$ )akit badan menderita di dunia
sakit hati #eraka adahnya
1L$ 4amai orang sanggu berjuang
terhada musuh lahirnya
?? Penutu'
Mon, 2007-12-17 12:57 admin
Mengkaji, menilai dan meneroong ilmu rohaniah ini tidak ernah ada akhirnya$ Menunjukkan betaa
entingnya ilmu !uhan yang amat dalam ini$ *alamnya ilmu rohaniah ini tidak terjangkau oleh manusia,
bagaikan lautan yang dalam lagi luas$
9asil enelitian saya yang sedikit ilmu ini, mudah- mudahan daat memandu menemuh laluan yang sulit
ini$ (a erlukan teroong makna2iah dan rohaniah dengan lamu suluhan mata hati yang bersih$
*engan adanya ilmu rohaniah ini barulah daat menyuluh ma,mumah yang bersarang di hati dan di"abut$
)amai mati kita teraksa men"abutnya$ &agaikan men"abut setia bulu roma yang ada di badan kita$
)esudah di"abut, tumbuh lagi$ *i"abut, tumbuh lagi$ Menjadikan usaha-usaha men"abutnya tidak ernah
rehat-rehat sehingga habis semuanya di"abut se"ara isti=amah$ (nilah yang dimaksudkan
mujahadatunna'si yang isti=amah$
)etelah kita mengkaji, meneroka dan menggali ilmu ini, terasa ajaibnya ilmu !uhan ini$ (lmu ini daat
menyingka sehingga namak di mana ma,mumah-ma,mumah yang bersarang di hati kita$ 9ati erlu
dikosongkan dari si'at ma,mumah, diisi dengan mahmudah$ Mendaat hati yang bersih atau mahmudah
barulah mata hati jadi terang yang luar biasa$ )etelah kita memiliki hati begini, barulah daat kenal, "inta
dan takutkan-#ya$
Kalau semua endidik atau ara ilmuan lebih-lebih lagi ara emimin tidak 'aham ilmu ini, ma"am mana
hendak mendidik diri sendiri lebih-lebih lagi hendak mendidik orang lain$ *i sinilah endidik-endidik, ara
ilmuan dan ara emimin di ,aman ini gagal mendidik murid dan masyarakat$
!ernyata endidikan manusia kalau ingin berjaya, mestilah berkaitan dengan rohaniah manusia$ &arulah
daat menyuluh semua gerakan hati, roh, na'su dan akal$ Kalau hanya berandukan dengan ilmu-ilmu
endidikan biasa, tidak akan tersuluh seluruh si'at bagi hati$ Mana mungkin hati kita yang gela, enuh
dengan ma,mumah daat menyuluh orang lain$ (ni bererti sistem endidikan tidak akan berjaya$ )ebab itu
makin manusia dididik makin jahat$ Makin dididik makin jahat$ )ebab yang mendidik tidak 'aham rohaniah
manusia$ 5rtinya dia sendiri jahat$ Ma"am mana dia yang jahat hendak didik orang jahat$ )ekaliun niatnya
baik$
:leh itu ara endidik, guru-guru, golongan ara ilmuan dan ara emimin masyarakat yang ingin
membaiki diri dan masyarakatnya hendaklah 'aham rohaniah manusia maka barulah 'aham mendidik
manusia$
&ila diteroong dengan ilmu rohaniah barulah terserlah enyakit, tahu sebab enyakit dan tahu ula untuk
mengubatnya$ 5rtinya kalau kita tidak 'aham rohaniah manusia, kita tidak akan daat kenal enyakit, tidak
tahu un"anya dan tentu sekali kita tidak tahu mengubatinya$
7ara endidik, guru-guru dan ara ilmuan terutama emimin, datang keada manusia ibarat doktor yang
bersedia untuk ubatkan esakit$ &agaimanalah seorang doktor hendak ubatkan esakit kalau dia sendiri
tidak kenal enyakit$ *ia tidak tahu esakit itu sakit aa$ )udah tentu dia tidak tahu un"a enyakit dan
gagallah dalam mengubatinya$ )ekaligus gagallah sistem kedoktoran yang dimilikinya$
:leh itu setelah kita kenal, 'aham dan mengkaji ilmu rohaniah tadi barulah tersingka aa yang dikatakan
mendidik manusia mestilah didik roh 0hati1, na'su atau akalnya$ &ukan didik manusia dengan didik 'i,ikal
dan akal semata-mata$ (a tidak akan berjaya bahkan gagal$
Kita selama ini mengangga mudah sahaja dalam mendidik manusia$ &uka sekolah, bayar yuran,
mengajar di kelas, buka silibus, ikut eraturan sekolah atau institut engajian tinggi, kita akan daat
hasilkan elajar "emerlang$ ;a< Mungkin di sudut akademiknya, tai ternyata akhlaknya menyau bumi$
!erlalu biadab dengan +llah, biadab dengan ibu ayah, guru-gurunya, emimin-emimin dan manusia
lainnya$
Kita jadi susah dengan mereka$ &ila mereka tidak beradab, tidak takut dan tidak "inta +llah, segala
kesusahan akan ditimakan keada orang lain$ *alam kata lain, manusia semuanya susah$ Mereka
menyusahkan kita, kita un menyusahkan mereka kerana kita dan mereka menemuh sistem endidikan
yang sama$ 7erangai kita sebagai endidik, emimin, guru-guru sama dengan mereka yang kita didik dan
kita imin$
Jenerasi inilah silih berganti menguasai masyarakat, maka masyarakat bertambah rosak$ &ila
dikedeankan dia menanduk, bila dikebelakangkan dia menyeak, membelit, meniu, berbohong, tamak,
hasad dengki, mementingkan diri, tidak ada erikemanusiaan, dendam, bergaduh, bererang akhirnya
berbunuh-bunuhan$ !idak memberi man'aat aa-aa keada manusia$
Kegagalan demi kegagalan berlaku dalam sistem sekular di sekolah atau engajian tinggi adalah kerana
hanya memikirkan endidikan 'i,ikal dan akal semata-mata$ )istem rohaniah diabaikan atau tidak
diedulikan$ &ahkan tidak diambil tahu atau tidak diambil kira$
)ebab itulah makin dibaiki makin bertambah rosak, kerana kita mendidik bangkai yang bernya2a atau
hai2an yang berua manusia atau syaitan yang berua manusia tana kaedah yang teat$ +khirnya hati
0raja1 yang jahat akan mengarahkan anggota lahir menjadi jahat$
Memerkenalkan kaedah dan sistem endidikan manusia terhada tiga unsur iaitu roh, na'su dan akal tadi
keada !uhannya$ Mudah-mudahan kita berhasil menemuhnya$ *i sinilah kejayaan 4asulullah )+/,
dalam masa yang singkat daat mendidik satu bangsa yang jahat 2aktu itu sehingga menjadi baik$
)ehingga jadi "ontoh dan role model keada bangsa lain di seluruh dunia$ +khirnya bangsa +rab menjadi
mahaguru keada dunia$
5rtinya raja dalam diri kita hendak ditundukkan keada !uhan, maka akan tunduklah semua anggota lahir
sebagai kaki tangan atau rakyatnya$ #egara diri akan aman damai$ Kalau ini berlaku ada semua orang
ertinya keluarga akan aman damai, suami isteri akan aman damai, anak-anak akan aman damai, murid-
murid dan guru akan aman damai, kamung akan aman damai, daerah akan aman damai, negeri akan
aman damai dan seterusnya negara akan aman damai$
Kemun"aknya akan berlaku seertimana 'irman +llah:
Maksudnya: 'egara yang aman makmur dan menda(at keamunan +llahP 0)aba: 151

Anda mungkin juga menyukai