Anda di halaman 1dari 9

Laporan Kajian Tindakan (Matematik)

Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Menghafal Sifir 9


Di Kalangan Murid-murid Tahun 2
Dengan Teknik Pergerakan ari
Penghargaan
!lhamdulillah kes"ukuran dipanjatkan ke hadrat kerana dengan limpah dan
kurnia#"a dapat sa"a men"iapkan Laporan Kajian Tindakan ini$
Setinggi penghargaan ditujukan kepada %n Tan &ei 'ang "ang selaku Ketua Panitia Mata
Pelajaran Matematik kerana telah (an"ak mem(eri (im(ingan dan tunjuk ajar serta dapat
meluangkan masa untuk (erdiskusi di sepanjang penulisan dan pelaksanaa laporan ini$
Penghargaan ini juga ditujukan kepada %n Teo Meng Kian selaku )uru *esar SK (+) !ik
Ming, *t -, alan *ukit Pasir, .-/// Muar, ohor telah mem(erikan sokongan padu dalam
melaksanakan kajian ini$
Sekalung (udi juga ditujukan kepada rakan-rakan sepejuangan di atas segala
kerjasama "ang telah kalian (erikan di sepanjang kajian ini$ Penghargaan ini juga ditujukan
kepada mana-mana pihak "ang terli(at sama ada se+ara langsung atau tidak kerana (an"ak
mem(erikan kerjasama, (uah fikiran dan dorongan dalam kajian ini$ Semoga !llah dapat
mem(alas segala jasa-jasa kalian$
0 Sesungguhn"a !llah itu Maha pengasih dan pen"a"ang 1

!(strak
0 Menghafal Sifir 9 1 merupakan salah satu kemahiran "ang perlu dikuasai dalam tajuk 0
Pendara(an Dalam Lingkungan 2 /// 1$ namun (egitu, dari pemerhatian sa"a, murid-murid
masih menghadapi masalah untuk mengira soalan-soalan "ang (erkaitann"a dengan tepat$
3espoden sa"a terdiri daripada - orang murid Tahun 2!$ Mereka ini merupakan murid-murid
"ang telah disaringi dari Program L4#5S$ 6leh "ang demikian, mereka ini memang kurang
mahir mem(a+a, menulis dan mengira$ 6leh itu, mereka se(enarn"a menghadapi
kesukaran untuk memahami konsep-konsep "ang akan disampaikan dalam setiap sesi
pengajaran dan pem(elajaran$ ika di(iarkan, dikhuatiri masalah ini akan ter(aa-(a7a
hingga ke "ajuk "ang meli(atkan nom(or-nom(or "ang le(ih (esar$
Dari pemerhatian "ang dijalankan melalui sesi temu(ual antara guru kelas dengan murid-
murid, sa"a dapati mereka kurang (erminat dengan sesi pengajaran dan pem(elajaran "ang
sa"a jalankan$ Mereka tidak faham dengan +ara kiraan "ang sa"a gunakan iaitu 8afalan
Sifir$ 9aktor ini men"e(a(kan mereka merasa (osan ketika dalam kelas$ Mereka tidak dapat
menja7a( latihan "ang disediakan dengan tepat$ *erpandukan konsep soalan "ang ada
dalam *uku Latihan dan !kti:iti "ang di(ekalkan oleh Kementerian Pelajaran Mala"sia, sa"a
telah menjalankan 5jian Pra untuk mengenalpasti sejauh mana kelemahan mereka$ Dari
5jian Pra, sa"a mendapati han"a 2;< murid sahaja "ang dapat menja7a( soalan
keseluruhan se+ara tepat$
*erdasarkan masalah "ang telah sa"a kenalpasti ini, maka sa"a mengamil
keputusan untuk menggunakan teknik pergerakan jari se(agai pendekatan pengajaran dan
pem(elajaran$ 4ni kerana memang sikap kanak-kanak suka (erada dalam suasana "ang
riang gem(ira$ Sa"a telah mngam(il inisiatif dengan men+ipta se(uah permainan tanpa
alatan (2/ jari tangan)$ Selepas semua akti:iti ini dijalankan, sa"a minta murid ulangkan
permainan pergerakan jari semula "ang telah mereka (elajari semasa menja7a( soalan-
soalan dalam 5jian Pos$ *agi 5jian Pos, peratus keseluruhan telah meningkat se(an"ak
;/< iaitu dari 2;< ke =;<$ *agi sa"a, ian"a adalah satu peru(ahan "ang positif$
Pada dasarn"a tajuk ini (ukanlah sukar untuk diajar sekiran"a kita tahu kaedah "ang
(oleh mem(uatkan murid seronok dan gem(ira ketika (elajar$ Sa"a men+adangkan agar
kaedah ini digunakan (agi meningkatkan kemahiran murid untuk konsep 0 Pendara(an
Dalam Lingkungan 2 /// 1 dengan menggunakan nom(or "ang le(ih (esar$
Latar *elakang Kajian
Laporan Prestasi "ang dihasilkan oleh guru mata pelajaran Matematik merupakan
maklum (alas pemeriksa kepada kerja-kerja "ang ditunjukkkan oleh murid di atas kertas
ja7apan murid$ *erdasarkan Laporan Prestasi Matematik dalam Peperiksaan Pertengahan
Tahun 2/22 (agi murid tahun 2!, jelas menunjukkan prestasi murid dalam sifir adalah
rendah dan menge+e7akan$ 6leh itu, (e(erapa kajian a7al telah dilakukan (agi
menganalisis masalah menghafal sifir 9 "ang dihadapi oleh murid Tahun 2!$ 8asil kajian
"ang telah dijalankan oleh Penolong Ketua Panitia Matematik, >ik #g Su Mui ke atas murid
terse(ut dalam kemahiran menghafal sifir 9 jelas menunjukkan (aha7a murid terse(ut
masih menghadapi kesukaran dalam menghafal Sifir 9$
Pern"ataan Masalah
Sifir 9 adalah salah satu kemahiran mendara( "ang sering digunakan dalam
kehidupan harian murid-murid dalam mengira$ Sifir 9 ini mem(antu murid mengira dan
men"elesaikan masalah Matematik dengan le(ih +epat$ Tanpa menghafal sifir 9 dengan
(aik dan (etul, murid-murid tidak dapat men"elesaikan masalah Matematik dengan +epat
dan tepat$
Metodologi Kajian
2$ 3eka *entuk Kajian
Pen"elidikan ini akan menggunakan kaedah Kajian Tindakan dengan (erdasarkan pelan
tindakan lima peringkat langkah?
Peringkat Langkah Pertama ? Tinjauan isu dan masalah "ang dikaji iaitu masalah
penuasaan kemahiran menghafal sifir 9 di
kalangan murid Tahun 2!$ Setiap masalah di+atat
dan dikaji (ersama di kalangan guru Matematik$
Peringkat Langkah Kedua ? Peran+angan kajian +ara menguasai kemahiran
menghafal Sifir 9 "ang (erkesan$
Peringkat Langkah Ketiga ? Pelaksanaan tindakan$
Peringkat Langkah Keempa t? Pemerhatian$
Peringkat Langkah Kelima ? Mem(uat refleksi atau renungan dan penilaian
kendiri$
2$ Sasaran Kajian
Kajian akan dijalankan ke atas murid Tahun 2! "ang telah dikenal pasti menghadapi
masalah dalam menghafal sifir 9$
@$ *atasan Kajian
Kajian ini mem(eri tumpuan kepada aspek sifir 9 dalam (entuk konseptual$
-$ !lat 4nstrument Kajian
*agi mengesan kesukaran murid dalam menghafal sifir 9, instrument (erikut digunakan?
a$ Soalan ujian ? 5ntuk menentukan tahap pen+apaian dan pengtahuan murid
terhadap Sifir 9$
($ Temu(ual ? Mendapat maklum (alas terhadap pengajaran guru dan
kesukaran "ang dihadapi oleh murid$
+$ Pemerhatian ? 5ntuk menilai ke(erkesanan pengajaran guru dan
mengenalpasti pem(elajaran murid$
;$ Teknik !nalisis Dapatan Kajian
8asil kajian soalan kajian akan dianalisis dengan mengira markah pen+apaian murid,
temu(ual akan dianalisis dengan analisis isu dan dilema manakala pemerhatian akan
dianalisis dengan analisis se+ara per(in+angan dan analisis aspek-aspek "ang tidak
terduga$
2$ 3efleksi Pengajaran dan Pem(elajaran 'ang Lalu
Dalam tajuk 0 Pendara(an Dalam Lingkungan 2 /// 1, terdapat satu kemahiran asas "ang
mula-mula diperkenalkan iaitu 0 Pendara(an Dengan 8afalan Sifir 9 1$ *un"in"a seperti
mudahuntuk diajar tetapi rupa-rupan"a ia merupakan satu kemahiran "ang sukar untuk
difahami$ Murid Tahun 2! tidak dapat memahami konsep ini 7alaupun telah diterangkan
se+ara (erulang-ulang kali$ Kaedah penerangan "ang sama setiap kali sesi pengajaran
men"e(a(kan murid (osan, malas dan mengantuk untuk mendengar apa "ang sa"a ajar$
!pa(ila mereka (erasa (osan, maka mereka tidak akan dapat memahami konsep "ang
ingin sa"a sampaikan$
Tahun 2! merupakan murid-murid "ang telah disaring dari Program L4#5S$
Mereka terdiri daripada murid-murid "ang amat lemah dalam kemahiran mem(a+a, menulis
dan sekaligus lemah dalam pengiraan$ 4ni men"e(a(kan murid se+ara keseluruhann"a tidak
faham apa "ang dikehendaki semasa menja7a( soalan-soalan untuk kemahiran ini$ =/<
dari mereka han"a menggarukan kepala apa(ila diajukan soalan "ang (agi mereka amat
sukar untuk diselesaikan$
Kemahiran ini merupakan pengenalan untuk tajuk 0 Pendara(an Dalam Lingkungan
2 /// 1$ Sekiran"a mereka tidak dapat menguasai kemahiran ini, maka mereka tidak akan
dapat mengaitkann"a dengan kemahiran seterusn"a$ Kemahiran "ang seterusn"a ialah
mem(ahagi a"at Matematik$ >ontohn"a ? =2 A 9 B .$ Sekiran"a konsep 0 Pendara(an
Dengan 8afalan Sifir 9 1 tidak dikuasai, maka mereka sudah tentu tidak tahu (aha7a
apa(ila melihat perkataan 0dara( C kali 1 atau sim(ol 0 D 1 ian"a mem(a7a maksud 0
ulangan 1$
Sa"a (ersama-sama murid-murid Tahun 2! setiap hari$ &aktu pengajaran dan
pem(elajaran (agi Matematik telah ditetapkan selepas rehat$ Se(agaimana "ang kita
ketahui, 7aktu rehat merupakan 7aktu (ermain dan (erseronok (agi murid Tahun 2!$
Tanpa disedari, apa(ila sesi kelas dimulakan selepas rehat, mereka akan mula
menunjukkan tanda-tanda keletihan dan ke(osanan$
usteru itu, sa"a ingin mengetengahkan idea ini agar proses pengajaran dan
pem(elajaran sa"a le(ih men"eronok dan (erkesan$
2$ 9okus Kajian
Kajian sa"a ini (erfokus kepada 0 Pendara(an Dalam Lingkungan 2 /// 1$ di dalam tajuk ini,
murid sa"a keliru denga soalan "ang dikemukakan sama ada perlu menam(ah atau
mem(ahagi nom(or "ang di(erikan$ !da juga di kalangan murid "ang menulis ja7apan
mengikut sesuka hati mereka sahaja$
Sekiran"a masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka kesalahan ini akan (erterusan kepada
tajuk "ang akan datang terutama apa(ila ian"a meli(atkan nom(or "ang le(ih (esar$
@$ 6(jektif Kajian
@$2 6(jektif !m?
Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid
(agi kemahiran 0 Pendara(an Dengan 8afalan Sifir 9 1$
@$2 6(jektif Khusus ?
@$2$2 Menarik minat murid dengan permainan pergerakan jari (agi kemahiran ini$
@$2$2 Mem(eri peluang murid mengam(il (ahagian dalam akti:iti "ang dijalankan
di dalam kelas$
@$2$@ Mengaplikasikan permainan semasa menja7a( soalan "ang telah disediakan$
@$2$- Mem(erikan ke"akinan kepada guru untuk men"ampaikan konsep
pengajaran dan pem(elajaran dengan (erkesan$
-$ Kumpulan Sasaran
Kumpulan sasaran sa"a teediri daripada - orang murid Tahun 2!$ Mereka merupakan
murid-murid "ang telah disaring dalam Program L4#5S$ Mereka sangat lemah dalam
mem(a+a, menulis dan sekaligus menghadapi juga masalah dalam pengiraan$ Seorang
murid kelas ini hasil ujiann"a adalah di (a7ah paras normal$ !tas kekangan dari i(u(apa,
mereka tidak dihantar ke Sekolah Pendidikan Khas$ 6leh itu, sa"a juga meli(atkan mereka
dalam kajian ini$
;$ Pelaksanaan Kajian
;$2 Tinjauan Masalah
;$2$2 Pemerhatian
Sa"a mem(uat pemerhatian masalah ni (erdasarkan latihan "ang telah
mereka (uat dalam *uku Latihan dan !kti:iti "ang telah di(ekalkan oleh Kementerian
Pelajaran Mala"sia$ 4ni kerana latihan-latihan "ang terkandung di dalam (uku ini juga adalah
menepati konsep "ang dikehendaki oleh Sukatan Pelajaran$ Selain dari itu, sa"a juga
mem(uat pemerhatian melalui soalan lisan se+ara terus kepada murid$
;$2$2 Temu(ual
Sa"a juga telah meminta jasa (aik guru kelas (agi menjalankan tinjauan
se+ara temu(ual (ersama murid$ Sa"a tidak menjalankan sendiri proses
temu(ual ini kerana sa"a (im(ang tidak akan mendapat ja7apan "ang "ang
ikhlas dari murid$ 4ni kerana (an"ak faktor (oleh (oleh mempengaruhi
keadaan ini seperti murid malu atau takut kepada sa"a$ )uru kelas ini telah
sa"a (ekalkan dengan soalan pa(duan "ang akan ditan"a kepada murid-
murid ini$
;$2$@ 5jian Pra
5ntuk meninjau sejauh mana masalah "ang dihadapi oleh mereka untuk menja7a( soalan,
sa"a telah menjalankan 5jian Pra$ Dalam ujian ini, setiap murid di(ekalkan dengan
lem(aran soalan$ Setiap murid perlu menja7a( 2/ soalan di dalam lem(aran ini$
>ontoh soalan adalah seperti?
a) .- E 9 B FFFF () ;@ E 9 B FFFF
.- dara( 9 sama denganGG$ ;@ dara( 9 sama denganGGG
;$2 !nalisis Tinjauan Masalah
;$2$2 !nalisis Pemerhatian
Melalui proses pemerhatian di dalam *uku Latihan dan !kti:iti, ;/< latihan tidak dapat
dija7a( dengan tepat$ Mereka han"a meletakkan ja7apan mengikut gerak hati mereka
sendiri$ @/< ja7apan mereka adalah hasil tam(ah manakala -/< lagi merupakan ja7apan
tekaan sahaja$ 8an"a @/< sahaja menja7a( soalan dengan tepat$
;$2$2 !nalisis Temu(ual
Dari proses temu(ual di antara guru kelas dengan murid pula, sa"a mendapati mereka tidak
faham dengan kaedah penerangan sa"a "ang ham(ar$ Selain itu, penerangan "ang
(erulang-ulang juga men"e(a(kan mereka (erasa (osan$ ./< dari murid ini telah mengakui
keadaan terse(ut$ Menurut mereka, sa"a mem(e(el seorang diri$
;$2$@ !nalisis 5jian Pra
*il Murid Markah
2 >hua @H2/
2 Khoo ;H2/
@ Tan 2H2/
- Tung .H2/
;$@ Tindakan 'ang Dijalankan
;$@$2 !kti:iti-akti:iti 'ang Dijalankan
Se(an"ak @ akti:iti pengajaran dan pem(elajaran telah diran+ang iaitu?
a$ !kti:iti 2 ? Memerhati demontrasi permainan pergerakan jari$
($ !kti:iti 2 ? Mengikut dan mengingat pergerakan jari "ang telah didemontrasikan dengan
sempurna$
+$ !kti:iti @ ? Menunjukkan pergerakan jari sam(il menghafal Sifir 9$
;$@$2 *ahan-(ahan 'ang Dijalankan
a$ !kti:iti 2 ? ari Tangan guru
($ !kti:iti 2 ? #ota +atatan
+$ !kti:iti @ ? ari tangan murid-murid
;$@$@ 4nstrumen dan Langkah-langkah Pemerhatian
a$ Kajian sa"a dijalankan di dalam kelas 2!$ kelas ini telah pun di(ekalkan dengan
kemudahan pengajaran dan pem(elajaran (agi program %teMs selengkapn"a$
($ Kajian ini telah dijalankan pada 2- 6kto(er$ 4an"a dijalankan selama @/ minit mengikut
jadual 7aktu pengajaran dan pem(elajaran "ang telah ditetapkan oleh pihak sekolah$
+$ !ksi-aksi spontan murid di dalam kelas sepanjang kajian dijalankan telah diam(ilkan
dengan menggunakan kamera digital$
;$- Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian
;$-$2 Pelaksanaan !kti:iti 2
Memperdengarkan murid-murid dengan hafalan 0 Sifir 9 1 sam(il
memerhatikan demontrasi$ )uru mendemontrasi sam(il menggalakan murid
untuk turut menghafalkan sifir terse(ut$ 8afalan Sifir 9 dan demontrasi ini
diperhatikan se(an"ak @ kali supa"a murid dapat menghafal den
mengikutikan dengan tepat$
!pa(ila demontrasi ditunjukkan (ersama hafalan Sifir 9, murid mula
menunjukkan aksi mereka "ang tersendiri$ Tern"ata mereka seronok melihat demontrasi
terse(ut (ergerak-gerak di hadapan mereka$ !pa(ila mendengar hafalan Sifir 9, mereka
menggo"ang-go"angkann jari tangan sam(il menganjuk Sifir 9 itu dise(utkan$
;$-$2 Pelaksanaan !kti:iti 2
)uru mendemontrasi teknik-teknik pergerakan jari$ )uru men"e(ut
hafalan Sifir 9 sam(il mengerakan jari satu demi satu hingga jat terakhr ha(is dengan
hafalan Sifir 9$
Kaedah ini diulangi se(an"ak 2 kali supa"a murid dapat mengenalpasti (agaimana
proses 0 pendara(an 1 (erlaku$ Murid diajak men"e(ut (ersama dengan guru$
Pemerhatian ?
Murid mula meminta keiIinan untuk mengam(il (ahagian dalam proses
mengerakan kesepuluhan jari tangan di atas meja tulis mereka masing-
masing satu per satu$
;$-$@ Pelaksanaan !kti:iti @
)uru mem(eri penerangan (agaimana mengenalpasti proses
0 pendara(an 1 dengan mengingati semula Sifir 9 "ang telah diajarkan$
Proses mengingat semula Sifir 9 diaplikasikan semasa menja7a( soalan
+ontoh$
Pemerhatian ?
Murid mengajuk semula Sifir 9 se+ara perlahan semasa proses
menja7a( soalan "ang telah disediakan$
;$; 3efleksi Kajian
;$;$2 Penilaian Pen+apaian Murid (5jian Pos)
5ntuk menilai pen+apaian murid, sa"a telah menjalankan ujian pos$ hasil dari ujian pos
adalah seperti (erikut?
*i
l
Murid Markah
2 >hua 9H2/
2 Khoo 9H2/
@ Tan 2H2/
- Tung 2/H2/
*erikut adalah jadual per(andingan antara 5jian Pra dan 5jian Pos?
*i
l
Murid 5jian Pra 5jian Pos
2 >hua @H2/ 9H2/
2 Khoo ;H2/ 9H2/
@ Tan 2H2/ 2H2/
- Tung .H2/ 2/H2/
;$;$2 3umusan Pemerhatian !kti:iti-akti:iti 'ang Dijalankan
Se+ara keseluruhann"a akti:iti-akti:iti "ang telah dijalankan dapat men+ukupi konsep "ang
ingin disampaikan$ &aktu "ang diperuntukkan (agi satu sesi akti:iti adalah @/ minit dan ini
adalah (ersesuaian dengan jumlah 7aktu mengajar mata pelajaran Matematik setiap hari$
;$;$@ 3efleksi Tentang Proses Pengajaran dan Pem(elajaran
Sa"a merasakan semua akti:iti ini dapat mem(antu meningkatkan hafalan Sifir 9
penguasaan konsep "ang sa"a kaji$ Murid dapat (elajar dalam suasana +eria dan gem(ira$
)uru juga tidak tertekan untuk memahamkan murid tentang konsep "ang ingin disampaikan$
J$ >adangan Kajian Seterusn"a
Pada dasarn"a tajuk ini (ukanlah sukar untuk diajar sekiran"a kita tahu kaedah "ang (oleh
mem(uatkan murid seronok dan gem(ira ketika (elajar$ Sa"a men+adangkan agar kaedah
ini akan digunakan (agi kemahiran "ang lain terutaman"a kepada jumlah nom(or "ang le(ih
(esar$

Anda mungkin juga menyukai