Anda di halaman 1dari 4

OUM BUSINESS SCHOOL

JANUARI / 2014
BBKN3103
BUSINESS COMMUNICATION
(KOMUNIKASI PERNIAGAAN)


NO. MATRIKULASI :
NO. KAD PENGENALAN :
NO. TELEFON :
E-MEL :
PUSAT PEMBELAJARAN : PP SHAH ALAMBBKN3103
ARAHAN
Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda.
Sediakan jawapan tugasan anda mengikut susunan KRITERIA
PENIAIAN !ASSESS"ENT #RITERIA$ seperti tertunjuk dalam R%&RIK. Jika
R%&RIK TI'AK di(ekalkan) ikut arahan*garispanduan yang ditetapkan oleh
+akulti (agi tugasan kursus (erkenaan.
Tugasan anda hendaklah antara ,-.. hingga /... patah perkataan
TI'AK termasuk rujukan.
Taipkan jawapan anda dengan menggunakan sai0 1on 2, Times New
Roman dan langkau (aris 2.-.
Tunjukkan (ilangan perkataan di hujung tugasan anda.
Jadual dan gam(ar rajah jika ada) hendaklah menunjukkan tajuk yang
wajar.
Senaraikan se3ara (erasingan) rujukan*re1erensi dalam muka surat
APEN'IKS.
1. PENGENALAN
SEBAB KENAPA KOMUNIKASI YANG EFEKTIF MEMBERI MANAFAAT
KEPADA INDIVIDU
- SEBAB YANG BETUL
- SERTA CONTOH DAN PENJELASAN YANG JELAS
2. SEBAB-SEBAB KENAPA KOMUNIKASI YANG EFEKTIF MEMBERI
MANAFAAT KEPADA ORGANISASI
- SEBAB YANG BETUL DIBERIKAN
- BERSERTA CONTOH DAN PENJELASAN YANG JELAS
3. CADANGAN CARA-CARA MEMASTIKAN KOMUNIKASI
DILAKUKAN SECARA EFEKTIF
2


BBKN3103
- CADANGAN-CADANGAN DIBERIKAN BERSERTA CONTOH
- PENERANGAN YANG JELAS
4. CADANGKAN CARA-CARA UNTUK MEMBENTUK KUMPULAN
YANG EFEKTIF DI DALAM ORGANISASI
- CADANGAN DIBERIKAN BETUL BERSERTA CONTOH
- PENERANGAN YANG JELAS
5. KESIMPULAN
- SEMUA PERKARA PENTING DIRUMUSKAN DENGAN JELAS
3


BBKN3103
APENDIKS
RUJUKAN RE+ERENSI
Nama Pena!an" (#a$%n)" Ta&%' B%'%" Pene!()#an
4