Anda di halaman 1dari 23

Perkembangan Ilmu Tajwid di Tanah Melayu

Written by admin on June 21, 2009 — Leave a Comment

Assalamualaikum pembaca sekelian,


Semasa saya ‘merayau-rayau’ di alam internet untuk mencari-cari idea untuk penulisan saya,saya
telah terbaca satu artikel tentang sejarah ilmu tajwid.Jadi saya telah letakkan artikel tersebut di
blog saya untuk bacaan anda.Di akhir artikel saya sertakan juga link asal artikel
tersebut.Anda boleh klik link tersebut untuk membaca lebih lanjut sambungan artikel tersebut.

PENDAHULUAN
Al-Quran adalah kalam Allah s.w.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w sebagai
mukjizat, diturunkan secara mutawatir, membacanya adalah satu ibadah dan ianya bermula dari
surah al-fatihah dan berakhir dengan surah an-nas. Membaca al-Quran adalah ibadah, dan
pembacaannya mestilah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t sepertimana
firmanNya dalam surah al-muzammil ayat ke empat yang bermaksud:
“ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya; dan bacalah Al-Quran Dengan “Tartil”. (perelokkan
sebutan dan mengetahui tempat waqaf).
Hal ini dijelaskan lagi oleh rasulullah s.a.w melalui sabdanya yang berbunyi “
ٍ ‫ن َكْع‬
‫ب‬ ِ ‫ى ْب‬
ّ ‫جَبٍل َوُاَب‬
َ ‫ن‬
ِ ‫ساِلٍم َوُمَعاٍذ ْب‬
َ ‫سُعوٍد َو‬
ْ ‫ن َم‬
ِ ‫ل ْب‬
ِ ‫عْبُدا‬
َ ‫ن‬
ْ ‫ن َأْرَبَعٍة ِم‬
ْ ‫ن ِم‬
َ ‫خُذوا اْلُقْرَءا‬
ُ
Bermaksud : Ambillah al-Quran dari empat orang iaitu Abdullah ibn Masud, Salim, Muadz dan
Ubai ibn Ka’ab.

Ulamak telah meletakkan garis panduan yang masyhur dalam pengriwayatan dan rukun bacaan
al-Quran. Rukun-rukun bacaan al-Quran yang telah disepakati oleh para ulamak adalah seperti
berikut:
i) Hendaklah dari sanad yang sahih, ianya diriwayatkan oleh seorang yang adil dan kuat ingatan
serta bersambung sanadnya kepada rasulullah s.a.w tanpa keganjilan dan kecacatan yang
mengaibkan.
ii) Ianya menepati bahasa ِArab walaupun satu wajah atau bentuk. Bacaan tersebut hendaklah
menepati kaedah bahasa Arab yang fasih dan disepakati dan kalaupun ada percanggahan ianya
tidaklah memudaratkan.
iii) Menepati salah satu mushaf Uthmani dari segi bacaannya. Ianya hendaklah pasti wujud pada
salah satu mushaf walaupun tidak ada dalam mushaf Uthmaniyah yang lain.
Membaca al-Quran merupakan satu ibadah yang mempunyai banyak kelebihannya. Orang yang
selalu membaca al-Quran semata-mata kerana Allah diberi kelebihan yang tinggi berbeza semasa
mereka masih hidup ataupun sesudah berada di akhirat, di samping kemuliaan yang dikurniakan
kepada orang yang membaca al-Quran, kelebihan melimpah juga diberi kepada kedua
ibubapanya. Ini diakui sendiri oleh rasulullah s.a.w melalui hadisnya yang berbunyi “
ِ‫عِمَل ِبَما ِفيه‬ َ ‫ن َو‬َ ‫ن َقَرَأ الُقْرَءا‬
ْ ‫ َم‬: (‫ل )ص‬ ِ ‫سوُل ا‬ ُ ‫ َقا َل َر‬: ‫ي َقاَل‬ ْ ‫جَهيِن‬ُ ‫ن ُمَعاٍذ ال‬
ْ‫ع‬َ
‫ت الّدْنَيا َلْو‬
ِ ‫س ِفى ُبُيو‬ ِ ‫شْم‬ّ ‫ضْوِء ال‬ َ ‫ن‬ْ ‫ن ِم‬َ‫س‬
َ ‫ح‬ْ ‫ضْؤُؤُه َا‬َ ‫جا َيْوَم اٌِلَياَمِة‬
ٍ ‫س َواِلَداُه َتأ‬
َ ‫ُأْلِب‬
‫عِمَل ِبهَذا‬ َ ‫ظّنُكْم ِباّلِذى‬
َ ‫ت ِفيُكْم َفَما‬
ْ ‫َكاَن‬
Ertinya : “ Dari Muadz al-Juhani telah berkata, telah bersabda Rasulullah s.a.w “ Sesiapa yang
membaca al-Quran dan diamalkan apa yang terkandung di dalamnya, ibubapanya akan
dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarannya akan melebihi dari cahaya matahari jika
matahari itu berada di dalam rumah-rumahnya di dunia ini. Jadi bayangkanlah bagaimana pula
orang yang dirinya sendiri mengamalkan dengannya”.

Al-Quran juga dapat memberi syafaat ( pertolongan) yang paling tinggi di sisi Allah s.w.t di hari
kiamat. Ini berpandukan hadis Rasulullah yang berbunyi

ِ‫عْنَد ال‬ِ ‫ضَل َمْنِزَلًة‬


َ ‫شِفيٍع َأْف‬
َ ‫ن‬ْ ‫ َما َم‬: (‫ل )ص‬ ِ ‫سوُل ا‬ ُ ‫ل َقا َل َر‬
ً‫س‬
َ ‫سِلْيٍم ُمْر‬
َ ‫سِعْيٍد‬
َ ‫ن‬
ْ‫ع‬
َ
‫غْيُرُه‬
َ ‫ك َوَل‬
ٌ ‫ى َوَل َمَل‬
ّ ‫ َل َنِب‬, ‫ن‬
ِ ‫ن الُقْرَءا‬
َ ‫َيْوَم الِقَياَمِة ِم‬
Ertinya: “ Dari Sa’id Salim secara mursal telah berkata, telah berkata Rasulullah s.a.w “ Tidak
ada syafaat yang paling tinggi melainkan al-Quran yang bukan Nabi dan bukan malaikat dan
sebagainya”.
Membaca 100 ayat pada satu malam dimasukkan ke dalam golongan orang yang taat. Sebuah
hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud “ Sesiapa yang mendengarkan satu ayat daripada al-
Quran, ditulis baginya satu kebajikan yang berlipat ganda dan barang siapa yang membacanya
adalah baginya cahaya di hari kiamat.
Pada keseluruhannya pahala membaca al-Quran sangat banyak dan terlalu besar bagi umat islam
yang membaca dan mengamalkannya. Walhal bacaan dalam solat dan berwuduk juga akan
mendapat balasan pahala dari Allah. Pahala membaca al-Quran dalam solat bagi tiap-tiap satu
huruf adalah seratus kebajikan dan semasa berwuduk pula mendapat sepuluh kebajikan.
http://balliqul-ilm.blogspot.com/2008/10/perkembangan-ilmu-tajwid-di-tanah.html

Alat-alat ucapan
Written by admin on July 9, 2009 — Leave a Comment

Assalamualaikum pembaca sekelian,


Tahukah anda bahawa ketika kita membaca al-Quran, sebanyak tujuh belas alat ucapan yang
terlibat. Oleh itu, adalah sangat penting untuk kita mengetahui apakah alat-alat ucapan
tersebut.
Untuk posting kali ni saya nak berkongsi dengan anda tentang alat-alat ucapan yang digunakan
ketika kita menyebut atau membaca ayat-ayat al-Quran. Penting untuk kita mengetahui alat-alat
ucapan berikut supaya apabila kita mula mempelajari makhraj-makhraj huruf, maka kita akan
dapat mempelajarinya dengan lebih mudah.
Saya telah sediakan gambarajah yang disertakan dengan nombor-nombor. Nombor-nombor
tersebut kemudiannya diletakkan dengan nama bagi alat-alat ucapan yang terlibat.

1. Bibir mulut
2. Gigi
3. Gusi gigi
4. Langit-langit keras
5. Langit-langit lembut
6. Anak lidah(anak tekak)
7. Hujung lidah
8. Tengah lidah
9. Pangkal lidah
10. Epiglotis
11. Saluran makan
12. Rongga mulut
13. Dengung
14. Rongga kerongkong
15. Biji halqum
16. Pita suara
17. Saluran nafas

http://www.abdullahidris.com/2009/06/hukum-tajwid/pengenalan-ilmu-tajwid/
Terima kasih atas kesudian anda meluangkan masa berkunjung ke blog saya.Inilah post saya
yang pertama berkaitan dengan ilmu tajwid,tapi untuk permulaan ni,hanya info yang asas tentang
ilmu tersebut.
Sebelum kita mula mempelajari ilmu tajwid,sebaiknya kita memahami terlebih dahulu bahawa
setiap ilmu mempunyai 10 asas yang menjadi dasar pemikiran kita.Di bawah ini saya kemukakan
10 asas ilmu tajwid.
1. Pengertian tajwid menurut bahasa : Memperelokkan sesuatu
Menurut istilah ilmu tajwid : Melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta
memenuhi hak-hak setiap huruf yakni sifat aslinya dan sifat mendatangnya.
2. Hukumnya : Mempelajari ilmu tajwid ialah fardhu kifayah dan mengamalkannya iaitu
membaca al-Quran dengan bertajwid ialah fardhu ain bagi setiap muslimin dan muslimat yang
mukallaf.
3. Tumpuan perbincangannya : Pada kalimah-kalimah al-Quran
4. Kelebihannya : Ia adalah semulia-mulia ilmu kerana ia langsung berkait dengan kitab Allah
Al-Quran Al-Karim,berdasarkan sepotong hadis rasulullah s.a.w yang bermaksud:
“Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya”
5. Penyusunnya : Imam-imam qira’at.
6.Faedahnya : Untuk mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat rahmat dan keredhaan
Allah s.w.t di dunia dan di akhirat.InsyaAllah.
7. Dalilnya : Dari kitab al-Quran dan Hadith Rasulullah s.a.w. Dalil dari al-Quran ialah dari
surah Al-Muzammil ayat 4 yang bermaksud : ” Bacalah al-Quran itu dengan secara tartil”
Tartil bermaksud bacaan lambat dan tenang serta melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang
betul dan memenuhi hak sifat asli dan sifat mendatang pada huruf yang berkenaan dan
memelihara segala hukum Tajwid serta merenung maknanya.Manakala makna tartil menurut
saidina Ali ialah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhenti.
Dalil dari hadis rasulullah s.a.w pula ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah
yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah s.w.t menyukai hambaNya membaca al-Quran secara
tepat sebagaimana ia diturunkan”.
8. Namanya : Ilmu Tajwid
9. Masalah yang diperbincangkan : mengenai kaedah-kaedah dan cara bacaannya secara
keseluruhan yang memberi pengertian hukum-hukum cabangan.
10. Matlamatnya : Memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat-ayat al-Quran pada
ketika membacanya. Membaca sejajar dengan penurunannya yang sebenar daripada Allah s.w.t.

Mad Badal( ‫) البدل‬ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu
kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad. Ia
dinamakan dengan Mad Badal ialah kerana kebiasaannya huruf Mad ditukar dari
huruf Hamzah kerana asal Mad Badal ialah bertemu dua Hamzah di dalam satu
kalimah di mana Hamzah pertama berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris
Sukun (mati).
Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah
pertama untuk meringankan bacaan. Jika huruf Hamzah pertama berbaris di
atas, huruf Hamzah kedua ditukar menjadi huruf Alif( ‫) ا‬seperti:( ‫) آمنوا‬kerana
asalnya( ‫) ءأمنوا‬.
Jika huruf Hamzah pertama berbaris di bawah, huruf Hamzah kedua ditukarkan
menjadi huruf Ya' seperti:( ‫) إيمانا‬kerana asalnya( ‫) إئمانا‬.
Sekiranya huruf Hamzah pertama berbaris hadapan, huruf Hamzah kedua
ditukar menjadi huruf Wau( ‫) و‬seperti:( ‫) أوتوا‬kerana asalnya( ‫) أؤتوا‬.
Hukumnya: Ia dibaca secara Mad dengan kadar dua harakat seperti Mad Tabi'i.

Mad 'Aridh( ‫) العارض للسكون‬ialah Mad yang bertemu dengan huruf Lin Sukun
Aridh (Sukun yang mendatang) kerana ingin menghentikan bacaan. Ia
dinamakan 'Aridh (mendatang) ialah kerana huruf terakhir di dalam kalimah
tersebut terpaksa dibaca dengan Sukun kerana memberhentikan bacaan
padanya, jika sekiranya bacaan disambung, ia akan menjadi Mad Tabi'i.
Hukumnya: Harus membacanya dengan tiga bentuk bacaan: Membaca secara
pendek dengan kadar dua harakat, membaca secara pertengahan dengan kadar
empat harakat dan membacanya secara sempurna dengan kadar enam harakat
seperti:( ‫) الحمد لله رب العالمين‬.
Mad 'Aridh mengambil hukum Mad Lin iaitu memanjangkan bacaan Wau dan Ya'
Sukun dan terdapat huruf berbaris atas sebelum Wau dan Ya' ketika berhenti. Ia
dinamakan dengan nama tersebut ialah kerana sebutannya terlalu lembut dan
mudah seperti di dalam ayat:( ‫) فليعبدوا رب هذا البيت‬

Mad Munfasil iaitu bercerai( ‫) المنفصل‬ialah huruf Mad yang disusuli oleh huruf
Hamzah (secara berasingan) yang terdapat pada awal kalimah berikutnya. Ia
dinamakan Mad Munfasil ialah kerana huruf Mad terpisah dari huruf Hamzah
yang terletak di dalam kalimah yang lain. Hukumnya: Harus membacanya
secara pendek dengan kadar dua harakat, empat harakat atau lima harakat
mengikut bacaan riwayat Hafs. Mad SilahKubra (iaitu huruf Wau kecil yang
terdapat selepas Ha' Dhamir berbaris hadapan( ‫ه‬ ُ ‫) ـ‬dan huruf Ya' kecil terletak
selepas huruf Ha' Dhamir berbaris bawah( ‫ه‬ ِ ‫ )) ـ‬juga termasuk di dalam hukum
Mad Munfasil. Apabila terdapat huruf Hamzah yang berada dalam keadaan
berasingan di dalam kalimah berikutnya selepas huruf Wau Silah dan Ya' Silah,
hukumnya adalah mengikut hukum Mad Munfasil jika dalam keadaan sambung
tetapi jika dalam keadaan berhenti, ia tidak boleh dibaca secara Mad.

Mad Muttasil iaitu berangkai( ‫) المتصل‬ialah Huruf Mad yang bertemu dengan
huruf Hamzah dalam kalimah yang sama. Ia dinamakan Mad Muttasil kerana
huruf Mad bertemu dengan huruf Hamzah di dalam satu kalimah. Mad Muttasil
ialah Mad wajib dan kadar bacaannya adalah empat harakat, lima harakat atau
enam harakat ketika berhenti.

Mad Lazim Harfi Muthaqqal( ‫) المد اللزم الحرفي المثقل‬ialah huruf Mad yang disusuli
dengan Sukun asli pada salah satu huruf hijaiah dengan syarat ia bertasydid. Ia
dinamakan Harfi ialah kerana terdapat Sukun asli pada salah satu huruf hijaiah
yang berada selepas huruf Mad di permulaan surah. Ia dinamakan Muthaqqal
ialah kerana terlalu berat untuk menyebutnya disebabkan terdapat Tasydid
pada Sukunnya. Hukumnya adalah wajib dibaca secara Mad enam harakat
seperti huruf Lam di dalam kalimah( ‫) الم‬.

Mad Lazim Harfi Mukhaffaf( ‫) المد اللزم الحرفي المخفف‬.


Iaitu selepas huruf Mad terdapat Sukun asli pada salah satu huruf hijaiah yang
tidak bertasydid. Ia dinamakan Mukhaffaf kerana sebutannya terlalu ringan
disebabkan ia tidak bertasydid dan tidak berdengung seperti huruf Mim di
dalam( ‫) الم‬.
Perhatian penting: Huruf hijaiah yang terletak di permulaan surah terdiri dari
empat belas huruf terkumpul di dalam bait syair( ‫) صله سحيرا من قطعك‬dan ia
terbahagi kepada empat bahagian: Pertama: Ejaannya terbentuk dari tiga huruf
di mana terdapat huruf Mad di pertengahannya. Ia terdiri dari tujuh huruf yang
terkumpul di dalam bait syair( ‫) كم عسل نقص‬kecuali huruf 'Ain. Bahagian ini
dibaca enam harakat dengan sempurna. Kedua: Ejaannya terbentuk dari tiga
huruf di mana huruf Lin terdapat di pertengahannya iaitu huruf 'Ain. Huruf ini
harus disempurnakan dengan bacaan enam harakat dan bacaan pertengahan
empat harakat. Ketiga: Ejaannya terbentuk dari dua huruf di mana huruf
keduanya ialah huruf Mad dan huruf-hurufnya adalah sebanyak lima huruf yang
terhimpun dalam bait syair( ‫) حي طهر‬.
Bahagian ini dibaca secara Mad Tabi'i dengan kadar dua harakat. Keempat:
Ejaannya terbentuk dari tiga huruf di mana tidak terdapat satupun huruf Mad di
pertengahannya. Ia terdiri dari satu huruf iaitu Alif dan tidak terdapat padanya
huruf Mad.

Mad Lazim Kalimi Muthaqqal( ‫) المد اللزم الكلمي المثقل‬.


Iaitu selepas huruf Mad terdapat huruf bertasydid di dalam satu kalimah,
hukumnya ia dibaca dengan enam harakat. Ia dinamakan Muthaqqal kerana
berat atau susah untuk menyebutnya disebabkan terdapat tasydid pada
Sukunnya. Contohnya Alif di dalam kalimah( ‫) الضالين‬, dari firman Allah s.w.t( ‫غير‬
‫) المغضوب عليهم ولالضالين‬.

Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf ‫ المد اللزم الكلمي المخفف‬. Iaitu selepas huruf Mad
terdapat huruf Sukun yang tidak bertasydid di dalam satu kalimah. Hukumnya
wajib dibaca dengan enam harakat. Ia dinamakan dengan Kalimi kerana
terdapat Sukun asli selepas huruf Mad di dalam satu kalimah. Ia dinamakan
Mukhaffaf kerana ringan atau mudah menyebutnya disebabkan keadaannya
yang tidak bertasydid dan tidak berdengung. Contohnya di dalam kalimah( ‫) أالن‬
di dalam dua tempat surah Yunus ayat lima puluh satu dan sembilan puluh satu
malah tidak terdapat di dalam al-Quran selain dari dua tempat tersebut.
Allah Ta'ala berfirman :
"Maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil (yang sebaik-baiknya)." (QS. Al-Muzammil : 4)

Rasulullah bersabda :
"Bacalah olehmu Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat/pertolongan
ahli-ahli Al-Qur'an (yang membaca dan mengamalkannya)." (HR. Muslim)

Rasulullah bersabda :

"Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain."
(HR. Bukhori)

Sebelum mulai mempelajari Ilmu Tajwid sebaiknya kita mengetahui


lebih dahulu bahwa setiap ilmu ada sepuluh asas yg menjadi dasar
pemikiran kita. Berikutnya dikemukakan 10 asas Ilmu Tajwid.

1. Pengertian Tajwid menurut bahasa : Memperelokkan sesuatu.


Menurut istilah Ilmu Tajwid : Melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang
betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf.

2. Hukum mempelajari Ilmu Tajwid adalah Fardhu Kifayah dan


mengamalkannya yakni membaca Al-Quran dgn bertajwid adalah
Fardhu Ain bagi setiap muslimin dan muslimat ygt mukallaf.

3. Tumpuan perbincangannya : Pada kalimah² Al-Quran.

4. Kelebihannya : Ia adalah semulia mulia ilmu kerana ia langsung berkaitan


dgn kitab Allah Al-Quran.

5.Penyusunnya : Imam-Imam Qiraat.

6. Faedahnya : Mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat


rahmat dan keredhaan Allah didunia dan akhirat. Insya-Allah.

7. Dalilnya : Dari Kitab Al-Quran dan Hadis Nabi ( S.A.W )


8. Nama Ilmu : Ilmu Tajwid

9. Masalah yg diperbaincangkan : Mengenai keadah² dan cara²


bacaannya secara keseluruhan yg memberi pengertian hukum² cabangan.

10. Matlamatnya : Memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat²


suci Al-Quran pada ketika membacanya. Membaca sejajar dgn
penurunannya yg sebanar dari Allah ( S.W.T )

Tingkatan Bacaan Al Quran

Terdapat 4 tingkatan atau mertabat bacaan Al-Quran iaitu bacaan


dari segi cepat atau perlahan.

1. At-Tartil : Bacaannya yg perlahan², tenang dan melafazkan setiap


huruf daripada makhrajnya yg tepat serta menurut hukum²
bacaan Tajwid dgn sempurna, merenung maknanya, hukum dan
pengajaran daripada ayat.

2. At-Tahqiq : Bacaannya seperti Tartil cuma lebih lambat dan perlahan,


seperti membetulkan bacaan huruf drp makhrajnya, menepatkan kadar
bacaan mad dan dengung.

3. Al-Hadar : Bacaan yg cepat serta memelihara hukum²


bacaan Tajwid.

4. At-Tadwir : Bacaan yg pertengahan antara tingkatan bacaan


Tartil dan Hadar, serta memelihara hukum² Tajwid.

Perhatian :
* Tingkatan bacaan Tartil ini biasanya bagi mereka yg sudah mengenal
makhraj² huruf, sifat² huruf dan hukum² Tajwid. Tingkatan bacaan ini
adalah lebih baik dan lebih diutamakan.

* Tingkatan bacaan Tahqiq ini biasanya bagi mereka yg baru belajar


membaca Al-Quran supaya dpt melatih lidah menyebut huruf
dan sifat huruf dgn tepat dan betul.

* Tingkatan bacaan Hadar pula biasanya bagi mereka yang


telah menghafal Al-Quran, supaya mereka dapat
mengulang bacaannya dlm masa yg singkat.

* Tingkatan terakhir pula ialah Tadwir yakni pertengahan


antara Tartil dan Hadar

::TAFSIR::
Surah Al Muzzammil 4
4) ‫ن ت َْرِتيًل‬ ُ ْ ‫ل ال‬ َ
َ ‫قْرآ‬ ِ ّ ‫)أوْ زِد ْ ع َل َي ْهِ وََرت‬
Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw supaya membaca Alquran secara seksama (tartil), ialah
membaca Alquran dengan pelan-pelan dengan bacaan yang fasih serta merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat
yang dibaca itu, sehingga berkesan di hati. Perintah ini dilaksanakan oleh Nabi SAW. Dari Siti `Aisyah beliau
meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca Alquran dengan tartil, sehingga surah yang dibacanya menjadi lebih
lama dari ia membaca biasa.
Dalam hubungan ayat ini Abdullah bin Mugfil berkata:

‫رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته‬
Artinya:
"Aku melihat Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Mekah, sedang menunggang unta, beliau membaca surah Al
Fath di mana bacaan itu beliau melakukan tarji' (bacaan lambat dengan merasakan artinya).
(H.R. Bukhari dan Muslim)
Pengarang buku Fathul Bayan berkata: Yang dimaksud dengan pengertian tartil ialah kehadiran hati ketika
membaca dan tidaklah yang dimaksud itu asalkan mengeluarkan bunyi dari tenggorokan dengan memoncong-
moncongkan muka dan mulut dengan alunan lagu, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan pembaca-pembaca
Alquran zaman sekarang baik di Mesir maupun di Mekah dan sebagainya. Membaca yang seperti itu adalah suatu
bacaan yang dilakukan orang-orang yang tidak mengerti agama".
Membaca Alquran secara tartil mengandung hikmah yaitu terbukanya kesempatan untuk memperhatikan isi ayat-
ayat yang dibaca dan di waktu menyebut nama Allah si pembaca akan merasa kemahaagungan-Nya. Ketika tiba
pada ayat yang mengandung janji, pembaca akan timbul harapan-harapan, demikian juga ketika membaca ayat
ancaman, pembaca akan merasa cemas.
Sebaliknya yakni membaca Alquran secara tergesa-gesa atau dengan lagu yang baik tetapi tidak memahami artinya
adalah suatu indikasi bahwa si pembaca tidak memperhatikan isi ayat yang dikandung oleh ayat-ayat yang
dibacanya

BAB I
Pengenalan Ilmu Tajwid

Allah Ta'ala berfirman :


"Maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil (yang sebaik-baiknya)." (QS. Al-Muzammil :
4)

Rasulullah bersabda :
"Bacalah olehmu Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi
syafaat/pertolongan ahli-ahli Al-Qur'an (yang membaca dan mengamalkannya)." (HR.
Muslim)

Rasulullah bersabda :
"Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan
mengajarkannya kepada orang lain." (HR. Bukhori)
Sebelum mulai mempelajari Ilmu Tajwid sebaiknya kita mengetahui
lebih dahulu bahwa setiap ilmu ada sepuluh asas yg menjadi dasar
pemikiran kita. Berikutnya dikemukakan 10 asas Ilmu Tajwid.
1. Pengertian Tajwid menurut bahasa : Memperelokkan sesuatu.
Menurut istilah Ilmu Tajwid : Melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang
betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf.

2. Hukum mempelajari Ilmu Tajwid adalah Fardhu Kifayah dan


mengamalkannya yakni membaca Al-Quran dgn bertajwid adalah
Fardhu Ain bagi setiap muslimin dan muslimat ygt mukallaf.

3. Tumpuan perbincangannya : Pada kalimah² Al-Quran.


4. Kelebihannya : Ia adalah semulia mulia ilmu kerana ia langsung berkaitan
dgn kitab Allah Al-Quran.

5. Penyusunnya : Imam-Imam Qiraat.


6. Faedahnya : Mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat
rahmat dan keredhaan Allah didunia dan akhirat. Insya-Allah.

7. Dalilnya : Dari Kitab Al-Quran dan Hadis Nabi ( S.A.W )


8. Nama Ilmu : Ilmu Tajwid
9. Masalah yg diperbaincangkan : Mengenai keadah² dan cara²
bacaannya secara keseluruhan yg memberi pengertian hukum² cabangan.

10. Matlamatnya : Memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat²


suci Al-Quran pada ketika membacanya. Membaca sejajar dgn
penurunannya yg sebanar dari Allah ( S.W.T )

Tingkatan Bacaan Al Quran


Terdapat 4 tingkatan atau mertabat bacaan Al-Quran iaitu bacaan
dari segi cepat atau perlahan.
1. At-Tartil : Bacaannya yg perlahan², tenang dan melafazkan setiap
huruf daripada makhrajnya yg tepat serta menurut hukum²
bacaan Tajwid dgn sempurna, merenung maknanya, hukum dan
pengajaran daripada ayat.
2. At-Tahqiq : Bacaannya seperti Tartil cuma lebih lambat dan perlahan,
seperti membetulkan bacaan huruf drp makhrajnya, menepatkan kadar
bacaan mad dan dengung.
3. Al-Hadar : Bacaan yg cepat serta memelihara hukum²
bacaan Tajwid.
4. At-Tadwir : Bacaan yg pertengahan antara tingkatan bacaan
Tartil dan Hadar, serta memelihara hukum² Tajwid.
Perhatian :
* Tingkatan bacaan Tartil ini biasanya bagi mereka yg sudah mengenal
makhraj² huruf, sifat² huruf dan hukum² Tajwid. Tingkatan bacaan ini
adalah lebih baik dan lebih diutamakan.
* Tingkatan bacaan Tahqiq ini biasanya bagi mereka yg baru belajar
membaca Al-Quran supaya dpt melatih lidah menyebut huruf
dan sifat huruf dgn tepat dan betul.
* Tingkatan bacaan Hadar pula biasanya bagi mereka yang
telah menghafal Al-Quran, supaya mereka dapat
mengulang bacaannya dlm masa yg singkat.
* Tingkatan terakhir pula ialah Tadwir yakni pertengahan
antara Tartil dan Hadar

::TAFSIR::
Surah Al Muzzammil 4
4) ‫ل‬
ً ‫ن َتْرِتي‬
َ ‫عَلْيِه َوَرّتِل اْلُقْرآ‬
َ ‫)َأْو ِزْد‬
Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw supaya membaca Alquran secara
seksama (tartil), ialah membaca Alquran dengan pelan-pelan dengan bacaan yang fasih serta
merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca itu, sehingga berkesan di hati. Perintah ini
dilaksanakan oleh Nabi SAW. Dari Siti `Aisyah beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW
membaca Alquran dengan tartil, sehingga surah yang dibacanya menjadi lebih lama dari ia
membaca biasa.
Dalam hubungan ayat ini Abdullah bin Mugfil berkata:

‫رأيت رسول ال صلى ال عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته‬
Artinya:
"Aku melihat Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Mekah, sedang menunggang unta,
beliau membaca surah Al Fath di mana bacaan itu beliau melakukan tarji' (bacaan lambat
dengan merasakan artinya).
(H.R. Bukhari dan Muslim)
Pengarang buku Fathul Bayan berkata: Yang dimaksud dengan pengertian tartil ialah kehadiran
hati ketika membaca dan tidaklah yang dimaksud itu asalkan mengeluarkan bunyi dari
tenggorokan dengan memoncong-moncongkan muka dan mulut dengan alunan lagu,
sebagaimana kebiasaan yang dilakukan pembaca-pembaca Alquran zaman sekarang baik di
Mesir maupun di Mekah dan sebagainya. Membaca yang seperti itu adalah suatu bacaan yang
dilakukan orang-orang yang tidak mengerti agama".
Membaca Alquran secara tartil mengandung hikmah yaitu terbukanya kesempatan untuk
memperhatikan isi ayat-ayat yang dibaca dan di waktu menyebut nama Allah si pembaca
akan merasa kemahaagungan-Nya. Ketika tiba pada ayat yang mengandung janji, pembaca akan
timbul harapan-harapan, demikian juga ketika membaca ayat ancaman, pembaca akan merasa
cemas.
Sebaliknya yakni membaca Alquran secara tergesa-gesa atau dengan lagu yang baik tetapi tidak
memahami artinya adalah suatu indikasi bahwa si pembaca tidak memperhatikan isi ayat yang
dikandung oleh ayat-ayat yang dibacanya

Ibnu Syeikh Abdul Mu’ti -- Penyusun Ilmu Tajwid pertama Bahasa Melayu
Oleh WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
Sabda Nabi s.a.w, “Barang siapa mengaji al-Quran, maka dibaiki bacaannya
dengan dia nescaya adalah baginya tiap-tiap satu huruf, 20 kebajikan. Dan
barang
siapa tiada membaik daripadanya sesuatu, nescaya adalah baginya dengan
tiap-tiap satu huruf 10 kebajikan.”
Dan setengah daripadanya cerita daripada Ibnu Mas’ud, sabda Nabi s.a.w,
“Barang siapa mengaji al-Quran, maka dihafalkan akan dia, dan dibacanya ia
dengan
tiada menilik surat dan dihalalkannya yang halalnya dan diharamkannya yang
haramnya, nescaya dimasukan-Nya ia ke dalam syurga. Dan diterima syafaatnya
10 orang daripada isi rumahnya yang telah patut akan mereka itu neraka.”
Hadis, “Barang siapa mengaji al-Quran di dalam mushaf, nescaya disuratkan
oleh Allah baginya 2,000 kebajikan. Dan barang siapa mengaji Qur'an pada
yang
lain, pada mushaf maka disuratkan oleh Allah baginya 1,000 kebajikan.”
Hadis, “Ahli al-Quran itu ahlillah dan tertentulah. Barang siapa memuliakan
akan dia, mereka itu dimuliakan akan dia oleh Allah. Dan barang siapa
menghinakan
dia, mereka itu dihinakan oleh Allah s.w.t.
Demikianlah contoh beberapa hadis yang termaktub dalam kitab Mir’atul Quran
karya Ibnu Syeikh Abdul Mu’ti yang dibicarakan ini. Hadis tersebut beliau
tulis
lengkap dengan lafaz Arabnya, kesemuanya melebihi 30 hadis dan hanya
dinyatakan beberapa contoh sahaja, tidak dinyatakan kesemuanya.
Mengenai keturunannya, penulis belum menemui data yang lengkap

Yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca dengan baik. Ilmu ini ditujukan
dalam pembacaan Alquran. Pengucapan huruf hija'iyah harus benar, karena
pengucapan yang tidak tepat akan menghasilkan arti yang berbeda.

Ilmu tajwid bertujuan untuk memberikan tuntunan bagaimana cara pengucapan ayat
yang tepat, sehingga lafal dan maknanya terpelihara. Sebagian ulama ada yang
berpendapat bahwa pengucapan hadis-hadis Rasulullah SAW pun harus dilakukan
dengan aturan-aturan tajwid, karena merupakan penjelasan dan sumber hukum kedua
setelah Alquran.
Masalah yang dicakup dalam ilmu tajwid adalah makharij al-huruf (tempat keluar
masuk), ahkam al-huruf (hubungan antarhuruf), ahkam al-maddi wa al-qasr (masalah
panjang dan pendek ucapab), ahkam al-waqf wa al-ibtida (masalah memulai dan
menghentikan bacaan), dan al-katt al-Utsmani (masalah bentuk tulisan mushaf
Usmani).
Mempelajari tajwid sebagai disiplin ilmu merupakan fardu kifayah atau kewajiban
kolektif. Namun, membaca Alquran dengan memaknai aturan-aturan tajwid merupakan
fardu ain atau kewajiban individu

Friday, March 13, 2009


Sejarah Pengajaran Al-Quran

Dari Malaikat Jibril Sampai TK Al-Quran


http://ahmadiftahsidik.blogspot.com/2009/03/sejarah-pengajaran-al-quran.html

Pengajaran Al-Quran telah mewarnai sejarah peradaban Islam. Berbagai metode telah
digunakan dalam pengajaran tersebut, dari yang ala Baginda Nabi sampai metode kilat.

Bulan Ramadhan telah tiba. Banyak orang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran.


Masjid dan mushalla pun mendadak semarak dengan pengajian dan tadarrus Al-Quran.
Pagi, siang, sore dan malam kaum muslimin seakan larut dalam bacaan Al-Quran. Ya,
Ramadhan memang identik dengan Al-Quran, karena di bulan inilah kitab suci paling
utama itu diturunkan oleh Allah Ta’ala.

Disamping mengkaji dan mendalami kandungan Al-Quran, tentu akan sangat


menyenangkan sekali jika selama Ramadhan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran
berkali-kali. Sebab setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan menghasilkan sepuluh
kebajikan. Bisa dibayangkan berapa banyaknya pahala yang akan diperoleh jika kita
berhasil mengkhatamkan Al-Quran.

Apalagi di bulan Ramadhan, ketika setiap kebajikan yang dilakukan umat Islam
pahalanya dilipatgandakan berpuluh bahkan ratusan kali lipat. Belum lagi ditambah
keistimewaan yang dijanjikan Rasulullah atas orang yang mengkhatamkan Al-Quran,
yakni doanya saat khataman diamini lima puluh ribu malaikat. Sungguh luar biasa!

Namun untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran seorang tentu tidak semudah


membalikkan telapak tangan. Selain harus mengenal dengan baik huruf-huruf Arab,
tentu juga dibutuhkan keterampilan tersendiri agar dapat membaca Al-Quran secara
tartil alias baik, benar dan lancar. Dari kata tartil inilah lahir istilah murattal atau
pembacaan Al-Quran dengan baik, benar dan lancar dengan irama standar, seperti
yang sekarang banyak dijual dalam bentuk kaset atau CD.

Sebutan “baik” disini memiliki banyak aspek. Selain etika dalam membaca Al-Quran,
kata baik tersebut juga menyangkut masalah sikap terhadap Al-Quran. Di mana
seorang muslim dalam membaca Al-Quran tak sekedar menetapi pra syaratnya seperti
suci badan, pakaian dan tempat, tetapi juga berusaha menyucikan hati dan perasaan.
Agar saat membaca Al-Quran yang muncul di hati adalah perasaan cinta dan penuh
kerinduan kepada Sang Pemilik Al-Quran.

Sebab Al-Quran adalah kalamullah (firman Allah), maka membacanya berarti berdialog
dengan Allah SWT. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa setiap rangkaian huruf-
hurufnya adalah untaian sajak-sajak cinta dari sang Khalik yang penuh hikmah dan
kedalaman untuk makhluk-Nya.

Sistem Face to Face


Sementara ungkapan “benar” yang dimaksud tentu terkait masalah tajwid (ilmu hukum-
hukum membaca Al-Quran). Benar dalam membaca Al-Quran tentu berarti benar dalam
mengucapkan huruf sesuai makhrajnya, benar dalam memanjang-pendekkan bacaan
sesuai mad-nya dan benar dalam mendengung-tidakkan sambungan huruf sesuai
dengan hukum bacaannya. Benar juga berarti harus tahu pada bagian mana bacaan
boleh berhenti (waqaf) dan lanjutnya (washal) atau berhenti tetapi tidak boleh
mengambil nafas (saktah).
Sementara sebutan “lancar” dalam membaca menyangkut ketekunan diri dalam berlatih
membaca Al-Quran. Semakin sering membaca Al-Quran akan semakin mengalir dan
merdu pula irama bacaan kita. Semakin lancar kita membaca Al-Quran, akan semkain
cepat pula proses pengkhataman Al-Quran. Dan semakin cepat khatam dan
mengulangnya lagi dari awal, akan semakin banyak pula kesempatan kita menimbun
pahala khataman Al-Quran.

Dalam rangka mendidik umat Islam agar mampu membaca Al-Quran dengan baik,
benar dan lancar itulah para ahlil Quran (sebutan untuk orang-orang yang menguasai
rahasia Al-Quran) membuka pengajaran membaca Al-Quran. Dua-duanya, baik yang
belajar maupun mengajar Al-Quran disebut-sebut nabi sebagai umat terbaik.
Diriwayatkan dari Utsman bin Affan dn Ali bin abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda,
“Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan
mengajarkannya.” (HR Abu Ubaid)

Sejak kapankah proses pengajaran Al-Quran ini berlangsung? Siapakah guru-murid


pertama dalam ta’limul Quran? Dan bagaimana perkembangan pengaran Al-Quran dari
masa ke masa? Berikut laporannya..

Sebagai firman Allah Ta’ala, tentu pengajar Al-Quran pertama kali adalah Allah SWT
sendiri dan murid pertamanya adalah malaikat Jibril. Adapaun waktu pengajaran Al-
Quran pertama ini hanya Allah jualah yang maha mengetahui.
Dari malaikat Jibril kemudian Al-Quran disampaikan atau diajarkan kepada junjungan
kita Nabi Muhammad SAW secara talaqqi. Sistem talaqqi atau yang juga lazim disebut
mushafahah adalah metode pengajaran di mana guru dan murid berhadap-hadapan
secara langsung (face to face).

Tak hanya mengajarkan ayat-ayat baru, secara rutin Malaikat Jibril juga mengunjungi
Nabi untuk memeriksa hafalan dan bacaan beliau. Diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah
Az-Zahra, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Jibril mengajariku membaca Al-
Quran setahun sekali. Dan tahun ini ia telah membacakan Al-Quran dua kali padaku.
Aku menduga ini pertanda ajalku sudah dekat.” (HR Bukhari)

Kunjungan Jibril ini diperlukan, sebab ayat-ayat Al-Quran tidak diturunkan sekaligus
dalam urutan seperti yang sekarang termaktub dalam mushaf-mushaf Al-Quran. Al-
Quran turun secara berangsur-angsur selama masa kenabian beliau dan dengan urutan
yang acak sesuai asbabun nuzul yang telah ditakdirkan Allah SWT. Ayat Al-Quran yang
pertama kali turun, yakni ayat 1 - 5 Surah Al-‘Alaq, misalnya, kini menempati urutan
surah ke – 96 dari 114 surah yang telah diturunkan.

Metode talaqqi dalam pengajaran ayat-ayat yang belum dihafal dan pengulangan
hafalan untuk menguatkan dan melancarkan yang dicontohkan oleh malaikat Jibril dan
Rasulullah itulah yang kemudian menjadi cetak biru (blue print) sistem pengajaran Al-
Quran di dunia Islam hingga saat ini. Metode talaqqi tersebut di Indonesia dikenal
dengan sebutan sistem sorogan Al-Quran (ini untuk membedakan dengan sorogan
kitab kuning).

Murid Angkatan Pertama


Sedangkan tradisi Jibril membacakan ayat-ayat Al-Quran secara rutin kepada Nabi
SAW dan memeriksa bacaan serta urutan ayat dan surah yang beliau hafal tersebut kini
menjadi tradisi di pesantren-pesantren Al-Quran yang disebut takriran atau nderes. Ada
juga tradisi sema’an, yakni seorang hafizh menjaga hafalannya dengan membacakan
ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya di hadapan orang banyak yang menyimaknya
sambil membuka mushaf Al-Quran untuk memeriksa kebenaran bacaannya.

Setelah dua fase pertama –dari Allah Ta’ala kepada Malaikat Jibril dan dari Malaikat
Jibril kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur— dimulailah pengajaran Al-
Quran secara umum kepada umat manusia. Urut-urutan orang-orang yang belajar Al-
Quran sama persis dengan urutan orang-orang yang masuk Islam. Karena ketika
mereka menyatakan keislaman, saat itu pula mereka langsung mempelajari ayat demi
ayat Al-Quran.

Manusia pertama yang belajar dan menghafal ayat suci Al-Quran setelah baginda Nabi
adalah Sayyidah Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian disusul oleh
Sayyidina Ali bin Abi Thalib (sepupu Nabi), Abu Bakar Shiddiq (sahabat terdekat Nabi)
dan Zaid bin Haritsah (pembantu keluarga Nabi). Abu Bakar kemudian membawa
teman-teman dekatnya untuk masuk Islam dan mempelajari Al-Quran. Mereka antara
lain Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah
dan Sa’ad bin Abi Waqash.

Mereka itulah murid angkatan pertama madrasah Al-Quran yang didirikan baginda Nabi
Muhammad SAW. Mereka pulalah yang untuk pertama kalinya merasakan sentuhan
sistem pendidikan kenabian yang dibawa Rasulullah SAW. Melalui hati-hati bersih
angkatan pertama umat Islam inilah cahaya Al-Quran memancar menerangi alam
semesta. Sungguh sangat beruntung!

Ketika jumlah umat Islam di Makkah semakin bertambah, Rasulullah pun mulai
membagi tugas mengajarkan Al-Quran kepada beberapa sahabat beliau yang
dipandang memiliki kemampuan lebih. Dalam Thabaqat karya Ibnu Sa’ad, As-Siyar wal
Maghazi karya Ibn Ishaq, At-Taratib Al-Idariyyah karya Kattani dan Sirah Ibn Hisyam
tercatat nama beberapa sahabat yang pernah ditugaskan baginda Nabi untuk mengajar
Al-Quran.

Para sahabat yang beruntung tersebut adalah Abdullah bin Mas’ud yang mengajar
secara umum di Makkah, Khabbab yang mengajar pasangan suami istri Fatimah bin
Khaththab dan Sa’id bin Zaid, dan Mush’ab bin Umair yang diperintahkan baginda Nabi
untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah beberapa waktu sebelum
hijrah. Ada juga nama Rafi’ bin Malik Al-Anshari yang disebut-sebut sebagai orang yang
pertama kali membawa Surah Yusuf ke Madinah, sebelum masa hijrah.

Karena melalui utusan-utusan terpilih, pengajaran Al-Quran dengan sistem


pendelegasian itu pun berhasil dengan gemilang. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah,
misalnya, beliau diperkenalkan dengan Zaid bin Tsabit, anak berusia sebelas tahun
yang ketika itu telah menghafal enam belas surah Al-Quran. Belakangan remaja cerdas
itu semakin dekat dengan baginda Nabi karena dipercaya menjadi salah seorang
pencatat wahyu.

Madrasah Al-Quran Pertama


Setelah pembangunan Masjid Nabawi usai, Rasulullah lalu memerintahkan
membangun suffah, bangunan tambahan semacam beranda di samping bangunan
induk masjid, dan menjadikannya sebagai pusat pengajaran Al-Quran dan belajar baca
tulis umat Islam. Tak kurang dari sembilan ratus sahabat “mendaftar” sebagai murid di
suffah tersebut.

Selain Rasulullah yang mengajar Al-Quran, beberapa sahabat lain seperti Abdullah bin
Sa’id bin Al-Ash, Ubadah bin Ash-Shamit, dan Ubay bin Ka’ab membantu mengajar Al-
Quran dan baca tulis untuk sahabat lain yang masih buta huruf. Bisa dibilang suffah
inilah cikal bakal pesantren Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran yang sekarang
marak berdiri di masjid dan mushalla.

Pengajaran di suffah itu sangat istimewa karena ditangani langsung oleh baginda Nabi.
Abdullah bin Umar memberikan gambaran cara nabi mengajar, “Nabi Muhammad
membacakan Al-Quran kepada kita. Dan setiap kali sampai pada ayat sajdah yang
menyuruh bersujud, beliau mengucap takbir lalu bersujud.” (HR Muslim). Dalam Al-
Intishar karya Al-Baqillani dikisahkan, Utsman bin Abil Ash menceritakan bahwa dirinya
selau ingin mengaji langsung kepada Rasulullah SAW, dan bila sedang tidak bisa
menemui beliau, Ustman pun mendatangi rumah Abu Bakar Shiddiq.

Abdullah bin Mughaffal mengisahkan, jika ada orang yang baru masuk Islam yang
hijrah ke Madinah, Rasulullah menyuruh salah seorang Anshar untuk menampungnya
serta mengajarinya Al-Quran dan pengetahuan keislaman lainnya. Selain itu para
shabat juga seringkali berkumpul di masjid untuk saling bertukar ilmu dan mengajarkan
ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya (diriwayatkan Abu Ubaid dalam Fadhail).

Selain di Madinah, beberapa sahabat ahlul Quran juga dikirim oleh baginda Nabi ke
berbagai daerah untuk mengajar. Di antara mereka adalah Mu’adz bin Jabal yang
dikirim Yaman, Abu Ubaid yang diutus ke Najran, dan Wabra bin Yuhanna yang
ditugaskan ke Shan’a.

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Shiddiq, pengajaran Al-Quran diteruskan
oleh para sahabat besar. Saat itu di Madinah dan Makkah saja terdapat ratusan
penghafal Al-Quran yang setiap saat siap membagi pengetahuannya. Namun ketika
pecah perang penumpasan nabi palsu di Yamamah hampir sepertiga dari jumlah
tersebut gugur sebagai syahid. Peristiwa inilah yang kemudian melatarbelakangi
pembukuan Al-Quran atas perintah khalifah pertama, Abu Bakar Shiddiq.

Para penghafal Al-Quran yang tersisa kemudian terus menurunkan ilmunya kepada
generasi sesudahnya baik yang tinggal di kota Madinah dan Makkah maupun kota-kota
dan negeri lain yang baru saja ditaklukan oleh pemerintahan Islam. Di antara mereka
bahkan ada yang berkelana hingga jauh ke timur, seperti Sa’ad bin Abi Waqash yang
mengembara hingga ke negeri Cina.

Karena tempat pengajarannya yang tidak lagi terpusat di Madinah, belakangan muncul
beberapa kesalahan bacaan yang dilakukan oleh murid-murid sahbat yang tinggal jauh
dari Makkah dan Madinah. Karena dianggap membahayakan, Khalifah Utsman dan
para sahabatnya berinisiatif membakukan penulisan dan ejaan Al-Quran dalam dialek
Quraisy. Utsman pun membentuk tim beranggotakan 12 orang yang dipimpin oleh Zaid
bin Tsabit.

http://mytajididyouth.wordpress.com/tajwid/

ILMU TAJWID
1.Pengenalan Ilmu Tajwid
Pada bahasa-Memperelokan dan menghalusi.
Pada Istilahnya-Iaitu suatu ilmu yang membahaskan kalimah-kalimah Al-Quran dari segi
menunaikan hak tiap-tiap huruf dan mengelokan sebutan huruf serta sifat huruf sama ada
yang asli ataupun yang mendatang.
Fadilat ilmu Tajwid.
Ia adalah semulia-mulia ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran.Dalil dari Al-Quran.
Ayat Al-Quran….
Maksud: “Bacalah Al-Quran dengan berttertil(memelihara hukum tajwid)
Dalil dari hadis:
Ayat Al-Quran
Semulia-mulia kamu sesiapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Tujuannya:
Memelihara lidah dari melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran.
Hukumnya:
HUkum mempelajarinya ialah:Fardhu Kifayah dan hokum beramal dengannya ialah
Fardhu Ain keatas orang-orang Islam yang telah mukallaf dan berdosa serta dilaknat
sesiapa yang membaca Al-Quran tanpa memelihara hokum tajwid.
Ini berdasarkan kepada Sabda Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis yang berbunyi:
Sabda dalam jawi….jgn lupa scan
Yang bermaksud: Berapa ramai yang membaca Al-Quran tetapi Al-QUran melaknatinya.
2.Kedudukan Isti’azah dan cara bacaan
Tujuannya:
Memohon perlindungan daripada Allah s.w.t. dari gangguan syaitan.Lafaznya:
Jgn lupa scan….
Yang bermaksud:Aku memohon berlindungan dengan Allah dari gangguan syaitan yang
direjam.
Hukumnya:
Jamhur ulamak berpendapat hokum-hukum membacanya sunat,ada setengah ulamak
berpendapat hokum membacanya wajib berdasarkan firman Allah s.w.t.
Jgn lupa scan…
Yg bermaksud:Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta
perlindungan kepada Allah s.w.t. daripada syaitan yang terkutuk.
3.Kedudukan Basmalah dan cara bacaan
Basmalah
Mahzab Shafie berpendapat bahwa BAsmalah adalah dikira sebagai salah satu ayat dalam
Surah Al-Fatihah.
Semua ulamak sepakat Basmalah hendaklah dibaca pada tiap-tiap kali kita memulakan
bacaan Al-Quran kecuali pada masa peperangan dengan tiada Basmalah dan di dalam
mashaf juga tiada ditulis.
4.Wajah-wajah BAcaan antara Istiazah dengan Basmalah
1.(Fath’uljami’) iaitu membaca Isti’azah dan wakaf kemudian membaca Basmalah dan
wakaf dan seterusnya membaca awal surah.
2.(Fath’ul awwali wawash luththanii biththa lithi) iaitu Wakaf pada Isti’azah dan
sambung Basmalah dengan awal surah.
3.(Washlul jamii’i) iaitu membaca Isti’azah dan terus menyambung Basmalah dan awal
surah.
Wajah-wajah Basmalah diantara dua surah.
1.(Fath ‘ul jamii’i) iaitu wakaf pada akhir surah dan membaca Basmalah kemudian wakaf
dan seterusnya membaca surah berikutnya.
2.(Fath ‘ul awwali wawash luthssth..nii bith thaa lith) iaitu wakaf dan seterusnya
membaca surah pertama kemudian membaca basmalah dan menyambung terus dangan
awal surah yang berikutnya.
3.(Wash lul jamii’i) iaitu menyambung akhir surah yang pertama dengan basmalah
kemudian menyambung terus pada surah yang berikutnya.
NUN MATI DAN TANWIN
Nun Sukun (yang berbaris Sukun) ‫ النون الساكنة‬: Nun yang berbaris mati dan bacaannya
terhenti mengikut huruf yang berada selepasnya. Nun Tanwin (yang berbaris dua) ‫نون‬
‫ التنوين‬: Nun tambahan yang bertanda Sukun terdapat di akhir kata nama am yang
bertanwin sahaja. Ia wujud dari segi bacaan tetapi ia tidak wujud dari segi tulisan dan
ketika memberhentikan bacaan padanya. Tandanya ialah baris dua di hadapan( ٌ), baris
dua di atas( ً )atau baris dua di bawah( ٍ ).
Nun Sukun( ْ )yang lahir dari tanwin juga dibaca dengan Sukun di dalam Hukum Tajwid.
Perhatian: Apabila terdapat Hamzah Wasal selepas Nun Sukun dan Tanwin, kedua-
duanya tidak boleh dibaca dengan hukum Izhar, Idgham, Iqlab dan Ikhfa’ tetapi kedua-
duanya mestilah dibaca dengan baris bawah untuk mengelakkan dari bertemu dua baris
Sukun kecuali huruf Nun yang terdapat pada huruf Jar (sendi nama bahasa Arab) seperti
di dalam kalimah( ‫) من‬, ia dibaca dengan baris atas (untuk mengelak dari bertemu dua
huruf Sukun) kerana sebutannya terlalu berat. Perlu diberi perhatian juga tentang hukum
yang sama dengan hukum Nun Sukun atau Tanwin, ia juga mesti dibaca dengan baris
atas ketika membaca secara sambung.

1. IQLAB ( ‫) ببببببب‬.
Dari sudut bahasa: Menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid:
Menukarkan bunyi Nun Sukun dan Tanwin kepada bunyi huruf Mim lalu diikhfa’kan
(disembunyikan) ke dalam huruf Ba’ yang berbaris serta dikekalkan sifat dengung.
Dinamakan Iqlab ialah kerana Nun Sukun atau Tanwin bertukar menjadi Mim yang
tersembunyi. Hurufnya ialah Ba’.
2 IDGHAM ( ‫) ببببببب‬.
Dari sudut bahasa: Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dari sudut istilah Ilmu
Tajwid: Memasukkan huruf pertama yang bertanda Sukun ke dalam huruf berikutnya
yang berbaris dan menjadikan huruf yang berikutnya bersabdu serta terangkat lidah
ketika menyebutnya. Idgham ini terbahagi kepada dua bahagian:- Idgham Bighunnah
(memasukkan serta dengung) dan Idgham Bila Ghunnah (memasukkan tanpa dengung).
Idgham tidak akan terhasil kecuali dari dua kalimah. Bilangan huruf Idgham sebanyak
enam huruf yang terhimpun di dalam kalimah( ‫) يرملون‬.

2.1- IDGHAM MA’AL GHUNNAH (memasukkan serta dengung)( ‫ببببب بببب‬


).
Ia dari empat huruf yang terhimpun di dalam kalimah( ‫) ينمو‬iaitu Ya’, Nun, Mim dan
Wau. Apabila salah satu dari hurufnya bertemu dengan Nun Sukun atau Nun Tanwin
dengan syarat di dalam dua kalimah, ia mestilah dibaca secara Idgham Bighunnah atau
Ma’al Ghunnah kecuali pada dua tempat iaitu: ( ‫ ن والقلم وما يسطرون‬- ‫) يس والقرآن الحكيم‬.
Hukum membacanya pula ialah Izhar Mutlaq berlainan dengan kaedah asal kerana
mengikut bacaan riwayat Hafs.
2.2 Idgham Bila Ghunnah( ‫) ببببب بببب ببب‬
iaitu memasukkan tanpa dengung. Ia terdiri dari dua huruf iaitu Ra’ dan Lam. Apabila
salah satu dari dua huruf tersebut bertemu dengan Nun Sukun atau Tanwin dengan syarat
di dalam dua kalimah yang berasingan, ia mestilah dibaca dengan Idgham Bila Ghunnah
kecuali pada Nun( ‫) من راق‬kerana di dalam bacaan ini wajib diam seketika (tanpa
menyambung nafas) dan ia tidak diidghamkan.

3. Izhar ( ‫) ببببببب‬.
Dari sudut bahasa: Menyatakan, menerangkan sesuatu. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid:
Mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya (tempat keluarnya) tanpa dengung.
3.1 IZHAR HALQI ( ‫) ببببببب بببببب‬.
Dari sudut bahasa: Menyatakan, menerangkan sesuatu. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid:
Mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya (tempat keluarnya) tanpa dengung.
Ia dinamakan Halqi kerana enam hurufnya keluar dari kerongkong. Huruf-huruf tersebut
ialah: Hamzah( ‫) أ‬, Ha’( ‫) هـ‬, ‘Ain( ‫) ع‬, Ha’( ‫) ح‬, Ghain( ‫) غ‬dan Kha’( ‫) خ‬.

3.2 IZHAR MUTLAQ ( ‫) ببببببب بببببب‬.


Dari sudut bahasa: Menyatakan, menerangkan sesuatu. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid:
Mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya (tempat keluarnya) tanpa dengung.
Ia dinamakan Mutlaq ialah kerana makhrajnya bukan dari tekak atau mulut. Izhar Mutlaq
dibaca apabila huruf Ya’ atau Wau terdapat selepas Nun Sukun di dalam satu kalimah. Ia
terdapat pada empat tempat sahaja di dalam al-Quran iaitu: ( ‫ الدنيا‬- ‫ بنيان‬- ‫ صنوان‬- ‫) قنوان‬.
Manakala( ‫ )ن والقلم وما يسطرون‬,(‫) يس والقرآن الحكيم‬pula, hukum kedua-duanya adalah Izhar
Mutlaq walaupun ia berada di dalam dua kalimah kerana mengikut bacaan riwayat Hafs
4. Ikhfa’ ( ‫) ببببببب‬.
Dari sudut bahasa: Tersembunyi. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Membaca huruf yang
sifatnya antara Izhar dan Idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung pada
huruf yang pertama. Ia dinamakan Haqiqi ialah untuk menghasilkan Ikhfa’ di dalam Nun
Sukun dan Tanwin dengan lebih banyak selain dari kedua-duanya. Huruf Ikhfa’ terdiri
dari lima belas huruf yang terhimpun di dalam bait syair: ( ‫صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم‬
‫) طيبا زد في تقى ضع ظالما‬
NUN DAN MIM SABDU
1.Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim, pertama Sukun dan kedua berbaris.
Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya
membentuk satu huruf yang bersabdu. Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca
secara Izhar Ghunnah (menzahirkan dengungnya) sepanjang dua harakat. Mim yang
bersabdu dinamakan huruf dengung yang disabdukan.
2.Nun bersabdu pada asalnya terdiri dari: Dua Nun, pertama Sukun dan kedua berbaris,
Nun yang berbaris mati dimasukkan ke dalam Nun yang berbaris hidup sehingga kedua-
duanya membentuk satu huruf yang bersabdu. Hukum Nun yang bersabdu adalah wajib
dibaca secara Izhar Ghunnah (menzahirkan dengungnya) sepanjang dua harakat. Nun
yang bersabdu dinamakan huruf dengung yang disabdukan.
MIM MATI
Mim Sukun yang terletak sebelum huruf hijaiah (Huruf Arab) kesemuanya kecuali
ketiga-tiga Huruf Mad kerana untuk mengelakkan dari bertemu dua huruf Sukun.
1- IZHAR SYAFAWI ( ‫) ببببببب بببببب‬.
Dari sudut bahasa: Menyatakan, menerangkan sesuatu. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid:
Mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya (tempat keluarnya) tanpa dengung.
Ia dinamakan syafawi kerana Mim Sukun iaitu huruf yang zahir keluar dari dua bibir
mulut dan ia disandarkan kepada makhraj huruf yang zahir kerana tepat sebutannya. Izhar
Syafawi adalah terdiri dari dua puluh enam huruf iaitu kesemua huruf hijaiah selepas
dibuang huruf Mim dan Ba’. Perlu diperhatikan apabila terdapat huruf Wau atau Fa’
selepas Mim Sukun, huruf Mim Sukun mestilah dibaca secara Izhar Syafawi (dinyatakan
sebutan) supaya terselamat dari keraguan membacanya secara Ikhfa’ di mana huruf Mim
wajib dibaca secara Ikhfa’ ketika bertemu dengan huruf Ba’ kerana makhraj huruf Mim
dengan huruf Wau adalah sama manakala makhraj huruf Mim dengan huruf Fa’ pula
adalah berhampiran.
2. IKHFA’ SYAFAWI ( ‫) ببببببب بببببب‬.
Dari sudut bahasa: Tersembunyi Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Membaca huruf yang
sifatnya antara Izhar dan Idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung pada
huruf pertama. Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba’ sama-sama keluar dari
dua bibir mulut. Ikhfa’ Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu Ba’.
3. IDGHAM MISLAIN SOGHIR ( ‫) ببببب ببببب بببب‬.
Dari sudut bahasa: Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dari sudut istilah Ilmu
Tajwid: Memasukkan huruf pertama yang bertanda Sukun (mati) ke dalam huruf
berikutnya yang berbaris hidup dan menjadikan huruf yang berikutnya bersabdu serta
terangkat lidah ketika menyebutnya. Ia dinamakan Mithlain (dua jenis huruf yang sama)
kerana ia terbentuk dari dua huruf yang sama makhraj dan sifat manakala dinamakan
saghir (kecil) pula ialah kerana huruf yang pertama berbaris Sukun (mati) dan huruf
kedua berbaris hidup. Idgham Mithlain Saghir terdiri dari satu huruf iaitu Mim.
QALQALAH ( ‫) القلقلة‬
Dari sudut bahasa: Bergerak-gerak dan gementar.
Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Bunyi lantunan yang kuat dari makhraj hasil dari bacaan
huruf yang bertanda Sukun di mana makhrajnya ditekan terlalu kuat kemudian dilepaskan
dalam waktu yang singkat sama ada huruf Sukun itu asli atau mendatang.

1- Lantunan yang paling rendah( ‫) ببب ببب‬:


Apabila huruf Qalqalah terletak di pertengahan kalimah
contohnya: Huruf Qaf di dalam kalimah( ‫) وخلقناكم أزواجا‬.
2. Lantunan yang sederhana iaitu pertengahan( ‫) ببببب ببب‬:
Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah dan huruf tersebut tidak bersabdu
(bertasydid) contohnya: Huruf Ta’( ‫) ط‬di dalam kalimah( ‫) وال من وراء محيط‬
3 Lantunan yang paling tinggi( ‫) بببب ببب‬:
Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah dan huruf tersebut bersabdu
(bertasydid) contohnya huruf Qaf di dalam kalimah( ‫) قال رب أحكم بالحق‬

LAM SUKUN
Huruf-huruf Lam Sukun di dalam al-Quran terbahagi kepada tiga bahagian: Lam Ta’rif(
‫) لم التعريف‬atau Lam( ‫) ال‬, Lam Fi’li( ‫) لم الفعل‬dan Lam Harfi( ‫) لم الحرف‬.

1 Lam( ‫) بب‬
Iaitu Lam yang dikenali dengan Lam Ta’rif yang dapat bersama-sama dengan kata nama
(isim).
Ia juga sebagai tambahan untuk membentuk kalimah sama ada kalimah tersebut boleh
ditulis tanpanya seperti( ‫) الرض‬ataupun tidak boleh ditulis tanpanya seperti( ‫) الذين‬
menyebabkan penambahan Alif Lam( ‫) ال‬ke dalam kalimah sedemikian adalah sangat
perlu, dengan kata lain ia tidak boleh dipisahkan dari kalimah yang berada bersamanya.
Hukum bacaan di dalam bahagian ini ialah wajib dibaca secara Idgham (dimasukkan) jika
terdapat huruf Lam selepasnya seperti( ‫) الذي‬dan wajib dibaca secara Izhar jika terdapat
Huruf Ya’ atau Hamzah selepasnya seperti kalimah:( ‫) واليسع‬dan( ‫) الن‬.

1.1 Lam Qamariah ( ‫) ببببب ببببببب‬


terdiri dari empat belas huruf. Ia terkumpul di dalam bait syair:( ‫) ابغ حجك وخف عقيمة‬.
Hukum Lam Qamariah ialah Izhar (dinyatakan) dan sebab huruf Lam dibaca secara Izhar
ketika bersama dengan huruf-huruf ini ialah kerana makhraj makhraj huruf Lam terletak
berjauhan dengan makhraj empat belas huruf tersebut.
1.2 Lam Syamsiah( ‫) ببببب ببببببب‬
terdiri dari empat belas huruf. Ia terkumpul di dalam bait syair:
( ‫) طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم‬.
Hukum Lam Syamsiah adalah Idgham (memasukkan) dan sebab huruf Lam dibaca secara
Idgham ketika bersama dengan huruf ini ialah kerana makhraj Lam Syamsiah adalah
sama dengan makhraj huruf Lam dan terletak berdekatan dengan huruf-huruf lain yang
tersebut di atas.
2. Lam Sukun yang terletak pada kata kerja (Fe’el)
iaitu sama ada kata kerja tersebut yang telah lalu (madhi), sedang berlaku (mudharik) /
akan datang atau kata kerja seru dan dalam semua keadaan sama ada ia terletak pada
pertengahan ayat atau di akhir ayat.
2.1 Idgham:
Lam Fi’li dibaca secara Idgham apabila terdapat selepasnya huruf Ra’ atau Lam.
2.2 Izhar:
Lam Fi’li dibaca secara Izhar apabila terdapat selepasnya salah satu huruf hijaiah kecuali
huruf Ra’ dan Lam.

3 Lam Sukun yang berada di dalam sendi nama (harf)


iaitu di dalam( ‫ )بل‬,(‫) هل‬sahaja dan tidak terdapat di dalam kalimah yang lain di dalam al-
Quran selain dari dua kalimah tersebut.
3.1 Idgham: Lam Harfi dibaca secara Idgham apabila terdapat huruf Ra’ atau Lam
selepasnya kecuali pada ayat( ‫) بل ران‬di mana hukumnya adalah Izhar (nyata) kerana
terdapat hukum yang mewajibkan diam (berhenti seketika tanpa bernafas) yang
menghalang dari Idgham.
3.2 Izhar: Lam Harfi dibaca secara Izhar (nyata) apabila terdapat salah satu huruf hijaiah
selepasnya kecuali huruf Ra’ dan Lam