Anda di halaman 1dari 8

BMM3104 (FIRST)

STRUKTUR
1a) Antara bahan pengajaran yang digunakan dalam kemahiran bertutur adalah bahan
autentik. Senaraikan contoh bahan autentik.
• Peta, glob, relia, model, boneka, papet.
1b) Beri 3 kepentingan bahan autentik dalam kemahiran bertutur.
• Dpt lihat scr konkrit
• Mengekalkan tumpuan pemerhatian dan pemikiran murid terhadap apa yg
hendak diajarkan sekali gus mengelakkan masalah disiplin.
• Menarik minat untuk mengetahui lebih lanjut ttg sesuatu isi pelajaran sekali gus
mengelak kebosanan.
2a) 5 peringkat mengajar bacaan sekolah rendah.
1. Peringkat menyediakan murid
2. Peringkat mendirikan asas
3. Peringkat melatih membaca dan memaham(capai kemahiran)
4. Peringkat melatih membaca untuk memperoleh hiburan dan pengetahuan
5. Peringkat membina dan memperkukuh sikap gemar membaca.
2b) Sebelum mengajar kemahiran bacaan seorang guru perlu menentukan samaada
kanak- kanak sudak bersedia membaca atau tidak. Nyatakan 5 aktiviti yang boleh
dilakukan sebelum mengajar bacaan.
1. Berbual, soal jawab scr tidak formal
2. Aktiviti ringan seperti menyanyi, berlakon, bercerita
3.
3a) Nyatakan 3 tujuan BBM
• Menyeronokkan emosi dan rohani murid
• Mengelak kebosanan
• Memudahkan fahaman murid terhadap apa yg diterangkan oleh guru sekali gus
menggalakan kemahiran berfikir
• Membantu guru dalam menjelaskan konsep dan mengawal urutan idea guru
serta sekali gus melancarkan penyampaian guru tanpa tersekat-sekat.
3b) Senaraikan 3 kretiria pemilihan BBM dalam bilik darjah.
• BBM sesuai dengan suasana pembelajaran
• BBm sesuai dengan minat pelajar
• Bertepatan dengan objekti an matlamat pengajaran bahasa Melayu
• Menepati an mempunyai perkaitan dengan isi pelajaran yang ingain
disampaikan.
• Menarik minat dan mudah digunakan
• Jimat dan mudah
• Praktikal
• Mudah alih
4a) 4 bahan rangsangan yang sesuai digunakan untuk mencari isi dalam kemahiran
mengarang.
• Bahan cetak- majalah, surat khabar
• Bahan audio- pita rakaman
• Bahan komputer- bahan internet
• Bahan video- pita video

4b) Jelaskan 3 aspek yang perlu diberikan perhatian semasa mengedit karangan.
• Ejaan
• Tana bacaan
• Penyusunan perenggan
• Pemilihan kata
• Penggunaan imbuhan
• Penggunaan rangkai kata, klausa dan ayat, peribahasa dan sebagainya

ESSEI
Kemahiran mendengar dan bertutur dianggap sebagai asas kepada kemahiran
berbahasa. Huraikan 4 kaedah beserta contoh pengajaran kemahiran mendengar dan
bertutur BM disekolah rendah.
• Kaedah natural- mementingkan konsep komunikatif. Bahasa dilihat sebagai alat
untuk menghubungkan makna dan mesej.
• Kaedah linguistik- mementingkan pertuturan dan membenarkan penggunaan
bahasa yang telah diketahui oleh murid
• Kaedah oral aural- boleh memperkembangkan kemahiran bhs
• Kaedah penglibatan tindak balas Fizikal(TPR)- Total Physical Respon(TPR)
mementingkan pemahaman bahasa melalui pendengaran serta memulakan
kemagiran dengan kemahiran mendengar
Dalam pengajaran membaca di sekolah rendah, terdapat beberapa pendekatan yang
boleh digunakan oleh guru di bilim darjah. Huraikan perbezaan antara pendekatan
binaan dan pendekatan cerakinan. Gunakan borang grfaik.
Pendekatan Binaan Pendekatan cerakinan
– Dikenali sebagai pendekatan – Berlawanan dengan pendekatan
sintesis binaan
– Dimulakan dengan – Mencerakinkan perkataan dengan
memperkenalkan unsur2 terkecil menceraikan satu bahagian yang
dahulu kemudian diikuti dengan besar kepada bahagian yang kecil
unsur2 yg lebih besar – Menggunakan kaedah perkataan,
– Menggunakan kaedah huruf, kaeah rangkai kata, kaedah ayat
kaedah bunyi dan kaedah suku kata yang igabungkan dengan kaeah
– Langkah pengajaran: panang sebut.
1. Perkenal huruf – Langkah Pengajaran:
2. Perkenal suku kata 1. Perkenal ayat
3. Perkenal perkataan 2. Perkenal rangkai kata
4. Perkenal rangkai kata 3. Perkenal perkataan
5. Perkenal ayat 4. Perkenal suku kata
5. Perkenal huruf

Guru bercadang menggunakan pendekatan proses dalam pengajaran menulis


karangan. Jelaskan langkah yang boleh digunakan/dilaksanakan oleh guru semasa
menggunakan pendekatan ini.
1. Persediaan menulis
-diambil daripaa pengalaman, benda, gambar, perbincangan, atau sesuatu
yang menimbulkan minat
2. Meningat kembali pengalaman yang irasai
3. Masalah kreatif
4. Perbincangan secara lisan
5. Perbincangan setelah menulis draf pertama
6. Membentang karangan secara lisan

BMM3104 (SECOND)
STRUKTUR
1. Pengurusan BBM penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran
mendengar dan bertutur BM sekolah rendah. Cadangkan 5 rakaman kegiatan
/rangsangan yang sesuai digunakan sebagai BBM kemahiran berbahasa tersebut.
a)Kemahiran mendengan
- rakaman bunyi- alam semula jadi, mekanikal, haiwan
b)Kemahiran bertutur
2a)Nyatakan 4 perkara yang dapat menentukan sama ada kanak- kanak itu bersedia
untuk membaca@ sebaliknya

2b) Semasa peringkat melatih membaca dan memaham, beberapa perkara yang perlu
diberi perhatian oleh seoarang guru. Nyatakan perkara tersebut.
• Dapat mengenal dan mengecam makna perkataan yang membawa erti sama
atau berlawanan
• Memahami dan mengecam ayat2 topik, isi2 penting an sampingan dalam petikan
• Memahami makna perkataan
• Mengenal pasti an memahami bahasa kiasan, perumpamaan, simpulan bahasa
dan bidalan
• Mengecam dan memahami makna perkataan, frasa, ayat dan perenggan sama
aa prosa atau puisi.
3a) Nyatakan 3 tujuan BBM
3b) Senaraikan 3 kretiria pemilihan BBM dalam bilik darjah

4a)Mengarang ialah proses melahirkan idea secara tersusun dan logik melalui tulisan.
Berikan 3 aspek yang dapat dikaitkan dengan isi oleh penulis dalam kemahiran
mengarang
Aspek yang berkait dengan isi:
• Mengikut tajuk
• Tersusun dan teratur, sistematik dan koheren
• Isi yang dipecah-pecah dalam perenggan dan diperkembangkan
• Isi yang asli didapati melalui pembacaan, pemerhatian dan pengalaman penulis.
4b) Teknik peta minda boleh digunakan untuk mengukuhkan kemahiran
menulis.Tuliskan 3 penggunaan peta minda.
• Meransang minda
• Memudah ingatan
• Melatih pemiiran kritis dan kreatif
ESSEI
1.Huraikan 4 prinsip beserta contoh pengajaran berbahasa kemahiran mendenagr dan
bertutur di sekolah rendah.(20m).
• Membolehkan murid menyebut sesuatu perkataan, ayat dengan betul. Sebutan
jelas dan tepat serta ditututurkan dlm bentuk pertuturan yang biasa
• Dapat bertutur dgn ayat yg tersusun, guna perkataan yg sesuai dan
perbendaharaan kata yg luas
• Menyuburkan keyakinan dan kepercayaan diri sendiri dalam kalangan pelajar
• Mancapai kemahiran
2. Dalam pengajaran membaca di sekolah rendah, terdapat beberapa kaedah yang
boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah iaitu:
i) Kaedah abjad
Lama diamalkan oleh guru2
1. Juga dikenali sbg kaedah huruf/mengeja
2. Murid diperkenalkan dgn semua huruf- /a/ hingga /z/ (kecil dan besar)
3. Murid dikehendaki mengena bentuk2 huruf dan namanya kemudian akan
diperkenalkan dgn hurUf vokal dan huruf konsonan.
4. Huruf2 konsonan digabungkan dgn hurf vokal untuk membentuk suku kata.
5. Daripada suku kata itu, dibentuk pula perkataan.

Kebaikan

1. Sesuai dgn susuk bahasa Melayu


2. Kanak-kanak dpt baca perkataan baharu walaupun belum pelajari kerana dpt
mengenal huruf & membunyikan konsonan dgn baik.
3. Beri asas dan binaan yg kukuh dlm membaca.
4. Memberi keyakinan kpd murid setelah tercapai kecekapan dan kemahiran
membaca.
Keburukan

1. Murid membaca lancar tanpa memahami apa yg dibaca kerana mementingkan


kelancaran dan sebutan.
2. Tabiat membaca sambil mengeja- bc merangkak dan tidak faham apa yg dibaca.
3. Pengajaran tidak secara keseluruhan yg bermakna.
4. Menimbulkan rasa bosan jika menerima latih tubi secara berlebihan.

ii) kaedah Fonik


1. Juga dikenali sbg kaedah bunyi
2. Langkah bunyi fonik
I. (a) (e) (i) (o) (u)
II. (p) (b) (t) (d) (k) (g) (c) (j) (h) (l) (r) (w) (y) (f) (v) (m) (n) (s) (x) (q) (z)

1. Gabung bunyi konsonan dgn bunyi vokal


Cth: (p) (a)= (pa), (k) (u)= (ku)
= (paku)
2. Gabungkan bunyi yg sama
3. Gabungkan bunyi yg berbeza dan seterusnya...
Kebaikan

1. Sesuai dgn susu bahasa Melayu kerana Bm adalah dicirikan sebagai fonemik
iaitu suku kata yg hampir sama dgn bunyinya.
2. Kanak-kanak boleh membaca perkataan baharu walaupun perkataan itu di luar
perbendaharaan kata mereka
Keburukan

1. Bacaan murid tidak licin krn perhatian lebih fokus kpd suku kata

Tidak menarik krn suku kata yg diajar tidak mempunyai makna yg nyata

2.Jelaskan perbezaan pendekatan proses dan pendekatan pengalaman Bahasa (LEA)


dalam pengajaran kemahiran menulis.(20)
Pendekatan Proses( macam penilaian Pendekatan pengalaman bahasa(LEA)
portfolio)
1. Memntingkan proses sepanjang 1. Penekanan terhadap
menjalankan pendekatan ini. pengalaman@pengetahuan sedia ada
murid dlm berbahasa.
2. Proses:
I. Kumpul bahan 2. Murid mudah memahami mesej yg

II. Simpan dalam portfolio disampaikan oleh penulis dlm tulisan

III. Saring- bahan yang x diperlukan sekiranya mempunyai pengalaman

disimpan membaca bahan yg menggunakan

IV. Susun isi laras yang sama serta mempunyai

V. Rangka karangan pengetahuan mengenai bidang yg

VI. Penulisan lengkap dibincangkan

VII. Edit-pembetulan 3. peringkat membaca:

VIII.Penilaian guru..
I. Literal
II. Interpretasi
III. Inferens
IV. Penilaian
V. Penghayatan

Pengetahuan dan pengalaman murid


sgt diperlukan untuk mentafsir makna
yg disampaikan dan akan memahami
teks yg dibicarakan jika mempunyai
pengatahui pengatahuan ttg perkara
tersebut.