Anda di halaman 1dari 5

Arahan am: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Antaranya ada satu jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul.

1. Antara ciri-ciri utama sesuatu projek 4. Yang berikut ialah carta aliran
reka cipta atau inovasi adalah pembinaan awal sebuah prototaip. X
I projek haruslah mudah dan mungkin
ringkas.
X
II projek haruslah berfungsi dengan
baik. 

III projek seharusnya tidak berbahaya Perbincangan dengan murid


kepada pengguna.

IV projek mesti menggunakan bahan-
bahan baru. Susun atur kerja
A I, II dan III A model. C lukisan kerja.
B I, II dan IV B inovasi. D idea terbaik.
C I, III dan IV
D II, III dan IV 5. Gred kertas las ditentukan mengikut
nya.
2. A panjang C kekasaran
1. X B lebar D besar
2. Mengenal pasti pengubahsuaian
yang boleh dilakukan
3. Membuat pengubahsuaian
Jadual di atas menunjukkan langkah-
6. Apakah fungsi alatan di atas?
langkah membuat pengubahsuaian
sesuatu projek. Langkah X ialah A Membuka dan melonggarkan nat
A menyediakan alatan dan bahan
B Memotong wayar elektrik
C Memegang benda-benda kecil dan
yang akan digunakan.
B mengkaji ciri-ciri projek sedia ada. membentuk benda
C membuat persembahan projek D Melonggar dan mengetatkan skru
ubah suai.
D membuat langkah kemasan pada 7. Yang berikut adalah antara langkah-
projek yang telah siap. langkah penyelesaian masalah projek
eksperimental. Apakah X ?
3. Dalam proses pembelajaran reka Mengenal pasti masalah
cipta, segala maklumat tentang reka
cipta dimasukkan ke dalam
A Buku Nota. X
B Buku Kerja.
C Buku Idea.
D Buku Catatan. Membuat catatan dan lakaran projek

104
A Merancang pembinaan projek 12. Mentol yang manakah yang akan
B Menjana idea kreatif menyala sekiranya sesentuh suis
C Membina projek eksperimental bersambung dengan tamatan 3?
D Mempersembahkan projek A Mentol Q dan R
B Mentol R dan S
8. Apakah yang akan berlaku pada kit C Mentol P dan Q
model kereta sekiranya suis ditekan? D Mentol Q dan S
A Kereta akan berbunyi
B Motor tidak akan bergerak 13. Alatan yang digunakan untuk
C Kereta akan bergerak menebuk lubang pada kayu ialah
D Lampu kereta akan menyala A penebuk pusat.
B gerudi tangan.
9. Apakah yang akan berlaku sekiranya C pemutar skru.
satu cabang rosak pada litar selari? D playar gabung.
A Arus tidak mengalir
B Arus mengalir dengan lebih cepat 14.
C Arus mengalir melalui cabang yang
lain
D Arus mengalir pada kadar yang X
perlahan

Soalan 10 hingga 12 adalah


berpandukan rajah yang berikut.

Bahagian yang bertanda X di atas


dapat dibersihkan dengan meng-
P Q R gunakan
S
I turpentin.
2 II air sejuk.
1 3 III sabun serbuk.
IV kain atau span.
10. Apakah jenis suis yang digunakan di A I, II dan III C II, III dan IV
dalam litar? B I, III dan IV D I, II, III dan IV
A Suis satu kutub satu hala
B Suis satu kutub dua hala 15. Apakah tujuan meminyakkan
C Suis dua kutub satu hala bahagian perabot yang dapat
D Suis dua kutub dua hala digerakkan?
I Untuk mencantikkan perabot
11. Mentol yang manakah akan menyala II Supaya perabot nampak berkilat
sekiranya sesentuh suis bersambung III Untuk melicinkan pergerakan
dengan tamatan 1 seperti dalam ra- bahagian tersebut
jah? IV Untuk mencegah bahagian
A Mentol P dan Q tersebut daripada berkarat
B Mentol Q dan R A I dan II C III dan IV
C Mentol P dan R B II dan III D II, III dan IV
D Mentol R dan S

105
16. Apakah kegunaan penetas jahitan? Pilih pernyataan yang tidak benar
A Untuk menggunting fabrik tentang jenis jahitan di atas.
B Untuk menanggalkan benang A Dimulakan dengan jahitan kia
jelujur atau menetaskan jahitan B Jahitan sembat digunakan untuk
C Untuk mengukur membaiki kerosakan
D Untuk menyamakan jahitan C Dimatikan dengan jahitan kia
D Jahitan asal dimatikan dengan
17. Pilih salah satu kegunaan jahitan lilit jahitan sembat
kemas.
A Membaiki kelim meretas 21. Apakah fungsi garis lateral yang
B Menjahit butang tertanggal terdapat pada bahagian luar ikan?
C Membaiki kelepet meretas A Sebagai pelindung daripada
D Menjahit cangkuk tertanggal musuh, kecederaan dan penyakit
B Sebagai kemudi pergerakan ikan di
18. Apabila memilih benang jahitan, pilih dalam air supaya bergerak lurus
I benang yang sepadan dengan C Untuk mengesan objek lain dan
fabrik. getaran di dalam air
II benang nombor 40 atau 50 untuk D Untuk kestabilan, berundur,
fabrik sederhana tebal. berpusing dan mengapungkan diri
III benang nombor 30 untuk fabrik
nipis. 
Berpunca daripada kesan luka
IV benang yang berkilat. pada bahagian anggota badan
A I dan II C II, III dan IV 
B I, II dan III D I, II, III dan IV Cara merawatnya adalah dengan
mencampurkan larutan methylene
19. Yang manakah telah dilabelkan blue ke dalam air atau menya-
pukannya terus pada luka yang
dengan betul? dijangkiti
Q
22.
P Pernyataan di atas menerangkan
R tentang sejenis penyakit yang
menyerang ikan hiasan. Apakah jenis
penyakit tersebut?
A Penyakit bakteria
S B Penyakit rintik putih
C Penyakit kulat
A P - Dijahit kelim D Penyakit kudis
B Q - Dijahit kelepet
C R - Dijahit kelim 23.
D S - Dijahit kelim Yang berikut adalah kepentingan
tumbuhan akuatik di dalam akuarium,
20. kecuali
Jahitan asal A menyerap bahan toksik yang
dihasilkan daripada perkumuhan
  ikan.
B sebagai tempat perlindungan ikan

kecil daripada ikan yang menjadi
Jahitan membaiki musuhnya.

106
C membekalkan keperluan gas A I dan II
oksigen kepada ikan di dalam B I dan III
akuarium. C II dan IV
D membekalkan keperluan gas D III dan IV
karbon dioksida untuk keperluan
ikan di dalam akuarium. 29. Sikap dan cara pengurusan peniaga
yang berikut akan menarik hati
24. Yang berikut ialah aksesori yang pembeli, kecuali
selalu diletakkan di dalam akuarium, Barang
kecuali Sikap Jualan Harga
A lampu. C pasir.
B pam air. D pokok bunga. A Peramah Berkualiti Berpatutan
B Bersopan Berkualiti Berpatutan
25. Nilai pH air akuarium yang paling
sesuai ialah C Jujur Berkualiti Murah
A 6.5 hingga 7.5.
B 3.5 hingga 4.5.  D Pemarah Berkualiti Mahal
C 1.5 hingga 2.5.
D 8.5 hingga 9.5. 30. Untuk memperkenalkan barang
jualannya, peniaga harus
26. Ikan yang memakan benda-benda A memilih pembungkus yang tahan
hidup seperti ikan kecil atau haiwan lama.
lain dikenali sebagai B mengadakan promosi barang
A ikan herbivor. tersebut.
B ikan karnivor. C memberikan ceramah tentang
C ikan omnivor. barang tersebut.
D ikan pemakan plankton. D memberi barang tersebut secara
percuma.
27.
Mengapakah peniaga sukar untuk
mendapat pelanggan apabila terdapat 31. biasanya bergerak dari satu
pesaing? tempat ke satu tempat untuk menjual
A Kerana pesaing banyak mendapat barang jualannya.
bekalan A Penjaja
B Kerana pesaing mempunyai B Pekedai
pembekal C Pegerai
C Kerana pesaing akan berusaha D Pelanggan
mengatasi jualannya
D Kerana pesaing mengenali 32. Dalam melaksanakan rancangan
pembekal atau pemborong jualan, peniaga hendaklah membuat
28. Antara padanan yang berikut, untuk memastikan perjalanan
kerja berjalan dengan lancar.
manakah yang tidak benar? A pelan tindakan
I Permintaan tinggi - Jualan rendah B jadual kerja
II Permintaan tinggi - Jualan tinggi C lukisan kerja
III Permintaan rendah - Jualan tinggi D atur cara
IV Permintaan rendah - Jualan
rendah

107
33. Pihak berkuasa akan mengenakan B membantu membersihkan alam
kepada peniaga yang sekitar.
menampal poster di tempat yang C mengatasi masalah kekurangan
dilarang berbuat demikian. barang terbuang.
A hadiah C bayaran D meningkatkan nilai barang
B denda D faedah tersebut.

34. Yang manakah bukan ciri-ciri poster 37. Yang manakah merupakan ciri yang
yang baik? tidak benar tentang wang yang
A Kreatif dari segi pemilihan kata- disimpan di dalam bank?
kata A Nilai wang akan merosot
B Mempunyai reka bentuk yang B Selamat dan terjamin
menarik C Mudah untuk dikeluarkan
C Menyenaraikan nama pelanggan D Direkod di dalam buku akaun
tetap
D Mesej yang disampaikan ringkas 38. Kamu boleh menyimpan wang di
dan tepat dalam bank dalam bentuk
I wang tunai.
35. Peniaga ini mendapatkan pe- II buku rekod.
sanan barang jualannya dengan III akaun tunai.
menggunakan telefon. IV cek.
A I dan II C II dan III
Yang manakah benar tentang teknik B I dan IV D III dan IV
mendapatkan pesanan di atas?
39. Perbelanjaan tetap ialah
A Teknik ini melibatkan kos yang
A perbelanjaan yang penting.
tinggi.
B Teknik ini hanya sesuai untuk B perbelanjaan yang mengun-
peniaga yang tinggal di kawasan tungkan.
luar bandar. C perbelanjaan yang tidak begitu
C Peniaga mengambil masa yang penting.
D perbelanjaan yang banyak
lama untuk membuat pesanan jika
dia menggunakan teknik ini. mengeluarkan wang.
D Peniaga dapat berkomunikasi
40.
secara terus dengan pembekal jika Perbelanjaan ini boleh ditinggalkan
menggunakan teknik ini. jika wang yang ada tidak mencukupi.
Perbelanjaan yang dimaksudkan ialah
36. Kegiatan mengumpul barang-barang A perbelanjaan tetap.
B perbelanjaan terhad.
terbuang untuk dijual dapat
A menjimatkan belanja. C perbelanjaan tambahan.
D perbelanjaan sampingan.

108

Anda mungkin juga menyukai