Anda di halaman 1dari 18

KPT 5033

TEKNOLOGI & INOVASI DALAM PENDIDIKAN

PENSYARAH:

CIK AMILY SHAFILA BINTI SHARIFF

NAMA AHLI KUMPULAN:

AZNIAH BINTI JALI L20092003647

ANNAMERI A/P DEVANESAN L20092003637

AZMARIAH BINTI CHE MAT L20092003658

DASHTIE RIANA BINTI DAUD L20092003653

FITRIAH BINTI MANSOR L20092003618

SAIDATUL AKMAL BT ABDUL KARIM L20092003666

SITI RAHMAH BINTI MAT IDRIS L20092003661

SHARINA BINTI SHAMUDDIN L20092003686

PUGUNESWARI A/P VASUDEVAN L20092003684

PUGANESHWARY A/P SANTHARASAGAVAN L20092003680


TUGASAN BERKUMPULAN

1) HURAIKAN DEFINISI MULTIMEDIA

Definisi media

Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video,
multimedia, gambar foto) (Heinich et al, 1981)
Peralatan dan bahan yang dibina, dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan
maklumat dan/atau menghasilkan pembelajaran (Yusup, 2000, 2001)

“From the user perspective – multimedia enables computer information to be represented


through audio, video, text, images, graphics and animation.”
“Multimedia is defined as an interactive computer-mediated presentation that included at
least two of the following elements; text, sound, still graphics images, motion graphics and
animation.

Definisi multimedia

Multimedia adalah salah satu daripada media yang terangkum dalam teknologi instruksional.
Ia merupakan satu pukal pembelajaran kendiri yang interaktif yang dikawal oleh komputer
sepenuhnya yang menggabungkan teks, grafik, audio, visual (gerak dan kaku) dan imej
animasi untuk menghasilkan bahan P & P. Multimedia adalah gabungan bunyi, imej statik,
hiperteks dan video yang digunakan selaras dengan teknologi komputer.

Selain itu, definisi multimedia juga bermaksud bermacam-macam, pelbagai atau berjenis-
jenis. Makna media pula sesetengah memberi maksud ialah alat yang digunakan sebagai
saluran untuk berkomunikasi seperti akhbar, radio, TV dan sebagainya.

Waterworth (1992) pula memdefinasikan multimedia sebagai persepaduan bunyi muzik


animasi, teks, suara, video dan grafik yang dihasilkan oleh teknologi berasaskan komputer.

Ron White (1996) multimedia adalah maklumat yang boleh berkomunikasi dengan bantuan
beberapa alat tambahan.

Multimedia merupakan suatu sistem yang membolehkan capaian informasi dilakukan secara
tidak linear(non-linear navigation)

Secara etimologis multimedia berasal dari kata multi (Bahasa Latin, nouns) yang berarti
banyak, bermacam-macam, dan medium (Bahasa Latin) yang bererti sesuatu yang dipakai
untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Kata medium dalam American Heritage
Electronic Dictionary (1991) juga diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan
mempresentasikan informasi (Rachmat dan Alphone, 2005/2006).
Dapatlah dirumus di sini, multimedia adalah hasil daripada pelbagai media, yang biasanya
merujuk kepada gabungan unsure-unsur seperti, gambar, imej, warna, bunyi, animasi dan
video. Impaknya dapat dilihat menerusi penggunaan elemen-elemen tersebut dalam
merealisasikan sesuatu penerbitan multimedia seperti dalam satu taklimat atau penyampaian
sesuatu bahan yang berpaksikan computer. Keupayaan multimedia telah dapat ditingkatkan
dengan unsure-unsur berteknologi tinggi serta sistem komunikasi yang canggih.

Definisi multimedia

1. Huraikan 3 definisi multimedia.

Perkataan multimedia adalah berdasarkan kepada dua perkataan utama iaitu yang pertama multi
bermaksud banyak ataupun pelbagai. Manakala, medium pula bermaksud alat yang digunakan
untuk menyampaikan atau membuat sesuatu, perantaraan, alat pengantar, suatu dan suatu bentuk
mass komunikasi seperti surat khabar, majalah atau televisyen. Multimedia juga didefinisikan
sebagai persembahan aplikasi komputer yang interaktif di mana ia mengabungkan elemen teks,
audio, video, grafik dan animasi.

According to Roy Rada (1995), author of Interactive Media, the term refers to any
synchronized media streams. One example is that of moving images synchronized with sound
(such as a television broadcast or a modern film). (Timothy D. Green & Abbie Brown: 2002) pg
2. According to Heinich, Molenda, Russel and Smaldino (1999), the authors of Instructional
Media and Technologies for learning, the “term “refers to any combination of two or more
media formats that are integrated to form an informational or instructional program”. (Pg 2).
Multimedia is used any time one medium of communication is coordinated with another medium
to transmit information in some unified manner.

2. kaedah tutorial

Kaedah tutorial boleh disampaikan oleh guru atau tutor, computer atau bahan cetak. Dalam
kaedah ini, tutor akan mempersembahkan maklumat, mengemukakan soalan atau masalah,
meminta tindak balas daripada pelajar, menganalisis maklum balas, memberi maklum yang
sesuai dan menyediakan latihan sehingga pelajar dapat menunjukkan suatu peringkat penguasaan
yang telah ditetapkan. Kaedah ini biasanya digunakan secara bersemuka satu dengan satu untuk
mengajar kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Walau bagaimanapun, ia boleh
digunakan untuk mengajar pengetahuan aras tinggi.

Terdapat 3 cara menggunakan kaedah ini. Pertama, pengajar dengan pelajar (contoh:
dialog), pelajar dengan pelajar (contoh: tutorial terancang), komputer dengan pelajar (contoh:
Pembelajaran berbantu komputer) dan bahan cetak dengan pelajar (contoh: pembelajaran
berbantu komputer) dan bahan cetak dengan pelajar (contoh: pengajaran terancang seperti modul
instruksional.(Yusuf Hashim dan Rozmah Man: 2005). Kaedah tutorial pula terbahagi kepada
dua iaitu tutorial terancang dan tutorial kecerdasan. Tutorial terancang adalah lebih mudah
diprogram dan tidak memerlukan bahasa pengatucaraan yang kompleks. Maklum balas adalah
mudah dan tidak berlaku secara berterusan. Manakala dalam kaedah tutorial kecerdasan pula,
dialog berlaku secara berterusan antara komputer dan pelajar. Komputer dan pelajar boleh
menyoal atau memberi respons kepada soalan. Ini bermakna berlaku komunikasi dua hala antara
komputer dan pelajar.

3. Kaedah Perbincangan

Kaedah ini melibatkan interaksi dua hala antara pelajar dengan pelajar atau pelajar dengan
pensyarah dalam proses pembelajaran. Kaedah ini berpusatkan kepada pelajar iaitu pelajar
berbincang antara satu dengan lain, berkongsi maklumat dan memberi dan menerima pendapat
untuk mendapatkan satu persetujuan bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau tugasan. Dalam
perbincangan, pelajar diberi peluang menggunakan prinsip, konsep dan prosedur yang telah
mereka pelajari. Ini menggalakkan mereka menilai dan membuat keputusan. Perbincangan juga
memberi maklumbalas secara pantas kepada guru tentang kebolehan dan kesediaan pelajar dalam
pelajaran yang mereka ikuti. Perbincangan boleh dijadikan sebagai alat untuk mengukur atau
menilai pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar. Perbincangan boleh mengeratkan hubungan
antara pengajar dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar dan menggalakkan pembelajaran
koperatif dan kolaboratif. Dengan menggunakan kaedah ini, dapat memberi peluang kepada
pelajar untuk menyelesaikan masalah, membina pengetahuan baru dan melatih pelajar berfikiran
kritis, kreatif dan analitis, menjadikan pelajaran lebih aktif dan bermakna serta boleh mengubah
sikap dan perilaku pelajar.

Senaraikan 5 elemen multi media dan sertakan contoh bersesuian

1.Audio

Walaupun elemen audio ini tidak beberapa dititikberatkan selalu, namun ia boleh
dianggap sebagai satu aspek yang penting dalam pengajaran multimedia kerana tanpanya
persembahan mungkin kurang menjadi dan menarik. Dalam aplikasi multimedia, penggunaan
muzik boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu muzik latar belakang, kesan bunyi dan
juga narasi iaiti penceritaan.

Muzik latar belakang memainkan peranan yang penting dalam persembahan multi media.
Hal ini adalah kerana, muzik ini boleh mewujudkan “mood” dalam Sesutu persembahan itu
sekaligus menceriakan lagi persekitaran itu. Jadi ia amat perlu dalam pengaplikasian
pembelajaran yang dijalankan. Contohnya, seseorang guru Sejarah yang ingin menceritakan
tentang Zaman Kesultanan Melayu melalui persembahan multimedia boleh menggunakan muzik
latar belakang yang berlandaskan alat muzik tradisional supaya pelajar lebih menghayati dan
seronak dalam pembelajaran yang di jalankan oleh guru.

Kesan bunyi pula lebih kepada mewakili sesuatu bunyi. Aspek ini boleh digunakan untuk
sentiasa memastikan pelajar peka terhadap persembahan multimedia yang kita lakukan.
Contohnya, bunyi-bunyi seperti “Ding” atau “Dong” yang dengar apabila butang diklik semasa
persembahan dapat memastikan pelajar sentiasa mengikutnya pembelajaran kita. Walaupun
kesan bunyi sebegini mungkin kecil dari segi saiz tetapi kesannya amat kuat terhadap aktiviti
pembelajaran yang di jalankan.
Aspek narration tidak banyak digunakan dalam sesuatu persembahan kerana ia sedikit
sebanyak mengganggu persembahan tersebut. Narasi dibina dalam memperkenalkan produk
yang dihasilkan melalui muzik latar belakang dengan sokongan pembesar suara. Kaedah
pembejaran seperti ini boleh digunakan sekali sekala dalam aktiviti pembelajaran yang dilakukan
supaya pelajar tidak akan berasa bosan.

2. Teks

Teks merupakan elemen yang paling asas serta luas penggunaannya. Contoh-contoh teks:
Typeface
Huruf Besar/ Kecil
Gabungan huruf besar dan huruf kecil adalah lebih mudah dibaca daripada semuanya dalam
huruf besar
Case sensitive – selalunya dalam penggunaan password di mana dipertikaikan penggunaan huruf
besar atau huruf kecil

Penggunaan Teks Dalam Multimedia


Gunakan teks untuk tajuk (apa yang hendak disampaikan) untuk menu (ke mana hendak di
tuju) dan untuk kandungan (apa yang dilihat bila ke sana)
Jika mesej yang ingin disampaikan adalah dalam bentuk "user-driven", lebih bercirikan
interaktif, bolehlah menggunakan teks
Mestilah sesuai : terlalu sikit teks dalam satu helaian membosankan pengguna di mana
pengguna terpaksa menjelajah dari satu helaian kepada helaian lain dengan hanya membaca 2-
3 baris ayat sahaja : jika terlalu banyak teks pada satu-satu helaian akan membuatkan helaian
tersebut padat dan tidak menarik
Jika mesej yang disampaikan adalah berbentuk kegunaan awam, gunakan saiz besar dan
kurang teks
Beberapa petunjuk teks

ASCII ( American Standard Code For Information Interchange)


o Merupakan format perwakilan aksara yang menggunakan 8 bit ( 1byte)
o Merupakan piawai umum perwakilan teks
o 32 aksara yang pertaama dikhaskan sebagai kod kawalan tentng cara pengendalian data
tersebut.
o Aksara disimpan dalam 2 julat , dari 65 ke 90 untuk huruf besar "A" hingga"Z" dan dari 97
ke 122 bagi huruf kecil "a" hingga "z".

3. Animasi/ Grafik
Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. Animasi boleh
dalan bentuk dua dimensi, tiga dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas. Walaupun apa jua
bentuk animasi yang digunakan, ia mampu menghasilkan kelainan dalam program yang
didokongnya kerana sememangnya jiwa manusia sukakan sesuatu yang dinamik dan bukannya
statik.

Animasi Cel
v Diperkenalkan oleh Disney di mana menggunakan beberapa siri daripada grafik berlainan
pada setip kerangka frame
v Satu minit animasi akan memainkan 1,440 kerangka
v Cel berasal daripada kertas celluloid yang digunakan untuk lukisan pada setiap kerangka
tetapi sekarang telah digantikan dengan plastik

Animasi Komputer
v Mengamalkan konsep yang sama seperti animasi cel :menggunakan layer, keyframe,
tweening
v Menggunakan nilai piksel RGB, mengenalpasti bucu-bucu sesuatu objek dan bercampuran
warna supaya dapat menghasilkan transparencies, inversion dan effect

Morphing
v Kesan yang popular di mana satu imej akan bertukar menjadi imej lain
v Boleh gunakan ke atas objek statik ataupun objek yang bergerak

4. Video

Memasukkan unsur video di dalam sesbuah persembahan multimedia merupakan salah satu cara
yang berkesan bagi menyampaikan maklumat. Pelbagai teknik, kaedah serta teknologi boleh
digunakan. Antaranya ialah seperti yang berikut:

ü Secara terus dengan menggunakan video digital


ü Tetingkap video digunakan untuk menayangkan video dari cakera laser atau pemain pita
video.
ü Tetingkap video menayangkan siaran TV secara terus dengan bantuan kad pendigital video
yang sesuai.

Bentuk video

1. Analog
Video analog bukannya seuatu bentuk data yang dikenli oleh komputer – ianya merupakan
rakaman maklumat yang boleh dilihat sebagai suatu turutan kerangka yang dikodkan sebagai
isyarat elektronik yang berterusan secara kadar yang tetap iaiut kadar kerangka pada pita
rakaman video (pita bermagnet)

2. Digital
Video digital juga melibatkan turutan kerangka yang berbentuk imej digital yang mungkin di
mampatkan

PERBEZAAN PERISIAN PENGARANGAN & PERISIAN PERSEMBAHAN


PERISIAN PENGARANGAN PERISIAN PERSEMBAHAN
• Perisian pengarangan multimedia adalah • Perisian persembahan adalah perisian
perisian yang digunakan untuk yang digunakan untuk menggabungkan
mengintegrasikan elemen-elemen multimedia teks, grafik, bunyi, video dan animasi
seperti teks, grafik, animasi, audio dan video dalam menghasilakan sebuah produksi
dalam menghasilkan sebuah produksi multimedia secara interaktif.
multimedia yang interaktif.

• Membolehkan pengguna mewujudkan dan • Membolehkan pengguna mewujudkan


memanipulasi teks, - Microsoft Word alat pandang dengar untuk persembahan
• Membolehkan pengguna memasukkan teks, tulisan
tangan, lukisan atau lakaran dimana-mana dalam
skrin
• Kemudahan pemprosesan meliputi auto correct, • Persembahan ini kadang-kadang
auto format, columns, grammar checker, reading dipanggil slide show
layout, tables, templeT
Contoh kegunaan perisian persembahan:- Contoh kegunaan perisian persembahan :-

• Untuk menjadikan aktiviti lebih berkesan • Membuat pembentangan kertas kerja.


• Membantu dalam projek grafik dan multimedia • Sebagai alat bantu untuk menghasilkan
• Membantu tugas peribadi dan pendidikan pakej pembelajaran.
• Memudahkan komunikasi • Membuat persembahan produk yang
ingin dijual.
➢ Perniagaan • Sebagai bahan alat bantu mengajar guru
➢ Peribadi di sekolah.
➢ Pendidikan • Menarik minat penonton atau audien
dengan kelebihan yang ada pada
perisian persembahan
• Menghasilkan persembahan yang
profesional dan menarik
• Contoh-contoh perisian pengarangan: Contoh-contoh perisian persembahan:
– MS Word
– Lotus AMI Pro • Microsoft Powerpoint
– Star Office • Lotus Freelance
– WordPerfect • Harvard Graphic
• Alat Pengarangan
– Authorware
– Director
– Flash
– Comil
ADOBE PHOTOSHOP

Adobe Phothoshop adalah sebuah sofware yang bertindak mengedit grafik popular yang
banyak digunakan oleh para pereka grafik diseluruh dunia.adobe photoshop telah dibagunkan
dan diterbitkan oleh Adobe Sistem. Adobe Photoshop yang mudah difahami, dan banyak
kelengkapan yang ditawarkan, serta kemudahan memperoleh kemudahan pendukung dari
berbagai sumber menjadikan Adobe photoshop paling handal bagi para pereka grafik.

CIRI-CIRI ADOBE PHOTOSHOP

Adobe photoshop mempunyai ikatan yang kuat dengan perisian adobe yang lain seperti
penyunting media, animasi, dan penerbitan. PSD (photoshop dokumen), photoshop merupakan
format semula jadi yang menyimpan image dengan memberi sokongan penuh terhadap
pemilihan gambaran yang terdapat di dalam adobe photoshop. Hal ini termasuk color spaces,
ICC profiles, transparency, text, alpha channels dan spot colors, clipping paths, dan duotone
settings. Selain itu, ia mempunyai pelbagai hubungkait dengan file format yang lain seperti EPS
or .GIF

Photoshop's popularity merupakan penggunaan format PSD secara meluas dan memberi
sokongan terhadap had kebanyakan pesaing perisian. PSD file format boleh diapslikasi melalui
Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, dan After Effects, untuk membuat professional standard
DVDs dan menyediakan non-linear editing dan kemudahan kesan bunyi khas seperti latar
belakang, struktur, dan lain-lain. Untuk television pula seperti filem dan web. Adobe photoshop
boleh mempelbagaikan model warna seperti RGB, lab, CMYK, grayscale, binary bitmap, dan
dwiwarna. Selain itu, adobe photoshop boleh membaca pelbagai format lain seperti .EPS, .PNG,
.GIF, .JPEG, dan Fireworks.

ADOBE DREAMWEAVE

Adobe Dreamweave yang dahulunya dikenali sebagai Macromedia Dreamweave


merupakan pembangunan aplikasi web yang direka oleh Macromedia dan kini telah dibangunkan
oleh ADOBE SYSTEM. Dreamweave boleh didapati melalui kedua-duanya sekali iaitu Mac dan
Windows operating systems.Versi yang terdahulu mempunyai sokongan untuk teknologi web
seperti CSS, JavaScript dan server-side scripting languages dan frameworks termasuk ASP,
ColdFusion, dan PHP.

CIRI-CIRI

Dreamweaver WYSIWYG mode boleh menyembunyikan kod HTML secara teliti dari
laman pengguna dan membina laman web tanpa kod keselamatan. Satu kritikan terhadap
penerimaan ini ialah potensi untuk menghasilkan laman HTML, di mana saiz file dan amaun
untuk HTML kod adalah sangat besar berbanding dengan lamam optimum hand-coded.
Sehubungan dengan itu pencarian laman web tidak boleh dipersembahkan dengan baik.
Dreamweaver juga membawa pengguna untuk melihat laman web locally-installed dalam
pencarian laman web. Hal ini termasuk dalam pengurusan peralatan seperti FTP/SFTP dan
WebDAV pemindahan file dan cirri-ciri penyelarasan. Kebolehan untuk mencari dan
mengantikan garisan teks atau kod melalui tema pencarian dan memasuki laman web.Selain itu,
dreamweaver boleh mengedit local file, kemudian memasukan file yang telah diedit untuk
pengguna yang menggunakan pencarian laman FTP, SFTP, or WebDAV. Dreamweaver CS4
boleh menyokong Subversion (SVN) iaitu pengawalan system.

Adobe Flash

Adobe Flash sebelum ini dikenali sebagai Macromedia Flash yang merupakan sebagai
pentas multimedia yang sebenar bagi memperolehi macromedia dan pembangunan yang berlaku
pada masa ini telah menyebabkan penyebaran oleh adobe system. Adobe Flash diperkenalkan
pada tahun 1996.Flash menjadi popular apabila digunakan untuk penambahan animasi dan
interaktif dalam laman web. Flash biasanya digunakan untuk membina animasi, pengiklanan dan
pelbagai bahagian laman web, bagi mencantumkan video dalam laman web dan baru-baru ini
lebih banyak pembangunan dalam aplikasi internet
Flash boleh memanupulasi vector dan raster graphics dan memberi sokongan satu
hala dalam streaming audio dan video. Selain itu, kandungan scripting language dikenali sebagai
ActionScript. Beberapa perisian produk, system dan peralatan mampu untuk membina atau
menunjukkan kandungan Flash, termasuk Adobe Flash Player. Ia boleh didapati secara
percuma dalam pencarian laman web, sesetengah telefon bimbit dan lain-lain peralatan
elektronik. (untuk kegunaan Flash Lite). Penerbit profesional multimedia Adobe Flash program
menggunakan isi kandungan dalam membina Adobe Engagement Platform, pencarian web
aplikasi, permainan java dan filem, kandungan dalam telefon bimbit dan lain-lain peralatan.
File dalam format SWF, sebelumnya dikenali sebagai "ShockWave Flash" filem , "Flash
movies" atau "Flash games", biasanya ada swf file extension dan kemungkinannya objek dalam
laman web. Seterusnya penggunaan dalam standalone Flash Player atau bekerjasama dalam
Projector, self-executing Flash movie (dengan .exe extension in Microsoft Windows atau
Macintosh). File Flash Video ada .flv file extension dan penggunaan di dalam .swf files atau
played through a flv-aware player, seperti VLC atau Quick Time dan Windows Media Player
dengan penambahan external codecs.
Power Points

Perisian Power Points atau keynote adalah perisian yang banyak digunakan terutama
dalam persembahan oleh bahagian korporat atau syarikat komersial,pembentangan kertas kerja
dalam seminar atau persidangan, kuliah atau tutorial di institusi pengajian tinggi dan pengajaran
dalam bilik darjah.

Pada masa ini, power points bukan sahaja mempunyai kelebihan untuk membuat
persembahan pasif atau satu hala malahan mempunyai kelebihan untuk menjadikan persembahan
lebih interaktif. Dengan lain perkataan power point boleh berfungsi sebagai alat pengarang untuk
mengatur cara dan membina bahan Instruksi Berbantu Komputer (IBK) yang berkesan.

Ciri-Ciri
 Mempunyai ciri media seperti animasi, visual, audio dan grafik yang dapat menarik minat
penonton secara sepontan.
 Boleh digunakan sebagai alat persembahan atau alat bantuan instruksi.
 Boleh digunakan untuk kumpulan yang besar seperti kuliah, kumpulan kecil seperti
kumpulan perbincangan atau individu.
 Boleh kurang, pinda, tambah atau bina slaid baru semasa persembahan dijalankan.
 Boleh menyediakan nota penyampai atau speaker note dibahagian bawah slaid yang
diedit. Ini akan membantu penyampai untuk menjelaskan lagi isi utama.
 Boleh menyediakan salinan utama untuk membuat bahan tayangan transperansi.
 Mempunyai ciri custom animation untuk memilih kesan animasi seperti disolvein,appear,
flashbulb, swivel dan sebagainya.Kesan animasi yang digunakan secara bijaksana akan
dapat menjelas atau mengkonkritkan konsep yang abstrak.
 Mempunyai ciri special effect atau slide transition seperti Box in, wipe Out dan
sebagainya yang membolehkan slaid ditukar ganti dengan cara yang paling menarik.
 Mempunyai ciri lain seperti design template,background colour, slide sorter,hyperlink
atau pautan yang boleh menghubungkan antara satu nod dengan nod yang lain serta
adanya action buttons yang menggerakkan slaid kehadapan atau kebelakang.
 Mempunyai ciri grafik yang boleh menyediakan pelbagai jenis graf dan carta.

VIDEO

Format file yang biasa dan sedia ada bagi video ialah MPG, AVI dan MOV
• MPG
Bermaksud Motion Pictures Expert Group. Format yang digunakan adalah untuk
penghasilan VCD.
• AVI (Audio Video Interleave )
Bermaksud Video for Windows. Ianya diperkenalkan oleh Microsft pada tahun 1992.
AVI membolehkan audio dan video dimainkan secara serentak bagi sesebuah file video
digital.
 MOV
Merupakan format video untuk perisian Quicktime. Telah dibangunkan oleh Apple
Computer Company.
Format file video yang lain juga adalah seperti MP4, 3GP, WMV, FLV dan SWF

AUDIO
Audio/ bunyi-bunyian, teknologi yang membolehkan sistem omputer mengeluarkan
muzik, suara latar, kesan bunyi dan juga bunyian sebenar. Berfungsi untuk membantu
menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan melalui penggunaan suara latar atau kesan
audio istimewa. Membantu meningkatkan daya tarikan terhadap sesuatu persembahan dan juga
menimbulkan suasana yang lebih menarik dan menghasilkan tumpuan terhadap apa yang ingin
dipersembahkan. Audio boleh digunakan bagi membantu proses penyampaian persembahan agar
ianya lebih mantap dan berkesan dan tumpuan terhadap sesuatu isi persembahan.
Kebiasaanya format file yang digunakan adalah seperti:
• AIFF dan AIF/ (Audio Interchange File Format)
format ini sering digunakan pada sistem komputer jenis machintosh, IBM dan yang serasi
dengannya. Ianya boleh menyimpan sehingga 32 bit.
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
Merupakan satu format pemampatan data audio yang paling popular. Fail MP3 adalah
bersaiz 1/10 daripada saiz asal audio tetapi mempunyai kualiti yang baik sehingga
mencapai kualiti CD asal.
• MID, MIDI, MFF (Musical Instrument Digital Interface)
Format yang boleh diterima pakai diseluruh dunia bertujuan menyimpan audio dari jenis
MIDI.
• SND/Sound
Format fail yangtelah diperkenalkan oleh Apple dan hanya sesuai digunakan bagi audio
yang bersaiz sehingga 8 bit.
• WAVE/ WAV
Format fail yang paling meluas digunakan yang disokong oleh sistem operasi windows.
Mampu menampung saiz dari 8 bit sehingga 16 bit.
• SUN AUDIO/ AU
Boleh digunakan oleh komputer jenis stesyen kerja Sun Microsystem.merupakan format
audio 16 bit.

• MPEG (Moving Picture Experts Group)


Format file yang makin popular digunakan untuk tujuan penyaluran muzik melalui talian
internet. Kumpulan MPEG telah bekerjasama dengan Organization for Standardization
(ISO) untuk membangunkan satu standard bagi pemampatan data audio dan video
berbentuk digital bagi penggunaan seluruh dunia.
Format file lain yang digunakan seperti WMA, AAC, MMF, AMR, M4A, OGG dan MP2

GRAFIK
Format file yang perlu untuk menggunakan grafik ini ialah:

• GIF (Grafics Interchange Format)


Piawai untuk imej pemindahan secara “on-line”, pemadatan imej 8 bit digunakan dan saiz
imej yg kecil. Format imej yang meluas digunakan bagi WWW. Ia hanya menggunakan
256 warna (8 bit) atau kurang yang mana sangat sesuai untuk imej yang dijana melalui
komputer. Saiz fail GIF boleh dikecilkan bergantung kepada jumlah warna yang
digunakan. Format GIF digunakan untuk grafik yang dihasilkan sendiri melalui
komputer, contohnya seperti butang (button), bunting (banner), dan juga animasi. GIF
boleh menghasilkan imej yang bersaiz kecil dan berkualiti tinggi. Sebab itu ia sangat
sesuai untuk membuat ikon, logo, butang dan sebagainya. Format GIF seperti logo,
butang, animasi GIF, transparent dan icon.
• JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Format JPEG pula sesuai untuk jenis grafik yang diimbas dari pengimbas atau kamera
digital. Fail JPEG pula boleh mengandungi lebih dari 16.7 juta warna (24 bit).
Merupakan kaedah yang digunakan untuk memadatkan imej, amat sesuai untuk gambar,
foto dan potret, tetapi kurang sesuai untuk huruf atau aksara. Dalam format JPEG,
penggunaan imej atau foto tersebut banyak menggunakan bayang-bayang yang boleh
mengurangkan saiz fail. Bagaimanapun, sekiranya imej tersebut menggunakan jumlah
palet warna yang sedikit, saiznya akan bertambah.
• WMF (Windows Metafile Format)
Digunakan untuk OS windows. Sering digunakan untuk menyimpan imej vektor clipart.
• BMP (Windows bitmap)
Format imej paling lama, imej tidak dipadatkan, saiz yg besar, mudah diterima. Format
piawaian yang disediakan oleh kebanyakan perisian imej.
Lain-lain format file yang digunakan untuk grafik adalah seperti TIFF (Tagged Image File
Format), PICT ,TGA (Targa) dan EPS (Encapsulated PostScript)

ANIMASI
Animasi merujuk kepada suatu proses menjadikan sesuatu objek agar kelihatan hidup
atau memberi gambaran bergerak kepada sesuatu yang pada dasarnya bersifat statik. Ia
membolehkan sesuatu yang sukar untuk diterangkan dengan menggunakan perkataan atau imej-
imej statik untuk diisampaikan dengan lebih mudah dan berkesan. Penggunaan animasi boleh
menceriakan proses penyampaian, disamping mampu memberi penegasan kepada sesuatu
penyampaian bagi membolehkan perhatian penonton difokuskan kepada isi kandungan yang
ingin disampaikan. Format penghasilan animasi yang biasa digunakan ialah gif animated dan
swf, AutoDesk 3D Studio dan Animator (.FLI, .FLC) dan Macromedia Director (.DIR). Format
fail animasi tambahan adalah seperti format fail Quick Time (mov) atau Video for Windows
(avi).

TEXT
File Format yang biasa digunakan :
● txt- TXT is a common file format used to store plain ASCH text with no special
formatting. It’s often used because it can be read or opened in many different programs. This file
format cannot include any graphics or other multimedia. The file size is very small. Files with
the extension TXT can be opend in nay word-processing or text editing program such as
Microsoft Word, Corel WordPerfect, Microsoft Notepad and wordpad or macintosh simple text.

● RTF- The Rich Text Format (RTF) is similar to the TXT file format except that file can
contain more formattng. This of course increases the file size but does allow formatting from one
program to be translated into another. Files with the extension RTF can opened with most new
word-processing programs such as Mocrosoft word or Corel WordPerfect.

● PDF- The Portable Document Format (PDF) is a hybrid format based on PostScript that
can contain raster and vector information. It provides a highly compatible exchange of document
across practically all platforms. The PDF format is common method of accessing large document
to someones in a noneditible format, thereby protecting your original. To view files with the PDF
extension, the Adobe Acrobat Reader application is required, which is free product from adobe,
the creator of the PDF format.

● HTML- The Hyper Text Markup Language (HTML) file format is the text language
designed for creating Wep pages viewable in an Internet browser. The file contains plain ASCII
text in the form of varios commands to control the display of information on a Web page. Any
Web browser today should be able to display a file with the extension HTML or HTM, such as
Microsoft Windows Explorer, Netscape Browser, Mozilla Firefox, and Apple Safari.

● DOC- The DOC file format is the format developed and used by Microsoft Word. This
format has envolved over the years along with the different versions of Word. Currently, the files
are cided in an XML format that can be opened reliably only by Microsoft Word. Some other
programs offer converters that will attempt to read the DOC format into their native format.
TIGA SOALAN TAMBAHAN

Synchronous

Proses komunikasi atau sistem pembelajaran akan berlaku secara serentak pada masa
yang sama dengan menggunakan teknologi komunikasi dan maklumat.

-Contoh: audio dan video conferencing tools

Asynchronous

Penggunaan kaedah komunikasi di mana data untuk dihantar adalah secara teratur dan
bersela melalui pembuatan dan penggunaan alat komunikasi yang biasa digunakan seperti
telefon, e-mail dan sebagainya. Proses komunikasi ini akan berlaku tanpa batasan, di
mana-manasahaja di antara kedua belah pihak.

-Contoh: newsgroup

PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (E-LEARNING)

○ Pembelajaran Berasaskan Web/ ‘Web-based learning’ (WBL)


Pelajar-pelajar akan menggunakan komputer dan perisian aplikasi yang sesuai sebagai
satu alat untuk membantu mereka menyelesaikan masalah dan memahami isi pelajaran
dalam P&P. Proses pembelajaran dapat dijimatkan dan mudah dikendalikan.

-Contoh: Penggunaan mel eletronik dan forum perbincangan. internet relay chat dan juga
mencari rujukan jurnal di perpustakaan.

○ Arahan Berasaskan Web/ ‘Web-based instruction’ (WBI)


Menggunakan hypermedia dalam program pembelajaran dengan menggunakan sumber di
world wide web. Untuk daftar dengan menggunakan “search Engine” dan mendapatkan
alamat atau keyword dalam mencari bahan dalam web.

-Contoh: portal myguru, menerima arahan ataupun maklumat dari pengajar melalui
portal.

○ Latihan Berasaskan Web/ ‘Web-based training’ (WBT)


Mendapatkan latihan tambahan dan rujukan daripada web-web yang sesuai dan
berkaitan.ianya adalah pakej dalam website.

-Contoh: toturial, web development, web hosting dan lain-lain lagi.

○ Latihan Berasaskan Internet/ ‘Internet-based taraining (IBT)


Sumber latihan asas diperolehi dari internet, tetapi kebiasaan dan persoalan sekarang
latihan berasaskan internet tidak ada kesahihan dan ketepatan maklumat. Carian
yahoo.google adalah salah satu dari internet based training (IBT)

○ Distributed Learning (DL)


Pengagihan pembelajaran menggunakan internet.

-Contoh: Melalui web tertentu, menyampaikan komunikasi maklumat pembelajaran


dengan menggunakan email dan attach file antara satu sama lain.

○ Advanced Distributed Learning (ADL)


Penggunaan perisian tertentu yang lebih canggih dan tepat dalam penghantaran maklumat
bagi pengagihan pembelajaran.

○ Pendidikan Jarak Jauh/ ‘Distance learning’ (DL)


Jarak dan juga masa individu adalah faktor utama dalam proses pembelajaran, yang mana
antara pelajar dan pengajar berbeza lokasi samada di rumah atau di mana-mana tempat
mereka berada. Jadi mereka dapat berhubung dalam menyampaikan maklumat.

-Contoh: penggunaan alat telekomunikasi untuk mengajar, belajar dan berinteraksi antara
satu sama lain. Namun, pelajar dikehendaki menghadiri toturial di pusat pembelajaran
sekurang-kurangnya 3 kali sebulan ataupun hari minggu.

○ Pembelajaran Atas Talian/ ‘Online learning’ (OL), mobile learning (m-Learning) or


nomadiac learning, remote learning.
Pelajar hanya perlu menggunakan sumber dari internet yang terdapat di laman web
tertentu. Bahan kursus dapat diperolehi dengan mudah, cepat dan tepat tanpa mengira
masa dan tempat.

STRATEGI INSTRUKSI DALAM PEMBELAJARAN – E

○ Persembahan/ Presentation
Menggunakan perisian dan tertentu semasa membuat persembahan yang mana ia mampu
menarik minat pelajar untuk memahami apa yang dipelajari. Penggunaan teks, grafik,
photo,animasi, power point.elemen-elemen yang digunakan tidak terlalu padat dan
senang difahami.

○ Demostrasi
Cara yang dihasilkan untuk menunjukkan sesuatu atau fenomena terjadinya sesuatu dan
berfungsi. menggunakan bahan-bahan tertentu yang dikawal urutan babaknya. Ianya
bertujuan memudahkan individu memahami dengan lebih mendalam lagi.

-Contoh: 3D
○ Tutorial
Merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk forum,
perbincancangan secara berkumpulan, Pembelajaran tutorial, dimana pelajar hanya
menerima bahan pelajaran yang dikawal dan ditentukan oleh sistem. Tujuan toturial
adalah untuk menyampaikan kandungan, soal jawab, permasalahan dan mendapat
maklumbalas.

Contoh: melalui forum

○ Perbincangan
Perjumpaan antara pelajar-pelajar dan pengajar. Pelajar diberi peluang untuk
menganalisis maklumat, berkongsi pandangan sesama mereka dan memberi pelbagai idea
bersama-sama pengajar. Persedian awal diperlukan bagi menjayakan perbincangan yang
diadakan di atas talian menjadi efektif.perbincangan ini adalah secara 2 hala.

○ Latih tubi
Pemulihan pelajar-pelajar yang lemah boleh dibuat dengan bantuan komputer dan cara
perisian pendidikan yang sesuai. Murid boleh mengikuti perisian berulangkali
sehinggalah memahami dan menguasai pengetahuan yang dikehendaki. Di samping itu, ia
juga untuk meningkatkan tahap penguasaan pelajar-pelajar.

-Contoh:laman web, Cd-Rom

○ Permainan
Pengajar akan memberikan kepada pelajar satu permainan untuk diselesaikan yang
berkaitan dengan topik pembelajaran.

-Contohnya: menyelesaikan silang kata dan puzzle yang dsediakan.

PETA MINDA
DEFINISI ELEMEN MULTIMEDIA

• media yang terangkum dalam 1. AUDIO


teknologi instruksional. 2. TEKS
• sistem yang membolehkan capaian informasi 3. ANIMASI
dilakukan secara tidak linear 4. VIDEO

MULTIMEDIA

CIRI PERISIAN PENGURUSAN


(PP) & PERISIAN PERBEZAAN PP & PS
PERSEMBAHAN (PS)

1.ADOBE FLASH memanipulasi teks, - Microsoft Word - mewujudkan alat


pandang dengar untuk
persembahan

2.AD
OBE WordPerfect
PHO
3.DREAMWEAVE
TOS
HOP
4. POWER POINT

Conto
h
perisi
an
PP

Conto
h
Perisi
an

Microsoft
Lotus AMI Pro

Lotus Freelance
Star Office

Harvard Graphic