Anda di halaman 1dari 74
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN Terbitan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pendidikan Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2014

3

Cetakan Pertama 2014

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

4

KANDUNGAN

Rukun Negara

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendahuluan

MODUL 1 :

KESIHATAN FIZIKAL

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5

UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

UNIT 10

UNIT 11

UNIT 12

UNIT 13

UNIT 14

MODUL 3 :

KESIHATAN PERSEKITARAN

UNIT 15

UNIT 16

UNIT 17

5

Muka Surat

i

Ii

iii

2

7

10

13

16

19

23

25

30

34

39

40

43

47

52

60

63

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan

yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup

demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan

dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal

terhadaptradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu

masyarakat progesif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha

kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i

6

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan

di

Malaysia

adalah

suatu

usaha

yang

berterusan

ke

arah

memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah

bagi

melahirkan

rakyat

Malaysia

yang

berilmu

pengetahuan,

berketerampilan,

berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan

negara.

ii

7

PENDAHULUAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik supaya sentiasa menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum.

Justeru, Panduan Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Lima ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Lima serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Panduan ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan pelbagai pihak. Panduan ini mengandungi 17 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta tenaga dalam penghasilan panduan ini.

iii

8

UNIT 1

MODUL 1:

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD

1.1

Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

KANDUNGAN

STANDARD

1.1.1

Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.

Sila rujuk laman web berkaitan sistem reproduktif.

LANGKAH

 

PENGAJARAN

1. Paparkan gambar tentang sistem reproduktif lelaki (Lampiran 1) dan perempuan (Lampiran 2).

2. Perbincangan tentang sistem reproduktif lelaki dan perempuan (Lampiran 3).

3. Melengkapkan aktiviti bubble map (Lembaran 1).

4. Perbincangan dan rumusan.

2

Lampiran 1

Sistem Reproduktif Lelaki
Sistem Reproduktif Lelaki
Zakar Glans Zakar Skrotum Testis
Zakar
Glans
Zakar
Skrotum
Testis

Gambarajah sistem reproduktif lelaki

Sumber:http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english?content&nd=857170088

3

Lampiran 2

Sistem Reproduktif Perempuan
Sistem Reproduktif Perempuan
Uterus
Uterus

Tiub

Falopio

Ovari

Faraj

Gambarajah sistem reproduktif perempuan Sumber: http://www.en.wikipedia.org

4

Lampiran 3

Sistem Reproduktif Lelaki Dan Perempuan
Sistem Reproduktif
Lelaki Dan Perempuan
uterus skrotum otak testis ovari sperma LELAKI PEREMPUAN faraj zakar tiub fallopio glans zakar ovum
uterus
skrotum
otak
testis
ovari
sperma
LELAKI
PEREMPUAN
faraj
zakar
tiub
fallopio
glans
zakar
ovum

5

Lembaran 1

Nama: Kelas: Tarikh: Sistem Reproduktif
Nama:
Kelas:
Tarikh:
Sistem Reproduktif
PEREMPUAN LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI

6

UNIT 2

MODUL 1:

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD

1.1

Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

KANDUNGAN

STANDARD

1.1.2

Memahami fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan perempuan.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.

LANGKAH

 

PENGAJARAN

1. Pamerkan gambar rajah sistem reproduktif lelaki (Lampiran 1) dan perempuan (Lampiran 2).

2. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diedarkan satu sampul yang berisi fungsi organ.

3. Aktiviti gunting dan tampal (Lembaran 1 & Lembaran 2).

4. Perbincangan dan rumusan.

7

Lembaran 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Gunting dan tampal.

zakar

1 Nama: Kelas: Tarikh: Gunting dan tampal. zakar ORGAN REPRODUKTIF LELAKI testis skortum menghasilkan

ORGAN

REPRODUKTIF

LELAKI

testis

dan tampal. zakar ORGAN REPRODUKTIF LELAKI testis skortum menghasilkan sperma dan hormon menyalurkan sperma
dan tampal. zakar ORGAN REPRODUKTIF LELAKI testis skortum menghasilkan sperma dan hormon menyalurkan sperma

skortum

tampal. zakar ORGAN REPRODUKTIF LELAKI testis skortum menghasilkan sperma dan hormon menyalurkan sperma kepada

menghasilkan sperma dan hormon

menyalurkan sperma kepada faraj

menyimpan sperma

8

Lembaran 2

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Gunting dan tampal.

ovari

faraj

ORGAN REPRODUKTIF PEREMPUAN
ORGAN
REPRODUKTIF
PEREMPUAN

uterus

tiub fallopio

faraj ORGAN REPRODUKTIF PEREMPUAN uterus tiub fallopio menghasilkan ovum dan hormon tempat percantuman ovum dan

menghasilkan ovum dan hormon

tempat percantuman ovum dan sperma

9

menerima sperma daripada zakar

tempat janin/fetus membesar

UNIT 3

MODUL 1:

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD

1.1

Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

KANDUNGAN

STANDARD

1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asas kejadian manusia.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Gambar Sistem Reproduktif Lelaki dan Perempuan.

LANGKAH

 

PENGAJARAN

1.

Perbincangan dalam kumpulan: Bagaimana saya wujud dan dilahirkan? (Rujuk Lampiran 1).

2.

Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.

3.

Murid melengkapkan carta aliran (Lembaran 1).

4.

Rumusan.

10

Lampiran 1

Lampiran 1 Perkahwinan/Pernikahan Hubungan seksual dalam perkahwinan antara suami dan isteri Persenyawaan Implantasi
Perkahwinan/Pernikahan
Perkahwinan/Pernikahan
Hubungan seksual dalam perkahwinan antara suami dan isteri
Hubungan seksual dalam
perkahwinan antara
suami dan isteri
Persenyawaan
Persenyawaan
Implantasi (embrio melekat pada dinding uterus)
Implantasi
(embrio melekat pada
dinding uterus)
kehamilan ( lebih kurang 9 bulan )
kehamilan
( lebih kurang 9 bulan )
Kelahiran
Kelahiran
dan isteri Persenyawaan Implantasi (embrio melekat pada dinding uterus) kehamilan ( lebih kurang 9 bulan )

11

Lembaran 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Lengkapkan carta aliran dengan pilihan jawapan yang disediakan.

Kelahiran

Perkahwinan/Pernikahan

Hubungan seksual dalam perkahwinan antara suami dan isteri

Kehamilan ( lebih kurang 9 bulan )

Persenyawaan

suami dan isteri Kehamilan ( lebih kurang 9 bulan ) Persenyawaan Implantasi (embrio melekat pada dinding
suami dan isteri Kehamilan ( lebih kurang 9 bulan ) Persenyawaan Implantasi (embrio melekat pada dinding
suami dan isteri Kehamilan ( lebih kurang 9 bulan ) Persenyawaan Implantasi (embrio melekat pada dinding
Implantasi (embrio melekat pada dinding uterus)
Implantasi
(embrio melekat pada
dinding uterus)
suami dan isteri Kehamilan ( lebih kurang 9 bulan ) Persenyawaan Implantasi (embrio melekat pada dinding
suami dan isteri Kehamilan ( lebih kurang 9 bulan ) Persenyawaan Implantasi (embrio melekat pada dinding

12

UNIT 4

MODUL 1:

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

 

1.2

Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD

1.2.1

Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Gambar Lelaki dan Perempuan.

 

1.

Murid sumbangsaran keistimewaan sebagai lelaki atau perempuan (Lampiran 1).

LANGKAH

PENGAJARAN

Lelaki mempunyai testis dan sperma untuk meneruskan zuriat.

Perempuan mempunyai ovum dan uterus untuk hamil dan payu dara untuk menyusukan bayi.

Nota Guru:

 

Guru perlu menerap dan menekankan perasaan syukur dan bangga dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

2.

Melengkapkan peta buih (Lembaran 1 dan 2).

2.

Perbincangan dan rumusan.

13

Lembaran 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Keistimewaan sebagai lelaki.

Lengkapkan peta buih di bawah.

Lembaran 1 Nama: Kelas: Tarikh: Keistimewaan sebagai lelaki. Lengkapkan peta buih di bawah. 14

14

Lembaran 2

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Keistimewaan sebagai perempuan.

Lengkapkan peta buih di bawah.

Lembaran 2 Nama: Kelas: Tarikh: Keistimewaan sebagai perempuan. Lengkapkan peta buih di bawah. 15

15

UNIT 5

MODUL 1:

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

 

1.2

Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD

1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri dengan menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Gambar.

LANGKAH

 

PENGAJARAN

1. Murid memberi respons terhadap gambar menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual yang dipamerkan (Lampiran 1).

2. Aktiviti peta dakap (Lembaran 1).

3. Perbincangan dan rumusan.

16

Lampiran 1

KEBERSIHAN
KEBERSIHAN
Lampiran 1 KEBERSIHAN KESELAMATAN KESIHATAN Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.
Lampiran 1 KEBERSIHAN KESELAMATAN KESIHATAN Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.
KESELAMATAN
KESELAMATAN
Lampiran 1 KEBERSIHAN KESELAMATAN KESIHATAN Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.
Lampiran 1 KEBERSIHAN KESELAMATAN KESIHATAN Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.
KESIHATAN
KESIHATAN
Lampiran 1 KEBERSIHAN KESELAMATAN KESIHATAN Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.
Lampiran 1 KEBERSIHAN KESELAMATAN KESIHATAN Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.

Nota: Sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa doktor.

17

Lembaran 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Bagaimanakah cara anda menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri ?

Menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri

kebersihan

keselamatan

kesihatan

18

sendiri ? Menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri kebersihan keselamatan kesihatan 18 1) 2) 1)

1)

2)

sendiri ? Menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri kebersihan keselamatan kesihatan 18 1) 2) 1)

1)

2)

sendiri ? Menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri kebersihan keselamatan kesihatan 18 1) 2) 1)

1)

2)

UNIT 6

MODUL 1:

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

   

1.2

Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

STANDARD

 

KANDUNGAN

STANDARD

 

PEMBELAJARAN

1.2.3 Mengaplikasikan cara menghormati anggota seksual orang lain.

BAHAN BANTU BELAJAR

Gambar.

LANGKAH

1. Murid memberi respon terhadap gambar 1 dan 2.

PENGAJARAN

2. Murid memberikan respon kepada kad situasi (Lampiran 1).

3. Menyatakan cara menghormati anggota seksual orang lain berdasarkan kad situasi.

19

Gambar 1

Gambar 1 20

20

Gambar 2

Gambar 2 21

21

Lampiran 1

KAD SITUASI
KAD
SITUASI

Mengintai individu lain yang sedang mandi.

Sengaja melihat zakar individu lain semasa membuang air kecil di tandas.

Sengaja menyentuh organ genital individu lain.

22

Memperlihatkan dengan sengaja anggota seksualnya kepada individu lain.

Bercerita kepada rakan lain setelah melihat secara tidak sengaja anggota seksual individu lain.

Suka menyebut perkataan dan menunjukkan simbol lucah.

UNIT 7

MODUL 1:

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

 

1.2

Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

STANDARD

KANDUNGAN

 

1.2.4

Mengaplikasikan batas sentuhan pada anggota seksual untuk menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan.

STANDARD

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Kad bintang (pelekat) Permainan Where The Stars Drop”.

LANGKAH

 

PENGAJARAN

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

2. Guru membaca soalan dan murid menjawab pilihan jawapan dengan meletakkan kad bintang pada tempat pilihan jawapan (Lampiran 1).

3. Perbincangan dan rumusan.

23

Lampiran 1

Situasi 1

Dalam perjalanan ke taman permainan, seorang budak perempuan telah terjatuh semasa menunggang basikal dan mengalami kecederaan pada anggota seksual. Siapakah yang layak memberi rawatan?

Doktor perubatan yang ditemani oleh 2 orang jururawat.

Situasi 2

Orang awam yang berhampiran.

Mengapakah anda berkata “Tidak” apabila rakan anda menyentuh anggota seksual anda dengan sengaja?

Malu.

Situasi 3

Tidak menghormati anggota seksual orang lain.

Mengapakah seorang doktor dibolehkan mencuci luka pada anggota seksual murid?

Terpaksa.

Menjalankan tugas.

Nota Guru:

Situasi di atas adalah contoh. Guru boleh perbanyakkan situasi yang bersesuaian.

24

UNIT 8

MODUL 1:

KESIHATAN FIZIKAL

PEMAKANAN

STANDARD

1.3

Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

KANDUNGAN

STANDARD

 

PEMBELAJARAN

1.3.1 Memahami kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.

BAHAN BANTU BELAJAR

Piring kertas, gambar makanan.

LANGKAH

 

PENGAJARAN

1.

Membahagi murid kepada kumpulan kecil.

2.

Menyiapkan tugasan berdasarkan tajuk

“Menu Saya” (Lihat contoh dan lampiran 1).

3.

Membentangkan hasil tugasan.

4.

Aktiviti Pengukuhan (Lampiran 2).

5.

Perbincangan dan rumusan.

25

Contoh

Contoh 26

26

Lampiran 1

Menjauhi

penyakit

Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Kepentingan
mengambil
pelbagai jenis
makanan

Memelihara

kesihatan

mental

Pertumbuhan yang sihat

Menjadi cergas dan cerdas

Mencegah

obesiti

Mencegah

kekurangan

nutrisi

27

Lembaran 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah.

Nama: Kelas: Tarikh: Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah. Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan 28
Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan
Kepentingan
mengambil
pelbagai
jenis
makanan
Nama: Kelas: Tarikh: Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah. Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan 28
Nama: Kelas: Tarikh: Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah. Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan 28
Nama: Kelas: Tarikh: Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah. Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan 28
Nama: Kelas: Tarikh: Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah. Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan 28
Nama: Kelas: Tarikh: Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah. Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan 28
Nama: Kelas: Tarikh: Bincang dan lengkapkan peta buih di bawah. Kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan 28

28

Lampiran 2

AKTIVITI MARI MEMANCING

Lampiran 2 AKTIVITI MARI MEMANCING Mencegah obesiti Menambah berat badan Mencegah kekurangan nutrisi Kandungan

Mencegah obesiti

Menambah berat badan

Mencegah kekurangan nutrisi

Kandungan gula berlebihan

Menjauhi penyakit

Mendatangkan penyakit

Memelihara kesihatan mental

Mengantuk

Menjadi cergas dan cerdas

Menjadi lemah dan lesu

Pertumbuhan yang sihat

Membantutkan pertumbuhan

Arahan:

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

2. Setiap kumpulan disediakan dengan 1 joran dan kotak yang berisi kad-kad kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.

3. Lekatkan kad yang dipancing dalam kad manila (seperti Lampiran 2) setelah dibincang dalam kumpulan.

29

UNIT 9

MODUL 1:

KESIHATAN FIZIKAL

PENYALAHGUNAAN BAHAN

 

STANDARD

1.4

Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

KANDUNGAN

STANDARD

1.4.5

Mengaplikasi cara berkata TIDAK kepada bahan inhalan.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Kad pengucapan berirama.

LANGKAH

1.

Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil dan dibekalkan kad tersebut.

PENGAJARAN

2.

Murid dalam kumpulan dikehendaki menghasilkan elemen aktiviti mengikut kreativiti kumpulan seperti:

Intonasi

Gaya

Persembahan

3.

Perbincangan dan rumusan.

30

Lampiran 1

Lampiran 1 Cara- Cara Berkata “Tidak” Teknik Contoh  Tidak “Tidak.” atau “Tidak, terima kasih.”

Cara-Cara Berkata “Tidak”

Teknik

Contoh

Tidak

“Tidak.” atau “Tidak, terima kasih.”

Katakan seperti keadaan sebenarnya

“Tidak, terima kasih. Saya tidak suka bau gam.”

 

“Tidak, terima kasih.” Saya kini dalam keadaan

Membuat alasan

tergesa-gesa. Saya perlu beredar sekarang.”

Penangguhan

“Tidak, terima kasih. Mungkin pada masa lain.”

 

Katakan tidak dan mula bercakap tentang perkara lain.

Tukar isu perbualan

“Tidak, terima kasih. Anda tengok perlawanan semalam?”

 

Mengulangi “tidak” beberapa kali atau cara lain untuk

mengatakan “tidak”

Mengulangi

“Tidak, terima kasih”

“Tidak”

“Tidak. Saya tidak berminat”

Beredar

Katakan “tidak” dan beredar.

Tidak pedulikan

Tidak mengendahkan orang itu.

 

Menjauhi diri anda dari mana-mana situasi penyalahgunaan

Mengelakkan keadaan

inhalan.

Sumber: Pusat Racun Negara

31

UNIT 10

MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

STANDARD

2.1

Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan.

KANDUNGAN

STANDARD

2.1.1 Memahami cara situasi konflik dan stres dalam keluarga.

PEMBELAJARAN

2.1.3

Memahami kesan konflik dan stres dalam keluarga.

BAHAN BANTU BELAJAR

Lembaran kerja (Lembaran 1, Lampiran 1 dan Lampiran 2).

LANGKAH

1. Tayangan video (http://www.youtube.com/ watch?v=9OqOHxwRy04) konflik dalam keluarga.

PENGAJARAN

2. Sumbangsaran tentang tayangan video.

3. Aktiviti perkataan tersembunyi (Lembaran kerja1).

4. Perbincangan dan rumusan.

34

Contoh Gambar Situasi Konflik dan Stres.

Contoh Gambar Situasi Konflik dan Stres. 35

35

Contoh jawapan.

Putus

Asa

Cemburu

Merenggangkan

Hubungan

Kekeluargaan

KESAN

KONFLIK

DAN

STRES

Gangguan

Kesihatan

36

Murung

Cepat

Marah

Perbalahan

Lembaran 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Aktiviti perkataan tersembunyi . Cari 5 perkataan kesan konflik dan stres dalam keluarga.

A

N

G

A

I

C

H

I

N

G

F

O

C

B

J

P

R

O

S

H

U

A

M

A

N

E

P

C

E

M

B

U

R

U

Q

K

T

G

P

K

N

R

A

J

A

A

M

Y

L

I

A

A

B

O

B

H

Z

M

N

Q

O

S

M

S

T

S

R

A

E

A

U

U

I

Z

W

A

N

M

U

S

L

N

H

R

K

R

N

S

H

I

A

M

I

A

D

A

I

U

A

U

G

A

Z

R

A

D

H

R

R

Z

S

T

Z

N

S

A

A

L

A

A

A

I

A

U

T

B

F

G

M

H

Y

H

N

N

X

P

O

H

Y

I

E

N

X

37

Jawapan.

A

N

G

A

I

C

H

I

N

G

F

O

C

B

J

P

R

O

S

H

U

A

M

A

N

E

P

C

E

M

B

U

R

U

Q

K

T

G

P

K

N

R

A

J

A

A

M

Y

L

I

A

A

B

O

B

H

Z

M

N

Q

O

S

M

S

T

S

R

A

E

A

U

U

I

Z

W

A

N

M

U

S

L

N

H

R

K

R

N

S

H

I

A

M

I

A

D

A

I

U

A

U

G

A

Z

R

A

D

H

R

R

Z

S

T

Z

N

S

A

A

L

A

A

A

I

A

U

T

B

F

G

M

H

Y

H

N

N

X

P

O

H

Y

I

E

N

X

38

UNIT 11

MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

STANDARD

2.1

Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan.

KANDUNGAN

STANDARD

2.1.2

Memahami situasi konflik dan stres dalam kalangan rakan sebaya.

PEMBELAJARAN

2.1.4

Memahami kesan konflik dan stres dengan rakan sebaya.

BAHAN BANTU BELAJAR

Kertas kosong.

LANGKAH

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

PENGAJARAN

2. Melakonkan situasi konflik dan stres dalam kalangan rakan sebaya.

3. Kumpulan lain akan menyenaraikan kesan konflik dan stres daripada situasi tersebut pada kertas kosong.

4. Perbincangan dan rumusan.

39

UNIT 12

MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

STANDARD

2.1

Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan.

KANDUNGAN

STANDARD

2.1.5 Mengaplikasi cara mengurus konflik dan stres dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Lampiran 1 dan Lembaran 1.

LANGKAH

 

PENGAJARAN

1. Edarkan kad situasi ( Lampiran 1 ).

2. Murid berbincang dalam kumpulan berdasarkan kad situasi cara mengurus konflik dan stress dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya.

3. Perbincangan dan rumusan.

40

Lampiran 1

Kakak Aaron tertekan dengan desakan ibu bapa mereka yang terlalu mahukan kecemerlangannya dalam setiap kali peperiksaan.

Sharmila dan adiknya sering ditinggalkan bersendirian di rumah oleh ibu bapanya yang sibuk bekerja.

Mahen selalu dipulaukan oleh rakan-rakannya kerana dia sering terpilih untuk mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan.

Ibu bapa Sherlynn sering bertengkar di hadapan dia dan adik-adiknya menyebabkan mental dan emosi mereka terganggu.

Akram berasa sedih kerana dua orang rakan baiknya telah berselisih faham.

41

Lembaran 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Tuliskan 5 cara menguruskan konflik dan stres.

Lembaran 1 Nama: Kelas: Tarikh: Tuliskan 5 cara menguruskan konflik dan stres. 42

42

UNIT 13

MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

KEKELUARGAAN

 

2.2

Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD

2.2.1 Mengetahui tanggungjawab ahli dalam keluarga dalam aspek emosi, mental dan sosial.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Lembaran Kerja.

LANGKAH

1. Papar gambar suasana keluarga bahagia (Lampiran 1).

PENGAJARAN

2. Perbincangan tanggungjawab ahli dalam keluarga berdasarkan gambar tersebut.

3. Lembaran kerja diedarkan kepada setiap murid.

4. Pembentangan secara rawak.

43

Lampiran 1

Lampiran 1 44

44

Lampiran 2

RUJUKAN GURU MENTAL EMOSI SOSIAL
RUJUKAN GURU
MENTAL
EMOSI
SOSIAL

Ibu saya seorang yang sentiasa tenang.

[emosi]

Datuk sangat sabar dengan karenah cucunya.

[emosi]

Nenek selalu menasihatkan saya supaya sentiasa hormat kepada ibu bapa.

[mental]

Ayah akan menegur jika kami tidak mengulang kaji pelajaran.

[mental]

Abang selalu membantu saya dalam pelajaran.

[sosial]

Adik beradik belajar dan beriadah bersama-sama.

[sosial]

Ibu bapa mendoakan kejayaan anak-anaknya.

[mental]

Kakak membantu meringankan tugas ibu di rumah.

[sosial]

Cucu sering berhubung dengan datuk dan nenek.

[emosi]

45

Lembaran 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Nyatakan aspek emosi, mental dan sosial berdasarkan tanggungjawab ahli dalam keluarga

Ibu saya seorang yang sentiasa tenang. Datuk sangat sabar dengan karenah cucunya. Nenek selalu menasihatkan
Ibu saya seorang yang
sentiasa tenang.
Datuk sangat sabar
dengan karenah cucunya.
Nenek selalu
menasihatkan saya
supaya sentiasa hormat
kepada ibu bapa.
Ayah akan menegur jika
kami tidak mengulang kaji
pelajaran.
Abang selalu membantu
saya dalam pelajaran.
Adik beradik belajar dan
beriadah bersama-sama.
Ibu bapa mendoakan
kejayaan anak-anaknya.
Kakak membantu
meringankan tugas ibu di
rumah.
Cucu sering berhubung
dengan datuk dan nenek.

46

UNIT 14

MODUL 2 :

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

PERHUBUNGAN

 

STANDARD

2.3

Mengetahui dan mengaplikasikan kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan.

KANDUNGAN

STANDARD

2.3.4

Memahami perhubungan maya dan bukan maya secara sihat sesama remaja.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Komputer, Bahan Internet.

LANGKAH

1. Murid menceritakan pengalaman menggunakan laman sosial seperti skype, facebook, messenger dan sebagainya.

2. Papar dan bincang gambar perhubungan maya dan bukan maya secara sihat.

PENGAJARAN

3. Senaraikan aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya (Lembaran 1).

4. Perbincangan dan rumusan.

Nota Guru:

 

Sekiranya tiada capaian Internet, guru boleh melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara simulasi.

47

Lembaran 1

Nama:

Kelas:

Tarikh:

Senaraikan aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya

Hubungan Maya

aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya H u b u n g a
aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya H u b u n g a
aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya H u b u n g a

Hubungan Bukan Maya

aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya H u b u n g a
aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya H u b u n g a
aktiviti yang sihat dalam perhubungan maya dan bukan maya H u b u n g a

48

UNIT 15

MODUL 3 :

KESIHATAN PERSEKITARAN

PENYAKIT

 

3.1

Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian.

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD

3.1.1

Mengetahui beberapa jenis penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui vaksinasi iaitu campak, rubella, cacar dan beguk.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Kad Gantung, Gambar Penyakit.

LANGKAH

1. Penerangan mengenai vaksin (Lampiran 1).

PENGAJARAN

2. Memaparkan gambar penyakit Rubella, Begok, Campak, Cacar (Lampiran 2).

3. Aktiviti permainan „Virus vs Vaksin‟ (Lembaran

 

1)

4. Perbincangan dan rumusan.

52

Lampiran 1

RUJUKAN GURU

Memvaksin-menyuntik vaksin ke dalam tubuh seseorang atau haiwan untuk melindunginya daripada sesuatu penyakit:

VAKSIN adalah

sediaan bakteria, virus, dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan terhadap penyakit tertentu;

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=vaksinasi

sediaan bakteria, virus, dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik atau ditanam ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan/antibodi terhadap penyakit tertentu.

http://dict.rewaz.org/search/browse/vaksin.re

VAKSINASI adalah

proses menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sebagai langkah perlindungan men-cegah sesuatu penyakit (pemvaksinan).

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=vaksinasi

Nota: Rujuk Kamus Dewan Bahasa Edisi Ke 4

53

Lampiran 2

Lampiran 2 VAKSIN 54
Lampiran 2 VAKSIN 54
VAKSIN
VAKSIN

54

Lampiran 3

RUBELLA
RUBELLA
Lampiran 3 RUBELLA Sumber: www.skincareguide.ca 55

Sumber: www.skincareguide.ca

55

CACAR
CACAR
CACAR Sumber: www.robynsnest.com 56

Sumber: www.robynsnest.com

56

CAMPAK
CAMPAK

Sumber: www.robynsnest.com

57

BEGUK
BEGUK
BEGUK Sumber: www.ruleof6ix.fieldofscience.com 58

Sumber: www.ruleof6ix.fieldofscience.com

58

Lembaran 1

AKTIVITI: Permainan „Virus vs Vaksin‟

Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.

Kumpulan 1: Memakai kad gantung penyakit “Beguk”, “Rubella”, “Cacar” dan “Campak”. Kumpulan 2: Memakai kad gantung “Vaksin Beguk”, “ Vaksin Rubella”, “Vaksin Cacar” dan “Vaksin Campak”. Kumpulan 3: Berlakon sebagai mangsa yang dilindungi vaksin. Kumpulan 4: Berlakon sebagai mangsa yang tidak dilindungi vaksin. Kumpulan 2: Membentuk bulatan dan mengelilingi mangsa. Kumpulan 1: Menyerang mangsa supaya dijangkiti penyakit. Kumpulan 2: Mempertahankan serangan dari kumpulan 1. Kumpulan 1: Menyerang mangsa yang tidak dilindungi.

Mangsa yang dilindungi selamat dan mangsa yang tidak dilindungi tidak selamat.

CONTOH KAD GANTUNG

dilindungi. Mangsa yang dilindungi selamat dan mangsa yang tidak dilindungi tidak selamat. CONTOH KAD GANTUNG RUBELLA

RUBELLA

59

UNIT 16

MODUL 3 :

KESIHATAN PERSEKITARAN

KESELAMATAN

 

3.2

Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

STANDARD

KANDUNGAN

STANDARD

3.2.2 Mengaplikasikan cara menangani pengaruh negatif perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan lain.

PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

Lampiran 1 dan Lembaran 1.

LANGKAH

1. Penerangan tentang cara menangani pengaruh negatif perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan lain (Lampiran 1).

PENGAJARAN

2. Perlaksanaan aktiviti gotong-royong (praktikal). Contoh:

 

a) Kelas

b) Pondok bacaan

c) Taman sains

d) Melukis mural

e) Surau

3. Mencatat aktiviti di dalam diari (Lembaran 1).

4. Perbincangan dan rumusan.

60

Lampiran 1

RUJUKAN GURU

CARA MENANGANI PENGARUH NEGATIF PERHUBUNGAN MAYA DAN BUKAN MAYA Beriadah Lawatan Belajar bersama Hobi
CARA MENANGANI PENGARUH NEGATIF
PERHUBUNGAN MAYA DAN BUKAN MAYA
Beriadah
Lawatan
Belajar
bersama
Hobi

61

Lembaran 1

Diariku

Lembaran 1 Diariku Aktiviti yang saya lakukan 62

Aktiviti yang saya lakukan

Lembaran 1 Diariku Aktiviti yang saya lakukan 62

62

UNIT 17

MODUL 3 :

KESIHATAN PERSEKITARAN

PERTOLONGAN CEMAS

 

STANDARD

3.3

Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

KANDUNGAN

STANDARD

3.3.1

Memahami situasi yang menyebabkan kecederaan ringan iaitu melecet dan melecur.

PEMBELAJARAN

3.3.2

Mengaplikasi langkah-langkah semasa memberi bantu mula untuk kecederaan ringan.

3.3.3

Mengaplikasi bantu mula untuk kecederaan ringan.

3.3.4

Mengetahui agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan mengikut situasi.

BAHAN BANTU BELAJAR

Gambar kecederaan ringan, kad gantung dan Lampiran 1.

LANGKAH

1. Menjalankan aktiviti Stesen Melecet dan Stesen Melecur.

PENGAJARAN

2. Kad situasi kecederaan dan langkah bantu mula diedarkan kepada murid.

3. Apabila wisel dibunyikan, murid akan bergerak ke stesen yang betul.

4. Rumusan.

63

Lampiran 1

CARTA ALIRAN

Lampiran 1 CARTA ALIRAN Situasi Memakai kasut ketat Tergesel Langkah Mencuci dengan antiseptik Menampal plaster
Situasi Memakai kasut ketat Tergesel
Situasi
Memakai kasut ketat
Tergesel
Langkah Mencuci dengan antiseptik Menampal plaster
Langkah
Mencuci dengan antiseptik
Menampal plaster

Melecet

64

Mencuci dengan antiseptik Menampal plaster Melecet 64 Situasi Terkena air panas Tersentuh alatan yang panas
Situasi Terkena air panas Tersentuh alatan yang panas
Situasi
Terkena air panas
Tersentuh alatan yang panas
Langkah Sejukkan tempat yang melecur dengan air Keringkan & anginkan
Langkah
Sejukkan tempat yang melecur
dengan air
Keringkan & anginkan

Melecur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8, BLOK E 9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8, BLOK E 9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA

TEL: 03-8884 2000

Fax: 03-8888 9917