Anda di halaman 1dari 14

JENIS-JENIS MAKNA DALAM SEMANTIK TUGASAN 2 TEORI

ANALISIS KOMPONEN MAKNA (KARZ DAN FODOR)
BML 3083 : SIMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU
TUGASAN A
TUGASAN B
BIL PERKARA CATATAN
1.0 PENGENALAN
2.0 TEORI ANALISIS KOMPONEN MAKNA
3.0 PENERANGAN RAJAH KATZ DAN FODOR BAGI
MENGANALISIS KOMPONEN MAKNA KATA
'BACHELOR'.

4.0 RAJAH ANALISIS KOMPONEN MAKNA 'BACHELOR'
5.0 CONTOH PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU
DENGAN MENGGUNAKAN TEORI ANALISIS
KOMPONEN MAKNA.

5.1 PERKATAAN HULU
5.2 PERKATAAN KUMBANG
5.3 PERKATAAN HAJI
5.4 PERKATAAN PERANG'
5.5 PERKATAAN KIPAS'

6.0 KESIMPULAN
7.0 RUJUKAN

BIL PERKARA CATATAN
1a
1.0
TUGASAN A.
PENGENALAN
1.1 JENIS-JENIS MAKNA SECARA UMUM

2.0 MAKNA LEKSIKAL.
3.0 MAKNA GRAMATIKAL.
4.0 MAKNA KONTEKSTUAL.
5.0 MAKNA REFERENSIAL.
6.0 MAKNA ASOSIATIF
7.0 KESIMPULAN
8.0 RUJUKAN
1.0 PENGENALAN.
1.1 JENIS-JENIS MAKNA SECARA UMUM.
1.1.1 Semantik ialah kajian yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian
ini menumpukan pada aspek makna benyuk linguistik dan hubungannya dengan
dunia rujukan. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Untuk memahami
bahasa, kita perlu mengetahui bagaimana makna dan morfem yang
membentuknya. Kita juga perlu mengetahui bagaimana makna kata bergabung
menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya , kita perlu menginterpretasikan
makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan.
1.1.2 Konsep dan makna sesuatu kata dapat dianalisis dengan berdasarkan tiga
komponen iaitu komponen kata, komponen makna dan komponen rujukan.
1.1.3 Jenis-jenis makna memaparkan bahawa makna terbahagi kepada beberapa jenis,
iaitu:-
A. Makna leksikal adalah Makna denotatif/ tersurat ialah makna yang tersurat/
makna umum/ makna lesikal atau makna kamus. Makna deotatif ini juga merupakan
makna yang sesuai dengan rujukan atau pemerhatian alat indera atau makna yang nyata.
Ia menyatakan makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun.
Contoh : Krauon : Sejenis alat lukisan yang menggunakan warna lilin..
B. Makna gramatikal adalah unsur makna yang baru ada kalau terjadi proses
gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi.
Berazam : Melakukan tekad janji berbentuk pencapaian..
C. Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam
satu konteks.
Misalan kata gugur dalam berbagai konteks:
Duan pokok itu gugur kerana musim panas.
Enam orang anggota tentera telah gugur semasa mempertahankan negara.
D. Makna Referensial merujuk kepada makna yang mempunyai referen atau acuan
dan sebaliknya merujuk jua kepada makna yang tidak mempunyai rujukan.
i.. Makna mempunyai referensial; bola, beg, kereta.
ii. Makna Non Referensial : kata sendi iaitu lalu, kerana.
E. Makna Denotatif adalah makna asli, makna asal , makna sebenarnya yang
dimiliki leksem.
Contoh : langsing, tegap, helang.
F. Makna Konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif
yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang yang mengunakan makna tersebut.
Umpamanya keldai, rusa, kijang.
G. Makna Konseptual adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata
berkenaan dengan adanya hubungan kata tersebut dengan konsep. Umpamanya
pangsapuri, landasan.
H. Makna Asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan
dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa.
Umpamanya saga, lesu, lelah.
2.0 MAKNA LEKSIKAL
2.1 Makna leksikal juga disebut sebagai makna kata. Makna leksikal atau kata
merupakan subbidang linguistik yang merujuk kepada kajian tentang apa yang
ditunjukkan atau dimaksudkan oleh sesuatu perkataan dalam sesuatu bahasa. Makna-
makna perkataan yang terdapat di dalam kamus disebut makna lesikal, iaitu makna
perkataan itu sendiri tanpa melibatkan penggunaannya dalam ayat. Kamus menjadi
pegangan dan rujukan penting bagi penutur bahasa tersebut.
2.2 Menurut John T. Jensen (1990:16).beliau menganggap leksikon hanya sebagi
suatu senarai tentang apa yang tidak diramalkan tentang morfem salam sesuatu bahasa,
dalam organnisasi dalaman terutamanya berdasarkan anggapan Bloomfield (1993:274)
bahawa leksikon sebenarnya adalah hamparan tatabahasa,iaitu suatu senarai tentang
ketaklanaran yang asas.
2.3 Contoh makna leksikal rumah ialah sejenis tempat tinggal. Penjelasan ayat:.
Rumahnya besar dan cantik.
Rumah sukan saya ialah rumah biru.
Dalam ayat (2) rumah tidak membawa makna leksikal lagi, tetapi sebaliknya
membawa membawa makna kumpulan atau pasukan
2.4 Perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari dan
pelarianmemiliki makna lesikal , kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus. Urutan
huruf se+,ber+, ber+....+an(...+kan), +an, pe+, (pe+...) +an tidak memiliki makna lesikal
melainkan memiliki makna gramatis. Walaubagaimana pun, apabila imbuhan tersebut
digabungkan dengan kata dasar maka ia memberi makna pada kata dasar tersebut.
3.0 MAKNA GRAMATIKAL
3.1 Makna gramatikal adalah makna struktural yang muncul sebagai akibat
hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar.
Umpama hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa atau
klausa, frasa dan frasa dalam klausa.
3.2 Bahasa Melayu memiliki ciri pengembangan maknanya melalui pelbagai proses
seperti proses penyisipan, pengulangan, pemajmukan dan pengimbuhan. Dengan melalui
pelbagai proses yang hanya terdiri daripada beberapa kata, huruf, atau bunyi dengan
jumlahnya yang terhad malah dapat memberikan makna yang lengkap dan tepat. .
Penjelasan pengembangan makana adalah seperti:
A Pemajmukan atau penggabungan. Menurut Abdullah Hassan (2002: 11) pula,
kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih, tetapi bertabiat sama seperti satu
perkataan.
B. Pengimbuhan. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata
dasar yang menerima imbuhan, sama ada awalan, sisipan, akhiran ataupun apitan. Proses
pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata
dasar.
C. Penyisipan. Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang
ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar.
D. Pengulangan atau Penggandaan. terhasil dengan menggandakan atau mengulangi
kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-
bahagian tertentu, dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan (Tatabahasa Dewan, 1993:
49).
Walaupun kata, huruf dan bunyinya terbatas dan jumlahnya terhad, namun penutur jati
atau orang Melayu dapat membezakan maknanya.
3.3 Djajasudarma (1993) lebih lanjut menjelaskan makna gramatikal yang
merupakan bandingan bagi makna leksikal. Makna gramatikal (bahasa Inggris
grammatical meaning, functional meaning, structural meaning, internal meaning) adalah
makna yang menyangkut hubungan intra bahasa, atau makna yang muncul sebagai
akibat berfungsinya sebuah kata di
dalam kalimat. Di dalam semantik makna gramatikal dibedakan dari makna leksikal.
Makna leksikal dapat berubah ke dalam makna gramatikal secara operasional.
Menurut Darwis Harahap (1994: 49), gramatikal membawa maksud nahuan atau
tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses
gramatikalnya. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam sesuatu
imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah
mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan.

4.0 MAKNA KONTEKTUAL
4.1 Makna kata didasarkan atas penunjukkan pada suatu hal di luar bahasa.
Contoh berikut secara konseptual bermakna sama, tetapi secara asosiatif bernilai rasa
yang berbeda.
a. wanita = perempuan
b. gadis = perawan
c. kumpulan = rombongan = gerombolan
d. karyawan = pegawai = pekerja
4.2 Makna Kontekstual adalah berkaitan dengan atau menurut konteks. Abdullah
Yusof, Alias Mohd Yatim & Mohd Rain Shaari (2009) menyatakan makna kontekstual
adalah sebagai makna makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam sesuatu
konteks. Oleh itu, kontekstual ialah makna yang ditentukan konteks pencapaiannya.
4.3 Djajasudarma (1993) mengenai makna kontektual adalah:
Itu majalah saya .
Saya baca, majalah saya.
5.0 MAKNA REFERENSIAL
5.1 Makna Referensial : perkataan yang mempunyai referen atau acuannya.
Perkataan yang termasuk dalam kategori kata penuh tergolong sebagai perkataan yang
mempunyai makna referensial.
5.2 Makna referensial (referential meaning) adalah makna bahasa yang sangat dekat
hubungannya dengan dunia di luar bahasa (objek atau gagasan), dan yang dapat
dijelaskan oleh analisi komponen; juga disebut denotasi; lawan dari konotasi
(Kridalaksana, 1993: 133).
5.3 Djajasudarma (1993), menjelaskan makna referensial adalah makna yang
berhubungan langsung dengan kenyataan atau referent (acuan), makna referensial
disebut juga makna kognitif, karena memiliki acuan. Makna ini memiliki hubungan
dengan konsep, sama halnya dengan makna kognitif. Makna referensial memiliki
hubungan dengan konsep tentang sesuatu yang telah disepakati bersama oleh masyarakat
.
5.4 Makna refrensial lazimnya dipandang sebagai sifat kata. Kata kek memiliki
makna tertentu, akan tetapi selain dari makna tersebut, kata kek memiliki sifat yang
namanya referensi, yaitu kemampuan kata kek untuk mengacu pada benda tertentu atau
referen.
6.0 MAKNA ASOSIATIF
6.1 Makna kiasan atau asosiatif adalah makna kata yang didasarkan atas perasaan
atau pikiran yang timbul pada penyapa dan manusia yang disapa. Makna ini muncul
sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap leksem yang dilafalkan atau
didengarnya.
6.2 Makna kiasan (asosiatif) dibezakan atas makna konotatif, makna stilistik, makna
afektif,makna replektif, makna kolokatif, dan makna idiomatis. Asosiatif adalah makna
yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan
diluar bahasa.
6.3 Menurut SetiawatiDermojuwono, makna asosiatif merupakan asosiasi yang
muncul dalam fikiran seseorang apabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti,
et.al.,2005) Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis, pengetahuan dan pengalaman
seseorang. Makna asosiatif ialah perkaitan ( antara satu dengan yang lain) ,perhubungan
dan pertalian ( Kamus Linguistik, 1997 ).
6.4 Contohnya perkataan malaikat' dikaitkan dengan nilai baik bermaksud
ciptaan tuhan yang hanya berbuat baik dalam kehidupannya.

7.0 KESIMPULAN
7.1 Semantik dikatakan sebahagian daripada linguistik yang mengkaji bahasa secara
teliti. Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan
dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Jenis makna dapat dibezakan berdasarkan
beberapa kriteria dan pandangan. Perbincangan ilmu semantik juga mengambil kira
semua konsep yang terkandung dalam makna.Konsep itu merangkumi semua aspek
termasuk keadaan,tindakan,proses atau benda.
7.2 Kajian mengenai makna kata boleh dilihat dalam aspek makna denotasi dan
konotasi, makna dalam konteks, hubungan makna dengan kebudayaan, perubahan
makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik.
7.3 Bahasa merupakan lemen digunakan dalam melakukan interaksi sosial. Maka
lahir berbagai konsep tentang jenis-jenis makna yang mencakup makna dasar, tambahan,
gaya bahasa, nafsi, ihaai, konotatif, stilistika, afektif, refleksi, koloaktif, konseptual,
tematik, leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, non-referensial, denotatif,
konotatif, asosiatif, makna kata, makna istilah, idiom, dan peribahasa
8.0 RUJUKAN.
Modul Pembelajaran:BBM 3206 Semantik ;Universiti Putra Malaysia; Selangor Darul Ehsan

H.S, Widjono.2007. Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Grasindo

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Andrian Akmajian et al. (1995) Linguistik : Pengantar Bahasa dan Komunikasi:
Percetakan Ti, Kuala Lumpur

Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (Ph.D) , (2000). Kuala Lumpur :
Pengantar Linguistik Am, Penerbitan Sarjana.

S. Nathesan ( 2001 ) : Makna dalam Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala
Lumpur.
TUGASAN B
1.O PENGENALAN.
1.1 Bidang makna atau semantik, yang sebenarnya menjadi sebahagian
daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan
hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsur makna.
1.2 Semantik ialah kajian yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini
menumpukan pada aspek makna benyuk linguistik dan hubungannya dengan dunia
rujukan. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa.
1.3 Untuk memahami bahasa, kita perlu mengetahui bagaimana makna dan morfem
yang membentuknya. Kita juga perlu mengetahui bagaimana makna kata bergabung
menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya , kita perlu menginterpretasikan
makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan.
1.4 Semantik dalam bahasa, pada umumnya, dapat diteliti dari pelbagai
sudut. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek
seerti dan rujukan, perkataan, ayat, jenis-jenis makna, perubahan makna, peribahasa
(termasuk simpulan bahasa), dan unsur semantik dalam nahu.
1.5 Semantik mengikut kamus Dewan Edisi keempat ialah kajian tentang makna
perkataan dan penambahan makna sesuatu perkataan.
1.6 Menurut Harimurthi Kridalaksana ( 1983), Buku Bahasa Melayu II semantik
ialah bahagian daripada struktur bahasa yang berkaitan dengan makna. Satu sistem dan
penyelidikan makna dalam sesuatu bahasa.
1.7 Semantik dapat dijelaskan sebagai sesuatu bidang yang mengkaji maka perkataan
dan ayat dalam bahasa secara ringkasnya. Kajian mengenai makna kata boleh dilihat
dalam aspek makna denotasi dan konotasi, makna dalam konteks, hubungan makna
dengan kebudayaan, perubahan makna dan bentuk-bentuk makna daripada hubungan
semantik.
2.O ANALISIS KOMPONEN MAKNA.
2.1 Teori Analisis Komponen Makna diasaskan oleh Karz dan fodor.Teori analisis
komponen makna ini mengkaji kata-kata yang mempunyai hubungan makna antara satu
dengan yang lain.
Analisis komponen makna adalah sutu rujukan tatacara yang terarah dalam keadah
kajian. Idea dan ini merupakan usaha pertama menerapkan kaedah analisis komponen
makna ke dalam kerangka tatabahasa transformasi. Idea ini dipelopori oleh Katz dan
Fodor dan diperluas oleh Kackson (1988) dan John Lyons ( 1995).
2.2 Menurut Wahyu Sandayana (2008 ) Analisis dalam kajian semantik leksikal
tentu cukup menonjol mengingat manfaatnya yang cukup beragam dalam mengkaji
makna kata dan hubungan makna antarakata dalam sesuatu bahasa.
2.3 Dalam menyatakan makna, fitur-fitur tersebut diberi tanda + atau - . Tanda-
tanda tersebut mempunyai pengertian khusus dalam memberi makna tersebut. Tanda +
membawa maksud fitur tersebut wujud pada perkataan yang hendak dianalisis
maknanya, dan sebaliknya tanda bermaksud perkataan tersebut tidak mempunyai fitur
tersebut.Katakanlah kita mempunyai fitur kata nama seperti bernyawa. Bagi benda
seperti binatang, kita berikan fitur + bernyawa. Bagi benda seperti binatang,kita berikan
fitur + bernyawa. Oleh yang demikian, kita tentukanlah semua fitur tersebut bagi
menentukan makna sesuatu perkataan ( Abdullah Hassan,2005: 247)
2.4 Tentang analisis makna ini, Howard Jackson (1988: 90 ) menekankan bahawa
a. perlu mengingatkan diri kita sendiri tentang alasan kita memilih komponen semantik
b. memilihnya untuk tujuan mendiskriminasi makna antara leksem yang berada dalam
domain semantik yang sama.

2.5 Penggunaan fitur semantik dapat penjelaskan beberapa elemen umpamanya,
manusia/binatang, jantan/betina,dewasa /muda. Ini boleh diperbaiki sebagai + manusia,-
manusia [bukan manusia], + jantan, -jantan, +dewasa dan dewasa. Dengan itu kita
dapat membezakan binatang dan manusia. Dengan demikian perkataan lelaki
mempunyai fitur {+manusia, +jantan,+dewasa}, perempuan [+manusia,-
jantan,+dewasa],teruna[+manusia,+jantan+-dewasa],dan dara [+manusia, -jantan,-
dewasa]. Dalam hal binatang pula sukar hendak dibezakan antara satu sama lain
melainkan fitur semantik seperti kerbau, lembu dan kuda. Dengan demikian perkataan
kerbau[-manusia, +jantan,+dewasa],lembu[-manusia,-jantan,+dewasa], dan kuda [ -
manusia,-jantan,-dewasa]. Berdasarkan penjelasan ini, bolehlah kita rumuskan bahawa
setiap perkataan mengandungi komponen makna atau fitur makna yang boleh
disenaraikan untuk dihuraikan.
3.0 PENERANGAN RAJAH KATZ DAN FODOR BAGI MENGANALISIS
KATA ' '
3.1 Analisis menurut komponen ini ialah satu teknik menganalisis makna dan
pertalian yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Makna bagi
sesuatu perkataan bukan dianalisis secara unitari atau sebagai satu unit tetapi
sebagai komponen-komponen yang kompleks. Misalnya makna datuk, bapa, dan anak
dapat dijelaskan dengan menganalisisbeberapa komponen, umpamanya:.
a) i.`datuk adalah lelaki, bapa kepada ....... dan juga anak kepada....
b) ii.`bapa adalah lelaki ,anak kepada ....... dan ibu kepada........
c) iii.`anak adalah lelaki / perempuan, bayi/ kanak-kanak/ dewasa, anak kepada ......

3.2 Kaedah yang diperkenalkan oleh Jacobson digunakan untuk melihat
kehadiran atau ketidakhadiran elemen semantik bagi satu set kata. Keadah ini
mengukuhkan lagi penjelasan tersebut kita lihat contoh dengan tanda yang betul.
Perbandingan yang mudah terlihat tumbuhan dinyatakansebagai fitur(+) bernyawa
kerana ianya hidup manakala perabot dinyatakan sebagai fitur(-) bernyawa kerana
ianya tidak hidup.
3.3 Analisis komponen lazimnya adalah berdasarkan satu sistem binari, di
manasesuatu komponen makna atau fitur itu ada (+) atau tiada (-) bagi
mendefinisikan katatersebut. Bagi menyatakan makna, fitur-fitur (sifat-sifat) tersebut
akan diberikan tanda + atau tanda -. Tanda + membawa makna fitur tersebut wujud
pada perkataan yang dianalisis maknanya.Tanda pula bermakssud fitur tidak
wujud bagi perkataan tersebut. Umpamanya:
Tumbuhan + bernyawa
Perabot bernyawa
Maka satu kata dalam sesuatu medan semantik yang sama dapat dibezakan
daripada kata yang lain dalam medan yang sama.

Bachelor

(noun)

(human) (animal)

(male)
(male) (who has the first or lowestacademic
degree) (young)

(who has never married) (young knight serving (Fur seal when without
mate
under the standard during the breeding)
of another knight)

Rajah: Analisis Komponen Kata bachelor

4.0 PENERANGAN RAJAH KATZ DAN FADOR DALAM MENGANALISIS
KOMPONEN BAGI KATA 'BACHELOR'.
4.1 Bertepatan rajah di atas, dapatlah dihuraikan iaitu kata `bachelor tergolong
dalam golongan kata nama (noun) yang dikelompokkan kepada dua fitur atau sifat
utama fitur iaitu manusia (+human) dan fitur haiwan (+ animal).
4.2 Kata `bacheolar yang dikelompokkan dalam fitur manusia (+human)
mempunyai tiga kemungkinan fitur atau sifat makna iaitu :

(a)Lelaki (+male) perwira muda
(b)Lelaki (+male) lelaki yang belum berumah tangga
(c)Lelaki (+male) pemegang ijazah pertama
4.3 Sekiranya `bachelor yang dipilih fitur lelaki (+male) pahlawan muda, maka
komponen makna yang perlu dimasukkan ialah :
(a)`bachelor : [+noun, +human, +male, -male, -married, -animal, +young knight, -
whohas the lowest academis degree]
Bagi `bachelor yang dipilih adalah lelaki yang belum berumah tangga, maka
komponen makna yang perlu dimasukan ialah :
(b)`bachelor: [+noun, +human, +male, -male, -married, -animal,-young knight, -
who has the lowest academis degree]
Kemudianya `bachelor yang merujuk kepada pemegang ijazah pertama yang
mempunyai komponen makna seperti berikut :
(c)`bachelor:[=noun ,+human, +/-married, -animal, -young knight, +who has the lowest
bacademis degree]
Akhirnya `bachelor yang merujuk haiwan (+animal), komponen makna yang
dimasukkkan ialah :
(d)`bachelor:[+noun, -human, +male, -married, -young knight, -who has the lowest
academic degree, +young fur seal without mate during breeding]

5.0 CONTOH PERKATAAN DALAM BAHASA MLAYU DNGAN
MENGGUNAKAN TEORI ANALISIS KOMPONEN MAKNA.

5.1 Perkataan Hulu
Perkataan hulu mampu dimaksudkan dengan istilah:
a) .Hulu tempat kampung
b) .Hulu merujuk kepada orang
c) .Hulu benda parang
d) .Hulu tempat sungaiAnalisis kata hulu menggunakan rajah analisis komponen makna

A Kupasan analisis kata 'hulu'.
Kata hulu dalam golongan kata nama yang dikelompok kepada empat fitur atau sifat
iaitu fitur (+hulu parang), fitur (+hulu sungai), fitur (hulu kampung), dan fitur (+orang
hulu).
B Analisis kata `hulu benda parang dengan menggunakan simbol + dan
`Hulu parang: [+kata nama, + dibuat daripada kayu, - karat, + tahan lama,
+melambangkan kebudayaan dan cara kehidupan suku kaum, -tajam ,+keras , -lembut ,
+ senjata]
C. Analisis kata `hulu tempat sungai dengan menggunakan simbol + dan -
`Hulu sungai: [+ kata nama, +deras, +hakis, +bersih, - penduduk, + terpencil, +tempat]

D. Analisis kata `hulu tempat kampung dengan menggunakan simbol + dan
`Hulu kampung: [+kata nama, +terpencil, +pedalaman, +penduduk, -kemudahan asas, +
tempat, -kota]
E. Analisis kata `huluorang dengan menggunakan simbol + dan
`Orang hulu: [+kata nama, + pedalaman, - adat, - bersopan, +rendah martabat, -tempat,
-benda.

5.2 Perkataan kumbang
Kata kumbang mampu dianalisis merujuk kepada :
a. Manusia
b. HaiwanAnalisis kata kumbang menggunakan rajah analisis kata komponen makna

A. Kupasan analisa kata ' kumbang'
Perkataan kumbang' ialah kata nama. Perkataan ini tergolong dalam kata yang
dikelompokkan kepada dua fitur iaitu fitur ( + manusia ) dan fitur ( + haiwan )
B. Analisis kata kumbang' merujuk manusia dengan menggunakan simbol +
dan -
Perkataan kumbang' ( manusia) mewakili perkataan bagi [ + kata nama, + bujang, +
muda + belum berumah tangga - lelaki] .
C. Analisis kata kumbang haiwan dengan menggunakan simbol + dan
Perkataan Bunga (tumbuhan) mewakili perkataan bagi [ + kata nama, + cantik, +
berwarna , +lembut, - keras].
5.3 Perkataan Haji'
Perkataan haji' mampu diistilahkan dengan merujuk kepada :
a. manusia
b. Ibadat/perbuatan
Analisis kata haji menggunakan rajah analisis komponen makna
A. Kupasan analisis kata haji'.
Perkataan Haji' ialah kata nama. Perkataan ini tergolong dalam kata yang
dikelompokkan kepada dua fitur iaitu fitur ( + manusia) dan fitur ( + benda)
B. Analisis kata Haji' merujuk manusia dengan menggunakan simbol + dan -
Perkataan jaji' ( manusia) mewakili perkataan bagi [ + kata nama, + lelaki, + bernyawa
+ kata gelaran, - lelaki] .
C. Analisis kata Haji' merujuk benda dengan menggunakan simbol + dan
Perkataan Haji' merujuk (benda ) mewakili perkataan bagi [ + kata nama, +
perbuatan, + berperaturan, -ditulis].
5.4 Perkataan Perang'
Perkataan Perang merujuk kepada :
a. Situasi
b. Warna


Analisis kata perang menggunakan rajah Analisis Komponen Makna
A. Kupasan analisis kata 'perang'.
Perkataan perang' ini tergolong dalam kata adjektif yang dikelompokkan kepada dua
fitur atau sifat yang utama iaitu fitur ( + pakaian) dan fitur ( +rambut)
B.Analisis kata perang' bermaksud warna dengan menggunakan simbol + dan -
Perkataan perang'' mewakili perkataan bagi [ + kata adjektif, + ketenteraan, +
kekacauan + peluru, - ktenteraan] .
C. Analisis kata perang' mrujuk benda dengan menggunakan simbol + dan
Perkataan perang mewakili perkataan bagi [ + kata adjektif, + pakaian, + rambut , +
cantik -keras ].
5.5 Perkataan Kipas
a. Benda
b. Perbuatan (mengampu)

+ alat penyejuk +
adu domba
+ tidak bernyawa + kata-kata
manis
+ keras - ikram muslimin
+ elektrik
- pandai
Analisis perkataan Kipas' menggunakan rajah Analisis Komponen Makna

A. Kupasan analisis kata 'perang'
Perkataan kipas' ialah kata nama. Perkataan ini tergolong dalam kata yang
dikelompokkan kepada dua fitur iaitu fitur ( + benda) dan fitur ( +perbuatan )
B. Analisis kata kipas' dengan menggunakan simbol + dan -
Perkataan kipas' ( benda) mewakili perkataan bagi [ + kata nama, + alat penyejuk , +
keras pandai ] .
c. Analisis kata kipas' benda dengan menggunakan simbol + dan
Perkataan kipas (perbuatan) mewakili perkataan bagi [ + kata nama, +kata-kata
manis ,+ adu domba, - ikral muslimin ].

6.0 KESIMPULAN.
6.1 Semantik adalah istilah teknikal yang merujuk kepada kajian makna. Perkataan
semantik adalah sebahagian dari struktur makna suatu bicara atau sistem dan
penyelidikan makna dan erti dalam suatu bahasa pada umumnya. Semantik adalah satu
bidang kajian linguistik yang mengkaji makna.
6.2 Mengetahui ciri semantik sesuatu perkataan itu jdapat membantu seseorang
memilih perkataan yang tepat dalam ayat atau ujaran, disamping memahami pelbagai
kemungkinan makna bagi sesuatu perkataan.Makna perkataan bukan sebagai unit
konsep yang tersendiri tetapi sebagai himpunan yang terdiri daripada komponen makna
dan komponen itu sendirinya merupakan inti makna.
6.3 Teori bagi analisis komponen menyediakan cara yang sistematik, berprinsip dan
ekonomik kepada para ahli bahasa untuk memerihal hubungan makna yang didukung
oleh leksem dalam sesuatu bahasa dan dengan satu andaian iaitu komponen-komponen
ini bersifat universal dan merentas pelbagai bahasa. Ianya merupakan cara untuk
mengzahirkan sejelas mungkin hubungan sistemis antara perkataan. Maka makna-
makna yang terkandung dalam setiap perkataan itu dapat dianalisis dan didefinisikan
melalui komponen makna perkataan itu.
( 2007 patah perkataan )
7.0 RUJUKAN
Bahasa Melayu, Tanjong Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Siti Hajar Abdul Aziz(2009). Bahasa Melayu II, Selangor Darul Ehsan. Oxford Fajar
Sdn.Bhd.

Indirawati Zahid, 1995. Semantik Leksikal dalam Peribahasa Melayu. Ijazah Sarjana.
Jabatan
Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Kamus Bahasa Melayu Nusantara, 2003. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan
Pustaka

Kamus Linguistik, 1997. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan, 2007. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim & Mohd Ra'in Shaari (2009). Semantik dan
Pragmatik
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Abdullah Yusuf & Dr. Norul Haida Reduzan, (2012) BML 3083 Semantik dan
Pragmatik