Anda di halaman 1dari 13

SOALAN

SET 1
STPM
PENGGAL 2
2014
BAHAGIAN A
[ 15 MARKAH ]
Jawab semua soalan.
1 Nyatakan tiga hasrat negara yang ingin dicapai melalui Rukun Negara. [3]
(i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(iii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" Nyatakan empat kepentingan mem#ina negara ma$u dan se$ahtera. [%]
(i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(iii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(i& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 'enaraikan empat (#$ekti) *asar Aut(m(ti) Nasi(nal dika$i semula pada tahun "+1+.
[%]
(i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(iii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(i& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
% ,elaskan dua pendekatan strategik #aru untuk mencapai (#$ekti) *asar -ertanian
Negara Ketiga (*-N3. [%]
(i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BAHAGIAN B
[ "+ MARKAH ]
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.
1 .erdasarkan maklumat dalam petikan di #a/ah0 sediakan carta pai yang sesuai untuk
menun$ukkan per#andingan #ilangan kes penyakit malaria mengikut negeri terpilih di
Malaysia #agi temp(h masa yang dinyatakan.
*i Malaysia0 kes penyakit malaria yang secara umumnya sukar dika/al dikaitkan
dengan ke#an$iran /arga asing0 terutamanya yang masuk ke negara ini tanpa melalui
pemeriksaan kesihatan dan $uga kuarantin. .agaimanapun usaha #erterusan untuk memerangi
penularan penyakit ini #er$aya mengurangkan se#anyak 1%+ kes penyakit malaria pada tahun
"+1+ #er#anding 1032+ kes yang dicatatkan dua tahun se#elum itu.
'a#ah merupakan negeri yang mencatatkan #ilangan kes tertinggi pada tahun "++3
apa#ila se#anyak %0132 kes penyakit malaria dikesan di negeri terse#ut ek(ran daripada
)akt(r sanitasi dan kekurangan pengetahuan penduduk #erkaitan penyakit ini. -ada tahun
"+1+0 kes malaria di 'a#ah #er$aya dikurangkan kepada 32.145 . Negeri 'ara/ak yang
menduduki tempat kedua pada tahun "++3 telah memperlihatkan peningkatan se#anyak
%4.135 pada tahun "+1+ #er#anding se#anyak 102+2 kes pada tahun "++3.
-enyakit malaria yang dilap(rkan di negeri 'elang(r pada tahun "++3 adalah
se#anyak ""3 kes atau 3.+"5 iaitu kurang se#anyak %2 kes #er#anding kes malaria yang
dilap(rkan di negeri Kelantan. Kes malaria yang dilap(rkan #agi kedua6dua negeri ini
mengalami pengurangan masing6masing kepada 124 kes dan 114 kes dua tahun kemudian.
Negeri -ahang pula menun$ukkan p(la yang #er#e7a #er#anding dengan negeri 'elang(r dan
Kelantan pada tahun "+1+ apa#ila meningkat kepada 124 kes atau ".255. Kes malaria yang
dilap(rkan dua tahun se#elum itu di negeri -ahang adalah se#anyak 15% kes saha$a.
.ilangan kes penyakit malaria sele#ihnya disum#angkan (leh negeri6negeri lain
seperti -ulau -inang0 Kedah0 Negeri 'em#ilan dan ,(h(r. -ada tahun "+1+0 se#anyak 434 kes
penyakit malaria dilap(rkan. .ilangan ini merupakan pengurangan se#anyak 51 kes
#er#anding kes yang dilap(rkan pada tahun "++3. Kesemua negeri terse#ut menun$ukkan
trend mer(s(t kecuali negeri ,(h(r yang mengalami peningkatan se#anyak 41.115
#er#anding se#anyak 2+ kes yang dilap(rkan pada tahun "++3.
8alaupun Kementerian Kesihatan mensasarkan penyakit malaria akan dapat
dihapuskan sepenuhnya antara tahun "+15 hingga "+130 namun selagi terdapat ka/asan
takungan air yang tidak mengalir0 nyamuk An(pheles akan terus #erkem#ang #iak. 9leh
se#a# itu0 suatu usaha yang serius untuk menyekat ke/u$udan penyakit ini harus
dilaksanakan secara #ersepadu demi kepentingan manusia se$agat.
('um#er: *ipetik dan diu#ahsuaikan daripada
Kompendium Perangkaan Alam Sekitar Malaysia 20!
,a#atan -erangkaan Malaysia
". .erdasarkan petikan yang di#erikan0 sediakan gra) yang sesuai untuk menun$ukkan p(la
peru#ahan perm(dalan pasaran syarikat6syarikat yang dipilih dalam -asaran 'aham Kuala
;umpur #agi temp(h masa yang dinyatakan.
'alah satu )aedah yang diper(leh (leh sese#uah syarikat yang telah men$alani pr(ses
pens/astaan ialah pertum#uhan dan pem#esaran nilai m(dal pasarannya. 'ungguhpun
demikian0 masih ada pasang surutnya. Misalnya0 'yarikat -ener#angan Malaysia (MA'
yang #erkem#ang daripada m(dal saham #ernilai RM 3%5+ $uta pada tahun "++2 telah
meningkat se#anyak RM 135+ $uta untuk tahun #erikutnya0 dan mencapai paras RM5%3+
$uta setahun kemudiannya tetapi mer(s(t se#anyak RM1+++ $uta pada tahun #erikut se#elum
dianggarkan meningkat se#anyak RM1%"+ $uta pada tahun terakhir0 iaitu tahun "+13.
*alam temp(h "+1+ hingga "+13 0 #adan k(rp(rat yang mengalami peru#ahan yang
ketara m(dal pasarannya ialah <enaga Nasi(nal .erhad (<N.. Nilai m(dal saham <N.
yang dicatatkan pada tahun "+1+ ialah se#anyak RM "22++ $uta. Nilai terse#ut meningkat
ke paras RM 52 1"+ $uta pada tahun #erikutnya tetapi pada tahun "+1" telah mer(s(t
se#anyak RM "153 $uta dan dianggarkan kem#ali meningkat kepada RM53541 $uta pada
tahun "+13.
'yarikat <elek(m Malaysia .erhad $uga menerima nasi# yang sama. Nilai m(dal
saham pada tahun "++2 ialah RM"+1"+ $uta dan meningkat dua tahun #erturut =turut
kepada RM"2451 $uta dan RM 34+"2 $uta. Namun demikian 0 nilai m(dalnya mer(s(t pada
tahun keempat se#anyak RM 2225 $uta dan dianggarkan kem#ali naik ke paras RM %1 3"3
$uta pada tahun "+13.
Kedudukan ke/angan -er#adanan -erkapalan Antara#angsa Malaysia .erhad
(M>'? $uga mengalami kemer(s(tan nilai saham m(dalnya se#anyak RM 1%5+ $uta pada
tahun "+1+ daripada nilai m(dal saham #er$umlah RM1453" $uta pada tahun "++2. 8alau
#agaimanapun0 nilai #erkenaan meningkat se#anyak RM 1541 $uta pada tahun #erikutnya
dan seterusnya mencapai RM 1343" $uta pada tahun "+1" tetapi dianggarkan mer(s(t
kepada RM 11%3" $uta pada tahun #erikutnya.
@daran 9t(m(#il Nasi(nal (@9N mencapai nilai pasaran tertingginya pada tahun
"+1"0 iaitu se#anyak RM %3+"+ $uta #er#anding nilai saham m(dal pada tahun "++2
se#anyak RM 1""3+ $uta. Nilai #erkenaan hanya #ertam#ah se#anyak RM 1414 $uta pada
tahun #erikutnya0 sementara pada tahun "+11 telah mencatat se#anyak RM 15132 $uta tetapi
dianggarkan mer(s(t semula kepada RM %11"+ $uta untuk tahun perkiraan yang terakhir.
*isesuaikan daripada Rancangan Malaysia Kesem#ilan dan Rancangan
Malaysia Kesepuluh.
Bahagian C
[25 ma!ah"
Pilih Satu daripada tajuk di bawah! dan tulis karangan yang panjangnya antara "00 hingga
"#0 patah perkataan.
1. Kesan rumah hi$au merupakan satu )en(mena yang #erlaku dise#a#kan (leh pencemaran
udara. -el#agai ke#urukan #erlaku aki#at aki#at daripada aki#at kesan rumah hi$au. Huraikan
punca6punca kesan rumah hi$au dan aki#atnya
2. .erdasarkan *asar -ertanian Negara0 ke$ayaan sekt(r pertanian dipengaruhi (leh
keupayaan menghasilkan pr(duk hiliran di samping )akt(r6)akt(r lain. .incangkan
SKEMA
JAWAPAN
SET 1 STPM
PENGGAL 2
2014
BAHAGIAN A
SOALAN 1
I. Mencipta satu masyarakat yang adil agar kemakmuran negara dapat dinikmati
bersama-sama secara adil
II. Memelihara cara hidup demokratik
III. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat
IV. Membentuk satu sikap yang liberala terhadap kebudayaan yang kaya dan berbagai-
bagai corak
V. Membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi
moden

SOALAN 2
I. Memanfaatkan sumber alam sekitar sepenuhnya
II. Mengatasi masalah kependudukan
III. Industry menjadi teras perekonomian dan berkembang dengan pesat
IV. Tingkat dan kualiti hidup masyarakat tinggi
V. Mempertingkat eksport terutamanya hasil industry dan perkhidmatan
VI. Kemudahan prasarana yang moden dan mencukupi
VII. Meningkatkan taraf pendidikan di satu tahap yang tinggi
VIII. Mempertingkat pendapatan penduduk
IX. Mempertingkat tahap kesihatan penduduk.
SOALAN 3
I. Memastikan pembangunan indudtri automotif tempatan terancang dan tersusun serta
meningkatkan keupayaan dan daya saing industry dalam jangka panjang berikutan
liberalisasi pasaran
II. Mewujudkan persekitaran pelaburan yang kondusif bagi menggalakkan pelaburan
tambah dan baru
III. Meningkatkan daya saing syarikat pembuat kenderaan berstatus nasional melalui
usahasama strategik
IV. Menggalakkan pembangunan teknologi baru dan terkini dalam industry automotif
domestik niche yang mempunyai nilai tambah yang tinggi.
V. Meningkatkan penyertaan umiputra yang berterusan dalam industry automotif
VI. Menggalakkan pembangunan akti!iti pengeluaran dalam bidang domestik niche yang
mempunyai nilai tambah yang tinggi
VII. Meningkatkan standard keselamatan bagi menjamin keselamatan pengguna di
samping menggalakkan akiI!iti dalam bidang mesra alam
VIII. Manambah baik instrument pelaksanaan dasar di bawah "#$ sedia ada.
SOALAN 4
Dalam proses pe!emasa
Ba"a!#a B
%.
MALA$SIA% BILANGAN KES PEN$AKIT MALA&IA $ANG DILAPO&KAN MENGIK'T
NEGE&I TE&PILIH PADA TAH'N 200( DAN 2010
"egeri
Tahun &''( Tahun &'%'
Kes $eratus
)*+
,udut
)-+
Kes $eratus
)*+
,udut
)-+
,abah ./%01 23.'' &'%.3 &/3.. 01.43 %.0.%
,arawak %/1'1 &2.(0 10.' &/('& .&.%. %2%.4
5umlah 6 4/01' kes
,elangor &&0 0.'& %'.1 %13 &.12 %'.3
Kelantan &4& 0.3( %0.0 %43 &.32 1.2
$ahang %2. &.'( 4.2 %13 &.12 %'.3
"egeri-negeri 7ain 310 1.0( 00.( 303 1.23 0...
5umlah 4/01' %''.'' 03'.'' 3/32' %''.'' 03'.''
),umber8 9ipetik dan diubahsuaikan daripada
Kompendium Perangkaan Alam Sekitar Malaysia 2011,
5abatan $erangkaan Malaysia+
5ejari &''% 6 ..'' cm
5ejari &''& 6 0.(' cm
"isbah jejari 6 %.'' 8 '.12
MALA$SIA% BILANGAN KES PEN$AKIT MALA&IA $ANG DILAPO&KAN MENGIK'T
NEGE&I TE&PILIH PADA TAH'N 200( DAN 2010Ta") 200(
Ta") 2010
'-
'-
5umlah 6 3/32' kes
545
"45
35
%5
"5
25
%+5
%15
35
35
35
1+5

"isbah jejari 6 %.'' 8 '.12:%.'' 8 %.'2
$etunjuk8),umber8 9ipetik dan diubahsuaikan daripada
Kompendium Perangkaan Alam Sekitar Malaysia 2011,
5abatan $erangkaan Malaysia+
2*
'kema $a/apan:
MALA#SIA $ PE%MO&ALAN PASA%AN S#A%I'AT(S#A%I'AT #ANG &IPILIH
&ALAM PASA%AN SAHAM ')ALA L)MP)% PA&A TAH)N 200* HINGGA
ANGGA%AN TAH)N 201+
S,ai!at
Tahun 200*
-%M .uta/
Tahun 2010
-%M .uta/
Tahun 2011
-%M .uta/
Tahun 2012
-%M .uta/
Anggaan
Tahun 201+
- %M .uta/
'yarikat
-ener#angan
Malaysia
3%5+ %3++ 5%3+ %%3+ 535+
<enaga Nasi(nal
.erhad
6 "22++ 521"+ 54241 53541
,abah
,arawak
,elangor
Kelantan
$ahang
"egeri-negeri lain
<elek(m
Malaysia .erhad
"+1"+ "2451 34+"2 "4+3% %13"3
-er#adanan
-erkapalan
Antara#angsa
Malaysia .erhad
1453" 15+3" 144%2 1343" 11%3"
@daran 9t(m(#il
Nasi(nal
1""3+ 133%4 15132 %3+"+ %11"+
(*isesuaikan daripada Rancangan Malaysia Kesem#ilan
dan Rancangan Malaysia Kesepuluh
T
MALA#SIA $ PE%MO&ALAN PASA%AN S#A%I'AT(S#A%I'AT #ANG &IPILIH
&ALAM PASA%AN SAHAM ')ALA L)MP)% PA&A TAH)N 200* HINGGA
ANGGA%AN TAH)N 201+
$ermodalan pasaran syarikat-syarikat yang dipilih
) ;M juta +
&''1 &'%' &'%% &'%&
&'%0 Tahun

) #nggaran +

,kala 8 %cm 6 ;M%' ''' juta
$ertunjuk
,yarikat $enerbangan MalaysiaTenaga "asional erhadTelekom Malaysia erhad$erbadanan $erkapalan #ntarabangsa Malaysia erhad<daran #utomobil "asional
Tiada data untuk Tenaga "asional erhad pada tahun &''1.


(*isesuaikan daripada Rancangan MalaysiaKesem#ilan
dan Rancangan Malaysia Kesepuluh
Peingatan : Aarisan untuk <N. dari tahun "++2 hingga "+1+ mesti putus6putus tetapi
#ermula tahun "+1+ hingga "+13 garisan terus
Bahagian C
[25 ma!ah"
1. Kesan rumah hi$au merupakan satu )en(mena yang #erlaku dise#a#kan (leh pencemaran udara.
-el#agai ke#urukan #erlaku aki#at kesan rumah hi$au. Huraikan punca6punca kesan rumah hi$au dan
aki#atnya.
'kema : 3 : " atau " : 3
>dea Huraian
A -unca
1.-ener(kaan hutan -ene#angan hutan untuk tu$uan pertanian0
pem#alakan dan petempatan
-ene#angan hutan secara #erleluasa
menye#a#kan im#angan gas kar#(n di(ksida
dan (ksigen tidak seim#ang.
'uhu meningkat
".-ertam#ahan kilang6kilang industri -erindustrian 6 >ndustri yang mem#e#askan
?B? dan hal(n seperti industri pendingin udara0
keluaran )(am0 aer(s(l dan kimia
3.-ertam#ahan kenderaan di $alanraya Kenderaan yang menggunakan petr(l se#agai
#ahan #akar terutamanya di ka/asan
#andar#esar.
-enggunaan #ahan )(sil secara meluas
menye#a#kan gas kar#(n di(ksida #ertam#ah.
Aas6gas ini #ertindak se#agai selimut yang
mem#enarkan ha#a masuk dan memerangkap
ha#a ini
%..;etusan gunung #erapi ;etusan gunung #erapai akan mem#e#askan
gas6gas sul)ur dan kar#(n
. Kesan
5. Krisis makanan dan air -anas #erpan$angan
.ekalan air semakin kurangCkemarau
<anaman musnahCkurang #erhasil
<ernakan mati C tidak sehatC #erpenyakit
4. 8a#ak penyakit -enyakit #er$angkit = taunC cirit
#iritCmalariaCdenggi dll
Kurang daya tahan penyakit = makanan tidak
#er7at
1. -eningkatan suhu dunia 'uhu dunia meningkat
?uaca dunia men$adi tidak menentu
.erlaku kemarau
3. -aras air laut meningkat Kepanasan gl(#al yang melampau
menye#a#kan ka/asan artik dan antartika cair
-aras air laut meningkat
Menenggelam pulau6pulau kecil
Ka/asan pantai yang rendah akan semakin
lenyap dan tenggelam
2. .erdasarkan *asr -ertanian Negara0 ke$ayaan sekt(r pertanian dipengaruhi (leh keupayaan
menghasilkan pr(duk hiliran di samping )akt(r6)akt(r lain.
'kema 1 : %
.il >dea Huraian
1. -r(duk hiliran (>dea /a$i# Hasil pr(duk hiliran = #arangan siap atau
separuh siap0 sarung tangan0 tayar0 sa#un
Nilai tam#ah tinggi
-ermintaan tinggi
Meningkatkan pendapatan petani
". -asaran -ermintaan dalam atau luar negera
-erkem#angan agr(makanan akan menggalakan
pela#uran dlm #idang pertanian
Menguntungkan petani dan negara
3. -enggunaan tekn(l(gi pertanian -enggunaan $entera mem#a$ak0 menuai
mempr(ses hasil pertanian
Meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil
pertanian
.aka padi0 kelapa sa/it dan getah yang le#ih
#aik telah di hasilkan melalui R n *
-endapatan petani meningkat sepan$ang tahun
%. -eranan Cdasar kera$aan Mem#eri #antuan m(dal melalui #ank
pertanian0 k(perasi nelayan D k(perasi petani
'u#sidi #a$a0 anak #enih D minyak
.antu memasarkan hasil pertanian seperti
BAMA0 ;K>M
5. -endidikan dan latihan -el#agai kursus dalam #idang pertanian di
ta/arkan di E-M dan >nstitut" pertanian.
Mampu melahirkan tenaga pakar dalam #idang
pertanian
;atihan industri yang #erkaitan dengan
pertanian seperti Mardi0 -ertu#uhan -eladan dll
4. >klim dan #entuk muka #umi -anas dan lem#a# sepan$ang tahun sesuai utk
akti&iti pertanian
.ekalan air sepan$ang tahun
.entuk muka #umi Malaysia sesuai untuk
pel#agai $enis tanaman. <anah pamah = padi0
Ka/asan pantai = tem#akau0