Anda di halaman 1dari 24

KONSEP KARYA AGUNG MELAYU

MAKSUD KARYA AGUNG


Karya agung ialah karya klasik yang telah meninggalkan kesan budaya,
pemikiran, pandangan dan falsafah hidup yang berkekalan dalam ingatan
bersama sesuatu bangsa. Karya itu dapat dianggap sebagai pembentuk dan
cermin budaya dan tamadun bangsa yang melahirkan karya itu. Ia
melambangkan keunggulan daya cipta bangsa itu untuk membentuk tradisi
dan identitinya yang tersendiri. Kita mengenal tamadun Greek, Cina, India,
Mesir dan bangsa-bangsa yang lain melalui karya seni, pemikiran, falsafah,
sastera dan dicetuskan oleh pemikir, seniman dan sasterawan zaman dahulu
kala mereka yang mampu meninggalkan pengaruh yang besar dan kekal
sepanang zaman, dipelaari, diadikan petua, dikekalkan atau dicerna oleh
keturunan berikutnya sehinggalah hasilnya menadi tradisi dan warisan
bangsa hingga ke zaman ini.
KARYA AGUNG MELAYU
Karya agung Melayu ialah karya yang melambangkan keunggulan daya cipta
seniman, penulis dan pemikir bangsa Melayu dahulu kala dalam
menggambarkan idealisme, nilai, pandangan hidup, adat, budi, kesedaran
moral dan !isi bangsa dan masyarakatnya melalui bentuk sastera dan seni
yang tinggi nilainya sehingga kesan seni, budaya dan falsafah kekal
sepanang zaman dalam minda kolektif bangsa Melayu. "amadun Melayu
sepanang zaman banyak sekali dibentuk dan diwataki oleh tradisi sastera ini.
Karya #gung Melayu bererti karya agung yang ditulis atau diungkapkan atau
dilisankan $pepatah, pantun, lipur lara, dan lain-lain% dalam bahasa Melayu,
tidak mengambil kira kelompok bangsa&etnik dalam kawasan 'unia Melayu ini,
sama ada orang Melayu di (emenanung "anah Melayu, atau orang Melayu
)runei, atau orang #ceh, orang )ugis, orang Minangkabau, dan lain-lain yang
menghasilkan karya itu. 'ari segi ini sempadan geografi dan etnik tidak timbul,
tidak kira di manakah daerah asalnya di 'unia Melayu ini, dan mampu
mencetuskan dalam bentuk dan gaya yang luar biasa, unsur-unsur pemikiran,
sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu
turun-menurun.
KARYA AGUNG DUNIA MELAYU
Karya agung dunia Melayu dimaksudkan kepada karya agung di kawasan
'unia Melayu yang terdapat dalam bahasa-bahasa serumpun atau bahasa-
bahasa Malayo-*olinesia yang lain. "erdapat banyak karya dalam bahasa-
bahasa lain yang diiktiraf dalam bangsa berkenaan sebagai karya agung,
antaranya+agarakertagama atau (erat Centhini yang ditulis dalam bahasa
,awa, atau I la Galigo yang ditulis dalam bahasa )ugis. Karya-karya yang
seperti ini ika sesuai dengan takrif -ayasan, boleh diterima sebagai Karya
#gung 'unia Melayu dan bolehlah dimasukkan ke dalam rancangan
-ayasaan untuk dikai, diperkenalkan dan diterbitkan dalam bahasa Melayu
melalui teremahan.
$(umber dipetik daripada. http.&&www.yayasankaryawan.com&inde/.php%
Apa Itu Falsafah?
Istilah falsafah berasal dari bahasa -unani 0philien1 dan 0sophia1. 0philien1
bermaksud 0mencintai1 atau 0sahabat1 dan 0(ophia1 adalah 0kebiaksanaan1
atau 0pengetahuan1. Menurut 2obert 3euscher, ahli 4 ahli falsafah merupakan
orang yang mencintai kebiaksanaan dan mempunyai minat mendalam
terhadap ilmu pengetahuan.
*lato mengatakan bahawa falsafah merupakan ilmu yang sedia ada
atau wuud, Manakala #ristotle pula mengatakan bahawa falsafah itu adalah
kebiaksanaan atau hikmah atau ilmu pengetahuan yang menggunakan akal
fikiran untuk mengetahui kebenaran yang hakiki.
2umusan daripada pendapat tokoh-tokoh di atas, dapat disimpulkan
bahawa falsafah merupakan ilmu pengetahuan, yakni disiplin untuk menyelidik
asas dan sebab dan akibat sesuatu perkara. 5alsafah dianggap sebagai
pokok kepada segala ilmu, kerana dari falsafah, maka lahirnya pelbagai
cabang ilmu yang lain seperti ilmu sains, matematik, sains sosial,kemanusiaan
dan lain-lain.
Menurut 3aini #bdullah$6778%, falsafah adalah mengenai
pertimbangan asas dan andaian mengenai pertimbangan tersebut. 5alsafah
mempersoalkan prinsip-prinsip realiti ilmu dan nilai. 5alsafah uga merupakan
pendekatan rasional terhadap sesuatu masalah dan persoalan, di samping
merupakan suatu penyiasatan yang komprehensif dan logik mengenai asas-
asas pemikiran semua akti!iti manusia.
"uuan falsafah adalah untuk mencari kebenaran tentang sesuatu
permasalahan dengan cara berfikir secara radikal,sistematik dan seagat.
(esuatu perkara itu akan menadi persoalan falsafah apabila ia tidak dapat
diselesaikan melalui kaedah dan pengamatan sains. *ersoalan falsafah uga
biasanya melibatkan perkara-perkara yang abstrak seperti persoalan konsep
dan ideologi. (ecara rumusannya, falsafah merupakan suatu pemikiran yang
amat mendalam dan menyeluruh terhadap sesuatu perkara dalam usaha
mencari kebenaran.
Apakah Karya Agung?
Karya agung merupakan karya-karya yang beraya meninggalkan kesan seni,
ilmu, falsafah, budaya, dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan
pembaca. 9nsur dalam karya ini merangkumi mutu, nilai ketamadunan dan
nilai kemanusiaan di dalam karya tersebut.
'unia ketamadunan Melayu telah memperlihatkan, terdapat banyak
karya-karya agung yang telah dihasilkan. Karya 4 karya agung ini
melambangkan keunggulan daya cipta bangsa itu untuk membentuk tradisi
dan identitinya yang tersendiri. Karya agung dapat membuatkan kita
mengenali dan mengetahui searah dan kehebatan tamadun 4 tamadun dunia,
seperti tamadun Greek, Cina, India, Mesir dan bangsa-bangsa yang lain.
Melalui penghasilan karya seni, pemikiran, falsafah, sastera yang cetuskan
oleh pemikir, seniman dan sasterawan zaman dahulu kala mereka mampu
meninggalkan pengaruh yang besar dan kekal sepanang zaman. :asil
kepengarangan ini dipelaari, diadikan panduan, dikekalkan atau dicerna oleh
keturunan berikutnya sehinggalah hasilnya menadi tradisi dan warisan
bangsa hingga ke zaman ini.
Karya agung Melayu ialah karya yang dapat melambangkan
keunggulan daya cipta seniman, penulis dan pemikir bangsa Melayu dahulu
kala dalam menggambarkan idealisme, nilai, pandangan hidup, adat, budi,
kesedaran moral dan !isi bangsa dan masyarakatnya melalui bentuk sastera
dan seni yang tinggi nilainya sehingga kesan seni, budaya dan falsafah kekal
sepanang zaman dalam minda kolektif bangsa Melayu. *elbagai persoalan
kehidupan dan masyarakat terangkum indah dalam sesuatu karya.
Karya #gung Melayu bererti karya agung yang ditulis atau
diungkapkan atau dilisankan dalam bentuk pepatah, pantun, lipur lara, dan
lain-lain dalam bahasa Melayu, tidak mengambil kira kelompok bangsa&etnik
dalam kawasan 'unia Melayu ini, sama ada orang Melayu di (emenanung
"anah Melayu, atau orang Melayu )runei, atau orang #ceh, orang )ugis,
orang Minangkabau, dan lain-lain yang menghasilkan karya itu. *ersoalan
sempadan geografi dan etnik tidak timbul, tidak kira di manakah daerah
asalnya di dunia Melayu ini, dan mampu mencetuskan dalam bentuk dan gaya
yang luar biasa, unsur-unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah
atau pandangan hidup bangsa Melayu turun-menurun.
Contoh karya agung .
IKAYA! ANG !UA
:ikayat :ang "uah merupakan salah satu karya agung Melayu yang
amat berpengaruh.:ikayat ini merupakan satu-satunya epik Melayu yang
melakar cita-cita. kebolehan, dan sikap hidup orang-orang Melayu pada suatu
zaman. :ang "uah yang meneraui hikayat ini, mewakili keunggulan citra
Melayu sebagai bangsa yang berbudaya dan bertamadun dengan
menonolkan sifat-sifat kesetiaan, keberanian, kepintaran dan budi bahasa
yang halus. :ang "uah merupakan seorang laksamana yang unggul serta
pahlawan Melayu yang gagah semasa pemerintahan (ultan Mansur (hah di
Melaka pada abad ke-8;.
<aksamana :ang "uah ialah seorang yang berhati waa, berani,
gagah, taat dan biaksana. =alaupun berbeza-beza corak penceritaan,
kepahlawanan :ang "uah tetap ada dan sering menadi simbol kekuatan
masyarakat Melayu. 'ari sudut falsafah pula, :ang "uah diibaratkan sebagai
nadi kekuatan yang menadi puaan masyarakat terutamanya Melayu kerana
keberanian dan budi pekerti yang ditunukkan.
(epertimana yang terdapat dalam :ikayat :ang "uah, penonolan
:ang "uah sebagai seorang yang kuat, gagah serta berani merupakan satu
makna falsafah yang sengaa ditonolkan oleh penulis sebagai salah satu
lambang kekuatan kepada masyarakat Melayu itu sendiri. (ebenarnya, dalam
:ikayat :ang "uah, perlambangan :ang "uah itu sendiri merupakan satu
falsafah yang telah digerakkan dengan pelbagai keistimewaan yang tersendiri
dan memiliki pelbagai kelebihan. (egala tindak tanduk :ang "uah dalam
:ikayat :ang "uah memiliki makna yang tersendiri serta yang tersirat.
(elain itu, :ikayat :ang "uah banyak menceritakan kebudayaan dan
sosial masyarakat Melayu yang membawa satu pengertian yang luas
merangkumi segala hal berkaitan dengan masyarakat termasuk sistem sosial,
struktur sosial, bentuk kepercayaan, perhubungan antara anggota masyarakat
dan strategi fikasi sosial, kepercayaan dan agama uga merupakan dua aspek
sosial yang menadi pegangan masyarakat. Masyarakat pada masa itu
menganuti agama Islam dan mengamalkan dua bentuk kepercayaan >bukan
agama? iaitu berunsurkan animisme dan :indu-)uddha.
,elas, betapa pengarang hikayat ini mempunyai idealisme untuk
mengangkat martabat bangsa Melayu setinggi mungkin. *erkara inilah yang
dikatakan bahawa karya agung ini melambangkan keunggulan daya cipta
seniman, penulis dan pemikir bangsa Melayu dahulu kala dalam
menggambarkan idealisme, nilai, pandangan hidup, adat, budi, kesedaran
moral dan !isi bangsa dan masyarakatnya.
IDEALISME " FALSAFA MELAYU
Falsafah M#layu $ala% Karya Agung
*erkataan falsafah berasal daripada bahasa -unani atau Greek *urba.
*erkataan falsafah merupakan gabungan dua perkataan iaitu philo yang
bermaksud cinta dan sophia yang bermaksud 0kebiaksanaan1. @leh itu,
falsafah boleh diertikan sebagai 0cinta akan kebiaksanaan1. Menurut Kamus
'ewan Adisi keempat, falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang
dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menadi dasar ilmu ilmu yang lain.
5alsafah uga didefinisikan sebagai kebiaksanaan atau hikmah menggunakan
akal fikiran untuk mengetahui kebenaran yang hakiki.
)erdasarkan :ashim :. Musa $8BBC%. 5alsafah merupakan kaian secara
renungan dan spekulatif terhadap punca, keadaan dan sifat seluruh
pengetahuan manusia yang menadi sari pati bagi seluruh bidang
pengetahuan manusia. )erdasarkan pendapat pendapat yang diberikan,
dapatlah dirumuskan bahawa ilmu falsafah ialah ilmu yang mengkai dan
meneliti obek yang abstrak dan logikal yang merupakan hakikat benda benda
keadian di alam semesta.
5alsafah ialah satu disiplin ilmu yang dapat dihuraikan melalui tiga sudut
pandangan iaitu sudut pandangan bahasa, sudut pandangan pemerhatian
praktis dan sudut pandangan perbezaannya daripada ilmu-ilmu yang lain.
falsafah uga merupakan satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran
yang umum dan asas. *erkataan falsafah dalam bahasa Melayu berasal
daripada bahasa arab yang uga berasal daripada perkataan yang disebut
sebagai philosophia.
Falsafah M#layu
Kehidupan masyarakat Melayu sememangnya tidak terlepas daripada
peraturan dan aturan yang perlu dipatuhi berdasarkan kesepakatan
masyarakat. Masyarakat Melayu sangat mementingkan aspek nilai dalam
kehidupan untuk menamin keseahteraan masyarakat. +ilai yang disampaikan
bersifat beradab, muafakat dan penuh dengan kesusilaan. *emupukan nilai
dalam masyarakat Melayu membolehkan seseorang itu diterima sebahagian
daripada masyarakat. +ilai sememangnya menadi sesuatu yang dekat
dengan masyarakat Melayu. +ilai dan etika yang dipegang menadi cerminan
kepada masyarakat Melayu dan membentuk ati diri mereka dalam interaksi
dan kehidupan bermasyarakat. (ebagai contoh, interaksi yang beradab,
sopan, menghormati orang lain merupakan norma- norma yang erat dengan
kehidupan masyarakat Melayu. +ilai yang diamalkan akan menghasilkan
komunikasi dan tingkah laku yang penuh tatatertib yang beradab dan
penggunaan bahasa yang penuh dengan kesantunan .
Menurut #l-5arabi, falsafah adalah ilmu yang berkisar tentang alam untuk
diselidiki hakikatnya yang sebenar. #l kindi pula menyaakan bahawa falsafah
adalah salah satu pengetahuan tentang realiti segala sesuatu, seauh
angkauan kemampuan manusia.
(elain itu, Masyarakat Melayu mempunyai penilaiannya yang tersendiri
terhadap budi bahasa. Mereka telah terdidik untuk mengamalkan adab sopan,
tutur kata yang baik dan tingkah laku mengikut adab- adab ketimuran dan
Melayu seati. #nggota masyarakat yang tidak mengamalkan nilai berbudi
bahasa dalam kehidupam mereka akan menimbulkan pandangan negatif oleh
masyarakat. Ketinggian nilai budi bahasa dalam masyarakat Melayu uga
boleh dilihat dalam ungkapan puisi Melayu tradisional. 'unia Melayu
mempunyai pelbagai bentuk dan puisi Melayu tradisional seperti pantun, syair,
gurindam, seloka, teromba, peribahasa berangkap, nazam, ghazal, berzani,
teka-teki, dan dabus.
Falsafah &ahasa $ar' Su$ut Nahu $ala% Sulalatus Salat'n
(emua bahasa yang terdapat di dunia mempunyai nahu atau tatabahasa yang
tersendiri, terutamanya bahasa Melayu. +ahu atau tatabahasa meruuk
kepada sistem atau susunan sesuatu bahasa. )ahasa terdiri daripada
kumpulan ayat yang tidak terbilang umlahnya. *enggunaan nahu yang
sempurna bermaksud penggunaan kata atau perkataan dan ayat yang betul
dalam proses berbahasa.
+yanyian dalam karya sulalatus salatin memperlihatkan penggunaan bahasa
yang sangat halus untuk menggambar sesuatu perkaran. *erkara ini dapat
dilihat melalui nyanyian Kapitan Melaka.
Dihela-hela diretak sehasta
Kandis dipenggalkan
Alangkah gila Raja Kecil
Menggusta manis ditinggalkan
Melihat buah hartal masuk.

$Muhammad :ai (alleh,
8BBD. 68D%
+ilai berbudi dan berbahasa dianggap sebagai suatu nilai yang tinggi dalam
masyarakat Melayu dan disanung tinggi sebagai ukuran ketinggian
keperibadiannya. 'alam karya (ulalatus (alatin yang ditulis oleh Muhammad
:ai (alleh menunukkan ketinggian ilmu orang Melayu dalam berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa yang indah seperti pantun dan syair.
Falsafah Ala%
:ubungkait antara manusia dan alam sekitarnya iaitu 0bagaimana manusia
menggunakan kebiaksanaan untuk berinteraksi dengan alam. 'alam
pemikiran :amka, alam membantu masyarakat untuk terus berpegang
bahawa segala yang ada di seluruh alam ini telah terancang oleh *encipta.
Menurut ahli falsafah agama seperti Klaus Klostermaier, kepentingan
memahami alam sebagai unsur yang mempunyai nilai ketuhanan bukanlah
sebagai alan terakhir, tetapi sebagai alan yang sebenar dalam memastikan
alam sekitar dihargai. Menurut agama :indhu dan Kristian uga, kedudukan
alam waib dihargai.
K(ns#p falsafah Isla%
5alsafah ialah satu disiplin ilmu yang mengusahakan kebenaran yang umum
dan asas. Menerangkan pertalian antara manusia dengan penciptanya, antara
manusia dengan manusia dan uga manusia dengan persekitarannya.
5alsafah islam tidak dapat dipisahkan daripada dua sumber berautoriti iaitu
al-Euran dan as-sunnah.
Falsafah I)a$ah $ala% Sulalatus Salat'n
"Hendaklah engkau sangat-sangat menyerahkan dirimu kepada hadrat Allah
Taala yang akan memelihara akan kamu, kerana a man yataakkal !ala!llah.
Dan segala anak Melayu bagaimanapun besar d"sanya, jangan "lehmu diai#i
dia, dan sampai kepada hukum syarak d"sanya derhaka, bunuhlah$ ............
%ikalau engkau bunuh ia tiada d"sanya, bahaa kerajaanmu binasa."
$Muhamad :ai (alleh, 8BBD. 8FG -8FD%
Raja &skandar menyuruh Raja Kida Hindi untuk memeluk agama &slam. "Kata
'abi Khidir( ! Ketahui "lehmu hei Raja Kida Hindi, bahaa raja kami inilah
yang diserahlan Allah Taala kerajaan dunia ini kepadanya,dari daksini lalu ke
paksina.!"
$Muhammad :ai (alleh, 8BBD. ;%
#spek politik masyakarat melayu =alaupun raa pernah bermusuhan, apabila
sudah kalah,raa lama secara langsung menghormati raa baru.
Falsafah K#a$'lan $ala% Sulalatus Salat'n
5alsafah keadilan dapat dilihat melalui tindakan (ultan Muzaffar (yah
mewuudkan undang-undang untuk mengelakkan menteri melakukan
kesilapan. ganaran terhadap kesilapan yang dilakukan ialah hukuman. 'alam
karya ini tidak banyak menonolkan sikap raa yang adil, tetapi perkara yang
banyak ditonolkan adalah berkaitan sikap raa yang tidak adil. )eliau memang
patut dipui kerana tidak hanya menceritakan kebaikan sahaa, malah turut
menceritakan kezaliman yang telah dilakukan oleh raa. )eliau patut dipui
kerana tidak menyembunyikan kezaliman raa terhadap rakyat dan uga
pembesar. "erdapat banyak peristiwa yang mempamerkan ketidakadilan raa.
(ebagai contoh, kezaliman yang dilakukan oleh (ulatan Mahmud (yah ke
atas keluarga "un 5atimah kerana berdendam. (ultan Mahmud (yah telah
membunuh "un Mutahir, "un #li, dan keluarga "un 5atimah.
)etelah )ultan Mahmud )yah melihat rupa Tun *atimah maka baginda pun
terlalu khairan. Maka teringinlah rasa )ultan Mahmud )yah akan Tun
*atimah. Maka baginda berkata dalam hatinya, +%ahatnya ,a- Mutahir ini,
demikian baik anaknya tiada ditunjukkannya kepada kita..
Maka )ultan Mahmud )yah pun berdendamlah rasanaya akan /endahara
)eri Maharaja.
$Muhamad :ai (alleh, 8BBD . 678%
Falsafah M#layu &#rka'tan $#ngan A$at
#dat merupakan peraturan yang diamalkan seak turun temurun. #dat yang
diwuudkan perlu dipatuhi oleh masyarakat. 'alam (ulalatus (alatin, terdapat
banyak adat Melayu yang diamalkan oleh golongan raa dan golongan rakyat.
#dat yang digunakan pada masa dahulu uga masih ada yang digunakan pada
masa sekaranag sesuai dengan peredaran masa.
A$at P#nganug#rahan G#laran
#dat ini dimulakan dengan menemput orang yang bakal menerima gelaran ke
istana. ,emputan pula penganugerahan adalah mengikut pangkat dan gelaran
yang bakal diterima. @rang besar-besar akan menemputnya ika mendapat
penganugerahan H*erserianI. )agi anugerah H*ersanganI hanya orang kecil-
kecil sahaa yang akan menemput orang yang bakal menerima anugerah.
@rang yang akan menerima anugerah akan diemput dengan menggunakan
gaah atau kuda.
Mereka akan diiringi dengan payung dan gendang serunai ke istana. Ketika
tiba di istana, riwayat mereka akan dibaca dan diberi persalinan mengikut
gelaran yang diberikaan oleh raa. (ebagai contoh, anugerah )endahara akan
diberi lima ceper persalinan.
%ika baginda menggelar "rang, maka raja dihadap "rang di balairung, "rang
beradat. Maka dijemput "rang itu( jika ",erserian ", 0rang /esar-besar
menjemput dia$ jika ",ersangan", "rang kecil menjemput dia$ jika ",ertuanan"
"rang sedang menjemput dia$ dan jika "rang bergelar itu patut bergajah,
dibaakan gajah$ yang patut berkuda, dibaakan kuda$ dan jikalau tiada patut
bergajah dan berkuda, dibaa berjalan dengan bingkisan, dengan payung
dan gendang serunai, tetapi payung itu, ada hijau, ada yang biru, ada yang
merah, dan sebesar-besamya payung kuning$ dan payung putih dengan
nagara itu mahal adanya, sebaik-baiknya na#iri. Dan payung kuning itu payung
anak raja-raja dan "rang besar-besar$ dan payung ungu dan merah dan hijau
itu payung sida-sida dan ben tara hulubalang sekalian. Adapun payung biru
dan hitam itu akan payung barang "rang bergelar juga.
$#. (amad #hmad, 8BDB. DG%
A$at M#nga$ap Ra*a $' &ala'rung
(emasa mengadap raa terdapat adat istiadat mengadap raa di balairung.
*embesar-pembesar akan di susun mengikut pangkat kebesaran tersendiri
seperti bendahara, penghulu bendahari, dan temenggung akan duduk di seri
balai. #nak- anak raa akan duduk di bahagian serambi balai sebelah kiri dan
kanan. (ida- sida yang muda akan duduk berselang-seli dengan bentara dan
hulubalang yang berdiri di ketapakan balai memikul pedang. *etikan di bawah
menggambarkan aturan mengadap raa di balairung. (ituasi ini dapat
digambarkan melalui petikan teks di bawah.

Kemudian daripada itu maka Raja &skandar pun keluarlah ke penghadapan,
dihadap "leh segala raja-raja dan ulama dan pendita dan segala 0rang
/esar-besar, dan segala pahlaan yang gagah-gagah mengelilingi takhta
kerajaan baginda, dan dan belakang baginda segala Hamba yang khas dan
segala yang kepercayaannya.
$#. (amad #hmad, 8BDB. ;%
Falsafah K#kuasaan
5alsafah lain yang boleh dilihat dalam karya agung Melayu ialah tentang
falsafah kekuasaan. Kitab (alalatus (alatin banyak menceritakan tentang
kekuasaan raa. 2aa sangat berpengaruh dari sudut pemerintahan. :al ini
demikian kerana, raa berkuasa menitahkan semua >erkara kepada rakyat dan
rakyat waib menunaikannya ika tidak mahu dihukum. Kuasa raa yang
ditonolkan uga dilihat sebagai satu tindakan yang menindas golongan rakyat.
2aa pada zaman dahulu terlalu berkuasa dan bertindak zalim di luat batas
kemanusiaan. @leh sebab itu, tidak hairanlah ika rakyat terlalu patuh kepada
raa biarpun diperlakukan dengan buruk. (ebagai contoh, (ultan Mahmud
(yah sanggup membunuh keluarga "un 5atimah kerana terlalu tergoda
dengan kecantikkan dan sanggup merampasnya daripada "un #li. *erkara ini
boleh dilihat melalui petikan teks dibawah.
Maka )ultan Mahmud )yah menitahkan Tun )ura Diraja dan Tun &ndera
)egara membunuh /endahara )eri Maharaja. Maka segala anak buah
/endahara )eri Maharaja dan kaum keluarganya berkampunglah kepada
/endahara )eri Maharaja sekaliannya dengan segala senjatanya.
Maka dibunuhlah /endehara )eri Maharaja dan )eri 'ara al- Diraja dan
segala anak bauhnya yang mau mati sama-sama dengan dia.
)etelah itu maka )ang )ura datang berlari-lari dari dalam membaa titah
pada )ang )ura, +Titah 1ang Dipertuan jangan semuanya dibunuh,tinggalkan
akan benih..
$Muhamad :ai (alleh, 8BBD . 67;%
Falsafah +aa$
5alsafah ini merupakan satu falsafah yang berkaitan dengan peranian yang
dikenali dengan =aad. =aad merupakan kontrak sosial yang dilakukan di
antara 'emang <ebar 'aun dengan (ang (apurba. ,ika waad ini dilanggar,
maka pelbagai bencana akan menimpa seperti menghidapi penyakit kedal
iaitu seenis penyakit kulit. =aad ini dilihat sebagai satu kontrak atau
peranian di antara golongan pemerintah dan golongan rakyat. *eranian ini
mengandungi peranian timbal balik. (ebagai contoh, rakyat tidak boleh
mendehaka kepada raa dan raa uga tidak boleh menzalimi rakyat. *eranian
ini dapat membuatkan rakyat patuh kepada pemerintah dan raa tidak akan
bertindak zalim terhadap golongan rakyat.
Maka sembah Demang 2ebar Daun, +Tuanku, segala anak cucu patik sedia
akan jadi hambalah ke baah Duli 1ang Dipertuan Hendaklah ia diperbaiki
"leh anak cucu tuan hamba. )yahadan jikalau ia berd"sya besyar-besyar 3
d"syanya sekalipun jangan ia di#adhihatkan dan dinista dengan kata yang
jahat-jahat. %ikalau besar d"syanya dibunuh, itu pun jikalau patut pada h"kum
syar-i.
Maka titah baginda, +Kabullah hamba akan janji bapa hamba Demang 2ebar
Daun4 tetapi hamba hendak minta satu janji pada bapa hamba.5.
Maka )embah Demang 2ebar Daun, +%anji yang mana itu, tuanku6.
Maka titah )eri Teri /uana, +Hendaklah pada akhir 7aman kelak anak cucu
bapa jangan durhaka, dan anak cucu hamba, jikalau ia 8alim dan jahat,
pekertinya sekalipun.
Maka titah )eri /uana, +/aiklah, kabullah hamba akan a-ad itu..
$Muhamad :ai (alleh, 8BBD . 6J-6C%
5alsafah lain yang dapat dilihat ialah keberanaian. Keberanian raa meruuk
kepada keberanian menaah dan mentakluk negeri lain untuk meluaskan
pengaruh aahannya. 'alam kitab ini, turut menceritakan keberanian yang
ditonolkan oleh golongan rakyat biasa seperti badang. )adang sanggup
melakukan semua perkara dalam keadaan berani dan tidak mengalah. *etikan
dibawah dapat menggambarkan tentang peristiwa tersebut.
Adapun akan baginda )eri Rana 9ikrama ada hulubalang baginda, terlalu
gagah.
)etelah dilihat "leh tuannya maka kata tuannya, +siapa menebang perhumaan
kita ini6 /angat amat suci..
Maka kata badang, +/eta menebang dia..
Maka kata tuan4nya5, +/etapa perinya engkau menebang dia maka bangat
amat sudahnya ini, dengan luasnya saujanan mata menentang6. Maka "leh
/adang segala perihal ehalnya semuanya dikatakan kepada tuannya. Maka
"elh tuannya /adang itu dimerdhekakannya.
$Muhamad :ai (alleh, 8BBD . JD-JF%
Maka kata pahlaan keling itu kepada /adang, +Marilah kita berkuat-kuatan
mengangkat batu itu. /arang siapa tiada terangkat "lehnya, alah..
Maka sahut /adang, +/aiklah, angkatlah "leh tuan hamba dahulu.. maka
diangkatnyalah "leh pahlaa Keling itu, tiada terangkat. Maka disungguh-
sungguhinya, terangkat batu itu hingga lututnya, lalu dilepaskan.
Maka katanya kepada /adang, +)ekarang pergantian tuan hambalah..
Maka kata /adang, +/aiklah.. 0leh /adang itu diangkatnya batu itu lalu
dilambungnya seraya dilemparkannya ke seberang kuala )inga ,ura.
$Muhamad :ai
(alleh, 8BBD . JB%
Su%)#r $'p#t'k $ar'pa$a,
8. Muhammad :ai (alleh $8BBD%. (ulalat #l-(alatin. Kuala <umpur . -ayasan
Karyawan dan
'ewan )ahasa dan *ustaka.
6. #.(amad #hmad $677F%. (ulalatus (alatin. Kuala <umpur . -ayasan
Karyawan dan
'ewan )ahasa dan *ustaka
ANALISIS KARYA AGUNG
-RELE.ANKA SULALA!US SALA!IN DINILAI &ERDASARKAN /IRI
PENSE0ARAAN MODEN1 &IN/ANGKAN12
314 PENDAULUAN,
Kaian kali ini adalah berkaitan dengan teks (alalatus (alatin atau uga
dikenali sebagai (earah Melayu. (aya akan mendiskusikan teks ini dalam
kadar yang serele!an mungkin. )agi mencapai maksud itu, saya akan
membuat penilaian dan kaian terhadap teks ini berdasarkan pelbagai aspek.
#spek yang akan ditekankan dalam kaian teks ini adalah berkaitan dengan
penggunaan pandangan dan kaedah pensearahan barat terhadap teks
(alalatus (alatin ini. *ersoalannya kini, layakkah karya pensearahan
tradisional umumnya dan (alalatus (alatin khususnya dinilai dan dikai
dengan mengaplikasikan teori-teori dan kaedah-kaedah yang dikemukakan
oleh para sarana barat. @leh yang demikian, kaian ini akan mengupas perihal
ini dengan lebih lanut untuk mencapai solusi yang bernas dalam menawab
persaolan ini.
514 /IRI6/IRI PENSE0ARAAN MODEN,
*enggunaan konsep pensearahan yang lebih saintifik dilihat bermula hasil
daripada cetusan idea yang dicanang-canangkan oleh )apa *ensearahan
Moden iaitu <eopold !on 2anke pada abad ke-8B.>8? Konsep yang agak
sinonim dengan diri beliau dalam dunia pensearahan ialah konsep yang
berbunyi 0(aya hanyalah berhaat semata-mata untuk memperlihatkan
bagaimana keadaannya yang sebenar1 $wie es eigentlich gewesen%.>6?
Menurut *rofesor <eonard Krieger, 2anke merupakan seorang yang
memulakan sains tentang searah yang berdasarkan kaian yang lebih kritikal
terhadap sumber-sumber. )eliau uga telah memperkenalkan beberapa lagi
konsep pengkaian searah. #ntaranya ialah konsep 0:istoricism1 dan
0Kuellinkritik1.>J?
(elain itu, searah yang dikatakan sebagai suatu displin ilmu yang ilmiah
menurut pandangan 2.G.Collingwood haruslah mempunyai empat ciri.
*ertama, searah yang bersifat ilmiah ialah searah yang bersifat saintifik iaitu
bermula dengan mengemukakan pelbagai persoalan. *ersoalan-persoalan
yang dikemukakan oleh ahli searah adalah bertuuan mencari awapan
terhadap setiap perkara yang dikai oleh mereka. Kedua, searah uga perlulah
merupakan suatu bidang tentang kemanusiaan iaitu mengemukakan perkara-
perkara yang telah dilakukan oleh manusia pada waktu-waktu tertentu pada
masa lalu. Ketiga, searah perlulah merupakan suatu bidang kaian yang
rasional dan memerlukan bukti-bukti tertentu dalam penyelidikannya.
#khirnya, searah uga perlulah bersifat menelaskan diri iaitu dapat memberi
pengetauhan dan penerangan tentang sesuatu perkara yang telah berlaku dan
mungkin berlaku.
(elanutnya, searah sebagai sains uga memperlu mempunyai empat ciri yang
tertentu iaitu berdasarkan penyelidikan, menunukkan kebenaran, membantu
dalam membuat ramalan dan perlu bersifat obektif.>C?(elain itu uga, isu
pengadilan moral uga ditekankan dalam bidang pensearahan moden.
Menurut Kasim #hmad, pengadilan moral ialah perlakuan menatuhkan
hukuman, ataupun mengenakan penilaian tertentu kepada peristiwa searah
atau kepada seorang pelaku dalam searah.>;? (emua teori dan kaedah ini
diaplikasikan dalam bidang pensearahan bertuuan memastikan searah yang
ditulis itu benar-benar obektif dan berdasarkan konsep saintifik. *erkara inilah
yang mencetuskan sedikit permasalahan dalam mengkai karya pensearahan
tradisional di negara ini. :al ini kerana, kebanyakan isi kandungan yang
tersurat dalam teks-teks ini sememangnya mempunyai percanggahan yang
agak lebar umpama 0langit dan bumi1. ,usteru itu, timbullah persoalan iaitu
adakah layak karya-karya pensearahan tradisional Melayu dinilai dan dikai
berdasarkan teori-teori dan kaedah-kaedah ini.
714 /IRI6/IRI PENSE0ARAAN !RADISIONAL,
"erdapat beberapa ciri khusus dalam karya pensearahan tradisional.
Kebanyakan ciri yang terkandung dalam karya pensearahan tradisional
kelihatannya begitu bertentangan dengan ciri-ciri pensearahan moden.
Menurut Ismail :ussein, pensearahan tradisional ialah searah atau
historiografi yang berdasarkan dakyah politik untuk diperturunkan kepada
generasi akan datang dan mengandungi unsur-unsur kesusasteraan. 9nsur-
unsur sasteranya dilihat dalam bentuk puisi, syair, mitos, lagenda dan
sebagainya.>G? (elain itu, pensearahan tradisonal uga dipengaruhi oleh unsur
penaungan iaitu kebanyakan penulisnya menulis dalam keadaan yang tidak
bebas kerana dikongkong oleh kuasa pemerintah. Ciri lain pula ialah
terdapatnya unsur anakronistik iaitu kesilapan atau percanggahan untuk
menempatkan sesuatu peristiwa, tokoh dan tempat pada zaman yang
sebenarnya.>D? (eterusnya, unsur mitos, lagenda, dongeng merupakan unsur
yang kerapkali mewarnai karya-karya pensearahan tradisional yang akhirnya
menyebabkan karya-karya ini dihurungi pelbagai konter!ersi ika dilihat
berdasarkan konsep pensearahan moden.
814 KELEMAAN SULALA!US SALA!IN UN!UK &ERDIRI SE&AGAI
SUM&ER SE0ARA,
#ntara faktor yang menyukarkan karya (alalatus (alatin untuk berdiri sebagai
sumber searah ialah kerana karya ini tidak mempunyai ciri-ciri sebuah hasil
penulisan yang bercorak searah. Menurut 2.G. Collingwood, sebuah hasil
penulisan searah perlu merangkumi empat ciri iaitu bersifat saintifik, bersifat
kemanusiaan atau mengemukakan perkara-perkara yang tertentu pada masa
yang lalu, bersifat rasional dengan berdasarkan kepada bukti yang sahih dan
perlu bersifat menelaskan diri.>F?
Kaedah penulisannya yang dikatakan tidak rasional adalah disebabkan
pengarangnya mengaplikasikan pelbagai unsur magis yang bercorak mitos,
dongeng dan lagenda dalam karyanya. :al ini berlaku kerana pengarangnya
menulis bukan atas maksud untuk menghasilkan karya yang bersifat ilmiah
bahkan hanya untuk menyukakan kuasa sang pemerintah. :al ini dapat
difahami berdasarkan petikan ini.
+)etelah #akir alla8i murakabun :ala jahili 4mendengar titah yang Maha Mulia
itu5, maka #akir perkejutlah diri #akir pada mengusahakan dia, syahdan
mem"h"nkan tau#ik ke hadrat Allah, Tuhan sani-il alam, dan minta huru#
kepada 'abi sayyidil-anam, dan minta ampun kepada sahabat yang akram$
maka #akir karanglah hikayat ini, kama sami-tuhu min jaadi a abi, supaya
akan menyukakan duli hadrat baginda. Maka #akir namai hikayat ini +)ulalatus
)alatin., yakni pertuturan segala raja-raja, ha8ihi durratul-akhbar al-amsal,
inilah mutiara segala ceritera dan cahaya segala peri umpamanya. Maka
barang siapa membaca dia, jangan dibicarakan dengan sempurna
bicara;..<=>
)erdasarkan wacana ini, 0sudah terang lagi bersuluh1 bahawa motif utama
penulisan "un (eri <anang adalah semata-mata untuk menyukakan hati
pemerintah ,ohor yang pada ketika itu di bawah pimpinan (ultan #lauddin
2iayat (yah. Memang bangsa Melayu pada ketika itu sangat berpegang kuat
pada konsep taat, setia dan patuh kepada segenap suruhan pemerintah. :al
ini diwarnai lagi dengan pengamalan konsep daulat dan tulah dalam suasana
persekitaran masyarakat Melayu lama.
(elain itu, antara isu yang mencetuskan konter!ersi terhadap karya ini adalah
disebabkan penggunaan kaedah pensearahan yang dipraktikkan oleh
penulisnya. *ersoalannya kini, adakah "un (eri <anang mengaplikasikan
lunas-lunas kaedah pensearahan seperti yang kebanyakan searahwan
fahami masa kiniL. "ernyata "un (eri <anang hanya menggunakan sumber
bertulis dan sumber lisan dalam skop penulisannya. #ntara sumber bertulis
paling pokok yang digunakan ialah teks (earah Melayu induk sendiri yang
dibawa dari Goa. :ikayat ini kemudiannya diperbaiki dan disunting semula
sehingga akhirnya teks ini dinamakan dengan istilah H(ulalatus (alatin1.>87?
(umber lain yang digunkan ialah :ikayat Iskandar 'zulkarnain yang berkaitan
tentang tradisi dan naratif Iskandar 3ulkarnain, :ikayat #mir :mazah yang
mengisahkan 2aa (uran yang mendirikan negeri di benua Keling dan :ikayat
2aa-2aa *asai tentang keraaan tua *asai. (elain sumber ini, pengarang
uga menggunakan kaedah sumber lisan. *enggunaan kaedah ini
sememangnya popular pada abad ke-8G dan abad ke-8D.>88? *enggunaan
sumber lisan ini ternyata mempunyai pelbagai kelemahan kerana kaedah ini
secara lazimnya mudah dicemari dengan unsur-unsur tokok-tambah yang
akhirnya mencemarkan sifat searahnya. :al inilah yang menyukarkan karya
ini untuk layak berdiri sebagai sumber searah. (edangkan 0)apa (earah
'unia1 iaitu :erodotus uga seringkali dikecam oleh beberapa sarana tentang
gelarannya sebagai pelopor searah dunia walaupun beliau telah menalankan
beberapa kaedah penyelidikan iaitu kaedah temuduga dan pemerhatian dalam
penghasilan karya beliau yang berudul 0(earah *erang *arsi1.>86?
(elanutnya, persoalan mungkin boleh ditimbulkan dalam nada yang berbunyi
adakah "un (eri <anang membuat kaedah kritikan luaran dan kritikan
dalaman sewaktu penghasilan penulisan beliau. ,ika beliau dikatakan ada
mengaplikasikan kaedah tersebut, sudah sepastinya unsur-unsur yang
berbentuk magis dan anankronistik tidak akan wuud dalam karya tersebut.
'isamping itu, untuk sesuatu sumber itu diiktiraf sebagai sumber searah
perlulah dialankan akti!iti penafsiran sumber berdasarkan logik akal bagi
menentukan kewarasan sumber tersebut.
(ementelahan itu, (alalatus (alatin uga dilihat hanya mampu berdiri sebagai
sebuah karya sastera. (alalatus (alatin adalah sebuah hasil sastera searah
iaitu sebuah karya ciptaan berasadkan searah. 0(earah1 yang dipaparkan
dibentuk oleh matlamat-matlamat di luar searah dan dibungai dengan
pelbagai geala yang mencairkan sifat kesearahannya.>8J? Menurut #hmad
Mahmood Musanif, (alalatus (alatin hanya layak dilihat sebagai hasil sastera
searah. :al ini dapat difahami berdasarkan petikan ini.
+)ejarah Melayu hanya lebih sesuai dikla#ikasikan dalam kateg"ri hasil
sastera sejarah kerana karya ini hanya mengambil bahan-bahannya dari
peristia-peristia sejarah, baik sejarah mengenai sebuah negeri maupun
sejarah mengenai sese"rang pahlaan atau raja serta kandungannya pula
dipenuhi "leh unsur d"ngeng dan puisi yang indah..<?@>
Kelihatannya, faktor utama yang menyebabkan sesetengah sarana agak
sukar untuk mengiktiraf (ulalatus (alatin sebagai sumber penulisan searah
adalah disebabkan isi kandungannya yang lebih kerap menampilkan elemen-
elemen kesuasasteraan seperti puisi yang bercorak pantun, gurindam dan
syair. Kandungan (ulalatus (alatin mempunyai pengaruh sastera dan budaya
asing iaitu :indu dan Islam. *engarang (ulalatus (alatin telah
memperpadukan kedua-dua unsur seperti unsur emas dan unsur perak yang
merupakan unsur :indu dengan unsur tempatan iaitu padi.>8;? Keadaan sama
uga muncul pada nama-nama tempat dan watak yang digunakan seperti
Malini dalam bahasa (anskrit yang berertti mengulungkan bunga.>8G? (elain
itu, )at dalam tradisi agama :indu meruuk kepada suatu upacara mensucian
seseorang )rahmin.>8D? +amun terdapat perubahan yang ditonolkan dalam
teks (alalatus (alatin iaitu )at digamnbarkan sebagai seorang manusia suci
yang lahir daripada muntah lembu putih untuk memahkotakan kelahiran
*arameswara. =alaupun terdapat perubahan yang ditonolkan, namun konsep
yang digunapakai masih lagi sama. (elain itu, contoh lain yang adalah seperti
penggunaan konsep de!araa. *enggunaan konsep de!araa telah diubahsuai
dan digantikan dengan penggunaan konsep khalifah.>8F? 'engan cara ini, "un
(eri <anang telah mengambarkan unsur-unsur keislaman dalam karya beliau.
)ukan itu sahaa, pemaparan upacara waadat sememangnya mempunyai
serba sedikit persamaan dengan konsep baiah dalam aaran Islam. )aiah
dalam Islam diaplikasikan sewaktu perlantikan seseorang khalifah. Maka
mungkin kerana ini terdapat sesetengah sarana yang lebih berpendapat
bahawa (ulalatus (alatin yang bermaksud (alasilah 2aa-2aa atau ,urai
Keturunan 2aa-2aa lebih layak untuk dilabelkan sebagai Kisah 2aa-2aa
Melayu seperti Kisah 2aa-2aa *asai. >8B?
(eterusnya, sebab utama yang menyebabkan karya ini kurang layak untuk
berdiri sebagai sumber searah adalah kerana isi kandungannya yang lebih
banyak mengandungi percampuran unsur-unsur mitos, lagenda, khayalan dan
hiburan. Menurut 2.@.=instedt, =ilkinson, ,ohn Crowfort mengatakan.
0(earah Melayu adalah karya dimana pengarangnya telah mengkahwinkan
keadaan semasa dengan dongeng-dongeng dan legenda-legenda yang
terdapat dalam cerita dewa-dewi1.>67? Manakala ,.C.)ottom pula mengatakan,
0Mhistory as the Malay has seen it 4 a mi/ture of truth and legend, fantasy
and fact, entertainment and instruction.1>68? ,.C.)ottom menyatakan bahawa
searah bagi orang Melayu bukanlah sains atau kesenian tetapi adalah hiburan
oleh penulis sastera yang berbentuk searah yang tidak mengutamakan
penyusunan fakta dan konkrit.>66? "ernyata, pandangan ini mempunyai
kerele!anannya yang tersendiri. *erkara ini dapat dibuktikan berdasarkan
petikan ini. 0M a demon with eyes as red as flame, with creel- like matted hair
and a beard down to his waist1.>6J? *etikan memaparkan bahawa )adang
telah berdepan dengan seenis makhluk yang mempunyai paras rupa yang
menakutkan. *ersoalannya, adakah benar-benar wuud makhluk yang
sedemikian rupa atau hanya sekadar tokok-tambah daripada sang penulis.
(elain itu, tiada konsep pentarikhan yang tepat dalam teks (alalatus (alatin.
#da yang berpendapat bahawa (alalatus (alatin dikarang pada hari Khamis
iaitu yang terdapat dalam pendahuluan hikayat yang berbunyi 0Mseribu dua
puluh satu tahun kepada tahun 'al, pada dua belas haribulan 2abiIul #wal
kepada hari KhamisM1 iaitu bersamaan 8Jhb Mei 8G86.>6C? "etapi ada uga
tokoh yang mengatakan (alalatus (alatin dikarang pada hari #had. (elain itu
uga, sesuatu peristiwa yang berlaku mestilah mengikut kronologi. +amun
begitu, dalam teks ini, perkara yang mengikut kronologinya adalah sesuatu
peristiwa yang berlaku tetapi masa dan uga tahun sesuatu peristiwa yang
berlaku tidak dapat diperoleh. Kronologi searah uga dikaitkan dengan
rentetan peristiwa yang teratur mengikut urutan masa dari awal hingga yang
terakhir.>6;? Misalnya seperti kisah pelayaran (ri "ri )uana dari )entan ke
"emasik yang tarikhnya tidak dicatatkan. Maka tanpa kewuudan tarikh dalam
peristiwa, sesuatu peristiwa itu sukar untuk dianggap sebagai sumber searah.
"eks (alalatus (alatin uga mengandungi unsur anankronistik iaitu kesilapan
atau percanggahan untuk menempatkan sesuatu peristiwa, tokoh dan tempat
pada zaman yang sebenarnya.>6G?
914 KE&ENARAN DAN KEUNIKAN YANG !ERSELINDUNG DISE&ALIK
SULALA!US SALA!IN,
(ulalatus (alatin walaubagaimanapun menyemat 8778 macam kebenaran
dan keunikannya yang tersendiri. Kebenaran dan keunikannya perlu dikai dan
diselidiki dalam pelbagai aspek yang meluas dan uni!ersal. :al ini kerana,
keunikan dan kebenarannya terselindung disebalik isinya yang tersurat.
#ntara peranan penting yang dimainkan oleh karya ini adalah bertindak
sebagai salah satu ruukan penting dalam mengkai perihal suasana
kehidupan masyarakat Melayu zaman dahulu terutamanya pada abad ke-8C
dan ke-8;. :al ini kerana, ika menulis berkaitan dengan kehidupan
masyarakat Melayu zaman dahulu berdasarkan sumber barat terutamanya
sumber yang dihasilkan oleh sarana kolonial seperti 2.@.=instedt, 5rank
(wettenhem dan lain-lain lagi sepastinya akan menimbulkan masalah. :al ini
kerana, kebanyakan tafsiran ataupun interpretasi yang dikemukakan oleh
sarana ini lazimnya berdasarkan kaca mata barat. Kebanyakan mereka dilihat
memanipulasikan soal entosentrisme. Antnosentrisme secara mudahnya ialah
kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri lebih unggul, tinggi nilainya dari
kebudayaan lain.>6D? Konsep ini uga mendorong kepada menilai kebudayaan
lain berdasarkan kepada standard kebudayaan sendiri. Contohnya, seperti
orang Aropah yang melihat masyarakat #sia dengan persepsi yang ganil
apabila masyarakat #sia makan dengan menggunakan tangan dan memasuki
rumah mereka tanpa alas kaki sedangkan kebanyakan masyarakat Aropah
makan dengan menggunakan sudu dan garpu serta memasuki rumah mereka
dengan menggunakan alas kaki. @leh sebab itulah, terdapat sarana seperti
3ainal #bidin =ahid yang menekankan pensearahan peribumi ditulis oleh
penulis peribuminya kerana hanya masyarakat peribumi itu sahaa yang dapat
memahami suasana kehidupan masyarakatnya. :al inilah yang membawa
kepada kemunculan konsep Malaysia-sentrik iaitu karya searah atau apa-apa
karya yang mempunyai nilai searah tentang negara ini atau satu bahagian
yang dahulunya terangkum dalam entiti Melayu. )erdasarkan konsep ini,
hanya sarana tempatan sahaa dilihat lebih layak menulis tentang searah
Malaysia. Menurut 3ainal #bidin =ahid lagi .
+)ejarah Melayu benar-benar merupakan satu sumber terpenting bagi
pengkajian )ejarah Alam Melayu umumnya dan Melaka khususnya pada
8aman sebelum kejatuhan Melaka ke tangan ,"rtugis. Tidak ada buku atau
manuskrip lain yang b"leh menggambarkan masyarakat Melaka dengan cara
yang lebih baik dan jelas dari )ejarah Melayu..<AB>
(elain itu, keunikan teks ini uga boleh dilihat berdasarkan penggunaan
bahasa dalam penghasilannya. Kita dapat melihat bagaimana bangsa Melayu
dahulukala dapat berfikir secara kreatif, biaksana dan mendalam dalam
bahasanya sendiri.>6B? Mereka mampu berfikir melalui bahasa figuratif,
bahasa metafora, tidak hanya melalui bahasa literal dan melalui fikiran yang
linear tetapi uga secara lateral dan kreatif. ,ikalau kita belaar daripada
searah budaya dan tamadun bangsa Melayu itu, kita akan dapati bahawa tiga
akar tunang iaitu bahasa Melayu, budaya Melayu dan agama Islam itulah
0model1 yang membentuk pandangan dan ati diri atau identiti Melayu sebagai
suatu bangsa yang bebas, berdaulat, bermaruah, berakal budi, biaksana dan
bermoral tinggi sepanang zaman. (elama lebih CJ7 tahun dunia Melayu-
Indonesia berada dalam zaman globalisasi penaahan yang dibawa oleh tiga
kuasa )arat, *ortugis, )elanda dan Inggeris. :al yang sangat menakubkan
ialah bangsa Melayu itu masih mengekalkan kedaulatan bangsanya kekal
hingga hari ini. Kita tidak menadi suku kaum yang lemah seperti suku kaum
peribumi di #merika yang tamadun mereka, budaya mereka dan bahasa
mereka dimusnahkan oleh kuasa penaah dari Aropah. @rang Melayu terus
dapat berkembang menadi bangsa atau nation yang mempunyai keraaan,
agama, budaya dan kesusasteraan yang tinggi.
(ementelahan itu, kaian terhadap karya pensearahan tradisional perlu dilihat
berdasarkan kaian yang tersirat. Kaiannya tidak boleh dilihat secara mata
kasar sahaa kerana kebenarannya tersirat disebalik yang tersurat. Contohnya
seperti membincangkan tentang faktor yang memudahkan masyarakat "anah
Melayu memeluk Islam walaupun kepercayaan :indu-)uddha telah lama
menapak dalam hati dan sanubari mereka. 'alam isu ini, kita dapat melihat
bahawa betapa terbukanya minda Melayu.>J7? Kita melihat apabila budaya
:induisme dan Islam yang datang secara aman, tidak melalui paksaan, tidak
melalui pedang dan peperangan, maka budaya dan kepercayaan ini mudah
berkembang di rantau ini. Keterbukaan orang Melayu dapat dilihat apabila
orang Melayu sanggup melakukan suatu proses tranformasi budaya, tamadun
dan pemikiran yang cukup re!olusioner. +amun, apabila budaya atau
tamadun dari luar itu cuba dipaksakan kepada orang Melayu melalui
keganasan, peperangan dan penaahan, maka mereka akan menolaknya.
@rang Melayu menolak budaya *ortugis kerana bangsa Aropah datang secara
agresifN mereka memerangi orang Melayu dan merampas keraaan Melayu
Melaka pada tahun 8;88. Itulah sebabnya mengapa orang Melayu 0tidak
masuk Kristian1 dan tidak menerima bahasa *ortugis dan budaya mereka,
padahal *ortugis memerintah di Melaka selama lebih seratus tahun $hingga
tahun 8GC8%.
(elanutnya, kita uga akan melihat bahawa lokasi-lokasi yang dinyatakan
dalam teks (ulalatus (alatin seperti "emasik atau (ingapura, *alembang,
*ulau )entan, "anung )emban, Minangkabau, "anung *ura, (ri!iaya,
Maapahit, (iam dan lain-lain lagi masih wuud sehingga kini. )erdasarkan
huah ini, ternyata menilai karya pensearahan tradisional Melayu berdasarkan
kaca mata barat adalah suatu kesilapan. :al ini didorong oleh beberapa faktor
seperti faktor perbezaan budaya, tuuan penulisan teks dan kaedah penulisan.
*ensearahan moden yang menggunakan ruukan atau sumber barat tidak
sesuai untuk menilai karya pensearahan tradisional. :al ini hanya mendorong
kepada isu berat sebelah dan akhirnya pensearahan baratlah yang akan
mendominasi pensearahan tradisional. (elain itu, perbezaan tuuan penulisan
yang berbeza uga menyebabkan pensearahan tradisional tidak rele!an dinilai
berdasarkan kaca mata barat.
Karya pensearahan tradisional lazimnya bertuuan memaparkan searah
keagungan negara,pemerintah dan bangsanya sedangkan pensearahan
moden ditulis dengan tuuan untuk memaparkan penulisan searah yang
bersifat saintifik. (eterusnya, kaedah dan gaya penulisan uga berbeza.
Kebanyakan karya pensearahan tradisional diwarnai dengan unsur-unsur
kesusasteraan seperti saak,puisi,gurindam dan mitos.>J8? 9nsur-unsur ini
diaplikasikan untuk memenuhi sifat masyarakat yang menyanung raa. 9nsur-
unsur tersebut uga penting sebagai hiburan atau penarik serta kritikan
terhadap pihak tertentu secara sinis, halus tetapi penuh simbolik. +amun, ika
isu ini dilihat berdasarkan sudut pandangan barat, ternayta ia sungguh
bercanggah sekali. Menurut <eopold !on 2anke, searah mestilah
berlandaskan bukti sahih dan buannya daya imaginasi semata-mata seperti
mana yang dilakukan oleh penulis-penulis beraliran sastera.>J6? (eterusnya,
penulisan searah pada hari ini yang dianggap moden dan saintifik mungkin
uga akan dianggap sebagi ketinggalan zaman dan tidak saintifik pada masa
akan datang.
:14 KESIMPULAN,
,elasnya, karya pensearahan tradisional umunya dan karya (ulalatus (alatin
khususnya tidak layak untuk diukur atau dinilai berdasarkan kaca mata barat.
:al ini kerana, terdapat perbezaan yang amat ketara antara pensearahan
tradisional dengan pensearahan moden yang dibentuk barat. ,usteru itu,
karya pensearahan tradisional sememangnya layak untuk diadikan sumber
dalam penulisan searah kerana kandungannya yang lebih memaparkan dan
memahami suasana kehidupan masyarakat peribumi pada masa silam
berbanding dengan sumber asing yang kebanyakannya ditulis oleh para
sarana kolonial. :al ini kerana, kebanyakan para sarana kolonial menulis
dengan persepsi yang kurang menyenangkan terhadap suasana kehidupan
masyarakat peribumi pada masa silam dan akhirnya hal ini membawa kepada
unsur berat sebelah kepada searah masyarkat peribumi. ,elasnya, untuk
mengenepikan karya pensearahan tradisional sebagai ruukan searah adalah
suatu perkara yang tidak rele!an walaupun kebanyakannya isi kandungannya
bercanggah dengan konsep dan teori pensearahan moden.
&I&LIOGRAFI1
&UKU,
#hmad Mahmood Musanif. 8BB6. *emahaman dan *enghayatan (earah
Melayu.
(elangor. Masa Anterprise.
#li #hmad. 8BFD. Karya-Karya (astera )ercorak (earah. Kuala <umpur.
'ewan )ahasa dan *ustaka.
#rbaiOyah Mohd +oor.6776. Ilmu (earah dan *ensearahan.Kuala <umpur.
'ewan )ahasa dan *ustaka.
)rown, C.C. 8BD7. (earah Melayu or Malay #nnals $ter.%. <ondon. @/ford
9ni!ersity *ress.
5laron bin 'aud. 8BF;. (earah Melayu. (atu Kaian 'ari #spek *ensearahan
)udaya. )angi. Institusi )ahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu,
9ni!ersiti Kebangsaan Malaysia.
Muhd. -usoff :ashim. 8BFF. *ensearahan Melayu +usantara. Kaian
Mengenai (umber, *enghayatan Masalah dan "afsiran +askah-+askah
"erpilih (earah Melayu. (ingapura. Gaints *rints (dn. )hd.
Muhd -usof Ibrahim dan Mahayudin :ai -ahaya. 8BFF. (earahwan dan
*ensearahan. Ketokohan dan Karya. Kuala <umpur. 'ewan )ahasa dan
*ustaka.
(heikh @thman bin (heikh (alim $eds.%. 8BBD. Kamus 'ewan Adisi Ketiga.
Kuala <umpur. 'ewan )ahasa dan *ustaka.
(untharalingam, 2. 8BF;. *engenalan kepada (earah. Kuala <umpur.
Marican.
(untharalingam, 2. 8BFD. *ensearahan )arat. Kuala <umpur. 5aar )akti.
"he Colombia Ancyclopedia, Gth Adition. 6778. Colombia. 9ni!ersity *ress.
-usoff Iskandar dan #bdul 2ahman Kaeh. 8BDF. (earah Melayu. (atu
*erbicaraan Kritis 'ari *elbagai )idang. Kuala <umpur. :eineman
Aducational )ook $#sia% <td.
AR!IKEL,
#bdul 2ahman :ai Ismail. 8BF;. P(earah Melatyu. #ntara dan 'akyahP.
Kaian Malaysia, ,ilid III, +@.6.
)ottom, ,.C. 8BG6. PMalay :istorical =orksP dalam K.G."regonning $ed.%.
(ingapore. Malaysian :istorical (ources.
:assan #hmad. 677D. PMakna (ebuah Kedaulatan. *andangan Melayu
"erhadap 'irinyaP, dalam 'ewan )udaya. Kuala <umpur. 'ewan )ahasa dan
*ustaka.
"hilaga!athi Gunalan, Q. 677;. P'ari )ukit (iGuntang ke )ukit <arangan.
*arameswara dalam teks (earah MelayuP dalam *rof.Ameritus 'atoI'r.
Mohd -usoff :ashim $penyt.%, *arameswara *engasas Ampayar Melaka.
Melaka. Institut Kaian (earah dan *atriotisme Malaysia $IK(A*% G2#:#
IK(A*.
-usoff Iskandar. 8BFG. P(earah Melayu (astera yang )ercorak (earahP,
dalam 3ahrah Ibrahim $penyt.%, (astera (earah. Interpretasi dan *enilaian.
Kuala <umpur. 'ewan )ahasa dan *ustaka.
(umber. http.&&ironakamura.blogspot.com&677D&7B&rele!ankah-sulalatus-
salatin-dinilai.html

Beri Nilai