Anda di halaman 1dari 13

TEKNOLOGI PENYEJUKBEKUAN DAN

PENYAMAN UDARA
THREE PHASE AIRCOND
SPLIT UNIT
AZIZI BIN NORDIN
AHMAD MASKURI MOHD JUDI
ROSLI DANI
NORHAYATI BASIMIN

Kitaran asas penyej!an ia"a# sat !itaran yan$


%ennj!!an &a$ai%ana 'ap &a#an pen(in$in
(ise(t )"e# pe%a%pat (an (inya#*as !e
pe%e"'ap+ Pe%e"'ap !e%(iannya a!an
%enyin$!ir #a&a yan$ (iserap )"e# penyejat+ ,ap
&a#an pen(in$in a!an !e%&a"i !e *e*air sete"a#
#a&a (isin$!ir!an+ Ce*air &a#an pen(in$in
!e%(ian- a!an %as! !e penyejat %e"a"i
peranti per%eteran+ Di penyejat- #a&a a!an
(iserap apa&i"a *e*air &a#an pen(in$in &ert!ar
!e 'ap .pr)ses sejatan/+
KONSEP ASAS
SISTEM PENDAWAIAN

Ber%"a (ari pn*a !asa 0123 4 Pen$a"ir #i(p 5L6 &ersa%a4sa%a


pen$a"ir netra" 5N6 (an pen$a"ir &%i6E6 a!an %as! !e ter%ina"
penya%&n$an (i In())r Unit+ Ars e"e!tri! a!an (i!a'a" )"e# Litar
E"e!tr)ni! pa(a Pane" Ka'a"an In())r Unit+ B")'er pa(a In())r Unit a!an
&er7n$si (an se"epas &e&erapa saat ars e"e!tri! a!an (ia"ir!an %e"a"i
ter%ina" #i(p 5C6 nt! !e ter%ina" penya%&n$ (i Ot())r+

Mana!a"a- pen$a"ir netra" (an &%i a!an (isa%&n$ ters (ari ter%ina"
nt! (i&a'a !e ter%ina" penya%&n$ (i Ot())r+ Unt! %en$en(a"i!an
Pe%a%pat (an Kipas Pe%e"'ap sat "itar "ain p"a a!an (isa%&n$ (ari
ter%ina" penya%&n$an ini+

Kendalian Pendawaian Asas


Penyaman Udara Jenis Pisa!

i/ Ser9is &"anan+

Me%&ersi#!an tras .:i"ter/ yan$ &er7n$si


%e%eran$!ap pen*e%aran (ara (a"a%
&i"i! yan$ (i(in$in!an (ise&a&!an #a&! -
!)t)ran (an "ain ; "ain yan$ %n$!in
ter%as! *a"*i% *ar&)nate - s)(i% (an
*)pper )<i(e yan$ &)"e# %en(atan$!an
!esan ter#a(ap !esi#atan+Ji!a a(a !)t)ran
(i"a!!an "e&i# !erap+
Pem"ersi!an dan ser#is$

4Me%&ersi#!an pe%a%pat- pe%e"'ap-


penyejat- !ipas- %)t)r- *asin$ (an
se&a$ainya+Pe%eri!saan ata ser9is yan$
"e&i# !erap ji!a *epat !)t)r+
ii% Ser#is Ta!&nan
MASALA'

Anda mungkin juga menyukai