Anda di halaman 1dari 10

BAB 4 (TING 4) hlm/ 1

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN


PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat;

Memahami masyarakat Arab Jahiliyah
Aras 1
Menerangkan maksud Jahiliyah
Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah
Aras 2
Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah
Aras 3
Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah


1. a. Apakah maksud jahiliah? (Rujuk Buku Teks m.s. 99)
Berasal daripada perkataan bahasa Arab, jahala yang bermaksud jahil dan tidak
mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Istilah ini telah digunakan oleh
orang Islam untuk menggambarkan perubahan yang dibawa oleh Islam dalam corak
kehidupan dan pemikiran masyarakat.

b. Jelaskan tentang Masyarakat Arab Jahiliah. (Rujuk Buku Teks m.s. 100)
Masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa
selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu
Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Dari tahun 300 M hingga 610 M (lebih kurang 310 tahun).
Digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah kerana mereka tidak menerima
kebenaran dan tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti
Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa dan Nabi Isa.
Menyembah berhala dan mempercayai animisme
Kehidupan mereka kucar-kacir
Akhlak mereka adalah rendah , misalnya, mereka bersifat kejam, angkuh dan
degil.

2. a. Terangkan ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah. (Rujuk Buku Teks m.s. 100-102)
Dikategorikan kepada dua golongan iaitu masyarakat Badwi dan masyarakat
Hadari. Masyarakat Badwi tinggal di kawasan gurun dan pedalaman, iaitu di
bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab. Masyarakat Hadari pula menetap
di kawasan pesisiran pantai Semenanjung Tanah Arab.
Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi, berzina dan
meminum arak. Seseorang lelaki yang meminum arak sehingga mabuk,
menunjukkan mereka telah sempurna sebagai lelaki.

Kedudukan wanita adalah rendah, sehingga mereka tidak dapat mewarisi harta
BAB 4 (TING 4) hlm/ 2pusaka tinggalan ibu bapa mereka. Terdapat di kalangan mereka yang
menanam bayi perempuan hidup-hidup sejurus dilahirkan. Ini kerana mereka
beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga.
Dalam soal perkahwinan tidak ada peraturan khusus, lelaki boleh berkahwin
dengan beberapa orang wanita sekali gus atau dengan sesiapa yang
disukainya.
Aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh para pedagang berasaskan riba dan
penindasan. Lebih mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata.
Kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah merupakan
punca mata pencarian dan dianggap sebagai suatu kewajipan. Selain itu,
eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin merupakan amalan biasa.
Empat bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah ialah
agama wathani (menyembah berhala), animisme (memuja alam seperti
pokok), samawi (Kristian dan Yahudi) dan kepercayaan (seperti menilik nasib,
sihir, dan mempercayai roh orang mati menjadi burung).
Agama Hanif, bagaimana pun setelah 3500 tahun, penganutnya telah
melupakan ajaran ini secara beransur-ansur, malah ada yang
mencampuradukkan ajaran agama Hanif dengan amalan tradisi masyarakat
Arab Jahiliah.
Mengamalkan Sistem Kabilah yang berasaskan cara hidup berpuak-puak dan
berkelompok. Ahlinya terdiri daripada suku tertentu dan mereka tinggal dalam
sebuah kawasan. Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri
sementara ahlinya sangat taasub dan fanatik terhadap kabilah masing-masing.
Diketuai oleh seorang syeikh yang juga merupakan lambang perpaduan kaum.
Perlantikannya berdasarkan syarat-syarat seperti disukai oleh ahli kabilah dan
dilantik atas persetujuan ramai, berfikiran matang, gagah, berani dan pandai
berpidato. Kesan negatif yang ditimbulkan oleh sistem ini ialah kemunculan
semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau dan tercetusnya
peperangan di kalangan masyarakat. Peperangan antara kabilah boleh berlaku
walau pun atas sebab yang kecil, contohnya Peperangan al-Basus.


Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat;
Memahami perkembangan Islam di Makkah
Aras 1
Menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w sehingga dilantik menjadi Rasul
Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w
Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah
Aras2
Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w
Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah
Aras 3
Membincangkan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq
BAB 4 (TING 4) hlm/ 3Menjana idea agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w mempunyai
kesinambungan dengan agama yang dibaw a oleh nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam a.s
Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam

3. a. Lukiskan rajah salasilah keturunan Nabi Muhammad s.a.w. (Rujuk Buku Teks m.s. 103)

Abu-Dar Abdul Uzza


Abd. Syams Nufail Al-Muttalib Asad


Umaiyah Rabiah Hashim
Khuwailid Nawfal
Harb Abu Al-As
Waraqah

Abu Sufyan Affan Al-Hakkam Khadijah Al-Awwam

Muawiyah Uthman Marwan Al-Zubir

Abdul Muttalib

Al-Haris Abu Talib Abu Lahab Abdullah Abbas Hamzah


Jaafar Ali Aqil
Muhammad s.a.w.

Hasan Husin

Zainab Ruqaiyah Umu Kalthum Fatimah Qasim Abdullah Ibrahim


b. Terangkan secara ringkas latar belakang keturunan Nabi Muhammad s.a.w.
(Rujuk Buku Teks m.s. 102-103)

Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal iaitu Qusai bin Kilab.
Namun, keturunan baginda sering dirujuk kepada Hasyim, iaitu moyang baginda.
Qusai ialah pemimipin Arab Quraisy yang telah mentadbir Makkah, kira-kira 100
tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Ini bermakna kaabah dan telaga
zamzam juga dikuasai oleh keluarga Nabi Muhammad s.a.w. Keturunan ini telah
menguruskan pentadbiran Makkah dengan bijak. Selain Qusai, Abdul Manaf dan
Hasyim, Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi Muhammad s.a.w. juga pernah menerajui
kepimpinan Makkah pada zaman Jahiliah.

Qusai b. Kilab
(400 M)

Abdul Manaf

BAB 4 (TING 4) hlm/ 4c. Huraikan latarbelakang kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. sejak lahir sehingga
dewasa. (Rujuk Buku Teks m.s. 103-105)

Nabi Muhammad s.a.w. berketurunan bangsa Quraisy yang sangat dihormati. Nama
penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah. Bapa baginda ialah Abdullah bin
Abdul Muttalib dan ibu baginda Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad s.a.w.
dilahirkan pada 20 April, tahun 570M, iaitu pada malam Isnin bersamaan 12
Rabiulawal pada Tahun Gajah. Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan di rumah datuk
baginda, Abdul Muttalib dan dinamakan Muhammad yang bermaksud terpuji.

Bapa baginda meninggal dunia pada ketika Nabi Muhammad s.a.w. masih dalam
kandungan ibunya. Setelah beberapa hari dilahirkan, Nabi Muhammad s.a.w. telah
diserahkan kepada Halimatus Sadiyah untuk dipelihara dan disusui. Pada ketika
berusia enam tahun, ibu baginda, Aminah binti Wahab pula meninggal dunia dan
baginda telah dipelihara oleh datuk baginda, Abdul Muttalib. Selepas Abdul
Muttalib meninggal dunia, baginda dipelihara pula oleh Abu Talib, iaitu bapa
saudara baginda. Dengan itu, Nabi Muhammad s.a.w. telah menjadi yatim piatu
sejak berumur enam tahun.

Dari segi pekerjaan, baginda pernah menggembala kambing kepunyaan bapa
saudara baginda, Abu Talib. Pengalaman baginda dalam perniagaan pula diperoleh
sejak baginda berusia 12 tahun, iaitu dengan mengikut rombongan perniagaan bapa
saudara baginda ke Syam, sebuah kawasan yang terletak di utara Semenanjung
Tanah Arab. Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. telah diramalkan oleh seorang
pendeta Nasrani bernama Buhaira, semasa rombongan ini singgah di Basrah.

Pada ketika berusia 20 tahun, baginda lebih giat berdagang dan baginda pernah
berniaga secara berseorangan dan berkongsi dengan temannya. Oleh kerana Abu
Talib menginginkan baginda mempunyai pekerjaan tetap maka, beliau telah
mencadangkan agar baginda menjalankan perniagaan Khadijah binti Khuwailid.
Abu Talib telah menemui Khadijah.

Baginda menguruskan perniagaan ini bersama-sama Maisarah, iaitu hamba
Khadijah. Kemuliaan budi pekerti, sifat amanah, dan kebolehan baginda
menjalankan perniagaan telah menarik hati Khadijah untuk terus memberikan modal
yang lebih besar kepada baginda. Perniagaan ini memperoleh keuntungan yang
berlipat ganda.

Ketinggian budi pekerti dan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. berniaga telah
menimbulkan perasaan hormat Khadijah terhadap baginda dan hubungan ini telah
membawa kepada perkahwinan. Peristiwa ini berlaku ketika baginda berumur 25
tahun dan Khadijah pula berumur 40 tahun.
BAB 4 (TING 4) hlm/ 54. a. Huraikan sifat-sifat peribadi Nabi Muhammad s.a.w. (Rujuk Buku Teks m.s. 105 -
106)

Memiliki empat sifat terpuji yang utama iaitu
siddiq(berkata benar),
Digelar al-Amin oleh orang Arab Quraisy kerana perkataan dan perbuatan
baginda sentiasa dipercayai dan tidak pernah berbohong. Panggilan ini telah
sebati dalam kalangan masyarakat Arab sehinggakan panggilan Muhammad
tidak digunakan.
amanah (dipercayai),
Sifat amanah ini telah menyebabkan Khadijah binti Khuwailid sanggup
menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk diperniagakan.
tabliq (menyampaikan)
Setelah dilantik sebagai rasul, baginda telah menyampaikan ajaran Islam
dengan bersungguh-sungguh walau pun menghadapi pelbagai rintangan.
fatanah (bijaksana)

Kewibawaan baginda sebagai tokoh pemimpin unggul terbukti sebelum dilantik
menjadi rasul. Contohnya, semasa berumur 35 tahun, baginda telah
menyelesaikan satu persengketaan dalam kalangan kabilah Quraisy. Hal ini
berpunca daripada peristiwa untuk meletakkan semula Hajar Aswad (batu
hitam) ke tempat asalnya, iaitu penjuru timur Kaabah. Hajar Aswad ini terjatuh
semasa banjir melanda Kota Makkah.

Baginda merupakan ketua keluarga yang patut dicontohi kerana sifat
kepimpinannya, sifat pengasihnya dan bertimbang rasa. Baginda sering
membantu isterinya memasak, menampal pakaian yang rosak, melayan anak
dan membersihkan rumah. Anak-anak diberi pendidikan agama secukupnya
dan baginda menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak.

Baginda sentiasa merendah diri. Ini terbukti daripada pergaulan baginda dengan
semua lapisan masyarakat sama ada yang kaya atau yang miskin. Selain itu,
baginda bersifat penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. Semasa
pembukaan semula Kota Makkah pada tahun 630 M, baginda telah
menunjukkan sifat pemaaf. Orang Arab Quraisy yang menyerah diri telah
diampunkan dan dibebaskan.

Baginda juga terkenal dengan sifat bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu
masalah. Sifat ini terserlah semasa baginda memeterai Perjanjian Hudaibiyah
pada tahun 628 M. Dengan orang Arab Quraisy Makkah. Walau pun kandungan
perjanjian ini kelihatan berat sebelah, baginda menerimanya sebagai satu
hikmah untuk menyebarkan Islam seterusnya.
BAB 4 (TING 4) hlm/ 6b. Terangkan amalan Nabi Muhammad sebelum dilantik sebagai Rasul. (Rujuk Buku
Teks m.s. 107)
Baginda sering memikirkan tentang kehidupan masyarakat sekelilingnya yang
tidak bermoral dan taasub dengan amalan jahiliah. Nabi Muhammad s.a.w.
berusaha mencari suatu cara untuk dapat mengubah nilai yang dipegang oleh
masyarakat disekelilingnya.

Baginda mengasingkan diri daripada masyarakat dengan cara bertahannuth
(mengasingkan diri untuk beribadat) kepada Allah di Gua Hirak yang terletak di
Bukit Nur. Baginda dengan sabar telah mendaki bukit ini semata-mata untuk
mendapatkan tempat beribadat yang sunyi dan tenang.

5. a. Terangkan peristiwa perlantikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul.
(Rujuk Buku Teks m.s. 107-108)
Selepas lebih kurang enam bulan baginda berulang alik dan bertahannuth di
Gua Hirak, akhirnya, pada 6 Ogos tahun 610 M., bersamaan 17 Ramadhan,
Allah telah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w.
menerusi Jibril. Pada waktu itu, Nabi Muhammad s.a.w. berumur 40 tahun.
Wahyu ini menjadi tanda pemisah antara Zaman Jahiliyah dengan Zaman Islam.

Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah ialah surah al-Alaq ayat 1 5 yang
memerintahkan umat Islam supaya membaca. Ini kerana melalui pembacaan,
seseorang itu akan mendapat ilmu atau menyampaikan ilmunya. Islam bukan
sahaja mementingkan aktiviti membaca, malah menggalakkan kajian terhadap
sesuatu perkara. Dengan membaca dan membuat kajian, seseorang atau sesuatu
bangsa itu akan berilmu dan dengan ilmu bangsa itu dapat mencapai kejayaan
yang cemerlang dalam pelbagai bidang dan seterusnya meningkatkan
tamadunnya.

Nabi Muhammad s.a.w. mula merancang untuk mengubah akidah dan
kehidupan masyarakat sekelilingnya. Perkara utama yang ditekankan oleh
baginda pada tahap ini ialah usaha membetulkan akidah masyarakat Arab
dengan menanamkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa. Nabi
Muhammad s.a.w. menggesa masyarakat di sekelilingnya untuk meninggalkan
amalan yang keji seperti menindas sesama manusia, membunuh atau mencuri.

6. a. Jelaskan cara-cara penyebaran Islam secara rahsia. (Rujuk Buku Teks m.s. 108-
109)
Berjalan selama tiga tahun, yang ditujukan kepada ahli keluarga baginda,
sahabat rapat dan kaum kerabat.

Mereka yang awal memeluk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid (isteri
baginda), Ali bin Abu Talib (sepupu baginda, berumur 10 tahun), Zaid bin
Harithah (anak angkat) dan Abu Bakar al-siddiq (sahabat karib). Melalui Abu
Bakar al-Siddiq, beberapa tokoh Quraisy telah memeluk Islam antaranya,
Uthman bin Affan, Zubair bin Awam dan al-Arqam bin Abu Arqam.
BAB 4 (TING 4) hlm/ 7
Al-Arqam telah menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan Islam yang
pertama di Makkah.

Bilangan penganut Islam pada peringkat ini kecil.

Ketinggian akhlak Nabi Muhammad s.a.w. dan kejujuran para sahabat telah
menyebabkan dakwah Islamiah pada peringkat awal mendapat sambutan (terdiri
daripada golongan bangsawan seperti Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar
al-siddiq dan juga golongan bawahan).

b. Jelaskan cara-cara penyebaran Islam secara terbuka. (Rujuk Buku Teks m.s. 109)
Berjalan selama 10 tahun, dilakukan setelah Nabi Muhammad s.a.w. menerima
perintah Allah.

Memulakan penyebaran ini dengan menyampaikannya kepada keluarga Abdul
Muttalib, iaitu kaum kerabat baginda. Untuk melaksanakan perintah ini,
baginda telah bermusyawarah dengan para sahabat, dan hasilnya baginda telah
mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib. Dalam majlis ini,
baginda menerangkan tentang Islam. Ada yang menerima dan ada juga yang
menolaknya. Orang yang paling kuat menentang ialah Abu Lahab.

Dakwah Islam kepada orang ramai dilakukan di Bukit Safa, Makkah, setelah
Allah menurunkan perintah menerusi ayat al-Quran, al-Hijr, ayat 94. Majlis ini
dihadiri oleh semua ketua pentadbir kota Makkah. Ketua Bani Abdul Muttalib,
Bani Zuhrah, Bani Tamim, Bani Makhzum dan Bani Asad. Perbahasan hebat
telah berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan Abu Lahab yang telah
menghina baginda sehingga dakwah Islamiah yang hendak disampaikan oleh
baginda terganggu.

7. a. Berikan sebab-sebab Islam dapat diterima oleh golongan tertentu pada peringkat
awal tersebut. (Rujuk Buku Teks m.s. 110-111)

Tertarik dengan ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada
semua manusia. Golongan hamba, seperti Bilal bin Rabah telah dijerut lehernya
dengan tali oleh tuannya, Umaiyah bin Khalaf. Keluarga Yassir telah dijemur di
padang pasir sehingga Yassir dan isterinya, Sumaiyah, mati syahid. Amir bin
Fuhairah telah diseksa dengan kejam oleh tuannya sehingga menjadi gila dan
Zunainah diseksa oleh Abu Lahab sehingga menjadi buta.

Kemurnian ajaran Islam dan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. berdakwah.
Baginda berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. Baginda tidak
memaksa orang ramai memeluk Islam tetapi memujuk mereka dengan
menggunakan akal yang dianugerahi Allah. Antara pendekatan yang digunakan
adalah membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan
nilai akhlak yang disaran oleh Islam. Selain itu, Nabi juga membacakan ayat al-
BAB 4 (TING 4) hlm/ 8Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat, di samping memberikan
penerangan dan menunjukkan teladan yang baik.

Peribadi Nabi Muhammad s.a.w. yang sememangnya terkenal sebagai orang
yang berakhlak mulia.

b. Berikan contoh-contoh golongan yang menerima Islam pada peringkat awal.
(Rujuk Buku Teks m.s. 110 111)
Ahli keluarga,
Sahabat rapat baginda,
Golongan bawahan seperti hamba (Bilal bin Rabah, keluarga Yassir, Amir bin
Fuhairah dan Zunainah).

Hasil Pembelajaran
Pada akhir pelajaran ini, murid-murid akan dapat;

Memahami reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam
Aras 1
Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah
Aras 2
Menghuraikan reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam
Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran
Islam di Makkah
Aras 3
Menghubungkaitkan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan
kepentingan ekonomi dan politik mereka.


8. a. Mengapakah orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam?
(Rujuk Buku Teks m.s. 111 112)
Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara orang Arab Quraisy dengan
Islam. Ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa
sedangkan orang Arab Quraisy mempercayai dan mengamalkan tradisi turun-
temurun mereka, iaitu menyembah patung berhala dan mempercayai animisme.

Ajaran Islam yang menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia. Prinsip
ini amat bertentangan dengan sistem sosial masyarakat Arab jahiliah yang
mewujudkan perbezaan darjat antara golongan atasan dengan bawahan.

Menolak konsep persaudaraan Islam yang sangat bertentangan dengan konsep
assabiah yang menjadi pegangan mereka.

Amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadi
kebiasaan mereka telah dilarang sama sekali oleh Islam.

BAB 4 (TING 4) hlm/ 9Dari segi politik, mereka mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas nabi.
Mereka menganggap jika mereka menerima agama Islam, mereka terpaksa
tunduk kepada kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. Sejak dahulu masyarakat
Makkah sentiasa bersaing untuk menjadi ketua atau pemerintah Makkah.
Penyebaran Islam ini pasti akan menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga
mereka di Makkah.

Penyebaran Islam juga menggugat ekonomi orang Arab Quraisy kerana hal ini
menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala yang merupakan sebahagian
daripada aktiviti ekonomi mereka. Islam mewajibkan penganutnya menyembah
Allah Yang Maha Esa dan melarang penyembahan berhala. Secara tidak
langsung, perniagaan patung berhala akan terjejas.

b. Nyatakan cara-cara orang Arab Quraisy menentang Islam.
(Rujuk Buku Teks m.s. 112)

Dicemuh dan diejek. Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui
puisi mereka.

Diganggu semasa beribadat. Contohnya, semasa baginda bersembahyang, benda-
benda yang kotor telah diletakkan di tengkuk baginda.

Memujuk Nabi Muhammad s.a.w. agar meninggalkan dakwah Islamiah. Pujukan
ini termasuklah menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta. Pujukan ini
ditolak oleh baginda.

Pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan keluarga baginda. Mereka telah
menulis pernyataan tentang pemulauan ini dan menggantungkannya di Kaabah.
Semasa pemulauan ini berlangsung, kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. dan
orang Islam sangat terhimpit. Walau bagaimanapun, Abu Talib, bapa saudara
baginda sentiasa melindungi dan membantu baginda. Pemulauan ini berjalan
selama tiga tahun sahaja kerana kedapatan dalam kalangan orang Quraisy yang
tidak mematuhi peraturan pemulauan ini dengan memberikan bantuan kepada
orang Islam.

9. a. Jelaskan cara-cara Nabi Muhammad s.a.w. menyelesaikan masalah penentangan
orang Arab Quraisy ini. (Rujuk Buku Teks m.s: 113)

Hijrah ke Habsah. Baginda telah membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsah
untuk mendapatkan perlindungan. Baginda tidak turut serta ke Habsah kerana
ingin memberikan tumpuan kepada penyebaran Islam di Makkah dan menjaga
keselamatan orang Islam yang tidak berhijrah.

Nabi Muhammad s.a.w. dan Zaid bin Harithah merancang ke Taif untuk
menyebarkan Islam ke tempat baru. Usaha ini kurang berkesan.

BAB 4 (TING 4) hlm/ 10Berhijrah ke Madinah pada tahun 622 M. setelah menerima perintah Allah dan
untuk memenuhi jemputan suku Aus dan Khazraj.

10. a. Apakah pengajaran yang kita perolehi daripada sejarah perkembangan Islam di
Makkah ini? (Rujuk Buku Teks m.s. 114)

Ketokohan dan kewibawaan seseorang pemimpin merupakan faktor utama ke
arah kewujudan sesuatu tamadun yang gemilang. Selain itu, pemimpin itu juga
hendaklah berkaliber, bijaksana, gigih dan sabar dalam menangani masalah dan
halangan yang ditempuhi.


Sesungguhnya mereka yang sombong untuk taat sebagai hamba-Ku,
mereka akan masuk Neraka Jahanam sebagai makhluk yang hina dina
(Surah Al-Mukmin, ayat: 60)