Anda di halaman 1dari 5

1.

3 Pernyataan masalah
Masalah tidak dapat menguasai membaca dikalangan murid sekolah telah dipandang
serius oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kerana kerajaan mensasarkan sifar buta
huruf pada tahun 2020. Kementerian Palajaran Malaysia melaporkan pada tahun 1993 terdapat
sejumlah 0!000 murid sekolah rendah di Malaysia masig menghadapi masalah dalam
penguasaan asas 2M iaitu membaca dan menulis. "aporan Kajian Penilaian Program Pemulihan
Khas di sekolah #endah oleh $ahagian Perancangan dan penyelidikan %asar Pendidikan &2002'
juga turut menemui pelbagai kes berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan khas. %apatan kajian
menunjukkan secara purata tahun 1999 terdapat lebih (!000 orang murid sekolah rendah telah
mengikuti pemulihan matapelajaran $ahasa Melayu. $eberapa inisiatif telah dilaksanakan oleh
)**huruf dan bakal menerajui +egara dengan lebih cemerlang.
Menurut %eller &1991'! membaca adalah kemahiran yang bernilai kepada semua murid
sama ada murid itu normal ataupun istime,a. Membaca merupakan proses berkomunikasi
sebagai usaha untuk memperoleh maklumat dan penguasaan bahasa seseorang. Kegagalan
murid-murid menguasai kemahiran membaca akan me,ujudkan masalah seseorang murid
menguasai kemahiran dan matapelajaran lain. Kirk dan .allgner &199' menyatakan kanak-
kanak pemulihan adalah indi/idu yang mempunyai masalah dalam membaca! mengeja dan
menulis. Kelemahan ini dapat dilihat apabila kanak-kanak ini berada di ba,ah paras normal.
0ras pencapaian pelajar dapat dikesan berdasarkan umur iaitu murid-murid ini akan ketinggalan
dua atau tiga tahun berbanding dengan rakan-rakan sebaya mereka yang lain. +amun begitu! ini
tidak bermakna baha,a mereka mengalami kecacatan mental! masalah emosi yang serius atau
kecacatan sensori.
$erdasarkan pernyataan penyelidik maka kajian ini amat penting untuk mengetahui
punca masalah yang dihadapi oleh murid-murid pemulihan dalam menguasai kemahiran
membaca perkataan dan ayat-ayat yang mengandungi suku kata k/* k/k. Mereka juga kurang
minat dalam masalah pembelajaran. "atihan yang diberikan dalam kelas tidak dapat disiapkan
dengan sempurna kerana masalah membaca yang dihadapi oleh mereka. Melalui pemerhatian
yang telah dibuat menunujukkan punca murid ini tidak dapat menguasai kemahiran membaca
seperti murid-murid lain disebabkan oleh tahap kognitif mereka lemah berbanding murid-murid-
murid lain.
1elain itu murid-murid ini tergolong dalam keluarga yang berpendapatan rendah dan diba,ah
paras kemiskinan. Mereka ini kurang bimbingan kerana tiada siapa yang dapat member
sokongan semasa mereka berada di rumah. Proses pembelajaran mereka terhad dan hanya
berlaku di sekolah sahaja. 2aktor lain! mereka kurang tumpuan dan hilang minat untuk belajar
dan hanya mementingkan bermain sahaja. 1ukatan Pelajaran yang diajar dikelas biasa agak
tinggi dan tidak sesuai dengan aras pemikiran mereka. $eberapa ujian saringan telah dibuat
untuk mengenalpasti dimana kelemahan murid-murid ini. 0ntara ujian tersebut ialah ujian pra
mengenal huruf dan membaca perkataan mudah beserta gambar. Kebiasaannya murid pemulihan
ini tidak melepasi ujian dan tersekaisekat dalam membaca ,alaupun perkataan tersebut muda.
Kajian ini lebih memfokuskan kepada peningkatan kemahiran membaca dengan
memberi penekanan dalam mengenal huruf memadamkan dengan gambar dan menyebut serta
mengeja perkataan. menggunakan satu kaedah yang dikira berkesan iaitu kaedah Pandang dan
1ebut. +amun banyak kenkangan yang terpaksa di hadapi oleh guru pemulihan dalam masalah
ini kerana kebanyakkan murid ini mempunyai keluarga yang tidak mementingkan pelajaran.
3ahap kesedaran yang rendah di kalangan ibubapa dan mereka mudah selesa dengan apa yang
ada. %isebabkan golongan ini berpendapatan rendah maka mereka tidak mampu untuk membeli
bahan bacaan dan mengharapkan pelajaran di sekolah sahaja.
$agi mencapai hasrat ini kerajaan telah mensasarkan sifar buta huruf maka murid tahun
satu yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca melalui program "inus. Murid-murid yang
tidak dapat dipulih oleh guru "4+51 akan dihantar ke kelas pemulihan dan mereka dipanggil
murid pemulihan tegar di sekolah. %ari pemerhatian di dalam kelas pemulihan menunjukkan
Kaedah Pandang %an 1ebut yang digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran amat
sesuai dan murid-murid cepat menguasai bacaan dan berjaya di masukkan semula ke kelas biasa
dan mereka dapat belajar seperti murid-murid lain dengan baik.
1.6 Persoalan Kajian
1.6.1 0pakah kaedah pandang dan sebut berkesan dalam menangani murid-murid yang
tidak dapat menguasai kemahiran membaca7
1.6.2 0dakah kaedah pandang dan sebut dapat meransang minda murid yang dihantar
ke kelas pemulihan mendorong minat untuk belajar membaca di kalangan murid-
murid tersebut7
1.6.3 1ejauhmanakah kaedah pandang dan sebut dapat memulihkan murid-murid ini
menguasai kemahiran membaca agar mereka tidak tercicir7
1.6.6 0dakah kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru sesuai dengan tahap kognitif
murid-murid7
1.8 9bjektif Kajian
Kajian ini dijalankan bagi melihat keberkesanan penggunaan kaedah pandang dan sebut
dalam membantu murid tahap satu kelas pemulihan dalam menguasai kemahiran membaca
dengan cepat tanpa mengalami keciciran berulang dan mencapai kejayaan kearah sifar buta huruf
2020 nanti. 0ntara objektif yang hendak dicapai iaitu:
1.8.1 Mengkaji keberkesanan kaedah pandang dan sebut untuk digunakan kepada murid-murid
pemulihan dalam menguasai kemahiran membaca.
1.8.2 Memastikan kaedah pandang dan sebut dapat menarik minat murid-murid membaca dan
meransang perkembangan kognitif mereka supaya dapat menguasai kemahiran membaca.
1.8.3 Mengenalpasti masalah membaca dikalangan murid tahap 1 supaya tidak berlarutan
sehingga pada tahun berikut.
1.8.6 Mengenapasti kaaedah dan teknik yang digunakan oleh guru semasa proses pengajaran
dan pembelajaran sesuai dengan tahap kognitif murid-murid.
1.; Kepentingan kajian
Kaedah pandang dan sebut ini akan dapat diaplikasi dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas pemulihan dan dapat member manfaat kepada semua murid
supaya dapat menguasai kemahiran membaca dalam masa yang singkat. Program cepat
membaca ini diharapkan akan dapat membendung masalah keciciran murid dalam
menguasai kemahiran membaca di kalangan murid-murid sekolah #endah. 1elain itu
kajian ini dapat member manfaat kepada guru $ahasa Melayu mengenalpasti kelemahan
murid dan menangani sifar buta huruf menjelang 2020 di kalangan kanak-kanak di
Malaysia.
Kaedah pandang dan sebut ini akan dapat member dorongan atau moti/asi kepada
guru untuk mengajar murid-murid tanpa rasa jemu dan dapat memupuk minat membaca
supaya bacaan mereka lebih lancar berbanding menggunakan kaedah lain. %i samping
itu! guru pemulihan dapat menyumbang idea yang kreatif kearah mendidik anak bangsa
<elik buta huruf.
1.( $atasan Kajian.
Kajian ini dijalankan melibatkan guru pemulihan dan murid-murid pemulihan 3ahap 1atu
iaitu 3ahun 1 hingga 3 di salah sebuah sekolah Kebangsaan 1eri 0man. 1eramai dua
puluh orang sampel telah dipilih yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Kajian ini
juga dijalankan dengan memberi penekanan terhadap aspek bacaan membaca perkataan
dan ayat-ayat mudah yang mengandungi sukukata k/*k/k
1. Penerangan 3erminologi
1..1 Kemahiran membaca
Kemahiran membaca ialah suatu kemahiran bahasa yang berkait rapat dengan
penguasaan pelbagai ilmu dan kemahiran lain. Membaca adalah suatu perlakuan
mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang bertulis dan bercetak. 9leh itu!
membaca ialah proses mendapat erti atau makna daripada bahan bertulis dan melahirkan
sama ada secara pertuturan atau senyap.