Anda di halaman 1dari 9

Nama Kelas : Prasekolah

cerdik
Umur : 6 tahun
Bil. Kanak-kanak : 25
orang
Masa : 8.30-9.30 pagi
Tarikh : 13 mei 2011
Komponen : Bahasa dan Komunikasi
Aktiviti : (a) Bersoaljawab menggunakan
bahasa yang
mudah.
(b) Melakonkan watak.
(c) Menjawab soalan yang
disediakan dengan betul.
Tema : Haiwan
Subtema : Haiwan liar.
Fokus MI : (a) Menjawab soalan dengan tepat
dan kreatif
(b) Mengkategori dan
mengenalpasti haiwan liar
Hasil Pembalajaran : 2.2.1 Mengemukan soalan dengan
menggunakan intonasi yang betul.
2.2.2 Menjawab soalan dengan
tepat.
2.2.3 Menjawab soalan secara
kreatif.
Pengetahuan Sedia Ada : (a) Kanak-kanak pernah melihat
sesetengah binatang
: (b) Kanak-kanak mengetahui
sebahagian
daripada nama binatang tersebut.
Penerapan Nilai : (a) Bersyukur
(b) Yakin diri
Bahan : Blog, video lagu,carta lagu, kad
perkataan
dan gambar, kuiz online.
Penggabungjalinan : Pranombor, prasains, seni, bahasa
dan
komunikasi.

LANGK
AH
ISI STRATEGI SUMBER
/ BAHAN
CATATAN
Set
Induk
si

( 10
minit )
Lagu
5 ekor
monyet
Kanak-
kanak
menyanyi
kan lagu
dengan
bimbinga
n guru.

Kanak-
kanak
menyanyi
mengikut
senikata
video
pada
komputer
.

Carta
lagu

Video

MI :
Muzik dan
pergerakkan
Bahasa dan
Komunikasi

Langk
ah I
Guru
memperken
Guru
memasan
Slaid
bergamb
Penggabungjali
nan :

( 10
minit )
alkan
haiwan liar
Contoh :
Gajah
Harim
au
Zirafa
h
Singa
g
dokument
ari
binatang
dan
meminta
murid
mengena
l pasti
binatang
yang
terdapat
dalam
video
tersebut
Bersoal
jawab
dengan
bahasa
yang
mudah
dan
menggala
kkan
murid
bercerita.
arvide
o
a) Bahasa dan
komunikasi
b)
Perkembangan
kognitif
MI :
Prasains dan
bahasa.

Langk
ah II

( 10
minit )
Menerangk
an ciri-ciri
haiwan liar
dan
mengeja
Guru
menunjuk
kan slide
atau
video ciri-
Vid
eo
slai
d
Kemahiran
mengeja dan
mengklasifikasi
nama
binatang
tersebut
Contoh :
Ciri -
bentu
k
-
warna
-
habitat

ciri
haiwan
liar dan
jinak
Guru
meminta
murid
mengklas
ifikasikan
kedua
kumpulan
haiwan
tersebut
Murid
disuruh
mengeja
nama
haiwan
tersebut
Langk
ah III

( 11
minit )
Membaca
perkataan
yang
mudah.
Contoh
perkataan :
Gajah
Harimau
.

Kanak-
kanak
disuruh
melakonk
an watak
binatang
tersebut
berdasark
an
gambar
yang
diberikan.
Slaid
bergamb
ar
Perkembangan
bahasa
Kanak-
kanak
dikehend
aki
mengeja
nama
binatang

Langk
ah IV

( 11
minit )
Kuiz Guru
menyedia
kan
soalan
untuk
menguji
minda
murid.

Murid
yang
cuba
menjawa
b dan
dapat
menjawa
b soalan
yang
diberikan
dengan
baik akan

Kuiz
online.
Perkemba
ngan
bahasa
Awal sains
Perkemba
ngan
kognitif
diberikan
hadiah.


Penut
up


( 8
minit )

Bersyukur Guru
menerangkan
kepada murid
tentang kuasa
tuhan
menjadikan
haiwan dalam
pelbagai
bentuk dan
ciri.Kita
diminta
bersyukur
dengan
anugerahNya.
Penerapan Nilai
:

Bersyukur
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tarikh : 13 Februari 2012 Hari : Isnin

Masa : 30 minit Kelas : Prasekolah Tunas

Subjek : Bahasa Melayu

Tema : Haiwan

Sub Tema : Haiwan Jinak

Standard Kandungan : BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian
BM 2.1 Berinteraksi dengan mesra
BM 3.5 Membaca perkataan
KTI 2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi
PFK 1.1 Melakukan kemahiran motor halus
KTI 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seniStandard Pembelajaran : BM 1.1.5 Mendengar cerita serta memberi respons
BM 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan
BM 1.1.9 Membezakan jenis bunyi yang ada di persekitaran
BM 3.5.2 Membatangkan dua suku kata terbuka dan tertutup untuk menjadi perkataan dengan
bimbingan
KTI 2.1.13 Menyanyi dengan gerakan
PFK 1.1.15 Menggunting menghasilkan satu bentuk
KTI 1.1.5 Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu

Hasil Pembelajaran : Selepas pengajaran murid-murid akan dapat :

1. Domain Kognitif :

i. Bercerita tentang pelbagai jenis haiwan
ii. Bercerita tentang haiwan jinak
iii. Menyatakan jenis-jenis bunyi haiwan jinak

2. Domain Afektif :

i. Menunjukkan sifat kasih sayang kepada haiwan peliharaan

3. Domain Psikomotor :

i. Menyanyi sambil membuat pergerakan secara kreatif
ii. Mewarna dan menggunting gambar dengan cara yang betul

ABM : Carta gambar, kad gambar, kad perkataan, lembaran kerja, gunting, gam, manilakad, salotip, pensil
warna, getah

Pengisian Kurikulum :

i. Ilmu : Kemahiran berinteraksi dengan orang lain
ii. Nilai : Menghargai, menghormati, bekerjasama, rajin, berdisiplin
iii. Elemen Merentas Kurikulum :

a) Kreatiif & Inovatif : menyoal dan mencari jawapan, membuat perkaitan dan melihat hubung kait, menjangka apa yang akan
berlaku, membuat spekulasi tentang kemungkinan, meneroka idea, berfikir secara literal, dan sentiasa membuat refleksi
secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil.

b) Teknologi : Penguasaan dalam bidang ICT

Kemahiran : Berfikir, komunikasi, mencari maklumat.
Strategi : Soal jawab, penerangan, Perbincangan, persembahan dan
Penilaian.

Pengetahuan Sedia Ada : Boleh menceritakan tentang jenis-jenis haiwan dan menyatakan
bunyi-bunyi haiwan yang biasa didengari di persekitaran.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH ( RPH )
Langkah /
Masa
Isi
Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Set induksi
(7 minit)
Perkembangan
Aktiviti 1
(10 minit)

Soal jawab

Nyanyian
dan gerakan

Kad
perkataan-Guru bertanya kepada murid
tentang pelbagai jenis haiwan
- Guru menunjukkan carta
gambar haiwan dan
menceritakan sedikit tentang
jenis-jenis haiwan yang biasa
dijumpai di persekitaran.
- Guru memperdengarkan
rakaman bunyi-bunyi haiwan
dan murid diminta untuk
meneka bunyi haiwan tersebut.

-Guru mempamerkan senikata
lagu haiwan kepada murid.
-Guru memperdengarkan lagu
haiwan jinak kepada murid
dengan iringan muzik.
-Guru mempamerkan kad
gambar haiwan jinak dan
meminta murid mencari gambar
haiwan jinak yang serupa di
dalam senikata lagu.
-Guru meminta murid cuba
mengeja perkataan haiwan jinak
tanpa melihat kad perkataan.
-Guru mempamerkan kad
-Murid menyebut nama-nama
haiwan yang biasa dijumpai.
Contohnya seperti kucing,
burung, ayam dan itik.
-Murid mendengar dan
memberi respon kepada
gambar yang ditunjukkan
-Murid meneka bunyi-bunyi
haiwan jinak dengan betul.-Murid mendengar dan
mengikut guru menyebut
senikata lagu baris demi baris.
-Murid menyanyikan lagu
haiwan jinak dengan gerakan
secara kreatif.


-Murid cuba mengeja
perkataan haiwan jinak
dengan bimbingan.
-Murid mengeja perkataan
nama haiwan jinak seperti
BBB
Carta
gambar
Kad gambar
Laptop
Rakaman
bunyi-bunyi
haiwan jinakBBB
Laptop
Senikata lagu

Literasi:
Kemahiran
Aktiviti 2
(8 minit)


Membuat
topeng
haiwanperkataan nama haiwan jinak
kepada murid dan meminta
murid mengeja perkataan
berdasarkan kad perkataan yang
ditunjuki oleh guru.

-Guru meminta murid membuat
topeng haiwan.
-Guru membimbing murid
menyiapkan topeng haiwan
langkah demi langkah dengan
teknik yang betul.

kucing, ayam, burung dan
itik.


-Murid membuat topeng
haiwan dengan kreatif dan
cantik dengan bimbingan
guru.


motor halus
Lembaran
kerjaBBB

Manilakad
Gam
Gunting
Pensil warna
Getah
Salotep
Penutup
(5 minit)
Main
Peranan
-Guru mengimbas kembali
pengajaran tentang haiwan
jinak.
-Guru meminta murid
melakonkan watak-watak
haiwan jinak dengan bimbingan
guru.
-Murid-murid memberi
respon kepada soalan guru.
- Murid-murid melakonkan
watak-watak yang diberi
dengan sempurna.
Pentas
Panggung
boneka
Topeng